DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 23/2014 pentru aprobarea OUG 57/2013 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energiePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 184 din 14 martie 2014

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57 din 4 iunie 2013 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 335 din 7 iunie 2013, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul I, inainte de punctul 1 se introduce un nou punct cu urmatorul cuprins:
„- La articolul 2, litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

«f) centrala hidroelectrica retehnologizata – centrala hidroelectrica cu o putere instalata de cel mult 10 MW, care indeplineste urmatoarele conditii:
- are o durata de functionare de cel putin 15 ani de la data punerii in functiune;
- a fost supusa unui ansamblu de operatiuni de inlocuire a unor tehnologii existente, uzate moral si/sau fizic, cu tehnologii moderne, in scopul cresterii eficientei activitatii de producere sau grup hidroelectric nou instalat intr-o centrala hidroelectrica preexistenta sau intr-o amenajare hidrotehnica utilizata anterior in scop energetic;»”

2. La articolul I punctul 1, litera e) a alineatului (6) al articolului 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„e) energia electrica produsa in centrale electrice fotovoltaice situate pe terenuri care, la data de 3^1 decembrie 2013, erau in circuitul agricol in conditiile legii;”


3. La articolul I, dupa punctul 1 se introduc trei noi puncte, punctele 1^1 – 1^3, cu urmatorul cuprins:
„1^1. Litera b) a alineatului (8) al articolului 3 se abroga.
1^2. La articolul 4, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«(4) Cotele anuale obligatorii de energie electrica produsa din surse regenerabile de energie care beneficiaza de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru perioada 2010-2013 sunt urmatoarele: 2010 - 8,3%; 2011 - 10%; 2012 - 12%; 2013 - 14%.»
1^3. La articolul 4, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (4^1) si (4^2), cu urmatorul cuprins:
«(4^1) Incepand cu anul 2014, ANRE monitorizeaza anual cotele anuale realizate de energie electrica produsa din surse regenerabile de energie care beneficiaza de sistemul de promovare prin certificate verzi si in functie de gradul de realizare a obiectivului national si impactul la consumatorul final, estimeaza, publica pe site-ul propriu si informeaza Guvernul pana la data de 30 iunie a anului curent asupra nivelului cotei anuale obligatorii de energie electrica produsa din surse regenerabile de energie care beneficiaza de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru anul urmator.
(4^2) Pentru perioada 2015-2020, cota anuala obligatorie de energie electrica produsa din surse regenerabile de energie care beneficiaza de sistemul de promovare prin certificate verzi se stabileste anual si se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Departamentului pentru Energie, in termen de 60 de zile de la data comunicarii acesteia de catre ANRE.»”

4. La articolul I, dupa punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu urmatorul cuprins:
„2^1. La articolul 4, alineatul (10) se abroga.”

5. La articolul I punctul 3, partea introductiva a alineatului (2^1) si alineatul (2^2) ale articolului 6 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„(2^1) In perioada 1 iulie 2013-3^1 martie 2017 se amana temporar tranzactionarea unui numar de certificate verzi din cele prevazute la alin. (2), pentru fiecare 1 MWh produs si livrat de producatorii de energie electrica din surse regenerabile, acreditati de ANRE pana la data de 3^1 decembrie 2013, dupa cum urmeaza:
...............
(2^2) Recuperarea certificatelor verzi amanate conform prevederilor alin. (2^1) se va face incepand cu 1 aprilie 2017 pentru centralele prevazute la alin. (2^1) lit. a) si c), respectiv incepand cu data de 1 ianuarie 2018 pentru centralele prevazute la alin. (2^1) lit. b), esalonat cel mult pana la data de 30 decembrie 2020.”

6. La articolul I, dupa punctul 3 se introduc trei noi puncte, punctele 3^1 – 3^3, cu urmatorul cuprins:
„3^1. La articolul 6, dupa alineatul (2^2) se introduc doua noi alineate, alineatele (2^3) si (2^4), cu urmatorul cuprins:
«(2^3) In cazul centralelor electrice realizate cu ajutor investitional, dupa aplicarea prevederilor art. 6 alin. (7) lit. b), dispozitiile alin. (2^1) se aplica astfel incat numarul de certificate verzi rezultat sa nu fie subunitar.
(2^4) In cazul centralelor electrice realizate cu ajutor investitional, daca numarul de certificate verzi calculat de ANRE prin aplicarea prevederilor art. 6 alin. (7) lit. b) este subunitar, nu se aplica prevederile alin. (2^1).»
3^2. La articolul 6, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
«(3^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), energia electrica produsa in centrale electrice amplasate pe vehicule de orice fel nu face obiectul prezentei legi.»
3^3. La articolul 6, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«(5) Pentru energia electrica produsa in centrale electrice care utilizeaza biomasa care provine din culturi energetice se acorda suplimentar fata de prevederile alin. (2) lit. d) cate un certificat verde pentru fiecare 1 MWh produs si livrat.»”

7. La articolul I punctul 4, litera b) a alineatului (7) al articolului 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„b) un numar de certificate verzi stabilit de ANRE prin reducerea numarului de certificate verzi prevazut la alin. (2), (4) sau (5), dupa caz, diminuand valoarea de referinta a investitiei per MW cu valoarea ajutorului primit per MW si pastrand valoarea ratelor interne de rentabilitate considerate in calculele furnizate Comisiei Europene in cadrul procesului de autorizare a sistemului de promovare, daca centralele electrice beneficiaza suplimentar de ajutor de stat. Reducerea numarului de certificate verzi prevazuta se aplica pana la concurenta valorii ajutorului investitional primit de producatorul de energie electrica, utilizandu-se in calcul valoarea medie a unui certificat verde, calculata ca medie aritmetica a valorii maxime si valorii minime de tranzactionare a certificatelor verzi.”

8. La articolul I, dupa punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 5^1, cu urmatorul cuprins:
„5^1. La articolul 6, alineatul (9) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«(9) Certificatele verzi emise de operatorul de transport si sistem au o durata de valabilitate de 12 luni.»”

9. La articolul I punctul 6, alineatele (2), (4) si (6) ale articolului 8 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„(2) Furnizorii de energie electrica si producatorii prevazuti la alin. (1) sunt obligati sa achizitioneze anual un numar de certificate verzi echivalent cu produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achizitie de certificate verzi stabilite pentru anul respectiv, potrivit prevederilor art. 4 alin. (9), si cantitatea de energie electrica prevazuta la alin. (1), exprimata in MWh, furnizata anual consumatorilor finali.
...............
(4) In factura de energie electrica transmisa consumatorilor finali, valoarea certificatelor verzi se factureaza separat fata de tarifele/preturile pentru energia electrica, precizandu-se temeiul legal, dupa achizitionarea de catre furnizor a certificatelor verzi corespunzator cotei obligatorii de achizitie. Aceasta valoare reprezinta produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achizitie de certificate (CV/MWh) estimate de catre ANRE, cantitatea de energie electrica facturata (MWh) si pretul certificatelor verzi achizitionate de furnizorul respectiv pe pietele centralizate administrate de operatorul pietei de energie electrica.
...............
(6) Pana cel tarziu la data de 1 septembrie a fiecarui an, furnizorii de energie electrica si producatorii prevazuti la alin.(1) vor regulariza, in transe egale, valoarea certificatelor verzi aferente anului anterior, in functie de cota anuala stabilita de catre ANRE conform prevederilor art. 4 alin. (9), energia electrica furnizata si pretul mediu ponderat al certificatelor verzi utilizate de catre furnizor pentru anul anterior.”

10. La articolul I, dupa punctul 6 se introduc doua noi puncte, punctele 6^1 si 6^2, cu urmatorul cuprins:
„6^1. La articolul 8, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«(3) Furnizorii de energie electrica si producatorii prevazuti la alin. (1) sunt obligati sa transmita anual la ANRE, in formatul si la termenele precizate de aceasta, cantitatile de energie electrica pentru care au obligatia achizitiei de certificate verzi, conform prezentei legi.»
6^2. La articolul 8, alineatul (5) se abroga.”

11. La articolul I punctul 7, alineatul (8) al articolului 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(8) Se excepteaza de la aplicarea prevederilor prezentei legi un procent din cantitatea de energie electrica livrata consumatorilor finali, cu respectarea reglementarilor europene incidente. Conditiile de calificare pentru mecanismul de exceptare, precum si cantitatea exceptata, conditionata de aplicarea programelor anuale de crestere a eficientei energetice, vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului, dupa notificarea acestora la Comisia Europeana si obtinerea unei decizii de autorizare din partea acesteia.”

12. La articolul I, punctul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„10. La articolul 12, alineatele (2^1) si (2^2) se abroga.”

13. La articolul I, dupa punctul 11 se introduc doua noi puncte, punctele 11^1 si 11^2, cu urmatorul cuprins:
„11^1. La articolul 14, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu urmatorul cuprins:
«(7^1) Regulamentul de acces in piata de energie electrica pana la limita de siguranta a Sistemului Electroenergetic National se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Departamentului pentru Energie.»
11^2. La articolul 20, alineatul (3) se abroga.”

14. La articolul I punctul 13, alineatele (1) si (3) ale articolului 29 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„Art. 29
(1) ANRE monitorizeaza producatorii beneficiari ai sistemului de promovare prin certificate verzi si intocmeste rapoarte anuale pe care le face publice pe site-ul propriu, in termen de 90 de zile de la incheierea perioadei monitorizate.
...............
(3) Masurile de reducere a numarului de certificate verzi prevazut la art. 6 alin. (2) se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Departamentului pentru Energie, in termen de 60 de zile de la data comunicarii acestora de catre ANRE potrivit prevederilor alin. (2), si se aplica centralelor/grupurilor electrice detinute de producatorii de energie electrica din surse regenerabile de energie, acreditate de catre ANRE pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi dupa data intrarii in vigoare a acestei hotarari a Guvernului, incepand cu 1 ianuarie a anului urmator.”

15. La articolul I, dupa punctul 13 se introduc doua noi puncte, punctele 14 si 15, cu urmatorul cuprins:
„14. Dupa litera d) a alineatului (1) al articolului 30 se introduc doua noi litere, literele e) si f), cu urmatorul cuprins:
«e) nerespectarea art. 8 alin. (4) si (6) de catre producatorii si furnizorii mentionati la art. 8 alin. (1);
f) nerespectarea reglementarilor ANRE in domeniul promovarii energiei din surse regenerabile de energie.»
15. La articolul 30, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
«(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a), c), d), e) si f) se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 10.000 lei, in cazul persoanelor fizice, si cu amenda de la 10.000 lei la 100.000 lei, in cazul persoanelor juridice.
(3) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. b) se sanctioneaza cu amenda egala cu contravaloarea totala a certificatelor verzi neachizitionate de un furnizor sau producator prevazut la art. 8 alin. (1) multiplicata de 3 ori, valoarea minima a acesteia fiind de 10.000 lei, iar valoarea maxima de 10.000.000 lei, prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.»”

16. Articolul II se abroga.

17. Articolul III se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. III
Energia electrica produsa din surse regenerabile de energie sustinuta prin sistemul de promovare poate fi comercializata si prin contracte reglementate, conform reglementarilor emise de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei.”

Art. II
Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, producatorii de energie electrica din surse regenerabile de energie care detin grupuri/centrale electrice care beneficiaza de sistemul de promovare, cu puteri instalate de cel mult 1 MW pe producator si 2 MW pe producator pentru cogenerare de inalta eficienta pe baza de biomasa pot incheia contracte bilaterale de vanzare/cumparare a energiei electrice si a certificatelor verzi negociate direct numai cu furnizorii consumatorilor finali, prin exceptie de la regula tranzactionarii centralizate a acestora.

Art. III
(1) Prin exceptie de la prevederile art. 4 alin. (41) si (42) din Legea nr. 2^20/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum aceasta a fost modificata si completata prin prezenta lege, Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei calculeaza, pentru anul 2014, cota de energie electrica produsa din surse regenerabile de energie care beneficiaza de sistemul de promovare prin certificate verzi, o publica pe site-ul propriu in maximum 3 zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, informeaza Guvernul asupra nivelului acesteia si se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Departamentului pentru Energie, pana cel tarziu la data de 3^1 martie 2014.
(2) Prin exceptie de la prevederile art. 4 alin. (7) din Legea nr. 2^20/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum aceasta a fost modificata si completata prin prezenta lege, pentru anul 2014, Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei calculeaza si publica pe site-ul propriu in maximum 3 zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, cota anuala obligatorie de achizitie de certificate verzi estimata, numarul de certificate verzi estimate a fi emise pe baza informatiilor privind energia electrica estimata a se produce din surse regenerabile de energie si consumul final de energie electrica.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, in conditiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.