DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 182/2016 pentru aprobarea OUG 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale. Legea 182/2016Modificari privind desfasurarea activitatii economice privind PFA, intreprindere economica, intreprindere familiala

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 828 din 19 octombrie 2016

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 328 din 25 aprilie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul 1, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 1
(1) Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza accesul la activitatile economice din economia nationala astfel cum sunt prevazute in Codul CAEN, procedura de inregistrare in registrul comertului, de autorizare a functionarii si regimul juridic al persoanelor fizice autorizate sa desfasoare activitati economice, precum si al intreprinderilor individuale si familiale.
.........
(3) Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica acelor activitati economice pentru care, prin lege, sunt instituite anumite restrictii de desfasurare ori alte interdictii si acelor activitati interzise expres prin lege pentru libera initiativa."


2. La articolul 1, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
"(3^1) In cazul activitatilor economice a caror organizare si autorizare sunt reglementate prin legi speciale, daca acestea nu prevad altfel, sunt aplicabile numai prevederile prezentei ordonante de urgenta privind inregistrarea la oficiul registrului comertului ca obligatie prealabila in vederea autorizarii de catre autoritatile competente stabilite de prevederile legilor speciale."

3. La articolul 2, literele a), f), h), i) si j) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) activitate economica activitate cu scop lucrativ, constand in producerea, administrarea ori instrainarea de bunuri sau in prestarea de servicii;
..........
f) intreprindere economica activitatea economica desfasurata in mod organizat, permanent si sistematic, combinand resurse financiare, forta de munca, materii prime, mijloace logistice si informatie, pe riscul intreprinzatorului, in cazurile si in conditiile prevazute de lege;
...........
h) intreprindere familiala intreprinderea economica, fara personalitate juridica, organizata de membrii unei familii;
i) persoana fizica autorizata intreprinderea economica, fara personalitate juridica, organizata de o persoana fizica care foloseste, in principal, forta sa de munca;
j) patrimoniul de afectatiune masa patrimoniala in cadrul patrimoniului intreprinzatorului, reprezentand totalitatea drepturilor si obligatiilor afectate, prin declaratie scrisa ori, dupa caz, prin acordul de constituire sau printr-un un act aditional la acesta, exercitarii unei activitati economice;"

4. La articolul 2, dupa litera j) se introduce o noua litera, litera j^1), cu urmatorul cuprins:
"j^1) sediul profesional sediul principal/locatia declarata la registrul comertului, in vederea inregistrarii si autorizarii functionarii persoanei fizice autorizate, intreprinderii individuale sau familiale, reprezentand elementul de identificare al acesteia in raporturile juridice la care participa."

5. La articolul 3, alineatul (3) se abroga.

6. La articolul 7, alineatele (1)-(3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 7
(1) Persoanele fizice prevazute la art. 3 alin. (1) au obligatia sa solicite oficiului registrului comertului de pe langa tribunal inregistrarea si autorizarea functionarii, cu respectarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta, inainte de inceperea activitatii economice in formele prevazute la art. 4 lit. a) sau b), ca persoana fizica autorizata, denumita in continuare PFA, respectiv ca intreprinzator titular al unei intreprinderi individuale.
(2) Reprezentantul intreprinderii familiale are obligatia sa solicite inregistrarea in registrul comertului si autorizarea functionarii inainte de inceperea activitatii economice. In cazul in care acesta nu formuleaza cererea in termen de 15 zile de la incheierea acordului de constituire prevazut la art. 29 alin. (1), oricare membru al intreprinderii familiale, care are capacitate deplina de exercitiu, poate sa solicite inregistrarea in registrul comertului si autorizarea functionarii, cu respectarea prevederilor alin. (4).
(3) In toate cazurile, cererea de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii trebuie formulata in termen de 20 zile de la incheierea acordului de constituire prevazut la art. 29 alin. (1)."

7. La articolul 8, literele a)-c) ale alineatului (1) si alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) au capacitate deplina de exercitiu, cu exceptia membrilor intreprinderii familiale ce nu au calitatea de reprezentant, care trebuie sa aiba varsta de cel putin 16 ani;
b) nu au savarsit fapte sanctionate de legile fiscale, contabile, vamale si de cele care privesc disciplina financiar-fiscala;
c) au un sediu profesional declarat conform art. 9;
..........
(2) Indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) lit. d) se face potrivit art. 5, art. 15 alin. (1) lit. b) si alin. (2), art. 17 si urmatoarele din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare, atat pentru sediul profesional, pentru fiecare punct de lucru, cat si pentru activitatile desfasurate in afara sediului profesional sau a punctelor de lucru.
(3) In cazul in care, potrivit unor prevederi legale speciale, pentru anumite activitati economice este necesara indeplinirea unor conditii de pregatire profesionala si/sau de atestare a pregatirii sau experientei profesionale, persoanele prevazute la art. 4 trebuie sa faca dovada indeplinirii acestora."

8. La articolul 9, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Pentru stabilirea sediului profesional/punctelor de lucru, este necesar ca persoana fizica titulara care se autorizeaza ca PFA, titularul intreprinderii individuale sau oricare membru al intreprinderii familiale, dupa caz, sa prezinte inscrisul care atesta dreptul de folosinta asupra imobilului cu destinatie de sediu profesional/punct de lucru."

9. La articolul 9, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Daca la sediul profesional, imobil cu destinatie de locuinta, nu se desfasoara nicio activitate economica, persoana fizica titulara a PFA, titularul intreprinderii individuale sau membrul intreprinderii familiale care are dreptul de folosinta asupra imobilului depune o declaratie pe proprie raspundere, sub semnatura privata, prin care atesta faptul ca la sediul profesional nu desfasoara activitate economica, in acest caz nefiind necesare formalitatile prevazute de art. 42 din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, cu modificarile si completarile ulterioare."

10. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11
(1) Inregistrarea in registrul comertului a PFA, a intreprinderii individuale si a intreprinderii familiale se face in baza rezolutiei motivate a directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal sau a uneia dintre persoanele desemnate prin decizie a directorului general al Oficiului National al Registrului Comertului, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 11 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor masuri privind activitatea de inregistrare in registrul comertului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Daca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 8 si 9, directorul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal sau persoana desemnata dispune inregistrarea in registrul comertului si autorizarea functionarii persoanei fizice autorizate, a intreprinderii individuale sau a intreprinderii familiale. Prin aceeasi rezolutie se va dispune si inregistrarea in registrul comertului a declaratiei-tip pe propria raspundere, date conform prevederilor Legii nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Dispozitiile art. 17^2 din Legea nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la transmiterea declaratiilor-tip catre autoritatile publice competente, se aplica in mod corespunzator.
(3) Daca documentele depuse in sustinerea cererii sunt incomplete, directorul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal sau persoana desemnata dispune prin rezolutie motivata acordarea unui termen de maximum 15 zile pentru completarea acestora. Termenul va fi comunicat solicitantului pe loc, daca este prezent, precum si prin afisare/postare pe site-ul Oficiului National al Registrului Comertului, iar rezolutia se afiseaza la sediul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si pe site-ul Oficiului National al Registrului Comertului. In toate cazurile se vor indica documentele care urmeaza sa fie depuse pana la termenul acordat. La cererea motivata a solicitantului, termenul de 15 zile poate fi prelungit o singura data cu maximum 15 zile. Termenul de 15 zile se calculeaza fara a se lua in considerare ziua in care a inceput si ziua in care s-a implinit.
(4) In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile legale, directorul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal sau persoana desemnata dispune prin rezolutie motivata respingerea cererii de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii pentru persoana fizica autorizata, intreprinderea individuala sau intreprinderea familiala solicitanta, precum si a inregistrarii declaratiei-tip pe propria raspundere date conform Legii nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Rezolutiile directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal sau ale persoanei desemnate, cu privire la inmatriculare si orice alte inregistrari in registrul comertului, conform prezentei ordonante de urgenta, se executa de indata, in baza lor efectuandu-se inregistrarile dispuse prin acestea, fara nicio alta formalitate."

11. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12
(1) Impotriva rezolutiei directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal sau a persoanei desemnate se poate formula plangere in termen de 15 zile de la pronuntare sau de la comunicare, dupa caz. Plangerea se depune la judecatoria in a carei raza teritoriala se afla sediul profesional al solicitantului si se judeca in conditiile dreptului comun.
Dispozitiile art. 7 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.
(2) Aplicarea rezolutiilor directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal sau ale persoanei desemnate, cu privire la inmatriculare si orice alte inregistrari in registrul comertului, conform prezentei ordonante de urgenta, nu se suspenda in cursul judecatii.
(3) Cererile adresate instantelor judecatoresti conform prezentei ordonante de urgenta sunt scutite de taxa judiciara de timbru."

12. La articolul 13, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 13
(1) In cazul prevazut la art. 11 alin. (2) sau in cazul unei hotarari judecatoresti definitive care dispune astfel, oficiul registrului comertului de pe langa tribunal va elibera certificatul de inregistrare, continand codul unic de inregistrare, certificatul constatator emis in baza declaratiei pe propria raspundere, precum si alte acte prevazute de lege, dupa caz.
(2) Termenul de eliberare a certificatului de inregistrare si, dupa caz, a certificatului de inscriere de mentiuni este de 3 zile lucratoare, calculat de la data inregistrarii cererii sau, dupa caz, de la data completarii cererii cu documentele solicitate."

13. La articolul 14, alineatele (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Schimbarea sediului profesional si/sau a obiectului principal de activitate se inregistreaza la oficiul registrului comertului, cu aplicarea corespunzatoare a dispozitiilor prezentului capitol. In cazul schimbarii sediului profesional in alt judet, directorul oficiului registrului comertului sau persoana desemnata, la care este inregistrata PFA, intreprinderea individuala sau intreprinderea familiala, va aproba, prin aceeasi rezolutie, schimbarea sediului profesional in alt judet, inregistrarea in registrul comertului de la noul sediu si radierea inregistrarii din registrul comertului de la vechiul sediu, dispunand efectuarea inregistrarilor in registrul comertului.
..........
(4) Pentru desfasurarea unei alte activitati economice decat cele inregistrate in registrul comertului si pentru care s-a obtinut autorizarea functionarii, este necesara obtinerea inregistrarii/autorizarii, in conditiile prezentei ordonante de urgenta."

14. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 15
Persoana fizica autorizata, titularul intreprinderii individuale si reprezentantul intreprinderii familiale vor tine contabilitatea in partida simpla, potrivit reglementarilor privind organizarea si conducerea evidentei contabile in partida simpla de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil, in conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare."

15. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 16
(1) PFA poate avea in obiectul de activitate cel mult 5 clase de activitati prevazute de codul CAEN.
(2) In scopul exercitarii activitatii/activitatilor pentru care a fost autorizata, PFA poate stabili relatii contractuale, in conditiile legii, cu orice persoane fizice si juridice, cu alte PFA, intreprinderi individuale sau intreprinderi familiale, pentru efectuarea unei activitati economice, fara ca aceasta sa ii schimbe statutul juridic dobandit potrivit prezentei sectiuni."

16. La articolul 17, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 17
(1) PFA poate desfasura activitatile pentru care este autorizata, singura sau impreuna cu cel mult 3 persoane, angajate de aceasta, in calitate de angajator, cu contract individual de munca, incheiat si inregistrat in conditiile legii.
(2) O persoana titulara a PFA poate cumula calitatea de persoana fizica autorizata cu cea de salariat al unei terte persoane care functioneaza atat in acelasi domeniu, cat si intr-un alt domeniu de activitate economica decat cel pentru care PFA este autorizata."

17. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 18
Persoana fizica ce desfasoara activitati economice ca PFA este asigurata in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si are dreptul de a fi asigurata in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si al asigurarilor pentru somaj, in conditiile prevazute de lege."

18. La articolul 19, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice ca PFA poate cere schimbarea statutului juridic dobandit si autorizarea ca intreprinzator titular al unei intreprinderi individuale, cu respectarea dispozitiilor cap. II si ale art. 21."

19. Articolul 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 20
(1) Titularul PFA raspunde pentru obligatiile asumate in exploatarea intreprinderii economice cu bunurile din patrimoniul de afectatiune. Daca acestea nu sunt suficiente pentru satisfacerea creantelor, pot fi urmarite si celelalte bunuri ale debitorului. Dispozitiile art. 31, 32 si ale art. 2.324 alin. (3) din Codul civil sunt aplicabile.
(2) In caz de insolventa, PFA va fi supusa procedurii simplificate prevazute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Orice persoana interesata poate face dovada calitatii de profesionist in cadrul procedurii insolventei sau separat, prin actiune in constatare, daca justifica un interes legitim."

20. La articolul 21 alineatul (1), literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) prin decesul titularului PFA;
b) prin vointa titularului PFA;"

21. Articolul 24 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 24
(1) Intreprinderea individuala poate avea in obiectul de activitate cel mult 10 clase de activitati prevazute de codul CAEN.
(2) Intreprinderea individuala poate angaja cel mult 8 salariati, terte persoane, cu contract individual de munca incheiat si inregistrat in conditiile legii si poate stabili relatii contractuale, in conditiile legii, cu orice persoane fizice si juridice, cu alte intreprinderi individuale, cu PFA sau intreprinderi familiale, pentru efectuarea unei activitati economice, fara ca aceasta sa ii schimbe statutul juridic dobandit potrivit prezentei sectiuni."

22. Articolul 26 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 26
. - Persoana fizica titulara a intreprinderii individuale raspunde pentru obligatiile asumate in exploatarea intreprinderii economice cu bunurile din patrimoniul de afectatiune. Daca acestea nu sunt suficiente pentru satisfacerea creantelor, pot fi urmarite si celelalte bunuri ale debitorului. Dispozitiile art. 31, 32 si ale art. 2.324 alin. (3) din Codul civil sunt aplicabile."

23. Articolul 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 29
(1) Intreprinderea familiala se constituie printr-un acord de constituire, incheiat de membrii familiei in forma scrisa, ca o conditie de validitate. Acordul de constituire va stipula, sub sanctiunea nulitatii, datele de identificare ale membrilor familiei si ale reprezentantului desemnat din randul acestora, conditiile participarii, cota procentuala a fiecarui membru la beneficii si la pierderi, raporturile dintre membrii intreprinderii familiale, conditiile de retragere si data intocmirii.
(2) Reprezentantul desemnat prin acordul de constituire va gestiona interesele intreprinderii familiale in temeiul unei procuri speciale, sub forma unui inscris sub semnatura privata. Procura speciala se semneaza de catre toti membrii intreprinderii care au capacitate de exercitiu deplina si reprezentantii legali ai celor cu capacitate de exercitiu restransa.
(3) In scopul exercitarii activitatii pentru care a fost autorizata, intreprinderea familiala poate stabili relatii contractuale, in conditiile legii, cu orice persoane fizice si juridice, cu alte intreprinderi familiale, cu intreprinderi individuale sau cu PFA, pentru efectuarea unei activitati economice, fara ca aceasta sa ii schimbe statutul juridic dobandit potrivit prezentei sectiuni."

24. La articolul 30, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Prin acordul de constituire a intreprinderii familiale, fiecare membru al acesteia poate stipula constituirea, in cadrul patrimoniului sau, a unui patrimoniu de afectatiune, pentru exercitarea activitatii economice a intreprinderii familiale.
(3) In cazul prevazut la alin. (2), prin acordul de constituire sau printr-un act aditional la acesta se vor stabili cotele de participare a membrilor la constituirea patrimoniului de afectatiune. Daca membrii intreprinderii convin in unanimitate, cotele de participare pot fi diferite de cele prevazute pentru participarea la beneficiile sau la pierderile intreprinderii."

25. Articolul 31 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 31
Membrii intreprinderii familiale raspund solidar si indivizibil pentru datoriile contractate de reprezentant in exploatarea intreprinderii cu patrimoniul de afectatiune si, in completare, cu intreg patrimoniul acestora, corespunzator cotelor de participare prevazute la art. 29 alin. (1)."

26. La articolul 32, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Actele prin care se dobandesc bunuri pentru activitatea intreprinderii familiale se incheie de reprezentant fara autorizarea prealabila a membrilor, daca valoarea bunului cu privire la care se incheie actul nu depaseste 50% din valoarea bunurilor care au fost afectate exercitarii activitatii economice a intreprinderii potrivit art. 30 alin. (2) si a sumelor de bani aflate la dispozitia intreprinderii familiale la data actului. Bunurile dobandite sunt coproprietatea membrilor in cotele de participare la beneficii, potrivit art. 29 alin. (1), fiind incluse in patrimoniul de afectatiune, daca acesta a fost constituit".

27. Articolul 34 se abroga.

28. Dupa articolul 35 se introduce un nou articol, articolul 35^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 35^1
(1) Studentii care vor sa infiinteze o afacere proprie sunt scutiti de la plata taxelor pentru operatiunile de inregistrare si autorizare a unui PFA sau a unei intreprinderi individuale prin oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, precum si de la plata tarifelor pentru serviciile de asistenta prestate de aceste oficii.
(2) Pentru a beneficia de prevederile alin. (1), studentul care obtine calitatea de titular al PFA sau de titular al intreprinderii individuale trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa urmeze cursurile unei institutii de invatamant superior acreditata in Romania;
b) sa fie cel putin in anul II de studiu si sa fi promovat, integral, la data solicitarii, toate cerintele programei de invatamant prevazute de senatul institutiei;
c) nu a implinit varsta de 30 de ani.
(3) Cererea de inregistrare si autorizare a functionarii PFA sau a intreprinderii individuale va fi insotita de actul doveditor emis de institutia de invatamant superior, din care sa rezulte ca sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (2) lit. a) si b)."

29. Articolul 38 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 38
Persoanele prevazute la art. 4 sunt platitoare de impozit pe venit in conditiile prevazute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare."

30. Articolul 42 se abroga.

31. La anexa punctul 1, subpunctul 1.2. se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"1.2. Inscris care atesta dreptul de folosinta asupra sediului profesional/punctului de lucru - orice act juridic care confera dreptul de folosinta si/sau atesta afectatiunea speciala a spatiului, in fotocopie certificata olograf de catre titular privind conformitatea cu originalul"

32. La anexa punctul 1, dupa subpunctul 1.2. se introduce un nou subpunct, subpunctul 1.21., cu urmatorul cuprins: "1.21. Declaratie pe proprie raspundere olografa privind indeplinirea conditiilor legale pentru desfasurarea activitatilor ca persoana fizica autorizata/intreprindere individuala/intreprindere familiala"

33. La anexa, subpunctul 1.5. al punctului 1, subpunctele 2.2. si 2.5. ale punctului 2 si subpunctele 3.2. si 3.5. ale punctului 3 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"1.5. Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atesta experienta profesionala, daca aceasta este ceruta, potrivit unor prevederi legale speciale
..........
2.2. Inscris care atesta dreptul de folosinta asupra sediului profesional/punctului de lucru - orice act juridic care confera dreptul de folosinta si/sau atesta afectatiunea speciala a spatiului, in fotocopie certificata olograf de catre titular privind conformitatea cu originalul
............
2.5. Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atesta experienta profesionala, daca aceasta este ceruta, potrivit unor prevederi legale speciale
...........
3.2. Inscris care atesta dreptul de folosinta asupra sediului profesional/punctului de lucru - poate fi reprezentat de orice act juridic care confera dreptul de folosinta si/sau atesta afectatiunea speciala a spatiului, in fotocopie certificata olograf de catre membrul deponent, privind conformitatea cu originalul
...........
3.5. Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atesta experienta profesionala, daca aceasta este ceruta, potrivit unor prevederi legale speciale"

Art. II
(1) In termen de 2 ani de la intrarea in vigoare a prezentei legi, persoanele fizice autorizate si intreprinderile individuale al caror numar de activitati incluse in obiectul de activitate este mai mare decat cel prevazut la art. 16 alin. (1), respectiv art. 24 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, solicita oficiului registrului comertului competent modificarea, in mod corespunzator, a mentiunilor din registrul comertului referitoare la obiectul de activitate.
(2) Daca nu a fost autorizata anterior pentru una sau mai multe dintre activitatile incluse, in conditiile alin. (1), in obiectul de activitate, persoana fizica autorizata sau intreprinderea individuala solicita autorizarea acesteia/acestora, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege si ale Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) In realizarea obligatiilor prevazute la alin. (1) si (2), persoana fizica autorizata sau intreprinderea individuala poate opta pentru modificarea formei de organizare, in conditiile legii.
(4) Modificarea mentiunilor referitoare la obiectul de activitate si emiterea noilor certificate de inregistrare se realizeaza, pe baza cererii depuse potrivit alin. (1), de oficiul registrului comertului, cu titlu gratuit.
(5) Cu 30 de zile inainte de implinirea termenului prevazut la alin. (1), Oficiul National al Registrului Comertului publica pe pagina sa de internet listele cu persoanele fizice autorizate si intreprinderile individuale care nu si-au indeplinit obligatia de modificare a obiectului de activitate. Fiecare oficiu al registrului comertului afiseaza la sediul sau lista persoanelor fizice autorizate/intreprinderilor individuale din circumscriptia sa care nu si-au indeplinit obligatia de modificare a obiectului de activitate, in conditiile prezentei legi.
(6) In termen de 60 de zile de la implinirea termenului prevazut la alin. (1), oficiul registrului comertului radiaza, din oficiu, persoanele fizice autorizate si intreprinderile individuale care nu si-au indeplinit obligatia prevazuta la alin. (1). Transferul drepturilor si obligatiile din patrimoniul de afectatiune, daca acesta a fost constituit, potrivit legii, se realizeaza cu respectarea drepturilor creditorilor asupra fiecarei mase patrimoniale.

Art. III
Prezenta lege intra in vigoare la 90 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. IV
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.