DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 127/2014 pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 si a Legii petrolului nr. 238/2004. Lege nr. 127/2014Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 711 din 29 septembrie 2014

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 485 din 16 iulie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 3, dupa punctul 69 se introduce un nou punct, punctul 69^1, cu urmatorul cuprins:
"69^1. serviciu public – activitatea de interes general in domeniul energiei electrice, autorizata si monitorizata de o autoritate publica;"

2. La articolul 3, dupa punctul 79 se introduce un nou punct, punctul 79^1, cu urmatorul cuprins:
"79^1. trader de energie electrica – persoana fizica sau juridica care cumpara si vinde energie electrica exclusiv pe piata angro de energie electrica sau la import/export;"

3. La articolul 6, litera s) se abroga.

4. Dupa articolul 7 se introduce un articol nou, articolul 71, cu urmatorul cuprins:
"Conformare si relatii Art. 7^1
(1) ANRE monitorizeaza punerea in aplicare a normelor referitoare la rolurile si responsabilitatile operatorilor de transport si de sistem, ale operatorilor de distributie, ale furnizorilor, ale clientilor si ale altor participanti de pe piata, in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 714/2009.
(2) ANRE solutioneaza plangerile impotriva operatorului de transport si de sistem si impotriva operatorilor de distributie referitoare la obligatiile ce le revin in temeiul prezentei legi, prin emiterea unei decizii in termen de 60 de zile de la data inregistrarii plangerii, cu posibilitate de prelungire cu inca 60 de zile, daca autoritatea are nevoie de date suplimentare. Acest termen extins poate fi prelungit in continuare cu maximum 60 de zile, cu acordul reclamantului. Demararea procesului de solutionare a plangerilor de catre ANRE nu aduce atingere dreptului petentilor de a se adresa instantelor judecatoresti pentru solutionarea acelorasi plangeri. Litigiile dintre operatorul de transport si de sistem si proprietarul retelei de transport se supun aceleiasi proceduri.
(3) Pentru solutionarea plangerilor prevazute la alin. (2) este permisa si procedura privind solutionarea alternativa, conform prevederilor Directivei 11/2013/CE.
(4) Relatiile de cooperare si schimb de informatii intre ANRE si Agentia de Cooperare a Reglementatorilor in Domeniul Energiei, denumita in continuare ACER si, respectiv, intre ANRE si celelalte autoritati de reglementare din cadrul Uniunii Europene se realizeaza cu respectarea aceluiasi nivel de confidentialitate a informatiilor precum cel impus autoritatii emitente.
(5) ANRE are obligatia de punere in aplicare a normelor referitoare la rolurile si responsabilitatile operatorilor de transport si de sistem, ale operatorilor de distributie, ale furnizorilor, ale clientilor si ale altor participanti de pe piata, in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 714/2009.
(6) ANRE poate solicita avizul ACER cu privire la conformitatea unei decizii luate de o autoritate de reglementare cu liniile directoare mentionate in Directiva 2009/72/CE sau in Regulamentul (CE) nr. 714/2009.
(7) ANRE poate sa informeze Comisia Europeana, in cazul in care considera ca o decizie relevanta pentru comertul transfrontalier, luata de o alta autoritate de reglementare, nu este conforma cu liniile directoare emise de Comisia Europeana sau cu prevederile din Regulamentul (CE) nr. 714/2009, in termen de 60 de zile de la data deciziei respective, daca exista suficiente informatii privind o astfel de situatie.
(8) ANRE se conformeaza, in termen de 60 de zile, unei decizii a Comisiei Europene care impune retragerea/revocarea unei decizii a ANRE si informeaza Comisia Europeana in consecinta.
(9) In activitatea de monitorizare a pietei de energie electrica, ANRE publica pe site-ul propriu rapoarte trimestriale privind functionarea acesteia."

5. La articolul 10 alineatul (2), dupa litera g) se introduce o noua litera, litera h), cu urmatorul cuprins:
"h) activitatea traderului de energie electrica."

6. La articolul 13 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) in cazul operatorilor economici din domeniul energiei electrice, acestia trebuie sa organizeze evidenta contabila utilizand conturi separate pentru fiecare dintre activitatile de transport si distributie, asa cum li s-ar cere sa faca daca respectivele activitati ar fi realizate de operatori economici separati, astfel incat sa permita reflectarea exacta a veniturilor si cheltuielilor aferente fiecarei activitati, in scopul evitarii discriminarii si subventiilor incrucisate si denaturarii concurentei, precum si pentru incurajarea competitiei; de asemenea, acestia tin evidente contabile separate, care pot fi consolidate, pentru alte activitati din sectorul energiei electrice, precum si pentru alte activitati din afara sectorului energiei electrice; veniturile rezultate din detinerea in proprietate a retelei de transport sau de distributie trebuie specificate separat in conturi analitice de venituri; evidentele contabile interne cuprind un bilant si un cont de profit si de pierderi pentru fiecare activitate in parte;"

7. La articolul 21, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Participantii la piata de energie electrica si structurile operationale asociate sunt: producatorul, operatorul de transport si de sistem, operatorul pietei de energie electrica, operatorul de distributie, furnizorul, traderul de energie electrica si clientul final."

8. Articolul 30 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Transportul energiei electrice Art. 30
(1) Activitatea de transport al energiei electrice constituie serviciu public de interes national.
(2) Transportul energiei electrice se realizeaza de catre operatori de transport si de sistem, persoane juridice certificate de autoritatea competenta, in conditiile prezentei legi.
(3) Reteaua electrica de transport al energiei electrice existenta pe teritoriul Romaniei este proprietatea publica a statului pentru activele concesionate catre Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A., precum si pentru bunurile de retur conform contractului de concesiune si dispozitiilor legale.
(4) Terenurile pe care se situeaza reteaua electrica de transport prevazuta la alin. (3) sunt si raman in proprietatea publica a statului pe durata de existenta a retelei.
(5) Activele rezultate din investitiile efectuate din surse proprii sau din surse atrase ale operatorului de transport si de sistem, pe durata concesiunii, concretizate in dezvoltari, modernizari si retehnologizari ale retelei electrice de transport al energiei electrice prevazute la alin. (3), fac parte din proprietatea publica a statului.
(6) Activele prevazute la alin. (5) sunt considerate active corporale supuse amortizarii, daca prin lege nu se prevede altfel.
(7) Prin derogare de la prevederile pct. I subpct. 14 din anexa la Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare, retelele electrice de transport al energiei electrice, realizate de catre operatori economici care se pot certifica ca operatori de transport si de sistem conform prevederilor art. 34 alin. (2), au regimul juridic de proprietate privata si se pot conecta la reteaua electrica de transport al energiei electrice prevazuta la alin. (3), in conditiile de serviciu public reglementate de ANRE. "

9. Articolul 31 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Certificarea operatorului de transport si de sistem Art. 31
(1) In cazul in care reteaua electrica de transport apartinea unui operator economic integrat vertical la 3 septembrie 2009, operatorul de transport si de sistem care gestioneaza aceasta retea electrica se certifica in calitate de operator de sistem independent astfel:
a) ANRE certifica persoana juridica in ceea ce priveste indeplinirea conditiilor prevazute la art. 34 alin. (1);
b) Pentru a respecta conditiile prevazute la art. 34 alin. (1), (3) si (4), prin hotarare a Guvernului, elaborata la propunerea ministerului de resort, se desemneaza entitatea publica ce detine, in numele statului, calitatea de actionar majoritar la operatorii economici care desfasoara activitati de producere si furnizare, pe de o parte, precum si entitatea publica ce detine, in numele statului, calitatea de actionar majoritar la operatorul de transport si de sistem, pe de alta parte;
c) In termen de 15 zile de la adoptarea masurilor prevazute la lit. b), operatorul de transport si de sistem transmite ANRE, cu avizul proprietarului retelei de transport, cererea de certificare insotita de documentatia justificativa privind indeplinirea cerintelor prevazute la art. 34 alin. (1);
d) ANRE emite o decizie de certificare preliminara in termen de maximum 4 luni de la data inregistrarii cererii operatorului de transport si de sistem care se notifica Comisiei Europene, insotita de documentatia aferenta;
e) Procedura de certificare a operatorului de transport si de sistem se finalizeaza conform prevederilor art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 714/2009;
f) Desemnarea operatorului de transport si de sistem in calitate de operator de sistem independent se aproba de Comisia Europeana ca urmare a comunicarii de catre ANRE a operatorului economic certificat, dupa incheierea procedurii de certificare conform lit. e).
(2) In cazul in care un operator economic detine in proprietate o retea electrica de transport energie electrica, acesta actioneaza ca operator de transport si de sistem. Procesul de certificare al acestuia, respectiv a celor care indeplinesc prevederile de la art. 97 alin. (4) si se incadreaza in definitia operatorului de transport si de sistem, se realizeaza de catre ANRE, cu respectarea etapelor prevazute la alin. (1) lit. d) si e) si, respectiv, a prevederilor art. 34 alin. (2).
(3) Impreuna cu decizia de certificare, autoritatea competenta este obligata sa notifice Comisiei Europene orice solicitare de certificare a proprietarului retelei de transport sau a operatorului de transport si de sistem, care este controlat de o persoana ori de persoane din una sau mai multe tari terte, precum si orice circumstante in urma carora o persoana sau persoane din una ori mai multe tari terte ar dobandi controlul asupra retelei de transport sau asupra operatorului de transport si de sistem, daca este cazul.
(4) Dupa expirarea termenului de 120 de zile de la transmiterea unei solicitari de certificare din partea unui operator de transport si de sistem, in lipsa unei decizii a ANRE, certificarea se considera acordata. Certificarea explicita sau cea tacita devine efectiva numai dupa ce este notificata Comisiei Europene impreuna cu toate informatiile pertinente aferente si este urmata procedura prevazuta la art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 714/2009.
(5) Deciziile de certificare ale unui operator de transport si sistem emise de ANRE se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I si se notifica Comisiei Europene.
(6) ANRE desemneaza si notifica Comisiei Europene operatorul de transport si de sistem care detine in proprietate o retea de transport, dupa inchiderea procedurii de certificare conform alin. (2) – (5)."

10. La articolul 32 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) entitatea respectiva respecta cerintele art. 34 alin. (1) si (2);"

11. La articolul 32, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In termen de 60 de zile de la emiterea avizului de catre Comisia Europeana, ANRE adopta si publica decizia finala cu privire la certificare impreuna cu avizul, tinand cont in cel mai inalt grad de acesta. In situatia in care Comisia Europeana nu emite un aviz in termen de doua luni de la primirea solicitarii sau in termen de 120 de zile in cazul in care aceasta a solicitat o opinie suplimentara, se poate considera ca nu exista obiectii privind decizia ANRE."

12. La articolul 33, partea introductiva a alineatului (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) ANRE poate decide o reevaluare a indeplinirii de catre operatorul de transport si de sistem a cerintelor prevazute la art. 34 alin. (1) - (3):"

13. Articolul 34 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Conditii de certificare a operatorului de transport si de sistem Art. 34
(1) Certificarea operatorului de transport si de sistem care gestioneaza o retea electrica de transport, in calitate de operator de sistem independent, se realizeaza daca sunt indeplinite urmatoarele cerinte:
a) aceeasi persoana sau aceleasi persoane nu au dreptul:
(i) sa exercite, direct sau indirect, controlul asupra unui operator economic care desfasoara oricare dintre activitatile de producere ori de furnizare si in acelasi timp sa exercite, direct sau indirect, controlul ori sa exercite vreun drept asupra operatorului de transport si de sistem sau asupra unei retele de transport; ori
(ii) sa exercite, direct sau indirect, controlul asupra operatorului de transport si de sistem ori asupra unei retele de transport si sa exercite, totodata, direct sau indirect, controlul ori sa exercite vreun drept asupra unui operator economic care desfasoara oricare dintre activitatile de producere sau de furnizare;
b) aceeasi persoana sau aceleasi persoane nu sunt abilitate sa numeasca membri in consiliul de supraveghere, in consiliul de administratie ori in alte organisme care reprezinta operatorul de transport si de sistem din punct de vedere juridic in cazul unui operator de transport si de sistem sau in cazul unei retele de transport si, de asemenea, sa exercite, direct ori indirect, controlul sau sa exercite vreun drept asupra unui operator economic care desfasoara oricare dintre activitatile de producere ori de furnizare;
c) aceeasi persoana nu este abilitata sa fie membru in consiliul de supraveghere, in consiliul de administratie sau in alte organisme care reprezinta operatorul economic din punct de vedere juridic, atat in cazul unui operator economic care desfasoara oricare dintre activitatile de producere sau de furnizare, cat si in cazul unui operator de transport si de sistem ori in cazul unei retele de transport;
d) operatorul de transport si de sistem dispune de resursele financiare, tehnice, fizice si umane pentru indeplinirea obligatiilor prevazute la art. 36;
e) operatorul de transport si de sistem isi asuma angajamentul de a respecta un plan de dezvoltare a retelei de transport pe 10 ani, aprobat de autoritatea competenta;
f) operatorul de transport si de sistem are capacitatea de a respecta obligatiile ce ii revin in temeiul Regulamentului (CE) nr. 714/2009, inclusiv in ceea ce priveste cooperarea cu alti operatori de transport si de sistem la nivel european si regional;
g) proprietarul retelei de transport indeplineste cerintele prevazute la art. 37.
(2) Certificarea operatorului de transport si de sistem care detine o retea de transport in proprietate se realizeaza daca sunt indeplinite urmatoarele cerinte:
a) aceeasi persoana sau aceleasi persoane nu au dreptul:
(i) sa exercite, direct sau indirect, controlul asupra unui operator economic care desfasoara oricare dintre activitatile de producere ori de furnizare si in acelasi timp sa exercite, direct sau indirect, controlul ori sa exercite vreun drept asupra operatorului de transport sau asupra unei retele de transport; ori
(ii) sa exercite, direct sau indirect, controlul asupra operatorului de transport si de sistem ori asupra unei retele de transport si totodata sa exercite, direct sau indirect, controlul ori sa exercite vreun drept asupra unui operator economic care desfasoara oricare dintre activitatile de producere sau de furnizare;
b) aceeasi persoana sau aceleasi persoane nu sunt abilitate sa numeasca membri in consiliul de supraveghere, in consiliul de administratie ori in alte organisme care reprezinta operatorul de transport si de sistem din punct de vedere juridic, in cazul unui operator de transport si de sistem sau in cazul unei retele de transport si, de asemenea, sa exercite, direct ori indirect, controlul sau sa exercite vreun drept asupra unui operator economic care desfasoara oricare dintre activitatile de producere ori de furnizare;
c) aceeasi persoana nu este abilitata sa fie membru in consiliul de supraveghere, in consiliul de administratie sau in alte organisme care reprezinta operatorul economic din punct de vedere juridic, atat in cazul unui operator economic care desfasoara oricare dintre activitatile de producere sau de furnizare, cat si in cazul unui operator de transport si de sistem ori in cazul unei retele de transport.
(3) Drepturile prevazute la alin. (1) lit. a) si b) si, respectiv, la alin. (2) lit. a) si b) cuprind, in special:
(i) competenta de a exercita drepturi de vot;
(ii) competenta de a numi membri in consiliul de supraveghere, consiliul de administratie sau alte organe care reprezinta operatorul economic din punct de vedere juridic; sau
(iii) detinerea unei cote majoritare.
(4) In sensul alin. (1) lit. a) si, respectiv, a alin. (2) lit. a), notiunea «operator economic care desfasoara activitate de producere sau de furnizare de energie» include si activitatile de producere si furnizare de gaze naturale, iar termenii «operator de transport si sistem» si «retea de transport» includ si termenii care se utilizeaza in acelasi sens in sectorul gazelor naturale.
(5) Daca doua organisme publice diferite exercita controlul, pe de o parte, asupra unui operator de transport si de sistem sau asupra unei retele de transport si, pe de alta parte, asupra unui operator economic care desfasoara oricare dintre activitatile de producere sau de furnizare, atunci se considera ca cele doua organisme nu sunt aceeasi persoana sau aceleasi persoane daca sunt indeplinite criteriile de separare prevazute la alin. (1) sau alin. (2), dupa caz.
(6) Orice operator de transport si de sistem, certificat pe teritoriul Romaniei in conditiile legii poate sa faca parte dintr-o asociere in participatiune, formata din doi sau mai multi operatori economici care detin retele de transport si care exercita rolul de operator de transport si de sistem in doua sau mai multe state membre, pentru sistemele de transport in cauza."

14. La articolul 36 alineatul (2), dupa litera b) se introduc doua noi litere, literele c) si d), cu urmatorul cuprins:
"c) pentru asigurarea mecanismelor de cuplare a pietelor de energie electrica la care Romania este parte;
d) pentru compensarea schimburilor neplanificate cu sistemele electroenergetice vecine."

15. La articolul 36 alineatul (7), litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"g) asigura alocarea capacitatilor de interconexiune, colecteaza venituri rezultate din gestionarea congestiilor si efectueaza plati in temeiul mecanismului de compensare intre operatorii de transport si de sistem in conformitate cu art. 13 din Regulamentul (CE) nr. 714/2009, acordand si gestionand accesul tertilor si oferind explicatii motivate atunci cand refuza un astfel de acces, fara sa abuzeze, in situatia vanzarii sau a cumpararii de energie electrica de catre operatori economici afiliati, de informatiile sensibile din punct de vedere comercial obtinute de la terti in contextul acordarii accesului la retea, sub supravegherea ANRE."

16. La articolul 36 alineatul (7), dupa litera r), se introduce o noua litera, litera s), cu urmatorul cuprins:
"s) previne transferarea discriminatorie a informatiilor sensibile comercial."

17. La articolul 36, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu urmatorul cuprins:
"(7^1) Operatorul de transport si de sistem certificat ca operator de sistem independent raspunde de operarea, intretinerea si dezvoltarea retelei de transport si de garantarea capacitatii pe termen lung a acesteia de a solutiona cererile rezonabile prin planificarea investitiilor. In ceea ce priveste dezvoltarea retelei de transport, operatorul de sistem independent este responsabil de planificarea, inclusiv de procedura de autorizare, construirea si darea in exploatare a noii infrastructuri."

18. La articolul 36, alineatul (10) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(10) Operatorul de transport si de sistem publica informatiile referitoare la propriile activitati, necesare utilizatorilor de retea, conform reglementarilor ANRE, in vederea asigurarii accesului eficient la retea, a unei concurente efective si a functionarii eficiente a pietei de energie, pastreaza confidentialitatea informatiilor sensibile din punct de vedere comercial pe care le-au obtinut in cursul desfasurarii activitatii, inclusiv a celor obtinute de la terti in contextul acordarii sau al negocierii accesului la retea si nu divulga nicio informatie sensibila din punct de vedere comercial catre celelalte parti ale operatorului economic, cu exceptia cazului in care acest lucru se impune in vederea incheierii unei tranzactii comerciale."

19. La articolul 36, dupa alineatul (12) se introduc doua noi alineate, alineatele (13) si (14), cu urmatorul cuprins:
"(13) Operatorul de transport si sistem desemnat elaboreaza si transmite ANRE, in vederea aprobarii si publicarii, specificatiile, caracteristicile si criteriile tehnice de siguranta precum si normele tehnice care stabilesc cerintele minime de proiectare si exploatare a echipamentelor care se conecteaza la sistemul energetic, cu respectarea legislatiei europene aplicabile. Aceste norme asigura interoperabilitatea sistemelor si sunt obiective si nediscriminatorii. Inainte de a fi aprobate de ANRE, normele mentionate sunt notificate Comisiei Europene, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.016/2004 privind masurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societatii informationale intre Romania si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeana, cu modificarile si completarile ulterioare.
(14) Operatorul de transport si de sistem este obligat sa publice toate costurile privind operarea, mentinerea si dezvoltarea retelelor, in conformitate cu reglementarile ANRE."

20. La articolul 37, denumirea marginala si alineatul (1) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Atributiile proprietarului retelei de transport in cazul operatorilor de transport si de sistem care gestioneaza o retea electrica de transport Art. 37
(1) In cazul operatorilor de transport si de sistem care gestioneaza o retea electrica de transport, proprietarul retelei de transport:
a) coopereaza cu operatorul de transport si de sistem in vederea indeplinirii atributiilor acestuia, furnizand toate informatiile relevante atat acestuia precum si catre ANRE, care monitorizeaza schimbul de informatii dintre operatorul de transport si sistem si proprietar;
b) finanteaza si/sau isi da acordul asupra modalitatii de finantare a investitiilor in reteaua electrica de transport, stabilite de operatorul de transport si de sistem si aprobate in prealabil de ANRE care are obligatia sa efectueze consultari atat cu acesta, cat si cu celelalte parti interesate;
c) detine raspunderea privind activele retelei de transport, cu exceptia raspunderii privind atributiile operatorului de transport si de sistem;
d) ofera garantii privind facilitarea finantarii eventualelor extinderi ale retelei, cu exceptia investitiilor pentru care si-a dat acordul sa fie finantate de catre orice parte interesata, inclusiv de catre operatorul de transport si de sistem, potrivit prevederilor lit. b)."

21. La articolul 37, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Proprietarul retelei de transport nu este responsabil de acordarea si gestionarea accesului tertilor si nici de planificarea investitiilor in reteaua de transport."

22. La articolul 38 alineatul (2), dupa litera d) se introduc doua noi litere, literele e) si f), cu urmatorul cuprins:
"e) proprietarul retelei de transport si operatorul de transport si de sistem, respectiv partea ramasa din operatorul economic prevazut la alin. (1) nu utilizeaza servicii comune, cu exceptia serviciilor pur administrative sau a celor informatice;
f) proprietarul retelei de transport pastreaza confidentialitatea informatiilor sensibile din punct de vedere comercial pe care le-a obtinut in cursul desfasurarii activitatilor sale, previne transferarea discriminatorie a acestora si nu divulga nicio informatie sensibila din punct de vedere comercial catre celelalte parti ale operatorului economic cu exceptia cazului in care acest lucru se impune in vederea incheierii unei tranzactii comerciale."

23. Articolul 41 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Interdictii privind personalul Operatorului de transport si de sistem Art. 41
(1) Operatorului de transport si de sistem care a facut parte dintr-un operator economic integrat vertical precum si personalului din cadrul sau le este interzis transferul informatiilor detinute, sensibile din punct de vedere comercial, catre orice operatori economici din sectorul energiei electrice care desfasoara activitati de productie sau furnizare.
(2) Persoanele care exercita in cadrul operatorului de transport si de sistem functii relevante in temeiul carora au avut acces la informatii comerciale sensibile au obligatia de a pastra confidentialitatea acestora si nu pot ocupa functii similare in cadrul operatorilor economici din domeniul producerii si/sau furnizarii de energie electrica, pe o perioada de minimum 2 ani de la data incetarii raporturilor contractuale cu operatorul de transport si de sistem, potrivit clauzelor prevazute si reglementate in contractul individual de munca."

24. Dupa articolul 44 se introduce un nou articol,
articolul 44^1, cu urmatorul cuprins: "Caracterul activitatii de distributie Art. 44^1
Activitatea de distributie a energiei electrice, cu exceptia celei realizate prin sistemele de distributie inchise, constituie serviciu public de interes general."

25. La articolul 45 alineatul (1), literele a) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) exploateaza, retehnologizeaza, reabiliteaza si dezvolta retelele electrice de distributie, cu respectarea reglementarilor tehnice in vigoare, in conditii economice, precum si cu respectarea legislatiei privind protectia mediului si promovarea eficientei energetice, astfel incat sa fie asigurata capacitatea pe termen lung de a satisface solicitari rezonabile de racordare la reteaua de distributie;
.....................................................................................................................
c) realizeaza lucrari de dezvoltare a retelelor electrice de distributie, prin consultare, dupa caz, cu operatorul de transport si de sistem, prin programe de dezvoltare optima din punct de vedere economic a acestora, pe baza studiilor de perspectiva si prin programe specifice de modernizare pentru instalatii, avizate de ANRE, astfel incat reteaua de distributie sa fie sigura, fiabila si eficienta."

26. La articolul 48 alineatul (2), litera c), se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) operatorul de distributie are dreptul de a lua decizii, in mod efectiv, independent de operatorul economic integrat pe verticala, cu privire la activele necesare pentru operarea, mentinerea sau dezvoltarea retelei. Se interzice societatii-mama sa dea orice fel de instructiuni privind activitatea de distributie sau sa ia decizii individuale ce au in vedere construirea ori reabilitarea unor capacitati energetice de distributie. Operatorul de distributie este obligat sa nu depaseasca conditiile stabilite in planul financiar aprobat si sa nu aduca atingere drepturilor societatii-mama de supraveghere economica si cele de supraveghere a rentabilitatii activelor unei filiale, a dreptului de a aproba planul financiar anual sau al oricarui instrument echivalent acestuia precum si a dreptului de stabilire a limitelor generale ale nivelului de indatorare a filialei sale. Operatorul de distributie este obligat sa publice toate costurile privind operarea, mentinerea si dezvoltarea retelei, in conformitate cu reglementarile ANRE."

27. La articolul 57, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 57
(1) Furnizorul/operatorul de distributie trebuie sa informeze clientii finali, atat prin intermediul punctelor unice de contact si paginii de internet, conform reglementarilor ANRE, cat si prin intermediul facturii sau a documentelor anexate acesteia, precum si prin materiale promotionale, cu privire la drepturile acestora, la legislatia in vigoare si la caile de solutionare a litigiilor in cazul unor cereri, plangeri, sesizari, reclamatii sau contestatii."

28. La articolul 57, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Punctul unic de contact este constituit dintr-un punct central care coordoneaza punctele de informare regionala/locala, ce sunt usor accesibile si situate la distanta de maximum 50 km de locurile de consum ale clientilor finali care beneficiaza de serviciu universal, si ofera acestora informatii in mod gratuit."

29. La articolul 57, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) Furnizorul pune la dispozitia consumatorilor datele privind consumul intr-un format de uz optional, usor de inteles si armonizat la nivel national, conform reglementarilor emise de autoritatea competenta."

30. La articolul 58, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 58
(1) La cererea scrisa a unui client final, furnizorul este obligat sa comunice, in scris, intr-un interval de cel mult 15 zile lucratoare, o oferta privind conditiile echitabile de furnizare a energiei electrice, care contine, obligatoriu, pretul de furnizare, termenii de plata si data-limita de incheiere a contractului de furnizare, elaborat in conformitate cu reglementarile emise de autoritatea competenta.
(2) Fara a aduce atingere Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre profesionisti si consumatori, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, contractul de furnizare negociat si incheiat in baza prevederilor alin. (1) este valabil o perioada nedeterminata sau pe o perioada convenita de parti si trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente:
a) identitatea si adresa furnizorului;
b) preturile/tarifele si serviciile oferite, nivelul de calitate al serviciilor oferite, precum si termenul prevazut pentru racordarea initiala, dupa caz;
c) tipurile de servicii de mentenanta oferite, daca este cazul;
d) mijloacele prin care se pot obtine informatii actualizate privind toate preturile/tarifele aplicabile, inclusiv cele pentru mentenanta, dupa caz;
e) durata contractului, conditiile de reinnoire si de intrerupere a serviciilor si a contractului si daca exista dreptul de reziliere fara costuri a contractului;
f) eventualele compensatii si modalitatea de rambursare aplicabila in cazul in care nu sunt indeplinite nivelurile de calitate a serviciilor prevazute in contract, inclusiv in cazul facturarii inexacte si realizate cu intarziere;
g) modalitatile de initiere a procedurilor de solutionare a litigiilor, in conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1) si art. 62 alin. (1) lit. h6);
h) informatii privind drepturile clientilor, inclusiv privind solutionarea plangerilor si toate informatiile prevazute la lit.a)-g), comunicate in mod clar in facturi sau pe paginile de Internet ale operatorilor din sectorul energiei electrice."

31. La articolul 62 alineatul (1), litera h) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"h) sa schimbe furnizorul in mod gratuit, conform unei proceduri aprobate prin ordin al ANRE;"

32. La articolul 62 alineatul (1), dupa litera h) se introduc zece noi litere, literele h1) – h10), cu urmatorul cuprins:
"h1) sa li se notifice in mod corespunzator, orice intentie de modificare a conditiilor/clauzelor contractuale si sa fie informati, in momentul notificarii, cu privire la dreptul de a rezilia contractul. Furnizorul si, dupa caz, alti operatori economici care au dreptul sa incheie contracte bilaterale cu clientii finali notifica clientilor orice majorare a tarifelor, in mod direct si in timp util, nu mai tarziu de sfarsitul primei perioade normale de facturare care urmeaza intrarii in vigoare a majorarii, intr-un mod transparent si usor de inteles;
h2) sa denunte orice contract in cazul in care nu accepta noile conditii/clauze notificate de catre furnizorul de energie electrica; h3) sa primeasca informatii transparente privind preturile si tarifele practicate, precum si privind conditiile/clauzele contractuale referitoare la accesul la serviciile oferite si prestarea acestora de catre operatorii economici din domeniul energiei electrice;
h4) sa primeasca toate datele pertinente privind consumul in mod nediscriminatoriu in ceea ce priveste costurile, eforturile sau timpul necesare pentru furnizarea acestor date;
h5) sa beneficieze de mai multe modalitati de plata, care nu discrimineaza in mod nejustificat intre clienti. Sistemele de plata anticipata trebuie sa fie echitabile si sa reflecte in mod adecvat consumul probabil. In cazul clientului casnic, daca in urma regularizarii suma platita de acesta in plus este mai mare de 100 lei, atunci furnizorul este obligat sa restituie suma platita de catre client. Sumele sub aceasta valoare vor fi compensate in contul facturilor urmatoare. Orice diferenta in ceea ce priveste clauzele si conditiile trebuie sa reflecte costurile pentru furnizor ale diferitelor sisteme de plata. Conditiile generale trebuie sa fie echitabile si transparente, prezentate intr-un limbaj clar si usor de inteles si sa nu includa bariere necontractuale in calea exercitarii drepturilor clientilor ca de exemplu, dar fara a se limita la documentatia contractuala excesiva. Clientii sunt protejati impotriva metodelor de vanzare incorecte sau inselatoare;
h6) sa beneficieze de proceduri transparente, simple si ieftine de solutionare a plangerilor. Clientii au dreptul la un standard ridicat de furnizare a serviciilor si de solutionare a plangerilor de catre furnizorul si, dupa caz, operatorii licentiati care incheie contracte cu clientii finali de energie electrica. Solutionarea extrajudiciara a litigiilor prevede rezolvarea corecta si prompta a litigiilor in termen de 90 de zile si un sistem de rambursare si/sau compensare a sumelor reale datorate, in conformitate cu principiile enuntate in Recomandarea 98/257/CE a Comisiei din 30 martie 1998 privind principiile aplicabile organismelor responsabile pentru solutionarea extrajudiciara a diferendelor cu consumatorii; aceste proceduri se elaboreaza cu respectarea unei proceduri-cadru emisa de ANRE;
h7) sa fie informati cu privire la drepturile de care dispun in materie de servicii universale, atunci cand au acces la aceste servicii, in temeiul dispozitiilor prezentei legi;
h8) sa detina datele privind consumul propriu si sa poata acorda acces la datele de masurare, prin intelegere explicita si in mod gratuit, oricarui furnizor licentiat. Partea responsabila de gestionarea datelor este obligata sa furnizeze aceste date furnizorului in cauza. Formatul de prezentare a datelor si procedura de acces al furnizorilor si al consumatorilor la aceste date sunt reglementate de ANRE. Nu se pot percepe costuri suplimentare in sarcina clientilor pentru acest serviciu;
h9) sa fie informati corespunzator cu privire la consumul real de energie electrica si la costurile reale, suficient de frecvent, astfel incat acestia sa aiba posibilitatea sa-si regularizeze propriul consum de energie electrica. Informatiile respective sunt comunicate la intervale de timp corespunzatoare, tinandu-se seama de capacitatea echipamentelor de masurare ale clientului si de produsul energetic in cauza. Furnizorul acorda astfel de facilitati luand in considerare in mod corespunzator raportul eficienta-cost al acestor masuri. Nu se pot percepe costuri suplimentare in sarcina consumatorilor pentru acest serviciu;
h10) sa primeasca un decont final de regularizare a tuturor obligatiilor de plata, in termen de maximum 42 de zile de la schimbarea furnizorului."

33. La articolul 93 alineatul (1), punctul 38 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"38. nerespectarea de catre operatorul de transport si de sistem a obligatiilor prevazute la art. 31 alin. (1) lit. c);"

34. La articolul 93 alineatul (1), dupa punctul 38 se introduc cinci noi puncte, punctele 39-44, cu urmatorul cuprins:
"39. Nerespectarea de catre furnizori sau operatori de distributie, dupa caz, a obligatiilor prevazute la art. 57 alin. (1) si la art. 58 alin. (2);
40. Nerespectarea de catre furnizori/operatori de retea a drepturilor clientilor finali prevazute la art. 62 alin. (1), cu exceptia celor precizate la art. 62 alin. (1) lit. a), f), h) , j), k) si l);
41. Nerespectarea de catre participantii la piata a obligatiilor ce le revin in temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) - (3), art. 8 alin. (1) si (5), art. 9 alin. (1) si (5) si art. 15 din Regulamentul (UE) nr. 1.227/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea si transparenta pietei angro de energie;
42. Nerespectarea de catre participantii la piata a obligatiilor ce le revin in temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) - (2) lit. e) si art. 5 din Regulamentul (UE) nr. 1.227/2011;
43. Nerespectarea de catre furnizori sau operatori de retea, dupa caz, a obligatiilor ce le revin in temeiul prevederilor art. 36 alin. (7) lit. s), art. 45 alin. (1) lit. a) si art. 57 alin. (1^1);
44. Nerespectarea de catre operatorul pietei de energie electrica a reglementarilor comerciale emise de ANRE."

35. La articolul 93 alineatul (2) punctul 1, dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:
"d) cu amenda de la 20.000 lei pana la 50.000 lei, pentru cele prevazute la punctele 41 si 42."

36. La articolul 93 alineatul (2) punctul 2, literele a) – d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) cu amenda de la 8.000 lei pana la 200.000 lei, pentru cele prevazute la pct. 2, 6, 7, 9, 11-14, 16, 17, 23, 25, 27-31, 39, 40 si 44;
b) cu amenda de la 8.000 lei pana la 250.000 lei, pentru cele prevazute la pct. 1, 3-5, 8, 10, 15, 18, 20-22, 26 si 36;
.....................................................................................................................
c) cu amenda de la 200.000 lei pana la 400.000 lei, pentru cele prevazute la pct. 24, 32-35, 37, 38, 41 si 42; d) cu amenda cuprinsa intre 5%-10% din cifra de afaceri anuala, pentru cea prevazuta la pct. 19 si 43."

37. La articolul 93 aliniatul (3), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) reprezentatii imputerniciti ai autoritatii competente in cazul contraventiilor prevazute la alin. (1) pct. 1-27 si pct. 32-44;"

38. La articolul 100, punctele 18, 26, 30, 32 si 35 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"18. capacitate intreruptibila - capacitatea care poate fi intrerupta de operatorul sistemului, in conformitate cu conditiile prevazute in contractul cu utilizatorul retelei;
.....................................................................................................................
26. client industrial – clientul final noncasnic care utilizeaza gaze naturale in procese industriale prin intermediul unor instalatii definite conform reglementarii nedescriminatorii aprobate de ANRE;
.....................................................................................................................
30. client intreruptibil de siguranta - client final, care prin reducerea consumului sau pana la oprire contribuie la mentinerea securitatii in aprovizionarea cu gaze naturale in situatie de urgenta. Reglementarea regimului juridic aplicabil clientului intreruptibil de siguranta, precum si orice alte masuri de realizare a implementarii Regulamentul UE nr. 994/2010 al Parlamentului European si al Consiliului, privind masurile de garantare a securitatii aprovizionarii cu gaze naturale si de abrogare a Directivei 2004/67/CE a Consiliului se realizeaza prin hotarare a Guvernului elaborata la propunerea ministerului de resort in calitate de autoritate competenta;
.....................................................................................................................
32. conducta de alimentare din amonte - orice conducta sau retea de conducte exploatata si/sau construita ca parte a unui proiect de producere de gaze naturale sau titei sau utilizata pentru transportul gazelor naturale de la perimetrul/perimetrele in care se desfasoara proiectele de producere a gazelor naturale si titeiului catre un sistem, o instalatie, un terminal de prelucrare sau catre un terminal de descarcare de coasta;
.....................................................................................................................
35. consum tehnologic - cantitatea de gaze naturale, certificata pe baza metodologiei elaborate de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, necesara a fi consumata de catre un operator economic pentru asigurarea parametrilor tehnologici necesari desfasurarii activitatii de productie si inmagazinare, respectiv cantitatea de gaze naturale certificata pe baza metodologiilor elaborate de ANRE, necesara a fi consumata de catre un operator economic pentru asigurarea parametrilor tehnologici necesari desfasurarii activitatii de distributie, respectiv de transport a gazelor naturale;"

39. La articolul 100, dupa punctul 37 se introduce un nou punct, punctul 37^1, cu urmatorul cuprins:
"37^1. contract de tip take or pay – contract de vanzarecumparare care obliga cumparatorul sa plateasca o anumita cantitate negociata, chiar in absenta preluarii acesteia;"

40. La articolul 100, dupa punctul 45 se introduce un nou punct, punctul 45^1, cu urmatorul cuprins:
"45^1. gaz natural comprimat (GNC) – gazul natural comprimat la presiuni cuprinse intre 200 – 280 bar, stocat si comercializat in recipiente speciale in vederea utilizarii drept combustibil;"

41. La articolul 100, punctele 61, 72 si 79 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"61. operator al pietei de gaze naturale - persoana juridica ce asigura organizarea si administrarea pietelor centralizate, cu exceptia pietei de echilibrare, in vederea tranzactionarii de gaze naturale pe termen scurt, mediu si lung;
.....................................................................................................................
72. piata centralizata de gaze naturale - cadrul organizat de desfasurare a tranzactiilor cu gaze naturale intre diversi operatori economici, intermediate de un operator al pietei de gaze naturale, pe baza unor reguli specifice aprobate de autoritatea competenta;
.....................................................................................................................
79. sectorul gazelor naturale – ansamblul activitatilor desfasurate de operatorii economici pentru productia, transportul, inmagazinarea, distributia si furnizarea de gaze naturale, biogaz, biometan, GPL, GNL si GNC/GNCV, precum si instalatiile si echipamentele folosite pentru realizarea acestor activitati;"

42. La articolul 100, dupa punctul 80 se introduce un nou punct, punctul 80^1, cu urmatorul cuprins:
"80^1. serviciu public – activitatea de interes general in domeniul gazelor naturale, autorizata, si monitorizata de o autoritate publica;"

43. La articolul 102, litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"e) exercita calitatea de concedent pentru serviciul public de distributie a gazelor naturale;"

44. Dupa articolul 102 se introduce un nou articol, articolul 102^1, cu urmatorul cuprins:
"Autoritatea de reglementare Art. 102^1
(1) ANRE respecta si pune in aplicare toate deciziile relevante, cu forta juridica obligatorie, ale ACER si ale Comisiei Europene, iar Guvernul, ministerul de resort si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, dupa caz, vor intreprinde toate demersurile necesare in acest sens, conform atributiilor si competentelor acestora.
(2) ANRE coopereaza si se consulta cu celelate autoritati de reglementare din cadrul Uniunii Europene, furnizandu-le acestora, precum si ACER informatiile necesare indeplinrii atributiilor care le revin in temeiul Directivei 2009/73/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piata interna in sectorul gazelor naturale si de abrogare a Directivei 2003/55/CE. In ceea ce priveste schimbul de informatii, ANRE asigura respectarea aceluiasi nivel de confidentialitate ca cel impus autoritatii emitente.
(3) ANRE poate solicita avizul ACER cu privire la conformitatea unei decizii luate de o autoritate de reglementare cu liniile directoare mentionate in Directiva 2009/73/CE sau in Regulamentul (CE) nr. 715/2009.
(4) ANRE poate sa informeze Comisia Europeana, in cazul in care considera ca o decizie relevanta pentru comertul transfrontalier, luata de o alta autoritate de reglementare, nu este conforma cu liniile directoare mentionate in Directiva 2009/73/CE sau in Regulamentul (CE) nr. 715/2009, in termen de 60 de zile de la data deciziei respective.
(5) ANRE se conformeaza, in termen de 60 de zile, unei decizii a Comisiei Europene care impune retragerea/revocarea unei decizii a ANRE si informeaza Comisia Europeana in consecinta.
(6) ANRE aproba prin ordin al presedintelui acesteia si publica norme tehnice care stabilesc criteriile de siguranta tehnica si cerintele tehnice minime de proiectare, executie si exploatare pentru conectarea la sistem a instalatiilor GNL, a instalatiilor de inmagazinare, a altor sisteme de transport sau de distributie, precum si a magistralelor directe. Aceste norme tehnice asigura interoperabilitatea sistemelor si sunt obiective si nediscriminatorii si se notifica Comisiei Europene in conformitate cu legislatia nationala in vigoare care transpune Directiva 98/34/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 iunie 1998 referitoare la procedura de furnizare de informatii in domeniul standardelor, reglementarilor tehnice si al normelor privind serviciile societatii informationale, cu modificarile ulterioare.
(7) ANRE controleaza, prin persoanele imputernicite, respectarea specificatiilor, caracteristicilor si criteriilor tehnice de siguranta ale instalatiilor si echipamentelor utilizate in retelele de transport si distributie a gazelor naturale, aprobate cu respectarea legislatiei europene in materie."

45. La articolul 104, dupa alineatul (8) se introduc doua noi alineate, alineatele (9) si (10) cu urmatorul cuprins:
"(9) Operatorii care detin licente de operare a sistemului de distributie a gazelor naturale si au incheiate contracte pentru prestarea serviciului public de distributie a gazelor naturale cu autoritatile locale, asimilate contractelor de concesiune, beneficiaza de toate drepturile si Formatted: Indent: First line: 0" obligatiile concesionarului prevazute in prezenta lege.
(10) Operatorul de distributie desemnat de catre ANRE sa preia operarea unui sistem de distributie, in conditiile art. 138 alin. (1) lit. g), beneficiaza de toate drepturile si obligatiile concesionarului prevazute in prezenta lege."

46. La articolul 113, alineatele (1) – (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 113
(1) Drepturile de uz si de servitute au ca obiect utilitatea publica, au caracter legal, iar continutul acestora este prevazut la art. 109 si se exercita fara inscriere in cartea funciara.
(2) Exercitarea drepturilor de uz si de servitute se relizeaza cu titlu obligatoriu pe toata durata existentei obiectivului/sistemului de gaze naturale, atat cu ocazia relizarii acestuia, cat si cu ocazia retehnologizarii unei capacitati in functiune, reparatiei, reviziei, lucrarilor de interventie, in caz de avarie, in baza legii, fara nicio alta formalitate prealabila.
(3) In scopul acordarii de indemnizatii si despagubiri juste aferente exercitarii drepturilor de uz si de servitute, titularii de licente si autorizatii incheie cu proprietarii terenurilor afectate de exercitarea drepturilor de uz si de servitute o conventie-cadru al carei continut este stabilit prin hotarare a Guvernului.
(4) Titularii de licente si autorizatii sunt obligati sa procedeze la incheierea conventiilor-cadru prevazute la alin. (3), in termen de maximum 30 de zile de la solicitarea proprietarilor afectati."

47. La articolul 118, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 118
(1) Infiintarea de noi conducte de alimentare din amonte aferente productiei de gaze naturale, precum si de noi obiective de productie de biogaz, biometan, GNL si GNC/GNCV sau de noi sisteme de transport, inmagazinare si distributie a gazelor naturale de catre persoane juridice romane sau straine se desfasoara pe baza de autorizatii de infiintare.
(2) Desfasurarea activitatilor de furnizare a gazelor naturale, a biogazului/biometanului, GNL, GNC/GNCV, GPL, de operare a conductelor de alimentare din amonte aferente productiei sau de inmagazinare a gazelor naturale, a sistemelor de transport, de distributie, a terminalelor GNL, precum si administrarea pietelor centralizate de gaze naturale se realizeaza pe baza de licenta."

48. La articolul 119 punctul 1, litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"e) instalatii aferente activitatii de producere/stocare a GNC/GNCV/biogaz/biometan;"

49. La articolul 119 punctul 1, dupa litera f) se introduce o noua litera, litera g), cu urmatorul cuprins:
"g) instalatii de utilizare a GPL, altele decat cele montate pe autovehicule."

50. La articolul 119 punctul 2, litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"e) instalatiilor GNL,GNC,GNCV;"

51. La articolul 119 punctul 3, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) furnizare de gaze naturale, biogaz/biometan, GNL, GNC/GNCV, GPL;"

52. La articolul 122 alineatul (1), dupa litera i) se introduc doua noi litere, literele j) si k), cu urmatorul cuprins:
"j) sa nu abuzeze de sistemul clasificarii informatiilor si sa permita asigurarea transparentei informatiilor publice;
k) sa furnizeze corect si complet datele si informatiile solicitate de ANRE, sa indeplineasca masurile dispuse de acesta si sa dea curs convocarilor adresate de catre ANRE."

53. La articolul 125, dupa alineatul (8) se introduc sase noi alineate, alineatele (9) – (14), cu urmatorul cuprins:
"(9) In cazul in care statul sau alt organism de drept public de nivel central detine controlul atat asupra operatorilor economici care desfasoara oricare dintre activitatile de productie sau de furnizare, cat si la operatori de transport si de sistem sau asupra unui sistem de transport al gazelor naturale sau al energiei electrice, prin hotarare a Guvernului se stabileste, pe de o parte, entitatea publica ce reprezinta statul in detinerea controlului la operatorii economici care desfasoara activitati de productie si furnizare in domeniul gazelor naturale si in domeniul energiei electrice si, pe de alta parte, entitatea publica ce reprezinta statul in detinerea controlului la operatorii de transport gaze naturale si energie electrica.
(10) Orice entitate publica sau privata, inclusiv persoane fizice desemnate sau in nume propriu, care exercita controlul direct sau indirect asupra unui operator economic care desfasoara oricare dintre activitatile de productie sau furnizare in domeniul gazelor naturale sau in domeniul energiei electrice nu are dreptul de a exercita controlul, direct sau indirect, asupra unui operator de transport sau asupra unui sistem de transport din domeniul gazelor naturale sau din domeniul energiei electrice.
(11) Orice entitate publica sau privata, inclusiv persoane fizice desemnate sau in nume propriu, care exercita controlul direct sau indirect asupra unui sistem de transport din domeniul gazelor naturale sau din domeniul energiei electrice nu are dreptul de a exercita controlul, direct sau indirect, asupra unui operator economic care desfasoara, oricare dintre activitatile de productie sau furnizare in domeniul gazelor naturale sau in domeniul energiei electrice.
(12) Daca un operator de transport si de sistem a facut parte dintr-un operator economic integrat vertical, organelor de conducere ale acestuia precum si personalului din cadrul sau le este interzis transferul informatiilor detinute, sensibile din punct de vedere comercial, mentionate la art. 130 alin. (1) lit. t), catre orice operatori economici din sectorul gazelor naturale care desfasoara activitati de productie sau furnizare.
(13) Persoanele care exercita in cadrul operatorului de transport si de sistem functii relevante in temeiul carora au avut acces la informatii sensibile din punct de vedere comercial au obligatia de a pastra confidentialitatea acestora si nu pot ocupa functii similare in cadrul operatorilor economici din domeniul producerii sau furnizarii de gaze naturale, pe o perioada de minimum 2 ani de la data incetarii raporturilor contractuale cu operatorul de transport si de sistem, potrivit clauzelor prevazute si reglementate in contractul individual de munca.
(14) ANRE monitorizeaza planurile de investitii ale operatorilor de transport si de sistem si furnizeaza in raportul sau anual o evaluare a acestor planuri de investitii din punctul de vedere al concordantei lor cu planul la nivel comunitar de dezvoltare a retelei prevazut la art. 8 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (CE) nr. 715/2009; o astfel de evaluare poate include recomandari de modificare a acestor planuri de investitii."

54. Articolul 126 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Operarea Sistemului national de transport Art. 126
(1) Operatorul de transport si de sistem al Sistemului national de transport se organizeaza si functioneaza ca operator de sistem independent si este persoana juridica certificata de ANRE in conditiile prevazute la art. 128.
(2) In cazul certificarii unui operator de transport si de sistem la care statul detine controlul simultan cu detinerea controlului la operatori economici care desfasoara activitati de productie si furnizare in domeniul gazelor naturale si in domeniul energiei electrice, cererea de certificare, insotita de documentatia justificativa privind indeplinirea cerintelor prevazute la art. 128, va fi depusa la ANRE de catre operatorul de transport si de sistem, cu avizul proprietarului sistemului de transport, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazuta la art. 125 alin. (9).
(3) ANRE emite o decizie de certificare preliminara, in termen de 120 de zile de la data inregistrarii cererii operatorului de transport si de sistem, care se notifica Comisiei Europene, insotita de documentatia aferenta.
(4) Dupa expirarea termenului prevazut la alin. (3) certificarea se considera acordata. Certificarea tacita cu privire la certificarea unui operator de transport si de sistem se notifica Comisiei Europene, insotita de documentatia aferenta.
(5) Procedura de certificare a operatorului de transport si de sistem se finalizeaza conform prevederilor art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 715/2009.
(6) Desemnarea operatorului de transport si de sistem in calitate de operator de sistem independent se aproba de Comisia Europeana ca urmare a comunicarii de catre ANRE a operatorului economic certificat, dupa incheierea procedurii de certificare conform alin. (5).
(7) Pe langa decizia de certificare, autoritatea competenta este obligata sa notifice Comisiei Europene orice solicitare de certificare a proprietarului sistemului de transport sau a operatorului de transport si de sistem, care este controlat de o persoana sau de persoane dintr-una sau mai multe tari terte, precum si orice circumstante in urma carora o persoana sau persoane dintr-una sau mai multe tari terte ar dobandi controlul asupra sistemului de transport ori asupra operatorului de transport si de sistem, daca este cazul.
(8) La incetarea din orice motiv a contractului de concesiune, bunurile aferente investitiilor realizate de operatorul de transport si de sistem al Sistemului national de transport al gazelor naturale, in calitate de concesionar, sunt preluate de proprietarul sistemului national de transport al gazelor naturale, in calitate de concedent sau de catre un alt concesionar cu acordul concedentului, in schimbul platii unei compensatii egale cu valoarea reglementata ramasa neamortizata, stabilita de ANRE.
(9) Operatorul de sistem independent are obligatia sa planifice, sa execute direct sau prin intermediul operatorilor economici autorizati de ANRE si sa puna in functiune obiectivele noi."

55. Dupa articolul 126 se introduc doua noi articole, articolele 126^1 si 126^2, cu urmatorul cuprins:
"Operarea sistemelor de transport, altele decat Sistemul national de transport Art. 126^1
(1) Un operator economic care detine in proprietate un sistem de transport al gazelor naturale actioneaza ca operator de transport si de sistem, in calitate de titular de acord petrolier pentru transportul gazelor naturale, in conditiile legii.
(2) Inainte de a fi aprobat si desemnat in calitate de operator de transport si de sistem, un operator economic care detine in proprietate un sistem de transport al gazelor naturale trebuie certificat conform art. 126^2.
(3) Decizia ANRE de certificare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si pe pagina de internet a ANRE.

Certificarea operatorilor de transport si de sistem care detin in proprietate un sistem de transport al gazelor naturale Art. 126^2
(1) Operatorul economic care detine in proprietate un sistem de transport al gazelor naturale transmite ANRE o cerere pentru initierea procedurii de certificare.
(2) Procedura de certificare cuprinde verificarea de catre ANRE a indeplinirii de catre operatorul economic prevazut la alin. (1) a urmatoarelor conditii: a) aceeasi persoana sau aceleasi persoane nu au dreptul:
(i) sa exercite, direct sau indirect, controlul asupra unui operator economic care desfasoara oricare dintre activitatile de productie sau de furnizare a energiei electrice sau a gazelor naturale si sa exercite, direct sau indirect, controlul sau sa exercite vreun drept asupra unui operator de transport si de sistem din domeniul energiei electrice sau al gazelor naturale sau asupra unui sistem de transport al energiei electrice sau al gazelor naturale; sau
(ii) sa exercite, direct sau indirect, controlul asupra unui operator de transport si de sistem din domeniul energiei electrice sau al gazelor naturale sau asupra unui sistem de transport al energiei electrice sau al gazelor naturale si sa exercite, direct sau indirect, controlul sau sa exercite vreun drept asupra unui operator economic care desfasoara oricare dintre activitatile de productie sau de furnizare a energiei electrice sau al gazelor naturale;
b) aceeasi persoana sau aceleasi persoane nu sunt abilitate sa numeasca membri in consiliul de supraveghere, in consiliul de administratie sau in alte organisme care reprezinta operatorul economic din punct de vedere juridic in cazul unui operator de transport si de sistem sau in cazul unui sistem de transport al gazelor naturale si, de asemenea, sa exercite, direct sau indirect, controlul sau sa exercite vreun drept asupra unui operator economic care desfasoara oricare dintre activitatile de productie sau de furnizare a gazelor naturale; si
c) aceeasi persoana nu poate fi membru in consiliul de supraveghere, in consiliul de administratie sau in alte organisme care reprezinta operatorul economic din punct de vedere juridic, atat in cazul unui operator economic care desfasoara oricare dintre activitatile de productie sau de furnizare a gazelor naturale, cat si in cazul unui operator de transport si de sistem sau al unui sistem de transport.
(3) Drepturile prevazute la alin. (2) lit. a) si b) cuprind, in special:
a) competenta de a exercita drepturi de vot;
b) competenta de a numi membri in consiliul de supraveghere, in consiliul de administratie sau in alte organisme care reprezinta intreprinderea din punct de vedere juridic; sau
c) detinerea unei cote majoritare.
(4) ANRE emite o decizie de certificare, in termen de 120 de zile de la data inregistrarii cererii operatorului de transport si de sistem, care se notifica Comisiei Europene, insotita de documentatia aferenta.
(5) Dupa expirarea termenului prevazut la alin. (4) certificarea se considera acordata. Certificarea tacita cu privire la certificarea unui operator de transport si de sistem se notifica Comisiei Europene, insotita de documentatia aferenta.
(6) Procedura de certificare a operatorului de transport si de sistem se finalizeaza conform prevederilor art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 715/2009.
(7) Un operator economic integrat pe verticala care detine in proprietate o retea de transport nu poate fi impiedicat sa adopte masurile necesare implementarii modelului de separare a proprietatii in conformitate cu prevederile art. 126^1 alin. (1)."

56. La articolul 127 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) entitatea respectiva indeplineste conditiile prevazute la art. 126^2 sau la art. 128, dupa caz; si"

57. La articolul 127 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) entitatea respectiva nu indeplineste conditiile prevazute la art. 126^2 sau la art. 128, dupa caz;"

58. La articolul 127, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) In termen de doua luni de la emiterea avizului de catre Comisia Europeana, ANRE adopta decizia finala cu privire la certificare, tinand cont, in cel mai inalt grad, de acest aviz. Decizia ANRE se publica impreuna cu avizul Comisiei Europene in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si pe pagina de internet a ANRE. In situatia in care Comisia Europeana nu emite un aviz in termenul de doua luni de la primirea solicitarii sau in termen de 120 de zile in cazul in care aceasta a solicitat o opinie suplimentara, se poate considera ca aceasta nu a ridicat obiectii privind decizia ANRE."

59. Dupa articolul 127 se introduce un nou articol, articolul 127^1, cu urmatorul cuprins:
"Asocierea in participatie ca operator de transport si de sistem Art. 127^1
Orice operator de transport si de sistem sau operator de sistem independent, care detine calitatea de titular de acord petrolier pentru transportul gazelor naturale, in conditiile legii si este certificat pe teritoriul Romaniei in conditiile art. 126^2 sau 128, dupa caz, poate sa faca parte dintr-o asociere in participatie, formata din 2 sau mai multi operatori economici care detin retele de transport si care exercita rolul de operator de transport si de sistem in doua sau mai multe state membre, pentru sistemele de transport in cauza."

60. La articolul 128, denumirea marginala se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Conditii de certificare ale operatorului de transport si sistem al Sistemului national de transport"

61. La articolul 130 alineatul (1), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera d1), cu urmatorul cuprins:
"d1) sa elaboreze si sa transmita ANRE, in vederea aprobarii si publicarii acestora, metodologii utilizate pentru calcularea sau stabilirea clauzelor si a conditiilor privind accesul la infrastructurile transfrontaliere, inclusiv proceduri de alocare de capacitate si de gestionare a congestiilor;"

62. La articolul 130 alineatul (1), dupa litera s) se introduc trei noi litere, literele t) - u), cu urmatorul cuprins:
"t) sa asigure mijloacele adecvate pentru indeplinirea obligatiilor privind serviciul public;
tz) sa pastreze confidentialitatea informatiilor sensibile din punct de vedere comercial pe care le-a obtinut in cursul desfasurarii activitatilor sale si impiedica dezvaluirea discriminatorie de informatii referitoare la propriile activitati care ar putea induce avantaje economice; in special, nu divulga nicio informatie sensibila din punct de vedere comercial catre celelalte parti ale operatorului economic decat in cazul in care acest lucru se impune in vederea incheierii unei tranzactii comerciale;
u) sa achizitioneze energia pe care o utilizeaza pentru realizarea activitatilor sale in conformitate cu proceduri transparente, nediscriminatorii si bazate pe reguli de piata."

63. La articolul 130 alineatul (2), litera h) se modifica si va avea cu urmatorul cuprins:
"h) sa foloseasca, cu titlu gratuit, terenurile proprietate publica ocupate de obiectivele aferente sistemului de transport, precum si terenurile proprietate publica utilizate pentru lucrarile de executie, exploatare, intretinere si reparatii, inclusiv terenurile care fac parte din fondul forestier national, prin derogare de la prevederile art. 42 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, cu modificarile si completarile ulterioare; "

64. La articolul 130 alineatul (2), dupa litera i) se introduce o noua litera, litera j), cu urmatorul cuprins:
"j) sa participe la tranzactionarea gazelor naturale numai pentru activitatea de echilibrare a sistemului, prin operatiuni de vanzarecumparare in piata de echilibrare sau in alte piete, conform reglementarilor in vigoare si normelor ENTSO-G. Tranzactiile cu gaze naturale se realizeaza pe baza unor proceduri transparente si nediscriminatorii, prin mecanisme concurentiale, conform reglementarilor autoritatii competente."

65. La articolul 130, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) In calitate de operator al pietei de echilibrare, operatorul de transport si de sistem deruleaza urmatoarele activitati in vederea informarii partilor interesate:
a) gestionarea echipamentelor de masurare si prestarea serviciilor de masurare a gazelor naturale pentru utilizatorii sistemului de transport;
b) colectarea, centralizarea si distribuirea datelor si informatiilor catre operatorii economici din sectorul gazelor naturale care utilizeaza sistemul de transport pentru desfasurarea operatiunilor comerciale in vederea gestionarii dezechilibrelor inregistrate intre cantitatile de gaze naturale contractate si cele livrate fizic;
c) elaborarea de prognoze a consumurilor de gaze naturale ale clientilor ce nu beneficiaza de masurare zilnica;
d) elaborarea de rapoarte si furnizarea de date statistice, in conformitate cu legislatia in vigoare."

66. La articolul 131 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) finanteaza investitiile decise de catre operatorul de sistem independent si aprobate de catre ANRE sau isi da acordul ca acestea sa fie finantate de catre orice parte interesata, inclusiv de catre operatorul de sistem independent. Masurile relevante cu privire la finantare fac obiectul aprobarii de catre ANRE. Inaintea aprobarii, ANRE se consulta atat cu proprietarul activelor, cat si cu alte parti interesate;"

67. La articolul 131 alineatul (1), dupa litera d) se introduc doua noi litere, literele e) si f), cu urmatorul cuprins:
"e) nu este responsabil cu privire la activitatea de acordare sau de gestionare a accesului tertilor la sistemul de transport organizata de operatorul de sistem independent si cu privire la planificarea investitiilor;
f) pastreaza confidentialitatea informatiilor sensibile din punct de vedere comercial pe care le-a obtinut in cursul desfasurarii activitatilor sale si impiedica dezvaluirea discriminatorie de informatii referitoare la propriile activitati care ar putea induce avantaje economice. In special, nu divulga nicio informatie sensibila din punct de vedere comercial catre celelalte parti ale operatorului economic decat in cazul in care acest lucru se impune in vederea incheierii unei tranzactii comerciale."

68. La articolul 131, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Proprietarului sistemului de transport, inclusiv in cazul unui operator de sistem combinat, operatorului de distributie si partii ramase din operatorul economic le este interzisa utilizarea serviciilor comune, de exemplu utilizarea unui serviciu juridic comun, cu exceptia serviciilor pur administrative sau a celor informatice."

69. La articolul 131, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) ANRE monitorizeaza relatiile si schimburile de informatii dintre proprietarul sistemului de transport si operatorul de sistem independent, in vederea garantarii respectarii de catre acesta din urma a obligatiilor sale si, in special, aproba proiectele de contracte care urmeaza a fi incheiate intre acestia si actioneaza ca autoritate de solutionare a litigiilor intre operatorul de sistem independent si proprietarul sistemului de transport cu privire la plangerile inaintate de oricare dintre acestia, conform art. 174 alin. (11)."

70. La articolul 138 alineatul (1), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera d1), cu urmatorul cuprins:
"d1) sa asigure racordarea tertilor la sistemul de distributie, conform unor reglementari specifice, in limitele capacitatilor de distributie si cu respectarea regimurilor tehnologice;"

71. La articolul 138 alineatul (2), litera e) se abroga.

72. La articolul 138 alineatul (2), litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"f) sa sisteze alimentarea cu gaze naturale a instalatiilor de utilizare, in situatia in care exista pericol de explozie si este afectata siguranta in exploatare;"

73. La articolul 138, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Atunci cand un operator de distributie raspunde de echilibrarea sistemului de distributie a gazelor naturale, acesta are obligatia sa elaboreze reguli obiective, transparente si nediscriminatorii pentru echilibrarea sistemului operat, inclusiv reguli de incadrare tarifara a utilizatorilor sistemului in cazul unui dezechilibru in sistem. Conditiile, inclusiv regulile si tarifele, aplicabile prestarii serviciilor de echilibrare de catre operatorul de distributie se stabilesc in mod nediscriminatoriu si tinand seama de costuri, in conformitate cu o metodologie aprobata de ANRE si sunt publicate."

74. La articolul 142 alineatul (1), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:
"f) sa asigure mijloacele adecvate pentru indeplinirea obligatiilor privind serviciul public."

75. La articolul 142, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Operatorul de inmagazinare pastreaza confidentialitatea informatiilor sensibile din punct de vedere comercial pe care le-a obtinut in cursul desfasurarii activitatii sale si impiedica dezvaluirea discriminatorie de informatii referitoare la propriile activitati care ar putea induce avantaje economice. In special, nu divulga nicio informatie sensibila din punct de vedere comercial catre celelalte parti ale operatorului economic decat in cazul in care acest lucru se impune in vederea incheierii unei tranzactii comerciale."

76. La articolul 143, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 143
(1) Furnizorul de gaze naturale are, in principal, urmatoarele obligatii:
a) sa incheie contracte de achizitie a gazelor naturale, astfel incat sa asigure acoperirea consumului pentru clientii sai;
b) sa plateasca contravaloarea gazelor naturale achizitionate, conform contractelor incheiate;
c) sa desfasoare activitatea de furnizare a gazelor naturale pe baza de contracte comerciale incheiate conform reglementarilor ANRE;
d) sa respecte standardele de performanta pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale;
e) sa puna prompt si in mod gratuit la dispozitia clientilor finali datele relevante privind consumul, utilizand la cererea acestora formatul de prezentare usor de inteles, armonizat la nivel national, stabilit de catre ANRE;
f) sa infiinteze puncte unice de contact pentru informarea clientilor finali cu privire la drepturile acestora, la legislatia in vigoare si la caile de solutionare a litigiilor in cazul unor cereri, plangeri, sesizari, reclamatii sau contestatii. Punctul unic de contact este constituit dintr-un punct central care coordoneaza punctele de informare regionala/locala, ce sunt usor accesibile, iar in cazul clientilor casnici acestea sa fie situate la distanta de maximum 50 km de locul de consum si ofera clientilor finali informatii in mod gratuit;
g) sa permita clientilor, in mod gratuit, schimbarea efectiva a furnizorului de gaze naturale in termen de 21 de zile de la data solicitarii si sa transmita acestora un decont final de lichidare, in termen de maximum 42 de zile de la schimbarea furnizorului;
h) sa incheie cu clientii finali contracte care prevad conditii contractuale echitabile si cel putin informatiile prevazute la art. 145 alin. (4) lit. b) si sa transmita gratuit clientului final o copie a contractului inainte de incheierea sau confirmarea incheierii acestuia. Atunci cand contractul este incheiat prin intermediari, informatiile prevazute la art. 145 alin. (4) lit. b) sunt oferite, de asemenea, inainte de incheierea contractului;
i) sa notifice clientii finali in mod corespunzator cu privire la orice intentie de modificare a clauzelor contractuale, precum si cu privire la orice majorare a pretului/tarifului practicat, dupa caz, in mod direct si in timp util, dar nu mai tarziu de sfarsitul primei perioade normale de facturare care urmeaza intrarii in vigoare a majorarii, intr-un mod transparent si usor de inteles;
j) sa informeze clientii finali, in momentul notificarii prevazute la lit. i), cu privire la dreptul de a denunta contractul, in cazul in care nu accepta noile conditii notificate;
k) sa transmita clientilor finali informatii transparente privind preturile/tarifele practicate, dupa caz, precum si privind conditiile generale de acces si de utilizare a serviciilor oferite de catre acesta;
l) sa puna la dispozitia clientilor finali o gama larga de modalitati de plata, care nu creeaza discriminari nejustificate intre clienti. Sistemele de plata anticipata trebuie sa fie echitabile si sa reflecte in mod adecvat consumul probabil. Orice diferenta in ceea ce priveste clauzele si conditiile sistemelor de plata trebuie sa reflecte costurile suportate cu aceste sisteme de plata diferite. Conditiile generale trebuie sa fie echitabile si transparente, prezentate intr-un limbaj clar si usor de inteles si nu includ bariere necontractuale in calea exercitarii drepturilor clientilor, ca de exemplu documentatia contractuala excesiva;
m) sa nu utilizeze practici comerciale incorecte sau inselatoare;
n) sa ofere clientilor finali un standard ridicat de servicii si de solutionare a plangerilor;
o) sa informeze clientii racordati la obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale cu privire la drepturile lor de a fi alimentati cu gaze naturale de o calitate specificata, la preturi rezonabile, conform prevederilor legale in vigoare;
p) sa informeze corespunzator clientii finali cu privire la consumul lor efectiv de gaze naturale si la costurile reale aferente, suficient de frecvent astfel incat acestia sa aiba posibilitatea sa-si ajusteze propriul consum de gaze naturale. Aceste informatii se comunica la intervale de timp corespunzatoare, tinandu-se cont de capacitatea echipamentelor de masurare ale clientului final si de raportul cost-beneficiu al acestor masuri, fara sa se perceapa clientilor finali costuri suplimentare pentru acest serviciu.
q) sa inmagazineze gaze naturale la nivelurile necesare pentru asigurarea continuitatii in alimentarea cu gaze naturale a clientilor sai, in conformitate cu prevederile legale in vigoare."

77. La articolul 145, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) In cazul interventiei asupra unui sistem din sectorul gazelor naturale, inclusiv asupra unei instalatii de utilizare, care pune in pericol siguranta alimentarii cu gaze naturale, operatorul sistemului/instalatiei este indreptatit sa intrerupa alimentarea, in conformitate cu reglementarile specifice ale ANRE. In cazul constatarii, conform prevederilor legale in vigoare, a unor actiuni menite sa denatureze in orice fel indicatiile echipamentelor de masurare sau sa sustraga gaze naturale prin ocolirea echipamentelor de masurare, furnizorul este indreptatit sa solicite clientului final constituirea de garantii financiare pentru o perioada de consum echivalent de maximum un an. Refuzul constituirii acestor garantii da dreptul furnizorului sa solicite operatorului de transport/distributie intreruperea alimentarii clientului final."

78. La articolul 145, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Clientii finali de gaze naturale au urmatoarele drepturi:
a) sa aiba acces la obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale in conditiile legii si sa fie informati, atunci cand sunt racordati la acestea, cu privire la drepturile lor de a fi alimentati cu gaze naturale de o calitate specificata, la preturi rezonabile, conform prevederilor legale in vigoare;
b) fara a aduce atingere Legii nr. 193/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2014 sa incheie cu furnizorul de gaze naturale un contract care sa prevada conditii/clauze contractuale echitabile si care sa contina cel putin urmatoarele informatii:
(i) identitatea si adresa furnizorului;
(ii) serviciile oferite, calitatea serviciilor oferite, precum si termenul de incepere a derularii contractului, respectiv termenul prevazut pentru inceperea alimentarii initiale cu gaze naturale, dupa caz;
(iii) tipurile serviciilor de mentenanta oferite, dupa caz, prin contract;
(iv) mijloacele prin care se pot obtine informatii actualizate privind toate preturile/tarifele aplicabile, inclusiv cele pentru mentenanta, dupa caz;
(v) durata contractului, conditiile de reinnoire/prelungire si de intrerupere a serviciilor si a contractului si daca este recunoscut dreptul de a denunta cu titlu gratuit contractul;
(vi) eventualele compensatii/despagubiri si modalitatea de rambursare aplicabila in cazul nerespectarii calitatii serviciilor prevazute in contract, inclusiv in cazul facturarii inexacte si realizate cu intarziere;
(vii) modalitatile de initiere a procedurilor de solutionare a litigiilor in conformitate cu lit. j);
(viii) informatii privind drepturile clientilor, inclusiv privind solutionarea plangerilor si toate informatiile mentionate la lit. b) comunicate in mod clar prin intermediul facturilor sau pe paginile de internet ale acestor operatori economici;
c) sa primeasca gratuit de la furnizorul de gaze naturale o copie a contractului care sa contina cel putin informatiile prevazute la lit. b) inainte de incheierea sau confirmarea incheierii acestuia. Atunci cand contractul este incheiat prin intermediari, informatiile prevazute la lit. b) se primesc, de asemenea, inainte de incheierea contractului;
d) sa solicite furnizorului/operatorului de sistem modificarea si completarea contractului incheiat cu acesta, atunci cand apar elemente noi ori cand considera necesara detalierea sau completarea unor clauze contractuale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
e) sa fie notificati in mod corespunzator cu privire la orice intentie de modificare a contractului, precum si cu privire la orice majorare a pretului/tarifului, in mod direct si in timp util, dar nu mai tarziu de sfarsitul primei perioade normale de facturare care urmeaza intrarii in vigoare a majorarii, intr-un mod transparent si usor de inteles, precum si sa fie informati, in momentul notificarii, cu privire la dreptul de a denunta contractul, in cazul in care nu accepta noile conditii;
f) sa denunte contractul in cazul in care nu accepta noile conditii notificate de catre furnizorul de gaze naturale;
g) sa li se puna la dispozitie o gama larga de modalitati de plata, care sa le permita sa isi indeplineasca obligatiile de plata a facturii, obligatii de plata prevazute in contract si care nu creeaza discriminari nejustificate intre clienti. Sistemele de plata anticipata trebuie sa fie echitabile si sa reflecte in mod adecvat consumul probabil. Orice diferenta in ceea ce priveste clauzele si conditiile sistemelor de plata trebuie sa reflecte costurile suportate de catre furnizor pentru diferitele sisteme de plata. Conditiile generale trebuie sa fie echitabile si transparente, prezentate intr-un limbaj clar si usor de inteles si nu trebuie sa includa bariere necontractuale in calea exercitarii drepturilor clientilor, ca de exemplu documentatia contractuala excesiva. Clientii sunt protejati impotriva practicilor comerciale incorecte sau inselatoare;
h) sa isi schimbe furnizorul in mod gratuit, cu respectarea conditiilor/clauzelor contractuale, in termen de 21 de zile de la data solicitarii, conform unei proceduri aprobate de ANRE, care stabileste in principal etapele procesului de schimbare a furnizorului, modalitatea de stingere a obligatiilor de plata datorate de clientul final furnizorului ce urmeaza a fi schimbat, datele ce pot fi solicitate de clientul final sau de noul furnizor in procesul de schimbare, precum si operatorii de sistem care sunt obligati sa le furnizeze;
i) sa primeasca un decont final de lichidare, dupa schimbarea furnizorului de gaze naturale, in termen de maximum 42 de zile de la schimbarea furnizorului;
j) sa beneficieze de proceduri transparente, simple si la cele mai mici costuri de solutionare a plangerilor. Toti clientii finali au dreptul la un standard ridicat de servicii si de solutionare a plangerilor de catre furnizorul lor de gaze naturale. Astfel de proceduri de solutionare extrajudiciara a litigiilor trebuie sa permita solutionarea corecta si prompta a acestora, in termen de maximum 90 de zile, si sa prevada, in toate cazurile justificate, un sistem de rambursare si/sau compensare; aceste proceduri ar trebui sa respecte, atunci cand este posibil, principiile enuntate in Recomandarea 98/257/CE; aceste proceduri se elaboreaza cu respectarea unei proceduri-cadru emise de ANRE;
k) sa primeasca informatii transparente privind preturile/tarifele aplicabile, precum si privind conditiile generale de acces si de utilizare a serviciilor oferite de catre furnizorul de gaze naturale;
l) sa solicite furnizorului intreruperea furnizarii gazelor naturale, in cazul in care intreruperea este legata de functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor clientului final sau ale operatorului de sistem;
m) sa solicite furnizorului/operatorului de sistem, ca atunci cand sunt constatate deficiente tehnice, sa ia masuri pentru asigurarea parametrilor de siguranta in aprovizionarea cu gaze naturale;
n) sa solicite si sa primeasca penalitatile suportate de catre furnizorul/operatorul de sistem pentru neindeplinirea obligatiilor, in conformitate cu prevederile standardelor de performanta;
o) sa solicite si sa primeasca, fara sa li se perceapa costuri suplimentare pentru acest serviciu, toate datele relevante privind propriul consum, sau sa imputerniceasca orice furnizor licentiat, pe baza unui acord explicit si gratuit, sa aiba acces la datele de masurare, operatorul de sistem responsabil de gestionarea acestor date avand obligatia sa le furnizeze acestuia. ANRE asigura accesul la datele privind consumul clientilor finali, stabilind, in vederea utilizarii cu titlu optional, un format de prezentare a acestor date, usor de inteles, armonizat la nivel national, precum si modalitatea de acces a clientilor finali si a furnizorilor la acestea;
p) sa fie informati corespunzator cu privire la consumul lor efectiv de gaze naturale si la costurile reale aferente, suficient de frecvent astfel incat sa aiba posibilitatea sa-si ajusteze propriul consum de gaze naturale. Aceste informatii sunt comunicate de furnizor la intervale de timp corespunzatoare, tinandu-se cont de capacitatea echipamentelor de masurare ale clientului final si de raportul costbeneficiu al acestor masuri, fara ca acesta sa perceapa clientilor finali costuri suplimentare pentru acest serviciu."

79. La articolul 148, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 148
(1) Racordarea tertilor la conductele de alimentare din amonte, la sistemele de transport, la depozitele de inmagazinare, la instalatiile/terminalul GNL si la sistemele de distributie a gazelor naturale se realizeaza in regim reglementat, conform reglementarilor specifice elaborate de ANRE."

80. Dupa articolul 149 se introduce un nou articol, articolul 149^1, cu urmatorul cuprins:
"Derogari privind angajamentele de plata asumate prin contractele de tip take or pay Art. 149^1
(1) In cazul in care un operator economic din sectorul gazelor naturale se confrunta sau considera ca se confrunta cu serioase dificultati economice si financiare din cauza angajamentelor de plata asumate prin contracte de tip take or pay, angajamente acceptate prin unul sau mai multe din contractele sale de cumparare a gazelor naturale, acesta poate adresa ANRE o cerere de derogare temporara de la aplicarea prevederilor art. 147 si 148.
(2) Cererea de derogare poate fi prezentata la ANRE fie inainte, fie dupa refuzarea accesului la sistem. In situatia in care operatorul economic din sectorul gazelor naturale a refuzat accesul la sistem, cererea se prezinta de indata.
(3) Cererea trebuie sa fie insotita de toate informatiile relevante privind natura si importanta problemei, precum si privind eforturile depuse de operatorul economic, respectiv pentru rezolvarea problemei.
(4) Decizia privind cererea de derogare referitoare la contractele de tip take or pay incheiate inainte de 4 august 2003 nu trebuie sa conduca la situatii care sa faca imposibila gasirea unor piete de desfacere alternative, viabile din punct de vedere economic.
(5) Cererea nu se accepta daca vanzarile de gaze naturale nu scad sub nivelul garantiilor de cerere minima incluse in contractele de cumparare de gaze naturale de tip take or pay sau in masura in care aceste contracte pot fi adaptate, respectiv operatorul economic din sectorul gazelor naturale este capabil sa gaseasca piete de desfacere alternative.
(6) ANRE analizeaza cererea de derogare luand in considerare urmatoarele criterii:
a) obiectivul realizarii unei piete competitive a gazelor naturale;
b) necesitatea de a indeplini obligatiile de serviciu public si de a garanta siguranta alimentarii;
c) pozitia pe piata a operatorului economic din sectorul gazelor naturale si situatia reala a concurentei pe aceasta piata;
d) gravitatea dificultatilor economice si financiare cu care se confrunta operatorii economici din sectorul gazelor naturale si operatorul de transport si de sistem sau clientii eligibili;
e) datele semnarii si clauzele contractului sau contractelor in cauza, inclusiv masura in care acestea tin seama de schimbarile de pe piata;
f) diligentele depuse pentru a rezolva problema respectiva;
g) masura in care, in cazul acceptarii angajamentelor de plata in cauza asumate prin contracte de tip take or pay, operatorul economic ar fi putut sa prevada, intr-o maniera rezonabila, luand in considerare dispozitiile prezentei legi, posibilitatea aparitiei unor dificultati serioase;
h) gradul de conectare al sistemului cu alte sisteme si gradul de interoperabilitate al acestor sisteme;
i) efectele pe care acordarea unei derogari lear avea asupra aplicarii corecte a dispozitiilor prezentei legi cu privire la buna functionare a pietei interne a gazelor naturale.
(7) In cazul in care nu exista solutii rezonabile alternative si, avand in vedere criteriile mentionate la alin. (6), ANRE poate decide acordarea unei derogari.
(8) ANRE notifica de indata Comisia Europeana cu privire la decizia de acordare a derogarii, oferind, intr-o forma consolidata, toate informatiile relevante privind respectiva derogare.
(9) In situatia in care Comisia Europeana solicita ANRE sa modifice sau sa retraga decizia de acordare a derogarii, aceasta se conformeaza in termen de 28 de zile.
(10) Orice derogare acordata in temeiul dispozitiilor de mai sus va fi motivata in mod corespunzator si va fi publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(11) Operatorii economici din sectorul gazelor naturale carora nu li s-a acordat o derogare, in sensul mentionat in prezentul articol, nu refuza sau nu continua sa refuze accesul la sistem din cauza angajamentelor de plata asumate in cadrul contractelor de cumparare de gaze naturale de tip take or pay."

81. La articolul 150, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) capacitatea obiectivului/sistemului este insuficienta;"

82. La articolul 151, alineatele (1), (5) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 151
(1) Operatorul de distributie sau operatorul de transport si de sistem nu poate refuza racordarea la sistem si este obligat sa finanteze lucrarile daca realizarea obiectivelor/conductelor necesare racordarii este economic justificata.
....................................................................................................................
(5) In aplicarea prevederilor alin. (1) si (2), operatorul are obligatia de a realiza un studio tehnico-economic, intocmit conform unei proceduri aprobate de catre ANRE, in termen de 30 de zile de la data primirii solicitarii.
....................................................................................................................
(7) Operatorul de distributie sau operatorul de transport si de sistem are obligatia de a realiza si de a pune in functiune obiectivul/conducta realizata in termen de 270 de zile de la data emiterii avizului tehnic de racordare ori de la data semnarii contractului, dupa caz, sau de cel mult 180 de zile de la data obtinerii autorizatiei de construire."

83. La articolul 152, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) In situatii justificate, ANRE poate aproba asigurarea necesarului de gaze naturale unor solicitanti de gaze naturale situati in zone delimitate pentru care serviciul public de distributie a gazelor naturale a fost concesionat, prin intermediul unei magistrale directe dintr-un sistem de distributie invecinat."

84. La articolul 152, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Magistrala directa este finantata integral de catre solicitanti si se afla in proprietatea acestora."

85. Titlul capitolului VII se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"CAPITOLUL VII - Prevederi generale privind gazul petrolier lichefiat (GPL), gazul natural comprimat (GNC), gazul natural comprimat pentru vehicule (GNCV) si gazul natural lichefiat (GNL)"

86. Articolul 155 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Reglementarea utilizarii GNC/GNCV Art. 155
(1) Reglementarile tehnice si comerciale privind tratarea si comprimarea gazelor naturale pentru producerea GNC/GNCV, precum si cele privind stocarea acestora in recipientele din statiile de umplere sunt aprobate de ANRE cu consultarea partilor interesate.
(2) In scopul realizarii cadrului general de reglementare pentru producerea, stocarea, livrarea si utilizarea GNC/GNCV, ANRE stabileste Codul tehnic al GNC."

87. Dupa articolul 156 se introduc doua noi articole, articolele 156^1si 156^2, cu urmatorul cuprins:
"Instalatii GNL Art. 156^1
(1) Lichefierea gazelor naturale, descarcarea, stocarea si regazeificarea GNL, se realizeaza de catre operatorul terminalului/instalatiilor de stocare GNL.
(2) GNL se utilizeaza in scopul:
a) realizarii de activitati comerciale;
b) asigurarii securitatii in alimentarea cu gaze naturale a clientilor finali;
c) armonizarii variatiilor consumului sezonier, zilnic si orar cu alte surse de gaze disponibile.

Obligatiile si drepturile operatorului terminalului GNL Art. 156^2
(1) Operatorul terminalului GNL are, in principal, urmatoarele obligatii:
a) sa opereze, sa intretina, sa reabiliteze si sa modernizeze instalatiile tehnologice de suprafata aferente terminalului GNL, in conditii de siguranta, de eficienta si de protectie a mediului;
b) sa asigure accesul tertilor la terminalul GNL, pe baza unor criterii obiective, transparente si nediscriminatorii, conform reglementarilor ANRE;
c) sa publice lista instalatiilor GNL sau a unor parti dintre acestea care sunt oferite spre acces tertilor;
d) sa furnizeze informatii utilizatorilor terminalului GNL, necesare pentru un acces eficient la sistem;
e) sa elaboreze si sa trimita la ANRE planurile de investitii pe 5 ani a sistemelor pe care le opereaza; aceste planuri se actualizeaza anual de catre operator pana la sfarsitul lunii decembrie si se aproba de catre ANRE;
f) sa asigure mijloacele adecvate pentru indeplinirea obligatiilor privind serviciul public;
g) pastreaza confidentialitatea informatiilor sensibile din punct de vedere comercial pe care le-a obtinut in cursul desfasurarii activitatilor sale si impiedica dezvaluirea discriminatorie de informatii referitoare la propriile activitati care ar putea induce avantaje economice; nu divulga nicio informatie sensibila din punct de vedere comercial catre celelalte parti ale operatorului economic decat in cazul in care acest lucru se impune in vederea incheierii unei tranzactii comerciale.
(2) Operatorul terminalului GNL are, in principal, urmatoarele drepturi: a) sa incaseze tariful aferent prestarii serviciului de operare a terminalului GNL, sa limiteze si/sau sa intrerupa prestarea serviciului, conform reglementarilor specifice;
b) sa elaboreze norme tehnice/comerciale specifice activitatii proprii si sa le supuna spre aprobare ANRE;
c) sa intrerupa functionarea instalatiilor GNL pentru timpul strict necesar, in vederea executarii lucrarilor de intretinere si de reparatii, precum si in alte situatii prevazute de lege, cu anuntarea prealabila a dispecerilor sistemelor afectate si, dupa caz, a clientilor; d) sa refuze in mod justificat accesul tertilor la terminalul GNL, in conditiile legii.
(3) Operatorul terminalului GNL publica informatiile referitoare la propriile activitati, necesare utilizatorilor de sistem/solicitantilor de acces, conform reglementarilor ANRE, in vederea asigurarii accesului eficient la sistem, a unei concurente efective si functionarii eficiente a pietei de gaze naturale, nefiindu-le permisa divulgarea informatiilor sensibile din punct de vedere comercial obtinute pe parcursul activitatilor acestora, inclusiv cele obtinute de la terti in contextul acordarii accesului la retea."

88. Articolul 157 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Regimul de autorizare in domeniul GNL, GNC/GNCV si GPL Art. 157
Operatorii economici si/sau persoanele fizice care desfasoara activitati de proiectare, executie si exploatare in domeniul GNL, GNC/GNCV, GPL trebuie sa detina autorizatii/licente emise de ANRE in baza unor regulamente specifice."

89. La articolul 171, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) ANRE se conformeaza deciziei Comisiei Europene de modificare sau de retragere a deciziei de derogare in termen de 30 de zile si notifica Comisia Europeana in acest sens."

90. La articolul 173, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 173
(1) Titularii de licente de inmagazinare, transport, distributie si furnizare a gazelor naturale si titularul licentei de operare a terminalului GNL au obligatia sa-si desfasoare activitatile cu respectarea obligatiilor stipulate in licentele, respectiv autorizatiile emise de ANRE, privind siguranta, calitatea, continuitatea aprovizionarii, eficienta energetica, cu respectarea normelor de securitate si sanatate a muncii si de protectie a mediului, precum si a prevederilor din contractele directe cu clientii."

91. La articolul 174, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Participantii la piata de gaze naturale si structurile operationale asociate sunt: producatorii, furnizorii, clientii finali, operatorul/operatorii de transport si de sistem, operatorii conductelor de alimentare din amonte aferente productiei gazelor naturale, operatorii pietelor centralizate de gaze naturale, operatorii de distributie, operatorii de inmagazinare/stocare si operatorul terminalului GNL."

92. La articolul 174, dupa alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
"(11) ANRE actioneaza ca o autoritate de solutionare a litigiilor pentru orice plangere intocmita de terti la adresa unui operator de transport si de sistem, operator al terminalului GNL, operator de inmagazinare sau de distributie referitoare la obligatiile ce ii revin operatorului in temeiul prezentei legi si emite o decizie in termen de doua luni de la data primirii plangerii. Acest termen poate fi prelungit cu doua luni in cazul in care ANRE doreste sa obtina informatii suplimentare. In continuare, acest termen mai poate fi prelungit cu acordul reclamantului. Demararea procesului de solutionare a plangerilor de catre ANRE nu aduce atingere dreptului petentilor de a se adresa instantelor judecatoresti pentru solutionarea acelorasi plangeri."

93. La articolul 175 alineatul (2), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:
"e) sa solicite operatorilor de transport si de sistem, operatorilor de distributie, operatorilor de inmagazinare si operatorului terminalului GNL, in situatia in care este necesar, sa modifice clauzele si conditiile reglementarilor comerciale/tehnice, inclusiv tarifele si metodologiile, elaborate de catre acestia, in scopul de a asigura proportionalitatea, precum si aplicarea lor intr-un mod nediscriminatoriu."

94. Dupa articolul 177 se introduce un nou articol, articolul 177^1, cu urmatorul cuprins:
"Consumul tehnologic Art. 177^1
(1) Agentia Nationala pentru Resurse Minerale elaboreaza metodologia pe baza careia calculeza si certifica cantitatile de gaze naturale necesare a fi consumate de catre operatorii economici pentru asigurarea parametrilor tehnologici necesari desfasurarii activitatii de productie si inmagazinare reprezentand consumul tehnologic aferent acestei activitati.
(2) ANRE elaboreaza metodologiile pe baza carora sunt calculate si certificate cantitatile de gaze naturale necesare a fi consumate de catre operatorii economici pentru asigurarea parametrilor tehnologici necesari desfasurarii activitatii de distributie, respectiv activitatii de transport, reprezentand consumul tehnologic aferent acestei activitati."

95. La articolul 178 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "b) recuperarea costurilor efectuate intr-o maniera prudenta, aferente activitatilor reglementate, asigurarea unei rate rezonabile a rentabilitatii pentru capitalul investit in activitatile reglementate, stimularea dezvoltarii capacitatilor de productie, transport, inmagazinare, distributie a gazelor naturale, si a terminalului GNL, atat pe termen scurt, cat si pe termen lung;"

96. La articolul 178 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) preturile si tarifele reglementate se stabilesc pe baza metodologiilor aprobate si publicate de autoritatea competenta;"

97. La articolul 178 alineatul (2), dupa litera a) se introduce o noua litera, litera a1), cu urmatorul cuprins:
"a1) metodologiile de stabilire a preturilor si tarifelor reglementate se aplica nediscriminatoriu, au la baza criterii obiective si transparente si sunt supuse procesului de consultare publica inainte de aprobarea lor;"

98. La articolul 179, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 179
(1) Pe piata reglementata care cuprinde activitatile cu caracter de monopol natural, activitati aferente operarii terminalului GNL, activitatile conexe acestora si furnizarea la pret reglementat si in baza contractelor-cadru, sistemele de preturi si tarife se stabilesc de ANRE."

99. La articolul 179 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) furnizarea gazelor naturale la pret reglementat si in baza contractelor-cadru pana la 1 iulie 2021 pentru clientii casnici;"

100. La articolul 179 alineatul (2), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) furnizarea de ultima instanta a gazelor naturale;"

101. La articolul 179 alineatul (2), litera d) se abroga.

102. La articolul 179 alineatul (2), dupa litera j) se introduce o noua litera, litera k), cu urmatorul cuprins:
"k) activitatile aferente operarii terminalului GNL."

103. La articolul 179, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(7) ANRE monitorizeaza anual rezultatele calendarului de eliminare treptata a preturilor reglementate pentru clientii finali si propune Guvernului, dupa caz, valorificarea productiei interne a gazelor naturale pe piata interna pana la finalizarea calendarului aprobat."

104. La articolul 181 alineatul (3), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) incepand cu 1 ianuarie 2015, respectiv cu 1 ianuarie 2016, in conditiile art. 179 alin. (2) lit. a), si pana la 1 iulie 2021 o structura de amestec import/intern pentru cantitatea de gaze naturale destinata consumului clientilor casnici."

105. La articolul 194, dupa punctul 36 se introduce un nou punct, punctul 36^1, cu urmatorul cuprins:
"36^1. nerespectarea de catre operatorul de transport si de sistem a cerintelor prevazute in regulamentele europene, altele decat cele mentionate la pct. 35 si 36;"

106. La articolul 194, punctul 37 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"37. nerespectarea cerintelor privind transparenta prevazute in reglementarile ANRE, precum si in regulamentele europene;"

107. La articolul 194, dupa punctul 40 se introduce un nou punct, punctul 41, cu urmatorul cuprins:
"41. nerespectarea de catre furnizor a destinatiei cantitatilor de gaze naturale achizitionate din productia interna, necesare acoperirii consumului pe piata reglementata, in conditiile prezentei legi."

108. La articolul 195 alineatul (1) punctul 2, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) cu amenda de la 15.000 lei la 25.000 lei, cele de la pct. 3, 6, 8, 15, 16, 19, 21, 23, 30, 34 si 41;"

109. La articolul 195 alineatul (1) punctul 2, litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"e) cu amenda cuprinsa intre 5% - 10% din cifra de afaceri anuala, cele de la pct. 35 si 36^1."

110. La articolul 201, alineatul (2) se abroga.

Art. II
Procedura prevazuta la art. 62 alin. (1) lit. h6), precum si reglementarea prevazuta la art. 100 pct. 26 din Legea nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum aceasta a fost modificata si completata prin prezenta lege, se aproba prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

Art. III
Prevederile art. 30 alin. (7) din Legea nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, asa cum au fost modificate si completate prin prezenta lege, se aplica numai retelelor de energie electrica pentru care decizia de demarare a investitiei a fost aprobata dupa data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Art. IV
(1) Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 485 din 16 iulie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se articolelor o noua numerotare.
(2) Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei va adapta cadrul de reglementare in conformitate cu prevederile prezentei legi, in termen de 180 zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

Art. V
Legea petrolului nr. 238/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 535 din 15 iunie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, punctele 2, 7, 8 si 33 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"2. acord petrolier este actul juridic incheiat, potrivit prevederilor prezentei legi, intre autoritatea competenta si una sau mai multe persoane juridice romane ori straine, in vederea acordarii concesiunii petroliere;
.....................................................................................................................
7. concesiune petroliera semnifica operatiunea juridica prin care statul roman, reprezentat de autoritatea competenta, in calitate de concedent, transmite, pe o perioada determinata, unei persoane juridice romane sau straine, in calitate de concesionar:
a) dreptul si obligatia de a efectua, pe risc si cheltuiala proprii, operatiuni petroliere ce cad sub incidenta prezentei legi, in schimbul unei redevente;
b) dreptul de a utiliza bunurile aflate in proprietatea publica, necesare realizarii operatiunilor petroliere, in schimbul unei redevente;
8. concesionar este persoana juridica romana sau straina careia i se acorda concesiunea petroliera;
.....................................................................................................................
33. redeventa petroliera reprezinta suma datorata de catre titularii acordurilor petroliere bugetului de stat, in conditiile legii, pentru desfasurarea operatiunilor petroliere, precum si pentru utilizarea bunurilor proprietatea publica a statului in cadrul operatiunilor petroliere."

2. La articolul 2, dupa punctul 37 se introduce un nou punct, punctul 37^1, cu urmatorul cuprins:
"37^1. sistem de transport al petrolului reprezinta ansamblul conductelor magistrale interconectate care asigura colectarea petrolului extras din perimetrele de exploatare sau a celui provenit din import si dirijarea lui de la punctele de predare de catre producatori, respectiv importatori, la unitatile de prelucrare, spre centrele de distributie si consum sau la export, statiile de pompare si comprimare, rampele de incarcare-descarcare pe calea ferata, precum si toate instalatiile, echipamentele si dotarile aferente acestora;"

3. La articolul 14, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14
(1) Sistemul national de transport al petrolului este sistemul de transport al petrolului aflat in proprietatea publica a statului si este de importanta strategica."

4. La articolul 14, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Dreptul de operare a sistemului national de transport al petrolului se acorda unui titular de acord perolier, in conditiile legii."

5. La articolul 15, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 15
(1) Prin derogare de la prevederile pct.I subpct. 17 din anexa la Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare, investitiile efectuate din surse proprii ale titularului, concretizate in bunuri noi, similare celor prevazute la art. 14, dar care nu fac parte din sistemul national de transport al petrolului, au regimul juridic de bunuri proprietate privata si se pot conecta la acesta."

6. La capitolul III, denumirea sectiunii 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"
SECTIUNEA 1 - Tranzitul titeiului
"

7. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 16
Tranzitul titeiului se efectueaza prin conducte magistrale, pe baze contractuale, cu respectarea legislatiei in vigoare si a acordurilor internationale la care Romania este parte."

8. Articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 17
Contractele de tranzit al titeiului vor fi negociate de entitatile desemnate de statul roman cu entitatile corespondente din statele implicate, avand la baza si conditiile/clauzele contractuale stabilite potrivit mandatului autoritatilor competente."

9. La articolul 26, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 26
(1) Regimul juridic al transportului gazelor naturale se stabileste prin lege speciala."

10. La articolul 26, alineatul (3) se abroga.

11. La articolul 49 alineatul (2), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera b1), cu urmatorul cuprins:
"b1) o cota procentuala din valoarea veniturilor brute realizate din operatiuni petroliere de transport prin sisteme de transport, altele de cat Sistemul national de transport al petrolului, precum si din operatiunile petroliere efectuate prin terminalele petroliere, altele decat cele aflate in proprietatea publica a statului, cota determinata pe baza unei metodologii elaborate de autoritatea competenta si aprobata prin hotarare a Guvernului."

Art. VI
Legea petrolului nr. 238/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 535 din 15 iunie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, dandu-se textelor o noua numerotare.

******

Prezenta lege transpune art. 3 alin. (5), art. 3 alin. (9) lit. c), art. 5, art. 9 alin. (1) – (3) si (5) – (7), art. 10 alin. (2) si (5), art. 11 alin. (8), art. 13 alin. (4) si alin. (5) lit. b), art. 16 alin. (1), art. 25 alin. (1), art. 26 alin. (2) lit. c), art. 31 alin. (3), art. 37 alin. (1) lit. p) si q), art. 37 alin. (3) lit. b), art. 37 alin. (11), art. 38 alin. (1), art. 39 alin. (1), (4) si (8), precum si anexa I pct. 1 lit. a), b), c), d), e), f), g), h), i) si j) din Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piata interna a energiei electrice si de abrogare a Directivei 2003/54/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) L 211 din 14 august 2009 si, respectiv, art. 8, art. 9 alin.(1) – (3) si (5) – (7), art. 10 alin. (2) si (5), art. 13 alin. (1) si (5), art. 14 alin. (4) si alin. (5) lit. b), art. 16 alin. (1), art. 25 alin. (5), art. 36 alin. (9), art. 41 alin. (1) lit. d), g) si q), art. 41 alin. (3) lit. b), art. 41 alin. (6) lit. a) si c), art. 41 alin. (10) si (11), art. 42 alin. (1), art. 43 alin. (1), (4) si (8), art. 48, precum si anexa I pct. 1 lit. a), b), c), d), f), g), h) si i) din Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piata interna in sectorul gazelor naturale si de abrogare a Directivei 2003/55/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) L 211 din 14 august 2009.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.
Nu este


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
21 useri online

Useri autentificati: