DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente
Cursuri Lupu&Partners

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English

(P)Scoala de Muzica PianoForte, cursuri de canto, pian si vioara pentru copii si adulti

(P)Cursuri de Limbi Straine
(P)Traduceri si Interpretariat

Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea nr. 127/2013 privind aprobarea OUG nr. 121/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Legea nr. 127/2013Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 246 din 29 aprilie 2013

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 121 din 22 decembrie 2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 931 din 29 decembrie 2011, cu urmatoarea completare:
 • Dupa articolul VII se introduc sase noi articole, articolele VII^1-VII^6, cu urmatorul cuprins:
  "Art. VII^1
  La articolul 283 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:

  «(3^1) Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa este in cuantum de 500 lei si poate fi majorata prin hotarare a consiliului local, fara ca majorarea sa poata depasi 20% din aceasta valoare. Taxa se face venit la bugetul local.»

  Art. VII^2
  Ordonanta Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 201 din 30 august 1995, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  1. La articolul 1, alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
  «Art. 1
  Timbrul judiciar se aplica, in conditiile prezentei ordonante, actiunilor, cererilor, actelor si serviciilor de competenta tuturor instantelor judecatoresti, Ministerului Justitiei, Parchetului General de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.»

  2. La articolul 4, alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
  «Art. 4
  Cererilor adresate instantelor judecatoresti pentru eliberarea de copii si certificate, precum si oricaror altor cereri care nu fac obiectul activitatii de judecata, dar sunt supuse taxei de timbru, potrivit legii, li se aplica timbre judiciare de 0,15 lei.»

  3. Articolul 5 se abroga.

  4. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
  «Art. 6
  Raspunderea pentru realizarea emisiunilor si circulatia timbrului judiciar revine Ministerului Justitiei.
  Vanzarea timbrului judiciar se face de catre institutiile prevazute la art. 1 sau prin unitati autorizate sa vand timbre fiscale, pe baza de conventie, cu un comision de pana la 5% din valoarea acestuia.»

  5. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
  «Art. 7
  Sumele incasate din vanzarea timbrului judiciar se constituie ca venituri la bugetul de stat.»

  Art. VII^3
  Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 283 din 7 decembrie 1993, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

  1. La articolul 12, dupa punctul 43 se introduce un nou punct, punctul 44, cu urmatorul cuprins:
  «44. detinerea, folosirea si comercializarea plaselor monofilament in perimetrul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", precum si in orice alta zona cu statut de rezervatie naturala, recunoscut prin lege.»

  2. La articolul 13 alineatul (1), litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  «f) cele de la pct. 22, 23, 43 si 44, cu amenda de la 700 lei la 2.000 lei pentru persoane fizice si de la 1.500 lei la 4.000 lei pentru persoane juridice;».

  Art. VII^4
  La articolul 37 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  «(5) Constructiile executate fara autorizatie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, precum si cele care nu au efectuata receptia la terminarea lucrarilor, potrivit legii, nu se considera finalizate si nu pot fi intabulate in cartea funciara. In aceasta situatie se aplica in continuare sanctiunile prevazute de lege. Constructiile realizate inainte de 1 august 2001, care este data intrarii in vigoare a Lwgii nr. 453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor, se intabuleaza, in lipsa autorizatiei de construire, in baza certificatului de atestare fiscala prin care se atesta achitarea tuturor obligatiilor fiscale de plata datorate autoritatii administratiei publice locale in a carei raza se afla situata constructia, precum si a documentatiei cadastrale. In cazul in care constructiile nu sunt inregistrate la autoritatea administratiei publice locale competente, acestea se inregistreaza daca se achita impozitul aferent pe ultimii 5 ani anteriori depunerii declaratiei fiscale, inclusiv pentru anul in curs.»

  Art. VII^5
  Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 83 din 7 februarie 2013, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

  1. La articolul 9, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  «(4) Tarifele pentru cererile avand ca obiect furnizarea serviciilor prestate de Agentia Nationala si unitatile sale subordonate pot fi incasate de notarii publici in numele si pe seama Agentiei Nationale, pe chitantiere si facturiere ale acestei institutii sau pe bonuri fiscale proprii. In vederea acoperirii cheltuielilor de incasare si virare, se percepe un comision din tarifele incasate. Chitantierele si facturierele sunt puse la dispozitie de catre Agentia Nationala si sunt inscriptionate cu datele sale de identificare. Tarifele incasate de notarii publici sunt virate, pana la data de 25 a lunii urmatoare, in contul Agentiei Nationale deschis la Trezoreria Statului. Metodologia de incasare si virare a tarifelor de publicitate imobiliara se stabileste de Agentia Nationala si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din romania prin protocol, care se aproba in conditiile alin. (3). Evidenta tarifelor incasate de notarii publici in conditiile prezentei legi se tine separat de evidenta financiar-contabila a biroului norarial.»

  2. La articolul 24, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  «(4) Drepturile reale imobiliare si promisiunea de a incheia un contract avand ca obiect dreptul de proprietate asupra imobilului sau un alt drept in legatura cu acesta, inscrise in baza unor acte juridice in care partile au stipulat rezilierea sau rezolutiunea in baza unor pacte comisorii, se radiaza in baza unei:
  a) declaratii in forma autentica a partilor;
  b) incheieri de certificare fapte, prin care notarul public constata indeplinirea pactului comisoriu, la solicitarea partii interesate;
  c) hotarari judecatoresti.»

  3. La articolul 24, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
  «(5) Promisiunea de a incheia un contract avand ca obiect dreptul de proprietate asupra imobilului sau un alt drept real in legatura cu acesta si actele de alipire si dezlipire a imobilelor inscrise in cartea funciara se incheie in forma autentica, sub sanctiunea nulitatii absolute.»

  4. La articolul 36, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  «(2) Constructiile realizate inainte de 1 august 2001, care este data intrarii in vigoare a Legii nr. 453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor, se intabuleaza, in lipsa autorizatiei de construire, in baza certificatului de atestare fiscala prin care se atesta achitarea tuturor obligatiilor fiscale de plata datorate autoritatii administratiei publice locale in a carei raza se afla situata constructia, precum si a documentatiei cadastrale.»

  Art. VII^6
  La articolul 8 alineatul (2) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 631 din 23 septembrie 2009, dupa litera d) se introduce o noua litera, litera d^1), cu urmatorul cuprins:
  «d^1) in cadrul numarului de calatorii stabilit pentru titulari conform lit. b) si c), acestia le pot folosi si pentru insotitori. Tichetele de calatorie gratuite pot fi ridicate si utilizate si de catre sotul/sotia sau de catre alte persoane mandatate de titulari sa le reprezinte interesele, pe baza de imputernicire cu data certa, insotita de o copie a actului de identitate al titularului tichetului, nefiind necesara prezenta titularului la momentul realizarii calatoriei.»"

  Art. II
  Contribuabilii care depun declaratia fiscala la autoritatea administratiei publice locale competente potrivit prevederilor art. 37 alin. (5) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, si care efectueaza plata in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi nu datoreaza obligatii fiscale accesorii.  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  OUG 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale. Ordonanta de urgenta 44/2015
  Legea 197/2015 privind aprobarea OUG 8/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte masuri fiscal-bugetare. Lege nr. 197/2015
  Ordin nr. 1407/1917/2014 privind aprobarea Procedurii de predare-primire a informatiilor transmise de catre unitatea administrativ-teritoriala beneficiara a sumelor incasate in contul 21.03.02.17 "Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici"
  Ordin 2906/2014 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
  Ordin 3001/2014 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.582/2013 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii
  Amnistia fiscala pentru bugetari. Legea 124/2014 privind unele masuri referitoare la veniturile de natura salariala ale personalului platit din fonduri publice. Lege nr. 124/2014, amnistia fiscala pentru bugetari
  Amnistia fiscala pentru mame. Legea 126/2014 pentru modificarea OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, precum si pentru stabilirea unor masuri in vederea recuperarii debitelor inregistrate cu titlu de indemni
  Ordin 1090/2014 privind imputernicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspectie economico-financiara de a constata contraventiile si a aplica sanctiunile prevazute de Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010
  OUG 40/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri fiscale. Ordonanta de urgenta 40/2014
  Ordin 3816/2013 privind conditiile de delegare a competentei altui organ de inspectie fiscala pentru efectuarea unei actiuni de inspectie fiscala
  Ordin 3751/2013 privind competenta de efectuare a activitatilor de analiza de risc si selectare a persoanelor fizice care vor fi supuse verificarii fiscale prealabile documentare
  Legea 245/2013 pentru ratificarea Protocolului dintre Romania si Republica Austria si a Protocolului aditional, semnate la Viena la 1 octombrie 2012, de modificare a Conventiei pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privir
  Ordin 512/2013 privind aprobarea Procedurii de compensare conform art. VI din OUG 12/2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale si prorogarea unor termene
  Legea 50/2013 privind modificarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale. Lege nr. 50/2013
  Ordin nr. 1951/2012 pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ANAF 1294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic
  Ordin nr. 3294/2011 privind competenta de exercitare a verificarii situatiei fiscale personale
  HG 564/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea ANAF. Hotararea nr. 564/2011c
  Ordin 2137/2011 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
  Legea 46/2011 privind aprobarea OUG 39/2010 pentru modificarea si completarea OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala. Lege nr. 46/2011
  Hotararea nr. 4/2011 pentru aprobarea Normelor de certificare a declaratiilor fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice, cu exceptia celor pentru care este obligatorie auditarea
  Drept financiar. Editia 2
  Postolache Rada

  Pret: 69.9 lei
  59.42 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica • Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  76 useri online

  Useri autentificati: