DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 270/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 500/2002 privind finantele publice. Lege nr. 270/2013Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 642 din 18 octombrie 2013

Modificare la Legea finantelor publice

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 597 din 13 august 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


1. La articolul 2, punctele 2 si 3 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"2. angajament bugetar – actul administrativ prin care se rezerva creditul bugetar in vederea stingerii obligatiei de plata ce rezulta din executarea angajamentului legal;
3. angajament legal – actul juridic prin care se creeaza, in cazul actelor administrative sau contractelor ori se constata, in cazul legilor, hotararilor de Guvern, acordurilor, hotararilor judecatoresti, obligatia de plata pe seama fondurilor publice;"

2. La articolul 2, dupa punctul 3^1 se introduc doua noi puncte, punctele 3^2 si 3^3, cu urmatorul cuprins:
"3^2. angajarea cheltuielilor – faza in procesul executiei bugetare, prin care institutia publica isi asuma obligatia de a plati o suma de bani, rezultata in urma indeplinirii conditiilor stipulate intr-un angajament legal pentru livrarea de bunuri, executarea de lucrari, prestarea de servicii si onorarea obligatiilor de plata rezultate in baza legilor, hotararilor de Guvern, acordurilor, hotararilor judecatoresti, in limita creditelor de angajament aprobate prin legea bugetara anuala;
3^3. actiuni multianuale – actiuni a caror perioada de realizare depaseste un an bugetar;"

3. La articolul 2, punctul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"5. autorizare bugetara – aprobare data ordonatorilor de credite de a angaja si/sau de a efectua plati, intr-o perioada data, in limita creditelor de angajament si/sau bugetare aprobate;"

4. La articolul 2, punctul 7 se abroga.


5. La articolul 2, dupa punctul 7 se introduc trei noi puncte, punctele 7^1-7^3, cu urmatorul cuprins:
"7^1. bugetele centralizate ale institutiilor publice finantate partial de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale – sinteza bugetelor institutiilor finantate partial din bugetele mentionate, anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite, detaliate la nivel de capitol si de titluri de cheltuieli;
7^2. cadru bugetar – totalitatea dispozitiilor si procedurilor care stau la baza aplicarii sistemelor de contabilitate bugetara si de raportare statistica, regulilor si procedurilor privind elaborarea previziunilor pentru planificarea bugetara, regulilor fiscale numerice cu specific national, procedurilor bugetare pe care se bazeaza procesul bugetar in toate etapele sale, cadrelor bugetare pe termen mediu, acordurilor de monitorizare si analize independente destinate sa mareasca transparenta procesului bugetar, care se aplica de catre institutiile si autoritatile publice, indiferent de modul de finantare si subordonare;
7^3. cadru bugetar pe termen mediu – reprezinta un ansamblu specific de proceduri bugetare nationale care extind orizontul elaborarii politicii bugetare dincolo de calendarul bugetar anual si care includ definirea prioritatilor in materie de politica si a obiectivelor bugetare pe termen mediu;"

6. La articolul 2, dupa punctul 8 se introduc doua noi puncte, punctele 8^1 si 8^2, cu urmatorul cuprins:
"8^1. cheltuieli urgente sau neprevazute – acele cheltuieli generate de situatii deosebite nou aparute in timpul exercitiului bugetar, care necesita finantare imediata si pentru care fondurile existente in bugetele ordonatorilor principali de credite sunt insuficiente in raport cu destinatia acestora, din motive independente de vointa ordonatorilor de credite;
8^2. cheltuieli de investitii – parte a cheltuielilor publice destinate finantarii obiectivelor/proiectelor de investitii si a celorlalte categorii de investitii, indiferent de subdiviziunea clasificatiei bugetare la care se incadreaza;"

7. La articolul 2, punctul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"9. clasificatie bugetara – gruparea veniturilor si cheltuielilor bugetare intr-o ordine obligatorie si dupa criterii unitare. Clasificatia bugetara nu reprezinta baza legala pentru efectuarea angajamentelor legale si/sau efectuarea platilor;"

8. La articolul 2, punctul 12 se abroga.

9. La articolul 2, punctul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"13. compartiment financiar-contabil – denumire generica pentru structura organizatorica – departament, directie, serviciu, birou, compartiment sau alte structuri specifice – in cadrul institutiei publice, cu atributii in fundamentarea, elaborarea si executia bugetului institutiei si/sau in care este organizata evidenta contabila a elementelor patrimoniale de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, a veniturilor si cheltuielilor in baze contabile de numerar si de angajamente, se efectueaza plata cheltuielilor, se intocmesc situatiile financiare si/sau se elaboreaza si fundamenteaza proiectul bugetului institutiei, dupa caz;"

10. La articolul 2, punctele 15 si 16 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"15. credit de angajament – limita maxima in cadrul careia pot fi incheiate angajamentele legale in timpul anului bugetar;
16. credit bugetar – suma aprobata prin buget, reprezentand limita maxima pana la care se pot ordonanta si efectua plati in cursul anului bugetar pentru angajamentele legale contractate in cursul exercitiului bugetar si/sau din exercitii anterioare;"

11. La articolul 2, dupa punctul 20 se introduce un nou punct, punctul 20^1, cu urmatorul cuprins:
"20^1. deficit bugetar calculat conform Sistemului European de Conturi – indicator ce masoara impactul administratiilor publice asupra restului economiei interne sau internationale, astfel:
a) excedentul exprima resursele financiare puse la dispozitia altor sectoare institutionale;
b) deficitul bugetar exprima resursele financiare generate de alte sectoare institutionale si utilizate de sectorul administratiei publice;"

12. La articolul 2, dupa punctul 27 se introduc doua noi puncte, punctele 27^1 si 27^2, cu urmatorul cuprins:
"27^1. fonduri rambursabile – asistenta financiara rambursabila primita de la institutiile financiare interne si internationale si de la alti finantatori potrivit memorandumurilor/acordurilor/contractelor de finantare incheiate cu acestea;
27^2. fonduri externe postaderare si alti donatori – totalitatea fondurilor externe nerambursabile postaderare primite de Romania in cadrul unor proiecte/programe/instrumente/facilitati finantate conform unor decizii/acorduri/intelegeri/memorandumuri ale Uniunii Europene si/sau ale altor donatori;"

13. La articolul 2, punctul 30 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"30. institutii publice – denumire generica ce include Parlamentul, Administratia Prezidentiala, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice, alte autoritati publice, institutiile publice autonome, precum si institutiile din subordinea/coordonarea acestora, finantate din bugetele prevazute la art. 1 alin. (2);"

14. La articolul 2, punctele 33 si 34 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"33. lichidarea cheltuielilor – faza in procesul executiei bugetare in care ordonatorul de credite verifica existenta dreptului creditorului, determina sau verifica realitatea si cuantumul obligatiei de plata si verifica conditiile de exigibilitate ale obligatiei de plata pe baza documentelor justificative;
34. ordonantarea cheltuielilor – faza in procesul executiei bugetare prin care ordonatorul de credite da dispozitie conducatorului compartimentului financiar-contabil sa efectueze plata cheltuielilor care au parcurs faza de lichidare;"

15. La articolul 2, dupa punctul 37 se introduce un nou punct, punctul 37^1, cu urmatorul cuprins:
"37^1. redistribuire de credite – operatiunea de realocare de credite de angajament si credite bugetare intre ordonatorii principali de credite ai bugetului asigurarilor sociale de stat, precum si intre proiecte si programe cu finantare din fonduri externe intre ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat/bugetului asigurarilor sociale de stat/bugetelor fondurilor speciale, in conditiile prezentei legi;"

16. La articolul 2, punctul 39 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"39. conducatorul compartimentului financiar-contabil – persoana care ocupa functia de conducere a compartimentului financiar-contabil, precum si alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, cu studii economice superioare si care raspunde, impreuna cu personalul din subordine, de inregistrarea in contabilitate a operatiunilor patrimoniale de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii, a veniturilor si cheltuielilor in baze contabile de numerar si de angajamente, de plata cheltuielilor, de intocmirea situatiilor financiare si de elaborarea si fundamentarea proiectului bugetului institutiei, dupa caz. In situatia in care institutia publica nu are in structura sa un compartiment financiar-contabil, contabilitatea este condusa potrivit prevederilor art. 10 alin. (5) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;"

17. La articolul 2, dupa punctul 40 se introduce un nou punct, punctul 40^1, cu urmatorul cuprins:
"40^1. trimestrializarea veniturilor si cheltuielilor bugetare – operatiune privind repartizarea bugetului aprobat pe trimestre care, de regula, se realizeaza pana la finele lunii urmatoare celei in care a fost aprobat bugetul;"

18. La articolul 2, punctul 43 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"43. virare de credite – operatiune prin care se diminueaza creditul de angajament si/sau creditul bugetar de la o subdiviziune a clasificatiei bugetare si/sau program/proiecte si programe cu finantare din fonduri externe, care prezinta disponibilitati si se majoreaza corespunzator o alta subdiviziune si/sau program/proiecte si programe cu finantare din fonduri externe la care fondurile sunt insuficiente, cu respectarea dispozitiilor legale de efectuare a operatiunilor respective, in cadrul bugetului aceluiasi ordonator principal de credite."

19. La articolul 2, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (2) si (3), cu urmatorul cuprins:
"(2) Termenii – «buget general consolidat», «cadrul fiscal-bugetar» si «strategie fiscal-bugetara» au intelesul prevazut de Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010.
(3) Termenii – «economicitate», «eficacitate», «eficienta», «legalitate», «regularitate» au intelesul prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."

20. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Autorizarea bugetara/Angajarea si utilizarea creditelor de angajament si creditelor bugetare Art. 4
(1) Legea bugetara anuala prevede si autorizeaza, pentru anul bugetar, veniturile si cheltuielile bugetare, precum si reglementari specifice exercitiului bugetar.
(2) Sumele aprobate, la partea de cheltuieli, sub forma creditelor de angajament si creditelor bugetare, in cadrul carora se angajeaza, se ordonanteaza si se efectueaza plati, reprezinta limite maxime care nu pot fi depasite.
(3) Angajarea cheltuielilor din bugetele prevazute la art. 1 alin. (2) se face numai in limita creditelor de angajament si in scopurile pentru care au fost aprobate.
(4) Angajarea cheltuielilor peste creditele de angajament si utilizarea creditelor bugetare in alte scopuri decat cele aprobate atrag raspunderea celor vinovati, in conditiile legii.
(5) Pentru actiunile anuale si multianuale se inscriu in buget, distinct, creditele de angajament si creditele bugetare.
(6) In vederea realizarii actiunilor anuale si multianuale, ordonatorii de credite incheie angajamente legale, in limita creditelor de angajament aprobate prin buget pentru anul bugetar respectiv."

21. La articolul 6, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (2) si (3), cu urmatorul cuprins:
"(2) Legile de rectificare bugetara sunt elaborate cu respectarea regulilor si a conditiilor prevazute de Legea nr. 69/2010.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), in cazul inrautatirii semnificative a prognozei indicatorilor macroeconomici poate fi promovata o rectificare bugetara in primul semestru al anului."

22. Dupa articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu urmatorul cuprins:
"Deficitul bugetar calculat conform Sistemului European de Conturi Art. 7^1
Deficitul bugetar calculat conform Sistemului European de Conturi se raporteaza potrivit metodologiei europene, de catre institutiile abilitate in acest scop."

23. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Principiul unitatii Art. 10
(1) Veniturile si cheltuielile bugetare se inscriu intr-un singur document, pentru a se asigura utilizarea eficienta si monitorizarea fondurilor publice.
(2) Este interzisa elaborarea de acte normative prin care se creeaza cadrul legal pentru constituirea de venituri care pot fi utilizate in sistem extrabugetar, cu exceptia prevederilor art. 67.
(3) In cazul in care, prin acte normative la nivel de lege, se aproba ca institutiile publice prevazute la art. 62 alin. (1) lit. a) sa obtina venituri proprii, acestea vor fi considerate institutii publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, de la bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale, dupa caz."

24. Dupa articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 14^1, cu urmatorul cuprins:
"Contributia Romaniei la bugetul Uniunii Europene Art. 14^1
Cheltuielile bugetare reprezentand contributia Romaniei la bugetul Uniunii Europene se cuprind in bugetul de stat, la valoarea stabilita potrivit reglementarilor Uniunii Europene."

25. La articolul 15, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 15
(1) In cazurile in care se fac propuneri de elaborare a unor proiecte de acte normative/masuri/politici a caror aplicare atrage micsorarea veniturilor sau majorarea cheltuielilor aprobate prin buget se va intocmi o fisa financiara, care va respecta conditiile prevazute de Legea nr. 69/2010. In aceasta fisa se inscriu efectele financiare asupra bugetului general consolidat, care trebuie sa aiba in vedere:
a) schimbarile anticipate in veniturile si cheltuielile bugetare pentru anul curent si urmatorii 4 ani;
b) estimari privind esalonarea creditelor bugetare si a creditelor de angajament, in cazul actiunilor anuale si multianuale care conduc la majorarea cheltuielilor;
c) masurile avute in vedere pentru acoperirea majorarii cheltuielilor sau a minusului de venituri pentru a nu influenta deficitul bugetar.
……………………………………………………………………………
(3) Dupa depunerea proiectului legii bugetare anuale la Parlament pot fi aprobate acte normative/masuri/politici numai in conditiile prevederilor alin. (1), dar cu precizarea surselor de acoperire a diminuarii veniturilor sau a majorarii cheltuielilor bugetare, aferente exercitiului bugetar pentru care s-a elaborat bugetul."

26. La articolul 16 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) bugetele centralizate ale institutiilor publice finantate partial de la bugetele prevazute la lit.a), prin lege, ca anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite, detaliate la nivel de capitol si de titluri de cheltuieli; aprobarea bugetelor pe institutii si detalierea acestora la nivel de subcapitol si paragraf, precum si la nivel de articol si alineat se realizeaza de ordonatorul principal de credite, in termenul prevazut la alin. (2)."

27. La articolul 17, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Parlamentul va lua in dezbatere numai amendamentele prin care se propun modificari sau completari la proiectul legii bugetare anuale, si la anexele la acesta, la creditele bugetare si/sau de angajament prezentate de Guvern in structura prevazuta de art. 36 alin. (1)."

28. La articolul 17, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
"(3^1) Modificarea creditelor bugetare si/sau de angajament, ca urmare a amendamentelor propuse potrivit prevederilor alin. (2^1) se face numai prin redistribuiri de sume intre subdiviziuni ale clasificatiei bugetare."

29. La articolul 19, dupa litera b) se introduc trei noi litere, literele b^1) – b^3), cu urmatorul cuprins:
"b^1) elaboreaza previziuni bugetare bazate pe previziunile macroeconomice elaborate si comunicate de catre Comisia Nationala de Prognoza;
b^2) participarea la concursul pentru ocuparea postului de conducator al compartimentului financiar-contabil este conditionata de detinerea certificatului de atestare a cunostintelor dobandite in domeniul Sistemului European de Conturi, precum si de cunoasterea reglementarilor europene in domeniu; modul de dobandire sau retragere a certificatului va fi stabilit prin norme metodologice. Pentru conducatorii compartimentelor financiar-contabile aflati in functie, cursurile si atestarea se fac gratuit, prin intermediul Scolii de Finanse Publice si Vama din cadrul Ministerului Finantelor Publice, prin organizarea de cursuri in fiecare resedinta de judet;
b^3) dobandirea si mentinerea certificatului de atestare reprezinta conditie specifica obligatorie pentru ocuparea postului de conducator al compartimentului financiar-contabil, ordonatorii de credite avand obligatia modificarii corespunzatoare a fiselor de post respective;"

30. La articolul 19, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"d) emite norme metodologice, precizari si instructiuni prin care se stabilesc practicile si procedurile pentru incasarea veniturilor, angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor, activitatile de control intern si audit intern privind modul de gestionare a acestora, incheierea exercitiului bugetar anual, contabilizarea si raportarea acestuia;"

31. La articolul 19, litera k) se abroga.

32. Articolul 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Categorii de ordonatori de credite Art. 20
(1) Ordonatorii de credite sunt de trei categorii: ordonatori principali, ordonatori secundari si ordonatori tertiari.
(2) Ordonatorii principali de credite sunt ministrii, conducatorii celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, conducatorii altor autoritati publice si conducatorii institutiilor publice autonome.
(3) Conducatorii institutiilor publice cu personalitate juridica din subordinea/coordonarea ordonatorilor principali de credite sunt ordonatori secundari sau tertiari de credite, dupa caz.
(4) Ordonatorii de credite pot delega aceasta calitate inlocuitorilor de drept, secretarului general sau altor persoane imputernicite in acest scop, cu exceptia conducatorului compartimentului financiar-contabil. Prin actul de delegare, ordonatorii de credite vor preciza competentele delegate si conditiile delegarii acestora.
(5) In cazurile prevazute de legi speciale, ordonatorii principali de credite sunt secretarii generali sau persoanele desemnate prin aceste legi."

33. Articolul 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Rolul ordonatorilor de credite Art. 21
(1) Ordonatorii principali de credite repartizeaza creditele de angajament si creditele bugetare aprobate pentru bugetul propriu si pentru bugetele institutiilor publice din subordine sau coordonare, ai caror conducatori sunt ordonatori secundari sau tertiari de credite, dupa caz, in raport cu sarcinile acestora, potrivit legii.
(2) Ordonatorii principali de credite transmit bugetele institutiilor publice din subordine sau coordonare, ai caror conducatori sunt ordonatori secundari sau tertiari de credite, dupa caz, in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a legii bugetare anuale.
(3) Ordonatorii secundari de credite repartizeaza creditele de angajament si bugetare aprobate, potrivit alin. (1), pentru bugetul propriu si pentru bugetele institutiilor publice subordonate, ai caror conducatori sunt ordonatori tertiari de credite, in raport cu sarcinile acestora, potrivit legii.
(4) Ordonatorii tertiari de credite angajeaza cheltuieli in limita creditelor de angajament repartizate si utilizeaza creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor institutiilor pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in conditiile stabilite prin dispozitiile legale.
(5) Pentru asigurarea unei executii bugetare prudente, ordonatorii principali de credite vor repartiza, potrivit alin. (1), creditele de angajament si creditele bugetare dupa retinerea a 10% din prevederile aprobate acestora.
(6) Fac exceptie de la prevederile alin. (5) urmatoarele:
a) cheltuielile de personal, inclusiv cheltuielile de personal care se regasesc in structura altor subdiviziuni ale clasificatiei bugetare;
b) cheltuielile acordate in bani de natura asistentei sociale si asigurarilor sociale, precum si contributiilor de asigurari sociale aferente, cheltuielile cu bursele acordate din fonduri publice, potrivit dispozitiilor legale in vigoare;
c) cheltuielile cu datoria publica;
d) cheltuielile care decurg din obligatii internationale;
e) sumele alocate ordonatorilor principali de credite din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului si Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, care vor fi repartizate integral.
(7) Repartizarea sumelor retinute in proportie de 10% se face in semestrul al doilea, dupa examinarea de catre Guvern a raportului semestrial privind situatia economica si bugetara si a opiniei Consiliului Fiscal cu privire la acesta.
(8) Ordonatorii de credite prevazuti la alin. (1) si (3) au obligatia de a fundamenta, justifica si utiliza, in conditii de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate, creditele bugetare repartizate din bugetele lor institutiilor subordonate si altor beneficiari ai acestor fonduri."

34. La articolul 22, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 22
(1) Ordonatorii de credite au obligatia de a angaja cheltuieli in limita creditelor de angajament si de a utiliza creditele bugetare numai in limita prevederilor si destinatiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea institutiilor publice respective si cu respectarea dispozitiilor legale."

35. La articolul 22 alineatul (2), literele a) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor de angajament si creditelor bugetare repartizate si aprobate potrivit prevederilor art. 21;
……………………………………………………………………………
c) angajarea si utilizarea cheltuielilor in limita creditelor de angajament si creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare;"

36. Articolul 24 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Controlul financiar preventiv propriu
Art. 24
(1) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor din fonduri publice se aproba de ordonatorul de credite, iar plata acestora se efectueaza de catre conducatorul compartimentului financiar-contabil/persoana responsabila cu efectuarea platii.
(2) Angajarea si ordonantarea cheltuielilor se efectueaza numai cu viza prealabila de control financiar preventiv propriu si a controlului financiar preventiv delegat, dupa caz, potrivit dispozitiilor legale."

37. La articolul 26, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) la cheltuieli, creditele de angajament si creditele bugetare determinate de autorizarile continute in legi specifice, in structura functionala si economica a acestora;"

38. La articolul 28, dupa litera b) se introduce o noua litera, litera b^1), cu urmatorul cuprins:
"b^1) legii pentru aprobarea limitelor specificate in cadrul fiscal-bugetar prevazute la art. 18 din Legea nr. 69/2010;"

39. Articolul 28^2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Gradul de realizare a veniturilor proprii programate in bugetele institutiilor publice Art. 28^2
In situatia in care gradul de realizare a veniturilor proprii programate in bugetele institutiilor publice prevazute la art.62 alin.(1) lit.b) si c) in ultimii 2 ani anteriori anului curent este mai mic de 97% pe fiecare an, aceste institutii fundamenteaza veniturile proprii pentru anul bugetar pentru care se elaboreaza proiectul de buget cel mult la nivelul realizarilor din anul precedent anului curent."

40. Dupa articolul 28^2 se introduc trei noi articole, articolele 28^3-28^5, cu urmatorul cuprins:
"Obligatiile de plata inregistrate la nivelul unui an Art. 28^3
Obligatiile de plata inregistrate la nivelul unui an trebuie sa fie cel mult egale cu creditele bugetare aprobate, cu exceptia serviciilor privind furnizarea de utilitati si a drepturilor salariale la care obligatiile inregistrate pot depasi creditul bugetar, cu diferenta dintre cheltuielile lunii decembrie a anului curent si cheltuielile lunii decembrie a anului precedent, precum si a altor cauze independente de vointa ordonatorilor de credite.

Consecinte ale neachitarii arieratelor Art. 28^4
(1) In situatia in care institutiile publice finantate de la bugetul de stat, de la bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale, dupa caz, inregistreaza arierate la sfarsitul lunii anterioare lunii pentru care solicita efectuarea de plati, unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligatia sa nu opereze plati din conturile acestora, cu exceptia platilor pentru achitarea drepturilor salariale si a contributiilor aferente acestora, respectiv pentru stingerea arieratelor, precum si pentru plata ratelor de capital, dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente datoriei publice.
(2) Masura inceteaza la data la care institutiile publice prevazute la alin. (1) nu mai inregistreaza arierate in contabilitate.

Programe bugetare Art. 28^5
(1) Programele se aproba ca anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite.
(2) In scopul intaririi calitatii politicilor publice, Guvernul va aproba, prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor Publice, metodologia de elaborare si executie a programelor bugetare, prin care va preciza forma de prezentare a programelor bugetare, continutul acestora si modalitatea de elaborare a indicatorilor de rezultat si/sau eficienta, precum si modul de monitorizare a executiei programelor bugetare."

41. La articolul 29, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Numarul maxim de posturi finantat si fondul aferent salariilor de baza se aproba distinct, prin anexa la bugetul fiecarui ordonator principal de credite. Numarul maxim de posturi aprobat prin legea bugetara anuala nu poate fi depasit."

42. La articolul 29, alineatul (6) se abroga.

43. La articolul 30, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Prin actele normative prevazute la alin. (2), Guvernul poate aproba introducerea in bugetele ordonatorilor principali de credite a acelor subdiviziuni ale clasificatiei bugetare necesare reflectarii destinatiei sumelor alocate din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, daca acestea nu existau anterior actelor normative in cauza in bugetul aprobat ordonatorului principal de credite."

44. Dupa sectiunea 1 a capitolului III se introduce o noua sectiune, sectiunea 1^1 "Cadrul bugetar", cuprinzand articolele 30^1-30^5, cu urmatorul cuprins:
"
SECTIUNEA 1^1 - Cadrul bugetar


Cadrul bugetar al Romaniei Art. 30^1
Cadrul bugetar al Romaniei in calitate de stat membru al Uniunii Europene respecta cerintele cadrului bugetar al Uniunii Europene, in vederea intaririi supravegherii bugetare la nivelul Uniunii si asigurarii obligatiei prevazute de Tratatul privind functionarea Uniunii Europene si alte tratate privind Uniunea Europeana, ratificate de Romania, pentru a evita deficitele publice excesive.

Planificarea bugetara Art. 30^2
(1) Planificarea bugetara elaborata de Ministerul Finantelor Publice se bazeaza pe previziuni macroeconomice si bugetare.
(2) Previziunile macroeconomice si bugetare sunt comparate cu previziunile cele mai recente ale Comisiei Europene si, dupa caz, cu cele ale altor organisme independente internationale.
(3) Diferentele semnificative fata de previziunile Comisiei Europene sunt descrise si motivate, in special daca nivelul sau cresterea variabilelor din ipotezele externe se indeparteaza in mod semnificativ de valorile mentionate in previziunile Comisiei Europene.

Publicarea previziunilor macroeconomice si bugetare Art. 30^3
Ministerul Finantelor Publice si Comisia Nationala de Prognoza publica pe site, conform competentelor lor legale, previziunile macroeconomice si bugetare oficiale elaborate pentru planificarea bugetara.

Evaluarea previziunilor macroeconomice si bugetare Art. 30^4
(1) Previziunile macroeconomice si bugetare utilizate pentru planificarea bugetara fac obiectul unor evaluari periodice, impartiale si cuprinzatoare, bazate pe criterii obiective, inclusiv al unei evaluari ulterioare, de catre Consiliul Fiscal/organele abilitate in acest scop.
(2) Consiliul Fiscal/organele abilitate in acest scop publica rezultatele evaluarilor pe site-ul propriu al institutiei.
(3) Rezultatele acestei evaluari sunt luate in considerare, in mod adecvat, in viitoarele previziuni macroeconomice si bugetare.

Cadrul bugetar pe termen mediu Art. 30^5
(1) Cadrul bugetar pe termen mediu constituie baza pentru elaborarea proiectului de buget anual.
(2) Ministerul Finantelor Publice motiveaza, in anexa separata la Raportul la legea bugetara anuala, orice abatere a previziunilor si prioritatilor privind veniturile si cheltuielile care rezulta din cadrul bugetar pe termen mediu prevazut la alin. (1).
(3) In caz de schimbare a Guvernului, noul Guvern, in cadrul mandatului sau, poate actualiza cadrul bugetar pe termen mediu, pentru a ilustra noile sale prioritati, si va evidentia diferentele fata de cadrul bugetar pe termen mediu anterior."

45. Articolul 31 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Elaborarea prognozelor indicatorilor macroeconomici Art. 31
Prognozele indicatorilor macroeconomici si sociali, in conformitate cu prevederile art.28 lit.a), se elaboreaza de catre Comisia Nationala de Prognoza, pana la data de 1 iunie a anului curent. Aceste prognoze vor fi actualizate, dupa caz, pe parcursul desfasurarii procesului bugetar, si publicate pe site-ul Comisiei Nationale de Prognoza."

46. Articolul 32 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Limitele de cheltuieli Art. 32
Ministerul Finantelor Publice va inainta Guvernului, pana la data de 31 iulie a fiecarui an, limitele de cheltuieli pentru anul bugetar urmator, precum si estimarile pentru urmatorii 3 ani, stabilite pe ordonatorii principali de credite."

47. Articolul 33 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Scrisoarea-cadru Art. 33
(1) Ministrul finantelor publice va transmite ordonatorilor principali de credite, pana la data de 1 august a fiecarui an, o scrisoare-cadru, care va specifica contextul macroeconomic pe baza caruia vor fi intocmite proiectele de buget, metodologiile de elaborare a acestora, precum si limitele de cheltuieli aprobate de Guvern.
(2) Limitele de cheltuieli aprobate si stabilite pe ordonatori principali de credite potrivit alin.(1) pot fi redimensionate de catre Ministerul Finantelor Publice, pe baza prognozelor de toamna ale Comisiei Nationale de Prognoza sau in cazul modificarii ulterioare a legislatiei din domeniu, in functie de specificul ordonatorului principal de credite, cu informarea Guvernului."

48. La articolul 34, alineatele (1), (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 34
(1) Ordonatorii principali de credite au obligatia ca, pana la data de 1 septembrie a fiecarui an, sa depuna la Ministerul Finantelor Publice propunerile pentru proiectul de buget si anexele la acesta, pentru anul bugetar urmator, cu incadrarea in limitele de cheltuieli si estimarile pentru urmatorii 3 ani, comunicate potrivit art. 33, insotite de documentatii si fundamentari detaliate.
……………………………………………………………………………
(4) In situatia in care ordonatorii principali de credite nu isi aliniaza propunerea de buget la Strategia fiscal-bugetara si metodologia pentru elaborarea proiectului anual de buget, Ministerul Finantelor Publice va proceda in conformitate cu dispozitiile art. 21 alin. (3) din Legea nr. 69/2010.
(5) Proiectele de buget si anexele la acesta, refacute, se depun la Ministerul Finantelor Publice, pana la data de 15 septembrie a fiecarui an."

49. La articolul 35, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 35
(1) Ministerul Finantelor Publice, pe baza proiectelor de buget ale ordonatorilor principali de credite si a bugetului propriu, intocmeste proiectele legilor bugetare si proiectele bugetelor, pe care le depune la Guvern pentru prima lectura, pana la data de 30 septembrie a fiecarui an."

50. La articolul 35, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
"(3^1) Ministerul Finantelor Publice, pe baza prognozelor de toamna ale Comisiei Nationale de Prognoza, definitiveaza proiectele de buget ale ordonatorilor principali de credite si al bugetului propriu si proiectele legilor bugetare anuale, pe care le depune la Guvern, pana la data de 1 noiembrie a fiecarui an."

51. La articolul 35, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Dupa insusirea de catre Guvern a proiectelor legilor bugetare si de buget, prevazute la alin. (3^1), acesta le supune spre adoptare Parlamentului, cel mai tarziu pana la data de 15 noiembrie a fiecarui an."

52. Articolul 36 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Aprobarea bugetului de catre Parlament Art. 36
(1) Bugetele se aproba de Parlament pe ansamblu, pe parti, capitole, subcapitole, titluri, articole, precum si alineate, dupa caz, si pe ordonatorii principali de credite, pentru anul bugetar, precum si creditele de angajament pentru actiuni anuale si multianuale.
(2) Creditele bugetare si creditele de angajament estimate pentru urmatorii 3 ani sunt prezentate Parlamentului si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, avand valoare orientativa.
(3) Estimarile pentru urmatorii 3 ani reprezinta informatii privind necesarul de finantare pe termen mediu si nu vor face obiectul autorizarii pentru anii bugetari respectivi."

53. Articolul 38 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Prezentarea investitiilor publice in proiectul de buget Art. 38
(1) Cheltuielile de investitii finantate din fonduri publice se cuprind in proiectele de buget, in baza programelor de investitii publice, care se prezinta ca anexa la bugetul fiecarui ordonator principal de credite.
(2) In programele de investitii publice, ordonatorii principali de credite vor include obiectivele/proiectele de investitii stabilite pe baza criteriilor de evaluare si selectie a acestora."

54. Dupa articolul 38 se introduce un nou articol, articolul 38^1, cu urmatorul cuprins:
"Structura programelor de investitii publice Art. 38^1
(1) In programele de investitii, cheltuielile de investitii se prezinta grupate pe urmatoarele pozitii:
A. Obiective/proiecte de investitii in continuare;
B. Obiective/proiecte de investitii noi;
C. Alte cheltuieli de investitii.
(2) Pozitia C. – Alte cheltuieli de investitii, se detaliaza pe urmatoarele categorii de investitii:
a) achizitii de imobile, inclusiv terenuri;
b) dotari independente;
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a altor studii aferente obiectivelor de investitii, inclusiv cheltuielile necesare pentru obtinerea avizelor, autorizatiilor si acordurilor prevazute de lege;
d) cheltuieli de expertiza, proiectare, asistenta tehnica, pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati naturale - cutremure, inundatii, alunecari, prabusiri si tasari de teren, incendii, accidente tehnice, inclusiv cheltuielile necesare pentru obtinerea avizelor, autorizatiilor si acordurilor prevazute de lege;
e) lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta si alte cheltuieli de investitii ce nu se regasesc la celelalte categorii de investitii;
f) cheltuieli de expertiza, proiectare, asistenta tehnica, pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar si de executie privind reparatiile capitale, precum si alte categorii de lucrari de interventii, cu exceptia celor incluse la lit. d), astfel cum sunt definite de legislatia in vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obtinerea avizelor, autorizatiilor si acordurilor prevazute de lege.
(3) Cheltuielile de investitii cuprinse la alin.(2) se detaliaza prin liste separate de catre ordonatorul principal de credite.
(4) Obiectivele/proiectele de investitii in continuare si obiectivele/proiectele de investitii noi cuprinse in programele de investitii ale institutiilor publice din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala a caror detaliere contine informatii clasificate potrivit legii se prevad in pozitii globale, care se detaliaza prin liste separate de catre ordonatorul principal de credite."

55. Articolul 39 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Informatii privind programele de investitii publice Art. 39
(1) Ordonatorii principali de credite vor prezenta anual programul de investitii publice pe surse de finantare, pe capitole de cheltuieli si detaliat pe clasificatia economica.
(2) Ordonatorii principali de credite vor transmite, pentru fiecare obiectiv/proiect de investitii inclus in programul de investitii, informatii financiare si nefinanciare, conform formularelor aferente programelor de investitii publice, anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite."

56. Articolul 40 se abroga.

57. Articolul 42 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Aprobarea proiectelor de investitii publice Art. 42
(1) Documentatiile tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii noi, documentatiile de avizare a lucrarilor de interventii, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuarii cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investitii incluse la pozitia C. – Alte cheltuieli de investitii – care se finanteaza, potrivit legii, din fonduri publice, se aproba de catre:
a) Guvern, pentru valori mai mari de 30 milioane lei;
b) ordonatorii principali de credite, pentru valori cuprinse intre 5 milioane lei si 30 milioane lei;
c) ceilalti ordonatori de credite, pentru valori pana la 5 milioane lei, cu acordul prealabil al ordonatorului principal de credite cu privire la necesitatea si oportunitatea investitiei.
(2) Reaprobarea documentatiei tehnico-economice a unui obiectiv/proiect de investitii, a documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, respectiv a notelor de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuarii cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investitii incluse la pozitia C. – Alte cheltuieli de investitii – se fac potrivit prevederilor alin. (1).
(3) Aprobarea sistarii executiei unui obiectiv/proiect de investitii sau a lucrarilor de interventii, precum si a unor obiecte sau capacitati din cadrul acestora se face de catre autoritatea care a aprobat/reaprobat documentatia tehnico-economica.
(4) Limitele valorice privind competentele de aprobare prevazute la alin.(1) se pot modifica prin hotarare a Guvernului, in functie de evolutia indicilor de preturi."

58. Articolul 43 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Conditii pentru includerea proiectelor de investitii in proiectul de buget Art. 43
(1) Obiectivele/proiectele de investitii si celelalte categorii de investitii se cuprind in programele de investitii anuale, anexe la buget, numai daca, in prealabil, documentatiile tehnico-economice, documentatiile de avizare a lucrarilor de interventii, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuarii cheltuielilor aferente categoriilor de investitii incluse la pozitia C. - Alte cheltuieli de investitii - au fost elaborate si aprobate potrivit dispozitiilor legale.
(2) Ordonatorii principali de credite, pe propria raspundere, actualizeaza si aproba valoarea actualizata a fiecarui obiectiv/proiect de investitii si a lucrarilor de interventii, in functie de evolutia indicilor de preturi. Aceasta operatiune este supusa controlului financiar preventiv potrivit prevederilor art. 23 si 25.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru lucrarile de interventie efectuate pentru inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati naturale, cuprinse la art. 38^1 alin. (2) lit. d), pana la aprobarea documentatiei de avizare, potrivit legii, se aproba deschiderea finantarii si inceperea executiei lucrarilor pe baza de liste de lucrari estimate cantitativ si valoric.
(4) Pentru lucrarile executate prevazute la alin.(3), decontarea se va face pe baza situatiilor de lucrari insusite de beneficiar.
(5) In termen de 6 luni de la deschiderea finantarii si inceperea executiei lucrarilor prevazute la alin. (3), ordonatorul de credite are obligatia elaborarii documentatiei tehnico-economice si aprobarii acesteia potrivit competentelor prevazute la art. 42 alin. (1).
(6) Ordonatorilor principali de credite li se interzice efectuarea de cheltuieli pentru achizitionarea si/sau elaborarea studiilor de fezabilitate si a altor studii aferente obiectivelor de investitii, in oricare dintre urmatoarele situatii:
a) daca in ultimii 5 ani bugetari au fost intocmite si inregistrate in contabilitate studii avand acelasi obiect; in aceasta situatie se procedeaza la actualizarea studiilor existente;
b) daca obiectivul de investitii publice nu va putea fi inclus in programul de investitii publice in anul bugetar urmator, in conditiile prevazute la alin. (9).
(7) In cazuri temeinic justificate, achizitiile prevazute la alin. (6) se pot realiza cu aprobarea Guvernului.
(8) Sunt exceptate de la prevederile alin. (6) si (7) studiile intocmite in vederea accesarii de fonduri externe nerambursabile, precum si cele finantate din fonduri externe rambursabile.
(9) In programul de investitii publice vor fi introduse doar acele obiective/proiecte sau categorii de investitii noi a caror finantare poate fi asigurata integral, conform documentatiilor tehnico-economice aprobate, in limitele de cheltuieli stabilite potrivit cadrului de cheltuieli pe termen mediu si/sau Strategiei fiscal-bugetare aprobate potrivit Legii nr. 69/2010, cu exceptia obiectivelor/proiectelor sau categoriilor de investitii a caror finantare este asigurata din fonduri externe nerambursabile, precum si din fonduri externe rambursabile."

59. Dupa articolul 43 se introduce un nou articol, articolul 43^1, cu urmatorul cuprins:
"Obligatia ordonatorilor de credite de a notifica prestatorilor, executantilor si furnizorilor sumele cuprinse in programele de investitii publice la credite bugetare Art. 43^1
(1) Ordonatorii de credite au obligatia de a notifica prestatorilor, executantilor si furnizorilor sumele cuprinse in programele de investitii publice la credite bugetare, in termen de 30 de zile calendaristice de la aprobarea legilor bugetare anuale/rectificarilor bugetare anuale.
(2) In functie de creditele bugetare aprobate anual, ordonatorii de credite au obligatia de a intocmi si de a actualiza, impreuna cu prestatorii, executantii si furnizorii, graficele de executie/livrare, atat fizice, cat si valorice, anexe la contract. Ordonatorii de credite au obligatia de a receptiona servicii, lucrari si produse, in limita creditelor bugetare anuale si trimestriale aprobate cu aceasta destinatie, in masura in care au fost executate/livrate servicii, lucrari sau produse, in conformitate cu prevederile contractuale."

60. Articolul 44 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Monitorizarea de catre ordonatorii principali de credite a proiectelor de investitii Art. 44
(1) Pe parcursul executiei bugetare, ordonatorii principali de credite vor urmari derularea procesului investitional, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi si vor intocmi rapoarte lunare de monitorizare, pe care le vor transmite centralizat, in format electronic, la Ministerul Finantelor Publice, pana cel tarziu in a zecea zi lucratoare inclusiv a lunii curente pentru luna anterioara, detaliate in structura aprobata potrivit programelor de investitii publice, anexe la bugetele acestora.
(2) In cazul in care, pe parcursul derularii procesului investitional, apar probleme in implementarea unui obiectiv/proiect de investitii sau a unei categorii de investitii, ordonatorul principal de credite va consemna, in raportul de monitorizare, cauza si masurile ce se impun pentru remedierea acestui lucru.
(3) Pe parcursul intregului an, in situatia in care implementarea unui obiectiv/proiect de investitii sau a unei categorii de investitii nu se poate realiza conform proiectiei bugetare, ordonatorii principali de credite pot solicita Ministerului Finantelor Publice virarea creditelor bugetare si/sau a creditelor de angajament neutilizate, intre obiectivele/proiectele si categoriile de investitii inscrise in programul de investitii anexa la buget, in conditiile respectarii prevederilor alin. (4).
(4) Se interzice ordonatorilor principali de credite sa efectueze si sa aprobe virari de credite bugetare si/sau ale creditelor de angajament neutilizate de la obiectivele/proiectele de investitii in continuare, respectiv de la obiectivele/proiectele de investitii noi, la pozitia Alte cheltuieli de investitii, cuprinse in programele de investitii publice, anexe la bugetele acestora, cu exceptia proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile si/sau din fonduri externe rambursabile.
(5) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice, pe tot parcursul anului, la propunerea ordonatorilor principali de credite, sa introduca modificari in fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii, in urma modificarii/actualizarii indicatorilor tehnico-economici sau a derularii procesului investitional, cu incadrarea in nivelul total al fondurilor aprobate anual.
(6) Ordonatorii principali de credite sunt responsabili de realizarea obiectivelor/proiectelor de investitii si categoriilor de investitii incluse in programele de investitii publice."

61. Articolul 46 se abroga.

62. Dupa articolul 46 se introduce un nou articol, articolul 46^1, cu urmatorul cuprins:
"Dispozitii referitoare la proiecte cu finantare din fonduri externe postaderare/ale altor donatori si la fonduri rambursabile Art. 46^1
(1) Prevederile prezentei legi se aplica si fondurilor externe postaderare/ale altor donatori, precum si fondurilor rambursabile, cu exceptia art. 47 alin. (8)-(10).
(2) Prin legile bugetare anuale se pot stabili dispozitii derogatorii de la prezenta lege referitoare la programarea bugetara, executia si/sau controlul proiectelor finantate din fonduri externe postaderare/alti donatori, precum si a celor finantate din fonduri rambursabile."

63. Articolul 47 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Principii in executia bugetara
Art. 47. – (1) Prin legile bugetare anuale se prevad si se aproba creditele bugetare pentru cheltuielile fiecarui exercitiu bugetar, precum si structura functionala si economica a acestora.
(2) Creditele bugetare aprobate sunt autorizate pe durata exercitiului bugetar.
(3) Alocatiile pentru cheltuielile de personal, aprobate pe ordonatori principali de credite si, in cadrul acestora, pe capitole, nu pot fi majorate si nu pot fi virate si utilizate la alte articole de cheltuieli.
(4) Alocatiile pentru cheltuielile de investitii aprobate pe ordonator principal de credite nu pot fi virate si utilizate pentru alte naturi de cheltuieli.
(5) Ordonatorii principali de credite au obligatia sa intreprinda toate masurile necesare pentru incadrarea in alocatiile de cheltuieli de personal si in numarul maxim de posturi aprobate prin legile bugetare anuale.
(6) Creditele bugetare aprobate pentru un ordonator principal de credite nu pot fi virate si utilizate pentru finantarea altui ordonator principal de credite. De asemenea, creditele bugetare aprobate la un capitol nu pot fi utilizate pentru finantarea altui capitol.
(7) In conditiile prezentei legi, pentru creditele de angajament si creditele bugetare aprobate in bugetul asigurarilor sociale de stat, Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa efectueze, pe parcursul intregului an, redistribuiri de credite de angajament si credite bugetare intre ordonatorii principali de credite ai acestui buget, la propunerea acestora, cu incadrarea in nivelul total al cheltuielilor aprobate.
(8) Virarile de credite bugetare intre celelalte subdiviziuni ale clasificatiei bugetare, care nu contravin dispozitiilor prezentului articol sau legii bugetare anuale, sunt in competenta fiecarui ordonator principal de credite, pentru bugetul propriu si bugetele institutiilor subordonate, si se pot efectua in limita a 20% cumulat la nivelul unui an din prevederile capitolului bugetar, aprobate prin legea bugetara anuala la nivelul ordonatorului principal de credite, cu cel putin o luna inainte de angajarea cheltuielilor.
(9) Pe baza justificarilor corespunzatoare virarile de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificatiei bugetare, precum si intre programe se pot efectua, in limita de 20% din prevederile capitolului bugetar, aprobate prin legea bugetara anuala la nivelul ordonatorului principal de credite, si respectiv de 10% din prevederile programului, cumulat la nivelul unui an, care urmeaza a se suplimenta, cu cel putin o luna inainte de angajarea cheltuielilor, cu acordul Ministerului Finantelor Publice.
(10) Virarile de credite bugetare, in conditiile prevederilor alin. (9), se pot efectua incepand cu trimestrul al III-lea al anului bugetar. Aceste virari se efectueaza daca nu contravin prevederilor prezentului articol, legilor bugetare sau legilor de rectificare. Virarile de credite bugetare pot influenta creditele bugetare aprobate in bugetele ordonatorilor principali de credite pe trimestrele incheiate, numai in situatia in care creditele bugetare aprobate cumulat de la inceputul anului sunt mai mari decat creditele bugetare deschise din bugetul ordonatorului principal de credite pentru aceeasi perioada si decat platile efectuate in limita acestora.
(11) Sunt interzise virarile de credite bugetare de la titlurile de cheltuieli din cadrul capitolului bugetar care au fost majorate din fondurile de rezerva bugetara si de interventie la dispozitia Guvernului.
(12) Propunerile de virari de credite bugetare sunt insotite de justificari, detalieri si necesitati privind executia, pana la finele anului bugetar, a capitolului si subdiviziunii clasificatiei bugetare de la care se disponibilizeaza si, respectiv, a capitolului si subdiviziunii clasificatiei bugetare la care se suplimenteaza prevederile bugetare.
(13) Ordonatorii principali de credite transmit lunar Ministerului Finantelor Publice, in termen de 5 zile de la inchiderea lunii, situatia virarilor de credite bugetare aprobate conform alin. (8), potrivit instructiunilor aprobate de Ministerul Finantelor Publice.
(14) Virarile de credite bugetare aprobate pentru asigurarea platii ratelor de capital, dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente datoriei publice guvernamentale se pot efectua pe parcursul intregului an bugetar.
(15) Ordonatorii principali de credite pot efectua virari de credite bugetare intre titlurile si articolele de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau de la alte capitole, in cursul intregului an, pentru asigurarea platii la scadenta a contributiei Romaniei la bugetul Uniunii Europene.
(16) In cursul anului, in functie de situatiile specifice aparute, ordonatorul principal de credite poate introduce, in cadrul titlurilor de cheltuieli, articole si alineate noi, altele decat cele prevazute in legea bugetara anuala, cu sume care se asigura prin virari de credite si/sau fonduri alocate din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului si Fondul de interventie la dispozitia Guvernului."

64. Dupa articolul 47 se introduce un nou articol, articolul 47^1, cu urmatorul cuprins:
"Virari de credite de angajament Art. 47^1
(1) In conditiile prezentei legi, sunt permise virari de credite de angajament numai pentru creditele pentru care nu au fost incheiate angajamente legale.
(2) Virarile de credite de angajament se realizeaza concomitent cu virarile de credite bugetare, daca nu contravin prevederilor alin. (1) si legilor bugetare. Prevederile art. 47 se aplica in mod corespunzator si virarilor de credite de angajament."

65. Articolul 50 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Transferurile intre ordonatorii principali de credite Art. 50
In situatiile in care, in timpul exercitiului bugetar, pe baza dispozitiilor legale, au loc treceri de unitati, actiuni sau sarcini de la un ordonator principal de credite la altul sau in cadrul aceluiasi ordonator principal de credite, Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa introduca modificarile corespunzatoare in bugetele acestora si in structura bugetului de stat, inclusiv in executia bugetara, fara afectarea echilibrului bugetar si a Fondului de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului."

66. Articolul 52 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 52
(1) In procesul executiei bugetare, cheltuielile bugetare parcurg urmatoarele faze: angajare, lichidare, ordonantare, plata.
(2) Executia bugetara se bazeaza pe principiul separarii atributiilor persoanelor care au calitatea de ordonator de credite de atributiile persoanelor care au calitatea de conducator al compartimentului financiar-contabil.
(3) Operatiunile specifice angajarii, lichidarii si ordonantarii cheltuielilor sunt in competenta ordonatorilor de credite si se efectueaza pe baza avizelor compartimentelor de specialitate ale institutiei publice.
(4) Plata cheltuielilor se efectueaza de conducatorul compartimentului financiar-contabil/persoana responsabila cu efectuarea platii in baza ordonantarii acestora, in limita creditelor bugetare aprobate si a fondurilor disponibile cu aceasta destinatie.
(5) Instrumentele de plata trebuie sa fie insotite la ordonatorul de credite, de ordonantarea la plata la care se anexeaza documentele privind receptia cantitativa si calitativa a bunurilor/serviciilor/lucrarilor, dupa caz, in conformitate cu prevederile din angajamentele legale incheiate, care certifica sumele de plata.
(6) Efectuarea platilor, in limita creditelor bugetare aprobate, se face numai pe baza de acte justificative, intocmite in conformitate cu dispozitiile legale, si numai dupa ce acestea au fost lichidate si ordonantate potrivit prevederilor art. 24 si 25, dupa caz.
(7) Plata cheltuielilor la institutiile publice la care compartimentul financiar-contabil are un numar de personal mai mic de 5 persoane se realizeaza de catre ordonatorul de credite si de persoana imputernicita cu atributii financiar-contabile.
(8) Guvernul poate stabili, prin hotarare, actiunile si categoriile de cheltuieli pentru care se pot efectua plati in avans de pana la 30% din fondurile publice, criteriile, procedurile, precum si limitele care se vor folosi in acest scop.
(9) Prin exceptie de la prevederile alin. (8), pentru proiectele de cercetare stiintifica obtinute prin competitii nationale se pot efectua plati in avans de maximum 90%, din fonduri publice, la inceputul fiecarei etape de cercetare.
(10) Sumele reprezentand plati in avans, efectuate potrivit alin. (8) si (9) si nejustificate prin bunuri livrate, lucrari executate si servicii prestate pana la sfarsitul anului, in conditiile prevederilor contractuale, vor fi recuperate de catre institutia publica ce a acordat avansurile si se vor restitui bugetului din care au fost avansate. In cazul nelivrarii bunurilor, neefectuarii lucrarilor si serviciilor angajate pentru care s-au platit avansuri, recuperarea sumelor de catre institutia publica se face cu perceperea de dobanzi si penalitati de intarziere, sau majorari de intarziere, dupa caz, aplicabile pentru veniturile bugetare, calculate pentru perioada de cand s-au acordat si pana s-au recuperat.
(11) Prin exceptie de la prevederile alin. (10):
a) partea aferenta cheltuielilor eligibile din sumele reprezentand plati in avans pentru implementarea asistentei financiare nerambursabile postaderare, altele decat cele prevazute la lit. b), poate fi justificata prin bunuri livrate, lucrari executate si servicii prestate pana la termenul stabilit conform contractelor incheiate, cu respectarea eventualelor prevederi specifice din memorandumuri/acorduri/contracte/decizii/ordine de finantare;
b) sumele reprezentand plati in avans pentru implementarea proiectelor si actiunilor finantate in cadrul Programului operational sectorial Transport si a unor proiecte si actiuni finantate in cadrul Programului operational sectorial Mediu pot fi justificate prin bunuri livrate, lucrari executate si servicii prestate pana la termenul stabilit conform contractelor incheiate, cu respectarea eventualelor prevederi specifice din contracte/decizii/ordine de finantare si, dupa caz, memorandumuri/acorduri de imprumut;
c) proiectele si actiunile finantate in cadrul Programului operational sectorial Mediu pentru care se aplica prevederile lit. b), precum si conditiile de aplicare se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
(12) In cazurile prevazute la alin. (11), sumele reprezentand plati in avans si nejustificate prin bunuri livrate, lucrari executate si servicii prestate pana la termenul stabilit in conditiile prevederilor contractuale, vor fi recuperate de catre institutiile publice care au acordat avansurile si se vor restitui bugetului din care au fost avansate, cu perceperea de dobanzi si penalitati de intarziere sau majorari de intarziere, dupa caz, aplicabile pentru veniturile bugetare, calculate pentru perioada cuprinsa intre data acordarii avansului si data recuperarii sumelor restante."

67. La articolul 53, alineatul (3) se abroga.

68. Articolul 55 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Monitorizarea exercitata de Ministerul Finantelor Publice Art. 55
Ministerul Finantelor Publice solicita ordonatorilor principali de credite, atat in cursul anului, cat si cu ocazia incheierii executiei bugetare, rapoarte de audit intern prevazute in actele normative in vigoare, precum si alte rapoarte periodice privind utilizarea fondurilor publice, care se publica pe site-ul ordonatorilor principali de credite."

69. La articolul 56, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Ordonatorii principali de credite au obligatia sa intocmeasca si sa anexeze la situatiile financiare anuale rapoarte anuale de performanta, in care sa prezinte, pe fiecare program, obiectivele, rezultatele preconizate si cele obtinute, indicatorii si costurile asociate."

70. La articolul 57, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) la cheltuieli: credite de angajament initiale; credite de angajament definitive; credite bugetare initiale; credite bugetare definitive; plati efectuate."

71. La articolul 58, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Contul general al datoriei publice a statului cuprinde Contul general al datoriei publice guvernamentale si Contul general al datoriei publice locale."

72. La articolul 59, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Cu excedentele definitive rezultate dupa incheierea exercitiului bugetar si cu alte surse prevazute de lege se diminueaza deficitele din anii precedenti si, dupa caz, datoria publica guvernamentala."

73. La articolul 59, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Deficitul bugetului de stat se finanteaza temporar din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului si definitiv prin imprumuturi de stat."

74. La articolul 61, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Creditele de angajament pentru care nu au fost incheiate angajamente legale si creditele bugetare neutilizate la sfarsitul anului bugetar sunt anulate de drept."

75. La articolul 61, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu urmatorul cuprins:
"(8) Subventiile, transferurile si alte forme de sprijin financiar din partea statului, neutilizate pana la inchiderea anului, pentru care a fost instituita obligatia restituirii prin temeiurile legale de acordare si nerestituite pana la data de 31 decembrie se vor supune calculului accesoriilor aplicabile pentru veniturile bugetare, pentru perioada cuprinsa intre data de 31 decembrie si data restituirii sumelor la buget."

76. Articolul 66 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Excedentele bugetelor institutiilor publice Art. 66
(1) Excedentele rezultate din executia bugetelor institutiilor publice, finantate in conditiile art. 62 alin. (1) lit. b), se regularizeaza la sfarsitul anului cu bugetul din care sunt finantate, in limita sumelor primite de la acesta, daca legea nu prevede altfel.
(2) Excedentele anuale rezultate din executia bugetelor institutiilor publice, finantate integral din venituri proprii, se reporteaza in anul urmator, cu aceeasi destinatie."

77. La articolul 68, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Excedentele anuale rezultate din executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale activitatilor finantate integral din venituri proprii se reporteaza in anul urmator, cu aceeasi destinatie."

78. La articolul 70, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Institutiile publice au obligatia de a transmite bugetul aprobat potrivit prevederilor prezentei legi unitatii teritoriale a trezoreriei statului, in termen de 10 zile de la aprobare, in conditiile legii."

79. La articolul 70, dupa alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu urmatorul cuprins:
"(4) In cazul in care institutiile publice nu transmit unitatilor trezoreriei statului bugetul aprobat in termenul prevazut la alin. (3), pot efectua plati in limita a 1/12 din ultimul buget aprobat, cu exceptia platilor aferente actiunilor si obiectivelor de investitii noi, pentru o perioada de 45 de zile de la data expirarii termenului de depunere.
(5) Termenul prevazut la alin.(4) poate fi prelungit la solicitarea fundamentata a institutiei publice, cu aprobarea ministrului finantelor publice.
(6) Dupa expirarea termenului prevazut la alin.(3), alin. (4) sau (5), dupa caz, unitatile trezoreriei statului nu vor mai accepta la decontare documente de plata ale institutiilor publice."

80. La articolul 72 alineatul (1), literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) nerespectarea dispozitiilor art. 14 alin. (2) si (3), art. 16 alin. (2), art. 43, art. 47 alin. (13) si ale art. 63 alin. (2)-(5);
b) nerespectarea dispozitiilor art. 24 alin. (2), art. 47 alin. (3), (8)–(11), art. 52 alin. (2)-(6) si (10), art. 53 alin. (1), art. 54 alin. (1), art. 56 alin. (2), art. 66 alin. (1) si ale art. 69 alin. (2);"

81. Dupa articolul 73 se introduce un nou articol, articolul 73^1, cu urmatorul cuprins:
"Recuperarea sumelor reprezentand prejudicii/plati nelegale din fonduri publice Art. 73^1
Recuperarea sumelor reprezentand prejudicii/plati nelegale din fonduri publice, stabilite de organele de control competente, se face cu perceperea de dobanzi si penalitati de intarziere sau majorari de intarziere, dupa caz, aplicabile pentru veniturile bugetare, calculate pentru perioada de cand s-a produs prejudiciul/s-a efectuat plata si pana s-au recuperat sumele."

82. Dupa articolul 75 se introduce un nou articol, articolul 75^1, cu urmatorul cuprins:
"Virarea veniturilor cuvenite bugetelor publice care nu au termene stabilite prin actele normative care le reglementeaza Art. 75^1
Toate veniturile cuvenite bugetelor publice care nu au termene stabilite prin actele normative care le reglementeaza se vireaza la aceste bugete, in termen de 30 de zile de la data incasarii acestora."

Art. II
(1) Ministerul Finantelor Publice va emite norme metodologice, aprobate de Guvern, prin care va stabili conditii, criterii de acordare/alocare a sumelor din fondurile la dispozitia Guvernului, tipurile/categoriile de cheltuieli care pot fi finantate din aceste fonduri, precum si rolul si responsabilitatile Guvernului, Ministerului Finantelor Publice si ordonatorilor principali de credite beneficiari.
(2) In aplicarea prevederilor art. 19 lit. b^2) si b^3), Ministerul Finantelor Publice va emite norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(3) In aplicarea prevederilor art. 28^4, Ministerul Finantelor Publice va emite norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

Art. III
In vederea indeplinirii atributiilor prevazute la art. 19 lit. b^2) si b^3), conducatorii compartimentului financiar-contabil din institutiile publice aflati in functie trebuie sa obtina certificatul de atestare, in termen de 2 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Art. IV
Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 597 din 13 august 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,

Art. V
Articolul I punctele 20, 37, 40 – referitoare la art. 28^5, 52 si 70 intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2015.