DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 13/2011 privind aprobarea OUG 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiarePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 179 din 14 martie 2011

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege

Art. I
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63 din 30 iunie 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 450 din 2 iulie 2010, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul I punctul 5, la articolul 2, punctul 44^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"44^1. plati restante — sume datorate si neachitate care au depasit termenul de plata prevazut de actele normative sau de contract/factura. Pentru sumele datorate si neachitate, reesalonate la plata, cu acordul partilor, se modifica termenul de plata in mod corespunzator;".

2. La articolul I punctul 6, la articolul 2 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) venituri proprii, potrivit art. 5 alin. (1) lit. a), cu exceptia veniturilor din valorificarea unor bunuri, sumelor reprezentand amortizarea mijloacelor fixe si a sumelor aferente depozitelor speciale pentru constructia de locuinte;".

3. La articolul I punctul 6, la articolul 2 alineatul (4), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) sume rezultate din valorificarea unor bunuri, sume reprezentand amortizarea mijloacelor fixe si sume aferente depozitelor speciale pentru constructia de locuinte;".

4. La articolul I punctul 6, la articolul 2 alineatul (5), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:
"e) rambursarea imprumuturilor contractate pentru implementarea proiectelor cu finantare externa nerambursabila de postaderare, prevazuta a fi realizata din sumele rambursate."

5. La articolul I, dupa punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 9^1, cu urmatorul cuprins:
"9^1. La articolul 6, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«Art. 6. — Trecerea de catre Guvern in administrarea si finantarea autoritatilor administratiei publice locale a unor cheltuieli publice, ca urmare a descentralizarii unor competente, precum si a altor cheltuieli publice noi se face prin lege, numai cu asigurarea resurselor financiare necesare realizarii acestora, fundamentate pe baza standardelor de cost ale serviciilor publice respective, iar pana la aprobarea acestora, pe baza sumelor aprobate pentru anul anterior, actualizate cu indicele preturilor de consum, dupa cum urmeaza:»."

6. La articolul I punctul 11, la articolul 14, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(8) Ordonatorii de credite au obligatia ca in executia bugetelor prevazute la art. 1 alin. (2) sa asigure achitarea platilor restante prevazute la alin. (6). Ordonatorii de credite pot face noi angajamente legale, in limita prevederilor bugetare aprobate, numai dupa stingerea platilor restante inregistrate la finele anului anterior, cu exceptia angajamentelor noi pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile."

7. La articolul I, dupa punctul 16 se introduce un nou punct, punctul 16^1, cu urmatorul cuprins:
"16^1. La articolul 30, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«(6) Taxele speciale se fac venit la bugetul local si se incaseaza numai de la persoanele fizice si juridice care beneficiaza de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective.»"

8. La articolul I, dupa punctul 17 se introduce un nou punct, punctul 17^1, cu urmatorul cuprins:
"17^1. La articolul 31, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«(2) Sumele reprezentand amortizarea calculata pentru aceste mijloace fixe constituie integral venituri ale bugetelor locale, care se cuprind in sectiunea de dezvoltare, se utilizeaza exclusiv pentru realizarea de investitii in domeniul respectiv si se evidentiaza distinct in programul de investitii, ca sursa de finantare a acestora, cu exceptiile prevazute in acordurile de imprumut sau de garantie incheiate cu institutiile financiare internationale.»"

9. La articolul I, dupa punctul 18 se introduce un nou punct, punctul 18^1, cu urmatorul cuprins: "18^1. La articolul 33, partile introductive ale alineatelor (3) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
«(3) Din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobate anual prin legea bugetului de stat, si din cota de 21% prevazuta la art. 32 alin. (1), o cota de 27% se aloca bugetului propriu al judetului, iar diferenta se repartizeaza pentru bugetele locale ale comunelor, oraselor si municipiilor, astfel:
...................................
(6) Pentru municipiul Bucuresti, din cota de 10% prevazuta la art. 32 alin. (4) se aloca o cota de 25% pentru bugetul local al municipiului Bucuresti, iar diferenta se repartizeaza pentru bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, astfel:»."

10. La articolul I, dupa punctul 24 se introduce un nou punct, punctul 24^1, cu urmatorul cuprins:
"24^1. La articolul 49, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«(7) Virarile de credite bugetare, in conditiile prevederilor alin. (4), se pot efectua incepand cu trimestrul al III-lea al anului bugetar.»"

11. La articolul I punctul 33, la articolul 63, dupa alineatul (4^2) se introduce un nou alineat, alineatul (4^3), cu urmatorul cuprins:
"(4^3) In cazul imprumuturilor pentru refinantarea datoriei publice locale, totalul datoriilor anuale, reprezentand rate scadente de capital, dobanzi si comisioane aferente imprumuturilor refinantate, nu se ia in considerare la determinarea incadrarii in limita prevazuta la alin. (4)."

12. La articolul III, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) In baza plafonului aprobat anual potrivit Legii responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010 se stabileste nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitatilor administrativ-teritoriale, care se repartizeaza pe judete si municipiul Bucuresti prin ordin comun al ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice. Repartizarea pe unitati/subdiviziuni administrativteritoriale a nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitatilor administrativ-teritoriale, inclusiv redistribuirea intre acestea, in cursul anului, se face de catre directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz, cu informarea Ministerului Finantelor Publice si a Ministerului Administratiei si Internelor."

13. La anexa, la nota de subsol, partea introductiva a punctului 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"1. Numarul maxim al posturilor corespunzator fiecarei unitati/subdiviziuni administrativ-teritoriale, cu exceptia posturilor aferente functionarii serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor, politiei locale si pazei obiectivelor de interes judetean, dupa caz, se stabileste prin raportarea la media numarului locuitorilor aferenta, prevazuta in tabelul 2.
Daca numarul locuitorilor unitatii/subdiviziunii administrativteritoriale este mai mic sau mai mare decat media grupei din care face parte, atunci se parcurg urmatoarele etape de calcul:".

14. La anexa, la nota de subsol punctul 2, literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) un post pentru fiecare 6.500 de locuitori pentru comune, orase si municipii, inclusiv din unitatile administrativ-teritoriale arondate acestora, cu exceptia municipiului Bucuresti;
b) un post pentru fiecare 5.000 de locuitori pentru sectoarele municipiului Bucuresti. Pentru indeplinirea atributiilor prevazute suplimentar sectorului 1 al municipiului Bucuresti, potrivit prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata, cu modificarile ulterioare, numarul de posturi se suplimenteaza cu 53;".

15. La anexa, la nota de subsol punctul 3, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"3. In cazul in care unitatea/subdiviziunea administrativteritoriala are organizat serviciul public de politie locala, respectiv serviciul de paza a obiectivelor de interes judetean, dupa caz, cu sau fara personalitate juridica, la numarul maxim al posturilor rezultat in urma aplicarii prevederilor pct. 1 si 2, dupa caz, se mai adauga numarul posturilor determinat dupa cum urmeaza:".

16. La anexa, la nota de subsol punctul 3, teza a treia se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Numarul posturilor astfel determinat poate fi prevazut si utilizat numai pentru serviciul public de politie locala, respectiv serviciul de paza a obiectivelor de interes judetean."

Art. II
Sumele aferente depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte, potrivit legii, constituie integral venituri ale bugetelor locale si se cuprind in sectiunea de dezvoltare.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona. Lege nr 35/2020
Legea 12/2017 privind supravegherea macroprudentiala a sistemului financiar national
OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. Ordonanta de urgenta 40/2015
Legea 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice. Insolventa persoanelor fizice
Legea 29/2015 pentru aprobarea OUG 113/2013 privind unele masuri bugetare si pentru modificarea si completarea OUG 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului. Lege nr. 29/2015
Legea 16/2015 pentru aprobarea OG 14/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul ach
HG 32/2015 pentru aprobarea sprijinului financiar exceptional cu caracter temporar care se acorda producatorilor agricoli din sectorul fructe si legume. Hotararea 32/2015
HG 48/2015 privind stabilirea sistemului de management si control in vederea gestionarii fondurilor acordate Romaniei prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, in domeniul Afaceri interne
OUG 90/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital. Ordonanta de urgenta 90/2014
OUG 91/2014 pentru modificarea si completarea OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Ordonanta de urgenta nr. 91/2014
OUG 79/2014 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991. Ordonanta de urgenta nr. 79/2014
OUG 58/2014 privind stabilirea unor masuri financiare si pentru modificarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 58/2014
Ordin 1090/2014 privind imputernicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspectie economico-financiara de a constata contraventiile si a aplica sanctiunile prevazute de Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010
OUG 52/2014 privind stabilirea unor masuri financiare si pentru interpretarea unor prevederi legale. Ordonanta de urgenta nr. 52/2014
Ordin 698/2014 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare si aplicare a Testului IMM
HG 452/2014 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobate prin Hotararea Guver
OUG 29/2014 pentru modificarea si completarea OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta. Ordonanta de urgenta 29/2014
OUG 32/2014 pentru modificarea si completarea anexei la OUG 198/2005 privind constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficia
OUG 25/2014 privind unele masuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de aparare si reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta 25/2014
Ordin 656/2014 privind aprobarea Procedurii de solicitare si punere la dispozitia Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar a imprumuturilor de la Guvern
Instrumentele de plata
Oana Barbulescu,Oana Barbulescu

Pret: 24.9 lei
21.16 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
37 useri online

Useri autentificati: