DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 195/2012 pentru aprobarea OUG 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achizitii publice in domeniile apararii si securitatii. Lege nr. 195/2012Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 753 din 8 noiembrie 2012

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114 din 21 decembrie 2011 privind atribuirea anumitor contracte de achizitii publice in domeniile apararii si securitatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 932 din 29 decembrie 2011, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul 1 alineatul (1), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1
(1) Sub rezerva respectarii prevederilor art. 36, 51, 52, 62 si 346 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, prezenta ordonanta de urgenta se aplica pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, inclusiv a contractelor sectoriale, si a acordurilor-cadru atribuite in domeniile apararii si securitatii, care au ca obiect:".

2. La articolul 3 punctul 4, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) oricare asociere formata de una sau mai multe autoritati contractante dintre cele prevazute la lit. a), b), d) ori e);".

3. La articolul 7 alineatul (2) partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita ofertantilor constituirea garantiei de participare, in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului, atunci cand prezenta ordonanta prevede obligativitatea publicarii unui anunt sau a unei invitatii de participare si valoarea estimata a contractului este mai mare decat pragul prevazut la art. 56. Documentatia de atribuire trebuie sa contina urmatoarele informatii:".

4. La articolul 9 alineatul (1), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:
"c) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a cele in care este ofertant asociat."

5. La articolul 22, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) contractelor destinate activitatilor specifice structurilor de informatii;".

6. La articolul 51 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita aprobarea prealabila a Parlamentului pentru initierea procedurii de atribuire, in cazul in care valoarea contractului, fara TVA, este egala sau mai mare cu echivalentul in lei a 100.000.000 euro. Fara a fi afectata aplicabilitatea prevederilor prezentei ordonante de urgenta referitoare la initierea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, Parlamentul, prin comisiile reunite de aparare, ordine publica si siguranta nationala, aproba respectiva solicitare in termen de 15 zile de la primirea acesteia."


7. Articolul 56 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 56
Autoritatea contractanta are dreptul de a achizitiona direct produse, servicii sau lucrari, in masura in care valoarea achizitiei, estimata conform prevederilor sectiunii 1 a cap. II, nu depaseste echivalentul in lei a 75.000 euro pentru fiecare achizitie de produse, servicii sau lucrari. Achizitia se realizeaza pe baza de document justificativ."

8. La articolul 102, litera l) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "l) atunci cand, ulterior atribuirii unui contract de lucrari sau de servicii, autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze noi lucrari, respectiv noi servicii care sunt similare lucrarilor sau serviciilor achizitionate prin atribuirea contractului initial si numai daca se respecta, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
 • atribuirea se face contractantului initial, iar noile lucrari, respectiv noile servicii constau in repetarea unor lucrari sau servicii similare celor prevazute in contractul atribuit initial si sunt conforme cu cerintele prevazute in caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii respectivului contract;
 • contractul de lucrari/servicii initial a fost atribuit printr-o procedura de cerere de oferte, de licitatie restransa, de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare sau de dialog competitiv;
 • valoarea estimata a contractului initial de lucrari/servicii s-a determinat prin luarea in considerare inclusiv a lucrarilor/serviciilor similare care pot fi achizitionate ulterior;
 • in anuntul/invitatia de participare la procedura aplicata pentru atribuirea contractului initial s-a precizat faptul ca autoritatea contractanta are dreptul de a opta pentru achizitionarea ulterioara de noi lucrari similare, respectiv noi servicii similare de la operatorul economic a carui oferta va fi declarata castigatoare in cadrul procedurii respective;
 • autoritatea contractanta are dreptul de a aplica aceasta procedura intr-un interval care nu poate depasi 5 ani de la atribuirea contractului initial, in afara situatiilor exceptionale determinate de luarea in considerare a duratei de viata preconizate a oricaruia dintre articolele, instalatiile sau sistemele livrate si dificultatile tehnice pe care o schimbare de furnizor le-ar putea cauza;".

  9. La articolul 127, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 127
  (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite spre publicare anunturile/invitatiile prevazute la art. 126 alin. (1) catre operatorul SEAP, utilizand in acest sens numai mijloacele electronice."

  10. La articolul 128, alineatele (2)-(5) se abroga.

  11. La articolul 128, alineatul (6) si litera b) a alineatului (10) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "(6) Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice verifica fiecare anunt de intentie/anunt de participare/invitatie de participare transmis/transmisa de catre autoritatea contractanta pentru publicare in SEAP, in masura in care anuntul/invitatia respectiv/respectiva este in legatura cu aplicarea procedurii de atribuire a unui contract, indiferent de valoarea estimata a acestuia.
  ......
  b) de a publica anuntul in SEAP in cel mult doua zile lucratoare de la primirea acceptului de publicare."

  12. Articolul 154 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 154
  (1) Criteriile de calificare si selectie stabilite de catre autoritatea contractanta trebuie sa aiba o legatura evidenta cu obiectul contractului ce urmeaza sa fie atribuit.
  (2) Autoritatea contractanta are obligatia de a respecta principiul proportionalitatii atunci cand stabileste criteriile de calificare si selectie, precum si nivelul cerintelor minime pe care ofertantii/candidatii trebuie sa le indeplineasca.
  (3) Criteriile de calificare si selectie precizate in cadrul anuntului/invitatiei de participare trebuie sa fie aceleasi cu cele precizate in cadrul documentatiei de atribuire.
  (4) Orice modificare si/sau completare a criteriilor de calificare si selectie precizate conform alin. (3) conduc/conduce la anularea procedurii de atribuire, cu exceptia modificarilor dispuse prin decizia Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor sau a celor operate in cazul in care autoritatea contractanta ca erate, dar doar in cazul in care publicarea eratelor s-a facut cu prelungirea perioadei de depunere a candidaturilor/ofertelor."

  13. La articolul 156, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "b) a fost condamnat in ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea ueni greseli in materie profesionala;".

  14. La articolul 161, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(2) In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invaocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci cand acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care acesta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 155 si 156."

  15. Articolul 174 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 174
  (1) In cazul aplicarii criteriului «oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic», oferta stabilita ca fiind castigatoare este oferta care intruneste punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi relative. In cazul in care, din motive obiective, pe care autoritatea contractanta le poate justifica temeinic, este imposibila stabilirea exacta a ponderilor relative pentru fiecare factor de evaluare, autoritatea contractanta are obligatia de a indica in anuntul/invitatia de participare si in documentatia de atribuire cel putin ordinea descrescatoare a importantei factorilor de evaluare care urmeaza sa fie utilizati.
  (2) Factorii de evaluare a ofertei, prevazuti la alin. (1), pot fi, alaturi de pret: caracteristici privind nivelul calitativ, tehnic sau functional, caracteristici de mediu, costuri de utilizare, costuri de functionare, raportul cost/eficienta, servicii postvanzare si asistenta tehnica, termen de livrare sau de executie, securitatea aprovizionarii, interoperativitatea si caracteristicile operationale, alte elemente considerate semnificative pentru evaluarea ofertelor.
  (3) Autoritatea contractanta are obligatia de a preciza, in mod clar, in anuntul/invitatia de participare, precum si in documentatia de atribuire, factorii de evaluare a ofertei, cu ponderile relative ale acestora.
  (4) Autoritatea contractanta are obligatia de a preciza in documentatia de atribuire algoritmul de calcul sau metodologia concreta de punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice si financiare prezentate de ofertanti.
  (5) Orice modificare si/sau completare a factorilor de evaluare precizati conform alin. (3) conduc/conduce la anularea procedurii de atribuire."

  16. Dupa articolul 179 se introduce un nou articol, articolul 179^1, cu urmatorul cuprins:
  "Art. 179^1
  Intr-un contract de achizitie publica este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acel contract, obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate initial."

  17. Articolul 181 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 181
  (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica in urmatoarele cazuri:
  a) daca au fost depuse numai oferte inacceptabile si/sau neconforme;
  b) daca nu a fost depusa nicio oferta sau daca au fost depuse oferte care, desi pot fi luate in considerare, nu pot fi comparate din cauza modului neuniform de abordare a solutiilor tehnice si/ori financiare;
  c) daca abateri grave de la prevederile legislative afecteaza procedura de atribuire sau daca este imposibila incheierea contractului.
  (2) Prin exceptie de la prevederile art. 179, autoritatea contractanta are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica, daca ia aceasta decizie inainte de data incheierii contractului, numai in urmatoarele cazuri:
  a) autoritatea contractanta se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 64 alin. (2) lit. a), art. 79 alin. (2) lit. a), art. 94 alin. (2) lit. a) sau art. 114 lit. a);
  b) ca urmare a deciziei pronuntate de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor prin care se dispune eliminarea oricaror specificatii tehnice din caietul de sarcini ori din alte documente emise in legatura cu procedura de atribuire.
  (3) Dispozitiile alin. (2) nu pot aduce atingere obligatiei autoritatii contractante de a anula o procedura de atribuire in urma unei hotarari judecatoresti sau a unei decizii in acest sens a Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.
  (4) In sensul prevederilor alin. (1) lit. c), prin abateri grave de la prevederile legislative se intelege:
  a) criteriile de calificare si selectie, precum si criteriul de atribuire sau factorii de evaluare prevazuti in cadrul invitatiei/anuntului de participare, precum si in documentatia de atribuire au fost modificati;
  b) pe parcursul analizei, evaluarii si/sau finalizarii procedurii de atribuire se constata erori ori omisiuni, iar autoritatea contractanta se afla in imposibilitatea de a adopta masuri corective faca ca acestea sa conduca la incalcarea principiilor prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a)-f)."

  18. La articolul 185 alineatul (1), litera n) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "n) daca este cazul, contestatiile formulate in cadrul procedurii de atribuire, insotite de deciziile motivate pronuntate de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor;".

  19. La articolul 188, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(2) Fara a afecta prevederile alin. (1), in orice caz, un contract poate sa nu fie considerat ca lipsit de efecte daca consecinele acestui lucru ar periclita serios insasi existenta unui program de aparare sau de securitate, esential pentru interesele in materie de securitate nationala."

  20. La articolul 189, literele a) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "a) incalcarea prevederilor art. 13;
  ......
  e) incalcarea regulilor de publicitate prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, cu exceptia celor referitoare la anuntul de atribuire, si/sau neindeplinirea de catre autoritatile contractante a obligatiei de a inregistra in SEAP, astfel cum este prevazut de legislatia in materia achizitiilor publice;".

  21. La articolul 189, dupa litera e) se introduce o noua litera, litera e^1), cu urmatorul cuprins:
  "e^1) incalcarea regulilor de publicitate prevazute de prezenta ordonanta de urgenta cu privire la anuntul de atribuire;".

  22. La articolul 189, literele j) si l) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "j) schimbarea criteriului de atribuire precizat in invitatia/anuntul de participare si in documentatia de atribuire pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire;
  ......
  l) aplicarea incorecta, in cadrul procesului de selectie si/sau de evaluare, a criteriilor stabilite prin documentatia de atribuire ori aplicarea altor criterii decat a celor stabilite in invitatia/anuntul de participare si prin documentatia de atribuire;".

  23. La articolul 189, dupa litera w) se introduce o noua litera, litera x), cu urmatorul cuprins:
  "x) nesolicitarea de catre autoritatea contractanta a informatiilor necesare pentru evaluarea ofertelor care prezinta un pret neobisnuit de scazut in raport cu ceea ce urmeaza a fi furnizat/prestat/executat."

  24. La articolul 190, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "Art. 190
  (1) Contraventiile prevazute la art. 189 lit. e^1), o), u) si w) se sanctioneaza cu amenda de la 20.000 lei la 40.000 lei.
  (2) Contraventiile prevazute la art. 189 lit. a), c), k), n), r), t), v) si x) se sanctioneaza cu amenda de la 40.000 lei la 80.000 lei."

  25. La articolul 193 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "b) au fost incalcate prevederile art. 137 alin. (4), art. 180 alin. (1) din prezenta ordonanta de urgenta si art. 256^3 alin. (3) din O.U.G. nr. 34/2006;".

  26. La articolul 193 alineatul (1), dupa litera f) se introduc doua noi litere, literele g) si h), cu urmatorul cuprins:
  "g) modificarea criteriilor de calificare si selectgie si/sau a factorilor de evaluare prevazute/prevazuti in cadrul invitatiei/anuntului de participare;
  h) modificarea contractului a condus la diminuarea avantajelor si, dupa caz, a factorilor de evaluare care au stat la baza declararii ofertei castigatoare."

  27. La articolul 193, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
  "(4) In cazuri temeinic justificate, instanta, pana la solutionarea fondului cauzei, poate sa dispuna, la cererea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, prin incheiere motivata data cu citarea partilor, suspendarea executarii contractului."


  Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
  Nu este


  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica

 • Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  27 useri online

  Useri autentificati: