DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 154/2012 privind regimul infrastructurii retelelor de comunicatii electronice. Lege nr. 154/2012Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 680 din 1 octombrie 2012

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Prezenta lege stabileste conditiile in care se realizeaza accesul pe proprietatea publica sau privata in vederea instalarii, intretinerii, inlocuirii ori mutarii retelelor de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora, modul de utilizare partajata a elementelor de infrastructura, precum si unele masuri privind construirea de retele de comunicatii electronice.
(2) Dispozitiile prezentei legi nu se aplica retelelor de comunicatii electronice si elementelor de infrastructura detinute sau administrate de institutiile ori autoritatile publice din cadrul sistemului national de aparare, ordine publica si siguranta nationala.

Art. 2
(1) In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) acces pe proprietati accesul pe, deasupra, in sau sub imobile aflate in proprietate publica ori privata, dupa caz, in scopul instalarii, intretinerii, inlocuirii si mutarii retelelor de comunicatii electronice sau elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora;
b) infrastructura constructiile amplasate pe, deasupra, in sau sub terenuri, cladiri ori alte structuri aflate pe proprietate publica sau privata, care pot fi utilizate pentru instalarea retelelor de comunicatii electronice, inclusiv canalele, conductele, stalpii sau pilonii;
c) drept exclusiv dreptul acordat unei singure entitati prin orice instrument legislativ, de reglementare sau administrativ, care ii rezerva dreptul de a furniza servicii de comunicatii electgronice ori sa desfasoare o activitate din domeniul comunicatiilor electronice, intr-o zona geografica determinata;
d) drept special dreptul acordat unui numar limitat de entitati prin orice instrument legislativ, de reglementare sau administrativ, intr-o zona geografica determinata, care:

1. desemneaza ori limiteaza la doua sau mai multe numarul entitatilor autorizate sa furnizeze un serviciu de comunicatii electronice ori sa desfasoare o activitate din domeniul comunicatiilor electronice, altfel decat pe baza unor criterii nediscriminatorii, obiective si proportionale; sau
2. confera unei entitati, altfel decat in conformitate cu aceste criterii, avantaje legale ori de reglementare care afecteaza substantial capacitatea oricarei alte entitati de a furniza acelasi serviciu sau de a desfasura aceeasi activitate in aceeasi zona georgrafica, in conditii substantial echivalente.
(2) In cuprinsul prezentei legi sunt, de asemenea, aplicabile definitiile prevazute la art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicatiile electronice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 140/2012.


Capitolul II - Dreptul la acces pe proprietati


Art. 3
(1) Furnizorii de retele publice de comunicatii electronice, autorizati in conditiile legislatiei din domeniul comunicatiilor electronice, au dreptul de acces pe proprietati in conditiile prezentei legi.
(2) Presoanele care furnizeaza exclusiv pentru nevoi proprii retele de comunicatii electronice, cu respectarea conditiilor prevazute de legislatia din domeniul comunicatiilor electronice, au dreptul de acces pe proprietatea publica a satului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, in conditiile prezentei legi.
(3) Dreptul de acces pe proprietati prevazut la alin. 91) si (2) asupra unor imobile proprietate publica sau privata este un drept de servitute, care se exercita in conditiile legii, cu respectarea principiului minimei atingeri aduse proprietatii.
(4) Dreptul de acces pe o proprietate privata si conditiile realizarii accesului, de catre persoanele care furnizeaza exclusiv pentru nevoi proprii retele de comunicatii electronice, se negociaza de catre parti, in conditiile legii.
(5) Prin exceptie de la prevederile art. 1 alin. (2), accesul pe proprietati pentru realizarea retelelor de comunicatii electronice pentru uz propriu ale autoritatilor si institutiilor statului, inclusiv cele din domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale, pana la adoptarea unor reglementari speciale, se realizeaza in baza prezentei legi.

Art. 4
Furnizorii de retele de comunicatii electronice beneficiaza de dreptul de acces pe proprietati pe, deasupra, in sau sub imobilelel proprietate publica, inclusiv pe drumuri, poduri, tuneluri, galerii tehnico-edilitare, pasaje si viaducte, stalpi si piloni, paduri si terenuri agricole, in conditiile prezentei legi, daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:
a) exercitiul acestui drept nu contravine uzului sau interesului public caruia ii sunt destinate imobilele in cauza;
b) efectuarea lucrarilor in cauza nu este de natura sa contravina cerintelor specifice de urbanism, de amenajare a teritoriului sau privind calitatea in constructii ori celor privind protectia mediului, a sanatatii, apararii, ordinii publice si sigurantei nationale, pe care trebuie sa le respecte activitatile ce se desfasoara pe, deasupra, in sau sub imobilele in cauza.

Art. 5
(1) Furnizorii de retele publice de comunicatii electronice beneficiaza de dreptul de acces pe proprietati pe, deasupra, in sau sub imobilele proprietate privata, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) dreptul de folosinta asupra imobilelor in cauza nu ar fi afectat sau ar fi afectat intr-o masura nesemnificativa prin efectuarea acestor lucrari ori, daca un alt fornizor de retele de comunicatii electronice, autorizat in conditiile legislatiei din domeniul comunicatiilor electronice, a efectuat deja lucrari de acces pe proprietati pe, deasupra, in sau sub imobilele in cauza, dreptul de folosinta asupra imobilelor nu ar fi afectat in mod permanent de o restrangere suplimentara prin efectuarea unor noi asemenea lucrari;
b) efectuarea lucrarilor de acces pe proprietati nu este de natura sa contravina cerintelor specifice de urbanism, de amenajare a teritoriului sau privind calitatea in constructii ori celor privind protectia mediului, a sanatatii sau a ordinii publice, pe care trebuie sa le respecte activitatile ce se desfasoara pe, deasupra, in sau sub imobilele in cauza;
c) sa existe acordul titularului dreptului de proprietate privata asupra imobilului afectat de a incheia un contract, prin care sa se stabileasca conditiile de exercitare a dreptului de acces pe proprietatea sa privata sau, in cazul refuzului, sa existe o hotarare judecatoreasca irevocabila, care sa tina loc de contract intre parti.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul dreptului de acces in spatiile aflate in proprietate indiviza din cladirile cu mai multe locuinte, inclusiv in ceea ce priveste fixarea retelelor de comunicatii electronice sau a unor elemente de infrastructura necesare sustinerii acestora pe zidurile ori terasele acestor cladiri.

Art. 6
(1) Regiile autonome si institutiile publice, inclusiv autoritatile administratiei publice centrale sau locale, precum si orice alte entitati care exercita dreptul de administrare asupra imobilelor proprietate publica a satului ori a unitatilor administrativ-teritoriale au obligatia de a publica, pe pagina proprie de internet, atunci cand exista, si prin afisarea in locuri vizibile, la sediul titularului, in termen de 30 de zile de la data primirii primei cereri in vederea exercitarii dreptului de acces la un anumit imobil proprietate publica, conditiile in care se realizeaza dreptul de acces la acest imobil si documentele pe care solicitantul urmeaza sa le prezinte in vederea dovedirii indeplinirii acestor conditii, cu respectarea prevederilor art. 4.
(2) Publicatia prevazuta la alin. (1) va cuprinde cel putin:
a) entitatea care exercita dreptul de administrare, precum si modalitatile in care aceasta poate fi contactata in vederea depunerii cererilor de acces pe proprietati;
b) caracteristicile imobilului pe care se exercita dreptul de acces si zonele in cae se poate realiza dreptul de acces;
c) tarifele maxime pentru exercitarea dreptului de acces si conditiile in care acestea se aplica, precum si criteriile pe baza carora acestea au fost stabilite, in functie de elementele retelelor de comunicatii electronice si de elementele de infrastructura care fac obiectul lucrarilor;
d) orice limitari tehnice cu privire la exercitarea dreptului de acces, care rezulta din caracteristicile de uz sau interes public ale imobilului;
e) procedura detaliata ce trebuie indeplinita de solicitantul dreptului de acces, inclusiv orice conditii legate de documentele ce trebuie prezentate de acesta.
(3) Tarifele maxime vor fi stabilite cu respectarea urmatoarelor principii:
a) sa fie justificate si proportionale cu afectarea imobilului respectiv;
b) sa acopere doar prejudiciile directe si certe cauzate prin efectuarea lucrarilor, precum si prin existenta si functionarea elementelor de infrastructura ale retelelor de comunicatii electronice care fac obiectul acestor lucrari;
c) sa aiba in vedere, atunci cand este cazul, plusul de valoare adus imobilului respectiv, prin instalarea retelelor de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora.
(4) In cazul imobilelor proprietate publica date in concensiune, inchiriate sau date in folosinta cu titlu gratuit, conditile, inclusiv tarifele, in care se exercita dreptul de acces vor fi stabilite si publicate, in conformitate cu prevederile alin. (1)-(3), de catre titularii dreptului de administrare, iar de catre titularii dreptului de concesiune, de inchiriere sau de folosinta cu titlu gratuit, numai atunci cand se prevede aceasta posibilitate in mod expres, prin actele prin care li s-a acordat dreptul de concesiune, de inchiriere ori de folosinta cu titlu gratuit.
(5) Autoritatile publice centrale sau locale, precum si orice alte entitati nu pot stabili impozite, taxe, tarife sau alte sume suplimentare fata de sumele ce rezulta din contractele incheiate in conditiile prezentei legi de catre parti, pentru ocuparea si folosinta imobilelor proprietate publica de catre furnizorii de retele de comunicatii electronice ori in considerarea desfasurarii de catre acestia a altor activitati legate de exercitarea dreptului de acces pe proprietati, reglementat prin prezenta lege.
(6) Conditiile stabilite in vederea exercitarii dreptului de acces potrivit prezentului articol vor respecta principiile transparentei si obiectivitatii si vor fi nediscriminatorii fata de toti furnizorii de retele de comunicatii electronice.
(7) In cazul in care titularul dreptului de administrare ori, dupa caz, titularul dreptului de concesiune, de inchiriere sau de folosinta cu titlu gratuit intentioneaza sa modifice ori sa completeze conditiile stabilite in conformitate cu prevederile alin. (1)-(3), acesta are obligatia de a publica proiectul modificarii sau completarii cu cel putin 30 de zile inaintea datei adoptarii, prin mijloacele prevazute la alin. (1).
(8) Furnizorii de retele de comunicatii electronice care instaleaza retele pe stalpi, piloni sau pe alte elemente de infrastructura aflate pe proprietate publica, inclusiv pe drumuri, datoreaza tarife doar persoanei care detine ori controleaza elementele de infrastructura, in conditiile stabilite cu aceasta.

Art. 7
(1) O copie a publicatiei cuprinzand conditiile de acces stabilite in conformitate cu prevederile art. 6, precum si a oricaror modificari sau completari ale acestor conditii va fi transmisa Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, denumita in continuare ANCOM, de entitatile care au obligatia sa stabileasca si sa publice aceste conditii.
(2) Pe baza informatiilor prevazute la alin. (1), ANCOM va crea, va actualiza si va pune la dispozitia publicului, pe propria pagina de internet, o baza de date care va include conditiile de acces pe proprietatea publica a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, precum si entitatea responsabila cu acordarea dreptului de acces.

Art. 8
(1) In vederea exercitarii dreptului de acces pe proprietatea publica, solicitantul va trimite o cerere la titularul dreptului de administrare, de concensiune, de inchiriere sau de folosinta cu titlu gratuit, dupa caz, asupra imobilului respectiv, insotita de toate documentele solicitate, aratand indeplinirea conditiilor de acces. Entitatea sesizata va retine cererea spre solutionare, cand se prevede aceasta posibilitate prin actele prin care li s-a acordat dreptul de administrare, de concesiune, de inchiriere sau de folosinta cu titlu gratuit ori, dupa caz, o va transmite, insotita de o propunere motivata, titularului dreptului de administrare, stabilit prin lege sau prin act juridic.
(2) Cererea de acces va contine informatii cu privire la:
a) datele de identificare si de contract ale furnizorului de retele de comunicatii electronice care intentioneaza sa realizeze lucrarile de acces pe proprietati;
b) zona in care se intentioneaza sa se realizeze dreptul de acces;
c) lucrarile ce urmeaza a fi efectuate;
d) scopul solicitarii dreptului de acces in zona respectiva;
e) durata estimativa a realizarii lucrarilor.
(3) Titularul dreptului de administrare, stabilit prin lege sau prin act juridic, dupa caz, ori titularul dreptului de concesiune, de inchiriere sau de folosinta cu titlu gratuit, dupa caz, atunci cand este competent sa solutioneze cererea, va analiza indeplinirea conditiilor de acces prevazute la art. 6 si va comunica solicitantului solutia motivata, in termen de cel mult 30 de zile de la data primirii cererii si a documentelor care atesta indeplinirea conditiilor de acces.
(4) Prima cerere transmisa titularului dreptului de administrare, de concesiune, de inchiriere sau de folosinta cu titlu gratuit, dupa caz, in vederea exercitarii accesului pe proprietati, se analizeaza in termen de 30 de zile de la data publicarii conditiilor de acces, in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1)-(3), fara a depasi 60 de zile de la data transmiterii cererii initiale. Cererea va contine cel putin elementele prevazute la alin. (2).
(5) Cererile transmise titularului dreptului de administrare, de concesiune, de inchiriere sau de folosinta cu titlu gratuit, in vederea exercitarii dreptului de acces pe proprietatea publica, se analizeaza pe baza principiilor transparentei, obiectivitatii, proportionalitatii si nediscriminarii. In cazul transmiterii unei cereri incomplete, se va solicita completarea acesteia in cel mult 10 zile de la primirea cererii, termenul prevazut la alin. (3) sau (4) prelungindu-se corespunzator cu intervalul de timp in care solicitantul va completa cererea.
(6) Acordarea dreptului de acces poate fi refuzata doar in cazuri obiective si temeinic justificate. Motivele care au determinat respingerea cererii se comunica solicitantului.
(7) Cererea la care nu s-a raspuns in termenul prevazut la alin. (3) sau (4) se considera aprobata tacit.
(8) In cazul prevazut la alin. (7), solicitantul lva transmite o notificare, cu confirmare de primire, privind data de la care urmeaza sa inceapa efectuarea lucrarilor de acces pe proprietatea publica, data care nu poate fi mai devreme de 10 zile de la data transmiterii notificarii. De la aceasta data se datoreaza si tarifele pentru instalarea infrastructurii.
(9) Prevederile art. (7) nu se aplica in cazul in care nu au fost publicate conditiile in care se exercita dreptul de acces, conform dispozitiilor art. 6.
(10) Refuzul acordarii dreptului de acces poate fi atacat de catre solicitant direct la instanta competenta, in conditiile art. 14.

Art. 9
(1) In zonele in care exista anumite restrictii, stabilite conform prevederilor unor acte normative, cu privire la executarea lucrarilor de acces pe proprietatea publica, astfel incat alte elemente ale retelelor de comunicatii electronice sau alte elemente de infrastructura necesare sustinerii acestora nu mai pot fi instalate, elementele de infrastructura deja instalate, indiferent daca sunt asociate sau nu unei retele de comunicatii electronice, vor fi utilizate in mod partajat, in conformitate cu prevederile art. 20-23.
(2) In masura in care conditiile stabilite conform prevederilor art. 6 nu sunt indeplinite, iar in zona respectiva sunt instalate alte elemente de infrastructura, titularul dreptului de administrare, de concesiune, de inchiriere sau de folosinta cu titlu gratuit, dupa caz, il va informa pe solicitant, in vederea utilizarii partajate a elementelor de infrastructura. Solicitantul se poate adresa persoanei care detine sau controleaza aceste elemente si, daca este cazul, ANCOM, in conformitate cu prevederile art. 20 si 21.
(3) Titularul dreptului de administrare, de concesiune, de inchiriere sau de folosinta cu titlu gratuit, dupa caz, asupra imobilelor proprietate publica poate solicita furnizorilor de retele de comunicatii electronice includerea in contracte a unor clauze care limiteaza exercitarea dreptului de acces in anumite zone, astfel incat sa nu fie afectata realizarea altor proiecte de utilitate publica.
(4) Clauzele stabilite in conformitate cu prevederile alin. (3) nu vor afecta functionalitatea elementelor de infrastructura si a retelelor de comunicatii electronice si vor fi obiective, nediscriminatorii, proportionale si justificate.

Art. 10
(1) Este interzisa acordarea sau mentinerea unor drepturi speciale ori exclusive in ceea ce priveste instalarea sau furnizarea de retele de comunicatii electronice, inclusiv cu privire la instalarea unor elemente de infrastructura asociata retelelor de comunicatii electronice.
(2) In cazul proiectelor de instalare de infrastructura realizate cu participarea sau sprijinul autoritatilor administratiei publice centrale ori locale sau finantate, total sau partial, din fonduri publice, furnizorii de retele de comunicatii electronice beneficiaza de acces deschis la aceasta infrastructura pentru o perioada de cel putin 7 ani, cu respectarea principiilor nediscriminarii, proportionalitatii si obiectivitatii.
(3) Conditiile tehnice si economice in care se realizeaza accesul la infrastructura al furnizorilor de retele de comunicatii electronice in cazul prevazut la alin. (2) se stabilesc cu avizul conform al ANCOM.
(4) Institutirea unor drepturi speciale sau exclusive in ceea ce priveste instalarea ori furnizarea de retele de comunicatii electronice sau implementarea unor proiecte de instalare de infrastructura, in conditiile alin. (2), in lipsa avizului conform al ANCOM prevazut la alin. (3), poate fi atacata de orice persoana interesata la instanta de contencios administrativ competenta.

Art. 11
Daca institutiile publice prevazute la art. 6 alin. (1) exercita dreptul de proprietate exclusiva sau controlul asupra unor furnizori de retele publice de comunicatii electronice ori de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, acestea au obligatia de a realiza o separare structurala a activitatilor asociate cu exercitarea drepturilor de proprietate sau control de activitatile asociate, cu acordarea dreptului de acces pe proprietati, in conformitate cu prevederile prezentei legi.

Art. 12
(1) In vederea exercitarii dreptului de acces pe proprietatea privata, in conditiile art. 5, solicitantul va transmite titularului de proprietate sau de administrare, dupa caz, o solicitare privind incheierea unui contract. Solicitarea se va trimite recomandata, cu conformare de primire.
(2) Solicitarea va contine in mod obligatoriu urmatoarele elemente:
a) datele de identificare si de contract ale furnizorului de retele publice de comunicatii electronice care intentioneaza sa realizeze lucrarile de acces pe proprietati;
b) elementele de retea si de infrastructura ce urmeaza a fi amplasate pe respectiva proprietate;
c) durata estimativa a realizarii lucrarilor;
d) conditiile in care se vor realiza interventiile solicitantului pe proprietatea privata, pentru intretinerea si reparatia elementelor de retea si de infrastructura ce urmeaza a fi amplasate.
(3) Atunci cand nu sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 5 alin. (1), titularul dreptului de proprietate sau de administrare nu se poate opune exercitarii dreptului de acces decat din motive temeinic justificate, chiar daca exista conventie contrara.
(4) In cazul imobilelor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale date in concesiune ori inchiriate, dispozitiile prezentului articol se aplica titularilor dreptului de concesiune sau de inchiriere numai atunci cand responsabilitatea acordarii dreptului de acces revine acestora, conform actelor prin care li s-a acordat dreptul de concesiune ori de inchiriere, dupa caz.

Art. 13
(1) Titularii dreptului instituit in conditiile art. 4 sau 5, cu exceptia cazului prevazut la art. 8 alin. (8), isi pot exercita dreptul de acces numai dupa incheierea unui contract, in forma autentica, cu titularul dreptului de proprietate ori de administrare asupra imobilului respectiv sau, in cazul imobilelor proprietate publica, cu titularul dreptului de administrare, dupa caz, iar in cazul prevazut la art. 5 alin. (2), cu asociatia de proprietari.
(2) In cazul exercitarii dreptului de acces pe proprietatea publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, contractul prevazut la alin. (1) se poate incheia cu titularii dreptului de concesiune, de inchiriere sau de folosinta cu titlu gratuit, dupa caz, numai atunci cand aceasta posibilitae este prevazuta in mod expres prin actele prin care li s-a acordat dreptul dce concesiune, inchiriere ori folosinta cu titlu gratuit.
(3) Conditiile stabilite prin contractul incheiat potrivit prevederilor alin. (1) trebuie sa fie nediscriminatorii fata de toti furnizorii de retele de comunicatii electronice.
(4) Daca in urma negocierii intr-un contract se ofera conditii mai favorabile unui furnizor de retele de comunicatii electronice, inclusiv in ceea ce priveste tariful, decat cele prevazute in conditiile publicate in conformitate cu dispozitiile art. 6 sau prevazute in contractele incheiate cu alti furnizori de retele de comunicatii electronice, atunci aceste conditii vor fi oferite tuturor celorlalti furnizori, pe baze nediscriminatorii.
(5) In termen de 15 zile de la data incheierii contractului in vederea exercitarii dreptului de acces pe proprietatea publica, titularul dreptului de administrare, de concesiune, de inchiriere sau de folosinta cu titlu gratuit, dupa caz, are obligatia de a publica acest contract pe pagina sa de internet.
(6) Furnizorii de retele de comunicatii electronice care exercita dreptul de acces pe proprietatea publica au obligatia de a transmite o copie de pe aceste contracte ANCOM, care are obligatia de a o pune la dispozitia oricarei persoane interesate.
(7) Contractul incheiat in conditiile prezentului articol trebuie sa prevada cel putin:
a) zonele in care este permis accesul, metodele de lucru ce urmeaza a fi utilizate si conditiile efective, inclusiv termenul, in care titularul dreptului de acces poate realiza lucrari de instalare, intretinere, inlocuire sau mutare a retelelor de comunicatii electronice ori a elementelor de infrastructura, inclusiv lucrari de reparatii cu caracter de urgenta;
b) conditiile in care proprietarul sau detinatorul imobilului poate efectua lucrari ce ar afecta accesul la retelele de comunicatii electronice ori la elementele de infrastructura necesare sustinerii acestora sau buna lor intretinere ori care ar necesita mutarea lor;
c) modalitatile si termenele de informare intre parti cu privire la realizarea unor lucrari pe imobilul proprietate publica sau privata pe care se exercita dreptul de acces;
d) pretul sau tariful datorat pentru exercitarea dreptului de acces, reprezentand contravaloarea folosintei si despagubirea pentru prejudiciile cauzate prin efectuarea lucrarilor.
(8) Contractul incheiat in conditiile prezentului articol, inscris in cartea funciara a imobilului pe care se exercita dreptul de acces, este opozabil oricarui titular al unui drept real asupra imobilului respectiv, detinatorului cu orice alt titlu, precum si dobanditorilor imobilului.
(9) Clauzele incluse in contracte ce interzic utilizarea partajata a infrastructurii sau prevad drepturi exclusive ori speciale cu privire la instalarea sau furnizarea de retele de comunicatii electronice pe un imobil proprietae publica ori proprietate privata sunt nule de drept.
(10) Contractul standard de acces pe proprietatea privata in vederea instalarii, intretinerii, inlocuirii sau mutarii retelelor publice de comunicatii electronice ori a elementelor de infrastructura encesare sustinerii acestora se publica de catre ANCOM in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Art. 14
(1) In situatiile in care contractul prevazut la art. 13 nu se poate incheia in termen de doua luni de la data primirii solicitarii de incheiere a contractului de acces pe proprietatea privata sau a cererii de exercitare a dreptului de acces pe proprietatea publica ori in cazul refuzului de acordare a dreptului de acces, potrivit prevederilor art. 8, oricare dintre parti se poate adresa instantei competente.
(2) In cazul in care cererea este gasita intemeiata, instanta poate pronunta o hotarare care tine loc de contract intre parti.
(3) Judecarea litigiilor se face de urgenta si cu precadere.
(4) Hotararea judecatoreasca pronuntata de instanta ca urmare a unei cereri inaintate in conditiile prevederilor alin. (1) poate fi atacata cu recurs.
(5) In cazul in care dreptul de acces se exercita asupra unui imobil proprietate publica, in termen de 15 zile de la data ramanerii irevocabile a hotararii, titularul dreptului de administrare, de concesiune, de inchiriere sau de folosinta gratuita, dupa caz, asupra imobilului are obligatia de a o face publica pe pagina sa de internet.
(6) Furnizorii de retele de comunicatii electronice care exercita dreptul de acces pe proprietatea publica au obligatia de a transmite o copie de pe aceasta hotarare ANCOM, cu obligatia acesteia de a o pune la dispozitia oricarei persoane interesate.
(7) Hotararii judecatoresti care tine loc de contract intre parti, in conformitate cu prevederile alin. (2), ii sunt aplicabile in mod corespunzator prevederile art. 13 alin. (8).

Art. 15
(1) Persoanele imputernicite de furnizorii de retele de comunicatii electronice sa efectueze lucrari de acces pe proprietati sau sa desfasoare activitati de studiu ori de proiectare in vederea efectuarii acestor lucrari au dreptul de acces numai in masura in care este necesar pentru indeplinirea atributiilor de serviciu, pe baza unei imputerniciri scrise din partea furnizorilor in cauza, cu acordul titularului dreptului de folosinta sau, in lipsa acordului acestuia, cu acordul titularului dreptului de proprietate, de administrare, de concesiune ori de inchiriere, dupa caz.
(2) Exercitarea dreptului prevazut la alin. (1) se poate realiza numai dupa transmiterea unei notificari cu cel putin doua zile lucratoare in avans titularului dreptului de folosinta sau, in lipsa acestuia, titularului dreptului de proprietate, de administrare, de concesiune ori de inchiriere, dupa caz, asupra imobilului respectiv, cu exceptia cazului in care este necesara efectuarea unor lucrari de reparatii cu caracter de urgenta.
(3) Titularul dreptului de folosinta si titularul dreptului de proprietate, de administrare, de concesiune sau de inchiriere, dupa caz, nu au dreptul de a refuza accesul persoanelor prevazute la alin. (1) in cazul in care acestea se realizeaza in conditiile stabilite printr-un contract incheiat potrivit prevederilor art. 13 sau prin hotararea judecatoreasca pronuntata in conditiile art. 14.
(4) In lipsa acordului, accesul poate fi autorizat prin hotarare judecatoreasca. In caz de urgenta, instanta poate dispune accesul pe cale de ordonanta presedintiala.
(5) In cazul in care se impune efectuarea unor lucrari de intretinere sau de reparatii cu caracter de urgenta pentru prevenirea sau inlaturarea consecintelor generate de producerea unei calamitati naturale ori a unui sinistru deosebit de grav sau a unor lucrari de intretinere ori de reparatii impuse de asigurarea continuitatii furnizarii retelelor si serviciilor de comunicatii electronice, persoanele imputernicite potrivit prevederilor alin. (1) au drept de acces pe baza unei notificari comunicate titularului dreptului de folosinta sau, in lipsa acestuia, titularului dreptului de proprietae, de administrare, de concesiune ori de inchiriere, dupa caz, asupra imobilului respectiv. Modalitatile de transmitere a notificarii sunt stabilite prin contractul prevazut la art. 13 sau prin hotararea judecatoreasca prevazuta la art. 14.

Art. 16
(1) Dreptul instituit in conditiile art. 13 sau 14 nu afecteaza existenta dreptului de proprietae sau a altor drepturi reale asupra imobilului respectiv ori asupra infrastructurii utilizate partajat sau asupra retelelor de comunicatii electronice ori a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora.
(2) Exercitarea dreptului instituit in conditiile art. 13 sau 14 nu va cauza schimbarea destinatiei imobilului respectiv si va afecta cat mai putin utilizarea acestuia de catre titularul dreptului de folosinta.
(3) Furnizorul de retele de comunicatii electronice are obligatia de a readuce in starea initiala proprietatea afectata de realizarea lucrarilor de acces pe proprietati sau, prin acordul partilor, poate compensa titularului dreptului de proprietate, de administrare, de concesiune sau de folosinta, dupa caz, cheltuielile determinate de aducerea in starea initiala a proprietatii afectate.

Art. 17
In cazul in care anumite lucrari efectuate in exercitarea dreptului de acces pe proprietati sunt afectate de lucrari de interes national sau de interes local de utilitate publica se va aplica procedura de expropriere, in conditiile Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, republicata.

Art. 18
(1) Titularul dreptului instituit in conditiile art. 13 sau 14 poate solicita titularului dreptului de proprietate, de administrare, de concesiune, de folosinta cu titlu gratuit ori de inchiriere, dupa caz, in situatia in care nu exista o solutie alternativa, taierea, cu respectarea prevederilor legale din domeniul protectiei mediului, a arborilor sau arbustilor, precum si a ramurilor ori radacinilor care ingreuneaza sau ar ingreuna efectuarea lucrarilor de acces pe proprietati. Aceste operatiuni se vor realiza pe cheltuiala solicitantului si cu acordarea unei despagubiri, in conditiile art. 13 alin. (7) lit. d).
(2) Daca, in termen de 45 de zile de la primirea solicitarii, titularul dreptului de proprietate, de administrare, de concesiune, de folosinta cu titlu gratuit sau de inchiriere, dupa caz, nu efectueaza operatiunile prevazute la alin. (1), furnizorul de retele de comunicatii electronice poate realiza aceste operatiuni, dupa transmiterea unei notificari cu cel putin doua zile lucratoare in avans.
(3) Operatiunile prevazute la alin. (1) se vor realiza intr-o maniera care sa afecteze cat mai putin aspectul exterior al proprietatii si mediului inconjurator.

Art. 19
(1) Titularul dreptului instituit in conditiile art. 13 sau 14 are obligatia sa reaseze elementele retelelor de comunicatii electronice ori elementele de infrastructura necesare sustinerii acestora, in cadrul aceleiasi proprietati, pe cheltuiala proprie, cand aceasta reasezare este necesara pentru constructia de cladiri sau pentru efectuarea de lucrari de catre proprietar, de catre titularul dreptului de administrare, de concesiune, de folosinta cu titlu gratuit ori de inchiriere, dupa caz, in conditiile convenite prin contractul incheiat potrivit prevederilor art. 13 sau prin hotararea judecatoreasca pronuntata in conditiile art. 14.
(2) Cand reasezarea elementelor retelelor de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora este necesara pentru efectuarea unor lucrari de catre alte persoane decat proprietarul ori, dupa caz, titularul dreptului de administrare, de concesiune, de folosinta cu titlu gratuit sau de inchiriere, cheltuielile vor fi suportate de acestea, daca prin contractul prevazut la art. 13 ori prin hotararea judecatoreasca prevazuta la art. 14 nu s-a stabilit altfel.


Capitolul III - Utilizarea partajata a infrastructurii


Art. 20
(1) Furnizorii de retele de comunicatii electronice au dreptul de a negocia cu persoanele care detin sau controleaza elementele de infrastructura acorduri de utilizare partajata a infrastructurii.
(2) In cazul in care nu se ajunge la un acord in termen de doua luni de la data primirii unei solicitari ferme de negociere sau in cazul refuzului de negociere, oricare dintre parti se poate adresa ANCOM.

Art. 21
(1) In cazul prevazut la art. 20 alin. (2), ANCOM, cu respectarea principiului proportionalitatii, poate impune unei persoane care detine sau controleaza elemente de infrastructura obligatia de a permite unui furnizor de retele de comunicatii electronice utilizarea acestor elemente, inclusiv cladiri ori intrari in cladiri, cablaje din cladiri, piloni, antene, turnuri si alte constructii de sustinere, canale, conducte, camere de vizitare si cabinete, precum si elemente de retea pasive, in vederea instalarii, intretinerii, inlocuirii sau mutarii retelelor de comunicatii electronice, acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic si fezabil economic.
(2) Obligatia de utilizare partajata a infrastructurii prevazuta la alin. (1) poate fi impusa atunci cand este necesar in vederea protectiei mediului, a igienei si a sanatatii publice sau a ordinii publice ori atunci cand este necesar pentru indeplinirea unor cerinte specifice de urbanism sau de amenajare a teritoriului.
(3) In cazul in care impune unei persoane care detine sau controleaza elemente ale infrastructurii obligatia prevazuta la alin. (1), ANCOM stabileste si conditiile in care se realizeaza utilizarea partajata a infrastructurii, inclusiv criteriile de partajare a costurilor.

Art. 22
(1) In cazuri bine justificate, avand in vedere aria de acoperire a elementelor de infrastructura si disponibilitatea unor elemente similare in anumite zone, ANCOM poate impune unei persoane care detine sau controleaza elemente de infrastructura obligatia de a negocia utilizarea partajata a infrastructurii, precum si de a aduce la cunostinta oricarui solicitant conditiile in care se poate realiza aceasta.
(2) Acolo unde duplicarea elementelor de infrastructura este ineficienta din punct de vedere economic sau imposibila fizic, ANCOM poate impune unui furnizor de retele de comunicatii electronice ori proprietarului infrastructurii obligatia de a permite altor furnizori de retele de comunicatii electronice sa utilizeze in mod partajat cablajele instalate in cladiri sau pana la primul punct de concentrare ori de distributie a retelei din afara cladirii.
(3) In cazul in care impune obliatia prevazuta la alin. (2), ANCOM stabileste si conditiile in care se realizeaza utilizarea partajata a infrastructurii, inclusiv criteriile de partajare a costurilor, tinandu-se seama de riscul implicat de realizarea investitiei initiale.

Art. 23
Impunerea obligatiei si a conditiilor in care se realizeaza utilizarea partajata a infrastructurii, in conditiile art. 21 si 22, se stabileste prin decizie a presedintelui ANCOM, cu respectarea procedurii de consultare publica prevazuta la art. 135 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 140/2012.


Capitolul IV - Dispozitii privind autorizarea construirii retelelor de comunicatii electronice


Art. 24
(1) La realizarea planurilor de amenajare a teritoriului, a lucrarilor de construire, reparare, modernizare, reabilitare sau extindere a drumurilor ori retelelor de utilitati publice se va avea in vedere necesitatea instalarii de retele de comunicatii electronice.
(2) In cazul realizarii lucrarilor prevazute la alin. (1) asupra unor imobile proprietate publica sau privata, autoritatile administratiei publice care elibereaza autorizatii de construire ori care coordoneaza realizarea respectivelor lucrari vor publica anunturi privind inregistrarea unei cereri de eliberare a autorizatiei de construire pentru lucrarile prevazute la alin. (1) sau privind realizarea altor categorii de lucrari, in termen de 10 zile de la data inregistrarii cererii ori de la data la care autoritatile administratiei publice locale cunosc realizarea respectivelor lucrari, astfel incat sa existe posibilitatea realizarii coordonate a unor lucrfari de instalare, intretinere, inlocuire sau mutare a retelelor de comunicatii electronice ori a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora, in conditiile prezentei legi.
(3) Anuntul va fi publicat pe pagina de internet a autoritatii administratiei publice, va fi afisat, in locuri vizibile, la sediul autoritatii si va cuprinde informatii cu privire la zona in care urmeaza a fi realizate lucrarile prevazute la alin. (1), precum si data estimativa a inceperii lucrarilor.
(4) Daca furnizorii de retele publice de comunicatii nu opteaza pentru realizarea coordonata a lucrarilor de acces pe proprietati in acelasi timp cu lucrarile de construire, reparare, modernizare, reabilitare sau extindere a drumurilor ori a retelelor de utilitati publice, potrivit prevederilor prezentului articol, autoritatile administratiei publice pot stabili conditii restrictive pentru acordarea autorizatiilor de construire in zona respectiva, pentru o perioada de cel mult 2 ani, in cazul lucrarilor prevazute la alin. (1) anuntate in conditiile prezentului articol cu cel putin 6 luni in avans.

Art. 25
(1) In cuprinsul proiectelor pentru autorizarea si realizarea lucrarilor de constructii se vor prevedea trasee sistematizate pentru instalarea de retele de comunicatii electronice.
(2) Autorizarea lucrarilor de infrastructura a retelelor publice de comunicatii electronice, inclusiv emiterea avizului coordonator pentru astfel de lucrari, respectiv proiectarea si realizarea traseelor sistematizate ale retelor de comunicatii electronice se vor face pe baza normelor tehnice specifice.
(3) La elaborarea normelor tehnice prevazute la alin. (2) se vor avea in vedere propunerile asociatiilor profesionale legal constituite ale furnizorilor de retele de comunicatii electronice, precum si ale altor asociatii legal constituite si ale autoritatilor publice interesate.
(4) Normele tehnice prevazute la alin. (2) vor cuprinde si vor stabili caracteristicile constructive, capacitatea minima necesar a fi asigurata de traseele corespunzatoare diferitelor categorii de lucrari de constructii, zonele de protectie pentru anumite elemente ale retelelor de comunicatii electronice sau elemente ale infrastructurii necesare sustinerii acestora, procedura de emitere a avizului ehnic care atesta conformitatea cu aceste norme, aviz necesar in vederea emiterii autorizatiei de construire, precum si categoriile de avize si acorduri solicitae pentru autorizarea lucrarilor de infrastructura a retelelor publice de comunicatii electronice.
(5) Adoptarea normelor tehnice prevazute la alin. (2) se va realiza numai dupa publicarea proiectului acestora in vederea consultarii publice, cel putinpe paginile de internet ale autoritatilor publice, pentru o perioada de cel putin 30 de zile.
(6) Orice persoana interesata poate transmite propuneri si observatii cu privire la proiectul normelor tehnice supus consultarii, in termenul prevazut la alin. (5). Pentru definitivarea acestui proiect vor fi avute in vedere observatiile si propunerile primite.

Art. 26
(1) Lucrarile de acces pe proprietati se vor efectua numai cu respectarea prevederilor legale referitoare la:
a) amplasarea, proiectarea, autorizarea executarii, executarea, utilizarea si postutilizarea constructiilor;
b) proiectarea si amplasarea constructiilor si a instalatiilor in zona drumurilor si in zona infrastructurii feroviare, pe poduri, pasaje, viaducte si tuneluri rutiere, precum si in zonele de protectie aeroportuara si de protectie a navigatiei;
c) conditiile de amplasare a lucrarilor tehnico-edilitare si a stalpilor pentru instalatii in zona drumurilor si in zona infrastructurii feroviare;
d) calitatea in constructii;
e) protectia igienei si a sanatatii publice;
f) protectia mediului;
g) protectia muncii;
h) protejarea monumentelor istorice.
(2) In masura in care in anumite zone s-a instituit un regim de protectie prin planurile de amenajare a teritoriului si prin documentatiile de urbanism in ceea ce priveste realizarea unor lucrari de acces pe proprietati, precum si in cazul zonelor supuse unui regim special, conform prevederilor legale, exercitarea dreptului de acces nu se poate realiza decat dupa obtinerea acordului organismelor competente.
(3) Obtinerea avizelor sau a autorizatiilor necesare incumba persoanei care solicita exercitarea dreptului de acces sau utilizarea partajata a infrastructurii, dupa caz.

Art. 27
(1) In zona drumurilor nu pot fi realizate lucrari de acces pe proprietati care:
a) restrang ampriza drumurilor, dupa efectuarea lucrarilor;
b) stanjenesc circulatia autovehiculelor;
c) pericliteaza siguranta circulatiei, inclusiv prin reducerea vizibilitatii.
(2) Retelele de comunicatii electronice subterane vor fi instalate in rigole, prin canale de cabluri special amenajate sau prin galerii de cabluri.

Art. 28
Persoanele care efectueaza lucrari de instalare, mutare sau extindere a retelelor de comunicatii electronice au obligatia de a marca traseele retelelor, in conditiile stabilite prin normele tehnice prevazute la art. 25 alin. (2).

Art. 29
(1) Instalarea elementelor de retea pe zidurile interioare si exterioare ale cladirilor se va realiza prin utilizarea unor trasee sistmatizate, conform normelor tehnice prevazute la art. 25 alin. (2).
(2) Costurile ocazionate de sistematizarea elementelor de retea vor fi suportate in comun de furnizorii de retele de comunicatii electronice care instaleaza aceste elemente, conform normelor tehnice prevazute la art. 25 alin. (2).
(3) In termen de 18 luni de la data intrarii in vigoare a normelor tehnice prevazute la art. 25 alin. (2), furnizorii de retele de comunicatii electronice vor efectua lucrarile necesare in vederea respectarii prevederilor alin. (1).

Art. 30
(1) Constructiile noi cu destinatie de locuinta ori cu functie de invatamant, financiar-bancara, cu destinatie de birouri sau hoteluri, pentru care se elibereaza autorizatie de construire dupa data de 1 ianuarie 2013, vor fi prevazute cu infrastructura de acces care sa permita furnizarea de servicii de comunicatii electronice in banda larga.
(2) Conditiile de aplicare a prevederilor alin. (1) se stabilesc prin normele tehnice prevazute la art. 25 alin. (2).

Art. 31
(1) In zonele de protectie a elementelor retelelor de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora, stabilite prin normele tehnice prevazute la art. 25 alin. (2), nu se pot efectua lucrari care ar putea afecta aceste elemente fara permisiunea prealabila scrisa a furnizorului de retele de comunicatii electronice.
(2) Furnizorul de retele de comunicatii electronice poate solicita ca lucrarile efectuate in zona de protectie a retelei sa se realizeze in prezenta reprezentantilor sai.
(3) Furnizorul de retele de comunicatii electronice va pune la dispozitia persoanelor care efectueaza lucrari in zona de protectie toate informatiile necesare, astfel incat sa se evite producerea unor daune retelei de comunicatii electronice.


Capitolul V - Regim sanctionar


Art. 32
Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea civila, disciplinara, contraventionala sau penala, dupa caz.

Art. 33
(1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 100.000 lei urmatoarele fapte:
a) nerespectarea dispozitiilor art. 7 alin. (1);
b) nerespectarea dispozitiilor art. 13 alin. (5) si (6) sau ale art. 14 alin. (5) si (6);
c) nerespectarea dispozitiilor art. 16 alin. (3);
d) nerespectarea normelor tehnice prevazute la art. 25 alin. (2);
e) nerespectarea dispozitiilor art. 27;
f) nerespectarea dispozitiilor art. 28;
g) nerespectarea dispozitiilor art. 29 alin. (1) si (3);
h) nerespectarea dispozitiilor art. 30 alin. (1);
i) nerespectarea dispozitiilor art. 31 alin. (1).
(2) Nerespectarea obligatiilor sau a conditiilor impuse de ANCOM in temeiul prevederilor art. 21 si 22 constituie contraventie, care se sanctioneaza astfel:
a) cu amenda de la 5.000 lei la 100.000 lei;
b) prin derogare de la dispozitiile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu amenda in cuantum de pana la 2% din cifra de afaceri, iar in cazul unor incalcari repetate, cu amenda in cuantum de pana la 5% din cifra de afaceri pentru societatile comerciale cu o cifra de afaceri de peste 5.000 lei.
(3) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a) si b) si alin. (2) se constata de catre personalul de control de specialitate imputernicit in acest scop al ANCOM si se sanctioneaza, prin decizie, de catre presedintele ANCOM.
(4) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. c)-i) se constata si se sanctioneaza de personalul de control din cadrul Inspectoratului de Stat in Constructii.
(5) Amenzile prevazute ca sanctiuni pentru savarsirea contraventiilor prevazute la alin. (1) si (2) pot fi aplicate atat persoanelor juridice, cat si persoanelor fizice.

Art. 34
Prevederile privind contraventiile prevazute la art. 33 alin. (1) si (2) se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 35
(1) ANCOM are dreptul sa solicite furnizorilor de retele de comunicatii electronice si persoanelor care controleaza sau detin elemente de infrastructura toate informatiile necesare in vederea aplicarii art. 21 si 22, precum si a emiterii avizului conform prevazute la art. 10 alin. (3).
(2) In vederea asigurarii aplicarii dispozitiilor art. 21 si 22, precum si pentru a se realiza un inventar al retelelor publice de comunicatii electronice si al elementelor de infrastructura asociata acestora, toti furnizorii de retele de comunicatii electronice au obligatia de a transmite ANCOM, precum si de a actualiza anual, pana la data de 1 iulie a fiecarui an, informatii complete privind dezvoltarea si localizarea geografica a retelelor publice de comunicatii electronice pe care le opereaza si a elementelor de infrastructura asociate acestora.
(3) Informatiile prevazute la alin. (2) sunt puse la dispozitia ANCOM in termen de 12 luni de la data adoptarii unei decizii a presedintelui ANCOM prin care se stabileste modalitatea de aplicare a acestor dispozitii si formatul informatiilor ce trebuie transmise.
(4) Informatiile prevazute la alin. (1) vor fi solicitate in scris si motivat, stabilindu-se totodata si termenul pana la care acestea vor fi transmise, iar cantitatea si natura acestora trebuie sa fie proportionale cu scopul pentru care au fost solicitate.
(5) ANCOM poate obliga persoanele prevazute la alin. (1) si (2) la plata unor amenzi administrative in cuantum de pana la 30.000 lei pe fiecare zi de intarziere, stabilind si data de la care acestea se calculeaza, pentru a le determina sa furnizeze in mod corect si complet informatiile solicitate conform alin. (1) si (2) sau sa respecte termenul prevazut la alin. (3).
(6) Amenzile administrative se aplica, prin decizie a presedintelui ANCOM, care, neatacata in termenul prevazut de lege, constituie titlu executoriu, fara vreo alta formalitate.

Art. 36
In vederea verificarii respectarii prevederilor prezentei legi, personalul de control imputernicit in acest scop al ANCOM ori al Inspectoratului de Stat in Constructii, dupa caz, are dreptul sa solicite declaratii sau orice documente necesare pentru efectuarea controlului, sa ridice copii de pe orice registre, acte financiar-contabile si comerciale ori alte acte relevante; de asemenea, poate sa faca inspectii, inclusiv inopinate, la orice instalatii, incine, terenuri sau infrastructuri, al caror rezultat va fi consemnat intr-un proces-verbal de constatare, si sa primeasca, la convocare sau la fata locului, informatii si justificari.


Capitolul VI - Dispozitii finale


Art. 37
(1) Titularii dreptului de administrare, de concesiune, de inchiriere sau de folosinta cu titlu gratuit, dupa caz, asupra unor imobile proprietate publica unde au fost realizate lucrari de acces pe proprietati ori unde s-a solicitat accesul in vederea realizarii unor astfel de lucrari, pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, au obligatia de a publica conditiile, inclusiv tarifele, in care se realizeaza exercitarea dreptului de acces, in conformitate cu dispozitiile art. 6, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(2) In cazul nerespectarii obligatiei de publicare a conditiilor in care se realizeaza exercitarea dreptului de acces, potrivit prevederilor alin. (1) sau art. 6 alin. (1) si (4), precum si in cazul stabilirii unor conditii de acces, tarife ori obligatii cu nerespectarea prevederilor art. 6 sau art. 9 alin. (4), ANCOM ori orice persoana interesata se poate adresa direct instantei competente, in vederea obligarii titularilor dreptului de administrare, de concesiune, de inchiriere sau de folosinta cu titlu gratuit, dupa caz, de a stabili si de a publica conditii de acces, cu respectarea prevederilor prezentei legi.
(3) In cazul proiectelor de instalare de infrastructura realizate ori in curs de realizare prevazute la art. 10 alin. (2), autoritatile administratiei publice centrale sau locale care participa ori sprijina realizarea acestor proiecte sau le finanteaza au obligatia de a transmite ANCOM conditiile tehnice si economice in care se realizeaza accesul furnizorilor de retele de comunicatii electronice, in vederea aplicarii art. 10 alin. (3), in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. ANCOM poate solicita modificarea sau completarea conditiilor propuse.

Art. 38
(1) La solicitarea furnizorilor de retele de comunicatii electronice ori a entitatilor prevazute la art. 13 alin. (1) sau (2), clauzele cuprinse in contractele de exercitare a dreptului de acces pe imobile proprietate publica incheiate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi vor fi modificate, in termen de 6 luni de la publicarea conditiilor si tarifelor de acces, potrivit dispozitiilor art. 37 alin. (1), in vederea asigurarii respectarii dispozitiilor prezentei legi.
(2) In cazul in care pana la data publicarii conditiilor si tarifelor de acces, potrivit dispozitiilor art. 37 alin. (1), nu au fost incheiate contracte de exercitare a dreptului de acces pe proprietatea publica, titularii dreptului de administrare, de concesiune, de inchiriere ori de folosinta cu titlu gratuit, dupa caz, au obligatia de a incheia aceste contracte in conformitate cu dispozitiile prezentei legi, in termen de 6 luni de la aceasta data.
(3) La solicitarea furnizorilor de retele de comunicatii electronice sau din oficiu, clauzele cuprinse in contractele deja incheiate prin care se stabileste accesul furnizorilor de retele de comunicatii electronice la proiectele prevazute la art. 10 alin. (2) vor fi modificate, in vederea asigurarii respectarii conditiilor tehnice si economice stabilite in conformitate cu dispozitiile art. 37 alin. (3).

Art. 39
(1) Normele tehnice specifice prevazute la art. 25 alin. (2) se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea comuna a Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale si a Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
(2) La elaborarea normelor tehnice prevazute la art. 25 alin. (2) se vor avea in vedere propunerile asociatiilor profesionale legal constituite ale furnizorilor de retele de comunicatii electronice, precum si ale altor asociatii legal constituite ori ale autoritatilor publice interesate.
(3) Normele tehnice prevazute la art. 25 alin. (2) vor cuprinde si vor stabili caracteristicile constructive, capacitatea minima necesar a fi asigurata de traseele corespunzatoare diferitelor categorii de lucrari de constructii, zonele de protectie pentru anumite elemente ale retelelor de comunicatii electronice sau elemente ale infrastructurii necesare sustinerii acestora, procedura de emitere a avizului tehnic care atesta conformitatea cu aceste norme, aviz necesar in vederea emiterii autorizatiei de construire, precum si categoriile de avize si acorduri solicitate pentru autorizarea lucrarilor de infrastructura a retelelor publice de comunicatii electronice.
(4) Adoptarea normelor tehnice se va realiza numai dupa publicarea proiectului acestora in vederea consultarii publice prevazute la alin. (1), pentru o perioada de cel putin 30 de zile.
(5) Orice persoana interesata poate transmite propuneri si observatii cu privire la proiectul normelor tehnice supus consultarii, in termenul prevazut la alin. (4). Pentru definitivarea acestui proiect vor fi avute in vedere observatiile si propunerile primite.

Art. 40
La expirarea termenlor prevazute la art. 38 alin. (1) si (2) se abroga orice alte dispozitii legale sau acte administrative prin care se instituie obligatia titularilor dreptului de acces pe proprietatea publica a statului si a unitatilor administrativ-teritoriale de a plati taxe, tarife ori impozite si orice alte sume sau contributii pentru drepturi similare dreptului de acces, astfel decat pe baza unui contract de acces pe proprietati.

Art. 41
La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga art. 22-31, art. 55 alin. (1) lit. g) si alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 457 din 27 iunie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 42
Articolul 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La alineatul (1) litera c), punctul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"3. lucrari de modernizari, reabilitari, extinderi de retele edilitare municipale, de transport urban subteran sau de suprafata, de transport si de distributie, pentru: apa/canal, gaze, electrice, termoficare, precum si lucrari si/sau reabilitari pentru stgrazile care sunt in administrarea Primariei Municipiului Bucuresti;".

2. Dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Pentru lucrarile de instalare si dezvoltare a retelelor de comunicatii electronice Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului va emite un aviz coordonator, in baza caruia presedintii consiliilor judetene implicate, respectiv primarul general al municipiului Bucuresti vor emite autorizatii de construire pentru toate lucrarile din aria lor de competenta."

3. Alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Autorizatiile de construire prevazute la alin. (2) si (2^1) produc efecte de la data intrarii in vigoare a ultimei autorizatii de construire emise in conditiile prezentei legi."

Art. 43
Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Prezenta lege transpune prevederile art. 11 si 12 din Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru retelele si serviciile de comunicatii electronice (Directiva-cadru), publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene, seria L, nr. 108 din 24 aprilie 2002.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, in conditiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
Nu este


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
15 useri online

Useri autentificati: