DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat. Pensiile militare de statPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 556 din 27 iulie 2015

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Dreptul la pensii si asigurari sociale pentru militari, politisti si functionari publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare este garantat de stat si se exercita, în conditiile prezentei legi, prin sistemul pensiilor militare de stat si alte drepturi de asigurari sociale din domeniul apararii nationale, ordinii publice si securitatii nationale, denumit în continuare sistemul pensiilor militare de stat.

Art. 2
Principiile de baza ale sistemului pensiilor militare de stat sunt urmatoarele:

a) principiul unicitatii, potrivit caruia statul organizeaza si garanteaza sistemul de pensii militare de stat bazat pe aceleasi norme de drept, pentru toti participantii la acesta;
b) principiul egalitatii, prin care se asigura tuturor participantilor la sistemul de pensii militare de stat un tratament nediscriminatoriu între persoane aflate în aceeasi situatie juridica, în ceea ce priveste drepturile si obligatiile prevazute de lege;
c) principiul imprescriptibilitatii, potrivit caruia dreptul la pensie nu se prescrie;
d) principiul incesibilitatii, potrivit caruia dreptul la pensie nu poate fi cedat, total sau partial;
e) principiul autonomiei, bazat pe organizarea, conducerea si administrarea, de sine statatoare, a sistemului pensiilor militare de stat, de catre institutiile din domeniul apararii nationale, ordinii publice si securitatii nationale;

f) principiul recunostintei fata de loialitatea, sacrificiile si privatiunile suferite de militari, politisti si functionari publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare si familiile acestora pe timpul carierei.

Art. 3
În întelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:
a) militar – cadrul militar, astfel cum este definit de Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare, soldatul si gradatul profesionist, asa cum sunt definiti de Legea nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor profesionisti, cu modificarile si completarile ulterioare, militarul angajat pe baza de contract, jandarmul angajat pe baza de contract, precum si preotul militar, asa cum este definit de Legea nr. 195/2000 privind constituirea si organizarea clerului militar;
b) politist – functionarul public cu statut special, astfel cum este definit de Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) functionar public cu statut special – functionarul public cu statut special, din sistemul administratiei penitenciare încadrat în Ministerul Justitiei sau în unitati subordonate acestuia, astfel cum este definit de Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor, republicata;
d) pensionar militar – persoana definita la lit. a)-c), care beneficiaza de pensie militara de stat în conditiile prezentei legi;
e) vechimea în serviciu – perioada în care o persoana din sistemul de aparare nationala, ordine publica si securitate nationala s-a aflat în una dintre urmatoarele situatii:
1. a avut calitatea de cadru militar/politist/functionar public cu statut special, în activitate;
2. a avut calitatea de militar angajat pe baza de contract/jandarm angajat cu contract/politist de frontiera angajat cu contract/soldat si gradat voluntar/soldat si gradat profesionist;
3. a îndeplinit serviciul militar ca militar în termen, militar cu termen redus, elev sau student al unei institutii militare de învatamant din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala pentru formarea cadrelor militare/politistilor/functionarilor publici cu statut special, cu exceptia învatamantului liceal;
4. a fost concentrata sau mobilizata ca rezervist;
5. a fost în captivitate;
6. a îndeplinit activitati pastoral-misionare, duhovnicesti si religioase, în calitate de preot ori ca preot militar în institutiile din sistemul de aparare nationala, ordine publica si securitate nationala, prin încheierea unui contract individual de munca.
f) vechime cumulata – perioadele de timp recunoscute ca vechime în serviciu, vechime în munca, stagiu de cotizare sau perioade asimilate în vederea obtinerii unei pensii în conditiile legii;
g) vechime efectiva – vechimea prevazuta la lit. f), care nu cuprinde sporurile acordate pentru activitatea desfasurata în conditii deosebite, speciale sau alte conditii de munca, respectiv grupa I si/sau a II-a de munca;
h) stagiu potential – perioada de timp prevazuta de prezenta lege acordata la calculul pensiei de invaliditate, ca o creditare pentru vechimea nerealizata din cauza afectiunilor invalidante;
i) stagiu de cotizare – perioada în care persoanele prevazute la lit.a)-c) au datorat/platit contributii de asigurari sociale de stat în sistemul public de pensii;
j) varsta standard de pensionare – varsta stabilita de prezenta lege, la care se poate obtine pensie pentru limita de varsta, în conditiile legii, precum si varsta din care se opereaza reducerile prevazute de lege;
k) case de pensii sectoriale – casele de pensii care functioneaza în subordinea Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne si Serviciului Roman de Informatii, care îndeplinesc atributiile prevazute de prezenta lege si functioneaza cu respectarea legislatiei în vigoare privind protectia informatiilor clasificate în institutiile din sistemul national de aparare nationala, ordine publica si securitate nationala.

Art. 4
Sistemul pensiilor militare de stat acopera riscurile activitatii specifice sistemului de aparare, ordine publica si securitate nationala, interzicerea sau restrangerea exercitiului unor drepturi si libertati din Constitutia Romaniei, precum si pierderile de venituri datorate invaliditatii, batranetii sau decesului.

Art. 5
(1) Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne si Serviciul Roman de Informatii asigura aplicarea reglementarilor referitoare la pensiile militare de stat si alte drepturi de asigurari sociale ale militarilor, politistilor si functionarilor publici cu statut special si exercita controlul aplicarii acestora.
(2) Fondurile necesare pentru plata pensiilor militare de stat si a altor drepturi de asigurari sociale cuvenite pensionarilor militari se asigura de la bugetul de stat, prin bugetele institutiilor prevazute la alin. (1).

Art. 6
Administrarea sistemului pensiilor militare de stat se realizeaza prin case de pensii sectoriale.

Art. 7
(1) În sistemul pensiilor militare de stat, evidenta drepturilor de pensii militare de stat si a drepturilor de asigurari sociale se realizeaza pe baza codului numeric personal, daca legea nu prevede altfel.
(2) Datele cu caracter personal actualizate pentru toti cetatenii romani, cetatenii Uniunii Europene, ai statelor membre ale Spatiului Economic European, ai Confederatiei Elvetiene si pentru strainii care au înregistrat rezidenta/sederea în Romania, pentru care casele de pensii sectoriale stabilesc drepturile de pensie si întocmesc documentatii de plata si/sau efectueaza plata pensiilor si a altor drepturi de asigurari sociale sunt furnizate acestora, gratuit, de catre Ministerul Afacerilor Interne, prin Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date.
(3) Datele prevazute la alin. (2) sunt furnizate gratuit, la cererea caselor de pensii sectoriale, de catre autoritatile, institutiile publice sau orice alta institutie care detine astfel de informatii.

Art. 8
Cheltuielile, în sistemul pensiilor militare de stat, acopera contravaloarea pensiilor militare de stat si a altor drepturi de asigurari sociale, sumele necesare organizarii si functionarii sistemului pensiilor militare de stat si a altor prestatii prevazute de lege.

Art. 9
Conditiile de munca în care se desfasoara activitatea militarilor, politistilor si functionarilor publici cu statut special pot fi:
a) normale;
b) deosebite;
c) speciale;
d) alte conditii.

Art. 10
Militarii, politistii si functionarii publici cu statut special detasati în afara institutiei din care fac parte beneficiaza de conditiile de munca specifice functiilor din care au fost detasati sau functiilor asimilate/similare, dupa caz.

Art. 11
(1) Încadrarea locurilor de munca în conditii deosebite, speciale si alte conditii se realizeaza pe baza criteriilor si metodologiei de încadrare prevazute de Hotararea Guvernului nr. 1294/2001 privind stabilirea locurilor de munca si activitatilor cu conditii deosebite, conditii speciale si alte conditii, specifice pentru cadrele militare în activitate, cu modificarile ulterioare, si de Hotararea Guvernului nr. 1822/2004 privind stabilirea locurilor de munca si activitatilor cu conditii deosebite, speciale si alte conditii, specifice pentru politisti, cu modificarile ulterioare.
(2) Prevederile Hotararii Guvernului nr. 1294/2001, cu modificarile ulterioare, aplicabile militarilor din cadrul Ministerului Justitiei, se aplica si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare.
(3) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile si militarilor, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare care au trecut în rezerva/retragere, respectiv au încetat raporturile de serviciu, pana la data intrarii în vigoare a prezentei legi.

Art. 12
În sistemul pensiilor militare de stat se acorda urmatoarele drepturi:
a) pensii militare de stat;
b) alte drepturi de asigurari sociale.

Art. 13
Militarii, politistii si functionarii publici cu statut special pot beneficia de o singura pensie militara de stat.


Capitolul II - Sistemul pensiilor militare de stat


Art. 14
În sistemul pensiilor militare de stat se acorda urmatoarele categorii de pensii:
a) pensia de serviciu;
b) pensia de invaliditate;
c) pensia de urmas.

Sectiunea 1 - Pensia de serviciu


Art. 15
Pensia de serviciu poate fi:
a) pentru limita de varsta;
b) anticipata;
c) anticipata partiala.

Art. 16
(1) Au dreptul la pensie de serviciu pentru limita de varsta militarii, politistii si functionarii publici cu statut special, în activitate, care îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) au împlinit varsta standard de pensionare pentru limita de varsta;
b) au o vechime efectiva de cel putin 25 de ani, din care cel putin 15 ani reprezinta vechimea în serviciu.
(2) Varsta standard de pensionare pentru limita de varsta, prevazuta la alin. (1) lit. a), este de 60 de ani. Atingerea acestei varste se realizeaza prin cresterea varstelor standard de pensionare, conform esalonarii prevazute în anexa care face parte integranta din prezenta lege.

Art. 17
(1) Au dreptul la pensie de serviciu anticipata militarii, politistii si functionarii publici cu statut special, în activitate, care îndeplinesc cumulativ conditiile de vechime prevazute la Art. 16 alin. (1) lit. b), au împlinit varsta standard de pensionare pentru limita de varsta diminuata cu 5 ani si se afla în una dintre urmatoarele situatii:
a) sunt trecuti în rezerva ori au încetat raporturile de serviciu ca urmare a reorganizarii unor unitati si a reducerii unor functii din statele de organizare, precum si pentru alte motive sau nevoi ale institutiilor din domeniul apararii nationale, ordinii publice si securitate nationala;
b) sunt trecuti în rezerva sau direct în retragere ori au încetat raporturile de serviciu ca urmare a clasarii ca inapt sau apt limitat pentru serviciul militar/serviciu de catre comisiile de expertiza medico-militara.
(2) La acordarea pensiei de serviciu anticipate, diminuarea varstei standard de pensionare cu 5 ani prevazuta la alin. (1) nu poate fi cumulata cu nicio alta reducere reglementata de prezenta lege sau de alte acte normative.

Art. 18
(1) Au dreptul la pensie de serviciu anticipata partiala militarii, politistii si functionarii publici cu statut special, în activitate, care au o vechime efectiva de minimum 20 de ani, dintre care cel putin 10 ani vechime în serviciu, si care se afla în una dintre urmatoarele situatii:
a) sunt trecuti în rezerva ori au încetat raporturile de serviciu, ca urmare a reorganizarii unor unitati si a reducerii unor functii din statele de organizare, precum si pentru alte motive sau nevoi ale institutiilor din domeniul apararii nationale, ordinii publice si securitatii nationale;
b) sunt trecuti în rezerva sau direct în retragere ori au încetat raporturile de serviciu ca urmare a clasarii ca inapt sau apt limitat pentru serviciul militar/serviciu de catre comisiile de expertiza medico-militara.
(2) Cuantumul pensiei anticipate partiale pentru militarii, politistii si functionarii publici cu statut special în activitate prevazuti la alin.(1) se calculeaza pentru numarul anilor de vechime în serviciu stabiliti în conditiile Art. 3 lit. e), la care se adauga sporurile acordate conform Art. 24.
(3) La împlinirea varstei standard de pensionare, prevazuta de prezenta lege, pensia de serviciu anticipata partiala devine pensie de serviciu pentru limita de varsta, iar cuantumul pensiei militare se recalculeaza prin raportare la vechimea cumulata calculata la data trecerii în rezerva ori a încetarii raporturilor de serviciu.

Art. 19
Militarii, politistii si functionarii publici cu statut special, care la data trecerii în rezerva ori a încetarii raporturilor de serviciu nu îndeplinesc conditiile de acordare a unei pensii de serviciu, dar au o vechime în serviciu de cel putin 10 ani, beneficiaza de pensie de serviciu la împlinirea varstei standard de pensionare pentru limita de varsta prevazuta de prezenta lege, pentru numarul anilor de vechime în serviciu, stabiliti în conditiile Art. 3 lit. e), la care se adauga sporurile acordate conform Art. 24.

Art. 20
La împlinirea varstei prevazute de prezenta lege pentru obtinerea pensiei militare de serviciu pentru limita de varsta, pensia de serviciu anticipata devine, din oficiu, pensie de serviciu pentru limita de varsta.

Art. 21
(1) Militarii, politistii si functionarii publici cu statut special care, la data trecerii în rezerva/retragere sau încetarii raporturilor de serviciu, îndeplinesc conditiile de vechime prevazute la Art. 16 alin. (1) lit. b), au dreptul la pensie de serviciu pentru limita de varsta cu reducerea varstei prevazute la Art. 16 alin. (2), astfel:
a) pentru activitate realizata în conditii de munca deosebite:
Vechime realizata în     Reducerea varstei prevazute 
conditii deosebite si/sau  la art.16 alin.(2):
în grupa a II-a de
munca (ani împliniti)        Ani Luni

6                      1  -
8                      1  6
10                     2  -
12                     2  6
14                     3  -
16                     3  6
18                     4  -
20                     4  6
22                     5  -
24                     5 6
26                     6  -
28                     6 6
30                     7 -
32                     7 6
35                     8 -


b) pentru activitate realizata în conditii de munca speciale si alte conditii:
Vechime realizata în    Reducerea varstei
conditii speciale si alte  prevazute la Art. 16 alin. (2):
conditii si/sau în       Ani Luni
grupa I de munca
(ani împliniti)

2                  1    -
3                  1    6
4                  2    -
5                  2    6
6                  3    -
7                 3    6
8                 4     -
9                 4    6
10                5     -
11                5    6
12                6    -
13                6    6
14                7    -
15                7   6
16                8   -
17                8    6
18                9    -
19               9    6
20               10    -
21               10   6
22               11   -
23              11   6
24              12   -
25              12   6
26 de ani si peste   13   -


(2) Reducerea varstei standard de pensionare, potrivit alin. (1) sau în alte conditii stabilite prin acte normative, nu poate fi mai mare de 13 ani. Prin reducere, varsta standard de pensionare nu poate fi mai mica de 45 de ani.

Art. 22
(1) Militarii, politistii si functionarii publici cu statut special, în activitate, care au o vechime efectiva de 20 de ani în calitate de personal din unitati/structuri de interventie si actiuni speciale, personal în unitati de interventie antiterorista, personal navigant pe elicoptere, avioane de vanatoare, vanatoare-bombardament si cercetare, aeronave de transport, aeronave de instructie ale scolilor militare de aviatie, scafandrii, precum si personalul din unitatile de comunicatii, radiolocatie si razboi electronic beneficiaza, la cerere, de pensie de serviciu anticipata sau anticipata partiala, indiferent de varsta, daca au o vechime ca militar/politist/functionar public cu statut special, în activitate, de cel putin 10 ani.
(2) La împlinirea varstei standard de pensionare, persoanele prevazute la alin. (1) beneficiaza de pensie de serviciu pentru limita de varsta în conditiile prevazute de Art. 18 alin. (3) sau, dupa caz, de Art. 20.

Art. 23
(1) Vechimea în serviciu care se ia în considerare la stabilirea pensiei de serviciu este perioada în care o persoana s-a aflat în una sau mai multe din situatiile prevazute la Art. 3 lit. e), la care se adauga sporurile acordate conform Art. 24.
(2) Vechimea în serviciu pentru deschiderea dreptului la pensia de serviciu nu cuprinde si sporul acordat pentru activitatea desfasurata în conditiile de munca prevazute de Hotararea Guvernului nr. 1294/2001, cu modificarile ulterioare, si de Hotararea Guvernului nr. 1822/2004, cu modificarile ulterioare.

Art. 24
La stabilirea pensiei se ia în calcul, pentru fiecare an lucrat efectiv, în conditiile stabilite de Hotararea Guvernului nr. 1294/2001, cu modificarile ulterioare, si de Hotararea Guvernului nr. 1822/2004, cu modificarile ulterioare, astfel:
a) 1 an si 3 luni,în cazul celor care si-au desfasurat activitatea în conditii deosebite;
b) 1 an si 6 luni, în cazul celor care si-au desfasurat activitatea în conditii speciale;
c) 2 ani, în cazul celor care si-au desfasurat activitatea în alte conditii.

Art. 25
(1) Constituie vechime pentru stabilirea pensiei militare de stat în conditiile Art. 16-18, Art. 22 si Art. 32 si perioadele recunoscute ca vechime în serviciu, vechime în munca, stagiu de cotizare sau perioade asimilate în conditiile legii, pana la data intrarii în vigoare a prezentei legi.
(2) Vechimea valorificata pentru stabilirea pensiei militare de stat conform alin. (1) nu se poate valorifica si în sistemul public de pensii sau în sistemele proprii de asigurari sociale neintegrate acestuia, în conditiile protocoalelor încheiate între entitatile implicate.
(3) În cazul în care din însumarea perioadelor de vechime rezulta fractiuni de cel putin 6 luni, acestea se întregesc la un an în favoarea beneficiarului, iar cele mai mici se neglijeaza.

Art. 26
(1) Pentru cadrele militare, politistii si functionarii publici cu statut special care la data trecerii în rezerva sau a încetarii raporturilor de serviciu nu îndeplinesc conditiile de acordare a unei pensii prevazute la Art. 14 lit. a) si b), deschiderea dreptului la pensie se efectueaza mai întai de catre sistemul în care îndeplineste conditiile cumulative de pensionare, cu exceptia situatiilor prevazute la Art. 19.
(2) Între sistemul pensiilor militare de stat si sistemul public de pensii, precum si sistemele proprii de asigurari sociale neintegrate acestuia se recunosc reciproc stagiile de cotizare, respectiv vechimea în munca sau vechimea în serviciu, în vederea deschiderii dreptului la pensie în conditiile alin. (1).
(3) În situatia prevazuta la alin. (1), pensia militara de stat se stabileste doar pentru perioadele de vechime în serviciu, la care se adauga sporurile acordate conform Art. 24, la calculul pensiei de invaliditate stagiul potential se acorda doar de catre ultimul sistem în care persoana a fost asigurata.

Art. 27
Perioadele de vechime în serviciu prevazute la Art. 3 lit. e) pct. 3-5, care sunt recunoscute ca perioade asimilate în sistemul public de pensii, sau care constituie vechime în munca sau în serviciu în sistemele proprii de asigurari sociale neintegrate sistemului public de pensii, se iau în calcul, optional, în unul dintre sisteme.

Art. 28
(1) Baza de calcul folosita pentru stabilirea pensiei militare de stat este media tuturor veniturilor brute realizate în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie, la alegerea persoanelor prevazute la Art. 3 lit. a)-c).
La media obtinuta se adauga un spor de pana la 15% în conditiile stabilite prin ordin comun al conducatorilor institutiilor din domeniul apararii nationale, ordinii publice si securitatii nationale.
(2) Pentru militarii, politistii si functionarii publici cu statut special pensionati în conditiile Art. 19, 26 si 38, baza de calcul utilizata pentru stabilirea pensiei militare de stat este cea prevazuta la alin. (1), actualizata la data deschiderii dreptului la pensie.
(3) Actualizarea prevazuta la alin. (2) se face la deschiderea drepturilor de pensii ca urmare a majorarii soldei de functie/salariului de functie si soldei de grad/salariului gradului profesional, detinute la data trecerii în rezerva/încetarii raporturilor de serviciu.
(4) Baza de calcul folosita pentru stabilirea pensiei militare de stat pentru personalul trimis în misiune permanenta în strainatate, precum si pentru personalul suspendat ca urmare a exercitarii unei functii de demnitate publica, care îndeplineste, în aceasta perioada, conditiile de trecere în rezerva/încetare a raporturilor de serviciu cu drept la pensie, este cea prevazuta la alin. (1) si (2).
(5) În situatia în care baza de calcul stabilita potrivit alin. (3) este mai mica decat cea stabilita potrivit alin. (1), personalul aflat în misiune permanenta în strainatate poate opta pentru situatia cea mai avantajoasa.
(6) Pentru sotul/sotia, militar, politist sau functionar public cu statut special, aflat/aflata în concediu fara plata pentru a-si urma sotia/sotul trimisa/trimis în misiune permanenta în strainatate, în ultimii 5 ani anteriori îndeplinirii varstei standard de pensionare, se utilizeaza ca baza de calcul media tuturor veniturilor brute realizate în 6 luni consecutive, la alegere, din ultimii 5 ani de activitate anteriori plecarii în misiune.
(7) Pentru personalul militar, politistii si functionarii publici cu statut special detasati în afara institutiilor publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala, pensia militara de stat se stabileste potrivit prevederilor Art. 29.
(8) La stabilirea venitului brut nu se au în vedere dispozitiile Legii nr. 118/2010 privind unele masuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 29
(1) Cuantumul pensiei de serviciu se determina în procente din baza de calcul, astfel:
a) militarii, politistii si functionarii publici cu statut special, cu vechime cumulata conform Art. 3 lit. f) de cel putin 25 de ani, beneficiaza, la împlinirea varstei prevazute de lege, de pensie de serviciu, în cuantum de 80% din baza de calcul prevazuta la Art. 28;
b) pentru fiecare an care depaseste vechimea prevazuta la lit. a), la cuantumul pensiei se adauga cate 1% din baza de calcul prevazuta la Art. 28, fara a se putea depasi venitul brut utilizat la calculul pensiei la data deschiderii dreptului la pensie.
(2) De pensie de serviciu beneficiaza si militarii, politistii si functionarii publici cu statut special cu o vechime cumulata de pana la 25 ani, cuantumul pensiei fiind diminuat cu 1% din baza de calcul prevazuta la Art. 28 pentru fiecare an care lipseste din vechimea integrala.

Art. 30
(1) Procentele corespunzatoare pentru activitatea desfasurata în conditii deosebite, speciale sau alte conditii, respectiv în grupa I si/sau a II-a de munca, prevazute la Art. 29 alin. (1) lit. b) si alin. (2), se acorda militarilor, politistilor si functionarilor publici cu statut special care au lucrat efectiv cel putin 20 de ani în conditii deosebite sau 15 ani în conditii speciale sau alte conditii.
(2) În situatia în care persoanele prevazute la alin. (1) au lucrat mai putin de 20 ani în conditii deosebite, respectiv mai putin de 15 ani în conditii speciale sau alte conditii, la procentul corespunzator activitatii desfasurate în conditii normale se acorda un spor proportional cu timpul efectiv lucrat în conditii deosebite, speciale sau alte conditii, respectiv în grupa I si/sau a II-a de munca, fara a depasi procentul prevazut la Art. 29 alin. (2).

Art. 31
(1) Cota de contributie individuala la bugetul de stat este egala cu cota de contributie individuala de asigurari sociale. Baza lunara de calcul a contributiei individuale o reprezinta solda lunara bruta/salariul lunar brut.
(2) Începand cu data intrarii în vigoare a prezentei legi, contributia individuala la bugetul de stat, suportata de personalul prevazut la art.1, nu va diminua soldele/salariile nete realizate lunar.

Sectiunea 2 - Pensia de invaliditate


Art. 32
Au dreptul la pensie de invaliditate militarii, politistii si functionarii publici cu statut special care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca din cauza:
a) producerii unor accidente de munca sau a unei boli contractate în timpul si din cauza îndeplinirii serviciului militar/serviciului, tuberculozei, neoplaziilor, schizofreniei si SIDA;
b) accidentelor sau bolilor care nu au legatura cu îndeplinirea serviciului militar/serviciului.

Art. 33
Beneficiaza de pensie de invaliditate, în conditiile prevazute la Art. 32 lit. a) si elevii si studentii institutiilor de învatamant din sistemul de aparare nationala, ordine publica si securitate nationala care si-au pierdut cel putin jumatate din capacitatea de munca, ca urmare a accidentelor de munca sau a bolilor profesionale, survenite în timpul si din cauza activitatii în aceste institutii.

Art. 34
Pensia de invaliditate se determina în raport cu gradul de pierdere a capacitatii de munca, astfel:
a) invaliditatea de gradul I, caracterizata prin pierderea totala a capacitatii de munca si a capacitatii de autoîngrijire, necesitand îngrijire sau supraveghere permanenta din partea altei persoane;
b) invaliditatea de gradul II, caracterizata prin pierderea totala a capacitatii de munca, cu posibilitatea invalidului de a se autoîngriji fara ajutorul altei persoane;
c) invaliditatea de gradul III, caracterizata prin pierderea a cel putin jumatate din capacitatea de munca, persoana putand sa presteze o activitate profesionala dupa trecerea sa în rezerva/încetarea raporturilor de serviciu, corespunzatoare a cel mult jumatate din timpul normal de munca.

Art. 35
(1) Criteriile si normele pe baza carora se face încadrarea în gradele I, II si III de invaliditate sunt prevazute în Hotararea Guvernului nr. 56/2012 pentru aprobarea criteriilor si normelor de diagnostic clinic, diagnostic functional si de evaluare a capacitatii de munca pe baza carora se stabileste aptitudinea si încadrarea în grade de invaliditate pentru cadrele militare, soldatii si gradatii voluntari, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare.
(2) Comisiile centrale de expertiza medico-militara ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne si Serviciului Roman de Informatii, dupa caz, organizeaza, îndruma si controleaza activitatea de expertiza medicala.

Art. 36
(1) Evaluarea capacitatii de munca, în vederea stabilirii gradului de invaliditate, se face de catre comisiile de expertiza medico-militara de pe langa spitalele din sistemul de aparare nationala, ordine publica si securitate nationala.
(2) Pentru evaluarea capacitatii de munca, cererea si documentele medicale ale solicitantului se depun la comisiile de expertiza medico-militara prevazute la alin. (1).
(3) În urma examinarii clinice si analizarii documentelor medicale, comisiile de expertiza medico-militara prevazute la alin. (1) emit decizii medicale de încadrare într-un grad de invaliditate, care vor fi avizate de comisia centrala de expertiza medico-militara a Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne si Serviciului Roman de Informatii, dupa caz.
(4) În situatia în care, pentru emiterea deciziei medicale prevazute la alin. (3), sunt necesare investigatii sau examinari de specialitate suplimentare, comisiile de expertiza medico-militara propun, dupa caz, prelungirea duratei concediului pentru incapacitate temporara de munca, în conditiile legii.
(5) Decizia medicala prevazuta la alin. (3) se emite în termen de 45 de zile de la data înregistrarii cererii si se comunica în termen de 5 zile de la emitere. În situatiile prevazute la alin. (4), termenul de emitere a deciziei medicale se prelungeste corespunzator.
(6) Decizia medicala asupra capacitatii de munca poate fi contestata, în termen de 30 de zile de la comunicare, la comisia centrala de expertiza medico-militara a Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne sau Serviciului Roman de Informatii, dupa caz.
(7) Contestatia prevazuta la alin. (6) se solutioneaza în termen de 45 de zile de la înregistrare. Decizia emisa în solutionarea contestatiei se comunica în termen de 5 zile de la data solutionarii.
(8) Deciziile comisiilor centrale de expertiza medico-militara ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne si Serviciului Roman de Informatii, prevazute la alin. (7), date în solutionarea contestatiilor, pot fi atacate la instantele judecatoresti competente în termen de 30 de zile de la comunicare.
(9) Deciziile medicale asupra capacitatii de munca, precum si deciziile prevazute la alin. (7) necontestate în termen raman definitive si executorii.

Art. 37
Constituirea, organizarea, functionarea si atributiile comisiilor de expertiza medico-militara se stabilesc prin regulament comun, aprobat de ministrul apararii nationale, ministrul afacerilor interne, ministrul justitiei si directorul Serviciului Roman de Informatii.

Art. 38
Militarii, politistii si functionarii publici cu statut special care si-au pierdut capacitatea de munca din cauza unor accidente sau a unor boli care nu au legatura cu îndeplinirea serviciului militar/serviciului, beneficiaza de pensia de invaliditate daca au realizat, în conditiile legii, vechime în serviciu.

Art. 39
(1) Cuantumul pensiei de invaliditate se stabileste conform prevederilor Art. 29 si 30.
(2) Vechimea utilizata pentru calculul pensiei de invaliditate se stabileste potrivit prevederilor Art. 25 si 26.
(3) La suma procentelor cuvenite pentru vechimea efectiva se adauga, pentru fiecare an potential, pana la realizarea vechimii de 25 de ani prevazuta la Art. 16 alin. (1) lit. b), urmatoarele procente:
a) 1% pentru invaliditate de gradul I;
b) 0,8% pentru invaliditate de gradul II;
c) 0,6% pentru invaliditate de gradul III.
(4) Numarul anilor potentiali nu poate fi mai mare decat vechimea pe care persoana ar fi putut sa o realizeze de la data acordarii pensiei de invaliditate pana la împlinirea varstei standard de pensionare.
(5) Cuantumul pensiei de invaliditate stabilit în conditiile alin.(1), pentru cazurile prevazute la Art. 38, va fi diminuat dupa cum urmeaza:
a) cu 10% pentru gradul I de invaliditate;
b) cu 15% pentru gradul II de invaliditate;
c) cu 20% pentru gradul III de invaliditate.

Art. 40
Pentru invaliditatea survenita ca urmare a unor actiuni specifice, din cauza unor accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite în timpul si din cauza serviciului sau a unor misiuni si operatii în afara teritoriului roman, militarii, politistii si functionarii publici cu statut special beneficiaza de o pensie egala cu solda functiei de baza/salariul functiei de baza avuta la data respectiva, daca aceasta este mai avantajoasa decat o alta categorie de pensie la care are dreptul.

Art. 41
(1) Pensionarii încadrati în gradul I de invaliditate au dreptul la o indemnizatie pentru însotitor, în afara pensiei, în cuantumul stabilit pentru aceasta categorie în sistemul public de pensii.
(2) Indemnizatia pentru însotitor se suporta de la bugetul de stat.
(3) În cazul pensionarilor încadrati în gradul I de invaliditate care beneficiaza de pensie de invaliditate în mai multe sisteme de asigurari sociale, indemnizatia pentru însotitor se acorda numai de catre ultimul sistem în care acestia au fost asigurati.

Art. 42
(1) Pensionarii de invaliditate sunt supusi revizuirii medicale periodic, în functie de afectiune, la intervale cuprinse între un an si 3 ani, pana la împlinirea varstei prevazute la Art. 16 alin. (2), la termenele stabilite de comisiile de expertiza medico-militara.
(2) Dupa fiecare revizuire medicala, comisiile de expertiza medico-militara emit o noua decizie medicala asupra capacitatii de munca, prin care se stabileste, dupa caz:
a) mentinerea în acelasi grad de invaliditate;
b) încadrarea în alt grad de invaliditate;
c) redobandirea capacitatii de munca.
(3) Dreptul la pensie de invaliditate se modifica sau înceteaza începand cu luna urmatoare celei în care s-a emis decizia medicala asupra capacitatii de munca, emisa în urma revizuirii medicale.
(4) Neprezentarea, din motive imputabile pensionarului, la revizuirea medicala, atrage suspendarea platii pensiei începand cu luna urmatoare celei în care era prevazuta revizuirea medicala sau, dupa caz, încetarea platii pensiei, în conditiile legii.
(5) Revizuirea medicala se poate efectua si la cererea pensionarilor, daca starea sanatatii lor s-a îmbunatatit sau, dupa caz, s-a agravat.
(6) Decizia medicala asupra capacitatii de munca emisa la revizuirea medicala urmeaza aceleasi proceduri de contestare si solutionare, conform prevederilor Art. 36.

Art. 43
(1) Nu mai sunt supusi revizuirii medicale pensionarii de invaliditate care:
a) prezinta invaliditati care afecteaza ireversibil capacitatea de munca;
b) au împlinit varsta prevazuta la Art. 16 alin. (2);
c) au dreptul la pensia de serviciu în conditiile Art. 17 alin. (1) lit. b) si ale Art. 18 alin. (1) lit. b).
(2) Constatarea situatiilor prevazute la alin. (1) lit. a) se face numai cu avizul comisiei centrale de expertiza medico-militara a Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne si Serviciului Roman de Informatii, dupa caz.

Art. 44
(1) Comisiile centrale de expertiza medico-militara ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne si Serviciului Roman de Informatii pot convoca, pentru expertizare, pensionarul de invaliditate.
(2) Concluziile expertizarii sunt obligatorii si definitive pana la urmatoarea revizuire medicala.
(3) Neprezentarea la comisiile centrale de expertiza medicomilitara ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne si Serviciului Roman de Informatii, din motive imputabile pensionarului, atrage suspendarea platii pensiei.

Art. 45
(1) Militarii, politistii si functionarii publici cu statut special care au dreptul la pensie de invaliditate pot opta, la deschiderea dreptului de pensie, pentru pensia mai avantajoasa dintre pensia de invaliditate si pensia de serviciu anticipata sau anticipata partiala, dupa caz, daca îndeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege pentru acordarea acestora.
(2) La împlinirea varstei prevazute de prezenta lege pentru obtinerea pensiei militare de serviciu pentru limita de varsta, beneficiarii pensiei de invaliditate pot opta pentru pensia care îi avantajeaza.

Art. 46
(1) Beneficiarii pensiei de invaliditate de gradul I îsi mentin dreptul la indemnizatia de însotitor, indiferent de pensia pentru care opteaza.
(2) Casa de pensii sectoriala comunica, lunar, comisiei centrale de expertiza medico-militara, pensionarii încadrati în grad de invaliditate care au împlinit varsta standard de pensionare sau, dupa caz, conditiile prevazute de lege pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta.

Sectiunea 3 - Pensia de urmas


Art. 47
Pensia de urmas se cuvine copiilor si sotului supravietuitor daca sustinatorul, la data decesului, era pensionar sau îndeplinea conditiile pentru obtinerea unei pensii militare de stat.

Art. 48
Copiii au dreptul la pensie de urmas:
a) pana la împlinirea varstei de 16 ani;
b) daca îsi continua studiile într-o forma de învatamant organizata potrivit legii, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 de ani;
c) pe toata durata invaliditatii de orice grad, daca aceasta s-a ivit în perioada în care se aflau în una dintre situatiile prevazute la lit. a) sau b).

Art. 49
(1) Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas pe tot timpul vietii, la împlinirea varstei prevazute la Art. 16 alin. (2), daca durata casatoriei cu persoana decedata a fost de cel putin 15 ani si nu realizeaza venituri lunare provenite dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.
(2) În cazul în care durata casatoriei a fost mai mica de 15 ani, dar de cel putin 10 ani, cuantumul pensiei de urmas cuvenite sotului supravietuitor se diminueaza cu 0,5 % pentru fiecare luna, respectiv 6,0% pentru fiecare an de casatorie în minus.

Art. 50
(1) Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas, indiferent de varsta, pe perioada în care este invalid de gradul I sau II, daca durata casatoriei a fost de cel putin un an.
(2) Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas, indiferent de varsta si de durata casatoriei, daca decesul sotului sustinator s-a produs ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli contractate în timpul si din cauza îndeplinirii serviciului militar/serviciului, asimilata unei boli profesionale, si daca nu realizeaza venituri lunare pentru care asigurarea este obligatorie ori daca acestea sunt mai mici de 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Art. 51
Sotul supravietuitor care nu îndeplineste conditiile prevazute la Art. 49 sau la Art. 50 alin. (1) beneficiaza de pensie de urmas pe o perioada de 6 luni de la data decesului sotului sustinator, daca în aceasta perioada nu realizeaza venituri lunare pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Art. 52
Sotul supravietuitor care are în îngrijire, la data decesului sustinatorului, unul sau mai multi copii în varsta de pana la 7 ani, beneficiaza de pensie de urmas pana la data împlinirii de catre ultimul copil a varstei de 7 ani, în perioadele în care nu realizeaza venituri lunare dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Art. 53
(1) Pensia de urmas se stabileste, dupa caz, din:
a) pensia de serviciu pentru limita de varsta aflata în plata sau la care ar fi avut dreptul, în conditiile legii, sustinatorul decedat;
b) pensia de invaliditate de gradul I, în cazul în care decesul sustinatorului a survenit înaintea îndeplinirii conditiilor pentru obtinerea pensiei de serviciu pentru limita de varsta.
(2) Cuantumul pensiei de urmas se stabileste procentual din pensia sustinatorului prevazuta la alin. (1), în functie de numarul urmasilor îndreptatiti, astfel:
a) 50% – pentru un singur urmas;
b) 75% – pentru 2 urmasi;
c) 100% – pentru 3 sau mai multi urmasi.

Art. 54
Cuantumul pensiei de urmas, în cazul orfanilor de ambii parinti, se stabileste prin însumarea drepturilor de pensie de urmas calculate dupa fiecare parinte.

Art. 55
(1) Urmasii militarilor, politistilor ori functionarilor publici cu statut special în activitate sau în rezerva, mobilizati sau concentrati în unitati militare, decedati ca urmare a unor actiuni specifice, prin accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite în timpul si din cauza serviciului sau a unor misiuni si operatii în afara teritoriului roman, beneficiaza de o pensie de urmas egala cu solda functiei de baza/salariului functiei de baza avut la data decesului.
(2) În cazul în care nu exista urmasi, daca cel decedat era singurul sustinator al parintilor sai, acestia vor beneficia de jumatate din pensia de urmas stabilita potrivit prevederilor alin. (1).
(3) Urmasii militarilor, politistilor ori functionarilor publici cu statut special în rezerva, aflati în situatiile prevazute la alin. (1), pot opta între pensia stabilita potrivit prezentei legi si pensia proprie din sistemul public de pensii.

Art. 56
În cazul modificarii numarului de urmasi, pensia se recalculeaza în conformitate cu dispozitiile Art. 53 alin. (2).

Art. 57
Sotul supravietuitor care are dreptul la o pensie proprie si îndeplineste conditiile prevazute de lege pentru obtinerea pensiei de urmas dupa sotul decedat poate opta pentru cea mai avantajoasa pensie.

Art. 58
Optiunea prevazuta la Art. 57 poate fi facuta atat în cadrul sistemului pensiilor militare de stat, cat si fata de celelalte sisteme de pensii.

Sectiunea 4 - Indexarea si actualizarea pensiilor


Art. 59
(1) Cuantumul pensiilor militare de stat se indexeaza anual cu 100% din rata medie anuala a inflatiei, la care se adauga 50% din cresterea reala a castigului salarial mediu brut realizat.
(2) Indicatorii prevazuti la alin. (1) sunt cei definitivi, cunoscuti în anul curent pentru anul calendaristic anterior, comunicati de Institutul National de Statistica.
(3) În situatia în care unul dintre indicatorii prevazuti la alin. (1) are valoare negativa, la indexarea cuantumului pensiilor militare de stat se utilizeaza indicatorul cu valoare pozitiva.
(4) În situatia în care indicatorii prevazuti la alin. (1) au valori negative, se pastreaza cuantumul pensiei aflat în plata.
(5) Prevederile alin. (1) se aplica si drepturilor de pensie deschise în cursul anului.
(6) Începand cu anul 2021, cuantumul pensiilor militare de stat se indexeaza anual cu 100% din rata inflatiei, la care se adauga 45% din cresterea reala a castigului salarial mediu brut, realizate pe anul precedent.
(7) Începand cu anul 2030, cuantumul pensiilor militare de stat se indexeaza anual cu 100% din rata inflatiei realizata pe anul precedent.

Art. 60
(1) Cuantumul pensiilor militare de stat se actualizeaza ori de cate ori se majoreaza solda de grad/salariul gradului profesional si/sau solda de functie/salariul de functie al militarilor, politistilor si functionarilor publici cu statut special, în procentele stabilite la Art. 29, 30 si 108 si în functie de vechimea valorificata prin ultima decizie de pensie, astfel:
a) potrivit gradului militar/profesional avut la data trecerii în rezerva/încetarii raporturilor de serviciu si a mediei soldelor de functie/salariilor de functie îndeplinite în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate, la cererea persoanelor ale caror drepturi de pensie au fost deschise înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi;
b) în functie de gradul militar/profesional detinut la data trecerii în rezerva/încetarii raporturilor de serviciu si media soldelor de functie/salariilor de functie detinute în cele 6 luni alese conform prevederilor Art. 28 pentru drepturile de pensie deschise în baza prezentei legi.
(2) În situatia în care, în termen de 6 luni de la data primei majorari, persoanele îndreptatite nu depun cerere în acest sens, actualizarea se face, din oficiu, pe baza mediei soldelor de functie/salariilor de functie din ultimele 6 luni de activitate.
(3) În anul în care pot fi aplicate atat prevederile Art. 59, cat si cele ale alin. (1) se aplica dispozitiile cele mai favorabile.
(4) Procedura de actualizare prevazuta la alin. (1) se stabileste prin ordin comun al conducatorilor institutiilor din domeniul apararii nationale, ordinii publice si securitatii nationale, emis în termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi.

Sectiunea 5 - Stabilirea si plata pensiilor


Art. 61
(1) Pensiile militare de stat se acorda la cererea persoanei îndreptatite, a tutorelui sau curatorului acesteia, a persoanei careia i s-a încredintat sau i s-a dat în plasament copilul minor, dupa caz, depusa personal ori prin mandatar desemnat prin procura speciala.
(2) Cererea de pensionare, depusa conform prevederilor alin. (1), poate fi retrasa la cererea persoanei îndreptatite, pana la emiterea deciziei de pensionare.
(3) Militarii, politistii si functionarii publici cu statut special depun cererea de pensionare împreuna cu actele prin care se dovedeste îndeplinirea conditiilor prevazute de prezenta lege, astfel:
a) la unitatea militara/inspectoratul judetean/structura sau directia judeteana de informatii/institutia sau unitatea, dupa caz, din care a facut parte persoana la data trecerii în rezerva sau direct în retragere/încetarii raporturilor de serviciu odata cu îndeplinirea conditiilor de acordare a unei pensii;
b) la centrul militar zonal/judetean/de sector sau la unitatea militara/inspectoratul judetean/structura sau directia judeteana de informatii/institutia sau unitatea din care a facut parte, dupa caz, în situatia celor care îndeplinesc conditiile de pensionare dupa data trecerii în rezerva sau încetarea raporturilor de serviciu;
c) la centrul militar zonal/judetean/de sector, unitatea militara/inspectoratul judetean/structura sau directia judeteana de informatii/institutia sau unitatea, dupa caz, din raza de domiciliu a urmasilor pensionarilor militari decedati. Urmasii pot depune cererea si documentele necesare si la casele de pensii sectoriale în a caror evidenta s-au aflat sustinatorii.
(4) Pentru persoanele prevazute la alin. (3), cererea de pensionare, însotita de actele doveditoare, se transmite de catre structurile prevazute la alin. (3), în termen de 30 zile de la data depunerii, la casa de pensii sectoriala, în functie de ultimul loc de munca.
(5) Pentru militarii si functionarii publici cu statut special care apartin Ministerului Justitiei, Serviciului de Protectie si Paza, Serviciului de Informatii Externe si Serviciului de Telecomunicatii Speciale, dosarele de pensionare se transmit la casa de pensii sectoriala apartinand Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne sau Serviciului Roman de Informatii, dupa caz, potrivit protocoalelor încheiate între acestea.
(6) Casele de pensii sectoriale apartinand Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne sau Serviciului Roman de Informatii stabilesc si platesc pensiile militarilor si functionarilor publici cu statut special care apartin Ministerului Justitiei, Serviciului de Protectie si Paza, Serviciului de Informatii Externe si Serviciului de Telecomunicatii Speciale, potrivit protocoalelor încheiate.

Art. 62
(1) În vederea stabilirii pensiei militare de stat, organele prevazute la Art. 61 alin. (3) sunt obligate sa întocmeasca dosarul de pensionare, acestea purtand întreaga raspundere pentru respectarea termenelor de depunere si exactitatea datelor înscrise.
(2) Dosarul de pensionare pentru invaliditate trebuie sa contina în mod obligatoriu si decizia medicala de încadrare în grad de invaliditate.
(3) Metodologia de întocmire a dosarului de pensionare se stabileste prin ordin comun al ministrului apararii nationale, ministrului afacerilor interne si directorului Serviciului Roman de Informatii, emis în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi.

Art. 63
(1) Drepturile de pensie se stabilesc si se platesc astfel:
a) de la data încetarii platii soldelor/salariilor lunare ale militarilor, politistilor si functionarilor publici cu statut special, dupa caz, a soldei/salariului sau pensiei sustinatorului decedat daca cererea, împreuna cu actele necesare, a fost depusa la casa de pensii sectoriala în cel mult 90 de zile de la data ivirii acestor situatii;
b) din prima zi a lunii urmatoare celei în care cererea, împreuna cu actele necesare, a fost depusa la casa de pensii sectoriala peste termenul prevazut la lit.a).
(2) Pentru persoanele care îndeplinesc conditiile de pensionare ulterior datei iesirii din randul militarilor în activitate/încetarii raporturilor de serviciu sau ulterior decesului sustinatorului, pensia se stabileste si se plateste cu începere din prima zi a lunii urmatoare celei în care s-a depus cererea, împreuna cu actele necesare, la casele de pensii sectoriale.
(3) Plata drepturilor de pensie pentru care opteaza sotul supravietuitor se efectueaza începand cu data suspendarii pensiei proprii.

Art. 64
(1) Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisa de casa de pensii sectoriala, în termen de 45 de zile de la data înregistrarii cererii.
(2) Decizia prevazuta la alin. (1) cuprinde temeiurile de fapt si de drept în baza carora se admite sau se respinge cererea de pensionare, precum si termenul în care poate fi introdusa contestatia.
(3) Decizia casei de pensii sectoriale se comunica persoanei care a solicitat pensionarea, în termen de 10 zile lucratoare de la data emiterii.

Art. 65
(1) În situatia în care, ulterior stabilirii si/sau platii drepturilor de pensie, se constata diferente între sumele stabilite si/sau platite si cele legal cuvenite, casa de pensii sectoriala opereaza, din oficiu sau la cererea persoanelor îndreptatite, modificarile ce se impun, prin decizie de revizuire.
(2) Sumele rezultate în urma aplicarii prevederilor alin. (1) se acorda sau se recupereaza, dupa caz, în cadrul termenului general de prescriptie, calculat de la data constatarii diferentelor.

Art. 66
(1) În sistemul pensiilor militare de stat, plata pensiei se face lunar.
(2) Pensia se plateste personal titularului, tutorelui sau curatorului acestuia, persoanei careia i s-a încredintat ori i s-a dat în plasament copilul urmas sau, dupa caz, mandatarului desemnat prin procura speciala.

Art. 67
(1) Plata pensiei se face, în functie de optiunea pensionarului, prin mandat postal, în cont curent sau în cont de card, în conditiile stabilite prin conventiile încheiate între casele de pensii sectoriale si Compania Nationala „Posta Romana” – S.A. sau, dupa caz, între casele de pensii sectoriale si banci.
(2) Prevederile alin.(1) se aplica si în situatia celorlalte drepturi banesti pentru stabilirea si plata carora competenta revine, potrivit legii, caselor de pensii sectoriale.
(3) Casele de pensii sectoriale transmit lunar, la domiciliul beneficiarilor din Romania, prin Compania Nationala „Posta Romana” – S.A., taloanele de plata a drepturilor prevazute la alin. (1) si (2), indiferent de modalitatea de plata pentru care au optat beneficiarii acestora.

Art. 68
(1) Cheltuielile cu transmiterea catre beneficiari a drepturilor prevazute la Art. 67 alin. (1) si (2), precum si cele cu transmiterea taloanelor de plata la domiciliul beneficiarilor din Romania se suporta din bugetul de stat, prin stabilirea unor procente si tarife conform legilor bugetare anuale.
(2) Procentul prevazut în situatia în care achitarea drepturilor se face la domiciliul beneficiarilor se stabileste astfel încat cheltuielile totale de transmitere sa nu depaseasca 1% din valoarea totala a sumelor platite.
(3) Comisionul bancar prevazut în situatia în care plata drepturilor se face în cont curent sau în cont de card se stabileste astfel încat cheltuielile totale de transmitere sa nu depaseasca 0,15% din valoarea totala a sumelor platite.

Art. 69
(1) Beneficiarii drepturilor banesti stabilite de casele de pensii sectoriale, care nu au domiciliul în Romania, pot opta pentru transferul în strainatate al acestor drepturi, în conditiile legii.
(2) Pensiile militare de stat sau alte drepturi de asigurari sociale cuvenite beneficiarilor stabiliti în strainatate pot fi transferate în alte tari, în conditiile reglementate prin instrumente juridice cu caracter international la care Romania este parte, în moneda tarilor respective sau într-o alta moneda asupra careia s-a convenit.
(3) Cheltuielile generate de transferul în strainatate al pensiilor militare de stat sau altor drepturi de asigurari sociale, inclusiv comisioanele de schimb valutar, se suporta de beneficiar, cu exceptia platilor care intra sub incidenta Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plata, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, în cazul acestora din urma comisioanele fiind suportate, proportional, de catre beneficiar si de catre casele de pensii sectoriale.

Art. 70
Procedurile referitoare la efectuarea operatiunilor de plata a drepturilor banesti se aproba prin ordine ale conducatorilor caselor de pensii sectoriale.

Art. 71
(1) În sistemul pensiilor militare de stat, plata pensiei înceteaza începand cu luna urmatoare celei în care a intervenit una dintre urmatoarele cauze:
a) pensionarul a decedat;
b) pensionarul nu mai îndeplineste conditiile legale în temeiul carora i-a fost acordata pensia;
c) pensionarul de invaliditate, pensionarul urmas prevazut la art.48 lit.c), precum si cel prevazut la Art. 50 alin. (1) si-au redobandit capacitatea de munca, potrivit legii;
d) au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate, pensionarul de urmas prevazut la Art. 48 lit. c) sau cel prevazut la Art. 50 alin. (1) nu s-a prezentat, din motive imputabile lui, la revizuirea medicala obligatorie;
e) au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate, pensionarul urmas prevazut la Art. 48 lit. c) sau cel prevazut la Art. 50 alin. (1) nu s-a prezentat, din motive imputabile lui, la convocarea prevazuta la Art. 44;
f) copilul, beneficiar al unei pensii de urmas, a împlinit varsta de 26 de ani, cu exceptia situatiei prevazute la Art. 48 lit. c);
g) pensionarul urmas a fost condamnat, printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, pentru infractiunea de omor sau tentativa de omor, comisa asupra sustinatorului.
(2) Datele referitoare la decesul persoanei, de natura sa conduca la încetarea platii pensiei, în conformitate cu prevederile alin. (1) lit. a), se comunica de Ministerul Afacerilor Interne, prin Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date.
(3) Instantele judecatoresti au obligatia sa comunice, în scris, informatiile de natura sa conduca la încetarea platii pensiei, în termen de 10 zile de la data ramanerii definitive a hotararii pronuntate în situatia prevazuta la alin. (1) lit. g), casei de pensii sectoriale în evidentele careia se afla pensionarul condamnat.

Art. 72
(1) În sistemul pensiilor militare de stat, plata pensiei se suspenda începand cu luna urmatoare celei în care a intervenit una dintre urmatoarele cauze:
a) pensionarul si-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat, cu care Romania a încheiat conventie de reciprocitate în domeniul asigurarilor sociale daca, potrivit prevederilor acesteia, pensia se plateste de catre celalalt stat;
b) pensionarul de invaliditate sau pensionarul urmas prevazut la art.48 lit.c) ori cel prevazut la Art. 50 alin. (1) nu se prezinta la revizuirea medicala obligatorie sau la convocarea comisiilor centrale de expertiza medico-militara ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne sau Serviciului Roman de Informatii;
c) copilul beneficiar al unei pensii de urmas, prevazut la Art. 48 lit. a), a împlinit varsta de 16 ani si nu face dovada continuarii studiilor;
d) sotul supravietuitor, beneficiar al unei pensii de urmas, realizeaza venituri brute lunare pentru care, potrivit legii, asigurarea este obligatorie, daca acestea sunt mai mari de 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat;
e) sotul supravietuitor, beneficiar al unei pensii de urmas, s-a recasatorit;
f) sotul supravietuitor, beneficiar al unei pensii militare de stat, opteaza pentru o alta pensie, potrivit legii, din sistemul public de pensii, sau dintr-un alt sistem de asigurari sociale, neintegrat sistemului public de pensii;
g) pensionarul de invaliditate, încadrat în gradul I sau II, se încadreaza în munca, cu exceptia situatiei în care a fost ales consilier local sau judetean;
h) pensionarul de invaliditate, gradul III, se încadreaza în munca depasind jumatate din programul normal de lucru al locului de munca respectiv, cu exceptia situatiei în care a fost ales consilier local sau judetean.
(2) În situatia copilului, beneficiar al unei pensii de urmas, în conditiile prevazute la Art. 48 lit. b), care nu face dovada continuarii studiilor, plata pensiei se suspenda începand cu data de 1 octombrie a anului în curs.
(3) Plata indemnizatiei pentru însotitor prevazute la Art. 41 alin. (1) se suspenda pe perioada în care pensionarul este internat într-o institutie de asistenta sociala sau într-o unitate medicala specializata, în care se asigura supraveghere si îngrijire permanente, cu exceptia situatiilor în care pensionarul este nevazator.
(4) Suspendarea platii pensiei si/sau a indemnizatiei pentru însotitor se poate face si la cererea pensionarului, situatie în care suspendarea platii se face începand cu luna urmatoare celei în care a fost înregistrata cererea.

Art. 73
În sistemul pensiilor militare de stat, reluarea platii pensiei se face, la cerere, dupa cum urmeaza:
a) începand cu luna urmatoare celei în care a fost înlaturata cauza care, potrivit legii, a dus la suspendarea platii pensiei, daca cererea a fost depusa în termen de 30 de zile de la data la care cauza suspendarii a fost înlaturata;
b) începand cu luna urmatoare celei în care a fost depusa cererea, daca depunerea acesteia s-a facut dupa expirarea termenului prevazut la lit. a);
c) de la data începerii anului scolar, în situatia în care suspendarea platii pensiei s-a facut în temeiul prevederilor Art. 72 alin. (1) lit. c);
d) începand cu luna urmatoare celei în care a fost depusa cererea de reluare a platii pensiei în cazul prevazut la Art. 72 alin. (4).

Art. 74
(1) Încetarea, suspendarea sau reluarea platii pensiei, precum si orice modificare a drepturilor de pensie se fac prin decizie emisa de casele de pensii sectoriale, în conditiile respectarii regimului juridic al deciziei de înscriere la pensie.
(2) Nu constituie modificare a drepturilor de pensie masurile de indexare si actualizare a pensiilor generate de evolutia estimata a indicelui preturilor de consum corelata cu cresterile medii salariale, acordate prin hotarari ale Guvernului, cu exceptia primei actualizari reglementate de Art. 60 alin. (1).

Art. 75
Prevederile prezentei legi, referitoare la stabilirea si modificarea drepturilor, la încetarea, suspendarea si reluarea platii acestora, se aplica si indemnizatiilor acordate prin legi speciale, ale caror stabilire si plata se afla, potrivit legii, în competenta materiala a caselor de pensii sectoriale, cu exceptia situatiilor în care legea speciala de reglementare dispune altfel.

Art. 76
(1) În sistemul pensiilor militare de stat, pot cumula pensia cu venituri provenite din situatii pentru care asigurarea este obligatorie, în conditiile legii, urmatoarele categorii de pensionari:
a) pensionarii militari care beneficiaza de pensie de serviciu;
b) nevazatorii;
c) pensionarii de invaliditate gradul III, precum si copiii beneficiari ai unei pensii de urmas, încadrati în gradul III de invaliditate;
d) copiii beneficiari ai unei pensii de urmas, prevazuti la Art. 48 lit. a) si b).
(2) Sotul supravietuitor, beneficiar al unei pensii de urmas, poate cumula pensia cu venituri din activitati profesionale pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit legii, daca acestea nu depasesc 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Art. 77
Pensionarii militari care realizeaza stagii de cotizare în sistemul public de pensii sau care realizeaza vechime în munca în sistemele proprii de asigurari sociale neintegrate sistemului public de pensii, si care nu au fost valorificate la stabilirea pensiei militare de stat, pot solicita stabilirea drepturilor de pensie în sistemul public de pensii sau în sistemele proprii de asigurari sociale neintegrate sistemului public de pensii, în conditiile protocoalelor încheiate între entitatile implicate.

Art. 78
(1) Deciziile de pensii pentru limita de varsta si anticipate ale pensionarilor militari rechemati în activitate sau care au redobandit calitatea de politisti sau functionari publici cu statut special în institutii din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala se revoca.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica din ziua în care militarul, politistul sau functionarul public cu statut special a fost rechemat în activitate sau a redobandit calitatea de politist sau functionar public cu statut special.
(3) Institutiile prevazute la alin. (1) au obligatia de a comunica caselor de pensii sectoriale, în termen de 15 zile, persoanele care beneficiaza de pensie militara si au fost rechemate în activitate sau au redobandit calitatea de politist sau functionar public cu statut special.
(4) La o noua trecere în rezerva/încetare a raporturilor de munca, vechimea care se ia în considerare la stabilirea pensiei militare de stat este cea valorificata la pensionarea anterioara, la care se adauga timpul servit dupa rechemarea în activitate, respectiv timpul lucrat în calitate de politist sau functionar public cu statut special.
(5) În situatia prevazuta la alin. (4), baza de calcul a pensiei este cea stabilita la Art. 28.

Art. 79
Beneficiarii drepturilor prevazute de prezenta lege sunt obligati sa comunice casei de pensii sectoriale, în evidentele careia se afla, orice schimbare în situatia proprie, de natura sa conduca la modificarea conditiilor în functie de care i-a fost stabilita sau i se plateste pensia, în termen de 15 zile de la data aparitiei acesteia.

Art. 80
(1) Sumele neîncasate de catre pensionar, reprezentand pensia pe luna în care a avut loc decesul si/sau, dupa caz, drepturi restante de pensie, cuvenite si neîncasate pana la deces, se platesc sotului supravietuitor, copiilor, parintilor sau, în lipsa acestora, celorlalti mostenitori, în conditiile dreptului comun.
(2) Sumele prevazute la alin. (1) pot fi solicitate în cadrul termenului general de prescriptie.


Capitolul III - Alte drepturi de asigurari sociale


Art. 81
(1) În sistemul pensiilor militare de stat, în afara pensiilor se mai pot acorda, în conditiile prezentei legi, urmatoarele drepturi:
a) tratament balnear si de recuperare, în conditiile legii;
b) ajutor de deces, conform prevederilor legale, în cazul decesului militarului, politistului sau functionarului public cu statut special, pensionarului militar sau al unui membru al familiei acestuia.
(2) Ajutorul de deces se acorda unei singure persoane, care face dovada ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces si care poate fi, dupa caz, sotul supravietuitor, copilul, parintele, tutorele, curatorul sau, în lipsa acestora, oricare persoana care face aceasta dovada.
(3) Dovada prevazuta la alin. (2) se poate face prin orice mijloc de proba prevazut de lege.
(4) Cuantumul ajutorului de deces se stabileste anual, prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
(5) În cazul decesului unui membru de familie, ajutorul de deces se acorda daca acesta nu era asigurat sau nu avea calitatea de pensionar la data decesului.
(6) Se considera membru de familie, în sensul alin. (5):
a) sotul/sotia;
b) copiii proprii, copiii adoptati, copiii aflati în plasament familial sau cei încredintati spre crestere si educare familiei, în varsta de pana la 18 ani sau, daca îsi continua studiile, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 de ani, precum si copiii incapabili de munca, indiferent de varsta, daca si-au pierdut capacitatea de munca înaintea varstelor mentionate.

Art. 82
(1) Ajutorul de deces se suporta din bugetul de stat si se acorda, la cerere, pe baza certificatului de deces.
(2) Acordarea ajutorului de deces nu este conditionata de realizarea unei anumite vechimi în serviciu.

Art. 83
Ajutorul de deces se achita în termen de 24 de ore de la solicitare de:
a) angajator, în cazul decesului militarului, politistului sau functionarului public cu statut special, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
b) casa de pensii sectoriala sau centrul militar zonal/judetean/sector în cazul decesului pensionarului, respectiv al unui membru de familie al acestuia.

Art. 84
(1) Ajutorul de deces se achita persoanei îndreptatite sau mandatarului desemnat, prin procura speciala, de catre aceasta.
(2) Ajutorul de deces poate fi solicitat, pe baza actelor justificative, în cadrul termenului general de prescriptie, calculat de la data decesului.
(3) Cuantumul ajutorului de deces solicitat potrivit alin. (2) se achita la nivelul cuvenit la data decesului stabilit conform legii.


Capitolul IV - Casele de pensii sectoriale


Art. 85
(1) Casele de pensii sectoriale se înfiinteaza în subordinea sau în cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne si Serviciului Roman de Informatii, dupa caz, ca structuri cu personalitate juridica si cu sediul în municipiul Bucuresti.
(2) Casele de pensii sectoriale prevazute la alin. (1) sunt succesoare de drept ale caselor de pensii sectoriale din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne si Serviciul Roman de Informatii.

Art. 86
Atributiile, organizarea si functionarea caselor de pensii sectoriale se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne si Serviciului Roman de Informatii, în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi.

Art. 87
Cheltuielile privind organizarea si functionarea caselor de pensii sectoriale se suporta din bugetul de stat, prin bugetele institutiilor publice în subordinea carora functioneaza.

Art. 88
În aplicarea prevederilor prezentei legi, casele de pensii sectoriale îndeplinesc, în principal, urmatoarele atributii:
a) asigura evidenta, la nivel national, a tuturor beneficiarilor dispozitiilor prezentei legi;
b) stabilesc cuantumul pensiilor din sistemul pensiilor militare de stat prin decizii, conform prezentei legi;
c) asigura evidenta drepturilor si obligatiilor stabilite în sistemul pensiilor militare de stat, pe baza codului numeric personal, în conditiile legii;
d) aplica prevederile conventiilor internationale de asigurari sociale, la care Romania este parte, precum si ansamblul reglementarilor comunitare si dezvolta relatii cu organisme similare în domeniul pensiilor militare si asigurarilor sociale din alte tari, în limita competentelor prevazute de lege;
e) organizeaza selectia, pregatirea si perfectionarea profesionala a personalului din domeniul pensiilor militare, în conditiile legii;
f) asigura introducerea, extinderea, întretinerea si protectia sistemelor automate de calcul si de evidenta;
g) asigura reprezentarea în fata instantelor judecatoresti în litigiile în care sunt parte ca urmare a aplicarii dispozitiilor prezentei legi;
h) asigura exportul în strainatate al prestatiilor stabilite potrivit reglementarilor legale în domeniu;
i) asigura evidenta personalului prevazut la Art. 3 lit. a) –c), pentru contributiile individuale la bugetul de stat;
j) îndeplinesc orice alte atributii stabilite prin dispozitii legale.

Art. 89
Realizarea atributiilor ce revin caselor de pensii sectoriale, potrivit legii, este supusa controlului Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne si Serviciului Roman de Informatii, dupa caz.


Capitolul V - Raspunderea juridica


Art. 90
Încalcarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea materiala, civila, contraventionala sau penala, dupa caz.

Sectiunea 1 - Infractiuni


Art. 91
Completarea cu intentie a formularelor-tip referitoare la stabilirea si plata pensiilor cu date nereale, avand ca efect denaturarea evidentelor si datelor referitoare la pensionarii militari, constituie infractiune de fals intelectual si se pedepseste potrivit Codului penal.

Sectiunea 2 - Contraventii


Art. 92
Constituie contraventie urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite în astfel de conditii încat, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni:
a) nerespectarea metodologiei si a criteriilor de încadrare în conditii deosebite si speciale de munca;
b) nerespectarea prevederilor Art. 28 privind baza de calcul folosita pentru stabilirea pensiei militare de stat;
c) nerespectarea prevederilor Art. 79 privind obligatia comunicarii casei de pensii sectoriala a modificarilor intervenite referitoare la conditiile de acordare a pensiei;
d) nerespectarea obligatiei de a elibera la cerere actele prevazute de lege, prin care se face dovada vechimii necesare stabilirii drepturilor de pensie, care sunt scutite de orice fel de taxe si comisioane.

Art. 93
(1) Contraventiile prevazute la Art. 92 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cele de la lit. c) si d), cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei;
b) cele de la lit. a) si b), cu amenda de la 1.500 lei la 5.000 lei.
(2) Limitele amenzilor prevazute la alin. (1) pot fi actualizate prin hotarare a Guvernului.

Art. 94
Constatarea contraventiilor prevazute la Art. 92 si aplicarea sanctiunilor prevazute la Art. 93 se fac de catre organele de control ale caselor de pensii sectoriale.

Art. 95
Amenzile contraventionale aplicate potrivit prevederilor Art. 93 si 94 constituie venituri la bugetul de stat.

Art. 96
Dispozitiile referitoare la contraventii prevazute la Art. 93-95 se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.


Capitolul VI - Jurisdictia în sistemul pensiilor militare de stat


Art. 97
(1) Deciziile de pensie emise de casele de pensie sectoriale pot fi contestate, în termen de 30 de zile de la comunicare, la comisiile de contestatii care functioneaza în cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne si Serviciului Roman de Informatii.
(2) Procedura de examinare a deciziilor supuse contestarii reprezinta procedura administrativa prealabila, obligatorie, fara caracter jurisdictional.
(3) Deciziile de pensie necontestate în termenul prevazut la alin. (1) sunt definitive.

Art. 98
(1) Comisiile de contestatii care functioneaza în cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne si Serviciului Roman de Informatii sunt organisme de verificare, care examineaza si hotarasc asupra deciziilor de pensie emise de casele de pensii sectoriale si urmaresc aplicarea corecta a legislatiei referitoare la pensiile militare de stat.
(2) Organizarea, functionarea si structura comisiilor de contestatii care functioneaza în cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne si Serviciului Roman de Informatii se stabilesc prin ordin comun al ministrului apararii nationale, ministrului afacerilor interne si directorului Serviciului Roman de Informatii, în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi.
(3) În solutionarea contestatiilor, comisiile de contestatii care functioneaza în cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne si Serviciului Roman de Informatii adopta hotarari.
(4) Termenul de solutionare a contestatiei este de 45 de zile de la data înregistrarii acesteia.
(5) În situatia în care contestatia nu este solutionata de comisiile de contestatii în termenul de 45 de zile, deciziile de pensie pot fi atacate la instanta în a carei raza teritoriala îsi are domiciliul ori sediul reclamantul.

Art. 99
(1) Hotararile comisiilor de contestatii care functioneaza în cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne si Serviciului Roman de Informatii se comunica persoanelor în cauza si caselor de pensii sectoriale interesate, în termen de 5 zile de la adoptare.
(2) Hotararile comisiilor de contestatii pot fi atacate la instanta judecatoreasca în a carei raza teritoriala îsi are domiciliul sau sediul reclamantul, în termen de 30 de zile de la comunicare.
(3) Hotararile comisiilor de contestatii, care nu au fost atacate la instantele judecatoresti în termenul prevazut la alin. (2), sunt definitive.

Art. 100
Jurisdictia în sistemului pensiilor militare de stat se realizeaza prin tribunale si curti de apel.

Art. 101
Litigiile privind stabilirea si plata drepturilor de pensii se solutioneaza în prima instanta de catre tribunale.

Art. 102
Cererile îndreptate împotriva caselor de pensii sectoriale se adreseaza instantei în a carei raza teritoriala îsi are domiciliul ori sediul reclamantul.

Art. 103
Hotararea tribunalului poate fi atacata cu apel.

Art. 104
Prevederile prezentei legi, referitoare la jurisdictia în sistemul pensiilor militare de stat, se completeaza cu dispozitiile Codului de procedura civila si ale Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 105
Cererile în fata oricaror organe sau instante, precum si toate actele procedurale în legatura cu litigiile, avand ca obiect drepturi sau obligatii de pensii militare de stat sau de asigurari sociale, sunt scutite de taxa de timbru.


Capitolul VII - Dispozitii tranzitorii


Art. 106
(1) Dovada vechimii pentru stabilirea pensiei militare de stat, pentru perioadele anterioare datei intrarii în vigoare a prezentei legi, se face cu actele prevazute de legislatia în vigoare, la data emiterii acestora.
(2) Perioadele de vechime în munca realizate în grupa I si/sau a II-a de munca pana la data de 1 aprilie 2001 care nu au fost asimilate stagiilor de cotizare în conditii speciale, respectiv conditii deosebite, se utilizeaza la reducerea varstelor standard de pensionare, conform prevederilor Art. 21 alin. (1).
(3) Constituie vechime si perioada suplimentara la vechimea în munca acordata în baza legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001 pentru perioadele realizate în grupa I si/sau a II-a de munca.
(4) Adeverintele care atesta încadrarea persoanelor în fostele grupe I si/sau a II-a de munca sunt valorificate numai în situatia în care au fost emise conform legii, pe baza documentelor verificabile întocmite anterior datei de 1 aprilie 2001.


Capitolul VII - Dispozitii finale


Art. 107
(1) Cererile în legatura cu eliberarea actelor prevazute de lege prin care se face dovada vechimii necesare stabilirii drepturilor de pensie sunt scutite de orice fel de taxe si comisioane.
(2) Cererile prevazute la alin. (1) se solutioneaza în termen de 30 de zile de la data înregistrarii.

Art. 108
Militarii, politistii si functionarii publici cu statut special care au platit contributie la Fondul pentru pensia suplimentara si/sau contributia individuala la bugetul de stat beneficiaza de un spor procentual la cuantumul pensiei stabilite în conditiile Art. 29, 30 si 39, astfel:
a) 3% pentru o vechime a contributiei între 5-15 ani;
b) 6% pentru o vechime a contributiei între 15-25 ani;
c) 9% pentru o vechime a contributiei peste 25 de ani.

Art. 109
(1) Pensiile militarilor, politistilor si functionarilor publici cu statut special recalculate în baza Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor, cu modificarile ulterioare, revizuite în baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, aprobata prin Legea nr. 165/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, stabilite în baza Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, cele platite în baza Legii nr. 241/2013 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, cu modificarile ulterioare, precum si pensiile stabilite în baza Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare, devin pensii militare de stat în întelesul prezentei legi si se recalculeaza potrivit prevederilor prezentei legi, în raport cu vechimea valorificata prin ultima decizie de pensie.
(2) Prima actualizare prevazuta la Art. 60 alin. (1) lit. a) se realizeaza în termen de maximum 24 de luni de la data primei majorari a soldelor de grad/salariilor gradului profesional si/sau soldelor de functie/salariilor de functie ale militarilor, politistilor si functionarilor publici cu statut special si se aplica începand cu luna majorarii acestor drepturi.
(3) Pensiile prevazute la alin. (1) pot fi recalculate, în conditiile prezentei legi, si în situatia depunerii de documente nevalorificate pana la data intrarii în vigoare a prezentei legi, iar drepturile de pensie astfel recalculate se acorda, în termen de cel mult 24 de luni, începand cu luna urmatoare depunerii documentelor.
(4) Stagiile de cotizare nevalorificate la recalcularea pensiei conform alin. (3), precum si cele realizate ulterior intrarii în vigoare a prezentei legi se valorifica în sistemul public de pensii.
(5) Procedura de recalculare prevazuta la alin. (3) se stabileste prin ordinul prevazut la Art. 60 alin. (4).

Art. 110
(1) Pensiile militarilor, politistilor si functionarilor publici cu statut special stabilite în baza Legii nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se recalculeaza potrivit prevederilor prezentei legi, în raport cu vechimea valorificata prin ultima decizie de pensie.
(2) Recalcularea pensiilor prevazuta la alin. (1) se realizeaza în termen de maximum 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
(3) Stagiile de cotizare nevalorificate la recalcularea pensiei conform alin. (1), precum si cele realizate ulterior intrarii în vigoare a prezentei legi se valorifica în sistemul public de pensii.
(4) Pensiile recalculate potrivit alin. (1) se cuvin începand cu luna urmatoare intrarii în vigoare a prezentei legi si se platesc începand cu luna urmatoare celei în care se împlineste termenul prevazut la alin. (2).
(5) Persoanele care au realizat stagiu de cotizare în specialitate si ale caror drepturi de pensie au fost stabilite de catre casele teritoriale de pensii conform Legii nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, pot opta pentru recalcularea pensiei, în conditiile prezentei legi, la casele de pensii sectoriale, în functie de ultimul loc de munca din care au trecut în rezerva/retragere sau de la care le-au încetat raporturile de serviciu.
(6) Prevederile alin. (3) si (4) se aplica si în cazul persoanelor de la alin.(5), daca cererea a fost depusa la casele de pensii sectoriale în termenul prevazut la alin.(2).
(7) În situatia în care cererea a fost depusa la casele de pensii sectoriale cu depasirea termenului prevazut la alin. (2), drepturile de pensie recalculate se cuvin si se platesc începand cu luna urmatoare depunerii cererii.
(8) Procedura de recalculare prevazuta la alin. (1) si alin. (5) se stabileste prin ordinul prevazut la Art. 60 alin. (4).

Art. 111
În situatia în care se constata diferente între cuantumul pensiilor stabilit potrivit prevederilor Art. 109 si 110 si cuantumul pensiilor aflate în plata se pastreaza în plata cuantumul avantajos.

Art. 112
(1) În cazul modificarii numarului de urmasi dupa intrarea în vigoare a prezentei legi, pentru o pensie stabilita pe baza legislatiei anterioare, pensia de urmas cuvenita sotului supravietuitor se recalculeaza potrivit prezentei legi, cu pastrarea conditiilor existente la data deciziei initiale.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si în cazul pensiilor de invaliditate stabilite pe baza legislatiei anterioare, la modificarea încadrarii într-un alt grad de invaliditate.
(3) Drepturile pentru urmasii militarilor, politistilor ori functionarilor publici cu statut special în activitate sau în rezerva, mobilizati sau concentrati în unitati militare, decedati ca urmare a unor accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite în timpul si din cauza serviciului militar sau a unor misiuni si operatii în afara statului roman, se indexeaza si se actualizeaza, dupa caz, anual conform prevederilor Art. 59 si 60.
(4) Prevederile alin. (3) se aplica în mod corespunzator si pensiilor prevazute la Art. 40.

Art. 113
Litigiile care se refera la drepturile ce fac obiectul prezentei legi, aflate pe rolul instantelor la data intrarii în vigoare a acesteia, se vor judeca potrivit legii în baza careia a fost stabilit dreptul.

Art. 114
(1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de pensie militara se recupereaza de la beneficiari în termenul general de prescriptie de 3 ani.
(2) Sumele platite necuvenit cu titlu de pensie militara prin intermediul caselor de pensii sectoriale se recupereaza de la beneficiari în baza deciziei casei de pensii sectoriale respective, care constituie titlu executoriu.
(3) Debitele reprezentand pensii si alte drepturi de asigurari sociale mai mici de 10 lei nu se urmaresc.
(4) Sumele ramase nerecuperate de pe urma beneficiarilor decedati nu se mai urmaresc.

Art. 115
(1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de pensie militara de stat, ca urmare a unei infractiuni savarsite de beneficiar, se recupereaza de la acesta, de la data primei plati a sumelor necuvenite, plus dobanzile aferente, pana la recuperarea integrala a prejudiciului.
(2) Sumele stabilite în conformitate cu prevederile alin. (1), ramase nerecuperate de la pensionarii decedati, nu se mai urmaresc.

Art. 116
(1) Debitele provenite din drepturile de pensie din sistemul pensiilor militare de stat se recupereaza potrivit legii si se fac venit la bugetul de stat.
(2) La recuperarea debitelor în conformitate cu dispozitiile alin. (1) se aplica prevederile Codului de procedura fiscala în materie.

Art. 117
Bazele de date privind beneficiarii dispozitiilor prezentei legi sunt proprietatea caselor de pensii sectoriale si au caracter confidential.

Art. 118
Cererile adresate caselor de pensii sectoriale constituite la nivelul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne si Serviciului Roman de Informatii se solutioneaza în termenul prevazut de lege si sunt scutite de orice fel de taxa.

Art. 119
Cererile înregistrate si nesolutionate pana la data intrarii în vigoare a prezentei legi se solutioneaza conform normelor legale existente la data deschiderii drepturilor de pensii si asigurari sociale.

Art. 120
La stabilire, pensiile se rotunjesc din leu în leu în favoarea beneficiarului.

Art. 121
(1) Diferentele între cuantumurile pensiilor cuvenite pentru luna decembrie 2010 si cele stabilite în baza Legii nr. 119/2010, cu modificarile ulterioare si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2011, aprobata prin Legea nr. 165/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se restituie titularilor, la cererea acestora, în mod esalonat, pe o perioada de cel mult 2 ani de la data intrarii în vigoare a prezentei legi.
(2) Modalitatea de aplicare a prevederilor alin. (1) se va stabili prin norme aprobate prin hotarare a Guvernului, emise în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi.

Art. 122
În termen de 3 ani de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, persoanele carora li se deschide dreptul la pensie pot opta pentru modul de calcul al pensiei în baza prezentei legi sau a Legii nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 123
Prezenta lege intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

Art. 124
La data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga:
a) Art. 1 lit. a) si b), Art. 4 alin. (1) lit. a), Art. 5 alin. (1), (2) si (3), Art. 8, Art. 9 lit. b) si Art. 11 din Legea nr.119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 441 din 30 iunie 2010, cu modificarile ulterioare;
b) Art. 89 alin. (1) din Anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) Legea nr. 241/2013 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 441 din 19 iulie 2013, cu modificarile ulterioare;
d) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.1/2011 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 81 din 31 ianuarie 2011, aprobata prin Legea nr. 165/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) Art. II si III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum si pentru stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor administrate privat, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 827 din 22 noiembrie 2011, aprobata prin Legea nr. 108/2012, cu modificarile ulterioare.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor Art. 75 si ale Art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.


Anexa - VÂRSTA standard de pensionare pentru militari, politisti si functionari publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si securitatii nationale
Luna si anul nasterii      Luna si anul pensionarii    Varsta standard de pensionare (ani/luni)
Octombrie 1959         Ianuarie 2016            56/3
Noiembrie 1959         Februarie 2016           56/3
Decembrie 1959        Martie 2016             56/3
Ianuarie 1960          Mai 2016               56/4
Februarie 1960         Iunie 2016              56/4
Martie 1960           Iulie 2016               56/4
Aprilie 1960           Septembrie 2016         56/5
Mai 1960             Octombrie 2016          56/5
Iunie 1960            Noiembrie 2016          56/5
Iulie 1960             Ianuarie 2017            56/6
August 1960           Februarie 2017          56/6
Septembrie 1960        Martie 2017            56/6
Octombrie 1960         Mai 2017              56/7 
Noiembrie 1960         Iunie 2017             56/7
Decembrie 1960        Iulie 2017              56/7
Ianuarie 1961          Septembrie 2017        56/8
Februarie 1961         Octombrie 2017         56/8
Martie 1961           Noiembrie 2017         56/8
Aprilie 1961           Ianuarie 2018           56/9
Mai 1961             Februarie 2018          56/9
Iunie 1961            Martie 2018            56/9
Iulie 1961             Mai 2018              56/10
August 1961          Iunie 2018             56/10
Septembrie 1961       Iulie 2018              56/10
Octombrie 1961        Septembrie 2018        56/11
Noiembrie 1961        Octombrie 2018         56/11
Decembrie 1961        Noiembrie 2018         56/11
Ianuarie 1962          Ianuarie 2019           57/0
Februarie 1962         Februarie 2019          57/0
Martie 1962           Martie 2019             57/0
Aprilie 1962           Mai 2019               57/1
Mai 1962             Iunie 2019              57/1
Iunie 1962            Iulie 2019               57/1
Iulie 1962            Septembrie 2019          57/2 
August 1962          Octombrie 2019           57/2
Septembrie 1962       Noiembrie 2019           57/2
Octombrie 1962        Ianuarie 2020            57/3
Noiembrie 1962        Februarie 2020          57/3
Decembrie 1962        Martie 2020            57/3
Ianuarie 1963          Mai 2020              57/4
Februarie 1963         Iunie 2020              57/4
Martie 1963           Iulie 2020              57/4
Aprilie 1963           Septembrie 2020         57/5
Mai 1963             Octombrie 2020         57/5
Iunie 1963            Noiembrie 2020          57/5
Iulie 1963            Ianuarie 2021           57/6
August 1963          Februarie 2021          57/6
Septembrie 1963       Martie 2021            57/6
Octombrie 1963        Mai 2021              57/7
Noiembrie 1963        Iunie 2021             57/7
Decembrie 1963        Iulie 2021              57/7
Ianuarie 1964          Septembrie 2021         57/8
Februarie 1964         Octombrie 2021         57/8
Martie 1964           Noiembrie 2021         57/8
Aprilie 1964           Ianuarie 2022           57/9
Mai 1964             Februarie 2022         57/9
Iunie 1964            Martie 2022            57/9
Iulie 1964             Mai 2022              57/10
August 1964           Iunie 2022             57/10
Septembrie 1964        Iulie 2022             57/10
Octombrie 1964        Septembrie 2022        57/11
Noiembrie 1964        Octombrie 2022         57/11
Decembrie 1964        Noiembrie 2022         57/11
Ianuarie 1965          Ianuarie 2023          58/0
Februarie 1965         Februarie 2023         58/0
Martie 1965           Martie 2023           58/0
Aprilie 1965           Mai 2023             58/1
Mai 1965             Iunie 2023            58/1
Iunie 1965             Iulie 2023            58/1
Iulie 1965             Septembrie 2023       58/2
August 1965           Octombrie 2023       58/2
Septembrie 1965        Noiembrie 2023       58/2
Octombrie 1965         Ianuarie 2024        58/3
Noiembrie 1965         Februarie 2024       58/3
Decembrie 1965         Martie 2024          58/3 
Ianuarie 1966           Mai 2024            58/4
Februarie 1966          Iunie 2024           58/4
Martie 1966            Iulie 2024            58/4
Aprilie 1966            Septembrie 2024      58/5
Mai 1966             Octombrie 2024       58/5
Iunie 1966            Noiembrie 2024        58/5
Iulie 1966             Ianuarie 2025         58/6
August 1966          Februarie 2025        58/6
Septembrie 1966       Martie 2025          58/6
Octombrie 1966        Mai 2025            58/7
Noiembrie 1966        Iunie 2025           58/7
Decembrie 1966       Iulie 2025            58/7
Ianuarie 1967          Septembrie 2025      58/8
Februarie 1967        Octombrie 2025        58/8
Martie 1967          Noiembrie 2025        58/8
Aprilie 1967          Ianuarie 2026          58/9
Mai 1967           Februarie 2026         58/9
Iunie 1967          Martie 2026           58/9
Iulie 1967           Mai 2026             58/10
August 1967         Iunie 2026            58/10
Septembrie 1967     Iulie 2026            58/10
Octombrie 1967      Septembrie 2026       58/11
Noiembrie 1967       Octombrie 2026       58/11
Decembrie 1967      Noiembrie 2026       58/11
Ianuarie 1968        Ianuarie 2027         59/0
Februarie 1968       Februarie 2027       59/0
Martie 1968         Aprilie 2027          59/1
Aprilie 1968         Mai 2027           59/1
Mai 1968           Iulie 2027           59/2
Iunie 1968          August 2027         59/2
Iulie 1968           Octombrie 2027      59/3
August 1968        Noiembrie 2027      59/3
Septembrie 1968     Ianuarie 2028        59/4
Octombrie 1968      Februarie 2028       59/4
Noiembrie 1968       Aprilie 2028        59/5
Decembrie 1968      Mai 2028          59/5
Ianuarie 1969        Iulie 2028          59/6
Februarie 1969       August 2028        59/6
Martie 1969         Octombrie 2028      59/7
Aprilie 1969         Noiembrie 2028      59/7
Mai 1969           Ianuarie 2029       59/8
Iunie 1969          Februarie 2029      59/8
Iulie 1969          Aprilie 2029        59/9
August 1969        Mai 2029          59/9
Septembrie 1969     Iulie 2029         59/10
Octombrie 1969      August 2029       59/10
Noiembrie 1969      Octombrie 2029     59/11
Decembrie 1969      Noiembrie 2029     59/11
Ianuarie 1970        Ianuarie 2030      60/0

Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Camera Deputatilor

Poate fi de interes si:
HG 144/2016 privind atributiile, organizarea si functionarea caselor de pensii sectoriale din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne si Serviciul Roman de Informatii. Hotararea 144/2016
Legea 286/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi
Legea 270/2015 privind Statutul rezervistilor voluntari
Ordinul M.97/2015 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului apararii nationale nr. M.132/2012 privind acordarea gradelor si inaintarea in gradul urmator, pe timp de pace, a cadrelor militare in rezerva si in retragere, avansarea in grad
Legea 203/2015 privind planificarea apararii. Planificarea apararii
Legea 140/2015 pentru modificarea Legii nr. 56/2012 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Militare. Academia de Stiinte ale Securitatii Nationale
Legea 142/2015 pentru aprobarea OG 27/2014 privind finantarea institutiilor de invatamant superior militar, de informatii, de ordine publica si de securitate nationala
Ordin 42/2015 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport in unele situatii in care cadrele militare, politistii si personalul civil se deplaseaza la si de la locul de munca, aprobate prin Ord
Legea 80/2015 pentru modificarea art. 4 alin. (2) din Legea nr. 226/2011 privind reparatiile morale si materiale pentru fostele cadre militare active, indepartate abuziv din armata in perioada 23 august 1944 ? 31 decembrie 1961
Ordin M7/2015 pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind asistenta psihologica in Armata Romaniei, aprobate prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.105/2014
Legea 183/2014 privind aprobarea OUG 37/2014 pentru modificarea si completarea art. 13 din OUG 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice
Legea 150/2014 privind modificarea si completarea OUG 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare si acordarea unor drepturi acestuia si urmasilor celui decedat. Lege nr. 150/2014
Ordin nr. M105/2014 pentru aprobarea Instructiunilor privind asistenta psihologica in Armata Romaniei
Ordin 3206C/2014 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a majorarii pentru lucrari de exceptie sau misiuni speciale, precum si stabilirea conditiilor si activitaatilor in vederea acordarii majorarii pentru activitatea desfasurata in zile
OG 27/2014 privind finantarea institutiilor de invatamant superior militar, de informatii, de ordine publica si de securitate nationala. Ordonanta 27/2014
Ordin 108/2014 privind masurile de sprijin acordate personalului militar incadrat intr-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar si familiilor acestora, precum si familiilor personalului militar decedat
OUG 37/2014 pentru modificarea si completarea art. 13 din OUG 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice. Ordonanta de urgenta 37/2014
Legea 291/2007 privind intrarea, stationarea, desfasurarea de operatiuni sau tranzitul fortelor armate straine pe teritoriul Romaniei, republicata 2014. Lege nr. 291/2007 republicata 2014
Ordin pentru aprobarea formei si continutului certificatului medical eliberat de medicul de familie, care urmeaza sa fie prezentat de tineri la comisia locala de recrutare-incorporare pe timpul starii de asediu, al mobilizarii si al starii de razboi.
Legea nr. 27/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 226/2011 privind reparatiile morale si materiale pentru fostele cadre militare active, indepartate abuziv din armata in perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961. Lege nr. 27/2014
Curierul Fiscal, Nr. 3/2015
Editura C.H. Beck

Pret: 31.9 lei
27.2 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
74 useri online

Useri autentificati: