DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 221/2015 privind aprobarea OG 6/2014 pentru modificarea si completarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte ANLPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 562 din 28 iulie 2015

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 6 din 23 iulie 2014 pentru modificarea si completarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, adoptata in temeiul art. 1 pct. I.3, II.2 si II.3 din Legea nr. 119/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 562 din 29 iulie 2014, cu urmatoarele modificari:

1. Titlul Ordonantei se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ORDONANTA pentru modificarea si completarea Legii nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte"

2. Articolul I se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. I
Legea nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 740 din 21 octombrie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
'c) promovarea si dezvoltarea la nivel sectorial si national a unor programe privind constructia de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, constructia de locuinte sociale si de necesitate, constructia de locuinte de serviciu, constructia si/sau reabilitarea locuintelor distruse ori grav avariate, situate in zonele afectate de calamitati naturale, constructia de locuinte cu chirie prin atragerea capitalului privat, inclusiv prin concesiune de lucrari publice, in conditiile legii, constructia altor locuinte proprietate publica a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, precum si interventii la constructii existente, in aplicarea masurilor stabilite prin programe guvernamentale. Programele guvernamentale si sursele de finantare ale acestora se aproba de Guvern, la propunerea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice;'

2. La articolul 2 alineatul (1), dupa litera c) se introduce o noua litera, lit.c^1), cu urmatorul cuprins:
'c^1) finantarea proiectarii si executiei, in conditiile legii, a utilitatilor necesare functionarii obiectivelor de investitii din cadrul programului guvernamental privind constructia de locuinte de serviciu prevazut la lit. c), pe terenuri aflate in proprietatea publica a statului si in administrarea autoritatilor publice centrale care au solicitat realizarea acestora, respectiv: alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, telecomunicatii, drumuri de acces, care se executa pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic, ca apartinand obiectivului de investitie, precum si cheltuielile aferente racordarii la retelele de utilitati, din fondurile prevazute la art. 2 alin. (2);'

3. La articolul 2, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
'(4) In structura cheltuielilor de investitii prevazute la alin. (1) lit. c) si e) va fi cuprinsa o cota de 5% care se constituie venituri ale A.N.L., destinate acoperirii cheltuielilor efectuate pentru:
a) realizarea montajului financiar necesar, contractarea serviciilor de proiectare, contractarea si urmarirea lucrarilor de executie, cu respectarea legislatiei in vigoare, pentru programele guvernamentale de constructii locuinte prevazute la alin. (1) lit.c);
b) indeplinirea obligatiilor asumate in cadrul programului de constructii locuinte proprietate privata prin credit ipotecar prevazut la alin. (1) lit. e).'

4. La articolul 2, dupa alineatul (6), se introduce un nou alineat, alin. (6^1), cu urmatorul cuprins:
'(6^1) Autoritatile administratiei publice locale si/sau centrale raspund de necesitatea si oportunitatea realizarii locuintelor prin programele de constructii locuinte, care se executa la solicitarea acestora, prevazute la alin. (1) lit. c), la nivelul unitatii administrativ-teritoriale. In situatia in care locuintele nu se repartizeaza in totalitate, autoritatile administratiei publice locale si/sau centrale raspund de paza si conservarea imobilelor preluate pana la repartizarea acestora catre beneficiarii de drept, urmand sa efectueze pe cheltuiala lor toate remedierile necesare la imobilele preluate si nerepartizate la care se constata deteriorari ca urmare a neutilizarii lor.'

5. La articolul 2, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
'(7) A.N.L. colaboreaza cu autoritatile administratiei publice locale pentru identificarea unor terenuri si/sau constructii aflate in diverse stadii de executie ori finalizare si neexploatate, care pot fi incluse in programele prevazute la alin. (1) lit. c) si e), cu obligatia acestora de a realiza, pe cheltuiala proprie, evaluarea terenurilor si/sau a constructiilor nefinalizate aflate in diverse stadii de executie.'

6. La articolul 2, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
'(8) Dezvoltarea constructiilor de locuinte in conditiile prevazute la alin. (1) lit. c) si e) se face pe terenuri viabilizate pana la limita exterioara a perimetrului destinat constructiilor.'

7. La articolul 2, dupa alineatul (8) se introduc trei alineate noi, alin. (8^1)-(8^3), cu urmatorul cuprins:
'(8^1) Lucrarile tehnico-edilitare necesare asigurarii conditiilor de locuit in interiorul perimetrului destinat locuintelor se realizeaza corelat cu termenele de receptie si punere in functiune a locuintelor.
(8^2) Prin exceptie de la prevederile alin. (8^1) si ale art. 12 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, A.N.L. poate finanta din fondurile prevazute la alin. (2), proiectarea si executia utilitatilor necesare functionarii obiectivelor de investitii din cadrul programului guvernamental privind constructia de locuinte de serviciu pe terenuri aflate in proprietatea publica a statului si in administrarea autoritatilor publice centrale care au solicitat realizarea acestora, precum: alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, telecomunicatii, drumuri de acces, precum si cheltuielile aferente racordarii la retelele de utilitati.
(8^3) Cheltuielile pentru proiectarea si executia utilitatilor necesare functionarii obiectivelor de investitii prevazute la alin. (8^1) se cuprind in structura devizului general al acestora, in conditiile legii.'

8. La articolul 3, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
'(3) Pe terenurile aflate in proprietatea publica ori privata a statului, a unitatilor administrativ-teritoriale, utilitatile si dotarile tehnico-edilitare pana la limita exterioara a perimetrului destinat constructiilor, se realizeaza prin obiective de investitii promovate de consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, de Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau de investitori privati, dupa caz, potrivit legii, anterior initierii de catre A.N.L. a procedurii de promovare a investitiilor in constructia de locuinte, iar in interiorul perimetrului destinat locuintelor se realizeaza corelat cu termenele de receptie si punere in functiune a locuintelor.'

9. La articolul 3, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu urmatorul cuprins:
'(3^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), A.N.L. poate asigura finantarea din fondurile prevazute la art. 2 alin. (2) si realizarea utilitatilor si dotarilor tehnico-edilitare, potrivit prevederilor art. 2 alin. (8^2) si (8^3), in corelare cu programul guvernamental privind constructia de locuinte de serviciu.'

10. La articolul 3, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (4^1), cu urmatorul cuprins:
'(4^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), terenurile aflate in proprietatea publica a statului si in administrarea unor institutii publice, destinate exclusiv realizarii locuintelor de serviciu, isi pastreaza regimul juridic si se transmit in folosinta gratuita a A.N.L. pe perioada realizarii investitiilor.'

11. La articolul 3, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
'(5) Pentru asigurarea corelarii programelor de investitii in viabilizarea terenurilor in interiorul perimetrului destinat locuintelor, cu programele de investitii in constructia de locuinte, A.N.L. incheie contracte cu autoritatile administratiei publice locale prin bugetul carora se aproba programul de investitii publice pentru realizarea de utilitati si dotari tehnico-edilitare, in conditiile art. 2 alin. (10) si (11).'

12. La articolul 4, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu urmatorul cuprins:
'(2^1) Beneficiarul care a contractat un credit ipotecar prin intermediul unei institutii financiare autorizate potrivit legii poate asigura finantarea finalizarii locuintei contractate si prin depunerea din surse proprii, intr-un cont A.N.L., a sumelor necesare, cu acordul prealabil formulat in scris al A.N.L.'

13. La articolul 4, alineatele (3)(7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
'(3) In cazul in care, in cadrul constructiilor de locuinte proprietate personala construite prin credit ipotecar, prevazute la alin. (1), sunt construite locuinte care nu sunt contractate la data finalizarii lucrarilor, acestea pot fi valorificate astfel:
a) prin transmiterea locuintelor, de catre A.N.L., cu aprobarea consiliului de administratie, catre autoritatile administratiei publice locale ale unitatilor administrativ-teritoriale, ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in care acestea sunt amplasate, prin protocol de predare-primire, in vederea inchirierii;
b) prin vanzarea locuintelor, de catre A.N.L, catre solicitantii ce pot asigura contravaloarea locuintei doar din resurse proprii.
(4) Locuintele prevazute la alin. (3) lit. a) apartin domeniului privat al statului si sunt administrate de catre autoritatile administratiei publice locale ale unitatilor administrativ-teritoriale, ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in care sunt amplasate.
(5) Locuintele prevazute la alin. (3) lit. a) se repartizeaza de catre autoritatile administratiei publice locale ale unitatilor administrativ-teritoriale, ale sectoarelor municipiului Bucuresti, specialistilor din invatamant, sanatate, precum si specialistilor din sectorul de aparare nationala, ordine publica, siguranta nationala, ai autoritatii judecatoresti si ai administratiei nationale a penitenciarelor. Prin specialist se intelege angajatii unitatilor din domeniile respective aflate pe raza unitatii administrativ-teritoriale si care nu detin o locuinta in proprietate pe raza unitatii administrativ-teritoriale respective.
(6) Autoritatile administratiei publice locale ale unitatilor administrativ-teritoriale, ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in care sunt amplasate locuintele prevazute la alin. (3) lit. a) stabilesc, in functie de necesitatile existente pe plan local, persoanele carora le vor fi repartizate aceste locuinte.
(7) Contractele de inchiriere pentru locuintele prevazute la alin. (3) lit. a) se incheie pe o durata de un an de la data repartizarii locuintei. Contractul de inchiriere poate fi prelungit, pe perioade de cate un an, in conditiile legii.'

14. La articolul 4, dupa alineatul (7), se introduc patru noi alineate, alin. (7^1) (7^4), cu urmatorul cuprins:
'(7^1) Chiria, in cazul locuintelor prevazute la alin. (3) lit. a), se stabileste de catre autoritatile administratiei publice locale si autoritatile administratiei publice locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, prin hotararea autoritatilor deliberative, si acopera, minim, cheltuielile de administrare, intretinere si reparatii, recuperarea investitiei, in functie de durata normata stabilita potrivit prevederilor legale, precum si o cota de maximum 1%. Pe baza acestor indicatori, modalitatea de calcul a chiriei se stabileste prin normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor prezentei legi.
(7^2) Suma reprezentand recuperarea investitiei, calculata in functie de durata normata de functionare a cladirii, din cuantumul total al chiriei stabilit conform alin. (7^1), se vireaza de catre autoritatile administratiei publice locale si autoritatile administratiei publice locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, catre A.N.L., in termen de maximum 30 de zile de la incasarea acesteia, orice intarziere atragand dupa sine plata de penalitati si se utilizeaza numai pentru finantarea constructiei de locuinte.
(7^3) Penalitatile de intarziere prevazute la alin. (7^2), datorate A.N.L. pentru neindeplinirea obligatiilor de plata la scadenta, reprezinta 0,1%/zi din suma datorata, dar nu mai mult de cuantumul sumei asupra careia sunt calculate.
(7^4) Cota de 1% prevazuta la alin. (7^1) se constituie ca venituri ale autoritatilor publice locale si se utilizeaza pentru dezvoltarea fondului de locuinte la nivel local.'

15. La articolul 4, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
'(8) Locuintele prevazute la alin. (3) lit. a) pot fi vandute, la cererea chiriasului si inaintea expirarii primului an de inchiriere, sau la cererea oricaror persoane, dupa expirarea primului an de inchiriere, cu conditia respectarii dreptului de preemptiune in favoarea chiriasului, de catre autoritatile administratiei publice locale ale unitatilor administrativ-teritoriale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in care sunt amplasate. In cazul in care exista mai multe cereri de cumparare pentru aceeasi locuinta, prioritizarea se face in ordine crescatoare a datei de inregistrare a cererilor de cumparare a locuintei. Valoarea de vanzare este data de valoarea de inventar a locuintei, actualizata conform prevederilor legale in vigoare, mai putin contravaloarea sumelor rezultate din cuantumul chiriei reprezentand recuperarea investitiei, calculata in functie de durata normata de functionare a cladirii, retinuta de autoritatile administratiei publice locale si virata catre A.N.L. conform prevederilor alin. (7^2).'

16. La articolul 6 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
'c) sume incasate din vanzarea locuintelor pentru tineri, construite prin programele prevazute la art.2 alin. (1) lit. c), care se vireaza in contul A.N.L. deschis la Trezoreria Statului, conform structurii prevazute in Anexa nr. 10 "Clasificatia indicatorilor privind bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii" din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificatiei indicatorilor privind finantele publice si se utilizeaza pentru dezvoltarea fondului de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, in cadrul acestor programe. Aceste sume reprezinta fonduri publice si se administreaza potrivit legislatiei privind finantele publice.'

17. La articolul 6 alineatul (1), dupa litera c) se introduce o noua litera, lit. c^1), cu urmatorul cuprins:
'c^1) sume rezultate din cuantumul chiriei reprezentand recuperarea investitiei, calculata in functie de durata normata de functionare a cladirii, prevazute la art. 4 alin. (7^2) si art. 8 alin. (13), care se vireaza lunar de catre autoritatile publice locale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si de catre autoritatile administratiei publice centrale din domeniul invatamantului, respectiv din domeniul sanatatii in contul A.N.L. deschis la Trezoreria Statului, in termen de maximum 30 de zile de la incasarea chiriei. Orice intarziere atrage dupa sine plata de penalitati conform art. 4 alin. (7^3) si art. 8 alin. (14). Sumele incasate, reprezentand recuperarea investitiei, constituie surse de finantare pentru constructia de locuinte prin programele A.N.L.'

18. La articolul 6 alineatul (1), literele e) si g) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
'e) venituri din plasarea resurselor proprii si a altor resurse atrase in titluri de stat si depozite bancare;
....................................
g) sume acumulate reprezentand garantie de buna executie in cadrul decontarii tuturor contractelor incheiate de A.N.L.;'

19. La articolul 6 alineatul (1), dupa litera g) se introduce o noua litera, lit. g^1), cu urmatorul cuprins:
'g^1) sume provenite din incasarea penalitatilor sau a majorarilor de intarziere prevazute la art. 4 alin. (7^3), art. 8 alin. (14) si art. 10 alin. (1^1);'

20. La articolul 6, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin.(1^1), cu urmatorul cuprins:
'(1^1) Sumele ramase neutilizate din resursele prevazute la alin. (1), lit.c), c^1) si g^1), la finele fiecarui an, prin exceptie de la prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se reporteaza in bugetul de venituri si cheltuieli al A.N.L. in anul urmator, la capitolul venituri si constituie sursa de finantare pentru constructia de locuinte prin programele A.N.L.'

21. La articolul 6, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
'(2) Resursele A.N.L. prevazute la alin. (1) lit. d) - f) si g^1) pot fi avansate, in conditiile prevazute la art. 15 lit. b), si pentru finantarea constructiilor de locuinte proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, urmand ca acestea sa fie reconstituite, cu prioritate in anul in curs sau, in situatii exceptionale, in anii urmatori, din sursele stabilite conform art. 2 alin. (2) si prevazute cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.'

22. La articolul 6, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu urmatorul cuprins:
'(3) Resursele A.N.L. prevazute la alin. (1) lit. g^1) pot fi avansate si pentru asigurarea pazei si conservarii lucrarilor realizate in cadrul programelor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. c) si e) si pentru care nu mai exista relatii contractuale de executie.'

23. La articolul 7, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
'(2) La fundamentarea alocatiilor bugetare necesare anual se va avea in vedere utilizarea resurselor disponibile prevazute la art. 6 alin. (1) lit. b), c), c^1) si h).'

24. La articolul 7, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
'(6) A.N.L. va stabili anual programe de investitii publice in constructia de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, constructia de locuinte sociale si de necesitate, constructia de locuinte de serviciu, constructia si/sau reabilitarea locuintelor distruse ori grav avariate, situate in zonele afectate de calamitati naturale, constructia de locuinte cu chirie prin atragerea capitalului privat, constructia altor locuinte proprietate publica a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, precum si interventii la constructii existente, pe baza proiectelor de investitii aprobate in bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in colaborare cu organele administratiei publice locale si centrale interesate, pe terenurile destinate amplasarii acestor locuinte potrivit legii.'

25. Dupa articolul 7 se introduce un nou articol, art. 7^1, cu urmatorul cuprins:
'Art. 7^1
(1) Locuintele realizate prin programul guvernamental privind constructia de locuinte de serviciu sunt destinate functionarilor publici, precum si angajatilor din institutii publice centrale si locale.
(2) Locuintele prevazute la alin. (1) se realizeaza cu respectarea prevederilor art. 52 lit. a), art. 53 alin. 2 lit. a) din Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 2 alin. (8^2).
(3) Locuintele de serviciu, impreuna cu terenul aferent, realizate in conditiile prezentei legi si destinate functionarilor publici, precum si angajatilor din institutii publice centrale fac obiectul proprietatii publice a statului si sunt administrate de institutiile publice centrale care au solicitat realizarea acestora, in conditiile legii.
(4) Locuintele de serviciu, impreuna cu terenul aferent, realizate in conditiile prezentei legi si destinate functionarilor publici, precum si angajatilor din institutii publice locale fac obiectul proprietatii publice a unitatilor administrativ-teritoriale in care sunt amplasate si sunt administrate de institutiile publice locale care au solicitat realizarea acestora, in conditiile legii.
(5) Prin exceptie de la prevederile art. 53 alin. 4 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, locuintele prevazute la alin. (1) nu pot fi vandute.
(6) Repartizarea locuintelor de serviciu, cuantumul chiriei, precum si durata contractului de inchiriere se stabilesc prin acte administrative emise de autoritatile institutiilor publice centrale/locale, in conditiile legii.
(7) Necesitatea si oportunitatea realizarii constructiilor de locuinte de serviciu, pe terenurile puse la dispozitie de autoritatile publice centrale/locale, se stabilesc de catre institutiile publice centrale/locale, care vor prezenta Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si A.N.L. o nota justificativa pentru fundamentarea realizarii investitiilor.

26. La articolul 8, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
'Art. 8
(1) Tinerii, in sensul prevederilor prezentei legi, sunt persoane majore in varsta de pana la 35 de ani la data depunerii cererii pentru repartizarea unei locuinte construite prin programele A.N.L., destinate inchirierii, si care pot primi repartitii in cel mult 36 de luni de la implinirea acestei varste.
(2) Locuintele pentru tineri destinate inchirierii, inclusiv cele construite si destinate in mod exclusiv inchirierii tinerilor specialisti din invatamant sau sanatate, realizate in conditiile prezentei legi, fac obiectul proprietatii private a statului. Locuintele pentru tineri destinate inchirierii sunt administrate, in conformitate cu prevederile legale in materie aflate in vigoare, de autoritatile administratiei publice locale ale unitatilor administrativ-teritoriale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti in care acestea sunt amplasate. Locuintele destinate in mod exclusiv inchirierii tinerilor specialisti din invatamant sau sanatate sunt administrate de autoritatile administratiei publice locale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti sau de catre autoritatile administratiei publice centrale din domeniul invatamantului, respectiv din domeniul sanatatii ori sunt in administrarea unor unitati aflate in subordinea sau sub coordonarea acestor autoritati, potrivit legii, si care au solicitat realizarea acestora. Locuintele realizate in cadrul programului privind constructia de locuinte cu chirie prin atragerea capitalului privat fac obiectul proprietatii publice a statului. Pentru celelalte locuinte care se realizeaza prin programele de investitii prevazute la art. 7 alin. (6), regimul juridic si modul de repartizare sunt prevazute de Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.'

27. La articolul 8, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu urmatorul cuprins:
'(2^1) Administratorul locuintelor prevazute la alin. (2) exercita operatiuni specifice unui proprietar in numele statului, in sensul ca isi da acordul pentru:
a) racordarea/debransarea locuintelor la/de la retelele de utilitati;
b) imbunatatirile care se aduc la locuinte la solicitarea chiriasului;
c) iesiri din indiviziune, alipiri, dezlipiri care nu aduc atingere proprietatii publice/private a statului;
d) inscrierea mentiunilor in extrasul de carte funciara.'

28. La articolul 8, alineatele (3)(5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
'(3) Repartizarea locuintelor pentru tineri destinate inchirierii, construite si date in exploatare prin programele derulate de A.N.L. conform prevederilor art. 7 alin. (6), se face dupa criterii stabilite si adoptate de autoritatile administratiei publice locale, autoritatile administratiei publice locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si/sau autoritatile administratiei publice centrale care preiau in administrare aceste locuinte, cu avizul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, pe baza unor criterii-cadru de acces la locuinte si, respectiv, de prioritate in repartizarea locuintelor, aprobate prin hotarare a Guvernului. In baza unor propuneri temeinic justificate pot fi adaptate la situatii concrete existente pe plan local numai criteriile-cadru de acces la locuinte si numai din punctul de vedere al cuprinderii teritoriale.
(4) Contractele de inchiriere se incheie pe o durata de 5 ani de la data repartizarii locuintei si vor cuprinde clauze referitoare la recalcularea chiriei pentru titularii de contract care au implinit varsta de 35 de ani, precum si actualizarea anuala a cuantumului chiriei.
(5) Dupa expirarea perioadei contractuale initiale, prelungirea contractului de inchiriere se face, succesiv, pe perioade de cate un an.'

29. La articolul 8, dupa alineatul (5) se introduc 10 noi alineate, alin. (6)-(15), cu urmatorul cuprins:
'(6) La prelungirea contractelor de inchiriere, autoritatile administratiei publice locale ale unitatilor administrativ-teritoriale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si autoritatile administratiei publice centrale din domeniul invatamantului, respectiv din domeniul sanatatii, reevalueaza starea civila a chiriasilor si numarul de persoane aflate in intretinerea lor si, la solicitarea acestora, pot sa realizeze un schimb de locuinte cu asigurarea exigentelor minimale prevazute in anexa nr.1 la Legea locuintei nr.114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Schimbul de locuinte se realizeaza doar in cazul imobilelor aflate in exploatare, fiind exceptate locuintele noi. Unitatile locative supuse schimbului trebuie sa faca parte din aceeasi categorie de locuinte construite de A.N.L., iar schimbul reprezinta o conventie/acord intre doi chiriasi. Autoritatile administratiei publice locale/ale sectoarelor Municipiului Bucuresti, si/sau centrale pot dispune, cu respectarea prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, schimbarea locuintei atribuite unui chiarias cu o alta locuinta vacanta de aceeasi categorie.
(7) Chiria se stabileste anual de catre autoritatile administratiei publice locale, autoritatile administratiei publice locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si/sau autoritatile administratiei publice centrale si va acoperi cheltuielile de administrare, intretinere si reparatii, recuperarea investitiei, in functie de durata normata stabilita potrivit prevederilor legale, precum si o cota de maximum 1%.
(8) In functie de ierarhizarea localitatilor pe ranguri, stabilita conform Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a - Reteaua de localitati, cu modificarile si completarile ulterioare, valoarea chiriei lunare se pondereaza cu un coeficient, astfel:

Rangul localitatii Coeficient
0          1
I          0,95
II         0,9
III         0,85
IV         0,8
V          0,8


unde:
a) rangul 0 Capitala Romaniei, municipiu de importanta nationala,
b) rangul I municipii de importanta nationala, cu influenta potentiala la nivel european,
c) rangul II municipii de importanta interjudeteana, judeteana sau cu rol de echilibru in reteaua de localitati,
d) rangul III orase,
e) rangul IV comune,
f) rangul V sate componente ale comunelor si sate apartinand municipiilor si oraselor.
(9) In functie de veniturile pe membru de familie ale titularului contractului de inchiriere, valoarea chiriei lunare rezultate dupa aplicarea coeficientilor de ierarhizare a localitatilor, se pondereaza astfel:
   Venit                    Coeficient

Venitul pe membru de familie mai mic sau egal cu    0,90
salariul minim brut pe economie

Venitul pe membru de familie mai mare decat       0,95
salariul minim brut pe economie si care nu
depaseste cu 100% salariul minim brut pe economie

Venitul pe membru de familie mai mare decat 100%    1,00
salariul minim brut pe economie

(10) Pe baza indicatorilor prevazuti la alin. (7)-(9), modalitatea de calcul a chiriei se stabileste in Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor prezentei legi.
(11) Cuantumul chiriilor calculate conform alin. (7) se stabileste, pentru anul urmator, in prima zi lucratoare a lunii octombrie pe baza cursului valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei in data de 30 septembrie a anului in curs. Autoritatile administratiei publice locale, autoritatile administratiei publice locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si/sau autoritatile administratiei publice centrale au obligatia de a comunica A.N.L., in termen de 10 zile, o situatie detaliata cu privire la cuantumul chiriilor, defalcate pe tipuri de apartamente si varsta chiriasilor.
(12) Cedarea dreptului de folosinta a locuintei, repartizata in conditiile alin. (3), de catre titularul contractului de inchiriere, este interzisa, sub sanctiunea rezilierii de drept a contractului.
(13) In cazul locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, prevazute la art. 8 alin. (2), suma reprezentand recuperarea investitiei din cuantumul chiriei, calculata in functie de durata normata de functionare a cladirii, se vireaza, in termen de maximum 30 de zile de la incasarea acesteia, de catre autoritatile publice locale, autoritatile administratiei publice locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti sau, dupa caz, autoritatile publice centrale, in contul A.N.L. deschis la Trezoreria Statului si se utilizeaza pentru dezvoltarea fondului de locuinte prin A.N.L., iar orice intarziere atrage dupa sine plata de penalitati, conform prevederilor legale in vigoare.
(14) Penalitatile de intarziere prevazute la alin. (13), datorate A.N.L. pentru neindeplinirea obligatiilor de plata la scadenta, reprezinta 0,1%/zi din suma datorata, dar nu mai mult de cuantumul sumei asupra careia sunt calculate.
(15) Locuintele prevazute la alin. (2) se inregistreaza in contabilitatea autoritatilor publice locale, autoritatilor administratiei publice locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si/sau autoritatilor administratiei publice centrale, care le au in administrare, cu respectarea prevederilor legale in materie si se supun procedurilor de reevaluare si amortizare.'

30. La articolul 10, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu urmatorul cuprins:
'(1^1) Autoritatile administratiei publice locale, ale sectoarelor municipiului Bucuresti sau centrale, dupa caz, au obligatia sa solutioneze cererile prevazute la alin. (1) in termen de maximum 90 de zile de la data la care locuintele indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru a putea fi vandute. In caz contrar, datoreaza A.N.L. penalitati de intarziere, calculate pentru fiecare luna, in cuantum de 0,01%/luna, si care se aplica la valoarea de investitie a locuintei, inregistrata in contabilitatea autoritatilor publice locale, ale sectoarelor municipiului Bucuresti si/sau centrale, dupa caz, si pentru care s-a depus solicitarea de achizitionare, dar nu mai mult de cuantumul sumei asupra careia sunt calculate.'

31. La articolul 10 alineatul (2), partea introductiva si literele a)-c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
'Art. 10
(2) Vanzarea locuintelor prevazute la alin. (1) se face cu respectarea urmatoarelor conditii obligatorii:
a) pretul locuintei se poate achita integral, la data incheierii contractului de vanzare, din surse proprii ale beneficiarului si/sau din credite contractate de beneficiar de la institutii financiare autorizate, inclusiv cu garantia statului, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data inscrierii dreptului de proprietate in cartea funciara, sau in rate lunare egale, inclusiv dobanda aferenta, cu un avans de minimum 15% din valoarea de vanzare;
b) titularul contractului de inchiriere, precum si sotul/sotia acestuia, pot beneficia o singura data de cumpararea unei locuinte pentru tineri destinate inchirierii;
c) titularul contractului de inchiriere si membrii familiei acestuia - sot/sotie, copii si/sau alte persoane aflate in intretinerea acestuia - sa nu detina o alta locuinta in proprietate, inclusiv casa de vacanta, cu exceptia cotelor-parti dintr-o locuinta, dobandite in conditiile legii, daca acestea nu depasesc suprafata utila de 37 m^2, suprafata utila minimala/persoana, prevazuta de Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;'

32. La articolul 10 alineatul (2), dupa litera c) se introduce o noua litera, lit. c^1), cu urmatorul cuprins:
'c^1) titularul contractului de inchiriere si membrii familiei acestuia sot/sotie, copii si/sau alte persoane aflate in intretinerea acestuia sa nu detina la data incheierii contractului de vanzare-cumparare un teren atribuit conform prevederilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicata. La data incheierii contractului de vanzare se anuleaza orice procedura prealabila pentru obtinerea unui teren in conditiile prevazute de Legea nr. 15/2003, republicata.'

33. La articolul 10 alineatul (2), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
'd) valoarea de vanzare a locuintei se calculeaza de catre autoritatile administratiei publice locale si ale sectoarelor Municipiului Bucuresti sau de catre operatorii economici in a caror administrare se afla imobilele respective, precum si de catre autoritatile administratiei publice centrale din domeniul invatamantului, respectiv din domeniul sanatatii, sau de catre unele unitati aflate in subordinea ori sub coordonarea acestor autoritati, potrivit legii, si reprezinta valoarea de inlocuire pe metru patrat, multiplicata cu suprafata construita efectiv, inclusiv cotele indivize, diminuata cu amortizarea calculata de la data punerii in functiune a locuintei pana la data vanzarii acesteia. Valoarea de inlocuire este valoarea medie ponderata pe metru patrat, calculata pe baza valorii contractelor de antrepriza incheiate, in conditiile legii, in cursul anului anterior de catre A.N.L. cu antreprenorii, care se majoreaza cu un coeficient rezultat din raportul dintre valoarea medie ponderata pe metru patrat a locuintelor puse in functiune in anul anterior si valoarea medie ponderata pe metru patrat contractata la momentul inceperii lucrarilor acestor locuinte. In cazul in care, in cursul anului anterior, A.N.L. nu a incheiat cel putin doua contracte de antrepriza cu antreprenorii, pentru stabilirea valorii de inlocuire se utilizeaza ca an de calcul ultimul an in care s-au incheiat cel putin doua contracte de antrepriza. Valoarea de inlocuire pe metru patrat astfel calculata se stabileste anual prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice, ce urmeaza a fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Pentru acoperirea cheltuielilor de promovare, publicitate imobiliara, evidenta si vanzare, unitatile prin care se efectueaza vanzarea, potrivit legii, beneficiaza de un comision de pana la 1% din valoarea de vanzare calculata a locuintei, comision care se include, impreuna cu valoarea de vanzare a locuintei, in pretul final de vanzare al acesteia;'

34. La articolul 10 alineatul (2), dupa litera d) se introduc doua noi litere, lit. d^1) si d^2), cu urmatorul cuprins:
'd^1) valoarea de vanzare stabilita, conform prevederilor lit. a), se pondereaza cu un coeficient determinat in functie de ierarhizarea localitatilor pe ranguri, stabilita prin Legea nr. 351/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:
  Rangul localitati           Coeficient de
                       ponderare
0 - Bucuresti                 1,40
I - Municipii de importanta nationala     1,00
I.1 - Cu peste 400.000 locuitori        0,99
I.2 - Intre 300.001 si 400.000 locuitori    0,98
I.3 - Intre 200.000 si 300.000 locuitori    0,97
II - Municipii de importanta interjudeteana
II.1 - Intre 150.001 si 200.000 locuitori   0,96
II.2 - Intre 100.001 si 150.000 locuitori   0,95
II.3 - Intre 50.001 si 100.000 locuitori    0,94
II.4 - Pana la 50.000 locuitori        0,93
III - Orase
III.1 - Cu peste 30.000 locuitori       0,92
III.2 - Intre 10.001 si 30.000 locuitori    0,91
III.3 - Pana la 10.000 locuitori        0,90
IV - Sate resedinta de comuna         0,85
V - Sate componente ale comunelor si sate
apartinand municipiilor si oraselor      0,80

unde:
a) rangul 0 Capitala Romaniei, municipiu de importanta europeana;
b) rangul I municipii de importanta nationala, cu influenta potentiala la nivel european;
c) rangul II municipii de importanta interjudeteana, judeteana sau cu rol de echilibru in reteaua de localitati;
d) rangul III orase;
e) rangul IV sate resedinta de comuna;
f) rangul V sate componente ale comunelor si sate apartinand municipiilor si oraselor;
d^2) in situatia in care valoarea stabilita, conform prevederilor lit. d^1), este mai mica decat valoarea de inventar, atunci valoarea de vanzare a locuintelor este egala cu valoarea de inventar a acestora, actualizata conform prevederilor legale in vigoare, mai putin contravaloarea sumelor rezultate din cuantumul chiriei reprezentand recuperarea investitiei, calculata in functie de durata normata de functionare a cladirii, retinuta de autoritatile administratiei publice locale, ale sectoarelor municipiului Bucuresti si/sau centrale, si virata catre A.N.L. conform prevederilor art. 8 alin. (13).'

35. La articolul 10 alineatul (2), litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
'f) locuintele nu pot face obiectul unor acte de dispozitie intre vii pe o perioada de 5 ani de la data dobandirii acestora. Aceasta interdictie se va consemna la inscrierea dreptului de proprietate in cartea funciara in conditiile legii. Prin exceptie, locuintele pot face obiectul unor garantii reale imobiliare, constituite in favoarea institutiilor de credit definite conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, care finanteaza achizitia acestor locuinte, si/sau in favoarea statului roman, in cazul creditelor acordate de institutiile de credit, cu garantia statului, conform prevederilor legale in vigoare. Institutiile de credit, sau, dupa caz, statul roman, prin organele competente, vor putea valorifica locuintele si anterior expirarii termenului de 5 ani, pe calea executarii silite, in conditiile legii, in cazul neindeplinirii obligatiilor din contractele de credit de catre proprietarii locuintelor;'

36. La articolul 10, dupa alineatul (2) se introduc cinci noi alineate, alineatele (2^1) - (2^5), cu urmatorul cuprins:
'(2^1) Pentru achizitionarea locuintelor cu plata in rate lunare egale, prevazute la alin. (2) lit. a), ratele lunare cuprind o dobanda anuala care acopera dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei la care se adauga doua puncte procentuale, aceasta dobanda fiind aplicabila la valoarea ramasa de achitat.
(2^2) Contractul de vanzare cu plata in rate lunare egale, inclusiv dobanda aferenta, prevazute la alin. (2) lit. a), prevede urmatoarele:
a) transferul de proprietate asupra locuintei se produce dupa achitarea integrala a valorii de vanzare, cu indeplinirea formalitatilor de publicitate cerute de lege;
b) pana la achitarea valorii de vanzare, locuintele raman in administrarea autoritatilor administratiei publice locale ale unitatilor administrativ-teritoriale in care acestea sunt amplasate, iar cele destinate in mod exclusiv inchirierii tinerilor specialisti din invatamant sau sanatate in administrarea autoritatilor administratiei publice centrale din domeniul invatamantului, respectiv din domeniul sanatatii, ori in administrarea unor unitati aflate in subordinea sau sub coordonarea acestor autoritati, pana la data transferului de proprietate si schimbarea rolului fiscal pe numele acestora;
c) cumparatorul se obliga sa achite ratele lunare la scadenta. Pentru neachitarea la termenul scadent a obligatiilor de plata, acesta datoreaza majorari de intarziere;
d) executarea obligatiei de plata a ratelor poate fi suspendata pentru o perioada de maximum 3 luni. Suspendarea se dispune de catre autoritatile administratiei publice locale in care sunt amplasate locuintele, in conditiile in care titularul contractului de vanzare cu plata in rate lunare depune o cerere motivata cu 15 zile inainte de data stabilita pentru plata ratei curente, insotita de acte doveditoare privind diminuarea veniturilor. Durata contractului nu se prelungeste cu perioada pentru care a intervenit suspendarea, valoarea ratelor lunare fiind recalculata corespunzator;
e) suspendarea executarii obligatiei de plata a ratelor lunare poate fi solicitata doar dupa minimum 36 de luni de la expirarea unei alte perioade de suspendare si de maximum 3 ori pana la achitarea integrala a valorii de vanzare;
f) dupa expirarea perioadei de suspendare a executarii obligatiei de plata a ratelor lunare, in cazul neachitarii primei rate, contractul de vanzare-cumparare se considera reziliat de drept, fara nicio alta formalitate, titularul contractului fiind considerat de drept in intarziere si avand obligatia de a preda locuinta la data notificata;
g) posibilitatea achitarii in avans, in totalitate sau partial a ratelor ramase, inclusiv dobanda, pana la data achitarii integrale;
h) in cazul rezilierii contractului in temeiul lit. f), titularul contractului este decazut din dreptul de a solicita restituirea sumelor achitate, acestea constituindu-se in venituri la A.N.L. si urmand regimul prevazut la alin. (3).
(2^3) Modul de constituire si de plata a avansului, a ratelor lunare egale, inclusiv dobanda aferenta, si a majorarilor de intarziere se stabileste in normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor prezentei legi.
(2^4) Odata cu dreptul de proprietate asupra locuintei se dobandeste si dreptul de proprietate asupra cotelor-parti de constructii si instalatii, precum si asupra dotarilor care, prin natura lor, nu se pot folosi decat in comun, conform prevederilor legale in vigoare.
(2^5) Odata cu dobandirea dreptului de proprietate asupra locuintei, titularul contractului dobandeste si dreptul de folosinta asupra cotei-parti de teren aferente acesteia, pe durata existentei cladirii, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.'

37. La articolul 10, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
'(3) Sumele obtinute din vanzarea locuintelor prevazute la alin. (1) se utilizeaza numai pentru finantarea constructiei de locuinte.
Dupa retinerea comisionului prevazut la alin. (2) lit. d) si, dupa caz, a valorii de vanzare a constructiilor prevazute la art. 2 alin. (7), sumele obtinute se vireaza de catre autoritatile administratiei publice locale, ale sectoarelor municipiului Bucuresti si, respectiv, de operatorii economici in a caror administrare se afla imobilele respective, precum si de catre autoritatile administratiei publice centrale din domeniul invatamantului, respectiv din domeniul sanatatii, sau de catre unitatile aflate in subordinea ori sub coordonarea acestor autoritati in a caror administrare se afla imobilele respective, prin bugetul propriu, catre A.N.L., pentru finantarea programului de locuinte pentru tineri. In colaborare cu autoritatile administratiei publice locale, ale sectoarelor municipiului Bucuresti si cu autoritatile administratiei publice centrale din domeniul invatamantului si sanatatii, A.N.L. tine evidenta sumelor rezultate din vanzare si incasate.'

38. La articolul 10, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
'(5) Autoritatile administratiei publice locale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti si autoritatile publice centrale au obligatia sa initieze procedurile legale pentru infiintarea asociatiilor de proprietari in cladirile de locuit pe care le administreaza si in care sunt situate locuinte pentru tineri destinate inchirierii, dupa vanzarea catre chiriasi a 3 unitati locative din cladire.'

39. La articolul 10, dupa alineatul (6) se introduc doua noi alineate, alin.(7) si (8), cu urmatorul cuprins:
'(7) Nerespectarea dispozitiilor art. 10 de catre autoritatile administratiei publice locale, ale sectoarelor municipiului Bucuresti sau de catre operatorii economici in a caror administrare se afla imobilele respective, precum si de catre autoritatile administratiei publice centrale din domeniul invatamantului, respectiv din domeniul sanatatii, sau de catre unele unitati aflate in subordinea ori sub coordonarea acestor autoritati, atrage raspunderea materiala, disciplinara, civila si penala, dupa caz, potrivit legii.
(8) In cazul locuintelor pentru care contractul de vanzare a fost reziliat de drept, acestea se repartizeaza de catre autoritatile administratiei publice locale, ale sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si de catre autoritatile administratiei publice centrale din domeniul invatamantului, respectiv din domeniul sanatatii, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (3) sau ale art. 23, dupa caz.'

40. La articolul 13, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
'Art. 13
(1) Conducerea A.N.L. se realizeaza prin Consiliul de administratie, ca organ executiv.'

41. La articolul 13, alineatul (2) se abroga.

42. Articolul 14 se abroga.

43. La articolul 20, alineatele (1), (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
'Art. 20
(1) La solicitarea autoritatilor administratiei publice locale, ale sectoarelor municipiului Bucuresti, respectiv a autoritatilor administratiei publice centrale din domeniul invatamantului, respectiv din domeniul sanatatii, A.N.L. poate promova, in cadrul programelor de constructii de locuinte pentru tineri destinate inchirierii, prevazute la art. 7 alin. (6), obiective de investitii publice in constructia de locuinte destinate inchirierii in mod exclusiv unor tineri specialisti din aceste domenii de activitate.
(2) Necesitatea si oportunitatea realizarii constructiilor de locuinte pentru tineri destinate inchirierii, prevazute la alin. (1), se stabilesc prin studii de prefezabilitate promovate si aprobate de autoritatile administratiei publice locale, ale sectoarelor municipiului Bucuresti sau ale administratiei publice centrale interesate, studii care se transmit A.N.L. Studiile de prefezabilitate se finanteaza din surse prevazute cu aceasta destinatie in bugetele proprii ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale administratiei publice centrale interesate sau din alte surse legal constituite.
....................................
(4) Pentru realizarea de locuinte destinate inchirierii in mod exclusiv unor tineri specialisti din invatamant sau sanatate, autoritatile administratiei publice locale, ale sectoarelor municipiului Bucuresti sau ale administratiei publice centrale interesate raspund de punerea la dispozitie a terenurilor in conditiile prevazute la art. 3 alin. (1).
Terenurile pot fi in proprietatea publica sau privata a autoritatilor publice locale, in proprietatea publica sau privata a statului si in administrarea autoritatilor administratiei publice centrale respective sau, dupa caz, in administrarea unor unitati aflate in subordinea ori sub coordonarea acestor autoritati, in conditiile legii.'

44. La articolul 23, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
'Art. 23
(1) Repartizarea locuintelor pentru tineri destinate inchirierii, construite si date in exploatare prin programele derulate de A.N.L. conform prevederilor art. 20 - 22, se face dupa criterii stabilite si adoptate de autoritatile administratiei publice locale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si de autoritatile administratiei publice centrale din invatamant sau sanatate, dupa caz, care preiau in administrare respectivele locuinte, cu avizul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, potrivit prevederilor art. 8 alin. (3).'

45. Articolul 24 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
'Art. 24
Contractele de inchiriere, contractele de vanzare-cumparare, precum si orice alte acte incheiate cu incalcarea dispozitiilor art. 22 si 23 sunt lovite de nulitate absoluta. Depistarea acestor cazuri si sesizarea instantelor judecatoresti pentru constatarea nulitatii si restabilirea situatiei anterioare se fac prin grija prefectilor pentru locuintele administrate de catre autoritatile administratiei publice locale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, respectiv de catre ministerele care coordoneaza activitatile din domeniul invatamantului, ori din domeniul sanatatii, dupa caz.'

46. Articolul 27 se abroga."

Art. II
Contractele de inchiriere incheiate pana la data aprobarii prezentei legi vor respecta prevederile legale aflate in vigoare, la data incheierii lor, pana la expirarea termenului de inchiriere prevazut in contract. Dupa expirarea termenului de inchiriere prevazut in contract, se aplica prevederile prezentei legi.

Art. III
In tot cuprinsul Legii nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sintagma Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului se inlocuieste cu sintagma Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.

Art. IV
In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi se vor actualiza Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 962/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. V
Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 740 din 21 octombrie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Camera Deputatilor

Poate fi de interes si:
Legea 65/2016 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte
Legea 296/2015 pentru completarea OUG 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece
HG 850/2014 pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la HG 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casa. Hotararea nr. 850/2014
HG 818/2014 pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la HG 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casa. Hotarare nr. 818/2014
OUG 43/2014 privind durata unor contracte de inchiriere pentru suprafete locative cu destinatia de locuinte. Ordonanta de urgenta nr. 43/2014
Lege privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, legea nr. 15/2003, republicata in 2008
Legea 342/2013 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala. Lege nr. 342/2013
Legea 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor, republicata 2013. Lege nr. 260/2008 republicata 2013
OG 27/2013 pentru modificarea si completarea OUG 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece. Ordonanta 27/2013
HG 565/2013 pentru modificarea si completarea anexelor 1 si 2 la HG 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casa. Hotarare nr. 565/2013
HG 615/2013 pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la HG 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casa. Hotarare nr. 615/2013
Legea 243/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor. Lege nr. 243/2013
HG 1288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Hotarare 1288/2012 - ANCPI
OUG 63/2012 pentru modificarea si completarea OUG 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte. Ordonanta de urgenta 63/2012
OUG 95/2011 privind unele masuri de aplicare a Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala
Legea 170/2011 privind aprobarea OUG 34/2011 pentru modificarea si completarea OG 36/2007 privind efectuarea recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania in anul 2011. Lege nr. 170/2011
HG 922/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.502/2009 privind organizarea si desfasurarea recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania in anul 2011
Legea 158/2011 pentru aprobarea OUG 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte. Lege nr. 158/2011
Legea 76/2011 pentru aprobarea OUG 69/2010 privind reabilitarea termica a cladirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentala. Lege nr. 76/2011
OUG 34/2011 pentru modificarea si completarea OG 36/2007 privind efectuarea recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania in anul 2011. Ordonanta de urgenta 34/2011


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
54 useri online

Useri autentificati: