DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 185/2014 privind aprobarea OUG 68/2013 pentru modificarea si completarea OUG 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura. Lege 185/2014Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 966 din 30 decembrie 2014

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.68 din 26 iunie 2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.389 din 29 iunie 2013, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul I punctul 2, litera e) a articolului 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"e) proiect de management documentul elaborat de candidat, ca oferta, care cuprinde descrierea solutiilor concrete, a rezultatelor preconizate, precum si estimarea resurselor si mijloacelor necesare indeplinirii cerintelor stabilite de catre autoritate prin caietul de obiective;"

2. La articolul I punctul 3, literele f) si g) ale articolului 3 se abroga.


3. La articolul I, dupa punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 3^1, cu urmatorul cuprins:
"3^1. Dupa articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu urmatorul cuprins:
'Art. 3^1
In situatia in care, pentru concursul de management nu s-au inscris persoane care sa indeplineasca cumulativ conditiile prevazute la art. 3, prin derogare de la prevederile art. 3 lit. c), autoritatea poate relua organizarea concursului, avand posibilitatea modificarii domeniului si, dupa caz, a nivelului studiilor solicitate.'"

4. La articolul I punctul 4, alineatul (1) al articolului 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4
(1) In vederea incredintarii managementului institutiilor publice de cultura, autoritatea organizeaza concurs de proiecte de management, in conditiile prezentei ordonante de urgenta."


5. La articolul I, dupa punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 6^1, cu urmatorul cuprins:
"6^1. La articolul 7, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
'(2) Autoritatea are obligatia sa demareze procedurile prevazute la alin.(1), cu 120 de zile calendaristice inainte de data incetarii contractului de management.'"

6. La articolul I punctul 7, articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8
Conditiile de participare la concurs, caietul de obiective, regulamentul de organizare si desfasurare a concursului, de solutionare a contestatiilor, precum si datele pentru depunerea dosarelor de concurs, a proiectului de management si desfasurarea etapelor de concurs sunt aduse la cunostinta publica de catre autoritate, pe pagina de internet a institutiei publice de cultura si a autoritatii, dupa caz, precum si prin afisare la sediul autoritatii si al institutiei pentru care se organizeaza concursul."

7. La articolul I punctul 8, articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10
In vederea participarii la concurs, candidatii depun la sediul autoritatii proiectele de management, in scris si in format electronic, precum si dosarele de concurs, cuprinzand, potrivit regulamentului-cadru, documentele solicitate in anuntul public."

8. La articolul I punctul 12, alineatele (1) si (2) ale articolului 16 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 16
(1) Pentru desfasurarea concursului de proiecte de management, la nivelul autoritatii se infiinteaza comisii de concurs, in functie de specificul institutiei.
(2) Comisia de concurs este desemnata de autoritate prin ordin sau dispozitie, dupa caz, si este compusa din reprezentanti ai autoritatii, in proportie de o treime, si din specialisti in domeniul de activitate al institutiei, in proportie de doua treimi."

9. La articolul I punctul 15, alineatele (3) si (7) ale articolului 19 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Sunt declarati admisi pentru sustinerea etapei prevazute la art. 6 alin. (2) lit. b) candidatii care au obtinut in prima etapa a concursului nota minima 7.
..............
(7) In cazul in care niciun candidat nu a obtinut o medie de minimum 7, procedura de concurs se reia in termen de maximum 30 de zile, cu respectarea dispozitiilor art. 8 si 9."

10. La articolul I, dupa punctul 15 se introduce un nou punct, punctul 15^1, cu urmatorul cuprins:
"15^1. La articolul 19, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu urmatorul cuprins:
'(6^1) In cazul in care doi sau mai multi candidati obtin medii egale, atat la evaluarea proiectului de management prezentat, cat si la interviu, comisia de concurs va introduce o proba scrisa pentru departajare.'"

11. La articolul I punctul 16, alineatul (5) al articolului 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Rezultatul final al concursului, proiectul de management castigator si durata pentru care se va incheia contractul de management se aproba prin ordin sau, dupa caz, dispozitie a autoritatii."

12. La articolul I, dupa punctul 16 se introduce un nou punct, punctul 16^1, cu urmatorul cuprins:
"16^1. La articolul 22, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
'(2) In cazul in care castigatorul concursului de proiecte, din motive personale, renunta in scris la calitatea de manager inainte de semnarea contractului de management sau daca partile nu convin asupra contractului de management in termen de 30 de zile lucratoare de la data aducerii la cunostinta publica a rezultatului final al concursului, ordonatorul principal de credite are dreptul sa negocieze cu urmatorul clasat, in vederea incheierii contractului de management, cu conditia ca acesta sa indeplineasca prevederile art. 19 alin. (3)-(6^1).'"

13. La articolul I punctul 17, litera i) a alineatului (2) al articolului 24 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"i) calendarul evaluarilor anuale si evaluarii finale;"

14. La articolul I punctul 18, litera a) a alineatului (2^1) al articolului 24 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) proiectul de management ca document de referinta;"

15. La articolul I, dupa punctul 18 se introduce un nou punct, punctul 18^1, cu urmatorul cuprins:
"18^1. La articolul 25, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
'Art. 25
(1) Pe durata contractului de management, autoritatea verifica modul in care sunt respectate clauzele acestuia de catre manager, in cadrul evaluarilor anuale ale managementului.'"

16. La articolul I punctul 19, alineatul (2) al articolului 26 se abroga.

17. La articolul I punctul 22, alineatele (2)-(4) ale articolului 28 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) In cazul in care managerul are studii de specialitate corespunzatoare sau experienta necesara, acesta are dreptul ca, pentru indeplinirea programului minimal, in cadrul contractului de management, sa participe, in calitate de autor sau, dupa caz, de artist interpret sau executant, potrivit dispozitiilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare, la realizarea, in mod direct sau indirect, de proiecte in cadrul institutiei pe care o conduce.
(3) Proiectele la a caror realizare managerul urmeaza sa participe, in mod direct sau indirect, in conditiile prevazute la alin. (2), vor fi stabilite de comun acord cu autoritatea.
(4) Pentru proiectele ce urmeaza sa fie realizate in conditiile prevazute la alin. (2), autoritatea incheie acte aditionale la contractul de management, care vor cuprinde denumirea si prezentarea proiectelor, bugetul necesar realizarii proiectelor, bugetul alocat de autoritate in acest scop, precum si remuneratia stabilita de autoritate. Prin derogare de la prevederile Legii nr. 8/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, remuneratia nu poate depasi 10% din incasarile nete corespunzatoare comunicarii publice a operei la a carei realizare a participat, direct sau indirect, managerul, in calitate de autor ori de artist interpret sau executant."

18. La articolul I punctul 23, alineatul (1) al articolului 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 29
(1) Remuneratia managerului, prevazuta in contractul de management, este asimilata salariului numai din punct de vedere fiscal, respectiv al obligatiilor ce decurg pentru manager si autoritate din legislatia privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, inclusiv dreptul la asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, din legislatia privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, precum si din legislatia privind asigurarile de sanatate."

19. La articolul I punctul 25, litera a) a alineatului (1) al articolului 32 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) rezultatul evaluarii anuale este sub nota 7;"

20. La articolul I punctul 27, alineatul (6) al articolului 32 se abroga.

21. La articolul I punctul 28, alineatele (1) si (5) ale articolului 33 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 33
(1) In situatiile de incetare a contractului de management inainte de termen, autoritatea desemneaza, prin ordin sau dispozitie, o persoana competenta sa asigure managementul institutiei publice de cultura, in maximum 5 zile de la data constatarii incetarii contractului de management, si organizeaza un nou concurs de management, in termenul stabilit la art. 7 alin. (3).

(5) Conducerea interimara se asigura pana la data inceperii executarii noului contract de management, dar nu mai mult de 120 de zile calendaristice, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 32 alin. (4)."

22. La articolul I punctul 30, alineatul (1) al articolului 36 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 36
(1) Evaluarea managementului se face anual, pe baza Regulamentului-cadru de organizare si desfasurare a evaluarii managementului, elaborat de Ministerul Culturii, si reprezinta procedura prin care autoritatea verifica modul in care au fost realizate obligatiile asumate prin contractul de management, in raport cu resursele financiare alocate, potrivit procedurilor prevazute la art. 25 alin. (2) si (3)."

23. La articolul I punctul 31, alineatul (1) al articolului 37 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 37
(1) Termenele si modul in care se efectueaza evaluarile anuale sunt prevazute prin grija autoritatii in contractul de management."

24. La articolul I punctul 34, articolul 40 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 40
Evaluarea managementului este organizata in urmatoarele etape:
a) analiza raportului de activitate;
b) sustinerea raportului de activitate de catre manager in cadrul unui interviu."

25. La articolul I punctul 35, alineatul (2) al articolului 41 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In cazul in care nota finala se situeaza sub 7, rezultatul evaluarii este nesatisfacator."

26. La articolul I, punctul 37 se abroga.

27. La articolul I, dupa punctul 37 se introduce un nou punct, punctul 37^1, cu urmatorul cuprins:
"37^1. Dupa articolul 43 se introduce un nou articol, articolul 43^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 43^1
(1) In cazul in care rezultatul evaluarii finale, prevazute la art. 37 alin. (2), este mai mare sau egal cu 9, managerul are dreptul de a prezenta un nou proiect de management, in conformitate cu cerintele caietului de obiective intocmit de autoritate.
(2) Termenul de depunere a proiectului de management se stabileste de catre autoritate.
(3) Proiectul de management depus in conditiile alin. (1) constituie baza incheierii unui nou contract de management."

28. La articolul I punctul 39, litera b) a articolului 45 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) rezultatul evaluarii anuale este sub nota 7;"

29. La articolul I punctul 41, literele a) si b) se modifica si vor avea umatorul cuprins:
"a) 'concurs de management' cu 'concurs de proiecte de management';
b) 'plan de management' cu 'proiect de management';"


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, in conditiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.