DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 199/2012 pentru aprobarea OUG 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare. Lege nr. 199/2012Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 766 din 14 noiembrie 2012

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82 din 29 septembrie 2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 694 din 30 septembrie 2011, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul 1, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(3) Agentia are in structura sa o unitate centrala si filiale teritoriale fara personalitate juridica, ce pot avea in alcatuire unitati de administrare organizate la nivelul amenajarilor de imbunatatiri functiare sau al grupurilor de amenajari de imbunatatiri funciare. Guvernul poate aproba, la propunerea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, ca filialele teritoriale sa aiba personalitate juridica.
(4) Numarul maxim de posturi al Agentiei si filialelor teritoriale este de 1.500."

2. La articolul 1, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:
"(7) Numarul filialelor teritoriale, competenta teritoriala a acestora si relatiile functionale cu Agentia se stebilesc prin regulamentul de organizare si functionare al Agentiei."

3. La articolul 2, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2
(1) Activitatea fiecarei filiale teritoriale este supravegheata de un consiliu de filiala, iar activitatea fiecarei unitati de administrare este supravegheata de un consiliu de unitate de administrare."


4. La articolul 5, litera m) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"m) coordoneaza si indruma metodologic controlul tehnic de calitate al exploatarii, intretinerii si reparatiilor amenajarilor de imbunatatiri funciare, efectuate de filialele teritoriale;".

5. La articolul 6, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6
(1) Agentia exploateaza, administreaza, intretine si repara amenajarile de imbunatatiri funciare din domeniul public sau privat al statului declarate de utilitate publica si pe cele prevazute la art. 39 alin. (6) din Legea imbunatatirilor funciare nr. 138/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."

6. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7
(1) Beneficiarii terenurilor detinute in baza unui titlu valabil de proprietate ori de folosinta in amenajarile de imbunatatiri funciare sau in afara acestora, care beneficiaza direct sau indirect de lucrarile de imbunatatiri funciare, sunt obligati sa achite Agentiei un tarif de imbunatatiri funciare, denumit in continuare tarif IF, corespunzator urmatoarelor componente/categorii de lucrari:
a) administrarea amenajarilor de irigatii;
b) administrarea, exploatarea, intretinerea si repararea amenajarilor de desecare cu evacuare a apei prin pompare;
c) administrarea, exploatarea, intretinerea si repararea amenajarilor de desecare cu evacuare gravitationala a apei;
d) administrarea, intretinerea si repararea lucrarilor de combatere a eroziunii solului.
Tariful IF se calculeaza si se plateste distinct pentru fiecare dintre cele 4 componente/categorii de lucrari.
(2) Prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, cu avizul Consiliului Concurentei, se aproba modul de calcul si de colectare, precum si termenele de plata aferente tarifului IF.
(3) Cuantumul tarifulu IF se aproba anual de catre Agentie, pana la data de 31 augurst a fiecarui an pentru anul urmator, si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
(4) Cuantumul tarifului IF pentru anul 2013 se transmite pentru publicare in Monitorul Oficial al romaniei, Partea a IV-a, in termen de 5 zile de la aprobare.
(5) Soldul tarifului IF ramas neutilizat la finele anului se evidentiaza intr-un cont distinct, se raporteaza in anul urmator si se utilizeaza cu aceeasi destinatie.
(6) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si Agentia procedeaza la compensarea debitelor, reprezentand tariful IF, constatate de Agentie, cu sumele cuvenite beneficiarilor prevazuti la alin. (1) cu titlu de sustinere financiara a agriculturii de catre stat, prevazute anual cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si avand ca sursa de finantare exclusiv bugetul de stat.
(7) Modalitatea de compensare se stabileste prin hotararea Guvernului prevazuta la alin. (2)."

7. La articolul 10, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10
(1) Pentru realizarea atributiilor sale, Agentia contracteaza cu terti elaborarea de studii, prestarea de servicii de proiectare, executarea de lucrari de constructii, exploatare, intretinere si reparatii, inclusiv achizitionarea sau inchirierea echipamentului necesar desfasurarii activitatilor sale, precum si a echipamentelor de interventie pentru a face fata situatiilor de urgenta, inclusiv pentr lucrarile de intretinere curenta in amenajarile de imbunatatiri funciare de utilitate publica, cu respectarea legislatiei privind achizitiile publice."

8. La articolul 10, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Serviciile de exploatare si intretinere curente prevazute la alin. (1) se pot realiza si cu personalul propriu al Agentiei."

9. La articolul 11, litera a) se modifica si va avea urmtorul cuprins:
"a) tariful IF si tarifele percepute beneficiarilor activitatilor de imbunatatiri funciare;".

10. La articolul 12, dupa litera k) se inroduce o noua litera, litera k^1), cu urmatorul cuprins:
"k^1) scoaterea din functiune a lucrarilor din amenajarile de imbunatatiri funciare sau parti de amenajare carora li s-a retras recunoasterea de utilitate publica;".

11. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 13
(1) Conducerea Agentiei este asigurata de un consiliu de conducere compus din 7 membri, care isi desfasoara activitatea potrivit regulamentului de organizare si functionare al Agentiei.
(2) Presedintele consiliului de conducere si membrii acestuia sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.
(3) Componenta, atributiile si competentele consiliului de conducere sunt prevazute in regulamentul de organizare si functionare al Agentiei.
(4) Consiliul de conducere isi numeste un secretar, care nu este membru al acestuia.
(5) Membrii consiliului de conducere nu sunt salariatii Agentiei.
(6) Membrii consiliului de conducere se numesc, la propunerea autoritatilor din care fvac parte, prin ordin al ministrului, pentru o perioada de 5 ani, cu exceptia celor nominalizati de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, care vor fi membri ai consiliului de conducere pe perioada cat detin functia din minister.
(7) Membrii consiliului de conducere si secretarul acestuia vor primi o indemnizatie de sedinta, care se plateste din veniturile proprii ale Agentiei. Cuantumul indemnizatiei de sedinta se aproba prin ordin al ministrului, la propunerea consiliului de conducere, si va fi de pana la 20% din salariul directorului general.
(8) Conducerea activitatii curente a Agentiei este asigurata de catre directorul general, ajutat de un director general adjunct, numiti prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale la propunerea consiliului de conducere.
(9) Drepturile salariale ale directorului general si directorului general adjunct se stabilesc in ordinul de numire in functie, cu respectarea prevederilor legale in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar.
(10) Directorul general al Agentiei are calitatea de ordonator tertiar de credite.
(11) Atributiile directorului general se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare al Agentiei.
(12) Activitatea curenta a filialelor teritoriale este condusa de directori, numiti prin decizie a directorului general, ca urmare a promovarii concursului organizat, potrivit legii.
(13) Personalul Agentiei este angajat pe baza de contract individual de munca si se salarizeaza potrivit reglementarilor legale aplicabile personalului platiti din fonduri publice."

12. La articolul 17, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Cuantumul tariferlor, stabilite in conditii concurentiale, pentru serviciile de exploatare, intretinere si reparatii ale acestei infrastructuri, altele decat cele prevazute la alin. (1), se aproba de catre directorul general al Agentiei."

13. La articolul 19, dupa punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu urmatorul cuprins:
"1^1. Articolul 25 va avea urmatorul cuprins:
«Art. 25
(1) Dizolvarea, lichidarea si repartizarea bunurilor ramase in urma dizolvarii, precum si reorganizaea organizatiilor si federatiilor si modificarea statutului acestroa se fac potrivit normelor metodologice de aplicare a prezentei legi, cu avizul Oficiului de reglementare.
(2) In cazul dizolvarii organizatiei sau federatiei, bunurile obtinute conform prevederilor art. 27 si cele achizitionate ori edificate din bani publici si ramase in urma lichidarii se vor repartiza de catre lichidator Agentiei, pe baza de proces-verbal de predare-preluare. Data transmiterii bunurilor este cea a intocmirii procesului-verbal de predare-preluare.
(3) Celelalte bunuri ramase in patrimoniul organizatiei sau federatiei vor fi repartizate conform dispozitiilor art. 60 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.»"

14. La articolul 19, dupa punctul 5 se introduc doua noi puncte, punctele 5^1 si 5^2, cu urmatorul cuprins:
"5^1. La anexa nr. 1, pozitia a saptea va avea urmatorul cuprins:
«Amenajare de imbunatatiri funciare declarata de utilitate publica – o amenajare de imbunatatiri funciare din domeniul public sau privat al statului, care este exploatata, intretinuta si reparata de Agentie, in conformitate cu prevederile art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare.»
5^2. La anexa nr. 2, punctul 2 va avea urmatorul cuprins:
«2. Bunurile din amenajarile de desecare si drenaj, formate din canalele la lucrarile de desecare gravitationala si cu pompare, inclusiv statiile de pompare aferente acestora.»"

15. La articolul 19, punctul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"7. In tot cuprinsul legii, precum si in actele normative in vigoare, sintagma «sucursala teritoriala/sucursale teritoriale» se inlocuieste cu sintagma «filiala teritoriala/filiale teritoriale», dupa caz, iar sintagma «Administratia/Administratie» se inlocuieste cu sintagma «Agentia/Agentie», dupa caz."


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.
Nu este


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
28 useri online

Useri autentificati: