DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 304/2015 privind emisiunile de obligatiuni ipotecarePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 902 din 4 decembrie 2015

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Prezenta lege are drept scop stabilirea cadrului general si a conditiilor pentru emisiunea de obligatiuni ipotecare de catre emitenti, persoane juridice romane, precum si reglementarea drepturilor si obligatiilor conferite de acestea detinatorilor lor.

Art. 2
In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:
a) administrator de portofoliu entitate a carei activitate principala se afla in sfera activitatilor incluse in cadrul sectorului intermedierii financiare si a asigurarilor, potrivit Clasificarii Activitatilor din Economia Nationala, si care administreaza portofolii de creante, in conditiile Sectiunii a 2-a din cap. V;
b) agent persoana care isi desfasoara activitatea in conditiile Sectiunii a 3-a din cap. IV;
c) Arhiva Electronica Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare;
d) creanta imobiliara orice drept de creanta care izvoraste dintr-un contract de credit pentru investitii imobiliare;
e) credit pentru investitii imobiliare orice credit care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
(i) este integral garantat cu ipoteca imobiliara sau cu drepturi echivalente asupra bunurilor imobile si
(ii) este acordat in scopul dobandirii sau mentinerii dreptului de proprietate asupra unui teren si/sau unei constructii realizate sau care urmeaza sa se realizeze, in scopul reabilitarii, modernizarii, consolidarii sau extinderii unei constructii sau in scopul rambursarii unui asemenea credit;
f) drepturi accesorii totalitatea drepturilor reale ori personale cu care este garantata o creanta, inclusiv ipotecile mobiliare si imobiliare si drepturile de creanta decurgand din contractele de asigurare a imobilelor aduse in garantie si din contractele de asigurare de viata;
g) emitent o institutie de credit in sensul prevazut la art. 4 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European si al Consiliului privind cerintele prudentiale pentru institutiile de credit si societatile de investitii si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, persoana juridica romana, care se incadreaza in una dintre categoriile prevazute la art. 3 lit. a), lit. b), cu exceptia cooperativelor de credit, si lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, si care a acordat sau a preluat prin cesiune ori orice alta forma de transfer creante imobiliare si care a emis, emite sau intentioneaza sa emita obligatiuni ipotecare sau careia ii sunt transferate obligatii aferente obligatiunilor ipotecare emise in baza prezentei legi, impreuna cu portofoliul de creante aferent;
h) investitor sau detinator de obligatiuni ipotecare orice persoana care detine in nume propriu obligatiuni ipotecare;
i) investitor calificat persoana sau entitatea definita potrivit art. 2 alin. (1) pct. 15 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;
j) IFRS Standardele Internationale de Raportare Financiara, incluzand Standardele Internationale de Contabilitate, si interpretarile lor, in cea mai recenta versiune a acestora adoptata de Comisia Europeana in temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internationale de contabilitate, care se aplica in conditiile prevazute de Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile institutiilor de credit, cu modificarile si completarile ulterioare;
k) obligatiuni ipotecare titlurile de datorie emise in baza unui portofoliu de creante constituit conform prevederilor prezentei legi;
l) persoana afiliata persoana fizica sau juridica care, potrivit art. 2 alin. (1) pct. 23 din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, actioneaza in mod concertat cu o alta persoana fizica sau juridica;
m) portofoliu de creante totalitatea creantelor imobiliare si a altor active financiare, impreuna cu drepturile accesorii, precum si a instrumentelor financiare derivate, cu care emitentul garanteaza indeplinirea obligatiilor asumate printr-una sau mai multe emisiuni de obligatiuni ipotecare;
n) Registru de evidenta interna registrul tinut de emitent pentru portofoliul de creante, in conformitate cu prevederile Sectiunii 1 din cap. IV, in care sunt inregistrate elementele incluse in portofoliul de creante;
o) SEE Spatiul Economic European;
p) valoare nominala valoarea reprezentand principalul creantei;
q) valoare reziduala suma ramasa de rambursat din valoarea nominala a unei creante;
r) valoare de referinta a proprietatii tipul de valoare pe baza caruia se determina valoarea bunului imobil, stabilit de Banca Nationala a Romaniei prin reglementari emise in aplicarea prezentei legi.

Art. 3
Se interzice oricarei persoane utilizarea denumirii obligatiuni ipotecare, derivate sau traduceri ale acesteia, in prospectul de emisiune sau in orice material promotional ori de informare adresat potentialilor investitori, cu privire la caracteristicile unor obligatiuni care nu sunt emise in conditiile prezentei legi.


Capitolul II - Activitatea de emisiune de obligatiuni ipotecare


Sectiunea 1 - Aprobarea emisiunii de obligatiuni ipotecare


Art. 4
(1) In vederea efectuarii fiecarei emisiuni de obligatiuni ipotecare, emitentul trebuie sa obtina o aprobare de emisiune din partea Bancii Nationale a Romaniei.
(2) La evaluarea unei cereri de aprobare, Banca Nationala a Romaniei are in vedere indeplinirea urmatoarelor conditii:
a) emitentul sa dispuna de capacitatea de a asigura respectarea cerintelor prevazute de prezenta lege pentru emiterea de obligatiuni ipotecare si de o situatie financiara curenta si de perspectiva, de natura sa asigure premisele protejarii intereselor investitorilor si ale altor creditori;
b) emisiunea de obligatiuni ipotecare sa nu aiba un efect negativ asupra stabilitatii financiare.
(3) Banca Nationala a Romaniei emite reglementari privind modul de evaluare a indeplinirii conditiilor prevazute la alin. (2) si documentatia necesara in acest sens, pentru obtinerea aprobarii de a efectua o emisiune de obligatiuni ipotecare.
(4) Banca Nationala a Romaniei hotaraste cu privire la o cerere de aprobare a unei emisiuni de obligatiuni ipotecare in termen de 60 de zile calendaristice de la data depunerii cererii de catre emitent.
(5) In termen de 5 zile lucratoare de la primirea cererii, Banca Nationala a Romaniei comunica emitentului, daca este cazul, documentele care nu au fost prezentate sau nu corespund cerintelor prevazute, in vederea depunerii acestora in termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data comunicarii solicitarii. Pana la depunerea documentelor corespunzatoare, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii, termenul prevazut la alin. (4) se suspenda.
(6) Banca Nationala a Romaniei comunica in scris solicitantului hotararea sa cu privire la o cerere de aprobare a unei emisiuni de obligatiuni ipotecare, insotita de motivele care au stat la baza acesteia, in cazul respingerii cererii.
(7) Dupa aprobarea unei emisiuni de obligatiuni ipotecare, Banca Nationala a Romaniei comunica Autoritatii de Supraveghere Financiara informatiile prevazute la art. 85 alin. (8) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 10/2015.
(8) Prevederile alin. (1), (2) si ale alin. (4) (6) se aplica si emitentilor care preiau prin transfer sub orice forma obligatii aferente obligatiunilor ipotecare emise in baza prezentei legi, impreuna cu portofoliul de creante aferent.

Art. 5
Aprobarea Bancii Nationale a Romaniei, acordata potrivit art. 4, nu exonereaza emitentul de obligatia de a supune spre aprobare autoritatii competente din statul membru de origine, determinat conform legislatiei pietei de capital, prospectul intocmit in conformitate cu Regulamentul (CE) nr.809/2004 al Comisiei din 29 aprilie 2004 de punere in aplicare a Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste informatiile continute in prospectele, structura prospectelor, includerea de informatii prin trimiteri, publicarea prospectelor si difuzarea comunicatelor cu caracter publicitar, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art.24 din prezenta lege.

Sectiunea 2 - Respingerea unei cereri de aprobare a unei emisiuni de obligatiuni ipotecare


Art. 6
Banca Nationala a Romaniei respinge o cerere de aprobare pentru efectuarea unei emisiuni de obligatiuni ipotecare daca nu sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 4 alin. (2) si/sau emitentul nu a depus, in termenul prevazut la art. 4 alin. (5), documentatia completa si intocmita corespunzator cerintelor stabilite.

Sectiunea 3 - Retragerea aprobarii acordate in vederea efectuarii unei emisiuni de obligatiuni ipotecare


Art. 7
(1) Banca Nationala a Romaniei poate retrage aprobarea de emisiune acordata potrivit prevederilor art.4 in urmatoarele cazuri:
a) emitentul nu a emis obligatiuni ipotecare in termen de un an de la data aprobarii emisiunii;
b) nu mai sunt respectate prevederile din prezenta lege si din reglementarile emise in aplicarea acesteia si emitentul nu dovedeste ca exista perspective pentru remedierea in cel mai scurt timp a acestei situatii.
(2) Hotararea Bancii Nationale a Romaniei de retragere a aprobarii se comunica de indata in scris emitentului, impreuna cu motivele care au stat la baza hotararii.


Capitolul III - Portofoliul de creante


Sectiunea 1 - Structurarea portofoliului de creante


Art. 8
(1) Creantele imobiliare, alte active financiare si instrumentele financiare derivate, afectate garantarii obligatiunilor ipotecare, sunt structurate de emitent intr-un singur portofoliu de creante.
(2) Portofoliul de creante poate garanta obligatiuni ipotecare din mai multe emisiuni, cu conditia respectarii prevederilor prezentului capitol. Detinatorii de obligatiuni ipotecare aferente tuturor emisiunilor de obligatiuni ipotecare realizate in baza portofoliului de creante au rang egal.
(3) Portofoliul de creante este afectat garantarii obligatiunilor prin inscrierea tuturor elementelor sale, de catre emitent, in Registrul de evidenta interna.
(4) Emitentul inscrie in Registrul de evidenta interna toate elementele portofoliului de creante, inainte de a oferi spre subscriere obligatiuni ipotecare.
(5) Valoarea portofoliului de creante trebuie sa acopere in orice moment valoarea obligatiunilor ipotecare, precum si a oricaror obligatii care, potrivit legii, trebuie acoperite din portofoliul de creante, inclusiv cele generate de rambursarea unor eventuale finantari necesare pentru acoperirea deficitelor temporare de lichiditate.

Art. 9
(1) Emitentul poate achizitiona creante imobiliare, individuale ori grupate in portofolii, de la unul sau mai multi cedenti, pe care sa le afecteze garantarii de obligatiuni ipotecare.
(2) In sensul alin. (1), emitentul poate achizitiona doar creante generate de o institutie autorizata si supravegheata in vederea desfasurarii activitatii de creditare.
(3) Cesiunea unei creante imobiliare sau a unui portofoliu de creante imobiliare in vederea garantarii unor obligatiuni ipotecare devine opozabila fata de tertii care nu au cunoscut-o pe alta cale, cu exceptia debitorului cedat, prin inscrierea cesiunii in Arhiva Electronica. In cazul cesiunii unui portofoliu de creante imobiliare, inscrierea in Arhiva Electronica se poate realiza si printr-un aviz global de cesiune, care sa descrie creantele imobiliare incluse in portofoliul de creante cedat fie prin utilizarea unei formule care sa identifice portofoliul de creante afectat garantarii pentru intregul portofoliu de creante sau pentru o parte a acestuia, fie prin descrierea fiecarei creante imobiliare in parte.
(4) In cazul creantelor derivand din credite pentru investitii imobiliare, transmiterea dreptului de ipoteca aferent creantei cesionate devine opozabila fata de terti prin inscrierea cesiunii in Arhiva Electronica potrivit alin.(3), precum si prin notarea efectelor acesteia in cartea funciara a imobilului afectat garantarii respectivei creante.
(5) Opozabilitatea fata de terti a cesiunii drepturilor derivand din contractul de asigurare prevazut la art. 18 alin. (1) lit. e) se realizeaza prin inscrierea acesteia in Arhiva Electronica.
(6) Opozabilitatea cesiunii creantelor imobiliare fata de debitorii cedati se realizeaza prin notificarea acestora de catre cedent prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, in termen de 10 zile de la incheierea contractului de cesiune.
(7) Notificarea va mentiona, daca este cazul, si faptul ca, dupa cesiune, sumele pentru rambursarea creantei vor fi incasate de emitent, precum si adresa punctelor de lucru ale emitentului unde vor putea fi efectuate platile.
(8) In cazul in care cedentul continua administrarea creantelor cesionate, sumele incasate de cedent in numele emitentului sunt transferate zilnic de cedent in contul indicat de emitent.
(9) Cu respectarea prevederilor alin. (3), in cazul creditorilor cedentului, cesiunea se aduce la cunostinta acestora fie individual, prin scrisoare recomandata sau prin posta electronica, fie prin publicare pe website-ul cedentului, cu indicarea cesionarului. La cererea unui creditor al cedentului, cedentul trebuie sa-i faca cunoscut acestuia pretul la care s-a efectuat cesiunea, in termen de 5 zile lucratoare de la primirea cererii scrise a creditorului.
(10) Actiunea revocatorie privind cesiunea de creante imobiliare care afecteaza interesele creditorilor cedentului se prescrie in termen de 45 de zile de la data intrunirii cumulative a cerintelor de publicitate privind inscrierea in Arhiva Electronica, potrivit alin. (3), si notificarea creditorilor cedentului, potrivit alin. (9), in cazul creantelor utilizate pentru garantarea de obligatiuni ipotecare emise in conditiile prezentei legi.
(11) In cazul admiterii actiunii pentru anularea cesiunii creantelor imobiliare afectate garantarii obligatiunilor ipotecare emise in conditiile prezentei legi, introduse in cadrul procedurii falimentului deschise impotriva cedentului, emitentul dobanditor poate fi obligat numai la plata eventualei diferente intre pretul platit pentru creante si valoarea reala a acestora stabilita prin expertiza in conditiile legii, creantele urmand a fi mentinute in portofoliu.

Art. 10
(1) Cu cel putin 45 de zile inaintea inscrierii oricaror creante imobiliare in Registrul de evidenta interna, emitentul trebuie sa aduca la cunostinta debitorilor creantelor respective, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire si prin publicarea unui anunt fie in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, fie in doua ziare cu acoperire nationala, faptul ca:
a) respectivele creante imobiliare vor fi incluse in portofoliul de creante afectat garantarii de obligatiuni ipotecare;
b) au dreptul sa notifice emitentul ca nu renunta la dreptul de compensare impotriva acestuia;
c) debitorii care nu aduc la cunostinta emitentului in termenul de 45 de zile notificarea prevazuta la alin. (2) nu mai au niciun drept de compensare impotriva emitentului in legatura cu creantele imobiliare respective pe toata durata obligatiunilor ipotecare, incepand cu data la care acestea sunt incluse in portofoliul de creante.
(2) In termenul de 45 de zile prevazut la alin. (1), debitorii creantelor imobiliare respective au dreptul sa notifice emitentul ca nu renunta la dreptul de compensare impotriva emitentului, in cazul debitorilor care nu au adus la cunostinta emitentului aceasta notificare, in termenul prevazut, exercitarea dreptului de compensare legala sau conventionala fiind suspendata incepand cu data inscrierii creantelor imobiliare in Registrul de evidenta interna, pe durata includerii creantelor respective in Registrul de evidenta interna.

Art. 11
(1) Fara a aduce atingere prevederilor alin. (2) si (3), pe durata inscrierii unei creante imobiliare in Registrul de evidenta interna creditorii emitentului nu mai pot executa, in nicio situatie, respectiva creanta sau sumele incasate de catre emitent in baza creantei imobiliare in contul indicat de cesionar, inclusiv in cadrul procedurii de faliment impotriva emitentului.
(2) Valoarea atribuita in Registrul de evidenta interna fiecarei creante imobiliare garantate partial cu ipoteca in favoarea emitentului este proportionala cu procentul de garantare cu o astfel de garantie in favoarea emitentului. Prevederile art. 18 alin. (4) se aplica in mod corespunzator.
(3) Incasarile rezultate din creantele imobiliare incluse in portofoliul afectat garantarii emisiunii de obligatiuni ipotecare, inclusiv din executarea garantiilor aferente acestor creante, reprezinta incasari aferente portofoliului de creante numai in limita valorii inscrise in Registrul de evidenta interna a creantei respective.

Art. 12
(1) Emitentul poate include in portofoliul de creante, in afara creantelor imobiliare, alte active financiare si, in conditiile art. 14 si art. 18 alin. (8), instrumente financiare derivate.
(2) Banca Nationala a Romaniei emite reglementari in vederea stabilirii categoriilor de active financiare prevazute la alin. (1), altele decat creantele imobiliare, a conditiilor de eligibilitate si a limitei maxime a acestora in raport cu celelalte elemente componente ale portofoliului de creante.

Art. 13
(1) Valoarea actualizata a elementelor componente din portofoliul de creante trebuie sa depaseasca valoarea actualizata a oricaror obligatii de plata asumate prin realizarea tuturor emisiunilor de obligatiuni ipotecare care, potrivit legii, trebuie acoperite din portofoliul de creante, pe intreaga durata de viata a obligatiunilor, cu procentul prevazut in prospect sau, dupa caz, in documentul de oferta care atesta conditiile emisiunii, care nu poate fi mai mic de 2%, astfel incat detinatorii de obligatiuni ipotecare sa fie garantati in orice moment cu portofoliul de creante pana la scadenta obligatiunilor ipotecare.
(2) Emitentii trebuie sa asigure respectarea cerintei de acoperire a obligatiilor de plata prevazute la alin. (1) si in conditii de criza prin completarea, in mod corespunzator, a portofoliului de creante si inregistrarea acestora in Registrul de evidenta interna.
(3) In sensul prevederilor alin. (2), emitentii au obligatia de a efectua periodic simulari de criza, luand in considerare principalii factori de risc asociati portofoliului de creante suport, evaluarea implicatiilor lor asupra cerintei de acoperire, precum si capacitatea emisiunii de obligatiuni ipotecare de a genera fonduri in vederea efectuarii platii integrale si la timp a obligatiilor generate. Banca Nationala a Romaniei emite reglementari privind cerintele de derulare a simularilor de criza.
(4) Emitentii determina pe baza zilnica, pentru urmatoarele 180 de zile, diferenta negativa dintre fluxurile de numerar generate de creantele din portofoliul de creante afectat garantarii obligatiunilor ipotecare si obligatiile scadente in aceeasi perioada aferente acestor emisiuni si asigura acoperirea diferentei celei mai mari cu alte active financiare.
(5) In aplicarea prevederilor alin. (4), activele financiare prevazute la art. 12 alin. (1), care depasesc limita maxima prevazuta la art. 12 alin. (2), pot fi mentinute temporar in portofoliu, atata timp cat este necesar pentru acoperirea deficitului de lichiditate, si nu sunt luate in calculul limitelor prevazute la alin. (1) si (6) si nici in calculul mediei ponderate a scadentelor creantelor prevazute la art. 16 alin. (2).
(6) Valoarea totala a portofoliului de creante nu poate depasi limita maxima din valoarea totala a activelor institutiei de credit emitente prevazuta de Banca Nationala a Romaniei in reglementarile emise in aplicarea prezentei legi.
(7) In vederea supravegherii respectarii cerintelor prevazute la alin. (1), (2) si (4) si a celor prevazute la art. 8 alin. (5), Banca Nationala a Romaniei emite reglementari cu privire la metodologia de calcul si frecventa raportarii indicatorilor.
(8) Emitentul stabileste prin prospect sau, dupa caz, prin documentul de oferta care atesta conditiile emisiunii, proportia intre creantele garantate cu ipoteca imobiliara asupra proprietatilor rezidentiale si cele garantate cu ipoteca imobiliara asupra proprietatilor comerciale.

Art. 14
(1) Emitentul poate decide sa acopere, partial sau integral, riscul de rata a dobanzii si riscul valutar, prin utilizarea instrumentelor financiare derivate.
(2) Emitentul utilizeaza instrumentele financiare derivate incluse in portofoliul de creante exclusiv in scopul acoperirii riscurilor prevazute la alin. (1) si se asigura ca riscul de nerambursare al contrapartidelor sale in cadrul contractelor care stau la baza instrumentelor financiare derivate este scazut.
(3) Emitentul are obligatia de a demonstra respectarea conditiei prevazute la alin. (2).
(4) Emitentul trebuie sa marcheze la piata instrumentele financiare derivate utilizate pentru scopurile prevazute la alin. (1).
(5) Emitentul trebuie sa se conformeze cu cerintele de raportare periodica impuse de Banca Nationala a Romaniei, prin reglementari emise in aplicarea prezentei legi, cu privire la raportarea periodica a performantei contractuale a instrumentelor financiare derivate.

Art. 15
(1) Emitentul trebuie sa evalueze si sa administreze in mod adecvat riscul de lichiditate aferent emisiunilor de obligatiuni ipotecare.
(2) Banca Nationala a Romaniei emite reglementari cu privire la metodologia de evaluare si administrare a riscului de lichiditate aferent emisiunilor de obligatiuni ipotecare.

Art. 16
(1) In cazul in care, pe durata obligatiunilor ipotecare, elementele componente ale portofoliului de creante nu mai indeplinesc conditiile de eligibilitate prevazute de lege sau de prospect ori, dupa caz, de documentul de oferta care atesta conditiile emisiunii, acestea se elimina din portofoliul de creante, concomitent cu completarea portofoliului in mod corespunzator, cu respectarea conditiilor prevazute de prezenta lege, de reglementarile emise in aplicarea acesteia si de prospect ori, dupa caz, de documentul de oferta care atesta conditiile emisiunii.
(2) In cazul in care, pe durata obligatiunilor ipotecare, media ponderata a scadentelor creantelor din portofoliul de creante scade sub media ponderata a scadentelor obligatiunilor ipotecare emise pe baza acestora, portofoliul de creante se completeaza in mod corespunzator, cu respectarea conditiilor prevazute de lege, de reglementarile emise in aplicarea acesteia si de prospect ori, dupa caz, de documentul de oferta care atesta conditiile emisiunii.
(3) Banca Nationala a Romaniei emite reglementari in vederea stabilirii modului de determinare a mediilor ponderate prevazute la alin. (2) si a frecventei efectuarii acestui calcul.
(4) Emitentul poate substitui creante imobiliare aflate in situatia prevazuta la alin.(1) in vederea completarii portofoliului de creante cu alte active financiare, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) o asemenea posibilitate a fost prevazuta in mod expres in prospect ori, dupa caz, in documentul de oferta care atesta conditiile emisiunii;
b) emitentul nu dispune de creante imobiliare eligibile care sa poata fi incluse in portofoliul de creante, cu respectarea dispozitiilor Sectiunii a 2-a;
c) activele respective nu fac obiectul unei garantii reale;
d) activele nu inregistreaza intarziere la plata.

Art. 17
(1) Eliminarea din portofoliul de creante a unora dintre elementele sale componente se realizeaza prin stergerea acestora din Registrul de evidenta interna.
(2) Modificarile in Registrul de evidenta interna sunt supuse aprobarii scrise prealabile a agentului numit in legatura cu portofoliul de creante, cu exceptia activelor financiare aflate in situatia prevazuta la art. 13 alin. (5), care nu mai sunt necesare pentru acoperirea deficitului de lichiditate.
(3) In lipsa aprobarii scrise a agentului, modificarea operata in Registrul de evidenta interna nu produce efecte juridice.
(4) Cesiunea oricarei creante inscrise in Registrul de evidenta interna efectuata cu incalcarea prevederilor alin.(1) este lovita de nulitate absoluta.

Sectiunea 2 - Conditii de eligibilitate


Art. 18
(1) Pentru a fi afectate garantarii obligatiunilor ipotecare, creantele imobiliare trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii cumulative:
a) sumele aferente creditelor pentru investitii imobiliare sa fi fost puse in integralitate la dispozitia beneficiarilor respectivelor credite;
b) creditele pentru investitii imobiliare sa fi fost acordate in scopul efectuarii de investitii imobiliare pe teritoriul Romaniei sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene ori al SEE, sau in scopul efectuarii de investitii imobiliare intr-un stat tert, insa in acest ultim caz limita maxima a respectivelor creante imobiliare ce pot fi incluse in portofoliul de creante nu poate fi mai mare de 10% din valoarea creantelor imobiliare incluse in portofoliu;
c) creantele imobiliare respective sa nu constituie obiectul unei ipoteci sau al unui privilegiu legal ori conventional;
d) drepturile reale pentru garantarea rambursarii creantelor imobiliare sa fie constituite exclusiv in favoarea emitentului;
e) imobilul asupra caruia s-a constituit garantia trebuie sa fi fost asigurat facultativ pentru toate riscurile pentru o suma cel putin egala cu valoarea de piata a imobilului, stabilita la data incheierii/reinoirii politei de asigurare, drepturile decurgand din contractul de asigurare sa fi fost cesionate in favoarea emitentului, iar valabilitatea asigurarii sa fie mentinuta pe toata perioada garantarii emisiunilor de obligatiuni ipotecare;
f) la momentul includerii in portofoliul de creante, fiecare creanta imobiliara sa nu inregistreze intarziere la plata, iar ulterior, pe durata mentinerii in portofoliul de creante, sa nu inregistreze o intarziere la plata mai mare de 15 zile;
g) termenul prevazut la art. 9 alin. (10), daca este aplicabil, sa fi expirat;
h) debitorul creantei respective sa fi fost informat, in conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1), ca respectiva creanta a emitentului impotriva sa urmeaza sa fie inclusa in portofoliul de creante care va servi drept garantie pentru emiterea de obligatiuni ipotecare;
i) debitorul creantei respective sa nu fi notificat faptul ca nu a renuntat la dreptul de a invoca compensarea impotriva emitentului in conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2);
j) creantele sa indeplineasca, pe toata durata includerii lor in portofoliul de creante, orice eventuale conditii suplimentare de eligibilitate prevazute in prospect ori, dupa caz, in documentul de oferta care atesta conditiile emisiunii, potrivit alin. (7).
(2) Se includ in portofoliul de creante acele credite pentru investitii imobiliare in privinta carora raportul, calculat la data acordarii fiecarui credit, dintre valoarea nominala a fiecarui credit si valoarea de referinta a imobilului adus in garantie nu depaseste 80% pentru creditele imobiliare rezidentiale si 60% pentru alte credite imobiliare.
(3) Se excepteaza de la prevederile alin. (1) lit. d) si alin. (2) creditele garantate partial de stat in baza unor programe guvernamentale.
(4) In aplicarea art. 8 alin. (5) si cu respectarea prevederilor art. 11, creantele imobiliare se iau in calcul potrivit prevederilor art.129 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.
(5) Valoarea creantelor imobiliare garantate cu ipoteci asupra terenurilor fara constructii si a celor garantate cu ipoteci asupra imobilelor aflate in constructie nu poate depasi limita stabilita de Banca Nationala a Romaniei prin reglementari.
(6) Valoarea creantelor fata de un singur debitor, prin ele insele sau impreuna cu valoarea creantelor fata de persoanele afiliate acestuia, nu poate depasi limita stabilita de Banca Nationala a Romaniei prin reglementari.
(7) Reevaluarea imobilelor care garanteaza creantele imobiliare incluse in portofoliul de creante se face potrivit prevederilor art. 208 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.
(8) Instrumentele financiare derivate pot fi incluse in portofoliul de creante numai in conditiile in care contractele aferente acestora nu cuprind clauza conform careia falimentul sau rezolutia emitentului reprezinta un eveniment care atrage rezilierea contractului.
(9) Emitentii pot stabili, prin norme interne, conditii de eligibilitate suplimentare mai stricte decat cele prevazute la alin. (1) - (8) si care se fac publice prin prospect ori, dupa caz, sunt prevazute in documentul de oferta care atesta conditiile emisiunii.


Capitolul IV - Emisiunea de obligatiuni ipotecare


Sectiunea 1 - Registrul de evidenta interna


Art. 19
(1) Emitentii au obligatia sa tina un Registru de evidenta interna pentru portofoliul de creante afectat garantarii obligatiunilor ipotecare, care sa reflecte structura si dinamica portofoliului de creante. Separat de Registrul de evidenta interna al portofoliului de creante, emitentul poate tine mai multe sub-registre, care sa contina cel putin aceleasi informatii ca si Registrul de evidenta interna.
(2) Registrul de evidenta interna cuprinde cate o sectiune special destinata:
a) inscrierilor referitoare la creantele imobiliare;
b) inscrierilor referitoare la alte active financiare incluse in portofoliul de creante;
c) evidentierii distincte a instrumentelor financiare derivate.
(3) Registrul de evidenta interna se completeaza de catre emitent cu ocazia fiecarei modificari ori completari a datelor cuprinse in inscrierile initiale. Lunar, emitentul pune la dispozitia agentului o copie a Registrului de evidenta interna si a sub-registrelor, dupa caz, purtand semnatura reprezentantului sau legal.
(4) Banca Nationala a Romaniei emite reglementari privind forma, continutul, completarea si pastrarea Registrului de evidenta interna.

Sectiunea 2 - Supravegherea activitatii de emisiune de obligatiuni ipotecare


Art. 20
(1) Banca Nationala a Romaniei asigura supravegherea activitatii de emisiune de obligatiuni ipotecare, din perspectiva respectarii cerintelor prudentiale prevazute de prezenta lege si de reglementarile emise in aplicarea acesteia.
(2) In sensul prevederilor alin. (1), Banca Nationala a Romaniei are urmatoarele atributii:
a) emiterea de reglementari in aplicarea prezentei legi;
b) aprobarea emisiunilor de obligatiuni ipotecare si retragerea acestei aprobari;
c) aprobarea si retragerea aprobarii agentului;
d) verificarea gradului de conformare cu toate obligatiile ce revin emitentilor de obligatiuni ipotecare potrivit prezentei legi, reglementarilor emise in aplicarea acesteia si a celor prevazute in prospect ori, dupa caz, in documentul de oferta care atesta conditiile emisiunii, inclusiv prin verificari la fata locului;
e) numirea administratorului de portofoliu, potrivit prevederilor art. 40;
f) aprobarea preluarii prin transfer sub orice forma de catre un emitent a obligatiilor asumate de catre alt emitent in legatura cu obligatiuni ipotecare emise in baza prezentei legi, impreuna cu portofoliul de creante aferent.
(3) Emitentul transmite Bancii Nationale a Romaniei orice modificari ale prospectului sau ale documentului de oferta care atesta conditiile emisiunii, insotite de evaluarea masurii in care acestea asigura continuarea indeplinirii cerintelor prevazute de prezenta lege si de reglementarile emise in aplicarea acesteia.
(4) Prevederile alin.(3) se aplica si emitentilor care preiau prin transfer sub orice forma obligatii aferente obligatiunilor ipotecare emise in baza prezentei legi, impreuna cu portofoliul de creante aferent.
(5) Banca Nationala a Romaniei poate solicita emitentilor orice informatii pe care le considera necesare in vederea verificarii conformitatii acestora cu cerintele prezentei legi si ale reglementarilor emise in aplicarea acesteia.
(6) Fara a se aduce atingere competentelor Bancii Nationale a Romaniei prevazute la art. 226 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, Banca Nationala a Romaniei poate dispune urmatoarele masuri:
a) sa suspende dreptul institutiei de credit de a emite obligatiuni ipotecare, daca se constata ca emitentul de obligatiuni ipotecare nu si-a indeplinit obligatiile in baza prezentei legi;
b) sa solicite emitentului sa dispuna de fonduri proprii la un nivel mai mare decat cel prevazut la art. 92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, daca limita stabilita potrivit prevederilor art. 13 alin. (6) nu este respectata, iar Banca Nationala a Romaniei considera, in urma verificarii si evaluarii efectuate potrivit prevederilor art. 166 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, ca aplicarea altei masuri nu este de natura sa asigure respectarea respectivei limite;
c) sa solicite emitentului elaborarea si implementarea unui plan de desfasurare a activitatii orientate spre generarea de creante eligibile, in vederea asigurarii, pe baza continua, a unui nivel adecvat de acoperire a obligatiilor aferente emisiunii in baza portofoliului de creante;
d) sa solicite emitentului sa intreprinda demersurile necesare pentru a asigura remedierea deficientelor sesizate, in functie de natura acestora.

Sectiunea 3 - Agentul


Art. 21
(1) Emitentul supune aprobarii Bancii Nationale a Romaniei numirea unui agent, in vederea efectuarii de emisiuni de obligatiuni ipotecare.
(2) Agentul este numit din randul auditorilor financiari.
(3) Agentul nu poate fi persoana afiliata emitentului si nici auditorul financiar al acestuia si trebuie sa indeplineasca cerintele de reputatie, experienta si cadru organizatoric prevazute in reglementarile emise de Banca Nationala a Romaniei in aplicarea prezentei legi.
(4) Persoana juridica numita ca agent desemneaza o persoana fizica in calitate de reprezentant permanent pentru indeplinirea atributiilor agentului. Aceasta persoana raspunde in nume propriu pentru indeplinirea atributiilor prevazute la art. 22, fara a inlatura sau a diminua raspunderea persoanei juridice pe care o reprezinta.
(5) Remuneratia agentului este stabilita si platita de catre emitent din incasarile aferente portofoliului de creante.
(6) Banca Nationala a Romaniei emite reglementari cu privire la procedura de aprobare a agentului.

Art. 22
(1) Agentul are urmatoarele atributii principale in legatura cu activitatea emitentului:
a) sa verifice respectarea prevederilor art. 13 si art. 16 alin. (2);
b) sa verifice indeplinirea conditiilor de eligibilitate a elementelor incluse in portofoliul de creante;
c) sa verifice indeplinirea obligatiei emitentului de a efectua reevaluarile activelor ce garanteaza creantele incluse in portofoliul de creante;
d) sa verifice corecta tinere a Registrului de evidenta interna de catre emitent;
e) sa aprobe modificarile in Registrul de evidenta interna, in conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2);
f) sa certifice si sa raporteze periodic Bancii Nationale a Romaniei toate inscrierile noi efectuate in Registrul de evidenta interna si, dupa caz, in sub-registre;
g) sa certifice raportarile periodice intocmite de emitent potrivit prevederilor art. 14 alin. (5), precum si valoarea obtinuta prin marcarea la piata efectuata de catre emitent, potrivit prevederilor art. 14 alin. (4), a instrumentelor financiare derivate utilizate in scopul acoperirii riscului valutar si a riscului de rata a dobanzii;
h) sa certifice rapoartele trimise de emitent Bancii Nationale a Romaniei, potrivit art. 36;
i) sa furnizeze Bancii Nationale a Romaniei un raport cu privire la constatarile si concluziile verificarilor intreprinse, precum si certificarile prevazute la lit. g) si h);
j) sa notifice imediat in scris emitentul si Banca Nationala a Romaniei, in cazul in care constata incalcarea de catre acesta a unei obligatii, conform prezentei legi, reglementarilor emise in aplicarea acesteia si prospectului ori, dupa caz, documentului de oferta care atesta conditiile emisiunii;
k) sa notifice in scris Banca Nationala a Romaniei daca emitentul nu remediaza orice incalcare a obligatiilor sale in conformitate cu cerintele legale si cu cele prevazute in prospect ori, dupa caz, in documentul de oferta care atesta conditiile emisiunii;
l) sa solicite Bancii Nationale a Romaniei sa numeasca un administrator de portofoliu in situatia prevazuta la art. 40 alin. (1);
m) sa incheie si sa inscrie in Arhiva Electronica, in numele sau si pe seama detinatorilor de obligatiuni ipotecare, un contract de ipoteca mobiliara asupra portofoliului de creante cu care sunt garantate obligatiunile ipotecare care va fi atasat prospectului ori, dupa caz, documentului de oferta care atesta conditiile emisiunii;
n) sa transmita Bancii Nationale a Romaniei propria evaluare privind masura in care modificarile prospectului sau ale documentului de oferta asigura respectarea in continuare a prevederilor legii si a reglementarilor emise in aplicarea acesteia.
(2) Agentul isi exercita atributiile prevazute la alin. (1) lit. c) - e), lit. g) - k) si in legatura cu activitatea administratorului de portofoliu. In plus, agentul certifica raportarile prevazute la art. 43 alin. (4) si documentatia in baza careia administratorul de portofoliu consulta Banca Nationala a Romaniei potrivit art. 44 alin. (3) si emite o opinie in legatura cu masura in care obligatiunile ipotecare continua sa indeplineasca cerinta prevazuta la art. 8 alin. (5) si dupa efectuarea operatiunilor prevazute la art. 44 alin. (3).
(3) Pentru aprobarea emisiunii de obligatiuni ipotecare, agentul transmite Bancii Nationale a Romaniei propria evaluare privind:
a) masura in care sunt indeplinite cerintele prevazute de lege si de reglementarile emise in aplicarea acesteia, referitoare la structurarea portofoliului si la conditiile de eligibilitate ale elementelor componente ale acestuia;
b) masura in care prevederile incluse in prospect ori, dupa caz, in documentul de oferta, asigura respectarea cerintelor prezentei legi si a reglementarilor emise in aplicarea acesteia.
(4) Continutul si periodicitatea transmiterii informarilor catre Banca Nationala a Romaniei se prevad prin reglementari emise de aceasta in aplicarea prezentei legi.
(5) Emitentul are obligatia de a raporta lunar agentului informatiile de care acesta are nevoie in vederea respectarii atributiei prevazute la alin. (1) lit. i).
(6) Atributiile agentului se realizeaza pe baza documentatiei prezentate de catre emitent pe propria raspundere. La cererea agentului, emitentul este obligat sa-i furnizeze acestuia clarificarile si declaratiile scrise si documentele solicitate de acesta, pentru stabilirea gradului de conformare a emitentului cu cerintele prevazute de prezenta lege.
(7) Agentul nu are obligatia sa verifice daca valoarea atribuita creantelor sau garantiilor aferente acestora in Registrul de evidenta interna corespunde valorii reale a acestora.
(8) Daca agentul nu mai indeplineste conditiile de eligibilitate, nu-si indeplineste atributiile sau nu le indeplineste in mod corespunzator, potrivit dispozitiilor prezentei legi, Banca Nationala a Romaniei solicita emitentului propunerea de indata a unui nou agent. La data aprobarii noului agent, Banca Nationala a Romaniei retrage aprobarea agentului anterior.
(9) Persoana juridica desemnata ca agent, care renunta la aceasta calitate, trebuie sa asigure exercitarea atributiilor pana la data aprobarii unui nou agent de catre Banca Nationala a Romaniei, la propunerea emitentului sau a administratorului de portofoliu.
(10) Agentul isi exercita atributiile in conformitate cu prevederile legii si cu reglementarile aplicabile, precum si cu respectarea instructiunilor si dispozitiilor date de Banca Nationala a Romaniei si raspunde fata de aceasta pentru indeplinirea atributiilor care ii sunt conferite in aceasta calitate. Instructiunile si dispozitiile se emit prin ordin al guvernatorului, prim-viceguvernatorului sau viceguvernatorilor Bancii Nationale a Romaniei.
(11) Agentul nu raspunde pentru eventualele prejudicii cauzate de indeplinirea sau omisiunea indeplinirii oricarui act sau fapt in legatura cu exercitarea, in conditiile legii, a atributiilor conferite, daca a actionat cu buna-credinta.

Sectiunea 4 - Reprezentantul detinatorilor de obligatiuni ipotecare


Art. 23
(1) Adunarea generala a detinatorilor de obligatiuni ipotecare numeste un reprezentant insarcinat cu indeplinirea actelor de aparare a intereselor acestora si de reprezentare in relatiile cu terte parti.
(2) Reprezentantul detinatorilor de obligatiuni ipotecare are urmatoarele atributii:
a) sa ii reprezinte pe detinatorii de obligatiuni ipotecare in fata emitentului, a autoritatilor publice si a oricarei terte persoane, inclusiv in cadrul adunarii creditorilor emitentului si in fata lichidatorului judiciar, in caz de faliment al emitentului, in limitele stabilite prin mandat;
b) sa exercite, in nume propriu, dar pe seama detinatorilor de obligatiuni ipotecare, drepturile acestora decurgand din detinerea de obligatiuni ipotecare, cu exceptia dreptului de vot in adunarile generale ale detinatorilor de obligatiuni ipotecare;
c) sa informeze emitentul si administratorul de portofoliu, in maximum 24 de ore de la producerea respectivului eveniment sau de la data la care respectiva informatie este adusa la cunostinta sa, cu privire la convocarea si hotararile adunarilor generale ale detinatorilor de obligatiuni ipotecare, precum si cu privire la indeplinirea formalitatilor de publicare a acestora, prin transmiterea de copii de pe documentele relevante;
d) sa asigure, conform competentelor sale, implementarea deciziilor luate in adunarea generala a detinatorilor de obligatiuni ipotecare.
(3) Obligatiile si raspunderea reprezentantului detinatorilor de obligatiuni ipotecare fata de acestia sunt reglementate de dispozitiile prezentei legi, precum si de prevederile referitoare la mandat din dreptul comun, care se aplica in mod corespunzator.
(4) Reprezentantul detinatorilor de obligatiuni ipotecare nu poate transmite dreptul de reprezentare a acestora. In cazul in care mandatul reprezentantului inceteaza, atributiile prevazute la alin. (2) vor fi indeplinite de un alt reprezentant al detinatorilor de obligatiuni ipotecare, ales in cadrul adunarii generale a acestora.
(5) Reprezentantul detinatorilor de obligatiuni ipotecare este raspunzator fata de detinatorii de obligatiuni ipotecare pe care ii reprezinta pentru daunele cauzate ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a atributiilor prevazute la alin. (2).
(6) Numirea si modificarea clauzelor initiale ale numirii, remunerarea, limitele si incetarea mandatului reprezentantului detinatorilor de obligatiuni ipotecare, cheltuielile ocazionate de indeplinirea sarcinilor acestuia se stabilesc de catre detinatorii de obligatiuni ipotecare in cadrul adunarilor generale ale acestora.

Sectiunea 5 - Oferta de obligatiuni ipotecare


Art. 24
(1) Daca emitentul alege ca o emisiune de obligatiuni ipotecare sa fie oferita spre subscriere prin oferta publica, oferta publica va avea loc in baza unui prospect aprobat de autoritatea competenta din statul membru de origine, determinat conform legislatiei pietei de capital.
(2) In situatia oferirii spre subscriere prin oferta publica a obligatiunilor ipotecare, in baza unui prospect aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara, prevederile prezentei sectiuni se completeaza cu prevederile referitoare la prospectele de oferta din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale reglementarilor Autoritatii de Supraveghere Financiara emise in aplicarea acesteia.
(3) Aprobarea si publicarea unui prospect nu este obligatorie in cazul:
a) unei oferte de obligatiuni ipotecare adresate exclusiv investitorilor calificati; si/sau
b) unei oferte de obligatiuni ipotecare adresate la mai putin de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decat investitori calificati, pe stat membru; si/sau
c) unei oferte de obligatiuni ipotecare adresate investitorilor care achizitioneaza fiecare obligatiuni ipotecare in valoare de cel putin echivalentul in lei a 100.000 euro, pentru fiecare oferta distincta; si/sau
d) unei oferte de obligatiuni ipotecare a caror valoare nominala unitara este de cel putin echivalentul in lei a 100.000 euro; si/sau
e) unei oferte de obligatiuni ipotecare a carei valoare totala in Uniunea Europeana este mai mica decat echivalentul in lei a 100.000 euro, care se calculeaza pe o perioada de 12 luni; si/sau
f) altor oferte publice de obligatiuni ipotecare pentru care nu este obligatorie publicarea unui prospect, potrivit legislatiei pietei de capital.

Art. 25
(1) In vederea incadrarii drept oferta publica de valori mobiliare si/sau, dupa caz, in vederea determinarii necesitatii publicarii unui prospect/unui nou prospect in cazul unei revanzari ulterioare a obligatiunilor ipotecare care au facut anterior obiectul uneia sau mai multor tipuri de oferte prevazute la art. 24 alin. (3) lit. a) - e) sau in cazul plasamentelor de obligatiuni ipotecare prin intermediari, se aplica corespunzator prevederile legislatiei pietei de capital.
(2) In cazul in care obligatiunile ipotecare vor fi admise la tranzactionare pe o piata reglementata sau pe un sistem alternativ de tranzactionare, alta/altul decat cele aflate in supravegherea Autoritatii de Supraveghere Financiara, in termen de maximum 30 de zile de la data admiterii la tranzactionare, emitentul va solicita admiterea acelor obligatiuni la tranzactionare si pe piata reglementata sau sistemul alternativ de tranzactionare aflate in supravegherea Autoritatii de Supraveghere Financiara, daca exista conditiile tehnice necesare pentru tranzactionarea si decontarea acelor obligatiuni in moneda in care au fost emise.

Art. 26
In scopul evaluarii succesului unei viitoare oferte de obligatiuni ipotecare, emitentul poate contacta doar investitori calificati si/sau clienti profesionali.

Art. 27
In cazul in care obligatiunile ipotecare sunt tranzactionate pe piata de capital din Romania sau pe o piata reglementata dintr-un alt stat membru, in conditiile in care Romania este stat membru de origine, prevederile Sectiunii a 7-a Obligatii de transparenta din prezentul capitol se completeaza cu dispozitiile privitoare la cerintele de raportare aplicabile emitentilor de obligatiuni din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si din reglementarile Autoritatii de Supraveghere Financiara emise in aplicarea acesteia.

Art. 28
In cazul in care obligatiunile ipotecare sunt tranzactionate pe piata de capital din Romania sau pe o piata reglementata dintr-un alt stat membru, in conditiile in care Romania este stat membru de origine, prevederile Sectiunii a 6-a Drepturile detinatorilor de obligatiuni ipotecare din prezentul capitol se completeaza cu dispozitiile privitoare la drepturile detinatorilor de obligatiuni ale Legii nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale reglementarilor Autoritatii de Supraveghere Financiara emise in aplicarea acesteia.

Sectiunea 6 - Drepturile detinatorilor de obligatiuni ipotecare


Art. 29
(1) Inscrierea in Registrul de evidenta interna are ca efect evidentierea distincta a elementelor din portofoliul de creante in contabilitatea emitentului, conform dispozitiilor legale in vigoare.
(2) Ipoteca mobiliara asupra portofoliului de creante cu care sunt garantate obligatiunile ipotecare se constituie si se inscrie cu rang intai in Arhiva Electronica pe numele agentului, dar pe seama detinatorilor de obligatiuni ipotecare, anterior oferirii obligatiunilor ipotecare spre subscriere.
(3) Ulterior numirii unui reprezentant al detinatorilor de obligatiuni ipotecare, ipoteca mobiliara constituita potrivit alin. (2) se transfera pe numele acestuia.
(4) Inscrierea in Arhiva Electronica a ipotecii asupra portofoliului de creante se realizeaza printr-un aviz global, care sa descrie creantele incluse in portofoliul de creante drept acele creante inscrise in Registrul de evidenta interna.
(5) Constituirea in garantie, in favoarea detinatorilor de obligatiuni ipotecare, a dreptului de ipoteca aferent unei creante din portofoliul de creante nu este supusa formalitatilor de publicitate in cartea funciara a imobilului respectiv.
(6) Emitentul are obligatia de a face publice, pe website-ul sau, informatii din Registrul de evidenta interna, similare celor ce ar fi fost facute publice in Arhiva Electronica, daca inscrierea ipotecii asupra portofoliului de creante s-ar fi realizat prin descrierea fiecarei creante in parte, si de a le actualiza permanent.
(7) In baza ipotecii constituite potrivit alin. (2), detinatorii de obligatiuni ipotecare dobandesc dreptul de a-si satisface creantele impotriva emitentului prin valorificarea portofoliului de creante, cu prioritate in raport cu oricare alt creditor al emitentului, cu exceptia creantelor contrapartidelor in contractele ce stau la baza instrumentelor financiare derivate incluse in portofoliul de creante, fata de care au rang egal.
(8) Niciun alt creditor al emitentului nu poate initia executarea silita asupra portofoliului de creante sau unei parti a acestuia inaintea detinatorilor de obligatiuni ipotecare.

Art. 30
Prevederile Sectiunii a V-a Despre emiterea de obligatiuni din Capitolul IV Societatile pe actiuni al Titlului III Functionarea societatilor comerciale din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se aplica obligatiunilor ipotecare emise in temeiul prezentei legi.

Art. 31
(1) In cadrul adunarii generale, detinatorii de obligatiuni ipotecare nu pot fi reprezentati de actionarii, administratorii, cenzorii sau angajatii emitentului. Reprezentantul detinatorilor de obligatiuni ipotecare nu poate vota in cadrul adunarii generale in calitate de mandatar al altor detinatori de obligatiuni ipotecare.
(2) Sedinta adunarii generale a detinatorilor de obligatiuni ipotecare este prezidata de reprezentantul detinatorilor de obligatiuni ipotecare, asistat de catre unul pana la 3 secretari, alesi dintre detinatorii de obligatiuni ipotecare prezenti, care verifica lista de prezenta a detinatorilor, indicand cota reprezentata de fiecare din valoarea totala a obligatiunilor ipotecare.
(3) Votul detinatorilor de obligatiuni ipotecare poate fi exprimat si prin corespondenta.

Art. 32
(1) Adunarea generala a detinatorilor de obligatiuni ipotecare este convocata pe cheltuiala emitentului, la cererea unui numar de detinatori de obligatiuni ipotecare reprezentand cel putin 25% din valoarea totala a obligatiunilor ipotecare sau a administratorului de portofoliu, de catre reprezentantul detinatorilor de obligatiuni ipotecare, cu exceptia primei adunari generale care este convocata de catre emitent.
(2) Adunarea generala a detinatorilor de obligatiuni ipotecare este convocata in termen de cel mult 15 zile si se intruneste in termen de cel mult 60 de zile, ambele termene curgand de la data primirii cererii adresate reprezentantului detinatorilor de obligatiuni ipotecare sau, dupa caz, emitentului, potrivit alin. (1).
(3) In convocare se va mentiona o data de referinta pentru detinatorii indreptatiti sa fie instiintati si sa voteze in cadrul adunarii generale respective, data ce ramane valabila si in cazul in care adunarea generala este convocata din nou din cauza neintrunirii cvorumului. Data de referinta astfel stabilita va fi ulterioara publicarii convocarii si nu va depasi 15 zile inainte de data la care adunarea generala este convocata pentru prima oara.
(4) Convocarea se publica pe website-ul emitentului si in unul dintre ziarele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul emitentului.
(5) Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la data publicarii convocarii pe website-ul emitentului.
(6) Convocarea cuprinde data, locul si ora tinerii adunarii, ordinea de zi, precum si ziua si ora pentru cea de-a doua adunare, cand cea dintai nu s-ar putea tine.

Art. 33
(1) Pentru valabilitatea deliberarilor adunarii generale a detinatorilor de obligatiuni ipotecare este necesara prezenta unui numar de detinatori de obligatiuni ipotecare, incluzand numarul celor care voteaza prin corespondenta, care sa reprezinte cel putin 75% din numarul total al obligatiunilor ipotecare, iar hotararile trebuie sa fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.
(2) In situatia in care adunarea generala a detinatorilor de obligatiuni ipotecare nu se poate desfasura din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1), cea de-a doua adunare generala convocata potrivit art. 32 alin. (6) poate sa hotarasca asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a primei adunari, cu majoritate de voturi, oricare ar fi numarul de detinatori de obligatiuni ipotecare prezenti, numar care include si detinatorii care voteaza prin corespondenta.
(3) Secretarii constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii generale, detinatorii de obligatiuni ipotecare prezenti, voturile exprimate de detinatorii prezenti si de cei care voteaza prin corespondenta, numarul obligatiunilor ipotecare, consemneaza dezbaterile in rezumat si hotararile luate si intocmesc procesul-verbal al sedintei adunarii generale, care este semnat de presedinte.
(4) Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile adunarii generale se depun, in termen de 15 zile de la adoptare, la Monitorul Oficial al Romaniei, spre a fi publicate in Partea a IV-a.

Art. 34
(1) Hotararile luate de adunarea generala in limitele legii sunt obligatorii inclusiv pentru detinatorii de obligatiuni ipotecare care nu au luat parte la adunare sau au votat impotriva.
(2) Reprezentantul detinatorilor de obligatiuni ipotecare nu poate ataca hotararile adunarilor generale ale detinatorilor de obligatiuni ipotecare.

Art. 35
Hotararile adunarii generale a detinatorilor de obligatiuni ipotecare se aduc la cunostinta emitentului si a administratorului de portofoliu in termen de cel mult 24 de ore de la adoptarea lor, potrivit art. 23 alin. (2) lit. c).

Sectiunea 7 - Obligatii de transparenta


Art. 36
(1) Emitentii au obligatia sa intocmeasca si sa publice pe site-ul propriu rapoarte trimestriale, pana cel mai tarziu in a 15-a zi a lunii urmatoare trimestrului pentru care sunt intocmite, cu privire la riscurile asociate portofoliului de creante, volumul total de obligatiuni ipotecare emise si structura portofoliului de creante, inclusiv valoarea nominala a creantelor din portofoliul de creante, valoarea reziduala a acestora si structura scadentelor creantelor din portofoliul de creante.
(2) Rapoartele prevazute la alin. (1), intocmite conform reglementarilor emise de Banca Nationala a Romaniei, se transmit acesteia, in termenul prevazut la alin. (1).
(3) Banca Nationala a Romaniei stabileste prin reglementari continutul si modalitatea de publicare a rapoartelor trimestriale.


Capitolul V - Prevederi speciale privind administrarea portofoliului de creante si falimentul emitentilor


Sectiunea 1 - Dispozitii generale


Art. 37
(1) Falimentul emitentului se realizeaza conform procedurii prevazute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa si cu respectarea dispozitiilor cuprinse in prezentul capitol.
(2) In cazul in care impotriva emitentului este deschisa procedura falimentului, detinatorii de obligatiuni ipotecare continua sa primeasca sumele ce li se cuvin, in cuantumul si la termenele prevazute in prospect, prevederile art. 80 din Legea nr. 85/2014, nefiind aplicabile dobanzilor care, potrivit prospectului ori, dupa caz, potrivit documentului de oferta care atesta conditiile emisiunii, devin scadente dupa data deschiderii procedurii.
(3) In scopul prevazut la alin. (2), administrarea portofoliului de creante, asa cum se prezinta acestea la momentul numirii administratorului de portofoliu, continua de la data numirii acestuia, inclusiv pe parcursul procedurii falimentului si independent de aceasta, pana la data realizarii tuturor creantelor din portofoliul de creante, cu exceptia situatiei prevazute la art.45.
(4) Dupa data deschiderii procedurii falimentului impotriva emitentului, obligatiunile ipotecare continua sa reprezinte obligatiuni ipotecare in sensul art. 85 alin. (8) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2012, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 10/2015, daca este indeplinita conditia prevazuta la art. 8 alin. (5).
(5) Banca Nationala a Romaniei este autoritatea abilitata sa determine daca o emisiune de obligatiuni ipotecare indeplineste cerinta prevazuta la art.8 alin.(5).
(6) In situatia in care cerinta de la art. 8 alin.(5) nu mai este indeplinita, Banca Nationala a Romaniei comunica aceasta informatie Autoritatii de Supraveghere Financiara in vederea actualizarii listei prevazute la art. 85 alin. (8) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2012, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 10/2015.
(7) Detinatorii de obligatiuni ipotecare garantate cu un portofoliu de creante care nu mai indeplineste cerinta de la art. 8 alin. (5) nu isi pierd drepturile prevazute de prezenta lege.
(8) Prevederile art. 117 alin. (2) din Legea 85/2014 nu sunt aplicabile emisiunilor de obligatiuni (inclusiv inlocuirea activelor din portofoliul de creante conform art. 16) aprobate de Banca Nationala a Romaniei conform prezentei legi.

Art. 38
In cazul deschiderii procedurii falimentului impotriva emitentului, creantele detinatorilor de obligatiuni ipotecare dau dreptul acestora de a participa, prin administratorul de portofoliu, la dezbaterile din cadrul adunarii creditorilor emitentului, cu drept de vot.

Art. 39
(1) Creantele detinatorilor de obligatiuni ipotecare rezultate din emisiunea de obligatiuni ipotecare nu intra sub incidenta prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Pentru determinarea nivelului compensatiei care va fi platita de Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar unui debitor ce are calitatea de deponent garantat cu depozite indisponibile la emitent, creantele emitentului asupra debitorului care au fost incluse in portofoliul de creante nu vor fi deduse din suma depozitelor garantate detinute de acel debitor la emitent.

Sectiunea 2 - Administratorul de portofoliu


Art. 40
(1) Banca Nationala a Romaniei poate numi un administrator de portofoliu in oricare din urmatoarele situatii:
a) emitentului i-a fost retrasa aprobarea de emisiune in baza art. 7 alin. (1) lit. b);
b) portofoliul de creante nu mai indeplineste cerinta prevazuta la art. 13 alin. (1) si nu sunt perspective ca emitentul sa asigure indeplinirea acesteia;
c) emitentul nu-si mai indeplineste obligatiile de plata catre detinatorii de obligatiuni ipotecare, ce decurg dintr-o emisiune de obligatiuni ipotecare.
(2) In cazul deschiderii procedurii falimentului impotriva emitentului, judecatorul-sindic va desemna, cu consultarea Bancii Nationale a Romaniei, un administrator de portofoliu la numirea caruia mandatul administratorului de portofoliu numit de Banca Nationala a Romaniei inceteaza de drept. In orice stadiu al procedurii falimentului, judecatorul-sindic il poate inlocui pe administratorul de portofoliu, pentru motive temeinice, cu avizul sau la propunerea Bancii Nationale a Romaniei.
(3) Administratorul de portofoliu trebuie sa indeplineasca cerintele de experienta, reputatie, calificare si cadru organizatoric corespunzatoare pentru realizarea managementului activelor si datoriilor si managementului lichiditatii, potrivit reglementarilor emise de Banca Nationala a Romaniei in aplicarea prezentei legi.
(4) Administratorul de portofoliu trebuie sa fie independent, sens in care sunt avute in vedere criteriile prevazute de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru desemnarea administratorului independent.
(5) Banca Nationala a Romaniei poate inlocui administratorul de portofoliu, daca acesta nu actioneaza in conformitate cu prevederile legii si cu reglementarile aplicabile ori cu instructiunile si dispozitiile date de Banca Nationala a Romaniei sau in cazul in care nu mai indeplineste conditiile prevazute la alin. (3) si (4). Instructiunile si dispozitiile se emit prin ordin al guvernatorului, prim-viceguvernatorului sau viceguvernatorilor Bancii Nationale a Romaniei.
(6) La momentul numirii administratorului de portofoliu, in conformitate cu prevederile alin. (1) si (2), Banca Nationala a Romaniei sau, dupa caz, judecatorul-sindic stabileste si remuneratia acestuia, care se plateste din incasarile aferente portofoliului de creante.
(7) Administratorul de portofoliu actioneaza sub supravegherea Bancii Nationale a Romaniei, in cazul prevazut la alin. (1), respectiv sub controlul judecatorului-sindic, in cazul prevazut la alin. (2).
(8) Administratorul de portofoliu coopereaza si asigura schimbul de informatii cu lichidatorul judiciar pe parcursul procedurii falimentului emitentului.
(9) Administratorul de portofoliu are obligatia de a raporta lunar agentului informatiile de care acesta are nevoie in vederea respectarii atributiilor prevazute la art. 22 alin. (2).

Art. 41
Administratorul de portofoliu are dreptul la rambursarea tuturor cheltuielilor facute cu administrarea portofoliului de creante respectiv si are prioritate la distributia sumelor rezultate din realizarea creantelor din portofoliul de creante, in raport cu detinatorii de obligatiuni ipotecare.

Art. 42
(1) Administratorul de portofoliu urmareste realizarea drepturilor detinatorilor de obligatiuni ipotecare, in conformitate cu prevederile art. 43 47.
(2) Emitentul, in cazul numirii administratorului de portofoliu potrivit prevederilor art. 40 alin. (1), respectiv lichidatorul judiciar, in cazul numirii administratorului de portofoliu potrivit prevederilor art. 40 alin. (2), acorda sprijinul necesar administratorului de portofoliu.

Sectiunea 3 - Administrarea portofoliului de creante


Art. 43
(1) De la data numirii administratorului de portofoliu, elementele componente ale portofoliului de creante, inscrise in Registrul de evidenta interna si sumele aferente acestora colectate de catre emitent incepand cu aceasta data sunt sub controlul exclusiv al administratorului de portofoliu.
(2) Toate actele si operatiunile efectuate de emitent sau de lichidatorul judiciar cu privire la orice creanta afectata garantarii obligatiunilor ipotecare ale emitentului, ulterior numirii administratorului de portofoliu, sunt nule. Actele si operatiunile efectuate in ziua numirii administratorului de portofoliu sunt considerate ca fiind facute dupa numirea acestuia.
(3) Administratorul de portofoliu este responsabil cu tinerea si publicarea Registrului de evidenta interna a portofoliului de creante.
(4) Administratorul de portofoliu este responsabil pentru raportarea cerintelor prevazute la art. 8 alin. (5), art. 13 alin. (1), (2) si (4) si art. 36.

Art. 44
(1) In vederea realizarii creantelor detinatorilor de obligatiuni ipotecare in cuantumul si la termenele prevazute in prospect ori, dupa caz, in documentul de oferta care atesta conditiile emisiunii si distribuirii sumelor cuvenite acestora, administratorul de portofoliu va putea:
a) sa continue colectarea sumelor datorate de debitorii creantelor din portofoliul de creante, inclusiv prin restructurarea sau executarea silita a creantelor in caz de neindeplinire a obligatiilor de catre debitorii respectivi;
b) sa transfere obligatiile asumate de catre emitent fata de detinatorii de obligatiuni ipotecare catre un alt emitent, impreuna cu portofoliul de creante aferent;
c) sa desfasoare orice alte activitati necesare in vederea realizarii creantelor din portofoliul de creante.
(2) In aplicarea prevederilor alin. (1) lit. b), administratorul de portofoliu trebuie sa se asigure ca emitentul care preia prin transfer obligatiile asumate fata de detinatorii de obligatiuni ipotecare impreuna cu portofoliul de creante aferent a obtinut aprobarea prealabila a Bancii Nationale a Romaniei, in conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2). Transferul este supus formalitatilor de publicitate prevazute la art. 9 alin. (3).
(3) Administratorul de portofoliu are obligatia de a consulta Banca Nationala a Romaniei inainte de a se angaja in urmatoarele operatiuni:
a) amanarea scadentei obligatiunilor ipotecare;
b) vanzarea unei parti sau in integralitate a portofoliului de creante;
c) obtinerea de noi finantari care sa acopere deficitul temporar de lichiditate, pe baza portofoliului de creante care garanteaza obligatiunile ipotecare;
d) accelerarea platii obligatiunilor ipotecare.
(4) La solicitarea administratorului de portofoliu, formulata potrivit alin. (3), Banca Nationala a Romaniei comunica acestuia opinia sa privind masura in care, prin realizarea operatiunilor propuse, se mai asigura indeplinirea cerintei prevazute la art. 8 alin. (5).

Sectiunea 4 - Accelerarea executarii obligatiilor


Art. 45
Administratorul de portofoliu poate supune aprobarii adunarii generale a detinatorilor de obligatiuni ipotecare accelerarea platii obligatiunilor garantate si, in acest sens, cesionarea creantelor din portofoliul de creante catre un tert, care este abilitat conform legii sa desfasoare cu titlu profesional activitati de acordare de credite pentru investitii imobiliare.

Art. 46
Distribuirea sumelor rezultate din cesionarea creantelor potrivit art.45 se face potrivit urmatoarei ordini de preferinta:
a) creantele reprezentand cheltuieli facute de catre administratorul de portofoliu cu vanzarea, remuneratia acestuia si remuneratia agentului;
b) creantele aferente finantarilor acordate emitentului in vederea acoperirii deficitului temporar de lichiditate;
c) creantele rezultand din detinerea obligatiunilor ipotecare, pro rata, indiferent de vechimea si scadenta emisiunilor de obligatiuni ipotecare si creantele contrapartidelor in contractele ce stau la baza instrumentelor financiare derivate incluse in portofoliul de creante;
d) creantele creditorilor emitentului, potrivit prevederilor art. 49 alin. (3), ce nu au fost acoperite integral la inchiderea provizorie a procedurii falimentului, in ordinea prevazuta de Legea nr. 85/2014.

Art. 47
(1) In cazul in care sumele rezultate din cesionarea creantelor potrivit art. 45 sunt insuficiente pentru plata obligatiilor emitentului, recalculate la zi, fata de detinatorii de obligatiuni ipotecare, acestia se vor putea indrepta, pentru diferenta, asupra patrimoniului emitentului, in concurs cu ceilalti creditori chirografari ai acestuia, potrivit prevederilor art. 234 din Legea nr. 85/2014.
(2) Prin derogare de la prevederile Sectiunii a 7-a Falimentul si lichidarea activelor din cap. I al Titlului II din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar desemnat de judecatorul-sindic va inscrie in tabelul de creante diferenta prevazuta la alin.(1), reprezentand creante neacoperite ale detinatorilor de obligatiuni ipotecare. Inscrierea in tabel se va face in orice stadiu al procedurii de lichidare a emitentului, la cererea administratorului de portofoliu, pe baza situatiei centralizate comunicate de acesta, dupa finalizarea operatiunilor prevazute la art. 46 lit. a) - c).

Sectiunea 5 - Dispozitii speciale privind falimentul emitentilor


Art. 48
(1) Pentru satisfacerea tuturor obligatiilor ce ii incumba emitentului fata de detinatorii de obligatiuni ipotecare, in baza prezentei legi si a prospectului ori, dupa caz, a documentului de oferta care atesta conditiile emisiunii, portofoliul de creante cu care sunt garantate obligatiunile ipotecare reprezinta o masa patrimoniala autonoma, distincta de patrimoniul emitentului supus procedurii de lichidare si nu este, in niciun fel, afectat de nicio procedura de lichidare a bunurilor emitentului. Contractele de vanzare-cumparare incheiate cu nerespectarea acestor prevederi sunt lovite de nulitate absoluta.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si ale art. 43 alin. (2), portofoliul de creante poate fi inclus de catre lichidatorul judiciar intr-o tranzactie privind cumpararea de active si asumarea de pasive de catre un tert, cu conditia intrunirii cumulative a urmatoarelor cerinte:
a) cel mai recent raport lunar prevazut la art. 209 lit. k) din Legea nr. 85/2014, aprobat de judecatorul-sindic, sa prevada plata anticipata a obligatiilor emitentului, recalculate la zi, fata de detinatorii de obligatiuni ipotecare, anterior vanzarii portofoliului de creante, precum si sursele din care se va face plata anticipata;
b) administratorul de portofoliu sa comunice lichidatorului judiciar accelerarea platii obligatiunilor ipotecare in conditiile prevazute in raportul lichidatorului judiciar, accelerare care a fost aprobata de adunarea generala a detinatorilor de obligatiuni ipotecare cu 2/3 din voturile exprimate.
(3) Administratorul de portofoliu intocmeste si transmite lunar lichidatorului judiciar si judecatorului-sindic raportul privind stadiul indeplinirii atributiilor sale, care include informatii referitoare la sumele obtinute din administrarea portofoliului de credite, la distribuirile catre detinatorii de obligatiuni ipotecare si la alte cheltuieli efectuate.

Art. 49
(1) In situatia in care procedura falimentului se finalizeaza inainte de a se fi epuizat activitatea de administrare a portofoliului de creante garantand emisiuni de obligatiuni ipotecare ale emitentului, lichidatorul judiciar intocmeste un raport de inchidere provizorie, cu indicarea expresa a titularilor si a cuantumului creantelor neacoperite. Pe baza acestui raport tribunalul pronunta o hotarare de inchidere provizorie, care va mentiona inclusiv titularii si cuantumul creantelor neacoperite.
(2) De la data pronuntarii hotararii de inchidere provizorie, administratorul de portofoliu continua activitatile necesare in vederea realizarii creantelor din portofoliul de creante si rambursarii sumelor cuvenite detinatorilor de obligatiuni ipotecare.
(3) Orice sume generate de portofoliul de creante, ramase dupa acoperirea integrala a drepturilor detinatorilor de obligatiuni ipotecare, sunt depuse de catre administratorul de portofoliu in contul deschis pe numele emitentului in faliment, pentru a fi distribuite creditorilor ale caror creante nu au fost acoperite integral la inchiderea provizorie a procedurii falimentului, in ordinea prevazuta la art. 234 din Legea nr. 85/2014.
(4) Distribuirea sumelor prevazute la alin. (3) se face de catre lichidatorul judiciar numai dupa ce acesta constata ca s-a incheiat activitatea de administrare a portofoliului de creante afectat garantarii obligatiunilor ipotecare ale emitentului, prin raportul supus aprobarii judecatorului-sindic.
(5) Pentru titularii creantelor indicate in hotararea de inchidere provizorie a procedurii falimentului, termenul legal de prescriptie in care acestia pot solicita sumele ce le revin potrivit alin. (3) se suspenda pana la notificarea acestora cu privire la existenta unor sume ramase nedistribuite dupa acoperirea drepturilor detinatorilor de obligatiuni ipotecare.


Capitolul VI - Dizolvarea emitentului


Art. 50
(1) Pe durata existentei obligatiunilor ipotecare emise conform prezentei legi, adunarea generala a actionarilor emitentului poate hotari dizolvarea acestuia numai daca, anterior luarii acestei hotarari, emitentul a transferat portofoliul de creante si obligatiile asumate fata de detinatorii de obligatiuni ipotecare catre un alt emitent, cu aprobarea prealabila a agentului si a Bancii Nationale a Romaniei.
(2) Hotararea luata cu incalcarea prevederilor alin. (1) nu produce efecte.


Capitolul VII - Secretul bancar si protectia datelor cu caracter personal


Art. 51
(1) In legatura cu indeplinirea atributiilor prevazute in prezenta lege, agentului, reprezentantului detinatorilor de obligatiuni ipotecare si administratorului de portofoliu li se aplica in mod corespunzator dispozitiile privind secretul profesional in domeniul bancar cuprinse in cap. II din Titlul II al Partii I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Furnizarea de informatii de natura secretului bancar agentului, reprezentantului detinatorilor de obligatiuni ipotecare si administratorului de portofoliu sau unui tert caruia ii este transferat portofoliul de creante, partial sau in intregime, nu se considera o incalcare a obligatiei de pastrare a secretului bancar.

Art. 52
Prelucrarea de date cu caracter personal in legatura cu creantele din portofoliul de creante de catre agent, administratorul de portofoliu sau orice tert caruia ii sunt transferate obligatiile emitentului fata de detinatorii de obligatiuni ipotecare si/sau portofoliul de creante aferent, partial sau in intregime, se efectueaza in vederea realizarii unui interes legitim, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.


Capitolul VIII - Sanctiuni


Art. 53
(1) Banca Nationala a Romaniei este competenta sa aplice sanctiuni administrative emitentilor, persoanelor care asigura conducerea si/sau administrarea acestora, agentilor, administratorilor de portofoliu care isi exercita atributiile sub supravegherea sa.
(2) Se sanctioneaza potrivit prevederilor prezentei legi urmatoarele fapte, daca acestea nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiune:
a) emiterea de obligatiuni ipotecare de catre o institutie de credit, fara obtinerea aprobarii necesare in acest sens sau dupa retragerea acesteia, cu nerespectarea in acest fel a obligatiei prevazute la art. 4;
b) emiterea de obligatiuni ipotecare de catre emitent in alte conditii decat cele prevazute in aprobare;
c) nerespectarea de catre emitent a cerintelor referitoare la structurarea portofoliului de creante afectat garantarii obligatiunilor ipotecare, prevazute la art. 8 - 17;
d) nerespectarea de catre emitent a cerintelor de eligibilitate a creantelor incluse in portofoliul de creante afectat garantarii obligatiunilor ipotecare, cu incalcarea prevederilor art. 18;
e) nerespectarea de catre emitent a cerintelor referitoare la tinerea Registrului de evidenta interna, prevazute la art. 19;
f) neindeplinirea de catre agent a atributiilor sale, prevazute la art. 22;
g) nerespectarea de catre emitent a obligatiilor de transparenta, prevazute la art. 36;
h) nerespectarea de catre emitent a obligatiilor de raportare prevazute la art. 14 alin. (5) si art. 22 alin. (5) sau a obligatiei privind furnizarea de informatii catre Banca Nationala a Romaniei, prevazuta la art. 20 alin. (5);
i) nerespectarea de catre emitent a cerintelor privind utilizarea instrumentelor derivate, prevazute la art. 14 si art. 18 alin. (8);
j) neindeplinirea de catre administratorul de portofoliu a atributiilor care ii revin potrivit prevederilor art. 40 - 49;
k) nerespectarea de catre persoanele prevazute la alin. (1) a reglementarilor, masurilor, instructiunilor si dispozitiilor Bancii Nationale a Romaniei date in aplicarea prezentei legi.
(3) In cazurile prevazute la alin. (2), Banca Nationala a Romaniei are competenta de a aplica urmatoarele sanctiuni administrative:
a) avertisment;
b) amenda aplicabila persoanei juridice, pana la 10% din valoarea totala neta a cifrei de afaceri realizata in exercitiul financiar precedent, care include venitul brut constand din dobanzile de incasat si alte venituri similare, venituri din actiuni si alte titluri cu randament variabil sau fix, precum si comisioanele ori taxele de incasat astfel cum sunt prevazute la art. 316 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013; in cazul in care persoana juridica are calitatea de filiala a unei societati-mama, venitul brut relevant este cel rezultat din situatiile financiare consolidate ale societatii-mama de cel mai inalt rang, din exercitiul financiar precedent;
c) amenda aplicabila persoanelor fizice, pana la echivalentul in lei a 5 milioane de euro la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data intrarii in vigoare a prezentei legi;
d) retragerea aprobarii agentului si revocarea mandatului administratorului de portofoliu.
(4) Persoanele care asigura conducerea si/sau administrarea emitentului sunt responsabile pentru aducerea la indeplinire de catre institutia de credit a tuturor cerintelor prevazute de prezenta lege si de reglementarile emise in aplicarea acesteia, conform competentelor si atributiilor lor prevazute de legislatia aplicabila si de reglementarile interne ale institutiei de credit. In acest sens, pentru faptele prevazute la alin. (2) lit. a) e), g) i) si k), sanctiunile pot fi aplicate institutiei de credit si/sau persoanelor fizice care asigura conducerea si/sau administrarea emitentului carora le poate fi imputata fapta, intrucat aceasta nu s-ar fi produs daca persoanele respective si-ar fi exercitat in mod corespunzator competentele si atributiile decurgand din functiile incredintate.
(5) Sanctiunile administrative prevazute la alin. (3) pot fi aplicate concomitent cu dispunerea de masuri potrivit art. 20 alin. (6) sau independent de acestea.
(6) Sanctiunile aplicate potrivit alin. (3) trebuie sa fie eficace si proportionale cu faptele si deficientele constatate si sa fie de natura a avea un efect descurajant.
(7) La stabilirea tipului sanctiunii si a cuantumului amenzii, Banca Nationala a Romaniei are in vedere toate circumstantele reale si personale relevante ale savarsirii faptei, inclusiv urmatoarele aspecte, dupa caz:
a) gravitatea si durata faptei;
b) gradul de vinovatie a persoanei fizice sau juridice responsabile;
c) soliditatea financiara a persoanei fizice sau juridice responsabile, astfel cum rezulta, de exemplu, din venitul anual al persoanei fizice responsabile sau din cifra de afaceri totala a persoanei juridice responsabile;
d) importanta profiturilor realizate sau a pierderilor evitate de catre persoana fizica sau juridica responsabila, in beneficiul acesteia, in masura in care acestea pot fi determinate;
e) prejudiciile cauzate tertilor, in masura in care pot fi determinate;
f) gradul de cooperare a persoanei fizice sau juridice responsabile cu Banca Nationala a Romaniei;
g) incalcarile savarsite anterior de persoana fizica sau juridica responsabila;
h) orice consecinte ale faptei savarsite, de natura sa genereze risc sistemic.

Art. 54
(1) Constatarea faptelor prevazute la art. 53 alin. (2), savarsite de catre persoane si/sau entitati care isi desfasoara activitatea sub supravegherea Bancii Nationale a Romaniei, se face de catre personalul Bancii Nationale a Romaniei, imputernicit in acest sens.
(2) Actele prin care sunt dispuse masuri sau sunt aplicate sanctiuni potrivit prezentei legi se emit de catre guvernatorul, prim-viceguvernatorul sau viceguvernatorii Bancii Nationale a Romaniei, cu exceptia masurii prevazute la art. 20 alin. (6) lit. a) a carei aplicare este de competenta consiliului de administratie. In cazul aplicarii de sanctiuni, actul trebuie sa cuprinda cel putin elementele de identificare a persoanei in culpa, descrierea faptei si a circumstantelor acesteia, temeiul de drept al aplicarii sanctiunii si sanctiunea administrativa aplicata.

Art. 55
(1) Aplicarea sanctiunilor administrative se prescrie in termen de un an de la data constatarii faptei, dar nu mai mult de 3 ani de la data savarsirii faptei.
(2) Amenzile incasate se fac venit la bugetul de stat.
(3) Aplicarea sanctiunilor administrative nu inlatura raspunderea materiala, civila sau penala, dupa caz.


Capitolul IX - Dispozitii finale


Art. 56
Actele adoptate de Banca Nationala a Romaniei conform prevederilor prezentei legi, inclusiv cele prin care s-au aplicat sanctiuni administrative, pot fi contestate in conditiile prevazute la art. 275-277 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, care se aplica in mod corespunzator.

Art. 57
Orice transfer al obligatiilor asumate de catre emitent fata de detinatorii de obligatiuni ipotecare, impreuna cu portofoliul de creante aferent, se va realiza doar catre un alt emitent, abilitat potrivit legii sa emita obligatiuni ipotecare.

Art. 58
Banca Nationala a Romaniei emite in aplicarea prezentei legi reglementarile prevazute la art. 4, art. 12 - 16, art. 18 22 si art. 36 in termen de 90 de zile de la publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 59
In situatia in care debitorul cedat este consumator, persoana fizica, astfel cum este acesta definit la art. 2 pct. 2. din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, legislatia din domeniul protectiei consumatorilor se aplica prioritar.

Art. 60
(1) Prezenta lege intra in vigoare la 90 de zile de la publicarea sa in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia prevederilor art. 58, care intra in vigoare la 3 zile de la publicare.
(2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi, se abroga:
a) Legea nr. 32/2006 privind obligatiunile ipotecare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 264 din 23 martie 2006, cu modificarile ulterioare, si
b) Capitolul V Cesiunea creantelor ipotecare, continand articolele 24 - 28^1, din Legea nr.190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 611 din 14 decembrie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.