DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 219/2012 pentru aprobarea OUG 81/2011 privind trecerea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor in subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, precum si pentru modificarea unor acte normative. Lege nr. 219/2012Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 789 din 23 noiembrie 2012

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 81 din 28 septembrie 2011 privind trecerea Agentiei Natinale de Cadastru si Publicitate Imobiliara din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor in subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, precum si pentru modificarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 704 din 5 octombrie 2011, cu urmatoarele modificari si completari:

1. Titlul ordonantei de urgenta se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ORDONANTA DE URGENTA - privind unele masuri de organizare a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, precum si pentru modificarea unor acte normative"


2. Articolele 1-6 se abroga.

3. La articolul 7, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7
Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 201 din 3 martie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:".

4. La articolul 7, inaintea punctului 1 se introduce un nou punct, cu urmatorul cuprins:
"La articolul 2, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (3^1) si (3^2), cu urmatorul cuprins:
«(3^1) Daca un imobil este traversat de limita de demarcare intre intravilanul si extravilanul unei localitati din cadrul unei unitati administrativ-teritoriale, acel imobil va fi impartit in doua imobile, pentru care se vor acorda numere cadastrale distincte, unul pentru portiunea din intravilan si altul pentru cea din extravilan.
(3^2) Rectificarea coordonatelor imobilelor inregistrate in planul cadastral se poate face la cererea persoanelor interesate sau din oficiu, de catre oficiul de cadastru si publicitate imobiliara.»"


5. La articolul 7, punctul 1 se abroga.

6. La articolul 7, dupa punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu urmatorul cuprins:
"1^1. La articolul 3, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul *7^1), cu urmatorul cuprins:
«(7^1) Membrii consiliului de administratie primesc o indemnizatie de sedinta, care se plateste din bugetul Agentiei Nationale. Cuantumul indemnizatiei de sedinta se aproba prin ordin al directorului general, la propunerea consiliului de administratie, si este de 20% din salariul de baza al directorului general. Secretarul consiliului de administratie primeste o indemnizatie de sedinta aprobata de consiliul de administratie, la propunerea directorului geenral; cuantumul acesteia este de 7% din salariul de baza al directorului general al Agentiei Nationale.»"

7. La articolul 7, punctul 2 se abroga.

8. La articolul 7, dupa punctul 3 se introduc 8 noi puncte, punctele 3^1-3^8, cu urmatorul cuprins:
"8^1. La articolul 8, alineatul (17) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«(17) Specificatiile tehnice continute in documentatiile de atribuire a contractelor pentru lucrari de cadastru, geodezie, cartografie, fotogrammetrie, teledetectie si aerofotografiere, stabilite prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, sunt avizate pentru conformitate cu reglemetnarile specifice de catre Agentia Nationala, inainte de initierea procedurilor de achizitie publica, sub sanctiunea neacordarii avizului de incepere a lucrarilor, respectiv a respingerii cererii de receptie. Autoritatile contractante nu efectueaza plati pentru aceste lucrari intocmite fara respectarea celor mentionate anterior.»

3^2. La articolul 10, alineatele (10) si (11) se modifica si vor avea urmtorul cuprins:
«(10) Cu ocazia realizarii lucrarilor de inregistrare sistematica a imobilelor pentru care au fost emise titluri de proprietate potrivit legilor de restituire a proprietatilor funciare, daca la nivelul unei tarlale se constata, in urma realizarii masuratorilor, un deficit de suprafata, diferenta de teren dintre suprafata inscrisa in actul de proprietate si cea existenta in teren in acea tarla poate fi alocata in alta tarla din cadrul unitatii administrativ-teritoriale, cu acordul proprietarului in cauza, exprimat prin inscris incheiat in forma autentica notariala, tinand seama de situatia de fapt si pe baza planului parcelar modificat de persoana autorizata sa execute lucrari de cadastru.
(11) Planul parcelar astfel modificat se aproba prin hotarare a comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, dupa solutionarea contestatiilor. In cazul in care imobilul a fost instrainat, la inscrierea in documentele tehnice cadastrale si in cartea funciara va fi suficienta prezentarea ultimului act doveditor al drepturilor reale privitoare la imobilul in cauza.»

3^3. La articolul 11^1, alineatul (9) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«(9) Dispozitiile alin. (1)-(6) nu se aplica imobilelor neimprejmuite situate in extravilan care au facut obiectul legilor fondului funciar. In acest caz, surplusul de teren ramane la dispozitia comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, care poate opta pentru constituirea rezervei sau poate atribui diferenta de teren celor din tarla, in baza hotararii comisiei, dupa solutionarea eventualelor contestatii.»

3^4. La articolul 19, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«Art. 19
(1) Cartea funciara este alcatuita din titlu, indicand numarul ei si numele localitatii in care este situat imobilul, precum si din 3 parti:

A. partea I, referitoae la descrierea imobilelor, care va cuprinde:
a) numarul de ordine si cel cadastral al imobilului;
b) suprafata imobilului, reiesita din masuratori cadastrale, destinatia, categoriile de folosinta si, dupa caz, constructiile. Scoaterea definitiva si temporara din circuitul agricol a imobilelor situate in intravilanul aprobat potrivit legii se face prin autorizatia de construire. Continutul documentatiilor de scoatere definitiva/temporara din circuitul agricol, precum si schimbarea categoriei de folosinta a imobilelor situate in intravilan se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;
c) planul imobilului cu descrierea imobilului constituie anexa la partea I a cartii functiare, intocmita conform regulamentului aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;

B. partea a II-a, referitoare la inscrierile privind dreptul de proprietate si alte drepturi reale, care cuprinde:
a) numele proprietarului;
b) actul sau faptul juridic care constituie titlul dreptului de proprietate, precum si mentionarea inscrisului pe care se intemeiaza acest drept;
c) stramutarile proprietatii;
d) dreptul de administrare, dreptul de concesiune si dreptul de folosinta cu titlu gratuit, corespunzatoare proprietatii publice;
e) servitutile constituite in folosul imobilului;
f) faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum si actiunile privitoare al proprietate;
g) receptia propunerii de dezmembrare ori de comasare si respingerea acesteia, respingerea cererii de receptie si/sau de inscriere, in cazul imobilelor cu carte funciara deschisa;
h) obligatii de a nu face; interdictiile de instrainare, grevare, inchiriere, dezmembrare, comasare, construire, demolare, restructurare si amenajare;
i) clauza de inalienabilitate a imobilului, potrivit art. 628 alin. (2) din Codul civil si clauza de insesizabilitate, potrivit art. 2.329 alin. (3) din Codul civil;
j) orice modificari, indreptari sau insemnari ce s-ar face in titlu, in partea I sau a II-a a cartii funciare, cu privire la inscrierile facute;

C. partea a III-a, referitaore la inscrierile privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garantie si sarcini, care va cuprinde:
a) dreptul de superficie, uzufruct, uz, abitatie, servitutile in sarcina fondului aservit, ipoteca si privilegiile imobiliare, precum si locatiunea si cesiunea de creanta;
b) faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum si actiunile privitoare la drepturile reale inscrise in aceasta parte;
c) sechestrul, urmarirea imobilului sau a veniturilor sale;
d) orice modificari, indreptari sau insemnari ce s-ar face cu privire la inscrierile facute in aceasta parte.»

3^5. La articolul 54, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
«(1^1) In baza extrastului de carte functiara pentru autentificare, notarul public poate efectua taote operatiunile notariale necesare intocmirii actului in vederea caruia acesta a fost solicitat.»

3^6. La articolul 58^1, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
«(1^1) Continutul documentatiei cadastrale se stabileste prin regulament aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.»

3^7. La articolul 58^1 alineatul (2), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«c) daca suprafata din masuratori este mai mare decat procentul stabilit la lit. b), se va depune certificatul prevazut la art. 11^1 alin. (2). In acest caz, procedura de emitere a certificatului se va stabili prin protocolul incheiat in conditiile art. 11^1 alin. (7).»

3^8. La articolul 58^1, alineatele (4) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
«(4) In cazul imobilelor proprietatea publica a statului si a unitatilor administrativ-teritoriale, intabularea se realizeaza la cererea conducatorului institutiei publice centrale sau locale, dupa caz, in baza actelor de proprietate, iar in lipsa acestora, a extraselor de pe inventarul centralizat al bunurilor respective atestat de Guvern in conditiile legii, certificate pentru conformitate.
......
(6) In cazul proprietatii private, in lipsa actelor de proprietate asupra terenurilor, la cererea persoanelor interesate, se va putea nota posesia in baza documentelor prevazute la art. 11^1 alin. (3) lit. c)-f) si a unei documentatii cadastrale.»"

9. La articolul 7, punctul 4 se abroga.

10. Articolul 9 se abroga.

11. Dupa articolul 9 se introduc doua noi articole, articolele 9^1 si 9^2, cu urmatorul cuprins:
"Art. 9^1
Dupa articolul 47 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 47^1, cu urmatorul cuprins:
«Art. 47^1
(1) Introducerea in intravilanul localitatilor a terenurilor agricole si a celor amenajate cu imbunatatiri funciare se face pe baza de studii urbanistice de PUG sau PUZ pentru care in prealabil a fost obtinut avizul privind clasa de calitate emis de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
(2) Dupa aprobarea prin hotararea consiliului local a PUG si PUZ, primariile sunt obligate sa transmita hotararea insotita de documentatia de aprobare a PUG si PUZ catre oficiul de cadastru si publicitate imobiliara, in vederea actualizarii din oficiu a destinatiei imobilelor inregistrate in sistemul integrat de cadastru si carte funciara.»

Art. 9^2
Legea fondului functiar nr. 18/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 13, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
«(4) Pentru fiecare pozitie dintr-o anexa pot fi emise mai multe titluri de proprietate, cu conditia ca suprafetele inscrtise in aceste titluri sa nu depaseasca suprafata totala validata in anexa.»

2. Dupa articolul 59 se introduce un nou articol, articolul 59^1, cu urmatorul cuprins:
«Art. 59^1
(1) Indreptarea erorilor materiale inscrise in titlurile de proprietate care sunt produse din cauza erorilor de scriere se efectueaza de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara.
(2) Rectificarea titlurilor de proprietate se paote face de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara, in temeiul hotararii comisiei judetene.
(3) Procedura de indreptare a erorilor materiale si de rectificare a titlurilor de proprietate va fi aprobata prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.»"

Art. II
(1) Personalul si patrimoniul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara se preiau integral de catre Secretariatul General al Guvernului, impreuna cu toate drepturile si obligatiile.
(2) Personalul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si al institutiilor sale subordonate beneficiaza in continuare de salariile si drepturile avute la data trecerii in subordinea Guvernului si in coordonarea primului-ministru, cu finantarea asigurata integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.
Nu este


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
19 useri online

Useri autentificati: