DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 229/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbatiPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 749 din 7 octombrie 2015

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 326 din 5 iunie 2013, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Statul roman, prin autoritatile competente, elaboreaza si implementeaza politici si programe in vederea realizarii si garantarii egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati si eliminarii tuturor formelor de discriminare pe criteriul de sex."

2. Dupa articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 3^1

Egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati se realizeaza in conformitate cu urmatoarele principii:

a) principiul legalitatii, potrivit caruia sunt respectate prevederile Constitutiei si legislatiei nationale in materie, precum si prevederile acordurilor si altor documente juridice internationale la care Romania este parte;
b) principiul respectarii demnitatii umane, potrivit caruia fiecarei persoane ii este garantata dezvoltarea libera si deplina a personalitatii; c) principiul cooperarii si al parteneriatului, potrivit caruia
autoritatile administratiei publice centrale si locale colaboreaza cu societatea civila si organizatiile neguvernamentale pentru elaborarea, implementarea, evaluarea si monitorizarea politicilor publice si a programelor privind eliminarea tuturor formelor de discriminare pe criteriul de sex, precum si pentru realizarea de facto a egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati;

d) principiul transparentei, potrivit caruia elaborarea, derularea, implementarea si evaluarea politicilor si programelor din domeniu sunt aduse la cunostinta publicului larg;
e) principiul transversalitatii, potrivit caruia politicile si programele publice care apara si garanteaza egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati sunt realizate prin colaborarea institutiilor si autoritatilor cu atributii in domeniu la toate nivelele vietii publice."

3. La articolul 4, dupa litera d) se introduc 3 noi litere, literele d^1) – d^3), cu urmatorul cuprins:
"d^1) prin hartuire psihologica se intelege orice comportament necorespunzator care are loc intr-o perioada, este repetitiv sau sistematic si implica un comportament fizic, limbaj oral sau scris, gesturi sau alte acte intentionate si care ar putea afecta personalitatea, demnitatea sau integritatea fizica ori psihologica a unei persoane;
d^2) prin sex desemnam ansamblul trasaturilor biologice si fiziologice prin care se definesc femeile si barbatii;
d^3) prin gen desemnam ansamblul format din rolurile, comportamentele, trasaturile si activitatile pe care societatea le considera potrivite pentru femei si, respectiv, pentru barbati;"

4. La articolul 4, dupa litera i) se introduce o noua litera, litera i^1), cu urmatorul cuprins:
"i^1) prin stereotipuri de gen se inteleg sistemele organizate de credinte si opinii consensuale, perceptii si prejudecati in legatura cu atributiile si caracteristicile, precum si rolurile pe care le au sau ar trebui sa le indeplineasca femeile si barbatii;"

5. La articolul 4, dupa litera j) se introduce o noua litera, litera k), cu urmatorul cuprins:
"k) prin bugetare din perspectiva de gen se intelege analiza bugetului public in vederea identificarii impactului pe care il are asupra vietii femeilor si barbatilor si alocarea resurselor financiare in vederea respectarii principiului egalitatii de sanse intre femei si barbati."

6. La articolul 10, dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu urmatorul cuprins:
"(9) La revenirea la locul de munca in conditiile prevazute la alin.(8), salariata/salariatul are dreptul la un program de reintegrare profesionala, a carui durata este prevazuta in regulamentul intern de organizare si functionare si nu poate fi mai mica de 5 zile lucratoare."

7. La articolul 14, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Institutiile de invatamant de toate gradele, factorii sociali care se implica in procese instructiv-educative, precum si toti ceilalti furnizori de servicii de formare si de perfectionare, autorizati conform legii, vor include in programele nationale de educatie teme si activitati referitoare la egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati."

8. La articolul 19, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Firmele de publicitate au obligatia de a cunoaste si de a respecta principiul egalitatii de sanse si de tratament, precum si de a nu utiliza stereotipurile de gen in productiile publicitare."

9. Titlul Capitolului V se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"CAPITOLUL V - Agentia Nationala pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati"


10. Articolul 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 23
(1) Se infiinteaza Agentia Nationala pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati, denumita in continuare ANES, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, care promoveaza principiul egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati in vederea eliminarii tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex, in toate politicile si programele nationale.
(2) ANES indeplineste urmatoarele functii:
a) de strategie, prin care se asigura fundamentarea, elaborarea si aplicarea strategiei si politicilor Guvernului in domeniul egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati;
b) de armonizare cu reglementarile Uniunii Europene a cadrului legislativ din domeniul sau de activitate;
c) de reprezentare, prin care se asigura, in numele statului roman, reprezentarea pe plan intern si extern in domeniul sau de activitate;
d) de autoritate de stat, prin care se asigura integrarea activa si vizibila a perspectivei de gen in toate politicile si programele nationale, controlul aplicarii si respectarii reglementarilor din domeniul sau de activitate si functionarea organismelor din subordinea si coordonarea sa.
(3) Atributiile ANES se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice.
(4) In exercitarea functiei de strategie in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati, ANES finanteaza sau, dupa caz, cofinanteaza, proiecte specifice si proiecte din cadrul Programelor de Interes National in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati si al prevenirii si combaterii violentei in familie si impotriva femeii.
(5) In exercitarea functiei de autoritate in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati, ANES primeste reclamatii/plangeri privind incalcarea dispozitiilor normative referitoare la principiul egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati si al nediscriminarii dupa criteriul de sex, de la persoane fizice, persoane juridice, institutii publice si private, si le transmite institutiilor competente in vederea solutionarii si aplicarii sanctiunii si asigura consilierea victimelor in conditiile legii."

11. Dupa articolul 23 se introduc 6 noi articole, articolele 23^1 – art. 23^6, cu urmatorul cuprins:
"Art. 23^1
(1) ANES este condusa de un secretar de stat, numit prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice.
(2) Secretarul de stat reprezinta ANES in raporturile cu ministerele, cu alte autoritati ale administratiei publice, cu organizatii, precum si in raporturile cu persoane fizice si juridice, romane sau straine.
(3) In indeplinirea atributiilor sale, secretarul de stat al ANES poate consulta experti/experte in domeniul egalitatii de sanse si de tratament, cu recunoastere la nivel national si international.
(4) In scopul indeplinirii atributiilor sale, ANES poate solicita informatii de la autoritati ale administratiei publice centrale si locale, alte institutii si autoritati publice, societati la care statul este actionar sau asociat, organizatii patronale si sindicale reprezentative la nivel national, acestea avand obligatia de a furniza datele solicitate.

Art. 23^2
(1) Institutiile si autoritatile prevazute la art. 20 alin. (1):
a) elaboreaza anual planuri de actiune pentru aplicarea prevederilor legale privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati atat in politicile interne de gestionare a resurselor umane, cat si in politicile, programele si proiectele specifice domeniului de activitate;
b) raporteaza ANES, anual, progresele obtinute.
(2) Institutiile, autoritatile si organizatiile prevazute la art. 22 alin. (1) si (2) raporteaza ANES, anual, stadiul privind reprezentarea femeilor si barbatilor la nivel decizional, precum si masurile propuse si realizate pentru imbunatatirea situatiilor care nu respecta principiul reprezentarii echilibrate.
(3) Planurile de actiune prevazute la alin. (1) sunt evaluate si avizate de ANES, care urmareste aplicarea lor in practica.

Art. 23^3
(1) ANES elaboreaza si propune proiectul de buget propriu si il inainteaza Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice spre aprobare, in conditiile legii.
(2) Secretarul de stat al ANES este ordonator tertiar de credite.
(3) In exercitarea atributiilor sale, Secretarul de stat al ANES emite decizii.

Art. 23^4
(1) Organizarea si functionarea ANES se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare al ANES, aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice.
(2) Numarul maxim de posturi si structura organizatorica a ANES se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice.

Art. 23^5
(1) ANES va prelua personalul Departamentului pentru Egalitate de Sanse intre Femei si Barbati pe baza de protocol de predare/primire, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecarei categorii de personal, fara afectarea drepturilor salariale ale acestora.
(2) Patrimoniul Departamentului pentru Egalitate de Sanse intre Femei si Barbati va fi preluat de ANES pe baza de protocol de predare-primire, in conditiile legii.

Art. 23^6
(1) ANES poate beneficia de donatii si sponsorizari in conditiile legii.
(2) Pentru finantarea activitatii ANES pot fi utilizate si fonduri externe rambursabile si nerambursabile."

12. Dupa articolul 23^6 se introduce un nou capitol, Capitolul V^1, cu urmatorul cuprins:
"CAPITOLUL V^1 - Abordarea integrata de gen in politicile nationale"


13. La articolul 24, alineatele (1), (2), (5), (7) si (9) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 24
(1) Se infiinteaza Comisia nationala in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati, denumita in continuare CONES, care isi desfasoara activitatea in coordonarea ANES.
(2) Secretarul de stat al ANES este presedintele CONES.
........
(5) Atributiile CONES, inclusiv cele prevazute de prezenta lege, sunt prevazute in regulamentul propriu de organizare si functionare, elaborat de catre ANES, avizat de membrii CONES si aprobat prin hotarare a Guvernului.
........
(7) Reuniunile CONES se desfasoara semestrial la sediul ANES. Secretariatul CONES este asigurat de un compartiment desemnat in acest sens din cadrul ANES, prin decizie a secretarului de stat.
........
(9) ANES prezinta, anual, comisiilor parlamentare pentru egalitatea de sanse raportul privind activitatea desfasurata si utilizarea fondurilor bugetare si extrabugetare, precum si planul anual de masuri adoptat de fiecare institutie membra a CONES pentru promovarea egalitatii de sanse intre femei si barbati in domeniul sectorial de activitate."

14. La articolul 25, alineatele (2), (3) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) COJES este alcatuita din reprezentanti ai serviciilor publice deconcentrate si ai altor organe de specialitate ale administratiei publice locale sau ai autoritatilor administrative locale, ai organizatiilor sindicale si ai asociatiilor patronale, precum si din reprezentanti ai organizatiilor neguvernamentale, de la nivel local, desemnati de acestea.
(3) Atributiile COJES sunt prevazute in regulamentul de organizare si functionare al comisiilor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati, care se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea CONES.
........
(5) Rapoartele COJES sunt inaintate de catre presedintele COJES secretarului de stat al ANES pentru a fi dezbatute si aprobate in sedintele CONES, urmand a fi date publicitatii."

15. La articolul 26, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 26
(1) Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice asigura respectarea si exercita controlul asupra aplicarii prevederilor prezentei legi in domeniul sau de activitate, prin institutiile aflate in structura, subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea sa, care au in responsabilitate aplicarea de masuri de promovare a egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati si de eliminare a discriminarii pe criteriul de sex dupa cum urmeaza:"

16. La articolul 26, litera d) se abroga.

17. La articolul 26 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Institutiile prevazute la alin.(1) pun la dispozitia ANES, trimestrial, informatiile rezultate din exercitarea atributiilor lor in domeniul egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati, precum si al eliminarii discriminarii pe criteriul de sex."

18. La articolul 27, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 27
(1) Institutul National de Statistica sprijina activitatea si colaboreaza cu ANES pentru dezvoltarea statisticii de gen si pentru implementarea in Romania a indicatorilor de gen promovati de Comisia Europeana."

19. Articolul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 28
Consiliul Economic si Social, prin comisia de specialitate, sprijina, in conformitate cu atributiile sale, integrarea principiului egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati in actele normative cu implicatii asupra vietii economico-sociale."

20. La articolul 37, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 37
(1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 3.000 lei la 100.000 lei incalcarea dispozitiilor art. 6 alin. (1) – (4), art.7 alin.(2), art.8, art.9 alin.(1), art.10 alin. (1) – (4), (6), (8) si (9), art.11 – 22 si art. 29."

21. La articolul 37 alineatul (3), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) Inspectia Muncii, prin inspectorii de munca din cadrul inspectoratelor teritoriale de munca, in cazul contraventiilor constand in incalcarea dispozitiilor art.7 alin.(2), art. 8, art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1) – (4), (6), (8) si (9), art. 11-13, precum si art. 29;"

22. Articolul 40 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 40
Prezenta lege transpune:
a) art. 10 si 12 din Directiva 92/85/CEE din 19 octombrie 1992 privind introducerea de masuri pentru promovarea imbunatatirii securitatii si a sanatatii la locul de munca in cazul lucratoarelor gravide, care au nascut de curand sau care alapteaza [a zecea directiva speciala in sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE], publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 348/1 din 28 noiembrie 1992;
b) clauza 2 din Directiva 2010/18/UE din 8 martie 2010 de punere in aplicare a Acordului-cadru revizuit privind concediul pentru cresterea copilului incheiat de BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP si CES si de abrogare a Directivei 96/34/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 68 din 18 martie 2010."

Art. II
(1) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice va emite ordinul prevazut la art. 234 alin. (1) din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata, astfel cum a fost modificata si completata prin prezenta lege.
(2) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice va propune Guvernului, spre aprobare, numarul maxim de posturi, structura organizatorica si atributiile Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati, potrivit prevederilor art. 23 alin. (3) si art. 234 alin. (2) din Legea nr. 202/2002, republicata, astfel cum a fost modificata si completata prin prezenta lege.

Art. III
Secretarul de stat al Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati va prezenta comisiilor parlamentare pentru egalitatea de sanse, in termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, raportul prevazut la art. 24 alin. (9) din Legea nr. 202/2002, republicata, astfel cum a fost modificata si completata prin prezenta lege.

Art. IV
În tot cuprinsul actelor normative in vigoare, sintagma "Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin Directia Egalitate de Sanse intre Femei si Barbati", sintagma "Directia Egalitate de Sanse intre Femei si Barbati" si sintagma "Departamentul pentru Egalitate de Sanse intre Femei si Barbati" se inlocuiesc cu sintagma "Agentia Nationala pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati".

Art. V
Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 326 din 5 iunie 2013, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.