DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 219/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor. Lege nr. 219/2013Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 411 din 8 iulie 2013

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 763 din 12 noiembrie 2013, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 3, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Deputatii si senatorii alesi ca urmare a organizarii unor alegeri partiale pentru ocuparea locurilor vacante pe parcursul unei legislaturi vor depune juramantul de credinta dupa validarea mandatelor, potrivit aceleiasi proceduri si cu aceleasi consecinte juridice."

2. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 4 - Declaratia de avere si declaratia de interese
(1) Dupa intrunirea legala a Camerelor si validarea mandatului, fiecare deputat si fiecare senator este obligat sa depuna declaratia de avere si declaratia de interese, potrivit legii.
(2) Deputatii si senatorii alesi ca urmare a organizarii unor alegeri partiale au obligatia sa depuna declaratia de avere si declaratia de interese la inceputul mandatului si dupa validare, potrivit legii.
(3) Deputatii si senatorii au obligatia de a depune declaratia de avere si declaratia de interese si la incetarea mandatului, incusiv daca aceasta are loc inainte de termen.
(4) Declaratia de avere si declaratia de interese se completeaza personal, se dateaza, se semneaza olograf si se depun la persoana desemnata in acest scop de secretarul general al Camerei Deputatilor sau al Senatului, care elibereaza dovada de primire.
(5) Declaratia de avere si declaratia de interese se publica pe pagina de internet a Camerei Deputatilor si, respectiv, a Senatului, potrivit legii.
(6) Deputatii si senatorii au obligatia de a actualiza anual declaratia de avere si declaratia de interese, in conditiile legii."

3. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 7 - Incetarea mandatului
(1) Calitatea de deputat sau de senator inceteaza:
a) la data intrunirii legale a Camerelor nou-alese;
b) in caz de demisie, de la data mentionata in cuprinsul acesteia, depusa la Biroul permanent al Camerei din care deputatul sau senatorul face parte;
c) in caz de pierdere a drepturilor electorale, de la data ramanerii definite si irevocabile a hotararii judecatoresti prin care se dispune pierderea acestor drepturi;
d) in caz de deces, de la data consemnata in certificatul de deces;
e) in caz de incompatibilitate.
(2) Incetarea mandatului de deputat sau de senator datorata incompatibilitatii are loc:
a) la data mentionata in cuprinsul demisiei pentru incompatibilitate, depusa la Biroul permanent al Camerei din care deputatul sau senatorul face parte;
b) la data adoptarii unei hotarari a Camerei din care deputatul sau senatorul face parte, prin care se constata starea de incompatibilitate;
c) la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti prin care se respinge contestatia la raportul Agentiei Nationale de Integritate prin care s-a constatat incompatibilitatea;
d) la expirarea termenului prevazut in Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative, cu modificarile ulterioare, de la data luarii la cunostinta a raportului de evaluare al Agentiei Nationale de Integritate, daca in acest termen deputaatul sau senatorul nu a contestat raportul la instanta de contencios administrativ. Luarea la cunostinta se face prin comunicarea raportului Agentiei Nationale de Integritate, sub semnatura de primire, catre deputatul sau senatorul in cauza ori, in cazul in care refuza primirea, prin anuntul facut de presedintele de sedinta in plenul Camerei din care face parte.
(3) In cazul in care deputatul sau senatorul si-a depus demisia, presedintele, in prima sedinta publica a plenului respectivei Camere, il intreaba pe deputat sau pe senator daca staruie in demisie si, daca acesta raspunde afirmativ sau nu se prezinta la sedinta de plen pentru a raspunde, presedintele ia act de demisie si supune votului plenului Camerei din care face parte adoptarea hotararii prin care se vacanteaza locul de deputat sau de senator.
(4) In cazurile prevazute la alin. (1) lit. c) si d), precum si in cazurile prevazute la alin. (2) lit. c) si d), presedintele Camerei ia acti de situatia de incetare a mandatului de deputat sau de senator si supune votului plenului Camerei din care face parte adoptarea hotararii prin care se vacanteaza locul de deputat sau de senator.
(5) Hotararile de vacantare a locului de deputat sau de senator, prevazute la alin. (3) si (4), se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(6) Mandatul de deputat sau de senator se prelungeste de drept in cazul in care mandatul Camerei din care face parte se prelungeste de drept in conformitate cu prevederile art. 63 alin. (1) si (4) din Constitutia Romaniei, republicata.

4. Dupa articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8^1, cu urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 8^1 - Organizarea activitatii parlamentare
(1) Activitatea deputatilor si senatorilor, precum si organizarea si functionarea fiecarei Camere se stabilesc prin regulament propriu. In vederea asigurarii exercitarii mandatului deputatilor si senatorilor, resursele financiare aferente desfasurarii activitatii fiecarei Camere sunt prevazute in bugetul propiu, pe care il adopta fiecare Camera.
(2) Deputatii si senatorii constituie comisii permanente si pot institui comisii de ancheta sau alte comisii speciale, in conditiile prevazute de regulamente. Camerele isi pot constitui comisii comune, grupuri de prietenie cu alte parlamente si delegatii ale Parlamentului Romaniei la adunarile parlamentare cu caracter european sau international. Conditiile de constituire, obiectivele activitatii si procedurile de lucru ale comisiilor se stabilesc in regulamentul fiecarei Camere si in regulamentul sedintelor comune ale Cameerelor sau ad-hoc pentru comisiile speciale ori de ancheta."

5. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 9 - Principiul interesului national
Deputatii si senatorii au indatorirea de a actiona in interesul intregii natiuni si al locuitorilor din circumscriptiile electorale pe care le reprezinta, respectiv al cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, pe care ii reprezinta."

6. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 13 - Respectarea regulamentelor
(1) Deputatii si senatorii sunt obligati sa respecte prevederile regulamentelor, sa se supuna normelor de conduita civilizata, de curtoazie si de disciplina parlamentara si sa nu aiba atitudini sau sa foloseasca expresii ori cuvinte injurioase, ofensatoare, discriminatorii sau calomnioase.
(2) Comisiile Camerei Deputatilor si Senatului care au in competenta analiza problemelor de disciplina parlamentara elaboreaza, in sedinta comuna, proiectul Codului de conduita al deputatilor si senatorilor si il inainteaza birourilor permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului, in vederea inscrierii pe ordinea dde zi a plenului celor doua Camere.
(3) Codul de conduita al deputatilor si senatorilor se adopta prin hotarare, in sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului, cu votul majoritatii membrilor."

7. Titlul capitolului IV se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"CAPITOLUL IV - Incompatibilitati, interdictii si conflictul de interese"

8. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 14 - Principii cu caracter general
(1) Nicio persoana nu poate fi in acelasi timp deputat si senator.
(2) Calitatea de deputat sau de senator este incompatibila cu calitatea de membru in Parlamentul European. (3) Calitatea de deputat sau de senator este incompatibila cu exercitarea oricarei functii publice de autoritate, cu exceptia celei de membru al Guvernului."

9. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 15 - Incompatibilitati
(1) Calitatea de deputat sau de senator este incompatibila cu functiile publice de autoritate prevazute la art. 81 alin. (2) din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu situatiile de incompatibilitate generate de dispozitiile art. 82^1 din aceeasi lege.
(2) Calitatea de deputat sau de senator este, de asemenea, incompatibila cu:
a) functia de presedinte, vicepresedinte, director general, director, administrator, membru al consiliului de administratie sau cenzor la societatile comerciale, inclusiv bancile sau alte institutii de credit, societatile de asigurare si cele financiare, precum si la institutiile publice;
b) functia de presedinte sau de secretar al adunarilor generale ale actionarilor sau asociatilor la societatile comerciale prevazute la lit. a);
c) functia de reprezentant al statului in adunarile generale ale societatilor comerciale prevazute la lit. a);
d) functia de manager sau membru al consiliilor de administratie ale regiilor autonome, companiilor si societatilor nationale;
e) calitatea de comerciant persoana fizica;
g) o functie publica incredintata de un stat strain, cu exceptia acelor functii prevazute in acordurile si conventiile la care Romania este parte;
h) functia de presedinte, vicepresedinte, secretar si trezorier al federatiilor si confederatiilor sindicale.
(3) Calitatea de deputat sau de senator este incompatibila cu functiile si activitatile persoanelor care, conform statutului lor, nu pot face parte din partide politice.
(4) Prevederile alin. (3) nu se aplica reprezentantilor organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale pentru care este prevazuta interdictia de a face parte din partide politice in statutul propriu.
(5) Alte incompatibilitati cu calitatea de deputat sau de senator se pot stabili numai prin lege organica."

10. Articolelel 16 si 17 se abroga.

11. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 18 - Procedura declararii incompatibilitatii
(1) Deputatul sau senatorul care, la data intrarii in exercitiul mandatului, se afla in una dintre situatiile de incompatibilitate prevazute in prezentul statut sau in alte legi speciale are la dispozitie un termen de 15 zile pentru a notifica Biroul permanent al Camerei din care face parte cu privire la starea sa de incompatibilitate. Dupa expirarea acestui termen, deputatul sau senatorul va opta, in termen de 30 de zile, intre mandatul de deputat sau de senator si functia ori functiile incompatibile, demisionand potrivit optiunii sale. Demisia deputatului sau a senatorului se aduce la cunostinta Biroului permanent al Camerei din care acesta face parte.
(2) Deputatul sau senatorul care nu si-a exprimat optiunea potrivit prevederilor alin. (1) ramane in starea de incompatibilitate. Biroul permanent al Camerei din care face parte sesizeaza comisia care are in competenta analizarea situatiilor de incompatibilitate in vederea intocmirii unui raport, in termen de 15 zile de la sesizare. Comisia competenta solicita punctul de vedere al Agentiei Nationale de Integritate, care va raspunde solicitarii in cel mult 5 zile. Raportul comisiei se inainteaza Biroului permanent al Camerei Deputatilor sau Senatului, care il va informa pe deputatul sau senatorul in cauza si va supune in prima sedinta a plenului Camerei din care face parte un proiect de hotarare de constatarii a starii de incompatibilitate si de incetare a mandatului.
(3) Deputatul sau senatorul aflat intr-o stare de incompatibilitate survenita in timpul exercitarii mandatului aduce la cunostinta Biroului permanent al Camerei din care face parte aceasta situatie, in scris, in termen de cel mult 15 zile de la data intervenirii acesteia. La implinirea termenului de 30 de zile de la notificare, prevederile alin. (2) se aplica in mod corespunzator.
(4) Deputatul sau senatorul se poate adresa Biroului permanent al Camerei din care face parte, in vederea clarificarii unei eventuale stari personale de incompatibilitate. Biroul permanent inainteaza solicitarea comisiei care are in competenta analizarea situatiilor de incompatibilitate, in vederea intocmirii unui raport, in termen de 15 zile de la sesizare. In cazul in care din raportul comisiei reiese existenta unei stari de incompatiblitate, deputatul sau senatorul are obligatia ca in termen de 30 de zile sa opteze intre calitatea de deputat ori de senator si functia sau functiile incompatibile. Prevederile alin. (2) se aplica in mod corespunzator.
(5) Prevederile referitoare la declararea starii de incompatibilitate prevazute la alin. (1)-(4) se completeaza in mod corespunzator cu cele ale regulamentului fiecarei Camere, precum si cu cele ale Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 176/2010, cu modificarile ulterioare.
(6) In situatia in care Agentia Nationala de Integritate a finalizat un raport de evaluare privind existenta unei incompatibilitati a unui deputat sau senator, raportul de evaluare se comunica in termen de 5 zile de la finalizare persoanei in cauza, precum si Camerei din care acesta face parte, in conformitate cu art. 21 alin. (4) din Legea nr. 176/2010, cu modificarile ulterioare. Biroul permanent al Camerei din care face parte persoana in cauza o instiinteaza de urgenta pe aceasta, punandu-i la dispozitie o copie a raportului."

12. Dupa articolul 18 se introduce un nou articol, articolul 18^1, cu urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 18^1 - Interdictia publicitara
Este interzisa folosirea numelui insotit de calitatea de deputat ori de senator in orice actiune publicitara privitoare la orice societate comerciala, financiara, industriala sau altele asemenea cu scop lucrativ."

13. Articolul 19 se abroga.

14. Dupa articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 19^1, cu urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 19^1 - Conflictul de interese
(1) Fapta deputatului sau senatorului de a incalca legislatia in materie privind conflictul de interese constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza cu diminuarea indemnizatiei cu 10% pe o perioada de maximum 3 luni. Sanctiunea se aplica de catre Biroul permanent al Camerei din care face parte deputatul sau senatorul.
(2) Deputatul sau senatorul se afla in conflict de interese la expirarea termenului prevazut in Legea nr. 176/2010, cu modificarile ulterioare, de la data luarii la cunostinta a raportului de evaluare al Agentiei Nationale de Integritate, daca in acest termen deputatul sau senatorul nu a contestat raportul la instanta de contencios administrativ. Luarea la cunostinta se face prin comunicarea raportului Agentiei Nationale de Integritate, sub semnatura de primire, catre deputatul sau senatorul in cauza ori, in cazul in care refuza primirea, prin anuntul facut de catre presedintele de sedinta in plenul Camerei din care face parte.
(3) In situatia in care Agentia Nationala de Integritate a finalizat un raport de evaluare privind existenta unui conflict de interese a unui deputat sau senator, raportul de evaluare se comunica in termen de 5 zile de la finalizare persoanei in cauza, precum si Camerei din care acesta face parte, in conformitate cu art. 21 alin. (4) din Legea nr. 176/2010, cu modificarile ulterioare. Biroul permanent al Camerei din care face parte persoana in cauza o instiinteaza de urgenta pe aceasta, punandu-i la dispozitie o copie a raportului."

15. Titlul articolului 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 21 - Imunitatea"

16. La articolul 23, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Deputatii si senatorii pot fi chemati in fata organului de urmarire penala sau a instantei de judecata in calitate de martor. In cazul in care li se solicita sa depuna marturie asupra unor fapte sau informatii de care au luat cunostinta in exercitarea mandatului si care au caracter clasificat, marturia se va depune in conditiile Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu informarea Biroului permanent al Camerei din care fac parte."

17. La articolul 23, alineatele (3)-(5) se abroga.

18. Articolul 25 se abroga.

19. La articolul 29, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (1^1) si (1^2), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Deputatul sau senatorul poate solicita in scris liderului grupului parlamentar din care face parte permisiunea de a absenta de la lucrarile Camerei pentru rezolvarea unor probleme legate de exercitarea mandatului sau pentru rezolvarea unor probleme personale.
(1^2) In situatia in care deputatul sau senatorul absenteaza de la lucrarile Camerei datorita aparitiei unor situatii neprevazute, acesta se poate adresa in scris Biroului permanent pentru a solicita motivarea respectivelor absente."

20. La articolul 29 alineatul (2), literele b) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"b) participa la activitati stabilite prin decizia Birourilor permanente reunite ale celor doua Camere sau a Biroului permanent al Camerei din care face parte ori la invitatia Guvernului sau a Presedintelui Romaniei;
......
d) are aprobata motivarea absentei de catre liderul de grup sau de catre Biroul permanent, dupa caz."

21. La articolul 30, alineatul (1) se abroga.

22. La articolul 30, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Neparticiparea la cel putin o activitate parlamentara desfasurata in sediul Camerei Deputatilor sau Senatului, dupa caz, in cadrul programului si ordinii de zi aprobate de Biroul permanent, se considera absenta nemotivata si are drept consecinta retinerea a 1% din indemnizatia lunara bruta a deputatului sau senatorului, cu exceptia motivarii absentelor in conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1^1) si (1^2).
(3) Regulementele Camerelor stabilesc procedurile de urmat pentru executarea prevederilor prezentului articol, inclusiv acordarea concediilor cu plata drepturilor banesti, care nu pot fi mai mari de 8 zile pe durata unei sesiuni si care se aproba de presedintele Camerei pentru cele de pana la 4 zile si de Biroul permanent al Camerei pentru cele de peste 4 zile."

23. Articolul 32 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 32 - Dreptul de a fi ales in structuri parlamentare
(1) Deputatii si senatorii fac parte, in mod obligatoriu, dintr-o comisie parlamentara a Camerei respective, cu exceptiile prevazute prin regulamentul Camerei Deputatilor sau al Senatului ori prin hotarari ale birourilor permanente ale acestora.
(2) Deputatii si senatorii au dreptul sa fie membri si sa fie alesi, in conditiile regulamentului, in Biroul permanent al Camerei din care fac parte, in conducerea unei comisii permanente, in conducerea unui grup parlamentar, in conducerea unei comisii speciale ori a unei comisii de ancheta.
(3) Deputatii si senatorii au dreptul sa fie membri si sa fie alesi in conducerea comisiilor comune ale celor doua Camere, in comisii de ancheta sau ale comisii comune speciale, in grupuri de prietenie cu alte parlamente si in delegatii ale Parlamentului Romaniei la adunarile parlamentare cu caracter european sau international."

24. Articolul 33 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 33 - Dreptul de a alege organele de conducere
(1) Deputatii si senatorii au dreptul sa isi aleaga reprezentantii in structurile de conducere ale Camerei din care fac parte.
(2) Procedur ade alegere a deputatilor si senatorilor in structurile de conducere se desfasoara in conformitate cu prevederile regulamentelor celor doua Camere.
(3) Pierderea sprijinului politic de catre deputat sau senator atrage de drept incetarea calitatii de titular al oricarei functii obtinute prin sustinere politica."

25. La articolul 34 se introduc trei noi alineate, alineatele (2)-(4), cu urmatorul cuprins:
"(2) Grupurile parlamentare se pot constitui din deputati, respectiv senatori care au candidat la alegeri din partea aceluiasi partid politic, a aceleiasi formatiuni politice ori aliante politice, aliante electorale sau din deputati ori senatori care au candidat ca independenti si au fost alesi.
(3) Deputatii care reprezinta organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, care au obtinut mandatul de deputat in conformitate cu prevederile legii si ale Constitutiei Romaniei, pot constitui un singur grup parlamentar.
(4) Deputatii sau senatorii care parasesc grupul parlamentar din care fac parte in conformitate cu alin. (1) devin deputati sau senatori neafiliati, daca nu se afiliaza unui alt grup parlamentar. Deputatii si senatorii ramasi neafiliati nu isi pot constitui grupuri parlamentare."

26. La articolul 36, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Drepturile si libertatile se exercita in limitele continutului constitutional si legal al mandatului de deputat sau de senator si numai in formele si cu procedura prevazute in regulamentul fiecarei Camere si in Regulamentul sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului."

27. Dupa articolul 36 se introduce un nou capitol, capitolul VII^1, cuprinzand articolul 36^1, cu urmatorul cuprins:
"CAPITOLUL VII^1 - Participarea deputatilor si senatorilor la activitati legate de Uniunea Europeana


ARTICOLUL 36^1
(1) Deputatii si senatorii examineaza proiecte de acte legislative si documente consultative ale Uniunii Europene in temeiul drepturilor constitutionale privind controlul parlamentar asupra activitatii Guvernului si al tratatelor constitutive ale Uniunii Europene.
(2) Deputatii si senatorii participa la punerea in practica a principiului democratiei participative, stipulat in art. 10 din Tratatul privind Uniunea Europeana (TUE), prin exercitarea controlului parlamentar asupra activitatii Guvernului in domeniul afacerilor europene.
(3) Deputatii si senatorii contribuie in mod activ la buna functionare a Uniunii Europene, in temeiul art. 12 din TUE, al Protocolului 1 la Tratatul de la Lisabona privind rolul parlamentelor nationale in Uniunea Europeana si al Protocolului 2 la Tratatul de la Lisabona privind aplicarea principiilor subsidiaritatii si proportionalitatii, prin participarea la dialogul politic cu institutiile Uniunii Europene Comisia Europeana, Parlamentul European, Consiliul.
(4) Activitatea deputatilor si senatorilor in domeniul afacerilor europene se desfasoara in conformitate cu legislatia privind cooperarea dintre Parlament si Guvern in domeniul afacerilor europene, sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului si cu regulamentele celor doua Camere."

28. La articolul 38, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(1) In scopul exercitarii mandatului in circumscriptiile electorale, deputatilor si senatorilor li se acorda lunar o suma forfetara din bugetul Camerei Deputatilor si, respectiv, al Senatului, pentru cheltuieli de organizare si functionare a birourilor parlamentare. Cuantumul sumei este stabilit prin hotararea birourilor permanente reunite ale celor doua Camere, in functie de resursele bugetare, dar nu mai putin de o indemnizatie si jumatate burta a deputatului, respectiv a senatorului.
......
(3) Deputatii care reprezinta organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, alesi la nivel national, pot organiza birouri parlamentare oriunde pe teritoriul Romaniei, in limitele sumei prevazute la alin. (1). Ceilalti parlamentari pot organiza, in aceleasi conditii prevazute la alin. (1), birouri parlamentare, la solicitarea partidelor politice din partea carora au candidat, cu aprobarea Biroului permanent al Camerei Deputatilor sau, dupa caz, al Senatului."

29. La articolul 38, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
"(3^1) Deputatii si senatorii alesi in circumscriptia electorala pentru romanii cu domiciliul in afara Romaniei pot organiza birouri parlamentare in afara tarii, cu respectarea legislatiei statului respectiv, sau in Romania, cu aprobarea Biroului permanent al Camerei Deputatilor, respectiv al Senatului, in limita sumei prevazute la alin. (1)."

30. La articolul 38, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (4^1) si (4^2), cu urmatorul cuprins:
"(4^1) Spatiile destinate birourilor parlamentare nu pot fi inchiriate in imobile aflate in proprietatea deputatilor sau senatorilor, membrilor familiilor sau rudelor acestora pana la gradul al III-lea. Interdictia este aplicabila si pentru acele spatii aflate in patrimoniul unor societati comerciale la care deputatii sau senatorii, membrii familiilor sau rudele acestora sunt asociati sau actionari.
(4^2) In spatiile prevazute la alin. (4^1) pot fi organizate birouri parlamentare doar daca aceste spatii sunt puse la dispozitie cu titlu gratuit."

31. La articolul 38, alineatele (5) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(5) Chiria aferenta spatiilor, cheltuielile de intretinere, drepturile banesti ale persoanelor angajate la birourile parlamentare ale deputatilor si senatorilor si alte cheltuieli aferente exercitarii mandatului se asigura din suma forfetara pentru cheltuieli de organizare si functionare a birourilor parlamentare alocata deputatului sau senatorului.l
(6) Angajarea personalului birourilor parlamentare ale deputatilor si senatorilor se face prin incheierea unui contract de munca sau a unei conventii civile, ambele pe durata determinata. In cazul angajarii pe baza unui contract de munca, incadrarea salariatilor se face la propunerea deputatului sau a senatorului in cauza, iar in cazul conventiei civile, aceasta se incheie intre deputatul sau senatorul in cauza si persoana fizica."

32. La articolul 38, dupa alineatul (6) se introduc trei noi alineate, alineatele (6^1)-(6^3), cu urmatorul cuprins:
"(6^1) La angajarea personalului birourilor parlamentare se va respecta nomenclatorul functiilor prevazut in hotararea pentru aprobarea normelor privind modul de utilizare si justificare a sumei forfetare aferente cheltuielilor efectuate de deputati si senatori pentru birourile parlamentare.
(6^2) Membrii familiei deputatului sau senatorului ori rudele/afinii acestuia pana la gradul al III-lea nu pot fi angajati la respectivul birou parlamentar.
(6^3) Angajatii cu contract de mucna sau conventie civila ai unui birou parlamentar pot fi reangajati in biroul parlamentar al aceluiasi deputat sau senator si in noul mandat, in cazul realegerii acestuia."

33. La articolul 38, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(7) Modul de utilizare si justificare a sumei forfetare pentru cheltuieli de organizare si functionare a birourilor parlamentre, alocata deputatului sau senatorului, se stabileste prin hotarare a birourilor permanente reunite ale celor doua Camere, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."

34. La articolul 38, alineatul (8) se abroga.

35. Dupa articolul 38 se introduce un nou articol, articolul 38^1, cu urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 38^1 - Relatia cu cetatenii
(1) Deputatii si senatorii organizeaza in cadrul birourilor parlamentare din circumscriptia electorala activitati specifice relatiilor publice si audientelor acordate cetatenilor.
(2) Deputatii si senatorii pot acorda audiente cetatenilor si in alte circumscriptii electorale decat cele in care au fost alesi, in cadrul altor birouri parlamentare, la solicitarea titularilor acestora, sau in alte spatii publice corespunzatoare.
(3) Deputatii si senatorii se pot adresa in scris, prin intermediul birourilor parlamentare, organelor administratiei publice centrale si locale, pentru a transmite sau a se informa asupra solicitarilor si petitiilor cetatenilor din circumscriptiile electorale in care au fost alesi, pentru rezolvarea, in conformitate cu prevederile legale, a problemelor acestora sau pentru a obtine informatii cu caracter public necesare exercitarii mandatului.
(4) Organele administratiei publice centrale si locale sunt obligate sa raspunda in termen de 30 de zile de la primirea solicitarilor scrise ale deputatilor si senatorilor."

36. Articolul 39 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 39 - Obligatiile autoritatilor publice centrale si locale
(1) Consiliile judetene, prefecturile, consiliile locale ale municipiilor resedinta de judet/municipiului Bucuresti, precum si celelalte autoritati ale administratiei publice centrale si locale, la solicitarea deputatilor sau senatorilor, precum si a Biroului permanent al Camerei din care acestia fac parte, pun la dispozitia deputatilor si senatorilor spatii pentru organizarea si functionarea birourilor parlamentare ale acestora.
(2) Cheltuielile de intretinere si administrare aferente spatiilor puse la dispozitie conform alin. (1) vor fi suportate de cate deputat sau senator din suma forfetara alocata pentru organizarea si functionarea biroului parlamentar sau din venituri proprii.
(3) Consiliile judetene, prefecturile, primarii municipiilor resedinta de judet, precum si celelalte autoritati ale administratiei publice centrale si locale pot pune la dispozitia birourilor parlamentare ale deputatilor si senatorilor, in limita posibilitatilor, mijloace fixe necesare bunei desfasurari a activitatilor birourilor parlamentare, prin imprumut de folosinta sau inchiriere.
(4) Secretariatul general al Camerei Deputatilor, respectiv al Senatului, prin hotararea birourilor permanente, in fucntie de resursele bugetare alocate, poate pune la dispozitia deputatilor sau senatorilor mijloace fixe, obiecte de inventar sau servicii, necesare exercitarii in bune conditii a mandatului.
(5) Cheltuielile pentru taxe de posta si telecomunicatii interne, efectuate de deputati si de senatori in exercitarea mandatului, se deconteaza de Secretariatul general al Camerei Deputatilor, respectiv al Senatului, pana la limita valorica stabilita de Biroul permanent al fiecarei Camere, in functie de prevederile bugetare.
(6) Serviciile descentralizate si deconcentrate ale ministerelor si ale autoritatilor centrale de reglementare sunt obligate sa sprijine prin mijloacele specifice ale activitatii lor organizarea si functionarea legala a birourilor parlamentare ale deputatilor si senatorilor, precum si activitatea acestora."

37. La articolul 40, alineatele (1), (2) si partea introductiva a alineatului (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(1) Deputatii si senatorii prezenti la lucrarile Parlamentului, care nu au domiciliul in municipiul Bucuresti sau in judetul Ilfov, primesc o diurna de deplasare, pe zi, de 2% din indemnizatia lunara bruta prevazuta pentru deputat sau senator.
(2) Deputatilor si senatorilor care nu au domiciliul in municipiul Bucuresti sau judetul Ilfov li se acorda lunar, pe durata mandatului, pe baza de declaratie pe propria raspundere care reprezinta document justificativ, o suma forfetara din bugetul Camerei Deputatilor si, respectiv, al Sentului, pentru acoperirea cheltuielilor de cazare in municipiul Bucuresti. Cuantumul sumei este stabilit prin hotararea birourilor permanente reunite ale celor doua Camere, in functie de resursele bugetare, dar nu mai putin de jumatate din indemnizatia bruta a deputatului, respectiv a senatorului.
(3) De diurna prevazuta la alin. (1) si dreptul de decontare a cazarii in teritoriu, in unitati de primire turistice cu clasificare de cel mult 4 stele, sau de compensare a cheltuielilor de cazare prin acordarea a 25 din indemnizatia lunara bruta pentru fiecare noapte beneficiaza deputatii sau senatorii care:".

38. La articolul 40, litera c) a alineatului (3) se abroga.

39. La articolul 40, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Deputatii si senatorii care se deplaseaza in timpul vacantelor parlamentare in cadrul circumscriptiilor electorale in care au fost alesi, altele decat cele in care au domiciliul, sau la Bucuresti, pentru indeplinirea unor sarcini legate de exercitarea mandatului, beneficiaza de diurna de deplasare si cazare conform alin. (1)-(3), in limita numarului de zile stabilit de Biroul permanent al Camerei Deputatilor, respectiv de Biroul permanent al Senatului."

40. Titlul capitolului IX se modifica si va avea urmtorul cuprins:
"CAPITOLUL IX - Alte drepturi patrimoniale ale deputatilor si senatorilor"

41. La articolul 41, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Indemnizatia lunara are regimul juridic prevazut de lege pentru salariu, cu reducerile si majorarile prevazute de lege, de regulamentele celor doua Camere si de acte normative emise in aplicarea legii."

42. La articolul 41, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:
"(4^1) Pe perioada retinerii sau arestarii preventive plata indemnizatiei deputatului sau senatorului, precum si plata celorlalte drepturi se suspenda, cu exceptia sumei forfetare alocate functionarii biroului parlamentar. Drepturile suspendate, aferente perioadei retinerii sau arestarii preventive, vor fi platite daca printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila se pronunta achitarea respectivului deputat sau senator."

43. La articolul 42, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Deputatilor si senatorilor care detin functia de membru al Guvernului, pe perioada exercitarii acesteia, li se aplica, in privinta salarizarii, dispozitiile legale privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica."

44. La articolul 42, alineatul (3) se abroga.

45. La articolul 43, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(1) Fondul presedintelui Camerei Deputatilor si Fondul presedintelui Senatului se aproba anual, prin bugetul fiecarei Camere. Presedintele informeaza Biroul permanent al Camerei respective, anual, cu privire la cheltuirea respectivului fond in anul anterior.
(2) Fondurile prevazute la alin. (1) se constituie pentru ajutoare materiale, ajutoare de deces, recompense, stimulente, contributii la actiuni umanitare si burse. Ajutoarele materiale, recompensele, stimulentele, contributiile la actiunile umanitare si bursele nu se acorda deputatilor si senatorilor."

46. Articolul 44 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ARTICOLUL 44 - Dreptul la transport
(1) Deputatii si senatorii beneficiaza, pe perioada mandatului, de transport gratuit intern pe calea ferata, cu orice categorie de trenuri de calatori. Biletele de calatorie se vor elibera pe baza legitimatiei de deputat sau de senator.
(2) Deputatii si senatorii pot beneficia de autoturism pentru desfasurrea activitatilor legate de exercitarea mandatului.
(3) Optional, prin renuntarea la dreptul prevazut la alin. (2), deputatii si senatorii pot beneficia de o suma forfetara al carei cuantum este stabilit prin hotarare a birourilor permanente, in functie de resursele bugetare ale celor doua Camere, pentru acoperirea cheltuielilor de transport din circumscriptie, pe baza de declaratie pe propria raspundere, care reprezinta document justificativ.

(4) Deputatii si senatorii care folosesc autoturismul pentru a se deplasa din circumscriptia electorala in care au domiciliul la lucrarile Parlamentului si inapoi, cei care au domiciliul in Bucuresti si se deplaseaza in circumscriptia electorala in care au fost alesi si inapoi, precum si cei care se deplaseaza din localitatea de domiciliu in circumscriptia electorala in care au fost alesi si inapoi, daca nu au folosit mijloacele de transport prevazute la alin. (1) si (6), vor primi contravaloarea a 7,5 litri combustibil la 100 km parcursi, cel mult pentru un drum dus-intors saptamanal.
(5) Beneficiaza de facilitatile prevazute la alin. (4) deputatii si senatorii care se deplaseaza din localitatea de domiciliu in localitatea cea mai apropiata de unde se asigura transportul la Bucuresti si inapoi.
(6) Deputatii si senatorii care nu au domiciliul in municipiul Bucuesti si se deplaseaza in municipiul Bucuresti pentru a participa la lucrarile Parlamentului, precum si deputatii si senatorii care au domiciliul in municipiul Bucuresti si se deplaseaza in circumscriptia electorala in care au fost alesi beneficiaza de transport gratuit sau de decontarea cheltuielilor de transport pe liniile aeriene interne pentru o calatorie dus-intors pe saptamana.
(7) Beneficiaza de facilitatile prevazute la alin. (4) deputatii sau senatorii care efectueaza deplasari in tara, ca urmare a hotararilor birourilor permanente ale celor doua Camere, deciziei presedintelui Camerei Deputatilor si, respectiv, Senatului, a liderilor de grup si a presedintilor comisiilor permanente, pentru activitati legate de exercitarea mandatului.
(8) Deputatii si senatorii care se deplaseaza in timpul vacantelor parlamentare in cadrul circumscriptiilor electorale in care au fost alesi sau in municipiul Bucuresti, pentru indeplinirea unor sarcini legate de exercitarea mandatului, beneficiaza de un numar de calatorii cu avionul, stabilit de Biroul permanent al Camerei Deputatilor, respectiv al Senatului.
(9) La sfarsitul mandatului, pentru o perioada de 30 de zile, deputatii si sentorii care nu au mai fost alesi au dreptul de a deconta 6 calatorii, cu mijloacele prevazute la alin. (1) sau cu autoturismul proprietate personala, in conditiile prevazute la alin. (4), pentru efectuarea formalitatilor de lichidare."

47. Articolul 45 se abroga.

48. Articolul 48 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
ARTICOLUL 48 - Dreptul la pasaport diplomatic
Deputatii si senatorii au dreptul la pasaport diplomatic, in conditiile legii."

49. Titlul capitolului X se abroga.

50. La articolul 52, dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:
"e) incalcarea prevederilor legale referitoare la conflictul de interese."

51. La articolul 53 alineatul (1), literele a) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) atentionarea verbala;
......
e) avertismentul scris;".

52. La articolul 53, litera f) a alineatului (1) se abroga.

53. La articolul 53, alineatul (2) se abroga.

54. La articolul 54, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Abaterile care implica aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 53 alin. (1) lit. e) se constata de catre comisia care are in competenta analiza problemelor de disciplina la nivelul Camerei respective, la sesizarea presedintelui de sedinta, a unui grup parlamentar ori la sesizarea unui deputat sau senator. Sesizarea se adreseaza presedintelui Camerei respective in termen de cel mult 30 de zile de la data savarsirii faptei."

55. La articolul 54, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
"(3^1) In cazul conflictului de interese, la sesizarea Biroului permanent al Camerei respective, comisia care are in competenta analiza problemelor de disciplina intocmeste un raport prin care se constata faptul ca raportul Agentiei Nationale de Integritate cu privire la existenta conflictului de interese este definitiv."

56. La articolul 54, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Comisia care are in competenta analiza problemelor de disciplina solutioneaza sesizarea in termen de 10 zile lucratoare de la inregistrarea ei. Raportul comisiei se aproba cu votul majoritatii membrilor prezenti, in sedinta secreta."

57. Articolul 57 se abroga.

58. La articolul 60, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1) Comisia permanenta a Camerei Deputatilor si Senatului privind Statutul deputatilor si al senatorilor, organizarea si functionarea sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului este insarcinata cu interpretarea unitara a prevederilor prezentului statut, cu precadere a principiilor si regulilor de conduita parlamentara, precum si cu examinarea proiectelor de lege si a propunerilor legislative referitoare la modificarea si completarea prezentului statut."

59. Articolele 61-65 se abroga.

Art. II
In caz de incetare a mandatului unui deputat sau senator in legislatura 2012-2016, pentru ocuparea locului vacant se organizeaza alegeri partiale la nivelul colegiului uninominal in care a fost ales respectivul deputat sau senator, doar daca acestea nu ar urma sa aiba loc cu mai putin de 6 luni inainte de termenul stabilit pentru alegerile parlamentare si numai daca in colegiul respectiv a fost atribuit un singur mandat.

Art. III
Prevederile art. 38 alin. (6^2) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, intra in vigoare la 45 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. IV
La data intrarii in vigoare a prezentei legi, orice dispozitie contrara se abroga.

Art. V
Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 763 din 12 noiembrie 2008, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, in conditiile art. 77 alin. (2) si ale art. 147 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.
Nu este


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
22 useri online

Useri autentificati: