DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 2/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatiiPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 36 din 12 ianuarie 2017

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 100 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 100
Venitul impozabil lunar din pensii se stabileste prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 lei."

2. La articolul 101, alineatul (9) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(9) In cazul veniturilor din pensii si/sau al diferentelor de venituri din pensii, sumelor reprezentand actualizarea acestora cu indicele de inflatie, stabilite in baza hotararilor judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotararilor judecatoresti definitive si executorii, impozitul se calculeaza separat fata de impozitul aferent drepturilor lunii curente, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului impozabil, impozitul retinut fiind impozit final. Venitul impozabil din pensii se stabileste prin deducerea din suma totala a contributiei individuale de asigurari sociale de sanatate, datorata, dupa caz, potrivit legii in vigoare in perioada careia ii sunt aferente si a sumei neimpozabile lunare, stabilita potrivit legislatiei in vigoare la data platii. Impozitul se retine la data efectuarii platii, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare la data platii veniturilor respective. Impozitul astfel retinut se plateste pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-au platit veniturile."

3. La articolul 132, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Platitorii de venituri cu regim de retinere la sursa a impozitelor au obligatia sa depuna o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat, cu exceptia platitorilor de venituri din salarii si asimilate salariilor, din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala, din arendare, precum si a persoanelor juridice care au obligatia calcularii, retinerii si platii impozitului datorat de persoana fizica potrivit art. 125 alin. (8) si (9), care au obligatia depunerii Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate pentru fiecare beneficiar de venit."


4. La articolul 153 alineatul (1), litera e) se abroga.

5. La articolul 153, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Persoanele prevazute la alin. (1) lit. a)-d), care detin o asigurare pentru boala si maternitate in sistemul de securitate sociala din alt stat membru al Uniunii Europene, Spatiului Economic European si Confederatiei Elvetiene sau in statele cu care Romania are incheiate acorduri bilaterale de securitate sociala cu prevederi pentru asigurarea de boala-maternitate, in temeiul legislatiei interne a statelor respective, care produce efecte pe teritoriul Romaniei, si fac dovada valabilitatii asigurarii, in conformitate cu procedura stabilita prin ordin comun al presedintelui A.N.A.F. si al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurari sociale de sanatate."

6. Denumirea marginala a articolului 160 si alineatul (1) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: "Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate pentru persoanele fizice cu venituri din pensii si de catre cele care primesc indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale - Art. 160
(1) Pentru persoanele fizice cu venituri din pensii, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate o reprezinta venitul lunar din pensii. Contributia se suporta de la bugetul de stat."

7. La articolul 168, alineatul (9) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(9) Calculul contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din pensii provenite dintr-un alt stat se realizeaza de catre organul fiscal competent in baza declaratiei specifice prevazute la art. 130 alin. (4) sau a declaratiei privind venitul estimat prevazute la art. 120, dupa caz, cu respectarea prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte."

8. La articolul 168, dupa alineatul (9) se introduc trei noi alineate, alineatele (9^1)-(9^3), cu urmatorul cuprins:
"(9^1) Informatiile privind cuantumul contributiei de asigurari sociale de sanatate calculata conform alin. (9) se comunica de catre A.N.A.F. Ministerului Sanatatii, in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului data in temeiul art. 269 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(9^2) Casa Nationala de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii si casele sectoriale de pensii, precum si entitatile care platesc venituri din pensii, prevazute la art. 153 alin. (1) lit. k), calculeaza si comunica Ministerului Sanatatii, in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului data in temeiul art. 269 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, informatiile privind cuantumul contributiei de asigurari sociale de sanatate aferente veniturilor din pensii pentru care contributia de asigurari sociale de sanatate se suporta de la bugetul de stat.
(9^3) In vederea inregistrarii in Registrul unic de evidenta al asiguratilor, A.N.A.F., Casa Nationala de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii si casele sectoriale de pensii si entitatile care platesc venituri din pensii, prevazute la art. 153 alin. (1) lit. k), transmit Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, in format electronic, in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului data in temeiul art. 269 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, listele persoanelor fizice care realizeaza venituri din pensii pentru care contributia de asigurari sociale de sanatate se suporta de la bugetul de stat."

9. La articolul 169, alineatele (1) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 169
(1) Urmatoarele categorii de persoane sunt obligate sa depuna lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile, declaratia prevazuta la art. 147 alin. (1):
a) persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau persoanele asimilate acestora;
b) institutiile prevazute la art. 153 alin. (1) lit. g) i) si l) - o);
c) Casa Nationala de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii si casele sectoriale de pensii, pentru persoanele preluate in plata indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale;
d) persoanele care realizeaza in Romania venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intra sub incidenta legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte.
..........
(6) Pentru transformarea in lei a sumelor obtinute in valuta, reprezentand venituri din pensii realizate de persoanele fizice prevazute la alin. (5), se utilizeaza cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ziua precedenta depunerii declaratiei privind venitul estimat."

10. La articolul 169, alineatele (7) - (10) se abroga.

Art. II
Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 222 alineatul (3), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"e) pentru persoanele prevazute la alin. (1) lit. e), calitatea de asigurat si drepturile de asigurare inceteaza de la data la care contributia la fond nu se mai suporta potrivit art. 269 alin. (1) lit. b)."

2. La articolul 222, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Stabilirea obligatiilor la fond in cazul pensionarilor sistemului public de pensii care nu mai au domiciliul in Romania si care isi stabilesc resedinta pe teritoriul unui stat membru al UE, al unui stat apartinand SEE sau al Confederatiei Elvetiene, respectiv domiciliul pe teritoriul unui stat cu care Romania aplica un acord bilateral de securitate sociala cu prevederi pentru asigurarea de boala - maternitate, se stabileste prin ordin comun al presedintelui CNAS si al presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice."

3. La articolul 224 alineatul (2), litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"g) persoanele fizice cu venituri lunare din pensii;"

4. La articolul 266, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Pentru persoanele fizice cu venituri lunare din pensii, contributia lunara pentru asigurarile sociale de sanatate se datoreaza si se calculeaza potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare."

5. La articolul 268, alineatele (2) - (4) se abroga.

6. La articolul 269 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) de catre bugetul de stat, pentru persoanele prevazute la art. 224 alin. (2) lit. g), prin bugetul Ministerului Sanatatii in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului."

7. La articolul 277, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Casele de asigurari gestioneaza bugetul fondului aprobat, cu respectarea prevederilor prezentei legi, asigurand functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate la nivel local, si pot derula si dezvolta si activitati pentru valorizarea fondurilor gestionate."

Art. III
Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, dispozitiile prevazute in prezenta lege se aplica incepand cu veniturile aferente lunii urmatoare publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.