DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 29/2015 pentru aprobarea OUG 113/2013 privind unele masuri bugetare si pentru modificarea si completarea OUG 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului. Lege nr. 29/2015Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 171 din 12 martie 2015

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113 din 18 decembrie 2013 privind unele masuri bugetare si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 830 din 23 decembrie 2013, cu urmatoarele modificari si completari:


1. La articolul VIII punctul 4 articolul 4^1, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) In exercitarea compententelor sale prevazute de lege, Autoritatea de Supraveghere Financiara colecteaza si proceseaza orice date si informatii relevante, inclusiv de natura datelor cu caracter personal, necesare pentru evaluarea conformarii societatilor de servicii de investitii financiare, precum si, in cazul in care este autoritate responsabila cu supravegherea pe baza consolidata a societatilor financiare holding si a societatilor financiare holding mixte, la cerintele prudentiale prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 si de reglementarile emise in aplicarea acestora, si pentru investigarea posibilelor incalcari ale acestor cerinte."


2. La articolul VIII, dupa punctul 65 se introduce un nou punct, punctul 65^1, cu urmatorul cuprins:
"65^1. La articolul 107, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
'(2^1) In cazul unei institutii de credit administrate in sistem unitar, presedintele consiliului de administratie nu trebuie sa exercite simultan si functia de director general in cadrul aceleiasi institutii de credit. In mod exceptional, cu aprobarea Bancii Nationale a Romaniei, acest cumul de functii poate fi exercitat in cazuri bine justificate de catre institutia de credit.'"

3. La articolul VIII punctul 67, alineatul (1) al articolului 108 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 108
(1) Fiecare dintre membrii consiliului de administratie si directorii sau, dupa caz, membrii consiliului de supraveghere si ai directoratului unei institutii de credit, precum si persoanele desemnate sa asigure conducerea structurilor care privesc activitatile de administrare si control al riscurilor, audit intern, juridice, conformitate, trezorerie, creditare, precum si orice alte activitati care pot expune institutia de credit unor riscuri semnificative trebuie sa dispuna in orice moment de o buna reputatie, de cunostinte, aptitudini si experienta adecvate naturii, extinderii si complexitatii activitatii institutiei de credit si responsabilitatilor incredintate si trebuie sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu regulile unei practici bancare prudente si sanatoase. Componenta respectivelor organe ale institutiei de credit trebuie sa reflecte in ansamblu o gama suficient de larga de experiente profesionale relevante."

4. La articolul VIII punctul 69 articolul 108^1, dupa alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (2^1)-(2^3), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) In cazul institutiilor de credit semnificative din perspectiva dimensiunii, a organizarii interne si a naturii, extinderii si complexitatii activitatilor desfasurate, cu exceptia cazului in care reprezinta statul, persoanele prevazute la alin. (1), atunci cand cumuleaza mai multe mandate, nu se pot afla in mai mult de una dintre urmatoarele situatii:
a) exercita un mandat intr-o functie executiva, concomitent cu doua mandate in functii neexecutive;
b) exercita concomitent patru mandate in functii neexecutive.
(2^2) In scopul aplicarii alin.(2^1), se considera ca fiind un singur mandat:
a) mandatele in functii executive sau neexecutive detinute in cadrul aceluiasi grup;
b) mandatele in functii executive sau neexecutive detinute in cadrul institutiilor de credit si firmelor de investitii care sunt membre ale aceleiasi scheme de protectie institutionala, daca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 113 alin. (7) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;
c) mandatele in functii executive sau neexecutive detinute in cadrul entitatilor, financiare sau nefinanciare, in care institutia de credit are o detinere calificata.
(2^3) Mandatele detinute in organizatii sau entitati care nu urmaresc, in mod predominant obiective comerciale, nu trebuie avute in vedere in sensul alin. (2^1)."

5. La articolul VIII dupa punctul 71 se introduc doua noi puncte, punctele 71^1 si 71^2, cu urmatorul cuprins:
"71^1 - Dupa articolul 117^1, se introduce un nou articol, articolul 117^2, cu urmatorul cuprins:
'Art. 117^2
(1) Institutiile de credit pot derula tranzactii cu clientii doar pe baze contractuale, actionand intr-o maniera prudenta si cu respectarea legislatiei specifice in domeniul protectiei consumatorului.
(2) Documentele contractuale trebuie sa fie redactate astfel incat sa permita clientilor intelegerea tuturor termenilor si conditiilor contractuale, in special a prestatiilor la care acestia se obliga potrivit contractului incheiat. Institutiile de credit nu pot pretinde clientului dobanzi, penalitati, comisioane, ori alte costuri si speze bancare, daca plata acestora nu este stipulata in contract.'

71^2 - Dupa articolul 119, se introduce un nou articol, articolul 119^1, cu urmatorul cuprins:
'Art. 119^1
Institutiile de credit nu pot conditiona acordarea de credite sau furnizarea altor produse/servicii clientilor de vanzarea sau cumpararea actiunilor sau a altor titluri de capital/instrumentelor financiare emise de institutia de credit sau de o alta entitate apartinand grupului din care face parte institutia de credit ori de acceptarea de catre client a unor alte produse/servicii oferite de institutia de credit sau de o entitate apartinand grupului acesteia, care nu au legatura cu operatiunea de creditare sau cu produsul/serviciul solicitat.'"

6. La articolul VIII punctul 167 articolul 226 alineatul (3) litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"d) sa restrictioneze sau sa limiteze activitatea, operatiunile sau reteaua institutiei de credit, inclusiv prin retragerea aprobarii acordate pentru infiintarea sucursalelor din strainatate, sau sa solicite incetarea activitatilor care implica riscuri excesive la adresa soliditatii institutiei de credit;"

7. La articolul VIII punctul 167 articolul 226 alineatul (3), dupa litera k) se introduce un noua litera, litera k^1), cu urmatorul cuprins:
"k^1) sa limiteze sau sa interzica distribuirea de catre institutia de credit a profitului din elemente distribuibile, definite la art. 4 alin. (1) pct. 128 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, catre actionarii sau membrii acesteia, si/sau plata de dobanda catre detinatorii de instrumente de capital de nivel 1 suplimentar, daca interdictia nu reprezinta caz de nerambursare pentru institutia de credit;"

8. La articolul VIII punctul 169, articolul 228, partea introductiva a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 228
(1) Banca Nationala a Romaniei are competenta aplicarii sanctiunilor prevazute la art. 229 alin. (1) si masurile sanctionatoare prevazute la art. 229 alin. (2) lit. a) si b) in toate cazurile in care constata ca o institutie de credit persoana juridica romana si/sau oricare dintre persoanele prevazute la art. 108 alin. (1) sau persoanele desemnate sa asigure conducerea sucursalelor institutiei de credit se fac vinovate de urmatoarele fapte:"

9. La articolul VIII punctul 170 articolul 229 alineatul (2), dupa litera a) se introduce o noua litera, litera a^1), cu urmatorul cuprins:
"a^1) interzicerea temporara a exercitarii unor functii intr-o institutie de credit, de catre persoanele prevazute la art. 108 alin. (1) sau de catre persoanele desemnate sa asigure conducerea sucursalelor institutiei de credit, responsabile de savarsirea faptei;"

10. La articolul VIII punctul 171, partea introductiva a articolului 229^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 229^1
Banca Nationala a Romaniei aplica sanctiunile prevazute la art. 229 alin. (1) si masurile sanctionatoare prevazute la art. 229 alin. (2) lit. a) si c) in cazurile in care constata ca o persoana fizica sau juridica, o institutie de credit, persoana juridica romana, si/sau oricare dintre persoanele prevazute la art. 108 alin. (1) sau persoanele desemnate sa asigure conducerea sucursalelor institutiei de credit se fac vinovate de urmatoarele fapte:"

11. La articolul VIII punctul 176, alineatul (2) al articolului 233, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Actele cu privire la o institutie de credit, prin care sunt dispuse masuri sau sunt aplicate sanctiuni si masuri sanctionatoare potrivit prezentului capitol, se emit de catre guvernatorul, prim-viceguvernatorul sau viceguvernatorii Bancii Nationale a Romaniei, cu exceptia instituirii supravegherii speciale, a retragerii aprobarii acordate persoanelor prevazute la art. 108 alin. (1), a retragerii autorizatiei institutiei de credit si a suspendarii exercitarii dreptului de vot al actionarilor/membrilor institutiei de credit, a caror aplicare este de competenta consiliului de administratie."

12. La articolul VIII punctul 183 articolul 278, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Autoritatea de Supraveghere Financiara stabileste prin reglementari atributiile consiliului de administratie si ale directorilor sau, dupa caz, ale consiliului de supraveghere si ale directoratului unei societati de servicii de investitii financiare, in vederea respectarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013, precum si ale reglementarilor emise in aplicarea acestora."

13. La articolul VIII, dupa punctul 193 se introduc doua noi puncte, punctele 193^1 si 193^2, cu urmatorul cuprins:
"Art. 193^1
Articolul 406 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
'Art. 406
(1) Fondurile si instrumentele financiare ale participantilor la sistemele de plati si sistemele de decontare a instrumentelor financiare, constituite la dispozitia agentului de decontare sau a operatorului de sistem, in conformitate cu regulile sistemului respectiv si in limitele solicitate de acestea, in scopul garantarii indeplinirii obligatiilor participantului la sistemul in cauza, nu pot face obiectul executarii silite de catre terti si nu pot fi grevate de alte garantii reale ori sarcini de catre participantul debitor.
(2) Fondurile si instrumentele financiare prevazute la alin. (1) sunt exceptate de la procedura inscrierii in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.
(3) In cazul insolventei unui participant la sistemul de plati, fondurile si instrumentele financiare prevazute la alin. (1) sunt utilizate in scopul indeplinirii obligatiilor decurgand din ordinele de transfer irevocabile si din pozitiile nete rezultate din compensare, care revin participantului pana la data pronuntarii inclusiv a hotararii de deschidere a procedurii insolventei.
(4) In cazul incetarii calitatii de participant la sistemul de plati, fondurile si instrumentele financiare prevazute la alin. (1) sunt utilizate in scopul indeplinirii obligatiilor decurgand din ordinele de transfer irevocabile si din pozitiile nete rezultate din compensare, care revin participantului pana la momentul incetarii calitatii de participant.
(5) Fondurile si instrumentele financiare existente in conturile participantilor la sistemele de plati si sistemele de decontare a instrumentelor financiare, care sunt destinate indeplinirii obligatiilor participantului decurgand din ordinele de transfer irevocabile si din pozitiile nete rezultate din compensare, nu pot face obiectul executarii silite de catre terti, inclusiv prin masuri asiguratorii sau executorii, decat dupa indeplinirea obligatiilor anterior mentionate.
(6) Instrumentele financiare inregistrate in conturile participantilor la sistemele de decontare a instrumentelor financiare, conturi destinate exclusiv inregistrarii detinerilor clientilor acestora, nu sunt afectate, in caz de insolventa a participantului, si nu pot face obiectul executarii silite a participantului de catre terti, inclusiv prin masuri asiguratorii sau executorii.'

Art. 193^2
Articolul 410 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
'Art. 410
Desfasurarea, fara drept, de activitati dintre cele prevazute la art. 5 alin. (1), precum si inceperea desfasurarii activitatilor ca institutie de credit, fara a obtine autorizatia potrivit prevederilor art. 10 alin. (1), constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la un an la 5 ani.'"

Art. II
Institutiile de credit aplica prevederile referitoare la raportul intre componentele fixa si variabila ale remuneratiei totale statuate in reglementarile emise in aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum a fost modificata si completata prin prezenta lege, pentru remuneratia acordata pentru serviciile prestate sau performantele obtinute incepand cu anul 2014, remuneratie datorata in temeiul unor contracte incheiate fie inainte de 1 ianuarie 2014, fie ulterior acestei date."


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Camera Deputatilor

Poate fi de interes si:
Hotararea 20/2015 pentru aprobarea Normei Asigurarea creditelor la export pe termen mediu si lung si a investitiilor romanesti de capital in strainatate, in numele si in contul statului (NI-ASR-05-III/0)
OUG 90/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital. Ordonanta de urgenta 90/2014
Legea 245/2013 pentru ratificarea Protocolului dintre Romania si Republica Austria si a Protocolului aditional, semnate la Viena la 1 octombrie 2012, de modificare a Conventiei pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privir
OUG 71/2013 pentru modificarea si completarea OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome si pentru proro
OUG 2/2013 pentru completarea art. 362 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Ordonanta de urgenta nr. 2/2013
HG 166/2012 pentru aprobarea Normei unitare privind asigurarea creditelor la export pe termen mediu si lung si a investitiilor romanesti de capital in strainatate, in numele si in contul statului
OUG 59/2012 privind mandatarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri in vederea infiintarii unei societati comerciale. Ordonanta de urgenta nr. 59/2012
HG 973/2012 privind aprobarea procedurii de acordare a sumelor din bugetul de stat pentru finantarea unor cheltuieli de investitii si reparatii capitale pentru centrele de zi si rezidentiale
Legea 167/2012 pentru modificarea legii nr. 297/2004 privind piata de capital. Lege nr. 167/2012
OUG 24/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale. Ordonanta de urgenta nr. 24/2012
Legea 11/2012 pentru modificarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital. Lege nr. 11/2012
Legea 129/2010 pentru completarea art. 32^2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale. Lege nr. 129/2010
Ordin nr. 68/2010 pentru modificarea Normelor privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe castigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obtinut de persoanele fizice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si fi
Lege nr. 270/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.25/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului
Ora in principalele capitale ale lumii
Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, consolidata
Ordin nr. 3483/2008 pentru aprobarea Normelor privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe castigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obtinut de persoanele fizice
Ordin nr. 83/2008 pentru aprobarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 5/2008 privind instituirea masurilor de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism prin intermediul pietei de capital
Investitii imobiliare. Fundamente, practici si studii de caz
Capraru Bogdan,Muler Onofrei

Pret: 29.9 lei
25.41 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
78 useri online

Useri autentificati: