DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 186/2016 privind unele masuri in domeniul asigurarii unor categorii de persoane in sistemul public de pensii. Lege nr. 186/2016Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 842 din 24 octombrie 2016

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1
(1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele care nu au calitatea de pensionari pot efectua plata contributiei de asigurari sociale pentru perioadele de timp in care nu au avut calitatea de asigurat in sistemul public de pensii sau intr-un sistem de asigurari sociale neintegrat acestuia.

(2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor prezentei legi persoanele pentru care exista obligatia asigurarii in sistemul public de pensii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Perioadele pentru care se poate efectua plata contributiei de asigurari sociale sunt cele anterioare datei la care sunt indeplinite conditiile, prevazute de lege, privind varsta standard de pensionare.
(4) Varsta standard de pensionare este prevazuta in anexa nr. 5 la Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Perioadele pentru care, in conditiile prevazute de prezenta lege, persoanele prevazute la alin. (1) achita contributia de asigurari sociale se considera stagiu de cotizare in sistemul public de pensii.


Art. 2
(1) Persoanele interesate prevazute la art. 1 alin. (1) incheie un contract de asigurare sociala, in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi, potrivit modelului prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta lege.
(2) Contractul de asigurare sociala prevazut la alin. (1) se incheie intre persoana interesata sau, dupa caz, mandatarul acesteia, desemnat prin procura speciala si casa teritoriala de pensii din raza teritoriala de domiciliu ori resedinta a persoanei interesate.

Art. 3
Perioadele de timp pentru care se poate efectua plata contributiei de asigurari sociale sunt cele care se incadreaza in intervalul de timp cuprins intre data incheierii contractului de asigurare sociala potrivit prezentei legi si ultimii 5 ani anteriori acestei date.

Art. 4
(1) Contributia de asigurari sociale datorata se calculeaza prin aplicarea asupra bazei lunare de calcul a cotei contributiei de asigurari sociale pentru conditii normale de munca, reglementata de legislatia in vigoare pentru fiecare dintre luna/lunile din perioadele pentru care se solicita efectuarea platii in vederea considerarii stagiului de cotizare in sistemul public de pensii.
(2) Baza lunara de calcul prevazuta la alin. (1) o constituie cel putin valoarea unui salariu de baza minim brut pe tara garantat in plata, reglementat de legislatia in vigoare pentru fiecare dintre luna/lunile din perioadele pentru care se solicita efectuarea platii contributiei de asigurari sociale. Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata este cel aprobat prin hotarare a Guvernului.
(3) Baza lunara de calcul prevazuta la alin. (2) nu poate fi mai mare decat valoarea corespunzatoare a de cinci ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.
(4) Valoarea castigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, prevazut la alin. (3), este cea prevazuta in actele normative in vigoare la acea data.

Art. 5
Cota de contributie de asigurari sociale, prevazuta la art. 4 alin. (1), care se utilizeaza la calculul contributiei de asigurari sociale datorate este cea prevazuta in actele normative in vigoare la acea data.

Art. 6
(1) Plata contributiei de asigurari sociale se efectueaza intr-o singura transa sau esalonat, in transe lunare, in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
(2) Suma cu titlu de contributie de asigurari sociale calculata potrivit prevederilor art.4 si 5 se actualizeaza cu indicele de inflatie publicat in luna in care se face plata contributiei fata de luna pentru care aceasta se datoreaza, pe baza datelor comunicate de Institutul National de Statistica.
(3) Plata contributiei de asigurari sociale se efectueaza prin mandat postal sau prin orice alt mijloc de plata prevazut de lege, inclusiv in numerar, la casieria casei teritoriale de pensii in raza careia se afla domiciliul persoanei interesate.

Art. 7
Baza lunara de calcul la care se achita contributia de asigurari sociale, respectiv cea prevazuta la art. 4 alin. (2), se foloseste la calculul punctajului lunar utilizat, potrivit legii, la stabilirea cuantumului pensiei din sistemul public de pensii.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.


ANEXA


CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE
CASA JUDETEANA DE PENSII ............................ /
CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI BUCURESTI

CONTRACT DE ASIGURARE SOCIALA
Nr. ........ din ziua ........., luna ..................., anul .........
Incheiat intre
Casa Teritoriala de Pensii ......................................, denumita in
continuare Casa, reprezentata prin directorul executiv, in calitate de
asigurator, cu sediul in localitatea ....................... , str. .........................,
nr. ......, bl. ......., sc. ......, et. ....., ap. ......, Oficiul postal ................,
judetul ................... /sectorul ............., si
Titular contract ...................................../(numele si prenumele)
..........................., CNP ....................................., sex (M/F) ..................,
Data nasterii ................................. (an/luna/zi)
Actul de identitate: ............... seria ................ nr. ........................
Adresa: localitatea: ......................, str. .........................................
nr. ......, bl. ......., sc. ......., et. ......., ap. ..........
Oficiul postal .........................................
Judetul/Sectorul: ....................................
Telefonul: ...............................................
[ ] Reprezentat prin mandatar ........................................../
(numele si prenumele)..................................................
CNP .......................................................
Actul de identitate: ................., seria .................. nr. ...................


Art. 1
Obiectul prezentului contract de asigurare sociala este asigurarea in sistemul public de pensii solicitata de asigurat sau de mandatar.

Art. 2
(1) Perioada de asigurare si venitul asigurat sunt:
a) anul 2011, luna/lunile .........., venit asigurat ......... lei;
b) anul 2012, luna/lunile .........., venit asigurat ......... lei;
c) anul 2013, luna/lunile .................., venit asigurat ............ lei;
d) anul 2014, luna/lunile .................., venit asigurat ............ lei;
e) anul 2015, luna/lunile .................., venit asigurat ............ lei;
f) anul 2016, luna/lunile ..................., venit asigurat ........... lei;
g) anul 2017, luna/lunile…..........................................., venit asigurat…….............….lei.
(2) Cota de contributie de asigurari sociale pentru conditii normale de munca este cea prevazuta in actele normative in vigoare in perioada pentru care se incheie asigurarea, potrivit alin. (1).
(3) Totalul cuantumului contributiei de asigurari sociale este de ......................... lei.
(4) Suma totala prevazuta la alin. (3), reprezentand cuantumul contributiei de asigurari sociale, se actualizeaza cu indicele de inflatie publicat in luna in care se face plata, fata de luna pentru care aceasta se datoreaza, pe baza datelor comunicate de Institutul National de Statistica.
(5) Plata contributiei se efectueaza:
a) integral, intr-o singura transa – in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a legii;
b) in transe lunare – in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a legii.
(6) Contul in care se plateste contributia de asigurari sociale, deschis la Trezoreria Statului pe seama Casei, este ..................................
(7) Plata contributiei de asigurari sociale se poate face si in numerar, la casieria Casei, sau prin orice alte mijloace de plata prevazute de lege.

Art. 3
Obligatiile Casei sunt urmatoarele:
a) plata pensiei cuvenita in sistemul public de pensii;
b) certificarea stagiului de cotizare, a punctajului anual si a punctajului cumulat pentru perioada de cotizare.

Art. 4
Obligatiile asiguratului sunt urmatoarele:
a) achitarea contributiei de asigurari sociale in cuantumul si in modul stabilite la art. 2;
b) instiintarea Casei asupra modificarilor survenite in termenii prezentului contract de asigurare sociala;
c) prezentarea asiguratului la sediul Casei atunci cand este solicitat, respectand termenul prevazut in invitatie.

Art. 5
Clauze:
(1) Stagiul de cotizare se constituie din insumarea lunilor pentru care s-a achitat contributia de asigurari sociale.
(2) Prezentul contract de asigurare sociala intra in vigoare la data semnarii lui de catre partile contractante si inregistrarea acestuia la Casa.
(3) Durata contractului expira la implinirea termenului de 6 luni prevazut de lege, cu mentinerea efectelor dobandite in temeiul acestuia.
(4) In caz de forta majora, partile contractante sunt exonerate de raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare ori cu intarziere a obligatiilor asumate prin prezentul contract de asigurare sociala. Cazul de forta majora se dovedeste de partea care o invoca.

Art. 6
Litigiile in legatura cu executarea prezentului contract de asigurare sociala, nesolutionate intre parti pe cale amiabila, sunt de competenta sectiilor de asigurari sociale, completelor specializate pentru asigurari sociale de la nivelul tribunalelor si curtilor de apel sau, dupa caz, se solutioneaza de instantele competente potrivit legii.


Asigurator, Asigurat,