DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 269/2015 privind aprobarea OUG 4/2015 pentru modificarea OUG 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciarePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 843 din 12 noiembrie 2015

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4 din 25 martie 2015 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 224 din 2 aprilie 2015, cu urmatoarele modificari si completari:

1. Titlul ordonantei de urgenta se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare, precum si pentru modificarea si completarea Legii imbunatatirilor funciare nr. 138/2004"

2. La articolul I, partea introductiva se modifica dupa cum urmeaza:

"Art. I
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 694 din 30 septembrie 2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 199/2012, cu completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:"

3. La articolul I, dupa punctul 1 se introduc trei noi puncte, punctele 1^1 - 1^3 , cu urmatorul cuprins:

"1^1 . Alineatul (1) al articolului 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
'Art. 7
(1) Beneficiarii terenurilor detinute in baza unui titlu valabil de proprietate ori de folosinta in amenajari de irigatii declarate de utilitate publica, de desecare si drenaj, care beneficiaza direct de aceste lucrari, sunt obligati sa achite Agentiei un abonament de irigatii si desecare, corespunzator urmatoarelor componente/categorii de lucrari:
a) exploatarea, intretinerea si repararea amenajarilor de irigatii de utilitate publica;
b) exploatarea, intretinerea si repararea amenajarilor de desecare cu evacuare a apei prin pompare;
c) exploatarea, intretinerea si repararea amenajarilor de desecare cu evacuare gravitationala a apei. Abonamentul se calculeaza si se plateste distinct pentru fiecare dintre cele 3 componente/ categorii de lucrari.'

1^2. La articolul 7, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
'(1^1) Federatiile si organizatiile de imbunatatiri funciare independente de Agentie care au preluat infrastructura de irigatii, pot incasa abonamentul aferent amenajarii de irigatii cu conditia utilizarii acestuia pentru intretinere, exploatare si paza. Federatiile si organizatiile care incaseaza abonamentul vor justifica aceste sume si se vor supune organelor de control abilitate de lege.'

1^3. Alineatul (2) al articolului 7 se abroga."

4. La articolul I punctul 2, alineatul (3) al articolului 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"3) Cuantumul abonamentului se aproba anual de catre consiliul de conducere al Agentiei, pana la data 30 decembrie a fiecarui an pentru anul urmator, si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a."

5. La articolul I, dupa punctul 2 se introduc 9 noi puncte, punctele 3-11, cu urmatorul cuprins:

"3. Alineatul (4) al articolului 7 se abroga.

4. Alineatele (5) si (6) ale articolului 7 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
'(5) Soldul abonamentului ramas neutilizat la finele anului se evidentiaza intr-un cont distinct, se reporteaza in anul urmator si se utilizeaza cu aceeasi destinatie.
(6) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Agentia, federatiile si organizatiile de imbunatatiri funciare independente de Agentie procedeaza la compensarea debitelor, reprezentand abonamentul de irigatii si desecare, constatate de Agentie, federatii si organizatii, cu sumele cuvenite beneficiarilor prevazuti la alin. (1) cu titlu de sustinere financiara a agriculturii de catre stat, prevazute anual cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si avand ca sursa de finantare exclusiv bugetul de stat.'

5. La articolul 7, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu urmatorul cuprins:
'6^1) Sumele care nu pot fi compensate conform prevederilor alin. (6) vor fi recuperate de Agentie, federatii si organizatii independente de Agentie de la beneficiarii prevazuti la alin. (1).'

6. Alineatul (7) al articolului 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
'(7) Modalitatea de compensare sau recuperare prevazuta la alin. (6) si (6^1) se stabileste prin ordin al ministrului.'

7. Litera a) a articolului 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
'a) abonamentul de irigatii si desecare si tarife percepute beneficiarilor activitatilor de imbunatatiri funciare;'

8. La articolul 12 litera b), punctul (v) se abroga.

9. La articolul 12, dupa litera c^1) se introduce o noua litera, litera c^2), cu urmatorul cuprins:
'c^2) lucrarile de intretinere si reparatii la prizele de apa pentru irigatii, degradarea/decolmatarea senalelor, andocarea si reparatiile specifice statiilor de pompare plutitoare, reparatiile accidentale, interventiile pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale asupra infrastructurii de irigatii;'

10. La articolul 12, dupa litera k^4) se introduce o noua litera, litera k^5), cu urmatorul cuprins:
'k^5) asigurarea pazei si protectiei infrastructurii de imbunatatiri funciare din cadrul amenajarilor de imbunatatiri funciare pe care le administreaza, exploateaza, intretine si repara;'

11. Alineatele (1) si (3) ale articolului 17 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
'Art. 17
(1) Cuantumul tarifelor de livrare a apei pentru irigatii se aproba de catre consiliul de conducere, la propunerea directorului general al Agentiei."
............
(3) Dupa avizarea de catre consiliul de unitate de administrare sau, dupa caz, de consiliul de filiala si aprobarea de catre consiliul de conducere, la propunerea directorului general al Agentiei, a unor tarife pentru noi puncte de livrare a apei pentru irigatii sau dupa aprobarea tarifelor reactualizate, cuantumul aprobat al acestor tarife se transmite pentru publicare la Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in termen de 5 zile de la data aprobarii.'
"

6. Articolul II se abroga.

7. Dupa articolul II se introduce un nou articol, articolul III, cu urmatorul cuprins:
"Art. III
Legea imbunatatirilor funciare nr. 138/2004, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 88 din 13 februarie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 4 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) realizarea de catre proprietarii de amenajari de imbunatatiri funciare a exploatarii, intretinerii si reparatiilor amenajarilor de imbunatatiri funciare situate pe terenurile pe care le detin sau, dupa caz, pe terenurile altora, cu acordul acestora, inclusiv a lucrarilor de reabilitare, executare de investitii si suportarea costurilor acestor activitati. Statul intervine prin Agentie numai pentru finantarea lucrarilor de investitii care sunt efectuate pe terenuri proprietate publica si privata a statului;"

2. La articolul 27, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 27
(1) Infrastructura secundara de irigatii apartinand domeniului privat al statului, aflata in administrarea Agentiei, situata pe teritoriul unei organizatii, se transmite, la cerere, in proprietatea organizatiilor, prin hotarare a Guvernului, cu urmatoarele conditii rezolutorii:
a) neindeplinirea obiectului de activitate al organizatiei de imbunatatiri funciare prevazut in statut;
b) neasigurarea integritatii patrimoniului preluat de la Agentie;
c) nefinalizarea la termen, din vina organizatiei, a lucrarilor de reabilitare conform angajamentelor asumate;
d) nerespectarea prevederilor protocolului de transfer al infrastructurii de la Agentie la organizatia de imbunatatiri funciare;
e) intrarea in stare de insolventa."

3. La articolul 27, alineatul (1^1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1^1) Infrastructura secundara de irigatii apartinand domeniului privat al statului, aflata in administrarea societatilor comerciale, institutelor de cercetare si productie agricola, unitatilor de invatamant agricol si silvic, precum si a altor institutii publice situata pe teritoriul unei organizatii, se transmite, la cerere, in proprietatea acelei organizatii, sub conditiile rezolutorii prevazute la alin. (1)."

4. Alineatul (2) al articolului 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Infrastructura de imbunatatiri funciare apartinand domeniului privat al unitatilor administrativ-teritoriale se poate transmite, la cerere, in proprietatea organizatiilor ori federatiilor prin hotarare a consiliului local, a consiliului judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, sub conditiile rezolutorii prevazute la alin. (1)."

5. Alineatul (3) al articolului 27 se abroga.

6. Alineatul (4) al articolului 27 se abroga.

7. Alineatul (4^1) al articolului 27 se abroga.

8. La articolul 27, alineatele (5) si (6) ale se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(5) Punerea in functiune a infrastructurii de irigatii din domeniul privat al statului care face obiectul transmiterii la cerere, fara plata, in proprietatea unei organizatii, se realizeaza din fonduri asigurate din bugetul Agentiei sau de catre organizatii prin fonduri proprii sau atrase, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
(6) Transmiterea dreptului de proprietate asupra infrastructurii de imbunatatiri funciare aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice se face cu respectarea prevederilor legale in vigoare privind publicitatea si inregistrarea circulatiei bunurilor imobile."

9. Articolul 28 se abroga.

10. Articolul 29^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 29^1
(1) Prin mandat din partea ministerului, Agentia verifica periodic, din momentul transmiterii dreptului de proprietate si folosinta gratuita asupra infrastructurii de imbunatatiri funciare, organizatiile si federatiile cu privire la respectarea conditiilor rezolutorii, precum si a obligatiilor stabilite prin protocolul de predare-preluare, privind intretinerea, exploatarea si utilizarea infrastructurii de imbunatatiri funciare, in conditiile prevazute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(2) Organizatiilor si federatiilor care nu intretin, nu exploateaza si/sau nu utilizeaza infrastructura de imbunatatiri funciare in conditiile prevazute de normele metodologice sau distrug infrastructura primita in folosinta gratuita, in proprietate ori nu respecta una dintre conditiile rezolutorii prevazute la art. 27 alin. (1), li se retrage, la propunerea Agentiei, prin hotarare a Guvernului, dreptul de folosinta gratuita sau de proprietate asupra infrastructurii preluate. Respectivele organizatii si federatii au obligatia de a preda Agentiei infrastructura dobandita in starea in care a fost preluata, inclusiv cu imbunatatirile aduse ulterior, conform unei proceduri aprobate prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale."

11. Articolul 29^2 se abroga.

12. Articolul 33 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
'Art. 33
(1) Amenajarile de imbunatatiri funciare, sistemele de irigatii sau desecare si drenaj si lucrarile de aparare impotriva inundatiilor ori de combatere a eroziunii solului pot fi de utilitate publica, in conditiile legii.
(2) In vederea eliberarii autorizatiei de constructie pentru realizarea si reabilitarea infrastructurii de imbunatatiri funciare, la solicitarea titularilor de autorizatii:
a) prin derogare de la art. 6 alin. (4) si art. 7 alin. (1) lit b) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, terenurile cuprinse in amenajarile de imbunatatiri funciare, care nu sunt inscrise in evidentele de cadastru si carte funciara, se pot identifica prin numarul de tarla si de parcela, prin titlu de proprietate si proces-verbal de punere in posesie, precum si prin orice alta modalitate de identificare prevazuta de lege;
b) prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (1) lit b) din Legea nr. 50/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, contractele de concesiune, inchiriere si arenda incheiate, in conditiile legii, de catre titularii de autorizatii cu proprietarii din perimetre de exploatare, constituie titluri pentru emiterea autorizatiei de construire, daca respectivele contracte cuprind explicit acordul proprietarilor pentru executarea lucrarilor de constructii pe aceste terenuri.'

13. Partea introductiva a alineatului (2) al articolului 39 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Amenajarile de imbunatatiri funciare sau partile unor amenajari de imbunatatiri funciare, prevazute la alin. (1), se trec in conservare pentru o perioada de pana la 15 ani, perioada in care acestea pot fi:"

14. Articolul 57 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
'Art. 57
(1) Contractul multianual se incheie de furnizorul de apa cu organizatii, federatii si alti beneficiari pentru o perioada de minimum 5 ani.
(2) Contractul sezonier se incheie cu alti beneficiari pentru un sezon de irigatii.'

15. Articolul 58 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
'Art. 58
Conform contractului multianual sau sezonier se plateste un tarif de livrare a apei pentru irigatii.'

16. Articolul 59 se abroga.

17. Articolul 60 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 60
Structura tarifelor de livrare a apei pentru irigatii in contractele multianuale si sezoniere, modalitatea de ajustare periodica a acestora, termenul de aducere la cunostinta beneficiarilor a cuantumului acestor tarife, termenul de incheiere a contractelor multianuale se stabilesc prin normele metodologice privind calculul si plata tarifelor pentru serviciile de imbunatatiri funciare, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale."

18. Articolul 61 se abroga.

19. Alineatul (1) al articolului 62 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 62
(1) Beneficiarii pot reinnoi contractul multianual, cu conditia notificarii Agentiei pana la data de 30 septembrie a anului in care contractul expira."

20. Alineatul (2) al articolului 62 se abroga.

21. Alineatele (1) si (2) ale articolului 63 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 63
(1) Elementele de calcul ale tarifului de livrare a apei pentru irigatii se calculeaza pe unitatea de volum de apa livrata de furnizor la punctul de livrare a apei pentru irigatii si se aproba prin ordin al ministrului.
(2) Tariful de livrare a apei pentru irigatii va acoperi costul apei, costurile de transport al apei de la sursa sau de la priza la punctul de livrare a apei pentru irigatii, prin intermediul infrastructurii de irigatii din domeniul public si domeniul privat al statului, aflata in administrarea Agentiei. Costurile de transport includ cheltuielile cu energia electrica si termica pentru pomparea apei. Tariful de livrare a apei pentru irigatii nu cuprinde costurile de intretinere si reparatii, care se acopera din abonamentul pentru irigatii si/sau din fonduri ale Agentiei. Sumele incasate din tariful de livrare a apei pentru irigatii si ramase neutilizate la finele anului se reporteaza in anul urmator."

22. Alineatul (1) al articolului 65 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
'Art. 65
(1) Orice beneficiar care are acces la o amenajare de irigatii aflata in administrarea Agentiei poate incheia cu aceasta contracte multianuale/sezoniere, in conditiile legii.'

23. Alineatul (2) al articolului 65 se abroga.

24. Articolul 66 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 66
(1) Agentia percepe tarife pentru desecare, la solicitarea beneficiarilor, pana la aplicarea abonamentului de irigatii si desecare.
(2) Abonamentul se calculeaza si se plateste distinct pentru fiecare dintre componentele/categoriile de lucrari."

25. Articolul 72 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 72
Raspunderea pentru coordonarea activitatilor de imbunatatiri funciare revine Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale sau oricarei alte autoritati publice centrale careia i se atribuie raspunderea pentru sectorul imbunatatirilor funciare."

Art. II
In termen de maximum 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, la propunerea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, se vor supune aprobarii Guvernului, prin hotarare, normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare, precum si cele de modificare si completare a Hotararii Guvernului nr. 1.872/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii imbunatatirilor funciare nr. 138/2004, cu modificarile ulterioare.

Art. III
(1) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, sub conditia asumarii de catre Guvern a Strategiei sectorului de irigatii, va primi in perioada 2016-2020 suma de 1,015 miliarde euro necesara reabilitarii infrastructurii principale de irigatii, dupa cum urmeaza: in anul 2016, 145 milioane euro, urmand ca in urmatorii 4 ani fondurile alocate sa creasca anual cu circa 17%, astfel incat sa se atinga plafonul aprobat aferent programului de investitii multianual.
(2) Sumele ramase neutilizate la finele anului se reporteaza in anul urmator si se utilizeaza cu aceeasi destinatie.

Art. IV
In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legii, prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, cu avizul Consiliului Concurentei, se aproba normele privind modul de calcul si de colectare, precum si termenele de plata aferente abonamentului de irigatii si desecare.

Art. V
La data intrarii in vigoare a prezentei legi, Hotararea Guvernului nr. 1080/2013 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul si de colectare, precum si termenele de plata aferente tarifului de imbunatatiri funciare, se abroga.

Art. VI
Legea imbunatatirilor funciare nr. 138/2004, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 88 din 13 februarie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.