DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 225/2016 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 942 din 23 noiembrie 2016

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 121 din 5 martie 2013, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, litera d) a alineatului (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"d) alimentarea cu energie termica in sistem centralizat;"

2. La articolul 1, litera g) a alineatului (2) se abroga.

3. La articolul 1, litera h) a alineatului (2), alineatul (3), partea introductiva si literele h)-j) si l) ale alineatului (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"h) transportul public local de calatori.
(3) Prevederile prezentei legi se aplica serviciilor comunitare de utilitati publice prevazute la alin. (2), infiintate, organizate si furnizate/prestate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, judetelor, municipiului Bucuresti si, dupa caz, in conditiile legii, la nivelul subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sau la nivelul asociatiilor de dezvoltare intercomunitara, sub conducerea, coordonarea, controlul si responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale.
(4) Serviciile de utilitati publice fac obiectul unor obligatii specifice de serviciu public in scopul asigurarii unui nivel ridicat al calitatii sigurantei si accesibilitatii, egalitatii de tratament, promovarii accesului universal si a drepturilor utilizatorilor si au urmatoarele particularitati:
h) sunt in responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale;
i) sunt organizate pe principii economice si de eficienta in conditii care sa le permita sa-si indeplineasca misiunile si obligatiile specifice de serviciu public;

j) modalitatea de gestiune este stabilita prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale administratiei publice locale;
.......
l) recuperarea costurilor de exploatare si de investitie se face prin preturi si tarife sau taxe si, dupa caz, din alocatii bugetare. Masura poate implica elemente de natura ajutorului de stat, situatie in care autoritatile administratiei publice locale solicita avizul Consiliului Concurentei."

4. La articolul 2, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) asociatie de dezvoltare intercomunitara avand ca scop serviciile de utilitati publice - asociatia de dezvoltare intercomunitara definita potrivit prevederilor Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, avand ca obiectiv infiintarea, organizarea, reglementarea, finantarea, exploatarea, monitorizarea si gestionarea in comun a serviciilor de utilitati publice furnizate/prestate pe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre, precum si realizarea in comun a unor proiecte de investitii publice de interes zonal ori regional destinate infiintarii, modernizarii si/sau dezvoltarii, dupa caz, a sistemelor de utilitati publice aferente acestor servicii;"

5. La articolul 2, litera c) se abroga.

6. La articolul 2, literele e), g), h), j), k), o)-r) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"e) delegarea gestiunii unui serviciu de utilitati publice - actiunea prin care o unitate administrativ-teritoriala atribuie unuia sau mai multor operatori, in conditiile prezentei legi, furnizarea/prestarea unui serviciu ori a unei activitati din sfera serviciilor de utilitati publice a carui/carei raspundere o are. Delegarea gestiunii unui serviciu/unei activitati de utilitati publice implica operarea propriu-zisa a serviciului/activitatii, punerea la dispozitie a sistemului de utilitati publice aferent serviciului/activitatii delegat/delegate, precum si dreptul si obligatia operatorului de a administra si exploata sistemul de utilitati publice respectiv. Delegarea gestiunii poate fi efectuata si de asociatiile de dezvoltare intercomunitara avand ca scop serviciile de utilitati publice, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre, in baza unui mandat special acordat de acestea;
.......
g) operator de servicii de utilitati publice, denumit si operator - persoana juridica de drept public sau de drept privat cu capital public, privat sau mixt, inregistrata in Romania, intr-un stat membru al Uniunii Europene ori in alt stat, care asigura nemijlocit furnizarea/prestarea, in conditiile reglementarilor in vigoare, a unui serviciu de utilitati publice sau a uneia sau mai multor activitati din sfera serviciilor de utilitati publice;
h) operator regional - operatorul societate reglementata de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu capital social integral al unora sau al tuturor unitatilor administrativ-teritoriale membre ale unei asociatii de dezvoltare intercomunitara avand ca scop serviciile de utilitati publice. Operatorul regional asigura furnizarea/prestarea serviciului/activitatii de utilitati publice pe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale asociate, exploatarea sistemelor de utilitati publice aferente acestora, precum si implementarea programelor de investitii publice de interes zonal ori regional destinate infiintarii, modernizarii si/sau, dupa caz, dezvoltarii infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestor servicii/activitati, realizate in comun in cadrul asociatiei. Operatorul regional se infiinteaza in baza hotararilor adoptate de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale membre ale unei asociatii de dezvoltare intercomunitara avand ca scop serviciile de utilitati publice, fie prin infiintarea unei noi societati, fie prin participarea la capitalul social al unuia dintre operatorii existenti detinut de o unitate administrativ-teritoriala membra a asociatiei de dezvoltare intercomunitara in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Operatorul regional este asimilat organismelor prestatoare de servicii publice prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
.......
j) sistem de utilitati publice - ansamblul bunurilor mobile si imobile, dobandite potrivit legii, constand din terenuri, cladiri, constructii si instalatii tehnologice, echipamente si dotari functionale, specific unui serviciu de utilitati publice, prin ale carui exploatare si functionare se asigura furnizarea/prestarea serviciului; bunurile ce compun sistemele de utilitati publice fac parte din domeniului public ori privat al unitatilor administrativteritoriale si sunt supuse regimului juridic al proprietatii publice sau private, potrivit legii;
k) infrastructura tehnico-edilitara - ansamblul sistemelor de utilitati publice destinate furnizarii/prestarii serviciilor de utilitati publice;
.......
o) stabilirea preturilor si tarifelor operatiunea de stabilire a structurii si nivelurilor preturilor si tarifelor initiale, dupa caz, pentru serviciile de utilitati publice, pe baza metodologiei de calcul a preturilor si tarifelor, elaborata si aprobata de autoritatea de reglementare competenta;
p) ajustarea preturilor si tarifelor - operatiunea de corelare a nivelurilor preturilor si tarifelor stabilite anterior, cu evolutia generala a preturilor si tarifelor din economie, pe baza metodologiei de calcul a nivelului preturilor si tarifelor existente, elaborata si aprobata de autoritatea de reglementare competenta;
r) modificarea preturilor si tarifelor - operatiunea de corelare a nivelurilor preturilor si tarifelor stabilite anterior, aplicabila in situatiile in care intervin schimbari in structura costurilor care conduc la recalcularea preturilor si tarifelor, pe baza metodologiei de calcul a structurii si nivelului preturilor si tarifelor existente, elaborata si aprobata de autoritatea de reglementare competenta;"

7. La articolul 2, dupa litera s) se introduc patru noi litere, literele t)-w), cu urmatorul cuprins:
"t) compensatie pentru obligatia de serviciu public - orice beneficiu, in special financiar, acordat operatorilor direct sau indirect din resurse de stat in perioada de punere in aplicare a unei/unor obligatii de serviciu public sau in legatura cu perioada respectiva, pentru acoperirea costurilor nete aferente indeplinirii unei obligatii de serviciu public, inclusiv un profit rezonabil. In sensul prezentei definitii, resursele de stat sunt cele prevazute la punctul 3.2. - Resurse de stat din Comunicarea Comisiei Europene 2016/C 262/01 privind notiunea de ajutor de stat astfel cum este mentionata la articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene;
u) colectivitate locala - totalitatea locuitorilor dintr-o unitatea administrativ-teritoriala;
v) obligatie de serviciu public - orice cerinta specifica stabilita de catre autoritatea administratiei publice locale/asociatia de dezvoltare intercomunitara in baza mandatului primit, pentru a asigura furnizarea/prestarea serviciului de utilitati publice, pe care un operator, daca ar tine seama de propriile sale interese comerciale, nu si le-ar asuma sau nu si le-ar asuma in aceiasi masura sau in aceleasi conditii fara fi remunerat corespunzator;
w) legi speciale - legile care reglementeaza serviciile de utilitati publice enumerate la art. l alin. (2)."

8. La articolul 3, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 3
(1) Serviciile de utilitati publice sunt in responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale sau, dupa caz, a asociatiilor de dezvoltare intercomunitara avand ca scop serviciile de utilitati publice, conform mandatelor acordate acestora prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale membre. Serviciile de utilitati publice se organizeaza si se gestioneaza cu respectarea prevederilor legale, potrivit hotararilor adoptate de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale, in functie de gradul de urbanizare, de importanta economico-sociala a localitatilor, de marimea si de gradul de dezvoltare ale acestora si in raport cu infrastructura tehnico-edilitara existenta.
........
(3) Detalierea organizarii, dezvoltarii, finantarii, functionarii si gestionarii fiecarui serviciu de utilitati publice se face prin legi speciale, prin norme si reglementari sectoriale adoptate prin hotarari ale Guvernului, si prin ordine ale autoritatilor de reglementare competente, precum si prin hotarari ale autoritatilor administratiei publice locale ale unitatilor administrativ-teritoriale."

9. La articolul 4, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4
(1) Sistemele de utilitati publice sunt parte componenta a infrastructurii tehnico-edilitare a unitatilor administrativ-teritoriale."

10. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5. - (1) In vederea identificarii, inregistrarii, descrierii si reprezentarii pe planuri topografice si/sau cadastrale, precum si pe planurile de urbanism si amenajarea teritoriului, informatiile privind utilitatile publice se determina la nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale, in format digital raportat la sistemul de proiectie stereografica 1970.
(2) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a realiza setul de date spatiale, definit conform dispozitiilor art. 3 lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale in Romania, republicata.
(3) Autoritatile administratiei publice locale realizeaza setul de date spatiale, din cadrul temei III.6. Servicii de utilitati publice si alte servicii publice, prevazuta in anexa nr.3 din Ordonanta Guvernului nr. 4/2010, republicata, pana la data de 31 decembrie 2020 astfel:
a) prin conversia planurilor ce contin informatiile privind utilitatile publice, din format analogic in format digital, in sistem de coordonate Stereografic 1970, pana la data de 31 decembrie 2018; b) prin masuratori topografice, pentru informatiile ce nu vor fi recuperate prin conversia prevazuta la lit. a), pana la data de 31 decembrie 2020.
(4) La solicitarea autoritatii administratiei publice locale, institutiile publice/private pun la dispozitia acesteia, cu titlu gratuit, pana la data de 30 iunie 2017, planurile aferente sistemelor de utilitati publice realizate inainte de anul 1990, in vederea realizarii setului de date spatiale prevazut la alin. (3) lit. a).
(5) Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara elaboreaza si aproba prin ordin al directorului general normele tehnice privind realizarea setului de date spatiale, prevazut la alin. (3).
(6) Setul de date spatiale prevazut la alin. (2) se realizeaza cu respectarea prevederilor art. 10 pct. 6 lit. b) din Anexa nr.2 la Hotararea Guvernului nr. 579/2015 privind stabilirea responsabilitatilor specifice ale autoritatilor publice, precum si a structurilor tehnice pentru realizarea temelor de date spatiale si aprobarea masurilor necesare pentru punerea in comun a acestora. Operatorii serviciilor de utilitati publice acorda suport tehnic autoritatilor administratiei publice locale in realizarea setului de date spatiale si asigura accesul in instalatii al persoanelor care executa aceste lucrari.
(7) In termen de 30 de zile de la realizarea setului de date spatiale si servicii prevazut alin. (2) si (3), autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa permita, cu titlu gratuit, accesul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara la baza de date, precum si la modificarile/actualizarile ulterioare, ori de cate ori intervin extinderi sau reconfigurari ale sistemelor de utilitati publice, in vederea publicarii acestora pe geoportalul Infrastructurii Nationale pentru Informatii Spatiale al Romaniei.
(8) Autoritatile administratiei publice locale care nu au realizat setul de date spatiale prevazut la alin. (2), au obligatia sa prevada in bugetele locale sumele necesare contractarii serviciilor pentru realizarea setului de date si sa contracteze aceste servicii pana la sfarsitul anului 2017.
(9) In situatia prevazuta la alin. (8), autoritatile administratiei publice locale impun, prin caietul de sarcini al procedurii competitive de atribuire a contractelor de servicii pentru cartografierea sistemelor de utilitati publice, obligatia persoanelor autorizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, de a realiza seturile de date spatiale astfel incat, prin conectarea acestora la geoportalul Infrastructurii Nationale pentru Informatii Spatiale al Romaniei, sa fie respectate prevederile alin. (6).
(10) Dreptul de trecere pentru utilitatile publice asupra terenurilor apartinand proprietatilor publice si private afectate de lucrari de infiintare si extindere, respectiv de lucrari de reabilitare, modernizare, inlocuire si exploatare a sistemelor de utilitati publice existente, se exercita pe toata durata existentei acestor sisteme, indiferent de titularii dreptului de proprietate, astfel:
a) cu titlu gratuit, in cazul terenurilor apartinand proprietatii publice sau private a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, inclusiv asupra terenurilor care fac parte din fondul forestier national, prin derogare de la prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 46/2008-Codul silvic, republicata, cu modificarile ulterioare, afectate de lucrarile de infiintare si extindere si de lucrarile de reabilitare, modernizare, inlocuire, intretinere si exploatare a sistemelor de utilitati publice existente;
b) cu justa despagubire, in cazul terenurilor apartinand unor persoane fizice sau juridice de drept privat afectate de lucrarile de modernizare, inlocuire, reabilitare, infiintare si extindere a sistemelor de utilitati publice existente.
(11) In cazul in care in timpul lucrarilor de interventie se produc pagube, operatorii au obligatia sa plateasca aceste despagubiri. Cuantumul despagubirilor se stabileste prin acordul partilor sau, in cazul in care partile nu ajung la un acord, prin hotarare judecatoreasca.
(12) In exercitarea dreptului de trecere pentru utilitatile publice prevazut la alin. (10) executantii au si urmatoarele drepturi: a) sa depoziteze temporar pe terenurile necesare executarii lucrarilor, echipamente, utilaje, instalatii si constructii auxiliare; b) sa desfiinteze/restranga, dupa caz, culturi, plantatii sau alte asemenea existente, in masura absolut necesara executarii lucrarilor si cu acordul prealabil al proprietarului."

11. La articolul 6, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6
Serviciile de utilitati publice se organizeaza si functioneaza cu respectarea prevederilor legale in vigoare privind administratia publica locala, descentralizarea administrativa si financiara, dezvoltarea regionala, finantele publice locale si cu respectarea principiilor:"

12. La articolul 7, partea introductiva si literele b) d) ale alineatului (1) si partea introductiva si literele a) si c) ale alineatului (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 7
(1) Organizarea si functionarea serviciilor de utilitati publice trebuie sa asigure indeplinirea obligatiilor de serviciu public definite potrivit urmatoarelor exigente/cerinte fundamentale, si anume:
........
b) continuitate din punct de vedere calitativ si cantitativ;
c) adaptabilitate la cerintele utilizatorilor;
d) accesibilitate egala si nediscriminatorie la serviciul public;
........
(2) Organizarea, furnizarea/prestarea si gestionarea serviciilor de utilitati publice trebuie sa asigure: a) satisfacerea cerintelor cantitative si calitative ale utilizatorilor;
.......
c) protectia utilizatorilor;"

13. La articolul 8, alineatul (1) si partea introductiva si litera c) ale alineatului (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 8
(1) Autoritatile administratiei publice locale au competenta exclusiva, in conditiile legii, in tot ceea ce priveste infiintarea, organizarea, gestionarea si functionarea serviciilor de utilitati publice, precum si in ceea ce priveste crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea si exploatarea bunurilor proprietate publica sau privata a unitatilor administrativ-teritoriale care compun sistemele de utilitati publice.
........
(3) In exercitarea competentelor si atributiilor ce le revin in sfera serviciilor de utilitati publice, autoritatile deliberative ale administratiei publice locale asigura cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilitati publice si adopta hotarari in legatura cu:
.......
c) asocierea cu alte unitati administrativ-teritoriale in scopul infiintarii, organizarii, gestionarii si exploatarii in interes comun a unor servicii de utilitati publice, inclusiv pentru finantarea si realizarea obiectivelor de investitii specifice sistemelor de utilitati publice;"

14. La articolul 8, dupa litera d) a alineatului (3) se introduc doua noi litere, literele d^1) si d^2), cu urmatorul cuprins:
"d^1) aprobarea documentatiei de atribuire, care va include obligatoriu proiectul contractului de delegare a gestiunii ce urmeaza a fi atribuit si anexele obligatorii la acestea - in cazul gestiunii delegate;
d^2) aprobarea modificarii contractelor de delegare a gestiunii;"

15. La articolul 8, literele e), g), j) si k) ale alineatului (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"e) urmarirea, monitorizarea si raportarea indicatorilor de performanta si aplicarea metodologiei de comparare a acestor indicatori, elaborata de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin raportare la operatorul cu cele mai bune performante din domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice;
........
g) contractarea sau garantarea imprumuturilor, precum si contractarea de datorie publica locala prin emisiuni de titluri de valoare, in conditiile legii, in numele unitatii administrativ-teritoriale, pentru finantarea programelor de investitii in vederea dezvoltarii, reabilitarii si modernizarii sistemelor publice. In cazul in care, prin contractul de delegare a gestiunii, operatorul are obligatia de a realiza investitii in infrastructura publica, contractarea sau garantarea unor imprumuturi de catre autoritatea administratiei publice locale, in favoarea operatorului, poate implica elemente de ajutor de stat, iar punerea in aplicare a masurii in cauza se realizeaza cu respectarea reglementarilor nationale si comunitare in domeniu;
.......
j) stabilirea si aprobarea anuala a taxelor pentru finantarea serviciilor comunitare de utilitati publice, in situatiile prevazute de legile speciale;
k) aprobarea stabilirii, ajustarii sau modificarii preturilor si tarifelor, dupa caz, in conditiile legii speciale, cu respectarea normelor metodologice/procedurilor elaborate si aprobate de autoritatile de reglementare competente;"

16. La articolul 8, alineatul (4) se abroga.

17. La articolul 9, partea introductiva si literele a) si h) ale alineatului (1) si litera g) a alineatului (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 9
(1) Raporturile juridice dintre autoritatile administratiei publice locale sau, dupa caz, dintre asociatiile de dezvoltare intercomunitara avand ca scop serviciile de utilitati publice si utilizatori, stabilite pe baza prevederilor prezentei legi, sunt raporturi juridice de natura administrativa, supuse normelor juridice de drept public. Autoritatile administratiei publice locale au urmatoarele obligatii fata de utilizatorii serviciilor de utilitati publice:
a) sa asigure gestionarea serviciilor de utilitati publice astfel incat sa fie respectate obligatiile specifice de serviciu public;
.......
h) sa monitorizeze si sa controleze modul de respectare a obligatiilor stabilite in sarcina operatorilor, inclusiv cele asumate de operatori prin contractele de delegare a gestiunii cu privire la: respectarea indicatorilor de performanta si a nivelurilor serviciilor, ajustarea periodica a tarifelor conform formulelor de ajustare negociate la incheierea contractelor de delegare a gestiunii, cu respectarea dispozitiilor Legii concurentei nr. 21/1996, republicata, exploatarea eficienta si in conditii de siguranta a sistemelor de utilitati publice sau a altor bunuri apartinand patrimoniului public si/sau privat al unitatilor administrativ-teritoriale, aferente serviciilor, realizarea investitiilor prevazute in contractul de delegare a gestiunii in sarcina operatorului, de asigurarea protectiei mediului si a domeniului public, asigurarea protectiei utilizatorilor;
.......
g) sa refuze, in conditii justificate, aprobarea preturilor si tarifelor propuse de operator;"

18. La articolul 9, dupa litera g) a alineatului (2) se introduce o noua litera, litera h), cu urmatorul cuprins:
"h) sa rezilieze contractele de delegare a gestiunii in conditiile si situatiile prevazute de clauzele contractuale."

19. La articolul 10, alineatele (1), (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 10
(1) Doua sau mai multe unitati administrativ-teritoriale, in limitele competentelor autoritatilor lor deliberative si executive, pot sa coopereze si sa se asocieze, in conditiile legii, in scopul constituirii unor asociatii de dezvoltare intercomunitara avand ca scop furnizarea/prestarea in comun a serviciilor comunitare de utilitati publice si infiintarea, modernizarea, reabilitarea si/sau dezvoltarea, dupa caz, a sistemelor de utilitati publice aferente.
.......
(4) Unitatile administrativ-teritoriale pot mandata, in conditiile legii, asociatiile de dezvoltare intercomunitara avand ca scop serviciile de utilitati publice, prin hotarari ale autoritatilor lor deliberative, sa exercite, pe seama si in numele lor, dreptul de a delega gestiunea serviciilor de utilitati publice transferate in responsabilitatea asociatiilor, inclusiv dreptul de a pune la dispozitie sistemele de utilitati publice aferente serviciilor de utilitati publice transferate. In acest scop, hotararile autoritatilor administratiei publice locale privind mandatarea si actele juridice de constituire a oricarei asociatii trebuie sa contina prevederi detaliate si complete privind conditiile de exercitare de catre aceasta a mandatului special incredintat.
(5) Unitatile administrativ-teritoriale pot mandata asociatiile de dezvoltare intercomunitara avand ca scop serviciile de utilitati publice, in conditiile stabilite prin actul constitutiv si statutul asociatiei, sa exercite, in numele si pe seama lor, atributiile, drepturile si obligatiile prevazute la art. 8 alin. (3), art. 9 si art. 22 alin. (3) si (4), cu exceptia celor prevazute la art. 8 alin. (3) lit. b) - d), f) - h) si art. 9 alin. (1) lit. d). Exercitarea atributiilor, drepturilor si obligatiilor prevazute la art. 8 alin. (3) lit. a), d^1), d^2), i) - k), art. 9 alin. (2) lit. g), art. 27, art. 29 alin. (2), art. 30 alin. (5) si art. 32 alin. (4) este conditionata de primirea in prealabil a unui mandat special din partea autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale membre ale asociatiei."

20. La articolul 10, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu urmatorul cuprins:
"(5^1) In situatia in care autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale nu se pronunta asupra hotararilor privind acordarea mandatelor speciale prevazute la alin. (5) in termen de 30 de zile de la primirea solicitarii, se prezuma ca unitatile administrativ-teritoriale au acceptat tacit delegarea atributiilor lor."

21. La articolul 10, dupa alineatul (10), se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
"(11) Unitatile administrativ-teritoriale membre ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara avand ca scop serviciile de utilitati publice care au delegat impreuna gestiunea de utilitati publice catre acelasi operator/operator regional se pot retrage din asociatie inainte de data expirarii contractelor de delegare a gestiunii serviciilor numai cu acordul majoritatii celorlalte unitati administrativ-teritoriale membre, exprimat prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale acestora, precum si cu acordul scris al entitatilor finantatoare in situatia in care beneficiaza de proiecte de investitii cofinantate din fonduri europene si numai dupa plata despagubirilor prevazute in contractele de delegare a gestiunii serviciilor sau, dupa caz, in statutul asociatiilor de dezvoltare intercomunitara avand ca scop serviciile de utilitati publice".

22. La articolul 11, dupa litera a) a alineatului (4) se introduce o noua litera, litera a^1), cu urmatorul cuprins:
"a^1) adoptarea si implementarea masurilor avand ca obiectiv respectarea angajamentelor Romaniei vizand domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice, asumate prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeana, dezvoltarea durabila, atingerea standardelor Uniunii Europene in domeniu si eliminarea disparitatilor economico-sociale ce rezulta dintre Romania si celelalte state membre;"

23. La articolul 11, litera g) a alineatului (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"g) promovarea colaborarii, sub diferite forme, dintre autoritatile administratiei publice locale si sectorul privat pentru finantarea infiintarii, dezvoltarii, modernizarii si exploatarii unor servicii de utilitati publice, respectiv a bunurilor ce compun sistemele de utilitati publice aferente acestora;"

24. La articolul 11, alineatele (5) (7) se abroga.

25. La articolul 12, litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"e) realizeaza, in colaborare cu alte autoritati competente, sistemul indicatorilor de performanta ai serviciilor de utilitati publice, care sa permita analiza sistemica si comparativa a costurilor, prin raportare la o intreprindere tipica, bine gestionata si dotata corespunzator cu resursele necesare indeplinirii obligatiilor de serviciu public;"

26. La articolul 13, litera a) a alineatului (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) alimentarea cu apa si canalizarea;"

27. La articolul 13, literele b), c), d) si g) ale alineatului (2) se abroga.

28. La articolul 13, litera h) a alineatului (2) si alineatul (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"h) transport public local de calatori, conform competentelor acordate prin legea speciala.
........
(5) A.R.R. este autoritatea de reglementare competenta pentru serviciul de transport public local de calatori potrivit competentelor acordate prin legea speciala."

29. La articolul 14, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art.14
(1) A.N.R.S.C. este institutie publica de interes national, cu personalitate juridica, avand ca obiect principal reglementarea, monitorizarea si controlul la nivel central al activitatilor din domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice aflate in sfera sa de reglementare, potrivit legii."

30. La articolul 14, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) A.N.R.S.C. functioneaza si isi desfasoara activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare si functionare, aprobat prin ordin al presedintelui A.N.R.S.C, cu avizul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice."

31. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 15
(1) Activitatea A.N.R.S.C. este finantata integral din venituri proprii obtinute din:
a) tarife percepute pentru acordarea licentelor/autorizatiilor/atestatelor;
b) tarife percepute pentru mentinerea/monitorizarea licentelor/autorizatiilor/atestatelor;
c) tarifele pentru prestari de servicii acordate la cerere;
d) orice alte sume incasate in conditiile legii, precum si contributiile in cuantum de 0,12% datorate de:
(i) furnizorii/prestatorii de servicii comunitare de utilitati publice, din veniturile proprii inregistrate ca urmare a furnizarii/prestarii serviciilor/activitatilor aflate in sfera de reglementare a A.N.R.S.C.;
(ii) operatorii economici care presteaza activitati specifice serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si care nu exploateaza sisteme publice, din veniturile inregistrate ca urmare a furnizarii/prestarii serviciilor.
(2) A.N.R.S.C. emite facturi fiscale pentru veniturile obtinute din tarifele prevazute la alin. (1). Nivelul acestor tarife precum si modul de achitare a acestora se stabilesc prin ordin al presedintelui A.N.R.S.C., conform reglementarilor legale in vigoare.
(3) Modalitatea de achitare a contributiei prevazute la alin. (1) lit. d), precum si cuantumul acesteia, se stabilesc prin ordin al presedintelui A.N.R.S.C., conform reglementarilor in vigoare.
(4) Bugetul anual de venituri si cheltuieli se aproba de catre presedintele A.N.R.S.C. cu acordul ordonatorului principal de credite, iar executia bugetara se realizeaza conform legislatiei specifice in vigoare si este supusa procedurilor controlului si auditului intern.
(5) Excedentul anual rezultat din executia bugetului de venituri si cheltuieli se reporteaza ca sursa de finantare in anul urmator. Deficitul se acopera din excedentul realizat in anii precedenti.
(6) A.N.R.S.C. poate beneficia de programe cu finantare internationala."

32. La articolul 16 alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 16
(1) A.N.R.S.C. este condusa de un presedinte, secondat de vicepresedinte, numiti si revocati de prim-ministru la propunerea ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice, pentru un mandat de 5 ani."

33. Articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 17
(1) A.N.R.S.C. este asistata de un Consiliu Consultativ ale carui lucrari le coordoneaza.
(2) Componenta, modul de lucru si remuneratia membrilor Consiliului Consultativ se stabilesc prin ordin al presedintelui A.N.R.S.C. cu avizul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice."

34. La articolul 18, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 18
(1) Numarul maxim de posturi din A.N.R.S.C. este de 175, exclusiv presedintele, vicepresedintele si personalul aferent cabinetului presedintelui. Structura organizatorica, statul de functii si normativele proprii de personal ale A.N.R.S.C. se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a A.N.R.S.C."

35. La articolul 19, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Salarizarea personalului A.N.R.S.C., a presedintelui si a vicepresedintelui, inclusiv drepturile banesti si celelalte drepturi de personal, precum si cele pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate in interesul serviciului, se stabilesc exclusiv in conditiile Legii nr. 53/2003-Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin negociere in cadrul contractului colectiv de munca la nivelul A.N.R.S.C. si al contractelor individuale de munca, in limitele bugetului de venituri si cheltuieli, prevederile actelor normative cu caracter general care vizeaza stabilirea drepturilor salariale colective sau individuale din sectorul bugetar nefiind aplicabile. Nivelul maxim al salariului de baza lunar brut din grila de salarizare nu depaseste nivelul maxim al salariului de baza lunar brut pentru personalul din cadrul aparatului de lucru al Guvernului. Regimul si principiile acestor drepturi se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare aprobat prin ordin al presedintelui A.N.R.S.C.
(4) Angajarea, promovarea, precum si modificarea, suspendarea sau incetarea raporturilor de munca ale personalului din aparatul propriu al A.N.R.S.C. se fac in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, precum si cu prevederile regulamentului de organizare si functionare si ale contractului colectiv de munca si se aproba prin decizie a presedintelui, in conditiile legii."

36. La articolul 20, litera a) a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) elaboreaza si stabileste reglementari sectoriale de nivel tertiar cu caracter obligatoriu;"

37. La articolul 20, literele c) si d) ale alineatului (1) se abroga.

38. La articolul 20, litera e) a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"e) avizeaza/aproba stabilirea, ajustarea sau modificarea preturilor si tarifelor pentru serviciile de utilitati publice, atunci cand/daca aceste avize/aprobari sunt prevazute prin legile speciale;"

39. La articolul 20, dupa litera h) a alineatului (1) se introduce o noua litera, litera h^1) cu urmatorul cuprins:
"h^1) monitorizeaza indeplinirea de catre autoritatile administratiei publice locale sau, dupa caz, de catre operatori a obligatiilor prevazute la art. 5 alin. (3) si (7), aplica sanctiunile contraventionale in cazul nerespectarii acestora;"

40. La articolul 20, literele j), m) si n) ale alineatului (1) se abroga.

41. La articolul 20, literele o) si p) ale alineatului (1) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"o) sesizeaza Consiliul Concurentei ori de cate ori constata nerespectarea reglementarilor cu privire la concurenta si a celor din domeniul ajutorului de stat;
.......................................................................................................................
p) propune autoritatilor administratiei publice locale si Consiliului Concurentei masuri pentru restrangerea ariilor in care se manifesta conditii de monopol, precum si pentru prevenirea abuzului de pozitie dominanta pe piata, in vederea limitarii efectelor caracterului de monopol al serviciilor;"

42. La articolul 21, partea introductiva a alineatului (1) si litera c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 21
(1) A.N.R.S.C. este abilitata sa aprobe, prin ordin al presedintelui acesteia, urmatoarele reglementari:
.......
c) regulamentul pentru atestarea instalatorilor si operatorilor economici care proiecteaza sau executa obiective/sisteme publice de transport si de distributie in sectorul apei;"

43. La articolul 21, literele d) si e) ale alineatului (1) se abroga.

44. La articolul 21, dupa litera e) a alineatului (1) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:
"f) regulamentele-cadru, caietele de sarcini-cadru si contractele-cadru de furnizare/prestare pentru serviciile din sfera sa de reglementare."

45. La articolul 21, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) A.N.R.S.C. elaboreaza si aproba prin ordin, Regulamentul privind acordarea licentelor, aplicabil furnizorilor/prestatorilor din sfera sa de reglementare, in conformitate cu prevederile legilor speciale."

46. La articolul 21, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (5) si (6), cu urmatorul cuprins:
"(5) Acordarea atestatelor se face de catre o comisie stabilita potrivit regulamentului prevazut la alin.(1) lit.(c), din care pot face parte, cu rol consultativ, si specialisti cu minimum 10 ani vechime in specialitate, desemnati de asociatiile profesionale cu reprezentativitate la nivel national din sectorul serviciilor de utilitati publice.
(6) A.N.R.S.C. colaboreaza cu Agentia Nationala pentru Achizitii Publice, denumita in continuare A.N.A.P., la elaborarea documentelor standard, formularelor si contractelor-cadru de delegare a gestiunii serviciilor de utilitati publice, care se aproba prin ordin comun al presedintelui A.N.A.P. si al presedintelui A.N.R.S.C."

47. La articolul 22, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 22
(1) Autoritatile administratiei publice locale sunt libere sa hotarasca asupra modalitatii de gestiune a serviciilor de utilitati publice aflate sub responsabilitatea lor. Autoritatile administratiei publice au posibilitatea de a gestiona in mod direct serviciile de utilitati publice in baza unei hotarari de dare in administrare sau de a incredinta gestiunea acestora, respectiv toate ori numai o parte din competentele si responsabilitatile proprii privind furnizarea/prestarea unui serviciu de utilitati publice ori a uneia sau mai multor activitati din sfera respectivului serviciu de utilitati publice, in baza unui contract de delegare a gestiunii."

48. La articolul 22, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Incredintarea gestiunii unui serviciu de utilitati publice ori a uneia sau mai multor activitati din sfera respectivului serviciu de utilitati publice catre operator implica incredintarea prestarii/furnizarii propriu-zise a serviciului/activitatii, precum si punerea la dispozitie a bunurilor ce compun sistemul de utilitati publice aferent serviciului/activitatii."

49. La articolul 22, alineatele (3) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilitati publice se stabileste prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale, in baza unui studiu de oportunitate, in functie de natura si starea serviciului, de necesitatea asigurarii celui mai bun raport pret/calitate, de interesele actuale si de perspectiva ale unitatilor administrativ-teritoriale, precum si de marimea si complexitatea sistemelor de utilitati publice.
........
(5) Sunt interzise orice intelegeri sau acorduri de asociere si orice practici concertate dintre operatori, indiferent de modul de organizare, forma de proprietate sau modalitatea de gestiune adoptata, care conduc la accentuarea caracterului de monopol al serviciilor de utilitati publice, la restrangerea, impiedicarea sau denaturarea concurentei pe piata serviciilor de utilitati publice."

50. La articolul 23, litera b) a alineatului (1) si alineatul (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"b) contractele de delegare a gestiunii serviciilor de utilitati publice, in cazul gestiunii delegate.
........
(2) Raporturile juridice dintre operatorii serviciilor de utilitati publice si utilizatorii acestor servicii sunt reglementate de contractul de furnizare/prestare a serviciilor de utilitati publice incheiat cu respectarea prevederilor contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciilor de utilitati publice, a prevederilor legale in vigoare, a regulamentelor serviciilor si a caietelor de sarcini specifice acestora."

51. La articolul 24, partea introductiva a alineatului (1) si litera a) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 24
(1) Bunurile ce compun sistemele de utilitati publice prin intermediul carora sunt furnizate/prestate serviciile de utilitati publice pot fi:
a) date in administrare si exploatate in baza hotararii de dare in administrare;"

52. La articolul 25, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Bunurile realizate de operatori in conformitate cu programele de investitii impuse prin contractul de delegare a gestiunii constituie bunuri de retur care revin de drept, la expirarea contractului, gratuit si libere de orice sarcini, unitatilor administrativ-teritoriale si sunt integrate domeniului public al acestora."

53. Articolul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 27
(1) Regulile de guvernanta corporativa prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016, se aplica in mod corespunzator si operatorilor regionali prevazuti la art. 2 lit. h).
(2) In sensul dispozitiilor art. 2 pct. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016, in cazul in care mai multe unitati administrativ-teritoriale participa, prin asociere, la capitalul social al unei societati sau la patrimoniul unei regii autonome, atributiile de autoritate publica tutelara se exercita de unitatea administrativ-teritoriala desemnata sau entitatea asociativa constituita conform prevederilor legale, dupa caz, asa cum sunt prevazute in actul constitutiv/de infiintare.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), pentru operatorii carora li s-a delegat gestiunea serviciului de utilitati publice, in baza unui contract de delegare a gestiunii incheiat cu o asociatie de dezvoltare intercomunitara, atributiile de autoritate tutelara se exercita de catre asociatia de dezvoltare intercomunitara, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale."

54. La articolul 28, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), serviciile de utilitati publice pot fi furnizate/prestate si de regii autonome de interes local sau judetean, reglementate de Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu modificarile ulterioare, numai daca acestea mai au in derulare proiecte de investitii cofinantate din fonduri europene, pana la finalizarea acestora.
(4) Operatorii organizati ca servicii publice de interes local sau judetean, cu personalitate juridica, sunt subiecte juridice de drept fiscal, sunt titulari ai codului unic de inregistrare fiscala si ai conturilor deschise la unitatile teritoriale ale trezoreriei sau la unitatile bancare si intocmesc, in conditiile legii, buget de venituri si cheltuieli si situatii financiare anuale."

55. La articolul 29, alineatul (3) se abroga.

56. La articolul 29, alineatele (10) si (11) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
(10) Contractul de delegare a gestiunii va fi insotit in mod obligatoriu de urmatoarele anexe:
a) caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului;
b) regulamentul serviciului;
c) inventarul bunurilor mobile si imobile, proprietate publica sau privata a unitatilor administrativ-teritoriale, aferente serviciului;
d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevazute la lit.c);
e) indicatori tehnici corelati cu tintele/obiectivele asumate la nivel national.
(11) Contractul de delegare a gestiunii cuprinde in mod obligatoriu clauze referitoare la:
a) denumirea partilor contractante;
b) obiectul contractului, cu indicarea activitatilor din sfera serviciului de utilitati publice ce urmeaza a fi furnizate/prestate in baza contractului de delegare a gestiunii, astfel cum sunt prevazute in legile speciale;
c) durata contractului;
d) aria teritoriala pe care vor fi prestate serviciile;
e) drepturile si obligatiile partilor contractante cu privire la furnizarea/prestarea serviciului si la sistemul de utilitati publice aferent, inclusiv continutul si durata obligatiilor de serviciu public;
f) modul de repartizare a riscurilor intre parti, in cazul contractelor de concesiune;
g) natura oricaror drepturi exclusive sau speciale acordate delegatului;
h) sarcinile si responsabilitatile partilor cu privire la investitii/programele de investitii, precum reabilitari, modernizari, obiective noi, extinderi, inclusiv modul de finantare a acestora;
i) indicatorii de performanta privind calitatea si cantitatea serviciului si modul de monitorizare si evaluare a indeplinirii acestora;
j) preturile/tarifele pe care delegatul are dreptul sa le practice la data inceperii furnizarii/prestarii serviciului, precum si regulile, principiile si/sau formulele de ajustare si modificare a acestora;
k) compensatia pentru obligatiile de serviciu public in sarcina delegatului, daca este cazul, cu indicarea parametrilor de calcul, control si revizuire a compensatiei, precum si modalitatile de evitare si recuperare a oricarei supra-compensatii;
l) modul de facturare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate direct utilizatorilor si/sau delegatarului, dupa caz;
m) nivelul redeventei sau al altor obligatii, dupa caz; la stabilirea nivelului redeventei, autoritatea publica locala va lua in considerare valoarea calculata similar amortizarii pentru mijloacele fixe aflate in proprietate publica si puse la dispozitie operatorului odata cu incredintarea serviciului/activitatii de utilitati publice si gradul de suportabilitate al populatiei. Nivelul redeventei se stabileste in mod transparent si nediscriminatoriu pentru toti potentialii operatori de servicii de utilitati publice, utilizandu-se aceeasi metodologie de calcul;
n) garantia de buna executie a contractului, cu indicarea valorii, modului de constituire si de executare a acesteia;
o) raspunderea contractuala;
p) forta majora;
q) conditiile de revizuire a clauzelor contractuale;
r) conditiile de restituire sau repartitie, dupa caz, a bunurilor, la incetarea din orice cauza a contractului de delegare a gestiunii, inclusiv a bunurilor rezultate din investitiile realizate;
s) mentinerea echilibrului contractual;
t) cazurile de incetare si conditiile de reziliere a contractului de delegare a gestiunii;
u) forta de munca;
v) alte clauze convenite de parti, dupa caz."

57. La articolul 29, dupa alineatul (12) se introduc doua noi alineate, alineatele (13) si (14), cu urmatorul cuprins:
"(13) In cazul serviciilor de utilitati publice prevazute la art. 1 alin. (2), procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se stabileste, dupa caz, conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale si Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii.
(14) Subdelegarea de catre operator a gestiunii serviciului/uneia sau mai multor activitati din sfera serviciului de utilitati publice este interzisa.
Subcontractarea de lucrari sau servicii conexe, necesare furnizarii/prestarii serviciului/uneia sau mai multor activitati din sfera serviciului de utilitati publice delegat/delegata, se face numai in conditiile prevazute de legislatia din domeniul achizitiilor publice."

58. La articolul 30, alineatele (1), (2) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 30
(1) Organizarea si desfasurarea procedurilor de atribuire a contractului de delegare a gestiunii pentru serviciile de utilitati publice prevazute la art. 1 alin. (2) se fac in baza unei documentatii de atribuire elaborate de delegatar, dupa caz, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 98/2016, Legii nr.99/2016 si Legii nr. 100/2016.
(2) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a initia procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii cu cel putin 6 luni inainte de incetarea contractelor in curs, in caz contrar acestea nu pot invoca motive de urgenta pentru atribuirea contractelor.
.......
(5) Documentatia de atribuire cuprinde toate informatiile necesare pentru a asigura ofertantului o informare completa, corecta si explicita cu privire la modul de organizare, desfasurare si aplicare a procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii si include in mod obligatoriu proiectul contractului de delegare a gestiunii si anexele obligatorii la acestea prevazute la art. 29 alin. (13). In cazul asociatiilor de dezvoltare intercomunitara avand ca scop serviciile de utilitati publice, documentatia de atribuire se elaboreaza in cadrul asociatiei, se supune avizarii autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale membre si se aproba de adunarea generala a asociatiei, in calitatea acesteia de organ deliberativ, in baza mandatului primit."

59. La articolul 33, alineatele (2) , (3) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Autoritatile administratiei publice locale adopta in maximum 30 de zile hotararile necesare pentru asigurarea furnizarii/prestarii serviciilor/activitatilor de utilitati publice in oricare din urmatoarele situatii:
a) revocarea, abrogarea, anularea sau incetarea in orice alt mod a efectelor hotararii de dare in administrare;
b) incetarea inainte de termen a contractului de delegare a gestiunii;
c) neacordarea, retragerea sau incetarea valabilitatii licentei.
(3) Operatorii serviciilor de utilitati publice aflati in oricare dintre situatiile prevazute la alin. (2), au obligatia, la solicitarea autoritatilor administratiei publice locale, de a asigura continuitatea furnizarii/prestarii serviciilor/activitatilor din sfera serviciilor de utilitati publice pana la data desemnarii noului operator, dar nu mai mult de 90 de zile.
........
(7) Operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de utilitati publice au obligatia de a se supune controlului si de a se conforma masurilor stabilite cu ocazia activitatii de control, precum si de a pune la dispozitia imputernicitilor autoritatilor administratiei publice locale, ai asociatiilor de dezvoltare intercomunitara avand ca scop serviciile de utilitati publice sau, dupa caz, ai autoritatilor de reglementare competente toate datele si informatiile solicitate."

60. La articolul 36, alineatul (1) se abroga.

61. La articolul 36, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) In cazuri de forta majora, prevederile alin. (3) se pot aplica cu un preaviz sub limita celor 5 zile."

62. La articolul 37, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 37
(1) Interventiile pentru efectuarea lucrarilor de retehnologizare, intretinere si reparatii la constructiile sau instalatiile aferente sistemelor de utilitati publice, stabilite prin programele anuale, care impun intreruperea furnizarii/prestarii serviciilor se aduc la cunostinta utilizatorilor cu cel putin 10 zile inainte de data programata."

63. La articolul 38, literele a) si b) ale alineatului (1) si alineatul (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) A.N.R.S.C. - pentru serviciile prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c), e) si f);
b) A.N.R.E. - pentru serviciul prevazut la art. 1 alin. (2) lit. d);
.......
(2) Acordarea licentelor de traseu, in cazul serviciului de transport public local de calatori, se face de catre comisiile constituite in acest scop la nivelul autoritatilor administratiei publice."

64. La articolul 40, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) detinerea tuturor avizelor, acordurilor si autorizatiilor necesare furnizarii/prestarii serviciului de utilitati publice si exploatarii sistemelor de utilitati publice aferente, prevazute de legislatia in vigoare sau, dupa caz, dovada solicitarii acestora;"

65. La articolul 41, litera b) a alineatului (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) sa solicite si sa primeasca, in conditiile legii si ale contractelor de furnizare/prestare, despagubiri sau compensatii pentru daunele provocate lor de catre operatori prin nerespectarea obligatiilor contractuale asumate ori prin furnizarea/prestarea unor servicii inferioare, calitativ si cantitativ, parametrilor tehnici stabiliti prin contract sau prevazuti de reglementarile legale in vigoare;"

66. La articolul 42, partea introductiva si literele a) si c) ale alineatului (1), alineatele (3), (4) si partea introductiva a alineatului (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 42
(1) Utilizatorii beneficiaza de furnizarea/prestarea unui serviciu de utilitati publice:
a) in baza unui contract de furnizare sau de prestari de servicii incheiat intre operator si utilizator;
........
c) prin achitarea unei taxe, in situatia in care incheierea contractului de furnizare sau de prestare a serviciului intre operator si utilizator nu este posibila din motive tehnice sau comerciale ori in situatia in care hotararea de dare in administrare sau contractul de delegare a gestiunii prevede aceasta modalitate.
(3) In cazul serviciilor furnizate/prestate in regim continuu prin intermediul retelelor de conducte - respectiv serviciul de alimentare cu apa si de canalizare si serviciul de alimentare cu energie termica in sistem centralizat -, contractele de furnizare sau de prestare a serviciilor se incheie intre operator si utilizator pe durata nedeterminata. In situatia schimbarii operatorului, noul operator se subroga de drept in drepturile si obligatiile operatorului precedent si va notifica utilizatorii in acest sens.
(4) Contravaloarea serviciilor de utilitati publice se stabileste pe baza preturilor/tarifelor aprobate conform legislatiei in vigoare, si a consumurilor/cantitatilor furnizate/prestate si se plateste pe baza facturii emise de operator.
.......
(6) In cazul imobilelor condominiale existente, individualizarea consumurilor de utilitati in vederea repartizarii acestora si, dupa caz, facturarii individuale se realizeaza, in functie de sistemul de distributie adoptat, fie:"

67. La articolul 42, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu urmatorul cuprins:
"(6^1) Factura emisa pentru serviciile de utilitati publice constituie titlu executoriu."

68. La articolul 42, alineatele (7) si (9) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(7) La proiectarea si realizarea imobilelor condominiale, indiferent de destinatie, racordate la retelele publice de distributie, este obligatorie dotarea acestora cu sisteme de masurare-inregistrare a consumurilor atat pentru intregul imobil, cat si pentru fiecare apartament sau spatiu cu alta destinatie din imobil, in vederea asigurarii conditiilor pentru individualizarea consumurilor si incheierea unor contracte individuale.
........
(9) Factura pentru serviciile furnizate/prestate se emite cel mai tarziu pana la data de 15 a lunii urmatoare celei in care prestatia a fost efectuata.
Utilizatorii serviciilor de utilitati publice, persoane fizice sau juridice, sunt obligati sa achite facturile reprezentand contravaloarea serviciilor furnizate/prestate in termenul de scadenta de 15 zile de la data emiterii facturilor; data emiterii se inscrie pe factura. Termenul de scadenta privind plata facturii se ia in calcul incepand cu data emiterii facturii."

69. La articolul 43, alineatul (1), partea introductiva si litera d) ale alineatului (2) si alineatele (4) (8) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 43
(1) Finantarea cheltuielilor curente pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice, precum si pentru intretinerea, exploatarea si functionarea sistemelor aferente se realizeaza pe criterii economice si comerciale; mijloacele materiale si financiare necesare desfasurarii activitatilor specifice fiecarui serviciu se asigura prin bugetele de venituri si cheltuieli ale operatorilor si, dupa caz, din alocatii bugetare.
(2) Veniturile operatorilor se constituie prin incasarea de la utilizatori, sub forma de preturi sau tarife, a sumelor reprezentand contravaloarea serviciilor furnizate/prestate si, dupa caz, din alocatii bugetare, cu respectarea urmatoarelor principii:
........
d) recuperarea in totalitate de catre operatori a costurilor furnizarii/prestarii serviciilor, cu exceptia situatiilor in care acestia furnizeaza/presteaza serviciile de utilitati publice in baza unui contract de concesiune.
.......
(4) Stabilirea, ajustarea si modificarea preturilor si tarifelor serviciilor de utilitati publice se fac cu respectarea metodologiilor elaborate de autoritatile de reglementare competente.
(5) Preturile si tarifele pentru plata serviciilor de utilitati publice se propun de operatori si se stabilesc, se ajusteaza sau se modifica prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale ori, dupa caz, ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu scop serviciile de utilitati publice, in conditiile legilor speciale, cu respectarea metodologiilor elaborate de autoritatea de reglementare competenta.
(6) Litigiile cu privire la stabilirea, ajustarea sau modificarea preturilor si/sau tarifelor intervenite intre autoritatile administratiei publice locale si operatori sau intre asociatiile de dezvoltare intercomunitara avand ca scop serviciile de utilitati publice si operatori, dupa caz, se solutioneaza de instantele de judecata competente potrivit legii.
(7) Preturile, tarifele si taxele stabilite si practicate cu incalcarea dispozitiilor prezentei legi sunt nelegale, iar sumele incasate necuvenit si constatate ca atare de catre autoritatile de reglementare se restituie utilizatorilor de la care au fost colectate sau la bugetele locale, dupa caz.
(8) Pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilitati publice, cum sunt eliberarea acordurilor si avizelor, verificarea documentatiilor tehnico-economice, expertizele tehnice, service-ul instalatiilor de utilizare si altele asemenea, tarifele se fundamenteaza pe tipuri de lucrari sau servicii prestate de operatori si se aproba prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale ori, dupa caz, ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara avand ca scop serviciile de utilitati publice, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre. Aceste servicii se factureaza si se incaseaza separat de catre operatori/operatorii regionali."

70. La articolul 44, litera d) a alineatului (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"d) fonduri speciale constituite pe baza unor taxe, instituite la nivelul autoritatilor administratiei publice locale, potrivit legii;"

71. La articolul 44, litera f) a alineatului (2) se abroga.

72. La articolul 44, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Unitatea administrativ-teritoriala/asociatia de dezvoltare intercomunitara avand ca scop serviciile de utilitati publice are obligatia de a transmite la Ministerul Finantelor Publice, in termen de 30 de zile de la semnare, contractul de delegare a gestiunii sau orice modificare a acestuia incheiat cu un operator, care implica infiintarea, modernizarea, reabilitarea si/sau dezvoltarea, dupa caz, a sistemelor de utilitati publice aferente, in vederea evaluarii impactului proiectului asupra legislatiei aplicabile in domeniul finantelor publice si asupra deficitului si datoriei publice potrivit Regulamentului (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 mai 2013 privind Sistemul european de conturi nationale si regionale din Uniunea Europeana, daca se indeplineste cel putin una din conditiile stabilite prin ordinul ministrului finantelor publice."

73. Articolul 46 se abroga.

74. Dupa articolul 46 se introduce un nou articol, articolul 46^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 46^1
Constituie infractiune in domeniul serviciilor de utilitati publice si se pedepseste potrivit prevederilor Legii nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, daca sunt savarsite cu intentie, urmatoarele fapte:
a) furtul de apa din sistemul public de alimentare cu apa;
b) furtul de agent termic din sistemul de alimentare cu energie termica."

75. La articolul 47, litera b) a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) nerespectarea de catre utilizatori a termenelor pentru incheierea actiunii de contorizare individuala la nivel de apartament;"

76. La articolul 47, dupa litera c) a alineatului (2) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:
"d) nerespectarea prevederilor art. 44 alin. (2^1)."

77. La articolul 47, dupa litera e) a alineatului (3) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:
"f) nerespectarea de catre autoritatile administratiei publice locale a obligatiilor prevazute la art. 5 alin. (3) si (7)."

78. La articolul 47, litera d) a alineatului (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"d) furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice fara hotarare de dare in administrare;"

79. La articolul 47, dupa litera d) a alineatului (4) se introduce o noua litera, litera d^1), cu urmatorul cuprins:
"d^1) furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice fara contract de delegare a gestiunii;"

80. La articolul 47, literele e) si f) ale alineatului (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"e) practicarea unor preturi si/sau tarife neaprobate sau mai mari decat cele aprobate de autoritatile administratiei publice locale, de asociatiile de dezvoltare intercomunitara avand ca scop serviciile de utilitati publice sau de autoritatea de reglementare competenta, dupa caz, in baza metodologiilor stabilite de autoritatile de reglementare competente;
f) incheierea de catre autoritatile contractante a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilitati publice fara respectarea prevederilor prezentei legi si/sau a legislatiei specifice fiecarui serviciu;"

81. La articolul 47, litera i) a alineatului (4) se abroga.

82. La articolul 48, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 48
(1) Constatarea contraventiilor prevazute la art. 47 si aplicarea sanctiunilor se fac, conform competentelor stabilite in prezenta lege, de reprezentanti imputerniciti ai ministrului afacerilor interne, ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice, ai ministrului transporturilor, ai ministrului finantelor publice, ai presedintilor A.N.R.S.C., A.N.R.E., A.R.R., ai Garzii Nationale de Mediu din subordinea Ministerului Mediului Apelor si Padurilor, ai presedintilor consiliilor judetene, ai primarilor sau, dupa caz, ai presedintilor asociatiilor de dezvoltare intercomunitara avand ca scop serviciile de utilitati publice, in temeiul mandatului ce le-a fost acordat de unitatile administrativ-teritoriale membre."

83. La articolul 50, alineatele (1), (2) si (4) se abroga.

84. La articolul 51, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 51
(1) Prin derogare de la Legea dialogului social nr. 62/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, contractul colectiv de munca incheiat la nivelul sectorului de activitate "Servicii comunitare si utilitati publice. Gestionarea deseurilor, activitati de decontaminare si de protectie a mediului" va fi aplicat de toti operatorii furnizori/prestatori de servicii de utilitati publice, indiferent de modalitatea de gestiune adoptata sau de forma de proprietate, de modul de organizare ori tara de origine a operatorului."

85. La articolul 51, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:
"(4^1) Solutionarea litigiilor dintre unitatile administrativ-teritoriale sau, dupa caz, dintre asociatiile de dezvoltare intercomunitara avand ca scop serviciile de utilitati publice si operatori/operatori regionali in legatura cu atribuirea directa, incheierea, executarea, modificarea si incetarea contractelor de delegare a gestiunii, precum si a celor privind acordarea de despagubiri se realizeaza potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Cererea se introduce la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carui competenta teritoriala se afla sediul operatorului."

86. Articolul 52 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 52
(1) Masurile de natura ajutorului de stat nu pot fi acordate decat dupa avizarea acestora de catre Consiliul Concurentei, cu respectarea procedurii nationale prevazuta in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 20/2015, cu modificarile ulterioare, precum si a procedurilor comunitare din domeniul ajutorului de stat.
(2) Contractele de delegare a gestiunii vor putea fi atribuite direct doar dupa obtinerea avizului Consiliului Concurentei cu privire la respectarea prevederilor specifice din domeniul concurentei si al ajutorului de stat.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), contractele de delegare a gestiunii pot fi atribuite direct, fara avizul Consiliului Concurentei, atunci cand valoarea estimata a acestora este mai mica decat pragurile corespunzatoare prevazute la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016, dupa caz, la art. 12 alin. (4) din Legea nr. 99/2016, precum si operatorilor regionali care implementeaza proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile in sectorul de apa si apa uzata.
(4) Pentru emiterea avizului prevazut la alin. (1) si (2), Consiliul Concurentei va solicita, dupa caz, aviz consultativ de la autoritatile de reglementare competente.
(5) In aplicarea alin. (2) Consiliul Concurentei va emite un Regulament privind conformitatea cu aplicarea regulilor de concurenta si ajutor de stat, care va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Prin Regulament se pot stabili si alte exceptari de la regula obtinerii avizului prevazut la alin. (2), pentru proiectele finantate din fonduri europene nerambursabile si pentru serviciile de utilitati publice in cazul in care se utilizeaza un sistem de indicatori ai serviciilor pentru imbunatatirea performantei prin analiza sistematica si adaptare la cele mai bune practici in domeniu/standarde de cost, tinandu-se seama de gradul de afectare al concurentei pe piata relevanta."

87. Dupa articolul 52 se introduce un nou articol, articolul 52^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 52^1
(1) Unitatilor administrativ teritoriale, in baza competentelor exclusive pe care le au in organizarea serviciilor de utilitati publice, le revine responsabilitatea pentru neindeplinirea angajamentelor asumate in vederea utilizarii creditelor bancare, a fondurilor nerambursabile, a fondurilor transferate de la bugetul de stat, ca participare la cofinantarea unor programe de investitii realizate cu finantare externa, precum si din bugetele unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat, necesare finantarii si realizari investitiilor aferente sistemelor de utilitati publice, in scopul atingerii tintelor de conformare asumate de Romania prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana si/sau impuse prin regulamentele si directivele europene transpuse in legislatia nationala.
(2) In situatia in care unitatile administrativ teritoriale incalca angajamentele prevazute la alin. (1), ministerul cu rol de autoritate de management/autoritate de gestionare notifica, in temeiul contractelor de finantare, unitatile administrativ teritoriale respective, cu privire la angajamentele incalcate si solicita ca, in termen de 30 de zile calendaristice, sa ia masurile necesare in vederea remedierii situatiei create.
(3) In cazul in care unitatile administrativ-teritoriale nu iau masurile necesare prevazute la alin. (2), ministerul cu rol de autoritate de management/autoritate de gestionare solicita restituirea prejudiciului creat.
(4) In situatia in care unitatile administrativ-teritoriale nu restituie prejudiciul in termenul stabilit, ministerul cu rol de autoritate de management/autoritate de gestionare solicita, in scris, Ministerului Finantelor Publice sistarea alimentarii atat cu cote defalcate din impozitul pe venit, cat si cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare, cu exceptia platilor pentru achitarea drepturilor salariale si a contributiilor aferente atunci cand nu pot fi asigurate din venituri proprii. Alocarea si utilizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit si a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost sistate in conditiile altor acte normative in vigoare, se mentin.
(5) Dupa recuperarea sumelor datorate cu titlu de reparare a prejudiciului sau in cazul in care unitatile administrativ-teritoriale iau masurile necesare remedierii incalcarilor constatate, ministerul cu rol de autoritate de management/autoritate de gestionare comunica in scris Ministerului Finantelor Publice, care dispune incetarea restrictiilor prevazute la alin. (4).
(6) La cererea ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale prin care se angajeaza sa achite sumele prevazute la alin. (3) si in care se mentioneaza ministerul cu rol de autoritate de management/autoritate de gestionare ca beneficiar al sumelor si detaliile privind plata, directorii generali ai directiilor generale regionale ale finantelor publice/directorul general al Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti/sefii de administratie ai administratiilor judetene ale finantelor publice alimenteaza conturile acestora atat cu cote defalcate din impozitul pe venit, cat si cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, pana la nivelul sumelor solicitate pentru plata sumelor decontate necuvenit, prevazute la alin. (3).
(7) In termen de doua zile lucratoare de la data alocarii sumelor, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale prezinta unitatilor teritoriale ale Trezoreriei Statului documentele de plata prin care achita sumele decontate necuvenit, prevazute la alin. (3), potrivit celor mentionate in cerere.
(8) In cazul in care ordonatorii de credite nu prezinta documentele de plata in termenul prevazut la alin. (7) sau in cazul in care acestea nu sunt intocmite potrivit destinatiei prevazute la alin. (6), unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligatia sa retraga din conturile bugetelor locale sumele aferente cotelor defalcate din impozitul pe venit, precum si sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost alocate pe baza cererii, corespunzatoare documentelor de plata neprezentate sau intocmite eronat. Unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligatia sa comunice de indata ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale sumele care au fost retrase si motivele pentru care au fost retrase.
(9) Ministerele implicate sunt obligate sa asigure transferarea fondurilor de la bugetul de stat pentru finantarea contractelor semnate cu unitatile administrativ-teritoriale. In cazul in care ministerele implicate nu asigura transferarea fondurilor de la bugetul de stat pentru finantarea contractelor semnate cu unitatile administrativ-teritoriale, acestea sunt direct raspunzatoare pentru consecintele neasigurarii finantarii contractelor."

Art. II
(1) Pana la aprobarea regulamentului prevazut la art. 21 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se aplica, in continuare, prevederile Hotararii Guvernului nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licentelor in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile ulterioare, cu exceptia prevederilor de la art. 15 - 20 din acest regulament.
(2) La data intrarii in vigoare a regulamentului prevazut la alin. (1), se abroga Hotararea Guvernului nr. 745/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.531 din 6 august 2007, cu modificarile ulterioare.
(3) Licentele care confera titularului permisiunea de a presta/furniza serviciul de utilitati publice ori a una sau mai multe activitati specifice acestuia acordate de A.N.R.S.C. in temeiul art. 21 din Regulamentul privind acordarea licentelor in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 745/2007, cu modificarile ulterioare, isi pastreaza valabilitatea pana la data expirarii lor.

Art. III
(1) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi se aproba Regulamentul de organizare si functionare a A.N.R.S.C. prevazut la art.14 alin.(1^1) din Legea nr. 51/2006, republicata, cu modificarile si cmpletarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) La data publicarii Regulamentului de organizare si functionare a A.N.R.S.C. se abroga Hotararea Guvernului nr. 527/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice - A.N.R.S.C., publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 497 din 7 august 2013.

Art. IV
(1) Finantarea cheltuielilor pentru functionarea A.N.R.S.C. pana la data de 31 decembrie 2016 se asigura din bugetul aprobat de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, aflat in executie pentru anul 2016.
(2) Sumele incasate de catre A.N.R.S.C. dupa data intrarii in vigoare a prezentei legi, din sursele prevazute la art. 15 alin. (1), din Legea nr. 51/2006, republicata, cu modificarile si cmpletarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, raman la dispozitia sa.

Art. V
(1) Licentele si autorizatiile acordate de A.N.R.S.C. in domeniul serviciului de alimentare cu energie termica, valabile la data intrarii in vigoare a prezentei legi, pot fi mentinute, modificate, suspendate sau retrase de A.N.R.E., in conditiile prevazute de legislatia in vigoare.
(2) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, A.N.R.S.C. preda, prin protocol de predare-preluare, catre A.N.R.E., licentele acordate operatorilor din sfera de competenta a acesteia, precum si autorizatiile de montare si exploatare a sistemelor de repartizare costuri pentru incalzire si apa calda de consum.
(3) Licentele si autorizatiile preluate de la A.N.R.S.C conform dispozitiilor alin. (2), pot fi modificate, suspendate sau retrase de A.N.R.E., in conditiile prevazute de legislatia in vigoare.
(4) Pana la elaborarea si aprobarea prin ordin al presedintelui A.N.R.E. a reglementarilor prevazute de dispozitiile art. 14 din Legea serviciului public de alimentare cu energie termica nr. 325/2006, cu modificarile ulterioare, sunt aplicabile prevederile din reglementarile tehnice si comerciale emise de A.N.R.S.C. in domeniul serviciului public de alimentare cu energie termica.

Art. VI
Ordinul ministrului finantelor publice prevazut la art. 44 alin. (2^1) din Legea nr. 51/2006, republicata, cu modificarile si cmpletarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se aproba in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Art. VII
In termen de 1 an de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, autoritatile administratiei publice locale procedeaza, la reorganizarea compartimentelor functionale fara personalitate juridica, organizate in structura aparatului de specialitate a primarului sau, dupa caz, a presedintelui consiliului judetean, in servicii publice de interes local cu personalitate juridica organizate in subordinea consiliilor locale ori consiliilor judetene, dupa caz.

Art. VIII
Prevederile legilor speciale ale serviciilor comunitare de utilitati publice se modifica si se completeaza in mod corespunzator cu prevederile Legii nr. 51/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege.

Art. IX
(1) In termen de 3 ani de la intrarea in vigoare a prezentei legi, autoritatile administratiei publice locale iau masurile necesare pentru asigurarea conformitatii contractelor incheiate cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 51/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse de prezenta lege.
(2) Nerespectarea dispozitiilor de la alin. (1) constituie contraventie si se constata de catre autoritatile de reglementare si se sanctioneaza conform art. 47 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 51/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege.

Art. X
Toate contractele/actele de atribuire a serviciului de utilitati publice, incheiate in baza prevederilor prezentei legi, vor contine o clauza care stipuleaza ca orice modificare a legislatiei va conduce la modificarea de drept a acestora.

Art. XI
Procedura si continutul avizului prevazut la art. 52 alin. (4) din Legea nr. 51/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se stabilesc prin ordin comun al presedintelui Consiliului Concurentei si al conducatorilor autoritatilor de reglementare competente si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. XII
In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi se aproba normele tehnice privind realizarea setului de date spatiale, prevazute la art. 5 alin. (5) din Legea nr. 51/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege.

Art. XIII
In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, operatorii/operatorii regionali care au realizat setul de date spatiale, prevazut la art. 5 alin. (2) din Legea nr. 51/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, au obligatia sa il transmita cu titlu gratuit autoritatilor administratiei publice locale.

Art. XIV
La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:
a) art. II alin. (1) din Legea nr. 204/2012 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 13/2008 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 si a Legii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 791 din 26 noiembrie 2012;
b) Hotararea Guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea si atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice, a criteriilor de selectie-cadru a ofertelor pentru serviciile comunitare de utilitati publice si a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 546 din 18 iulie 2008.

Art. XV
In tot cuprinsul Legii nr. 51/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, sintagma "asociatie de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice" se inlocuieste cu sintagma "asociatie de dezvoltare intercomunitara avand ca scop serviciile de utilitati publice", iar sintagma "comunitate locala" se inlocuieste cu sintagma "colectivitate locala".

Art. XVI
Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 121 din 5 martie 2013, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.