DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 194/2011 privind combaterea operatiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decat cele prevazute de acte normative in vigoare, republicata 2014Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 140 din 26 februarie 2014

Republicata in temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, dandu-se textelor o noua numerotare.
Legea nr. 194/2011 privind combaterea operatiunilor cu produse suceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decat cele prevazute de acte normative in vigoare, a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 796 din 10 noiembrie 2011.

Prezenta lege a fost notificata si adoptata cu respectarea prevederilor Directivei nr. 98/34/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informatii in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE), seria L nr. 2014 din 21 iulie 1998, amendata de Directiva 98/48/CE, transpuse in legislatia nationala prin Hotararea Guvernului nr. 1.016/2004 privind masurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societatii informationale intre Romania si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeana, cu modificarile ulterioare.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Prezenta lege stabileste cadrul legal aplicabil preparatelor, substantelor, plantelor, ciupercilor sau combinatiilor acestora, denumite in continuare produse, susceptibile sa aiba efecte psihoactive, asemanatoare celor determinate de substantele sau preparatele stupefiante ori psihotrope, plantele sau substantele aflate sub control national, altele decat cele care au regimul juridic stabilit prin acte normative in vigoare, si instituie masuri de prevenire, control si combatere a consumului in vederea protejarii sanatatii populatiei de actiunile negative ale acestora.

Art. 2
In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) substitut - orice substanta sau asociere de substante de origine naturala ori sintetica, in orice stare fizica, sau orice produs, planta, ciuperca ori parti ale acestora al caror regim juridic nu este reglementat prin alte dispozitii legale, care are capacitatea de a produce efecte psihoactive si care, indiferent de continut, denumire, mod de administrare, de prezentare sau de publicitate este ori poate fi folosit in locul unei substante sau preparat stupefiant ori cu efecte psihotrope sau in locul unei plante ori substante aflate sub control national sau pentru aceleasi scopuri;
b) operator - persoana fizica sau juridica care, coordonand direct ori prin interpusi, efectueaza sau intentioneaza sa efectueze operatiuni de fabricare, producere, tratare, sinteza, extractii, conditionare, distribuire, punere in vanzare, plasare pe piata, livrare, procurare, ambalare, transport, stocaredepozitare, manipulare sau orice alta activitate legala de import, export ori intermediere de produse, denumite in continuare operatiuni cu produse;
c) reprezentant autorizat - orice persoana fizica sau juridica stabilita in Romania care a primit un mandat din partea unui operator pentru a actiona in numele acestuia ori in nume propriu, dar pe seama operatorului, in temeiul legislatiei relevante;
d) publicitate - orice forma de promovare destinata uneia sau mai multor persoane, realizata prin orice modalitate ori mijloc de exprimare sau informare;
e) efecte psihoactive - unul dintre urmatoarele efecte pe care le poate avea un produs, atunci cand este consumat de catre o persoana: stimularea sau inhibarea sistemului nervos central al persoanei, avand ca rezultat modificari ale functiilor si proceselor psihice si ale comportamentului ori crearea unei stari de dependenta, fizica sau psihica;
f) consum - introducerea in organismul uman a unui produs, indiferent daca acesta a fost dizolvat, impregnat, dispersat sau diluat, in una dintre urmatoarele modalitati: pe cale orala ori injectabila, inhalare, fumat sau aplicarea externa pe corpul unei persoane, in orice alt mod, in asa fel incat produsul sa ajunga in corpul unei persoane;
g) regim juridic al produsului - ansamblul reglementarilor avand ca obiect cel putin una dintre operatiunile prevazute la lit. b);
h) autorizatie - act tehnico-administrativ emis de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, denumita in continuare A.N.S.V.S.A., care atesta ca produsul nu este substitut in sensul prezentei legi, in urma efectuarii unor analize si evaluari de catre laboratoarele specializate in acest sens, dupa caz.Capitolul II - Autorizarea


Art. 3
(1) Operatiunile cu produse care sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive se supun autorizarii in conditiile stabilite de prezenta lege.
(2) Pana la obtinerea autorizatiei este interzisa desfasurarea de operatiuni cu produsul ce face obiectul autorizarii.
(3) Se considera ca un produs este susceptibil de a avea efecte psihoactive daca se poate aprecia in mod rezonabil ca ar produce asemenea efecte, daca nu este folosit sau nu putea fi folosit in scopul pentru care a fost produs.
(4) La aprecierea caracterului rezonabil se pot lua in considerare, fara a se limita la acestea, urmatoarele criterii:
a) lipsa ori insuficienta elementelor pentru determinarea regimului juridic al produsului;
b) caracteristicile produsului, in principal compozitia, sau lipsa indicarii acestora;
c) consumul, ca destinatie previzibila a produsului;
d) prezentarea produsului, etichetarea sa, orice avertizari sau instructiuni pentru utilizarea lui, precum si orice alta indicatie ori informatie referitoare la acestea sau chiar lipsa lor.
(5) Autorizarea este necesara si in cazul in care operatiunile cu produse se desfasoara prin intermediul mijloacelor electronice.

Art. 4
Orice operator ce desfasoara sau intentioneaza sa desfasoare operatiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive prin consum, chiar daca scopul pentru care a fost produs nu este consumul, altele decat cele care au regimul juridic stabilit prin acte normative in vigoare, are obligatia de a solicita A.N.S.V.S.A. o autorizatie, astfel cum este definita la art. 2 lit. h).

Art. 5
(1) In vederea obtinerii autorizatiei, operatorul sau reprezentantul autorizat depune la A.N.S.V.S.A. urmatoarele:
a) cerere de autorizare din care sa rezulte: numele, prenumele si domiciliul sau, dupa caz, denumirea si sediul social ale operatorului ori ale reprezentantului autorizat al acestuia, precum si denumirea produsului si scopul operatiunilor pentru care se solicita autorizarea;
b) caracteristicile calitative si cantitative ale tuturor constituentilor produsului, inclusiv denumirea comuna internationala, daca exista o asemenea denumire sau o referire la denumirea chimica relevanta;
c) evaluarea riscurilor psihoactive pe care le-ar putea prezenta;
d) descrierea metodei de fabricatie si de control utilizate de fabricant;
e) explicatiile privind masurile de precautie si siguranta ce trebuie luate pentru ca produsul sa nu fie sau sa nu poata fi recomandat pentru consum uman;
f) rezultatele testelor fizico-chimice, biologice sau microbiologice si toxicologice, dupa caz;
g) o macheta a ambalajului primar si, dupa caz, a ambalajului secundar, precum si modalitatea de utilizare recomandata;
h) dovada achitarii tarifului de autorizare;
i) orice alte documente sau informatii pe care le considera relevante pentru obtinerea autorizatiei.
(2) Odata cu documentatia prevazuta la alin. (1), solicitantul furnizeaza, in recipiente/ambalaje sigilate, mostre din produsul pentru care se solicita autorizarea.
(3) In cazul in care A.N.S.V.S.A. apreciaza ca sunt necesare cantitati suplimentare de produs, notifica operatorul in acest sens.

Art. 6
A.N.S.V.S.A. analizeaza documentatia depusa si transmite mostrele furnizate de solicitant, in vederea analizarii compozitiei calitative si cantitative a produsului, laboratoarelor acreditate in Uniunea Europeana sau in Spatiul Economic European.

Art. 7
(1) Dupa obtinerea rezultatului analizelor de laborator, o copie certificata a acestora, impreuna cu documentatia aferenta, se transmite de catre A.N.S.V.S.A., spre evaluare, comisiei constituite atat din specialisti din comisia de farmacologie clinica, toxicologie si toxicodependenta si din comisia de psihiatrie ale Ministerului Sanatatii, cat si din specialisti din structurile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, in vederea certificarii daca produsul are sau nu efecte psihoactive.
(2) Nominalizarea persoanelor care fac parte din comisia prevazuta la alin. (1) se aproba prin ordin comun al ministrului sanatatii si al ministrului afacerilor interne, in termen de maximum 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(3) Comisia prevazuta la alin. (1) poate solicita efectuarea de analize de laborator suplimentare.

Art. 8
Cheltuielile necesare autorizarii si evaluarii sunt suportate de solicitant.

Art. 9
(1) Daca in urma evaluarii se constata ca produsul pentru care se solicita autorizarea este substitut, A.N.S.V.S.A.:
a) comunica solicitantului refuzul de eliberare a autorizatiei, in conditiile prezentei legi;
b) notifica Ministerul Sanatatii in vederea efectuarii demersurilor necesare pentru inscrierea substitutului in unul dintre tabelele din anexa la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope, cu modificarile si completarile ulterioare, si, respectiv, la Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Daca in urma evaluarii se constata ca produsul pentru care se solicita autorizarea nu este substitut, A.N.S.V.S.A. elibereaza autorizatia pentru operatiunile si produsele solicitate, in termen de 30 de zile de la data obtinerii rezultatelor analizelor si evaluarilor prevazute la art. 6 si 7.
(3) A.N.S.V.S.A. tine si actualizeaza un registru special in care se inscriu operatiunile si produsele pentru care se emite autorizatie, precum si operatorii autorizati; datele din registru se fac publice prin afisare pe pagina de internet a institutiei.

Art. 10
Respingerea cererii de autorizare poate fi contestata de solicitant la instanta competenta, in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 11
Prevederile legale referitoare la autorizarea tacita nu sunt aplicabile pentru obtinerea autorizatiei prevazute in prezentul capitol.

Art. 12
Procedura de autorizare, inclusiv cea privind desfasurarea analizelor si evaluarilor prevazute la art. 6 si 7, modelul cererii de autorizare, modelul autorizatiei, precum si cuantumul tarifelor de autorizare si de evaluare se stabilesc prin ordin comun al ministrului sanatatii, al ministrului afacerilor interne si al presedintelui A.N.S.V.S.A., care se emite in termen de maximum 10 zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.*)
--------
*) A se vedea Ordinul ministrului sanatatii, al ministrului afacerilor interne si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 398/103/40/2012 privind aprobarea Procedurii de autorizare a operatiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decat cele prevazute de acte normative in vigoare, si a cuantumului tarifelor de autorizare si evaluare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 330 din 16 mai 2012.


Capitolul III - Control si sanctiuni


Art. 13
(1) In cazul in care exista sau se presupune in mod justificat ca exista un risc de a se efectua operatiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, imputernicitii legali ai Ministerului Sanatatii, ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si ai A.N.S.V.S.A. au dreptul sa dispuna blocarea marfii, retragerea de pe piata, interzicerea utilizarii produselor, suspendarea activitatilor, publicitatii sau, dupa caz, inchiderea provizorie a locatiilor in care aceste operatiuni se desfasoara.
(2) In cazul prevazut la alin. (1), daca operatiunile se desfasoara prin mijloace electronice, Ministerul pentru Societatea Informationala, la sesizarea autoritatilor competente prevazute la alin. (1), solicita furnizorilor de servicii de comunicatii electronice blocarea accesului la continutul site-ului in cauza, in conditiile legii.
(3) Actul administrativ prin care se dispun masurile de precautie prevazute la alin. (1) si (2) poate fi contestat in conditiile Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) In vederea efectuarii testelor de laborator si/sau evaluarilor prealabile necesare, odata cu luarea masurilor de precautie prevazute la alin. (1), autoritatile vor preleva probe.
(5) Daca in urma testelor de laborator si/sau evaluarilor se constata ca produsul nu este substitut, masurile de precautie se revoca.
(6) Cheltuielile pentru efectuarea testelor/evaluarilor prevazute la alin. (4) se suporta de catre autoritatile prevazute la alin. (1), in functie de autoritatea care a dispus masurile, urmand a fi recuperate, dupa caz, de la operator in conditiile legii.

Art. 14
(1) Ori de cate ori, in cadrul unei activitati de control efectuate potrivit dispozitiilor legale in vigoare, se presupune in mod justificat ca se efectueaza operatiuni ce au ca obiect produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, organul de control sesizeaza organele de urmarire penala competente.
(2) In cazul in care operatiunile respective se desfasoara prin intermediul mijloacelor electronice, organele de control competente sesizeaza si Ministerul pentru Societatea Informationala, care solicita furnizorilor de servicii prin mijloace electronice blocarea accesului la continutul site-ului in cauza, in conditiile legii.

Art. 15
(1) Nerespectarea de catre furnizorii de servicii prin mijloace electronice a obligatiei de a bloca accesul la site in termen de 12 ore de la primirea solicitarii prevazute la art. 13 alin. (2) si art. 14 alin. (2) din partea Ministerului pentru Societatea Informationala constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei.
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) se fac de catre personalul imputernicit din cadrul Ministerului pentru Societatea Informationala.
(3) Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 28 si 29.

Art. 16
(1) Fapta persoanei care, fara a detine autorizatie eliberata in conditiile prezentei legi, efectueaza, fara drept, operatiuni cu produse stiind ca acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava.
(2) Fapta persoanei care, fara a detine autorizatie eliberata in conditiile prezentei legi, efectueaza, fara drept, operatiuni cu produse despre care trebuia sau putea sa prevada ca sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Art. 17
Fapta persoanei care, cu intentie, efectueaza fara drept operatiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, pretinzand sau disimuland ca acestea sunt produse autorizate potrivit legii sau a caror comercializare este permisa de lege, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la un an la 5 ani si interzicerea unor drepturi, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava.

Art. 18
Impiedicarea, fara drept, sub orice forma, a personalului cu atributii de control din cadrul autoritatilor competente de a intra, in conditiile prevazute de lege, in timpul programului normal de lucru, in sedii si incinte cu scopul efectuarii controlului constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei.

Art. 19
Publicitatea facuta oricaror produse pretinzand in mod credibil ca prin consum acestea produc efecte psihoactive constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda.

Art. 20
(1) Infractiunile prevazute de prezenta lege sunt de competenta Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism.
(2) Procurorii specializati din cadrul Directiei de In]vestigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism efectueaza in mod obligatoriu urmarirea penala pentru infractiunile prevazute la alin. (1).


Capitolul IV - Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 21
(1) Prevederile referitoare la obtinerea autorizatiei se aplica in mod corespunzator si operatorilor care, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, desfasoara operatiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive.
(2) Cererea de autorizare, insotita de documentatia necesara, se depune in termen de o zi de la data intrarii in vigoare a normelor prevazute la art. 12.
(3) Dispozitiile art. 15 alin. (1) intra in vigoare la 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 129/2014 pentru aprobarea Standardului International Lista interzisa pentru anul 2014. Lege nr. 129/2014
Legea 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata 2014. Lege nr. 211/2011 republicata 2014
Legea 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase, republicata 2014
Legea 278/2013 privind emisiile industriale. Lege nr. 278/2013
Legea 180/2012 privind modificarea OG 41/2007 pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor, precum si pentru modificarea si abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar
Legea 179/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope
OUG 34/2012 pentru stabilirea cadrului institutional de actiune in scopul utilizarii durabile a pesticidelor pe teritoriul Romaniei. Ordonanta de urgenta 34/2012
Legea 10/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea si combaterea traficului ilicit de substante cuprinse in Lista interzisa
OUG 6/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri si pentru completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor st
OG 2/2010 pentru modificarea Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice. Ordonanta nr. 2/2010
Legea privind privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope, legea nr 339/2005
Lege privind reorganizarea cadrului institutional in domeniul managementului substantelor chimice, legea nr. 349/2007
Legea privind produsele cosmetice, legea nr. 178/2000, republicata 2005
Lege nr. 104/2008 privind prevenirea si combaterea traficului ilicit de substante cuprinse in lista interzisa
Drept financiar public. Datoria publica. Finantarea investitiilor publice
Gherghina Simona,Gherghina Simona

Pret: 44.9 lei
38.17 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
56 useri online

Useri autentificati: