DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior. Lege nr. 335/2013Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 776 din 12 decembrie 2013

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Prezenta lege reglementeaza, pentru absolventii de invatamant superior, perioada de 6 luni de debut in profesie, in conformitate cu art. 31 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia profesiilor pentru care exista reglementari speciale.
(2) Scopul efectuarii stagiului este de asigurare a tranzitiei absolventilor de invatamant superior de la sistemul de educatie la piata muncii, de a consolida competentele si abilitatile profesionale pentru adaptarea la cerintele practice si exigentele locului de munca si pentru o mai rapida integrare in munca, precum si de dobandire de experienta si vechime in munca si, dupa caz, in specialitate.


Art. 2
In sensul prezentei legi:
a) stagiar debutantul in profesie, angajat cu contract individual de munca, cu exceptia celor care dovedesc ca au desfasurat, potrivit legii, activitate profesionala in acelasi domeniu, anterior absolvirii;
b) contractul de stagiu un contract incheiat intre angajator si stagiar, anexa la contractul individual de munca;
c) angajator persoana care se regaseste in situatiile prevazute la art. 14 din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) mentor persoana desemnata de angajator care coordoneaza stagiarul pe durata stagiului si care participa la activitatea de evaluare;
e) evaluarea procedura prin care se finalizeaza stagiul si care se afla in responsabilitatea comisiei de evaluare;
f) perioada de stagiu perioada de timp cuprinsa intre data angajarii si data finalizarii stagiului si care se incheie cu eliberarea unui certificat/adeverinta semnat/semnata de angajator;
g) comisia de evaluare comisia ai carei membri sunt desemnati conform deciziei angajatorului si care la sfarsitul perioadei de stagiu evalueaza si elibereaza fiecarui stagiar un referat de evaluare.Capitolul II - Organizarea perioadei de stagiu


Art. 3
(1) Perioada de stagiu se desfasoara pe baza unui program de activitati aprobat de angajator, la propunerea conducatorului compartimentului in care isi desfasoara activitatea stagiarul.
(2) Programul de activitati pe perioada stagiului cuprinde:
a) obiectivele si indicatorii de performanta cuantificabili pe baza carora se realizeaza evaluarea;
b) planificarea activitatilor ce urmeaza sa fie desfasurate, in functie de nivelul competentelor si deprinderilor practice vizate a fi dobandite pe parcursul perioadei de stagiu.

Art. 4
(1) Stagiarul, pe perioada stagiului, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii denumite salariu, in baza unui contract individual de munca si a contractului de stagiu.
(2) Este interzisa utilizarea stagiarilor la prestarea altor activitati si/sau exercitarea altor atributii in afara celor prevazute in fisa postului si in contractul de stagiu.

Art. 5
(1) La propunerea conducatorului compartimentului in care isi desfasoara activitatea stagiarul, mentorul este numit de angajator dintre salariatii calificati, cu o experienta profesionala de cel putin 2 ani in domeniul in care urmeaza sa se realizeze stagiul.
(2) Un mentor poate sa coordoneze si sa supravegheze, in acelasi timp, cel mult 3 stagiari.
(3) Desfasurarea activitatii de coordonare a mentorului se include in programul normal de lucru al acestuia.

Art. 6
Nu poate avea calitatea de mentor salariatul care a fost sanctionat cu una dintre sanctiunile prevazute la art. 248 alin. (1) lit. b) - d) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, iar sanctiunea disciplinara nu a fost radiata, in conditiile legii.

Art. 7
Mentorul are urmatoarele obligatii:
a) coordoneaza activitatea stagiarului pe parcursul perioadei de stagiu;
b) propune modalitati de rezolvare a lucrarilor repartizate stagiarului;
c) supravegheaza modul de indeplinire a atributiilor corespunzatoare postului ocupat de stagiar;
d) este membru in comisia de evaluare.

Art. 8
(1) Comisia de evaluare intocmeste, cu 5 zile lucratoare inainte de terminarea perioadei de stagiu, un referat de evaluare ce cuprinde urmatoarele elemente:
a) descrierea activitatii desfasurate de stagiar;
b) gradul de realizare a obiectivelor si a indicatorilor de performanta stabiliti in programul de activitati desfasurat in perioada de stagiu;
c) competentele si deprinderile pe care le-a dobandit stagiarul, modul de indeplinire a atributiilor corespunzatoare postului ocupat si clauzelor contractului de stagiu;
d) conduita si gradul de implicare a stagiarului pe perioada stagiului;
e) concluzii privind desfasurarea perioadei de stagiu;
f) alte mentiuni.
(2) Modelul referatului de evaluare prevazut la alin. (1) se stabileste prin normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi.
(3) Pe baza referatului de evaluare intocmit de catre comisia de evaluare, angajatorul elibereaza un certificat/o adeverinta de finalizare a stagiului.

Art. 9
(1) In cazul incetarii/modificarii contractului individual de munca al mentorului ce are impact asupra derularii stagiului, mentorul are obligatia de a efectua un raport asupra perioadei de stagiu parcursa de stagiar pana in acel moment.
(2) Raportul intocmit in conditiile alin. (1) se inainteaza conducatorului compartimentului in care isi desfasoara activitatea stagiarul si este avut in vedere de comisia de evaluare finala a stagiarului.
(3) In situatia prevazuta la alin. (1), angajatorul, la propunerea conducatorului compartimentului in care isi desfasoara activitatea stagiarul, numeste, in conditiile art. 5, un alt mentor pentru perioada de stagiu ramasa neefectuata.

Art. 10
Prevederile art. 9 se aplica in mod corespunzator si in situatia sanctionarii disciplinare a mentorului cu una dintre sanctiunile prevazute la art. 248 alin. (1) lit. b) - d) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 11
(1) Cu 10 zile lucratoare inainte de terminarea perioadei de stagiu, stagiarul intocmeste raportul de stagiu.
(2) Raportul de stagiu cuprinde descrierea programului de activitati desfasurate de stagiar pe parcursul perioadei de stagiu si este avut in vedere de catre comisia de evaluare, la evaluarea finala a stagiarului.
(3) Modelul raportului de stagiu prevazut la alin. (1) se stabileste prin normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi.
(4) Raportul de stagiu se inainteaza, de catre stagiar, conducatorului compartimentului in care acesta isi desfasoara activitatea.


Capitolul III - Procedura de evaluare a stagiarului


Art. 12
Evaluarea activitatii stagiarului se realizeaza pe baza:
a) analizei gradului de realizare a obiectivelor si indicatorilor de performanta stabiliti;
b) aprecierii nivelului de consolidare a competentelor si de dobandire a deprinderilor practice necesare pentru exercitarea unei ocupatii din domeniul in care acesta a efectuat stagiul;
c) raportului de stagiu prevazut la art. 11.

Art. 13
Modalitatea de constituire a comisiei de evaluare se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.

Art. 14
(1) Referatul comisiei de evaluare pentru perioada de stagiu se aduce la cunostinta stagiarului la data completarii sale de catre comisia de evaluare.
(2) Promovarea evaluarii se finalizeaza cu un certificat semnat de angajator. In acest caz, perioada de stagiu constituie vechime in specialitate.
(3) Nepromovarea evaluarii se finalizeaza cu eliberarea unei adeverinte prin care se recunoaste finalizarea stagiului.
(4) In situatia prevazuta la alin. (3), stagiarul poate contesta referatul de evaluare la reprezentantul legal al angajatorului, cel mai tarziu in ziua lucratoare urmatoare datei luarii la cunostinta.
(5) Angajatorul este obligat sa solutioneze contestatia cel mai tarziu in ultima zi a stagiului.
(6) Dupa primirea raspunsului la contestatie, stagiarul se poate adresa instantei judecatoresti competente in materia conflictelor de munca, in termen de 30 de zile de la primirea raspunsului la contestatie.

Art. 15
(1) In termen de 5 zile de la finalizarea stagiului, angajatorul are obligatia de a elibera stagiarului certificatul/adeverinta de finalizare a stagiului.
(2) Certificatul/adeverinta sunt vizate de inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi are sediul angajatorul.
(3) Modelul certificatului/adeverintei prevazut/prevazuta la alin. (1) se stabileste prin normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi.


Capitolul IV - Contractul de stagiu


Art. 16
(1) Contractul de stagiu se incheie odata cu incheierea contractului individual de munca, in conditiile prezentei legi.
(2) Durata contractului de stagiu este de 6 luni, cu exceptia situatiilor in care prin legi speciale este prevazuta o alta perioada de stagiu.
(3) Contractul de stagiu se incheie obligatoriu in forma scrisa, in limba romana. Obligatia de incheiere a contractului de stagiu in forma scrisa revine angajatorului.

Art. 17
(1) Drepturile si obligatiile partilor cu privire la efectuarea perioadei de stagiu se stabilesc prin contractul de stagiu, in conditiile prezentei legi, si se completeaza, dupa caz, cu prevederile din cuprinsul contractului colectiv de munca aplicabil si din regulamentul intern.
(2) Modelul-cadru al contractului de stagiu se stabileste prin normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi.

Art. 18
Salariul de baza lunar al stagiarului, stabilit prin contractul individual de munca, este cel negociat de parti, pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore in medie pe saptamana, in conditiile legii, ce se completeaza cu prevederile din cuprinsul contractului colectiv de munca aplicabil.

Art. 19
(1) Perioada de stagiu se suspenda in cazul suspendarii contractului individual de munca, in conditiile legii, sau daca stagiarul se afla in concediu medical o perioada mai mare de 30 de zile.
(2) Durata suspendarii contractului individual de munca si cea a concediului medical mai mare de 30 de zile nu se iau in considerare la calculul perioadei de stagiu.
(3) Dupa incetarea motivelor care au determinat suspendarea contractului individual de munca, stagiarul isi continua activitatea pana la acoperirea integrala a duratei prevazute la art. 16 alin. (2).

Art. 20
(1) La sfarsitul perioadei de stagiu, cand evaluarea s-a finalizat fara promovarea acesteia, contractul individual de munca poate inceta exclusiv printr-o notificare scrisa, fara preaviz, la initiativa oricareia dintre parti, fara a fi necesara motivarea acesteia.
(2) Un angajator mai poate incadra, o singura data pe acelasi post, un absolvent de invatamant superior care sa efectueze stagiu in baza unui contract de stagiu, anexa la contractul individual de munca, in conditiile prezentei legi.

Art. 21
(1) Stagiarul care a beneficiat de formare profesionala finantata de angajator, in conditiile art. 197 din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu poate avea initiativa incetarii contractului individual de munca pentru o perioada stabilita prin act aditional la contractul individual de munca.
(2) Durata obligatiei stagiarului de a presta munca in favoarea angajatorului care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesionala, precum si orice alte aspecte in legatura cu obligatiile stagiarului, ulterioare formarii profesionale, se stabilesc prin act aditional la contractul individual de munca.
(3) Nerespectarea de catre stagiar a dispozitiei prevazute la alin. (1) determina obligarea acestuia la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregatirea sa profesionala, proportional cu perioada nelucrata din perioada stabilita conform actului aditional la contractul individual de munca.

Art. 22
(1) Contractul de stagiu poate inceta:
a) de drept;
b) prin acordul partilor, la data convenita de acestea;
c) prin vointa unilaterala a uneia dintre parti, in cazurile si in conditiile limitativ prevazute de lege.
(2) In situatia in care contractul de stagiu inceteaza din motive neimputabile stagiarului, acesta poate sa continue efectuarea perioadei de stagiu, daca, in termen de 60 de zile, se incadreaza la alt angajator si incheie cu acesta un contract de stagiu pentru perioada ramasa neefectuata.


Capitolul V - Drepturile si obligatiile partilor


Art. 23
Stagiarul are urmatoarele drepturi:
a) sa beneficieze de coordonarea si sprijinul mentorului;
b) sa i se stabileasca un program de activitati corespunzator postului, al carui nivel de dificultate si complexitate sa creasca gradual pe parcursul perioadei de stagiu;
c) sa beneficieze de evaluare obiectiva;
d) sa i se asigure timpul necesar pregatirii individuale, in scopul consolidarii competentelor si dobandirii deprinderilor practice necesare practicarii ocupatiei;
e) sa i se asigure, prin grija angajatorului, accesul la sursele de informare utile perfectionarii sale si care sa-i permita consolidarea cunostintelor;
f) sa participe la formele de pregatire profesionala organizate pentru stagiari;
g) sa primeasca raportul de evaluare si certificatul/adeverinta de finalizare a stagiului;
h) sa conteste referatul de evaluare al comisiei de evaluare, daca este cazul.

Art. 24
Angajatorul are urmatoarele drepturi:
a) sa-i stabileasca stagiarului, prin fisa postului, atributii in domeniul in care se realizeaza stagiul;
b) sa valorifice cunostintele teoretice si practice ale stagiarului in procesul muncii;
c) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a atributiilor corespunzatoare postului;
d) sa aplice sanctiunile corespunzatoare abaterilor disciplinare.

Art. 25
Stagiarul are urmatoarele obligatii:
a) sa se pregateasca profesional in domeniul pentru care efectueaza stagiul;
b) sa isi organizeze o evidenta proprie a activitatilor pe care le efectueaza;
c) sa respecte sarcinile date de mentor si de conducatorul superior ierarhic din cadrul structurii organizatorice unde efectueaza stagiul;
d) sa consulte mentorul pentru realizarea lucrarilor repartizate de conducatorul compartimentului;
e) sa respecte confidentialitatea in legatura cu toate aspectele privind activitatea desfasurata, in conformitate cu normele stabilite de angajator;
f) sa nu exercite, pe parcursul perioadei de stagiu, activitati care constituie concurenta neloiala angajatorului;
g) sa participe la procesul de evaluare.

Art. 26
Angajatorul are urmatoarele obligatii:
a) sa desemneze un mentor care sa coordoneze si sa sprijine stagiarul in vederea atingerii obiectivelor si indicatorilor de performanta stabiliti in programul de desfasurare a perioadei de stagiu;
b) sa stabileasca stagiarului un program de activitati in domeniul in care se realizeaza stagiul;
c) sa asigure o dotare corespunzatoare - logistica, tehnica si tehnologica - necesara valorificarii cunostintelor teoretice si practice primite de stagiar in cadrul stagiului;
d) sa evalueze cunostintele stagiarului la sfarsitul perioadei de stagiu;
e) sa elibereze stagiarului certificatul/adeverinta din care sa reiasa perioada in care acesta a desfasurat activitatea in baza contractului de stagiu, competentele si deprinderile practice dobandite si alte mentiuni;
f) sa nu foloseasca stagiarul pentru desfasurarea altor activitati decat cele prevazute in contract.


Capitolul VI - Finantarea stagiului


Art. 27
Finantarea stagiului se poate realiza din urmatoarele surse:
a) bugetul propriu al angajatorului;
b) fondul social european;
c) bugetul asigurarilor pentru somaj;
d) sponsorizari ale persoanelor fizice si/sau juridice;
e) alte surse, potrivit legii.

Art. 28
(1) Angajatorii care incheie un contract de stagiu in conditiile prezentei legi primesc lunar, la cerere, din bugetul asigurarilor pentru somaj, pe perioada derularii contractului de stagiu pentru acel stagiar, o suma egala cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca in vigoare, prevazut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, in limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie.
(2) Angajatorii nu pot primi dubla finantare pentru aceeasi persoana.
(3) Prevederile alin. (1) nu se aplica pe perioada in care raporturile de munca sunt suspendate, conform legii.
(4) Suma lunara prevazuta la alin. (1) se acorda angajatorilor proportional cu timpul efectiv lucrat de stagiar.
(5) In situatia in care, dupa incetarea contractului de stagiu, la initiativa angajatorului, inceteaza si contractul individual de munca, angajatorul nu mai poate beneficia pentru acelasi post de o alta masura de stimulare a ocuparii fortei de munca prevazuta de lege.
(6) Suma prevazuta la alin. (1) nu se acorda angajatorilor institutii si autoritati publice, asa cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prin Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 29
Criteriile si modul de acordare a finantarii prevazute la art. 28 alin. (1) din bugetul asigurarilor pentru somaj, se stabilesc prin normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi.


Capitolul VII - Dispozitii finale


Art. 30
Angajatorii care beneficiaza de suma prevazuta la art. 28 alin. (1) sunt obligati sa mentina raporturile de munca ale stagiarilor pe perioada contractului de stagiu incheiat.

Art. 31
In situatia in care contractul individual de munca inceteaza la initiativa angajatorului, anterior datei prevazute in contractul de stagiu, acesta este obligat sa restituie agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sumele incasate de la bugetul asigurarilor pentru somaj pentru respectivul stagiar, plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, in vigoare la data incetarii raportului de munca.

Art. 32
(1) Controlul respectarii obligatiei mentinerii contractului individual de munca prevazute la art. 30 se efectueaza de catre organele de control din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
(2) Agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, au obligatia de a constitui o baza de date cu beneficiarii prezentului act normativ.

Art. 33
Inspectorii de munca au competenta de a controla modul de incheiere, executare, modificare, suspendare si incetare a contractului individual de munca si a contractului de stagiu, in conditiile legii.

Art. 34
Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, prin directia de specialitate, monitorizeaza modul de realizare a stagiilor pentru absolventii de invatamant superior si, in colaborare cu partenerii sociali, propune masuri de imbunatatire a acestora, precum si masuri de adaptare a programelor de studii din invatamantul superior la cerintele pietei muncii.

Art. 35
(1) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei, incalcarea dispozitiilor prevazute la art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (1) si (2), art. 8 alin. (1) si (3), art. 14. alin. (1), art. 15 alin. (1) si (2), art. 16, art.18 si art. 21 alin. (2).
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) se fac de catre inspectorii de munca si de catre persoanele cu atributii de control din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.
(3) Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 36
(1) Prezenta lege intra in vigoare la 90 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) In termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice elaboreaza si supune spre aprobare Guvernului normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.