DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 139/2010 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie. Lege nr. 139/2010Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 474 din 9 iulie 2010

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 743 din 3 noiembrie 2008, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatul (1) litera a) se abroga.

2. La articolul 1, literele e) si g) ale alineatului (1) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"e) asigurarea cofinantarii necesare in atragerea unor surse financiare externe, destinate promovarii surselor regenerabile de energie, in limita surselor stabilite Anual prin legea bugetului de stat si exclusiv in favoarea autoritatilor publice locale;
....................................................
g) stabilirea criteriilor de durabilitate pentru biocarburanti si biolichide."

3. La articolul 2, literele b) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"b) biomasa — fractiunea biodegradabila a produselor, deseurilor si reziduurilor de origine biologica din agricultura (inclusiv substante vegetale si animale), silvicultura si industriile conexe, inclusiv pescuitul si acvacultura, precum si fractiunea biodegradabila a deseurilor industriale si municipale, codificate conform prevederilor legale;
c) biolichid — combustibil lichid produs din biomasa utilizat in scopuri energetice, altele decat pentru transport, inclusiv pentru producerea energiei electrice si a energiei termice destinate incalzirii si racirii;".

4. La articolul 2, dupa litera c) se introduce o noua litera, litera c^1), cu urmatorul cuprins:
"c^1) biocarburant — combustibil lichid sau gazos pentru transport, produs din biomasa;".

5. La articolul 2, literele d), f), g), h) si i) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"d) centrala electrica — ansamblul de instalatii, constructii si echipamente necesare pentru producerea de energie electrica; poate fi constituita din unul sau mai multe grupuri electrice;
......................................................
f) centrala noua/grup electric nou — centrala/grupul electric pusa/pus in functiune dupa data de 1 ianuarie 2004, compusa/compus in totalitate din echipamente noi;
g) certificat verde — titlul ce atesta producerea din surse regenerabile de energie a unei cantitati de energie electrica.
Certificatul se poate tranzactiona, distinct de cantitatea de energie electrica pe care acesta o reprezinta, pe o piata organizata, in conditiile legii;
h) consum final brut de energie electrica — cantitatea de energie electrica produsa, inclusiv consumul de energie electrica din sectorul de producere a energiei electrice, precum si pierderile de energie electrica din retelele de transport si distributie, excluzand productia de energie electrica produsa in centralele electrice cu acumulare prin pompaj din apa pompata anterior intr-un rezervor superior la care se adauga diferenta dintre importul si exportul de energie electrica;
i) consum propriu tehnologic — consumul de energie electrica al unei centrale, necesar pentru realizarea productiei de energie electrica;".

6. La articolul 2, dupa litera j) se introduc 6 litere noi, literele j^1)—j^6), cu urmatorul cuprins:
"j^1) cota anuala obligatorie de achizitie de certificate verzi — cota de achizitie de certificate verzi impusa anual furnizorilor de energie electrica, in conformitate cu prevederile prezentei legi, sub sanctiunea aplicarii de penalitati;
j^2) cota anuala obligatorie de energie electrica produsa din surse regenerabile care beneficiaza de sistemul de promovare— ponderea energiei produse din surse regenerabile in consumul final brut de energie electrica, pentru care se aplica sistemul de cote obligatorii, cu exceptia energiei electrice produse in centrale hidroelectrice cu puteri instalate mai mari de 10 MW;
j^3) energie aerotermala — energia stocata sub forma de caldura in aerul ambiental;
j^4) energie geotermala — energia stocata sub forma de caldura sub stratul solid al suprafetei terestre;
j^5) energie hidrotermala — energia stocata sub forma de caldura in apele de suprafata;
j^6) Fondul pentru Mediu — instrument economico-financiar gestionat de Administratia Fondului pentru Mediu, destinat sustinerii si realizarii proiectelor si programelor pentru protectia mediului, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare in domeniul protectiei mediului, reglementat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare."

7. La articolul 2, literele l)—o) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"l) garantie de origine — documentul electronic cu functie unica de a furniza unui consumator final dovada ca o pondere sau o cantitate de energie data a fost produsa din surse regenerabile, in conformitate cu prevederile art. 3 alin. (6) din Directiva 2003/54/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 iunie 2003 privind normele comune pentru piata interna de energie electrica si de abrogare a Directivei 96/92/CE;
m) grup electric — unitatea tehnologic producatoare de energie electrica ce poate fi individualizata in privinta realizarii, retehnologizarii si punerii in functiune;
n) incalzire sau racire centralizata — distributia de energie termica sub forma de abur, apa fierbinte sau lichide racite, de la o sursa centrala de productie, printr-o retea, catre mai multe cladiri sau locatii, in scopul utilizarii acesteia pentru incalzirea sau racirea spatiilor sau in procese de incalzire sau racire;
o) minister de resort — Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri;".

8. La articolul 2, dupa litera s) se introduce o noua litera, litera s^1) cu urmatorul cuprins:
"s^1) Planul national de actiune — planul prin care se stabilesc tintele nationale privind ponderea energiei din surse regenerabile consumata in transporturi, energie electrica, incalzire si racire in anul 2020, tinand seama de efectele masurilor altor politici privind eficienta energetica asupra consumului final de energie si masurile care trebuie adoptate pentru atingerea respectivelor obiective nationale globale;".

9. La articolul 2, literele t) si u) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"t) sistem de cote obligatorii — mecanismul de promovare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie prin aplicarea cotelor anuale obligatorii de achizitie de certificate verzi;
u) sistem de promovare — orice instrument, schema sau mecanism, care promoveaza utilizarea energiei din surse regenerabile prin reducerea costurilor acestei energii, prin cresterea pretului la care aceasta poate fi vanduta sau prin marirea, prin intermediul unor obligatii referitoare la energia regenerabila sau in alt mod, a cantitatii achizitionate de acest tip de energie; aceasta include, dar nu se LImiteaza la sistemul de promovare prin certificate verzi, ajutoare pentru investitii, scutiri sau reduceri de impozite, rambursari de taxe, scheme de promovare privind obligatia de cumparare a energiei din surse regenerabile;".

10. La articolul 2, dupa litera u) se introduc doua noi litere, literele u^1) si u^2) cu urmatorul cuprins:
"u^1) sistem de promovare prin certificate verzi – sistemul de cote obligatorii combinat cu tranzactionarea certificatelor verzi;
u^2) sistem electroenergetic izolat — sistemul local de producere, distributie si furnizare a energiei electrice care nu este interconectat cu Sistemul Electroenergetic National;".

11. La articolul 2, litera v) se abroga.

12. La articolul 2, litera x) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"x) surse regenerabile de energie — sursele de energie nefosile, respectiv: eoliana, solara, aerotermala, geotermala, hidrotermala si energia Oceanelor, energie hidraulica, biomasa, gaz de fermentare a deseurilor, denumit si gaz de depozit, si gaz de fermentare a namolurilor din instalatiile de epurare a apelor uzate si biogaz."

13. La articolul 2, dupa litera x) se introduce o noua litera, litera z), cu urmatorul cuprins:
"z) tinte nationale privind ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie — obiective nationale privind ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile in consumul final brut de energie electrica, incluzand pe langa energia electrica produsa din sursele regenerabile de energie prevazute la art. 3 alin. (1) si energia electrica produsa in centrale hidroelectrice cu puteri instalate mai mari de 10 MW."

14. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3
(1) Sistemul de promovare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie, denumit in continuare sistem de promovare, stabilit prin prezenta lege se aplica pentru energia electrica livrata in reteaua electrica si/sau la consumatori, produsa din:
a) energie hidraulica utilizata in centrale cu o putere instalata de cel mult 10 MW;
b) energie eoliana;
c) energie solara;
d) energie geotermala;
e) biomasa;
f) biolichide;
g) biogaz;
h) gaz rezultat din procesarea deseurilor;
i) gaz de fermentare a namolurilor din instalatiile de epurare a apelor uzate.
(2) Sistemul de promovare stabilit prin prezenta lege se aplica pentru o perioada de:
a) 15 ani, pentru energia electrica produsa conform prevederilor alin. (1), in grupuri/centrale electrice noi;
b) 10 ani, pentru energia electrica produsa in grupuri din centrale hidroelectrice cu putere instalata de cel mult 10 MW, retehnologizate;
c) 7 ani, pentru energia electrica produsa in grupuri/centrale care au mai fost utilizate pentru producerea energiei electrice pe teritoriul altor state daca sunt utilizate in sisteme electroenergetice izolate sau au fost puse in functiune inainte de data intrarii in vigoare a prezentei legi, dar nu mai vechi de 10 ani si conforme cu normele de protectie a mediului;
d) 3 ani, pentru energia electrica produsa in grupuri/centrale hidroelectrice cu putere instalata de cel mult 10 MW, neretehnologizate.
(3) Sistemul de promovare se aplica producatorilor, detinatori ai capacitatilor de productie mentionate la alin. (2), calificati de ANRE in acest sens, de la data la care incep sa produca energie electrica si primesc certificate verzi pentru energia electrica, conform art. 5, daca punerile in functiune, respectiv retehnologizarile de grupuri/centrale se fac pana la sfarsitul anului 2016.
(4) Calificarea in vederea aplicarii sistemului de promovare stabilit prin prezenta lege se poate face etapizat, pe masura punerii in functiune a fiecarui grup electric individual din cadrul unei capacitati energetice continand mai multe astfel de grupuri electrice, caz in care perioada de aplicare a sistemului de promovare reglementat prin prezenta lege se va aplica diferentiat, in functie de momentul calificarii.
(5) In cazul energiei electrice produse in centrale electrice multicombustibil care utilizeaza surse regenerabile si conventionale, beneficiaza de sistemul de promovare numai acea parte din energia electrica produsa efectiv din surse regenerabile de energie, stabilita pe baza continutului energetic aferent surselor regenerabile.
(6) Nu se aplica sistemul de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie stabilit prin prezenta lege pentru:
a) energia electrica produsa din deseuri industriale si/sau municipale provenite din import, indiferent de puterea instalata a centralei electrice;
b) energia electrica produsa in centrale cu acumulare prin pompaj din apa pompata anterior in bazinul superior;
c) energia electrica produsa in centrale electrice multicombustibil care utilizeaza surse regenerabile si conventionale in care continutul energetic al combustibilului conventional reprezinta mai mult de 75% din continutul energetic total utilizat;
d) energia electrica aferenta consumului propriu tehnologic al centralei.
(7) In cazul energiei electrice produse din surse regenerabile in cogenerare, sistemul de promovare se aplica pentru energia electrica produsa in cogenerare de inalta eficienta calificata conform reglementarilor in vigoare, producatorii avand dreptul sa opteze fie pentru schema de promovare pentru cogenerare, fie pentru schema de promovare prevazuta in prezenta lege."

15. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4
(1) Pentru promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie se aplica sistemul de promovare reglementat de prezenta lege.
(2) Nivelul tintelor nationale privind ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie in consumul final brut de energie electrica in perspectiva anilor 2010, 2015 si 2020 este de 33%, 35% si, respectiv, 38%.
(3) Pentru atingerea tintelor nationale prevazute la alin. (2), pe langa energia electrica produsa din sursele regenerabile de energie prevazute la art. 3 alin. (1) se ia in considerare si energia electrica produsa in centrale hidroelectrice cu puteri instalate mai mari de 10 MW.
(4) Cotele anuale obligatorii de energie electrica produsa din surse regenerabile de energie care beneficiaza de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru perioada 2010—2020 sunt urmatoarele: 2010—8,3%; 2011—10%; 2012—12%; 2013—14%; 2014—15%; 2015—16%; 2016—17%; 2017— 18%; 2018—19%; 2019—19,5%; 2020—20%.
(5) Cotele anuale obligatorii de energie electrica produsa din surse regenerabile de energie care beneficiaza de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru perioada 2020—2030 se stabilesc de ministerul de resort si se aproba prin hotarare a Guvernului si nu vor fi mai mici decat cota stabilita pentru anul 2020.
(6) ANRE califica producatorii de energie electrica din surse regenerabile de energie pentru a beneficia de sistemul de promovare prin certificate verzi, in conditiile prevazute in Regulamentul de calificare a producatorilor de energie electrica din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi.
(7) In prima decada a lunii decembrie, ANRE publica pe site-ul propriu cota anuala obligatorie de achizitie de certificate verzi estimata pentru anul urmator, numarul de certificate verzi estimate a fi emise pe baza informatiilor privind energia electrica estimata a se produce din surse regenerabile de energie pentru anul urmator si consumul final de energie estimat pentru anul urmator.
(8) ANRE elaboreaza, in termen de 3 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi, o metodologie de stabilire a cotelor anuale de achizitie de certificate verzi, aprobata prin ordin al presedintelui ANRE.
(9) Pana la data de 1 martie a anului in curs, ANRE va ajusta cota anuala obligatorie de achizitie de certificate verzi aferenta anului precedent, pe baza realizarilor efective din anul precedent si o va publica pe site-ul propriu."

16. Dupa articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 4^1
(1) Nivelul obiectivului national privind ponderea energiei produse din surse regenerabile in consumul final brut de energie al anului 2020 este de 24%.
(2) Consumul final brut de energie din surse regenerabile se calculeaza ca suma urmatoarelor:
a) consumul final brut de energie electrica din surse regenerabile de energie;
b) consumul final brut de energie din surse regenerabile pentru incalzire si racire; si
c) consumul final de energie din surse regenerabile in transporturi.
(3) Metodologia de calcul al consumului final brut de energie din surse regenerabile se stabileste de ANRE in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
(4) Pentru atingerea obiectivului prevazut la alin. (1), politica energetica a Romaniei va urmari cel putin realizarea cotelor anuale obligatorii de energie electrica produsa din surse regenerabile de energie, prevazute la art. 4.
(5) Nivelul obiectivului national privind ponderea energiei din surse regenerabile utilizata in toate formele de transporturi in anul 2020 este de cel putin 10% din consumul national final de energie in transporturi.
(6) Ponderea energiei din surse regenerabile utilizata in toate formele de transporturi in anul 2020 se stabileste astfel:
a) pentru calculul numitorului, si anume cantitatea totala de energie consumata pentru transport, se iau in considerare numai benzina, motorina, biocarburantii consumati in transportul rutier si feroviar si energia electrica;
b) pentru calculul numaratorului, si anume cantitatea de energie din surse regenerabile consumata pentru transport, se iau in considerare toate tipurile de energie din surse regenerabile consumate in toate formele de transport;
c) pentru calcularea contributiei energiei electrice produse din surse regenerabile si consumate de toate tipurile de vehicule electrice, in sensul lit. a) si b), se utilizeaza ponderea de energie electrica din surse regenerabile din Romania, masurata cu 2 ani inainte de anul in cauza. In plus, pentru calcularea cantitatii de energie electrica din surse regenerabile consumate de autovehiculele electrice, acest consum este considerat ca fiind de 2,5 ori continutul energetic al energiei electrice provenite din surse regenerabile consumate."

17. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5
(1) Operatorul de transport si sistem emite lunar certificate verzi producatorilor, pentru cantitatea de energie electrica produsa din surse regenerabile de energie si livrata furnizorilor si/sau consumatorilor finali.
(2) Producatorii de energie din surse regenerabile beneficiaza de un numar de certificate verzi pentru energia electrica produsa si livrata conform prevederilor alin. (1), inclusiv pentru cantitatea de energie electrica produsa in perioada de proba a functionarii grupurilor/centralelor electrice, dupa cum urmeaza:
a) pentru energia electrica din centrale hidroelectrice cu puteri instalate de cel mult 10 MW:
(i) 3 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs si livrat, daca centralele hidroelectrice sunt noi;
(ii) doua certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs si livrat, daca centralele hidroelectrice sunt retehnologizate;
b) un certificat verde pentru fiecare 2 MWh din centrale hidroelectrice cu o putere instalata de cel mult 10 MW, care nu se incadreaza in conditiile prevazute la lit. a);
c) doua certificate verzi, pana in anul 2017, si un certificat verde, incepand cu anul 2018, pentru fiecare 1 MWh produs si livrat de producatorii de energie electrica din energie eoliana;
d) 3 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs si livrat de producatorii de energie electrica din sursele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. d)—i);
e) 6 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs si livrat de producatorii de energie electrica din energie solara.
(3) Vor beneficia de sistemul de promovare prin certificate verzi reglementat de prezenta lege si sistemele electroenergetice izolate.
(4) Pentru energia electrica produsa in cogenerare de inalta eficienta in centrale care utilizeaza sursele regenerabile de energie prevazute la art. 3 alin. (1) lit. d)—i) se acorda suplimentar fata de prevederile alin. (2) lit. d) cate un certificat verde pentru fiecare 1 MWh produs si livrat.
(5) ANRE are urmatoarele atributii:
a) califica grupurile/centralele electrice care beneficiaza de schema de promovare, in temeiul Regulamentului de calificare a producatorilor de energie electrica din surse regenerabile de energie pentru aplicarea schemei de promovare;
b) elaboreaza cadrul de reglementare pentru monitorizarea costurilor/veniturilor de producere a producatorilor de energie electrica din surse regenerabile care beneficiaza de schema de promovare prin certificate verzi."

18. La articolul 6, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Producatorii care livreaza energie electrica in baza contractelor directe transmit lunar operatorului de transport si sistem date privind cantitatile de energie electrica produse din surse regenerabile."

19. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7
Furnizorii de energie electrica sunt obligati sa achizitioneze anual un numar de certificate verzi echivalent cu produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achizitie de certificate verzi stabilite pentru anul respectiv, in conditiile art. 4 alin. (7), si cantitatea de energie electrica, exprimata in MWh, furnizata anual consumatorilor finali."

20. La articolul 8, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Racordarea producatorilor de energie electrica din surse regenerabile la retelele de energie electrica se realizeaza in baza Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, emis in baza art. 11 alin. (2) lit. q) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Investitiile realizate de operatorii de transport si/sau distributie in baza prevederilor alin. (2) se considera active reglementate, recunoscute in acest sens de catre ANRE."

21. La articolul 8, alineatul (4) se abroga.

22. La articolul 8, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
"(6) In cazul in care operatorul de transport si sistem sau operatorii de distributie iau masuri semnificative pentru a limita utilizarea surselor regenerabile de energie, in scopul garantarii securitatii sistemului electroenergetic national si a securitatii aprovizionarii cu energie, operatorii de sistem responsabili sunt obligati sa informeze ANRE cu privire la aceste masuri si sa indice ce masuri corective intentioneaza sa ia in vederea preintampinarii unor limitari neadecvate."

23. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9
(1) Producatorii de energie electrica din surse regenerabile de energie si furnizorii vor tranzactiona certificatele verzi pe piata centralizata a certificatelor verzi, precum si pe piata contractelor bilaterale a certificatelor verzi.
(2) Cadrul de tranzactionare a certificatelor verzi pe piata certificatelor verzi este asigurat de Societatea Comerciala «Operatorul Pietei de Energie Electrica — Opcom» — S.A., ca operator al pietei de energie electrica, conform reglementarilor ANRE.
(3) Pana la atingerea tintelor nationale, certificatele verzi pot fi tranzactionate numai pe piata interna de certificate verzi."

24. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10
(1) Pentru perioada 2008—2025, valoarea de tranzactionare a certificatelor verzi pe pietele mentionate la art. 9 alin. (1) se incadreaza intre:
a) o valoare minima de tranzactionare de 27 euro/certificat; si
b) o valoare maxima de tranzactionare de 55 euro/certificat.
(2) In toate cazurile, valoarea in lei se calculeaza la valoarea medie a cursului de schimb stabilit de Banca Nationala a Romaniei pentru luna decembrie a anului precedent.
(3) Incepand cu anul 2011, valorile de tranzactionare mentionate la alin. (1) se indexeaza anual de ANRE conform indicelui mediu de inflatie inregistrat in luna decembrie a anului precedent, calculat la nivelul UE 27, comunicat oficial de catre EUROSTAT.
(4) In termen de 15 zile de la publicarea indicelui mediu de inflatie calculat la nivelul UE 27 de catre EUROSTAT, ANRE publica pe site-ul propriu valorile minime si maxime determinate potrivit prevederilor alin. (1)—(3), indexate si aplicabile pentru anul in curs.
(5) Dupa anul 2025, valoarea de tranzactionare a certificatelor verzi va fi cea stabilita de piata certificatelor verzi, dar nu poate fi mai mica decat valoarea minima de tranzactionare aplicata in anul 2025, indexata anual in conditiile alin. (3)."

25. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11
(1) ANRE stabileste, pana la data de 15 aprilie a fiecarui an, pentru anul calendaristic precedent si pentru fiecare furnizor, pe baza numarului de certificate verzi achizitionate si a energiei electrice furnizate clientilor finali, gradul de indeplinire a cotei anuale obligatorii de achizitie de certificate verzi.
(2) Furnizorul care nu realizeaza cota obligatorie anuala este obligat sa plateasca contravaloarea certificatelor verzi neachizitionate la valoarea de 110 euro pentru fiecare certificat neachizitionat, calculata in lei la valoarea medie a cursului de schimb stabilit de Banca Nationala a Romaniei pentru luna decembrie a anului precedent.
(3) Incepand cu anul 2011, valoarea prevazuta la alin. (2) se indexeaza anual de ANRE conform indicelui mediu de inflatie inregistrat in luna decembrie a anului precedent, calculat la nivelul UE 27, comunicat oficial de catre EUROSTAT.
(4) In termen de 15 zile de la publicarea indicelui mediu de inflatie calculat la nivelul UE 27 de catre EUROSTAT, ANRE publica pe site-ul propriu valoarea determinata potrivit prevederilor alin. (2) si (3), indexata si aplicabila pentru anul in curs.
(5) Suma rezultata din aplicarea prevederilor alin. (2) si (3) este colectata de operatorul de transport si sistem si se face venit la Fondul pentru Mediu in vederea finantarii producerii de energie din surse regenerabile de catre persoanele fizice care investesc in capacitati energetice cu putere instalata de pana la 100 kW."

26. Capitolul V "Comercializarea certificatelor verzi" se abroga.

27. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 13
(1) Ministerul de resort are urmatoarele atributii:
a) elaboreaza strategia de valorificare si promovare a surselor regenerabile de energie;
b) evalueaza potentialul tehnic, economic si ecologic pentru fiecare tip de resursa regenerabila de energie;
c) structureaza potentialul stabilit conform lit. b) pe zonele de licenta aferente operatorilor de distributie de energie electrica ce au calitatea de concesionari in contractele de concesiune;
d) elaboreaza, impreuna cu ANRE, cadrul unitar de norme si reglementari privind utilizarea surselor regenerabile de energie electrica.
(2) Ministerul de resort elaboreaza Planul national de actiune in domeniul energiei regenerabile conform modelului stabilit de Comisia Europeana in concordanta cu prevederile art. 4 alin. (4) din Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizarii energiei din surse regenerabile, de modificare si ulterior de abrogare a directivelor 2001/77/CE si 2003/30/CE."

28. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14
(1) Producatorii de energie electrica din surse regenerabile de energie vand energia electrica produsa pe piata de energie electrica la pretul pietei.
(2) Energia electrica produsa din surse regenerabile de energie in centrale electrice cu puteri instalate de cel mult 1 MW/centrala poate fi vanduta la preturi reglementate furnizorilor impliciti in ale caror zone delimitate de licenta sunt situate centralele.
(3) Furnizorii impliciti sunt obligati, la solicitarea producatorilor si a consumatorilor detinatori de centrale electrice care utilizeaza surse regenerabile de energie, sa achizitioneze energia electrica produsa conform alin. (2), in conditiile stabilite de ANRE.
(4) Preturile reglementate prevazute la alin. (2) sunt stabilite de ANRE in baza unei metodologii ce va fi aprobata in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, in conformitate cu sistemul de promovare prevazut de aceasta.
(5) Solicitarile de vanzare a energiei electrice de catre producatorii/consumatorii prevazuti la alin. (3) vor fi adresate furnizorilor impliciti, de regula, pana la sfarsitul lunii octombrie a anului precedent celui de contractare, contractele de vanzarecumparare fiind incheiate pe cel putin un an de zile.
(6) Persoanele fizice ce detin unitati de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalata sub 1 MW pe loc de consum, precum si autoritatile publice care detin capacitati de producere a energiei electrice din surse regenerabile realizate, partial sau total, din fonduri structurale pot beneficia din partea furnizorilor cu care au contract de furnizare a energiei electrice, la cerere, de serviciul de regularizare, financiara si/sau cantitativa, intre energia livrata si energia consumata din retea, conform unei metodologii elaborate de ANRE, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
(7) Operatorul de transport si sistem si/sau operatorii de distributie asigura transportul, respectiv distributia, precum si dispecerizarea cu prioritate a energiei electrice produse din surse regenerabile, pentru toti producatorii de energie din surse regenerabile, indiferent de capacitate, pe baza unor criterii transparente si nediscriminatorii, cu posibilitatea modificarii notificarilor in cursul zilei de operare, conform metodologiei stabilite de ANRE, in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, astfel incat limitarea sau intreruperea productiei de energie din surse regenerabile sa fie aplicata numai in cazuri exceptionale, daca acest fapt este necesar pentru stabilitatea si securitatea Sistemului Energetic National."

29. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 15
(1) In scopul realizarii obiectivului national privind energia din surse regenerabile de energie:
a) Romania poate, prin acorduri comune cu state membre ale Uniunii Europene:
(i) prevedea si conveni asupra unor transferuri de cantitati de energie electrica din surse regenerabile cu un alt stat membru;
(ii) coopera la realizarea unor proiecte comune referitoare la producerea de energie electrica din surse regenerabile de energie;
(iii) sa isi armonizeze, in intregime sau partial, scheme nationale de promovare;
b) Romania poate, prin acorduri comune cu terte tari, coopera la realizarea unor proiecte referitoare la producerea de energie electrica din surse regenerabile de energie.
(2) Acordurile de tipul celor stabilite la alin. (1) sunt incheiate pe unul sau mai multi ani si sunt notificate Comisiei Europene de catre ministerul de resort in termen de cel mult 3 luni de la incheierea fiecarui an in care sunt in vigoare.
(3) Normele privind modul de luare in considerare la stabilirea obiectivului national a rezultatelor acordurilor prevazute la alin. (1) sunt emise de ministerele implicate, in termen de 60 de zile de la transpunerea in legislatia romaneasca a legislatiei europene specifice, stabilite prin Directiva 2009/28/CE."

30. Articolul 16 se abroga.

31. Dupa capitolul VII se introduce un nou capitol, capitolul VII^1, cu urmatorul cuprins:

"CAPITOLUL VII^1- Proiecte comune
Art. 16^1
(1) Cadrul de reglementare necesar cooperarii cu alte state membre in cadrul tuturor tipurilor de proiecte comune referitoare la producerea de energie electrica, de incalzire sau de racire din surse regenerabile de energie se elaboreaza de ministerul de resort, in colaborare cu autoritatile competente, si se aproba prin hotarare a Guvernului, in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi. Cooperarea respectiva poate implica operatori privati.
(2) Ministerul de resort, pe baza datelor furnizate de autoritatile competente, informeaza Comisia Europeana cu privire la proportia sau cantitatea de energie electrica, de incalzire sau de racire din surse regenerabile de energie produsa in cadrul oricarui proiect comun de pe teritoriul Romaniei, care a devenit operational dupa data de 25 iunie 2009, sau de capacitatea crescuta a unei instalatii care a fost retehnologizata dupa data respectiva, care trebuie privita ca fiind inclusa in obiectivul national global al statului membru cu care s-a incheiat proiectul comun.
(3) Notificarea mentionata la alin. (2):
a) descrie instalatia propusa in cadrul proiectului comun sau identifica instalatia retehnologizata;
b) specifica proportia sau cantitatea de energie electrica, de incalzire sau racire produsa de instalatia respectiva care trebuie sa fie luata in considerare in cadrul obiectivelor nationale globale ale unui alt stat membru;
c) identifica statul membru in favoarea caruia se realizeaza notificarea; si
d) specifica perioada, in ani calendaristici intregi, in care energia electrica, incalzirea sau racirea produsa de instalatie din surse regenerabile de energie trebuie sa fie considerata ca fiind inclusa in obiectivul national global al celuilalt stat membru.
(4) Perioada specificata la alin. (3) lit. d) nu poate depasi anul 2020. Durata unui proiect comun poate depasi anul 2020.
(5) O notificare efectuata in temeiul acestui articol nu poate fi modificata sau retrasa fara acordul statului membru identificat in conformitate cu alin. (3) lit. c).

Art. 16^2
(1) In cazul realizarii de proiecte comune in conformitate cu art. 16^1, in termen de 3 luni de la sfarsitul fiecarui an din cadrul perioadei specificate la art. 16^1alin. (3) lit. d), ministerul de resort transmite o scrisoare de notificare Comisiei Europene, in care precizeaza:
a) cantitatea totala de energie electrica sau de incalzire ori racire produsa in timpul anului din surse regenerabile de energie de catre instalatia care a facut obiectul notificarii; si
b) cantitatea de energie electrica sau de incalzire ori racire produsa in timpul anului din surse regenerabile de energie de catre instalatia respectiva si care va fi luata in considerare pentru obiectivul national global al altui stat membru, in conformitate cu conditiile notificarii.
(2) Scrisoarea de notificare este transmisa atat statului membru in favoarea caruia a fost facuta notificarea, cat si Comisiei Europene.
(3) Cantitatea de energie electrica sau de incalzire ori racire din surse regenerabile de energie notificata in conformitate cu alin. (1) lit. b):
a) se scade din cantitatea de energie electrica sau de incalzire ori racire din surse regenerabile de energie care este luata in considerare in masurarea conformitatii de catre statul membru care transmite scrisoarea de notificare in temeiul alin. (1); si
b) se adauga la cantitatea de energie electrica sau de incalzire ori racire din surse regenerabile de energie care este luata in considerare in masurarea conformitatii de catre statul membru care primeste scrisoarea de notificare in conformitate cu alin. (2).

Art. 16^3
Energia electrica din surse regenerabile de energie produsa intr-o tara terta este luata in considerare in ceea ce priveste obiectivele nationale globale numai daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
a) energia electrica este consumata in interiorul Comunitatii, cerinta care este considerata ca indeplinita daca:
(i) o cantitate de energie electrica echivalenta cu cantitatea de energie electrica luata in considerare a fost stabilita clar in cadrul procesului de alocare de capacitate pe interconexiuni de catre toti operatorii de transport si sistem din tara de origine, din tara de destinatie si, daca este relevant, din fiecare tara terta de tranzit;
(ii) o cantitate de energie electrica echivalenta cu cantitatea de energie electrica luata in considerare a fost stabilita clar in balanta de energie programata de catre operatorul de transport si sistem din partea comunitara a interconexiunii; si
(iii) capacitatea stabilita si productia de energie electrica din surse regenerabile de energie de catre instalatia mentionata la lit. b) se refera la aceeasi perioada de timp;
b) energia electrica este produsa de o instalatie nouconstruita, care a devenit operationala dupa data de 25 iunie 2009, sau de o instalatie retehnologizata a carei capacitate a fost crescuta dupa respectiva data, in cadrul unui proiect comun astfel cum se mentioneaza la lit. a); si
c) cantitatea de energie electrica produsa si exportata nu a primit un alt sprijin din partea unei scheme de sprijin dintr-o tara terta decat ajutorul pentru investitie acordat instalatiei.

Art. 16^4
In sensul art. 16^1 alin. (2) si al art. 16^3 lit. b), unitatile de energie din surse regenerabile rezultate in urma cresterii capacitatii unei instalatii se considera ca fiind produse de o instalatie separata care a fost data in exploatare la data la care a avut loc cresterea capacitatii."

32. La articolul 17, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) ANRE publica anual pe site-ul propriu, pana la data de 30 martie, ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile in consumul final brut de energie electrica, cu exceptia energiei electrice produse in centrale hidroelectrice cu puteri instalate mai mari de 10 MW, pentru anul precedent."

33. La articolul 17, alineatul (3) si litera a) a alineatului (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Ministerul de resort intocmeste o data la 2 ani, incepand cu luna octombrie 2010, raportul referitor la modul de realizare a tintelor nationale si masurile intreprinse pentru a facilita accesul la retea al energiei electrice produse din surse regenerabile de energie, pe baza rapoartelor ANRE.
............................................................
a) implementarea si functionarea sistemului de promovare a energiei electrice din surse regenerabile, precum si modul de indeplinire a masurilor stabilite in Planul national de actiune;".

34. Dupa articolul 17 se introduc 3 noi articole, articolele 17^1—17^3, cu urmatorul cuprins:
"Art. 17^1
(1) Ministerul de resort elaboreaza si notifica Comisiei Europene, pana la data de 30 iunie 2010, Planul national de actiune in domeniul energiei regenerabile.
(2) Planul national de actiune in domeniul energiei regenerabile mentionat la alin. (1) stabileste obiectivele nationale privind ponderea energiei din surse regenerabile consumate in transport, energie electrica, incalzire si racire in anul 2020, tinand seama de efectele masurilor altor politici privind eficienta energetica asupra consumului final de energie, si masurile care trebuie adoptate pentru atingerea respectivelor obiective nationale globale, inclusiv cooperarea intre autoritatile locale, regionale si nationale, transferurile statistice sau proiectele comune planificate, strategii nationale de dezvoltare a resurselor de biomasa si de mobilizare a unor noi surse de biomasa destinate diferitelor utilizari, precum si masurile care trebuie luate conform prezentei legi.

Art. 17^2
In cazul in care ponderea de energie din surse regenerabile scade sub valoarea stabilita de traiectoria orientativa prevazuta la art. 4^1 intr-o perioada de 2 ani, ministerul de resort elaboreaza si notifica Comisiei Europene un Plan national de actiune in domeniul energiei regenerabile modificat, pana la data de 30 iunie a anului urmator, plan national prin care se stabilesc masuri corespunzatoare si proportionale pentru a atinge intr-un termen rezonabil valoarea stabilita in traiectoria orientativa.

Art. 17^3
Ministerul de resort elaboreaza si notifica Comisiei Europene inainte de data limita pentru elaborarea Planului national de actiune in domeniul energiei regenerabile, un document previzional care indica:
a) excesul estimat al productiei sale de energie din surse regenerabile comparat cu obiectivul national, care ar putea fi transferat catre alte state membre, in conformitate cu art. 16^1 — 16^4, precum si potentialul sau estimat pentru proiecte comune, pana in anul 2020; si
b) cererea sa estimata de energie din surse regenerabile, care trebuie sa fie satisfacuta altfel decat prin productia interna pana in anul 2020."

35. Capitolul IX "Facilitati" se abroga.

36. Dupa capitolul IX se introduce un nou capitol, capitolul IX^1, cu urmatorul cuprins:

"CAPITOLUL IX^1 - Garantii de origine pentru energia electrica, incalzirea si racirea produse din surse regenerabile de energie

Art. 19^1
(1) In scopul de a dovedi consumatorilor finali ponderea sau cantitatea de energie din surse regenerabile in cadrul mixului de energie al unui furnizor, se stabileste sistemul garantiilor de origine a productiei de energie din surse regenerabile, in conformitate cu criterii obiective, transparente si nediscriminatorii.
(2) ANRE elaboreaza Regulamentul de emitere si urmarire a garantiilor de origine, care se aproba prin hotarare a Guvernului in termen de 3 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi."

37. Articolul 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 20
(1) Producatorii de energie electrica din surse regenerabile de energie au acces prioritar la reteaua de transport/distributie a energiei electrice, in masura in care nu este afectata siguranta Sistemului Energetic National.
(2) Operatorii de retea pun la dispozitia oricarui nou producator de energie din surse regenerabile care doreste sa se conecteze la sistem informatiile necesare complete, inclusiv:
a) o estimare cuprinzatoare si detaliata a costurilor legate de racordare;
b) un termen rezonabil si precis pentru primirea si analizarea cererii de racordare la reteaua electrica;
c) un calendar orientativ rezonabil pentru orice racordare propusa la reteaua electrica."

38. Articolul 21 se abroga.

39. Articolul 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 22
(1) ANRE adapteaza cadrul de reglementare necesar punerii in aplicare a prezentei legi in termen de 60 de zile de la intrarea acesteia in vigoare.
(2) ANRE elaboreaza Regulamentul de calificare a producatorilor de energie electrica din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare, aprobat prin ordin al presedintelui ANRE, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi."

40. Articolul 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 23
In cazul in care in termen de 2 ani consecutivi nu se atinge nivelul cotelor anuale obligatorii de energie electrica produsa din surse regenerabile care beneficiaza de sistemul de promovare, Guvernul va lua masuri de stimulare a investitiilor, in vederea respectarii dispozitiilor prezentei legi."

41. Dupa articolul 23 se introduce un nou articol, articolul 24, cu urmatorul cuprins:
"Art. 24
(1) Cadrul de reglementare privind promovarea utilizarii biocarburantilor si biolichidelor, precum si modul in care utilizarea acestora este considerata la indeplinirea obiectivelor stabilite prin prezenta lege se elaboreaza de ministerul de resort si se aproba prin hotarare a Guvernului, in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
(2) Cadrul de reglementare privind preluarea certificatelor verzi in exces si transferurile statistice de energie electrica din surse regenerabile, prevazute la art. 15 alin. (1) lit. a), se elaboreaza de ministerul de resort si se aproba prin hotarare a Guvernului, in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi."

42. Anexa la prezenta lege se abroga.

Art. II
Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 743 din 3 noiembrie 2008, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata, dandu-se textelor o noua numerotare.


Prezenta lege transpune art. 1—4, art. 5 alin. (1), art. 6—10, art. 12, art. 15 alin. (1) si art. 16 alin. (2)—(6) din Directiva nr. 2009/28/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizarii energiei din surse regenerabile, de modificare si ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE si 2003/30/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 140 din 5 iunie 2009. Celelalte prevederi ale directivei mentionate care nu sunt transpuse prin prezenta lege se vor transpune prin hotarari ale Guvernului subsecvente.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 267/2015 privind aprobarea OUG 91/2014 pentru modificarea si completarea OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
Legea 122/2015 pentru aprobarea unor masuri in domeniul promovarii producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie si privind modificarea si completarea unor acte normative
HG 1104/2014 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului
Legea 174/2014 privind aprobarea OUG 35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012
Legea 127/2014 pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 si a Legii petrolului nr. 238/2004. Lege nr. 127/2014
OG 28/2014 privind unele masuri pentru dezvoltarea infrastructurii de stocare a energiei electrice si de echilibrare a Sistemului electroenergetic national, prin construirea si operarea centralelor hidroelectrice cu acumulare prin pompaj cu putere in
Ordin 64/2014 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clientii finali
Legea 121/2014 privind eficienta energetica. Lege nr. 121/2014
Ordin 54/2014 privind unele masuri pentru dezvoltarea pietei gazelor naturale
OUG 35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012. Ordonanta de urgenta 35/2014
HG 224/2014 pentru aprobarea cotei de energie electrica produsa din surse regenerabile de energie care beneficiaza de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru anul 2014. Hotarare 224/2014
Ordin nr. 14/2014 privind actualizarea valorilor-limita de tranzactionare a certificatelor verzi si a contravalorii unui certificat verde neachizitionat, aplicabile pentru anul 2014
Legea 23/2014 pentru aprobarea OUG 57/2013 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
Ordin 12/2014 privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi aferenta anului 2013
OUG 6/2014 privind exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor ce decurg din calitatea de actionar al statului la Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica ? S.A. si la Societatea Nationala de Transport Gaze Natura
Ordin 80/2013 pentru aprobarea Conditiilor generale asociate autorizatiei de infiintare si a Conditiilor generale asociate licentei pentru exploatarea comerciala a capacitatilor de producere a energiei electrice si, dupa caz, a energiei termice produ
Ordin 73/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a pietei intrazilnice de energie electrica
OUG 95/2013 pentru modificarea si completarea art. 5 din OUG 75/2013 privind unele masuri pentru reorganizarea prin divizare partiala a Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum si
Legea 226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008 pentru modificarea si completarea OUG 195/2005 privind protectia mediului. Lege nr. 226/2013
OUG 75/2013 privind unele masuri pentru reorganizarea prin divizare partiala a Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri privind activitatea Dep
Dreptul comertului international
Dumitrescu Aida Diana

Pret: 49.9 lei
42.42 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
46 useri online

Useri autentificati: