DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 180/2015 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 89/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul managementului situatiilor de urgenta si al apararii impotriva incendiilorPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 481 din 1 iulie 2015

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 89 din 23 decembrie 2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul managementului situatiilor de urgenta si al apararii impotriva incendiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 962 din 30 decembrie 2014, cu urmatoarele modificari si completari:

1. Dupa articolul I se introduce un nou articol, articolul I^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. I^1
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2014 privind unele masuri in domeniul managementului situatiilor de urgenta, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 88 din 4 februarie 2014, aprobata prin Legea nr. 104/2014, se completeaza dupa cum urmeaza:
 • La articolul IV, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (2) si (3) cu urmatorul cuprins:
  '(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) Ministerul Apararii Nationale pune, la cerere, la dispozitia Ministerului Afacerilor Interne o aeronava pentru desfasurarea de misiuni in scopuri umanitare, medicosanitare, pentru salvarea de vieti omenesti, misiuni de cautare/salvare a victimelor accidentelor sau a persoanelor aflate in stare de dificultate, precum si pentru misiuni de stingere a incendiilor de padure. Modul de cooperare se stabileste prin protocol incheiat intre cele doua ministere.
  (3) Aeronava prevazuta la alin.(2) poate fi utilizata, in conditiile legii, si in actiuni umanitare internationale in situatii de urgenta cu impact deosebit de grav.'"

  2. Articolul III se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. III
  Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


  1. La articolul 19, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  'c) sa solicite si sa obtina avizele si autorizatiile de securitate la incendiu, prevazute de lege, si sa asigure respectarea conditiilor care au stat la baza eliberarii acestora; sa dispuna oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor in cazul aplicarii acestei sanctiuni contraventionale complementare de catre agentul constatator;'

  2. La articolul 19, dupa litera i) se introduce o noua litera, litera i^1), cu urmatorul cuprins:
  'i^1) sa solicite si sa obtina avizele de infiintare si pentru sectoarele de competenta ale serviciului privat pentru situatii de urgenta si sa asigure respectarea conditiilor care au stat la baza eliberarii acestora;'


  3. La articolul 30, alineatele (1) si (5) – (8) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  'Art. 30
  (1) Începerea lucrarilor de executie la constructii si amenajari noi, de modificare a celor existente si/sau schimbarea destinatiei acestora, precum si punerea lor in functiune se fac numai dupa obtinerea avizului sau autorizatiei de securitate la incendiu, dupa caz.
  ........
  (5) Nerespectarea cerintelor care au stat la baza emiterii avizului sau autorizatiei de securitate la incendiu, prevazute in normele metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu, atrage sanctionarea conform legii si pierderea valabilitatii avizului sau autorizatiei de securitate la incendiu.
  (6) Litigiile generate de emiterea si pierderea valabilitatii avizului sau autorizatiei de securitate la incendiu se solutioneaza potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
  (7) În situatia in care se constata pierderea valabilitatii avizului de securitate la incendiu ori lucrarile de constructii au inceput fara acest document, inspectoratele pentru situatii de urgenta informeaza autoritatea care a emis autorizatia de construire, respectiv structurile competente ale Inspectoratului de Stat in Constructii, pentru a dispune masurile prevazute de lege.
  (8) Pierderea valabilitatii autorizatiei de securitate la incendiu si incalcarea grava a cerintei securitate la incendiu care impune oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor se comunica la registrul comertului, prefectului si institutiilor publice interesate, in cel mult 48 de ore.'

  4. Dupa articolul 30 se introduce un nou articol, articolul 30^1, cu urmatorul cuprins:
  'Art. 30^1
  (1) La receptia la terminarea lucrarilor de constructii aferente cladirilor cu sali aglomerate, inalte, foarte inalte, civile din categoria de importanta exceptionala sau deosebita, de productie si/sau depozitare cu suprafete desfasurate de peste 5.000 mp si risc mare sau foarte mare de incendiu, centrelor comerciale cu suprafata desfasurata de peste 2.500 mp, parcajelor cu mai mult de 100 locuri de parcare pentru autoturisme, cladirilor de turism avand capacitatea mai mare de 50 de locuri de cazare, spitalelor, caminelor pentru copii si batrani sau altor cladiri destinate persoanelor ce nu se pot evacua singure, investitorii sunt obligati sa solicite in scris si sa includa in comisia de receptie, in calitate de membru, o persoana desemnata de inspectiile de prevenire din cadrul inspectoratelor.
  (2) Procesul-verbal de receptie va consemna realizarea masurilor de securitate la incendiu prevazute in documentatia de executie fara de care receptia nu este acceptata.
  (3) Obligatia prevazuta la art. 30 alin. (2) privind autorizatia de securitate la incendiu, trebuie indeplinita dupa admiterea receptiei la terminarea lucrarilor si remedierea tuturor neconformitatilor.'

  5. La articolul 32, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  '(2) Serviciile de urgenta voluntare/private au in structura compartiment sau specialisti pentru prevenire, formatii de interventie si, dupa caz, dispecerate, ateliere de reparatii si de intretinere.'

  6. La articolul 32, dupa alineatul (5) se introduc doua noi alineate, alineatele (6) si (7), cu urmatorul cuprins:
  '(6) Nerespectarea criteriilor de performanta de catre serviciile de urgenta private implica anularea avizelor de infiintare/pentru sectoare de competenta, ca sanctiune contraventionala complementara.
  (7) Situatiile care implica anularea avizelor, conform alin. (6), sunt stabilite prin criteriile de performanta prevazute la alin. (3).'

  7. La articolul 43, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
  '(2) Continuarea activitatii, dupa ce s-a dispus de catre organele de control oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor, constituie infractiunea de exercitarea fara drept a unei profesii sau activitati si se pedepseste potrivit art. 348 din Codul penal.'

  8. La articolul 44, partile introductive ale punctelor I-IV se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  'I. cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei:
  ........
  II. cu amenda de la 1.001 lei la 2.500 lei:
  ........
  III. cu amenda de la 2.501 lei la 5.000 lei:
  ........
  IV. cu amenda de la 5.001 lei la 10.000 lei:'

  9. La articolul 44 punctul IV, literele d), h) si k) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  'd) neindeplinirea de catre administrator a obligatiilor pe care le re in conformitate cu prevederile art. 19 lit. a), b), d) - f), i), i^1) o) si q);
  ........
  h) nesolicitarea si neincluderea in comisia de receptie, la terminarea lucrarilor de constructii, a unei persoane desemnate de inspectiile de prevenire din cadrul inspectoratelor pentru constructiile mentionate la art. 301 alin. (1);
  ........
  k) efectuarea de lucrari de proiectare, montare, verificare, intretinere, reparare a sistemelor si instalatiilor de protectie impotriva incendiilor, de verificare, intretinere, reparare a mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor si de lucrari de ignifugare si termoprotectie de catre persoane fizice si juridice neautorizate;'

  10. La articolul 44, punctul V se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  'V. cu amenda de la 20.000 lei la 50.000 lei:
  a) inceperea lucrarilor de executie la constructii si amenajari noi, de modificare a celor existente si/sau schimbarea destinatiei acestora, fara obtinerea avizului de securitate la incendiu;
  b) punerea in functiune a constructiilor si amenajarilor noi ori a celor existente la care s-au executat lucrari de modificare si/sau s-a schimbat destinatia acestora, fara obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu;
  c) nerespectarea cerintelor care au stat la baza emiterii avizului sau autorizatiei de securitate la incendiu ce impun pierderea valabilitatii acestora;
  d) nerespectarea de catre serviciile de urgenta private, constituite ca societati reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a criteriilor de performanta care au stat la baza emiterii avizelor de infiintare si pentru sectorul de competenta;
  e) functionarea serviciilor de urgenta private dupa anularea avizului de infiintare si/sau avizului pentru sectorul de competenta.'

  11. La articolul 44, dupa punctul V se introduce un nou punct, punctul VI, cu urmatorul cuprins:
  'VI. cu amenda de la 30.000 lei la 100.000 lei si oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor, ca sanctiune contraventionala complementara, pentru incalcarea grava a cerintei de securitate la incendiu in ceea ce priveste periclitarea vietii ocupantilor si fortelor de interventie, neasigurarea stabilitatii elementelor portante, respectiv a limitarii propagarii focului si fumului in interiorul edificiului si la vecinatati, potrivit criteriilor stabilite prin hotarare a Guvernului.'

  12. La articolul 45, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  '(2) Contravenientul poate achita jumatate din minimul amenzii prevazute in prezenta lege, pe loc, numai pentru contraventiile sanctionate cu amenda al carei cuantum este de pana la 2.500 lei, respectiv in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesuluiverbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, pentru toate categoriile de contraventii.'

  13. Articolul 48 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  'Art. 48
  (1) Interventia pentru stingerea incendiilor si salvarea persoanelor in subteran, la operatorii economici care produc, stocheaza sau utilizeaza substante toxice care prin contact ori inhalare pot cauza moartea personalului, la centralele nucleare, la navele aflate in porturi si apele teritoriale romane, la infrastructura de metrou, pe calea ferata, aeroporturi, platforme maritime de foraj si extractie, se asigura:
  a) imediat, de operatorii economici care administreaza sectorul respectiv, pentru punerea in siguranta provizorie a instalatiilor speciale, de alimentare a fluxului tehnologic si, in cazul existentei serviciilor private pentru situatii de urgenta, pentru limitarea si inlaturarea efectelor situatiei de urgenta;
  b) de serviciile profesioniste pentru situatii de urgenta, pentru limitarea si inlaturarea efectelor situatiei de urgenta, care preiau in coordonare operationala toate fortele si mijloacele, la momentul sosirii la locul interventiei.
  (2) La infrastructura de metrou interventia pentru stingerea incendiilor si salvarea persoanelor se realizeaza potrivit unei proceduri aprobate de catre Ministerul Afacerilor Interne si Ministerul Transporturilor.
  (3) Interventia pentru stingerea incendiilor si salvarea persoanelor in exploatari miniere subterane si in mediul subteran speologic se asigura numai de echipe specializate ale operatorilor economici care administreaza sectorul respectiv, cu asistenta tehnica a Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta.'"


  Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Camera Deputatilor

  Poate fi de interes si:
  OUG 22/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutier. Ordonanta de urgenta nr. 22/2016
  Legea 3/2016 pentru aprobarea OUG 43/2015 privind unele masuri pentru asigurarea mijloacelor de transport destinate activitatii de curierat a materialelor clasificate si pentru modificarea si completarea unor acte normative
  Legea 301/2015 privind stabilirea cerintelor de protectie a sanatatii populatiei in ceea ce priveste substantele radioactive din apa potabila
  OG 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata 2012, actualizata. Ordonanta nr 20/1994 republicata
  HG 11/2015 pentru modificarea si completarea Regulamentului de aplicare a OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin HG 1391/2006. Hotarare 11/2015
  Legea 51/1991 privind securitatea nationala a Romaniei, republicata 2014. Lege nr. 51/1991
  Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, republicata. Lege nr. 333/2003 republicata 2014
  Legea 259/2010 legea sigurantei digurilor. Lege nr. 259/2010
  HG 1061/2013 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea aplicarii Regulamentului (UE) nr. 1.177/2010 al Parlamentului European si al consiliului din 24 noiembrie 2010 privind drepturile pasagerilor care calatoresc pe mare si pe cai navigabile i
  Ordin 7/2014 privind aprobarea tarifului pentru supravegherea mentinerii obiectivelor necesare sigurantei pasagerilor si a procedurii de colectare si distribuire a acestuia si pentru abrogarea Ordinului ministrului transporturilor si infrastructurii
  HG 1169/2013 pentru modificarea HG 584/2005 privind finantarea unitatilor sanitare din sistemul de aparare, ordine publica, siguranta nationala si autoritate judecatoreasca
  Legea 5/2014 privind unele masuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informatii referitoare la incalcarile normelor de circulatie care afecteaza siguranta rutiera si pentru facilitarea executarii sanctiunilor aplicate acestor incalcari
  Ordin nr. 159/2013 pentru stabilirea elementelor de siguranta ale extraselor multilingve ale actelor de stare civila
  Legea 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal. Lege nr. 254/2013
  Legea 232/2013 privind aprobarea OG 6/2012 pentru modificarea si completarea OG 81/2000 privind certificarea incadrarii vehiculelor rutiere inmatriculate in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si in categoria de
  Legea 241/2013 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala. Lege nr. 241/2013
  Ordin privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 296/29.767/2007 privind adoptarea masurilor prin care se asigura punerea pe
  Legea 20/2013 privind aprobarea OUG 7/2010 pentru modificarea si completarea OUG 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de aparare, ordine publica si siguranta nationala
  HG 1075/2012 pentru modificarea HG 74/2011 privind siguranta jucariilor. Hotararea nr. 1075/2012
  Legea nr. 265/2008 privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutiera, republicata 2012
  Dreptul la mostenire in Codul civil. Editia 2
  Genoiu Ilioara,Genoiu Ilioara

  Pret: 69.9 lei
  59.42 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  43 useri online

  Useri autentificati: