DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 163/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii. Lege nr. 163/2016Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 561 din 25 iulie 2016

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 689 din 11 septembrie 2015, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 2
(1) Prevederile prezentei legi se aplica constructiilor si instalatiilor aferente acestora, denumite in continuare constructii, in etapele de proiectare, de verificare tehnica a proiectelor, executie si receptie a constructiilor, precum si in etapele de exploatare, expertizare tehnica si interventii la constructiile existente si de postutilizare a acestora, indiferent de forma de proprietate, destinatie, categorie si clasa de importanta sau sursa de finantare, in scopul protejarii vietii oamenilor, a bunurilor acestora, a societatii si a mediului inconjurator.
(2) Instalatiile prevazute la alin. (1) cuprind instalatiile electrice, sanitare, termice, de gaze, de ventilatie, de climatizare/conditionare aer, de alimentare cu apa si de canalizare, exclusiv instalatiile, utilajele si echipamentele tehnologice industriale."


2. La articolul 6, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) În sensul prezentei legi, factorii implicati prevazuti la alin. (1) sunt: investitorii, proprietarii, administratorii, utilizatorii, executantii, cercetatorii, proiectantii, verificatorii de proiecte atestati, expertii tehnici atestati, auditorii energetici pentru cladiri atestati, responsabilii tehnici cu executia autorizati, dirigintii de santier autorizati, producatorii/fabricantii de produse pentru constructii, reprezentantii autorizati ai acestora, importatorii, distribuitorii de produse pentru constructii, organismele de evaluare si verificare a constantei performantei produselor pentru constructii, organismele de evaluare tehnica europeana in constructii, organismele elaboratoare de agremente tehnice in constructii, laboratoarele de analize si incercari in constructii, universitatile tehnice si institutele de cercetare in domeniul constructiilor si asociatiile profesionale de profil."

3. La articolul 7, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Perioada de garantie se prevede in contractele incheiate intre parti, in functie de categoriile de importanta ale constructiilor stabilite potrivit legii, si va avea o durata minima, dupa cum urmeaza:
- 5 ani pentru constructiile incadrate in categoriile de importanta A si B;
- 3 ani pentru constructiile incadrate in categoria de importanta C;
- 1 an pentru constructiile incadrate in categoria de importanta D.
Perioada de garantie se prelungeste cu perioada remedierii defectelor calitative constatate in aceasta perioada."

4. La articolul 9, dupa litera l) se introduc trei noi litere, literele m) - o), cu urmatorul cuprins:
"m) certificarea calificarii tehnico-profesionale a operatorilor economici care presteaza servicii de proiectare si/sau consultanta in constructii;
n) certificarea calificarii tehnico-profesionale a operatorilor economici care executa lucrari de constructii;
o) perfectionarea profesionala continua a specialistilor care desfasoara activitati in domeniul constructiilor."

5. La articolul 18, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Interventiile la constructiile existente se refera la lucrari de construire, reconstruire, desfiintare partiala, consolidare, reparatie, modernizare, modificare, extindere, reabilitare, reabilitare termica, crestere a performantei energetice, renovare, renovare majora sau complexa, dupa caz, schimbare de destinatie, protejare, restaurare, conservare, desfiintare totala. Acestea se efectueaza in baza unei expertize tehnice intocmite de un expert tehnic atestat si, dupa caz, in baza unui audit energetic intocmit de un auditor energetic pentru cladiri atestat, si cuprind proiectarea, executia si receptia lucrarilor care necesita emiterea, in conditiile legii a autorizatiei de construire sau de desfiintare, dupa caz.
Interventiile la constructiile existente se consemneaza obligatoriu in cartea tehnica a constructiei."

6. La articolul 20, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Controlul de stat al calitatii in constructii se exercita de catre Inspectoratul de Stat in Constructii – I.S.C., care raspunde din punct de vedere tehnic de executarea controlului statului cu privire la aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniul calitatii constructiilor."

7. La articolul 21, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 21
(1) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice organizeaza atestarea tehnico-profesionala a specialistilor care desfasoara activitate in constructii - verificatori de proiecte, experti tehnici, auditori energetici pentru cladiri - pe domenii/subdomenii de constructii si pe specialitati pentru instalatiile aferente constructiilor prevazute la art. 2 alin. (2), corespunzator cerintelor fundamentale, precum si confirmarea periodica privind exercitarea dreptului de practica al acestora."

8. La articolul 22, litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"f) efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor de constructii, precum si a receptiei finale la expirarea perioadei de garantie;"

9. La articolul 27, dupa litera f) se introduce o noua litera, litera g), cu urmatorul cuprins:
"g) darea in folosinta a constructiei dupa admiterea receptiei la terminarea lucrarilor, preluarea acesteia si obtinerea autorizatiilor potrivit legii."

10. La articolul 28, dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:
"f) sesizarea proprietarului in cazul aparitiei defectelor calitative in perioada de garantie stabilita potrivit legii."

11. La articolul 36, partea introductiva a punctului I se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"I. de la 20.000 lei la 40.000 lei:"

12. La articolul 36 punctul I, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) executarea unei constructii noi, a unei interventii la o constructie existenta, precum si desfiintarea acesteia cu incalcarea prevederilor referitoare la autorizarea si executarea acesteia;"

13. La articolul 36 punctul I, dupa litera i) se introduce o noua litera, litera j), cu urmatorul cuprins:
"j) nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 22 lit. f) si art. 27 lit. g);"

14. La articolul 36, partea introductiva a punctului II se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"II. de la 10.000 lei la 20.000 lei:"

15. La articolul 36 punctul II, dupa litera j) se introduce o noua litera, litera k), cu urmatorul cuprins:
"k) nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 22 lit. h) si art. 28 lit. a) si c);"

16. La articolul 36, partea introductiva a punctului III se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"III. de la 3.000 lei la 10.000 lei:"

17. La articolul 36 punctul III, dupa litera i) se introduce o noua litera, litera j), cu urmatorul cuprins:
"j) nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 22 lit. e)."

18. Articolul 37 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 37
(1) Odata cu aplicarea amenzii de catre persoanele cu atributii de control din cadrul Inspectoratului de Stat in Constructii – I.S.C., pentru contraventiile prevazute la art. 36, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice poate dispune, prin ordin al ministrului, ca sanctiuni complementare, suspendarea certificatului de atestare tehnico-profesionala specialistilor care desfasoara activitate in constructii pentru o perioada cuprinsa intre 6 si 12 luni sau, dupa caz, anularea acestuia.
(2) Inspectoratul de Stat in Construcii – I.S.C. poate dispune ca sanctiuni complementare, odata cu aplicarea amenzii pentru contraventiile prevazute la art. 36, suspendarea autorizatiei specialistilor care desfasoara activitate in constructii pentru o perioada cuprinsa intre 6 si 12 luni sau, dupa caz, anularea acesteia.
(3) Atunci cand faptele savarsite de catre specialistii atestati/autorizati care desfasoara activitate in constructii constituie infractiuni potrivit art. 35, la cererea organelor de urmarire penala, se suspenda dreptul de practica pana la finalizarea urmaririi penale sau, dupa caz, pana la pronuntarea unei hotarari judecatoresti definitive."

19. La articolul 38, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) În conditiile prezentei legi, contravenientul poate achita jumatate din cuantumul amenzii stabilite prin procesul-verbal de contraventie, in termen de 48 de ore de la data luarii la cunostinta a sanctiunii contraventionale."

20. La articolul 38, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) În conditiile prezentei legi, nu se aplica sanctiunea contraventionala "avertisment"."

21. La articolul 39, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Dreptul de a aplica amenzile prevazute la art. 36 se prescrie in termen de 5 ani de la data receptiei la terminarea lucrarilor de constructii."

Art. II
Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia masurilor prevazute la art. 9 lit. m), n) si o), din Legea nr. 10/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, astfel cum a fost modificata si completata prin prezenta lege, care intra in vigoare la 18 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Art. III
Termenul prevazut la art. IV din Legea nr. 177/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 484 din 2 iulie 2015, se proroga cu 5 luni.

Art. IV
Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea in constructii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 689 din 11 septembrie 2015, cu modificarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Art. V
(1) Constructiile executate cu autorizatiile si avizele prevazute de dispozitiile legale in vigoare, precum si cele realizate in regim cutumiar, care nu sunt monumente istorice, situate in interiorul zonelor declarate potrivit legii zone cu statut de cetate medievala, sunt exceptate de la prevederile articolelor 611-615 din Legea 287/2009 privind Codul Civil, republicat, cu modificarile ulterioare.
(2) Prin Regulamentul General de Urbanism, aprobat in conditiile legii, se vor reglementa detaliile cu privire la situatiile prevazute la alin. (1), in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Camera Deputatilor

Poate fi de interes si:
Legea 282/2015 pentru modificarea si completarea OG 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente
OG 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata 2012, actualizata. Ordonanta nr 20/1994 republicata
Legea 221/2015 privind aprobarea OG 6/2014 pentru modificarea si completarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte ANL
Legea 180/2015 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 89/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul managementului situatiilor de urgenta si al apararii impotriva incendiilor
Legea 133/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic. Legea 133/2015
Legea 84/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente. Lege nr. 84/2015
OG 24/2014 pentru stabilirea unor masuri privind controlul statului in domeniul constructiilor. Ordonanta nr. 24/2014
OG 16/2014 pentru modificarea si completarea OG 25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii C.N.I. ? S.A. Ordonanta 16/2014
Legea 82/2014 pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. Legea 82/2014
HG 465/2014 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a OG 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.364/2001
HG 444/2014 pentru modificarea si completarea Reguamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 273/1994
OUG 22/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. Ordonanta de urgenta 22/2014
OUG 21/2014 pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 597/2001 privind unele masuri de protectie si autorizare a constructiilor in zona de coasta a Marii Negre. Ordonanta de urgenta 21/2014
OUG 26/2013 pentru modificarea si completarea OG 63/2001 privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii – I.S.C. Ordonanta de urgenta 26/2013
Legea 81/2013 privind aprobarea OUG 85/2011 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. Lege nr. 81/2013
HG 109/2013 privind aprobarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnata la Washington la 14 decembrie 2012 si, respectiv, la Bucuresti la 21 decembrie 2012 intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, la A
Legea 51/2013 pentru modificarea si completarea OG 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati de reparatii, de reglare, de modificari constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a
Legea 21/2013 privind aprobarea OUG 14/2012 pentru reglementarea unor masuri financiare cu privire la Programul national de dezvoltare a infrastructurii. Lege nr. 21/2013
Legea 159/2011 privind aprobarea OUG 112/2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte
Legea 3/2011 pentru aprobarea OUG 41/2010 privind unele masuri pentru intarirea disciplinei in constructii. Lege nr. 3/2011
Calauza juristului. Cereri si actiuni in justitie. Editia 5
Dumitru Andreiu Petre Florescu (coord.),Diana Florea-Burgazli,Popa Ion,Virginia Beldea,Gheza Attila Farmathy,Uta Lucia,Popa Roxana,Antonela Catalina Bratuianu,Dumitru Andreiu Petre Florescu (coord.),Diana Florea-Burgazli,Popa Ion,Virginia Beldea,Gheza Attila Farmathy,Uta Lucia,Popa Roxana,Antonela Catalina Bratuianu,Dumitru Andreiu Petre Florescu (

Pret: 199 lei
169.15 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
80 useri online

Useri autentificati: