DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 188/2012 pentru aprobarea OUG 21/2011 privind unele masuri pentru organizarea si functionarea Consiliului de supraveghere. Lege nr. 188/2012Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 738 din 1 noiembrie 2012

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 21 din 23 februarie 2011 privind unele masuri pentru organizarea si functionarea Consiliului de supraveghere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 153 din 2 martie 2011, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La Articolul I, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Ordonanta Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacitatilor de infrastructura feroviara si tarifarea utilizarii infrastructurii feroviare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 623 din 31 august 2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 8/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolele 30 si 31 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"
Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar Art. 30
(1) Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar, denumit in continuare Consiliul de supraveghere, este organizat si functioneaza ca structura fara personalitate juridica in cadrul Consiliului Concurentei.
(2) Consiliul de supraveghere este independent din punct de vedere organizatoric, juridic, decizional si in ceea ce priveste deciziile de ordin financiar fata de administratorii infrastructurii feroviare, organismele de tarifare a infrastructurii feroviare, organismele de alocare a capacitatilor de infrastructura feroviara, precum si fata de operatorii de transport feroviar. Din punct de vedere functional, acest organism este independent fata de orice autoritate competenta implicata in acordarea unui contract de servicii publice.
(3) Consiliul de supraveghere este format de 5 membri. Acestia sunt numiti si revocati prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei pentru o perioada de 5 ani, cu posibilitatea reinnoirii mandatului o singura data. Presedintele Consiliului de supraveghere este numit dintre membrii Plenului Consiliului Concurentei.
(4) Membrii Consiliului de supraveghere nu se subordoneaza ierarhic din punct de vedere administrativ in ceea ce priveste exercitarea atributiilor specifice functiei de membru in Consiliul de supraveghere.
(5) Membrii Consiliului de supraveghere trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) sa fie cetateni romani cu o experienta de cel putin 5 ani in unul dintre domeniile: economic, juridic, feroviar, administraatie publica;
b) sa nu detina actiuni sau parti sociale, direct ori indirect, la administratorii infrastructurii feroviare, organismele de tarifare a infrastructurii feroviare, organismele de alocare a capacitatilor de infrastructura feroviara si/sau la operatorii de transport feroviar;
c) sa nu faca parte din consiliul de administratie si/sau din adunarea generala a actionarilor ale intreprinderilor prevazute la lit. b);
d) sa nu aiba raporturi de munca sau sa nu desfasoare activitati remunerate pentru oricare dintre intreprinderile, actionarii sau asociatii intreprinderilor prevazute la lit. b);
e) sa nu indeplineasca sarcini care au legatura cu atribuirea contractelor de servicii publice de transport feroviar;
f) sa nu detina alte functii sau demnitati publice, cu exceptia celor din cadrul Consiliului Concurentei si a functiilor sau activitatilor didactice din invatamantul superior.
(6) Mandatul de membru al Consiliului de supraveghere inceteaza:
a) la expirarea duratei;
b) prin demisie;
c) prin deces;
d) prin revocare, conform prevederilor alin. (7).
(7) Revocarea din functie a unui membru al Consiliului de supraveghere se dispune prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei in urmatoarele cazuri:
a) imposibilitate de a-si indeplini mandatul mai mult de 120 de zile calendaristice consecutive dintr-un interval de 140 de zile;
b) condamnare penala prin hotarare judecatoreasca definitiva, pentru care nu a intervenit reabilitarea;
c) nerespectarea termenului de 15 zile pentru iesirea din starea de incompatibilitate, prevazut la alin. (8);
d) la survenirea unei situatii de conflict de interese in sensul alin. (9).
(8) Orice membru care in momentul numirii sau pe parcursul mandatului se afla in una dintre situatiile de incompatibilitate prevazute la alin. (5) are la dispozitie un termen de cel mult 15 zile pentru iesirea din starea de incompatibilitate. In caz de nerespectare a acestui termen, mandatul celui aflat in aceasta situatie inceteaza, urmand a fi numit un alt membru.
(9) Prin conflict de interese se intelege situatia in care persoana care exercita functia de membru al Consiliului de supraveghere are un interes personal de natura patrimoniala sau un interes care rezulta din calitatea de reprezentant al statului in cadrul organelor de conducere ale administratorilor infrastructurii feroviare din Romania si/sau ale operatorilor de transport de calatori ori de marfa, care ar putea influenta indeplinirea cu obiectivitate a atributiilor ce ii revin.
(10) Ordinul de revocare din functie a membrilor Consiliului de supraveghere poate fi atacat la instantele de contencios administrativ sau instantele competente, potrivit legii, in termen de 30 de zile de la data aducerii sale la cunostinta persoanei revocate.
(11) In caz de vacanta a unui loc in componenta Consiliului de supraveghere pentru una dintre situatiile prevazute la alin. (6) lit. b)-d) se va proceda, conform prevederilor alin. (3), la numirea unui nou membru pentru durata ramasa din mandat, in functia devenita vacanta. Membrii Consiliului de supraveghere ale caror mandate au expirat raman in functie pana la numirea succesorilor lor.
(12) Pentru activitatea depusa, membrii Consiliului de supraveghere au dreptul la o indemnizatie lunara, stabilita prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei, care nu poate depasi 205 din indemnizatia lunara a functiei de secretar de stat.
(13) Consiliul de supraveghere delibereaza si decide vlabil in cvorum de 3 membri, dintre care unul trebuie sa fie presedintele sau reprezentantul sau desemnat.
(14) Deciziile Consilului de supraveghere se adopta cu majoritatea de voturi a membrilor prezenti. Fiecare membru dispune de un vot. in caz de paritate de voturi, prevaleaza solutia votata de presedinte sau, dupa caz, de reprezentantul care il inlocuieste.

Atributiile Consiliului de supraveghere Art. 31
(1) Consiliul de supraveghere analizeaza si se pronunta, prin decizie, cu privire la plangerea formulata de orice solicitant care considera ca a fost tratat inechitabil, a fost discriminat sau nedreptatit in orice fel si, in special, prin deciziile adoptate de catre administratorul infrastructurii sau de catre operatorul de transport feroviar in ceea ce priveste:
a) documentul de referinta al retelei;
b) criteriile continute in documentul de referinta al retelei;
c) procedura de alocare a capacitatilor de infrastructura si rezultatele acesteia;
d) sistemul de tarifare;
e) nivelul sau structura tarifelor de utilizare a infrastructurii care i se cer sau i se pot cere a fi platite;
f) masurile privind accesul in conditii transparente si nediscriminatorii, in conformitate cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12.1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Consiliul de supraveghere are competenta de a monitoriza activitatea pietelor de servicii feroviare si de a dispune prin decizie, din proprie initiativa, masurile necesare pentru remedierea situatiei cu privire la aspectele mentionate la alin. (1) in vederea prevenirii discriminarii unor solicitanti.
(3) In cazul in care se formuleaza o plangere impotriva unui refuz de alocare a capacitatilor de infrastructura sau impotriva modalitatilor unei propuneri de capacitati de infrastructura, Consiliul de supraveghere fie confirma ca nu este cazul sa se modifice decizia luata de gestionarul infrastructurii, fie solicita modificarea deciziei care face obiectul plangerii conform indicatiilor date de Consiliul de supraveghere.
(4) Consiliul de supraveghere se asigura ca tarifele stabilite de catre administratorul infrastructurii sunt in conformitate cu cap. II si sunt nediscriminatorii. Negocierile dintre solicitant si administratorul infrastructurii sunt permise numai daca sunt purtate sub supravegherea acestui consiliu. Consiliul de supraveghere intervine daca negocierile sunt susceptibile sa contravina prevederilor prezentului act normativ.
(5) Consiliul de supraveghere e obligat sa se pronunte asupra plangerilor formulate conform alin. (1) si sa adopte masurile necesare pentru remedierea situatiei semnalate, intr-un termen de maximum doua luni de la primirea tuturor informatiilor necesare. Deciziile luate de Consiliul de supraveghere au un caracter obligatoriu pentru toate partile implicate, fara a aduce atingere prevederilor art. 31^3.
(6) Consiliul de supraveghere, conforma rt. 30 alin. (1), este abilitat sa formuleze recomandari pentru adoptarea de masuri care sa asigure caracterul nediscriminatoriu al tarifelor, al accesului la intrastructura feroviara si care sa faciliteze dezvoltarea pietei serviciilor de transport feroviar.
(7) Consiliul de supraveghere isi elaboreaza si isi adopta regulamentul de organizare, functionare si procedura in ceea ce priveste exercitarea atributiilor sale. Consiliul de supraveghere adopta regulamente si instructiuni care urmeaza a fi puse in aplicare prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei."

2. Dupa articolul 31 se introduc patru noi articole, articolele 31^1-31^4, cu urmatorul cuprins:
"
Cooperarea cu institutii si autoritati publice Art. 31^1
(1) In indeplinirea atributiilor ce ii revin, Consiliul de supraveghere colaboreaza cu institutiile publice.
(2) Consiliul de supraveghere analizeaza periodic respectarea cadrului legal in domeniul sau de competenta si face propuneri pentru imbunatatire, in concordanta cu reglementarile Uniunii Europene.

Exercitarea atributiilor Consiliului de supraveghere Art. 31^2
(1) Pentru indeplinirea atributiilor sale, Consiliul de supraveghere are competenta sa ceara informatii si documente administratorului infrastructurii, solicitantilor si oricarei alte parti implicate. Informatiile si documentele solicitate vor fi furnizate fara intarziere.
(2) Consiliul de supraveghere actioneaza fara a aduce atingere competentelor Consiliului Concurentei de a aplica dispozitiile Legii concurentei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in domeniul transportului feroviar.
(3) In scopul indeplinirii atributiilor sale, Consiliul de supraveghere va putea exercita puterile de inspectie prevazute de Legea nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Personalul abilitat cu puteri de inspectie, potrivit art. 36 din Legea nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, poate aplica amenzi conform dispozitiilor art. 55 alin. (2) din acelasi act normativ, care se aplica in mod corespunzator.

Contestarea deciziilor si masurilor dispuse de Consiliul de supraveghere Art. 31^3. (1) Deciziile adoptate de catre Consiliul de supraveghere pot fi contestate la Curtea de Apel Bucuresti, in termen de 30 de zile de la comunicare. Hotararea Curtii de Apel Bucuresti se poate ataca cu recurs la Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia contencios administrativ si fiscal in termen de 15 zile de la comunicare. Instanta poate dispune, la cerere, suspendarea executarii deciziei atacate.
(2) Procesele-verbale prin care se constata si se aplica sanctiuni pentru obstructionarea inspectiei realizate conform art. 31^2 alin. (3) pot fi contestate la Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, in termen de 15 zile de la comunicare. Hotararea judecatoriei se poate ataca cu recurs la Tribunalul Bucuresti Sectia contencios administrativ, in termen de 15 zile de la comunicare.

Cooperarea cu organisme de supraveghere din alte state Art. 31^4
Consiliul de supraveghere efectueaza schimburi de informatii cu organisme de supraveghere similare din statele membre ale Uniunii Europene si din statele candidate la aderare cu privire la activitatea lor, la principiile si practicile lor decizionale, astfel incat principiile decizionale ale acestuia sa fie armonizate cu cele ale organismelor de supraveghere din statele membre ale Uniunii Europene."

3. Articolele 33 si 34 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"
Raspunderea Art. 33
Incalcarea prevederilor prezentului act normativ atrage raspunderea materiala civila, contraventionala sau penala, dupa caz, a celor vinovati.

Contraventii Art. 34
(1) Constituie contraventii si se sanctioneaza urmatoarele fapte:
a) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (5) si (6), cu amenda cuprinsa intre 0,1% si 0,4% din cifra de afaceri realizata de intreprinderea in cauza;
b) nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (5) si art. 10 alin. (2), cu amenda cuprinsa intre 0,1% si 0,4% din cifra de afaceri realizata de intreprinderea in cauza;
c) furnizarea de informatii inexacte, incomplete sau care induc in eroare ori de documente incomplete sau nefurnizarea informatiilor si documentelor solicitate potrivit prevederilor art. 31^2 alin. (1), cu amenda cuprinsa intre 0,04% si 0,1% din cifra de afaceri realizata de intreprinderea in cauza in anul financiar anterior sanctionarii;
d) obstructionarea inspectiei realizate pentru indeplinirea atributiilor Consiliului de supraveghere, cu amenda cuprinsa intre 0,04% si 0,1% din cifra de afaceri realizata de intreprinderea in cauza in anul financiar anterior sanctionarii;
e) nerespectarea masurilor dispuse prin decizie a Consiliului de supraveghere, cu amenda cuprinsa intre 0,1% si 0,4% din cifra de afaceri realizata de intreprinderea in cauza in anul financiar anterior sanctionarii;
f) nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (2), cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei.
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilro prevazute la alin. (1) lit. a)-c) se fac de catre Consiliul de supraveghere, prin decizie.
(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) lit. d) se fac prin proces-verbal intocmit de catre personalul abilitat cu puteri de inspectie prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei.
(4) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) lit. f) se fac de catre personalul imputernicit prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.
(5) Individualizarea sanctiunilor care se aplica de Consiliul de supraveghere se face tinand seama de gravitatea si durata faptei, in conformitate cu instructiunile adoptate in acest sens de Consiliul de supraveghere si aprobate prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei. Sumele reprezentand sanctiuni aplicate de Consiliul de supraveghere se fac venit la bugetul de stat, in conditiile legii.
(6) Contraventiilor prevazute la alin. (1) lit. f) li se aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(7) Contraventiilor prevazute la alin. (1) lit. a)-e) li se aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 5, 8, 28, 29, 32 si 34."

4. Dupa articolul 34 se introduc doua noi articole, articolele 34^1 si 34^2, cu urmatorul cuprins:
"
Amenzi cominatorii Art. 34^1
Consiliul de supraveghere poate obliga, prin decizie, intreprinderile sau asociatiile de intreprinderi la plata unor amenzi cominatorii, in suma de pana la 3% din cifra de afaceri zilnica medie din anul financiar anterior sanctionarii, pentru fiecare zi de intarziere calculata de la data stabilita prin decizie, pentru a le determina:
a) sa se conformeze masurilor dispuse prin decizie a Consiliului de supraveghere in indeplinirea atributiilor sale;
b) sa furnizeze in mod complet si corect informatiile care le-au fost cerute conform prevederilor art. 31^2 alin. (1), in situatia in care nefurnizarea informatiilor solicitate persista chiar si dupa un nou termen de raspuns stabilit de catre Consiliul de supraveghere;
c) sa se supuna inspectiei realizate pentru indeplinirea atributiilor Consiliului de supraveghere.

Comunicarea activitatii Consiliului de supraveghere Art. 34^2
(1) Deciziile Consiliului de supraveghere vor fi comunicate partilor in cauza si vor fi publicate pe pagina de internet a acestuia. La publicarea deciziilor, se va tine seama de interesele legitime ale intreprinderilor in cauza, astfel incat secretul de afaceri sa nu fie divulgat.
(2) Consiliul de supraveghere intocmeste si publica anual, pe pagina sa de internet, raportul privind activitatea desfasurata.""

2. Articolele II, III si IV se abroga.

3. La articolul V, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Resursele financiare necesare in vederea functionarii Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar se cuprind in bugetul Consiliului Concurentei."

Art. II
(1) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar adopta regulamentul de organizare, functionare si procedura. Acesta va fi pus in aplicare de indata, prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei.
(2) De la data intrarii in vigoare a ordinului prevazut la alin. (1), Hotararea Guvernului nr. 812/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare, atributiile si finantarea Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 724 din 10 august 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevderilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 53/2017 pentru aprobarea OUG 62/2016 privind infiintarea Autoritatii de Reforma Feroviara
OUG 2/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, precum si modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 2/2017
OUG 27/2014 privind unele masuri pentru completarea retelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor si pentru aprobarea unor masuri financiare. Ordonanta de urgenta 27/2014
Legea 38/2014 pentru modificarea si completarea OUG 31/2011 privind interzicerea achizitionarii de la persoane fizice a metalelor feroase si neferoase si a aliajelor acestora utilizate in activitatea feroviara. Lege nr. 38/2014
Ordin nr. 62/2013 pentru punerea in aplicare a Regulamentului privind organizarea si functionarea Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar
Legea 17/2013 pentru aprobarea OUG 31/2011 privind interzicerea achizitionarii de la persoanele fizice a metalelor feroase si neferoase si a aliajelor acestora utilizate in activitatea feroviara. Lege nr. 17/2013
HG 33/2013 pentru modificarea si completarea HG 2408/2004 privind metodologia de acordare de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale a diferentei dintre tarife si costuri in transportul feroviar public de calatori. Hotararea 33/2013
Legea 52/2012 pentru corelarea unor reglementari privind facilitatile de calatorie, corespunzator noilor categorii de trenuri. Lege nr. 52/2012
OUG 56/2011 pentru stabilirea principiilor de aplicare a tarifelor de deservire generala in transportul feroviar public de calatori
Legea 65/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 55/2006 privind siguranta feroviara. Lege nr. 65/2011
OUG 31/2011 privind interzicerea achizitionarii de la persoane fizice a metalelor feroase si neferoase si a aliajelor acestora utilizate in activitatea feroviara. Ordonanta de urgenta 31/2011
HG nr. 1476/2009 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea aplicarii Regulamentului (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile si obligatiile calatorilor din transportul feroviar. Ho
HG nr. 1326/2009 privind transportul marfurilor periculoase in Romania. Hotararea nr. 1326/2009
Acord privind realizarea unei retele feroviare de inalta performanta in Europa de Sud-Est, 2006
Ordin nr. 18/2008 privind aprobarea Normelor de igiena pentru transporturile de persoane. Norme de igiena pentru transporturile de persoane
Drept international public. Volumul I. Editia 3
Miga-Besteliu Raluca

Pret: 54.9 lei
46.67 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
77 useri online

Useri autentificati: