DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 122/2015 pentru aprobarea unor masuri in domeniul promovarii producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie si privind modificarea si completarea unor acte normativePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 387 din 3 iunie 2015

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1
(1) Producatorii de energie electrica si, respectiv, operatorii economici prevazuti la art. II alin. (3) si, respectiv, alin. (3^1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/2011 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 134/2012, pentru care nu au fost emise decizii individuale de autorizare din partea Comisiei Europene in termen de 24 de luni de la data acreditarii, din motive neimputabile lor, pot solicita Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, denumita in continuare ANRE, o noua decizie de acreditare temporara pentru a beneficia de numarul de certificate verzi prevazut la art. 6 alin. (2) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de la data emiterii noii decizii de acreditare temporara, pana la data emiterii deciziei de autorizare din partea Comisiei Europene.
(2) In cazul producatorilor de energie electrica si, respectiv, al operatorilor economici prevazuti la art. II alin. (3) si, respectiv, alin. (3^1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.88/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.134/2012, eventualele diferente negative dintre numarul de certificate verzi primite si numarul de certificate verzi cuvenite conform deciziei individuale a Comisiei Europene se vor regulariza in baza unei decizii emise de ANRE, prin emiterea pentru tranzactionare a unor certificate verzi suplimentare in favoarea acestora, in maximum 24 de luni de la data emiterii deciziei Comisiei Europene.

Art. 2
(1) Operatorul economic care detine capacitati instalate intre 125 MW si 250 MW si care nu a beneficiat de sistemul de promovare prin certificate verzi, va fi acreditat de catre ANRE fara necesitatea obtinerii deciziei individuale de autorizare din partea Comisiei Europene.
(2) Operatorul economic care detine capacitati instalate intre 125 MW si 250 MW si care se incadreaza in prevederile art. II alin. (3^1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 134/2012, pentru care nu au fost emise decizii individuale de autorizare din partea Comisiei Europene, va fi acreditat de catre ANRE fara necesitatea obtinerii deciziei individuale de autorizare din partea Comisiei Europene. Eventualele diferente dintre numarul de certificate verzi primite si numarul de certificate verzi cuvenite conform prevederilor legale, se vor regulariza in maximum 24 de luni de la data emiterii acreditarii.

Art. 3
(1) Ministerul de resort in colaborare cu ANRE elaboreaza mecanismul de deschidere a schemei de promovare prin certificate verzi a producerii energiei electrice din surse regenerabile, catre producatorii din alte state membre ale Uniunii Europene.
(2) Mecanismul de deschidere a schemei de promovare prin certificate verzi prevazut la alin. (1) se aproba prin hotarare a Guvernului.
(3) In termen de 120 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului privind aprobarea mecanismului de deschidere a schemei de promovare prin certificate verzi prevazut la alin. (1), ANRE va adapta cadrul de reglementare in vigoare pentru a putea pune in aplicare acest mecanism, pe baza acordurilor de reciprocitate incheiate in prealabil cu fiecare stat membru al Uniunii Europene.


Art. 4
(1) Sistemul de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie stabilit prin Legea nr. 220/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se aplica pentru energia produsa din surse regenerabile de energie si vanduta la preturi negative.
(2) In termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, ANRE va modifica reglementarile in vigoare pentru a putea pune in aplicare prevederile alin. (1).

Art. 5
(1) Ministerul de resort impreuna cu ANRE elaboreaza si supune spre aprobare Guvernului schema de ajutor de stat pentru sprijinirea producerii energiei din surse regenerabile de energie in centrale electrice cu puteri instalate sub 500 kW pe centrala, prin preturi reglementate definite pe fiecare tehnologie, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata interna in aplicarea articolelor 107 si 108 din tratat.
(2) Schema de ajutor de stat prevazuta la alin. (1) se elaboreaza de ministerul de resort impreuna cu ANRE, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, si se aproba prin hotarare a Guvernului in termen de 30 de zile de la data comunicarii acesteia de catre ministerul de resort.


Art. 6
Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 577 din 13 august 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 3 alineatul (6), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) energia electrica produsa din deseuri industriale si/sau municipale achizitionate din import, indiferent de puterea instalata a centralei electrice;"

2. La articolul 4, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(7) In luna decembrie, ANRE stabileste prin ordin cota anuala obligatorie de achizitie de certificate verzi estimata pentru anul urmator, numarul de certificate verzi estimate a fi emise pe baza informatiilor privind energia electrica estimata a se produce din surse regenerabile de energie pentru anul urmator si consumul final de energie electrica estimat pentru anul urmator."

3. La articolul 8 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) energia electrica achizitionata si utilizata de furnizorii de energie electrica, pentru consumul final al acestora, cat si cea facturata catre consumatorii finali;"

4. La articolul 8, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) In cadrul obligatiei anuale de achizitie de certificate verzi conform alin. (2), furnizorii de energie electrica si producatorii prevazuti la alin. (1) sunt obligati sa achizitioneze trimestrial un numar de certificate verzi egal cu produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achizitie de certificate verzi stabilite pentru anul respectiv, in conditiile art. 4 alin. (7), si cantitatea de energie electrica prevazuta la alin. (1), exprimata in MWh, facturata sau autofurnizata trimestrial consumatorilor finali."

5. La articolul 8, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Furnizorii de energie electrica si producatorii prevazuti la alin. (1) sunt obligati sa transmita trimestrial si anual la ANRE, in formatul si la termenele precizate de aceasta, cantitatile de energie electrica pentru care au obligatia achizitiei de certificate verzi.
(4) In factura de energie electrica transmisa consumatorilor finali, valoarea certificatelor verzi se factureaza separat fata de tarifele/preturile pentru energia electrica, precizandu-se temeiul legal.
Aceasta valoare reprezinta produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achizitie de certificate verzi (CV/MWh) estimate de catre ANRE, cantitatea de energie electrica facturata (MWh) si pretul certificatelor verzi, calculat ca pret mediu ponderat al tranzactiilor din piata centralizata a certificatelor verzi in luna anterioara lunii de facturare sau ultima medie ponderata lunara disponibila."

6. La articolul 12, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) ANRE stabileste in termen de 45 de zile de la incheierea fiecarui trimestru, pentru trimestrul precedent si pentru fiecare operator economic care are obligatia achizitiei de certificate verzi, pe baza numarului de certificate verzi achizitionate si a energiei electrice facturate clientilor finali sau autofurnizata, gradul de indeplinire a cotei anuale obligatorii de achizitie de certificate verzi pentru trimestrul precedent."

7. La articolul 12, dupa alineatul (2^2) se introduc doua noi alineate, alineatele (2^3) si (2^4), cu urmatorul cuprins:
"(2^3) Furnizorii de energie electrica si producatorii care au obligatia de achizitie de certificate verzi si care realizeaza cota obligatorie anuala de achizitie de certificate verzi pentru trimestrul precedent intr-o proportie mai mica de 90% fata de cota anuala obligatorie, se sanctioneaza cu amenda egala cu produsul dintre valoarea maxima a certificatelor verzi stabilita anual de ANRE conform prevederilor legale si numarul de certificate verzi neachizitionate corespunzator diferentei dintre 90% din cota anuala obligatorie si cota realizata la nivelul fiecarui trimestru ramanand obligativitatea indeplinirii cotei anuale obligatorii, caz in care cuantumul amenzii va fi cel prevazut la alin.(2).
(2^4) Pana la 31 decembrie 2015, pentru furnizorii consumatorilor industriali care au depus documentatia pentru obtinerea acordului de exceptare in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificarile si completarile ulterioare, conform art. 8 alin (8), pentru cantitatea contractata cu acestia sau autofurnizata acestora, obligatia de achizitie a certificatelor verzi este considerata a fi numai anuala, pana la solutionarea cererilor si emiterea acordului de exceptare sau respingerea cererii de emiterere a acordului de exceptare solicitat de fiecare dintre respectivii consumatori industriali."

8. La articolul 26, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 26
(1) Un operator economic care dezvolta instalatii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalata mai mare de 250 MW si care indeplineste conditiile pentru aplicarea sistemului de promovare stabilit prin prezenta lege intocmeste si transmite documentatia necesara notificarii individuale a masurii de sprijin catre Comisia Europeana, in conformitate cu prevederile pct. (20) lit. (b) din Comunicarea Comisiei Orientari privind ajutoarele de stat pentru protectia mediului si energie pentru perioada 2014-2020 (2014/C 200/01), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 200 din 28 iunie 2014.
(2) Operatorii economici solicitanti beneficiaza de sistemul de promovare prevazut de prezenta lege numai dupa autorizarea acestora de catre Comisia Europeana si numai pentru tehnologiile de producere a energiei electrice din surse regenerabile mentionate in decizia de autorizare, respectiv dupa obtinerea deciziei de autorizare a ajutorului individual din partea Comisiei Europene, in cazul operatorului economic prevazut la alin. (1)."

9. La articolul 30, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. c), d), e) si f) se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 10.000 lei, in cazul persoanelor fizice, si cu amenda de la 10.000 lei la 100.000 lei, in cazul persoanelor juridice." 10. La articolul 30, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Contraventia prevazuta la alin. (1) litera a) se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 100.000 lei si cu pana la 5% din cifra de afaceri pentru nerespectarea repetata, de cel putin doua ori intr-un an calendaristic."

Art. 7
Articolul II din Legea nr. 23/2014 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 184 din 14 martie 2014, se modifica dupa cum urmeaza:
"Art. II
(1) Producatorii de energie electrica din surse regenerabile de energie care detin centrale electrice care beneficiaza de sistemul de promovare, cu puteri instalate de cel mult 1 MW pe producator si cel mult 2 MW pe producator pentru cogenerare de inalta eficienta pe baza de biomasa, pot incheia contracte bilaterale de vanzare/cumparare a energiei electrice si a certificatelor verzi negociate direct numai cu furnizorii consumatorilor finali, prin derogare de la art. 23 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Producatorii de energie electrica din surse regenerabile de energie care detin centrale electrice cu putere instalata cuprinsa de la 1 MW la 3 MW pe producator, respectiv, de la 2 MW la 3 MW pe producator pentru cogenerare de inalta eficienta pe baza de biomasa care beneficiaza de sistemul de promovare si care se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, pot incheia contracte bilaterale de vanzare/cumparare a energiei electrice negociate direct, prin derogare de la art. 23 din Legea nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Producatorii de energie electrica din surse regenerabile de energie mentionati la alin. (1) si (2) au obligatia de a transmite la Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei pretul si cantitatea de energie electrica din surse regenerabile de energie vanduta in baza contractelor bilaterale de vanzare/cumparare a energiei electrice negociate direct in termen de 3 zile de la finalizarea tranzactiei, precum si datele si informatiile in formatul si la termenele prevazute in reglementarile emise de autoritatea mentionata.
(4) Constituie contraventie neprezentarea de catre producatorii prevazuti la alin. (3), la termenele stabilite, a datelor/informatiilor solicitate de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei in baza prezentei legi sau furnizarea incorecta ori incompleta de astfel de date/informatii.
(5) Contraventia prevazuta la alin. (4) se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 10.000 lei, in cazul persoanelor fizice, si cu amenda de la 10.000 lei la 100.000 lei, in cazul persoanelor juridice. In cazul producatorilor cu puteri instalate de peste 100 kW, aplicarea amenzii prevazute este insotita si de suspendarea licentei de producator pe o perioada de 3 luni.
(6) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei.
(7) Prin derogare de la art. 8 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, sumele provenite din aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (4) vor fi utilizate pentru sustinerea unor masuri de politica de eficienta energetica. Sumele mentionate se vor vira in contul fondului specializat pentru investitii in eficienta energetica, incepand cu data constituirii acestuia.
(8) Contraventiilor prevazute la alin. (4) le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare."


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Camera Deputatilor

Poate fi de interes si:
Legea 267/2015 privind aprobarea OUG 91/2014 pentru modificarea si completarea OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
HG 1104/2014 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului
Legea 174/2014 privind aprobarea OUG 35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012
Legea 127/2014 pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 si a Legii petrolului nr. 238/2004. Lege nr. 127/2014
OG 28/2014 privind unele masuri pentru dezvoltarea infrastructurii de stocare a energiei electrice si de echilibrare a Sistemului electroenergetic national, prin construirea si operarea centralelor hidroelectrice cu acumulare prin pompaj cu putere in
Ordin 64/2014 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clientii finali
Legea 121/2014 privind eficienta energetica. Lege nr. 121/2014
Ordin 54/2014 privind unele masuri pentru dezvoltarea pietei gazelor naturale
OUG 35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012. Ordonanta de urgenta 35/2014
HG 224/2014 pentru aprobarea cotei de energie electrica produsa din surse regenerabile de energie care beneficiaza de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru anul 2014. Hotarare 224/2014
Ordin nr. 14/2014 privind actualizarea valorilor-limita de tranzactionare a certificatelor verzi si a contravalorii unui certificat verde neachizitionat, aplicabile pentru anul 2014
Legea 23/2014 pentru aprobarea OUG 57/2013 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
Ordin 12/2014 privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi aferenta anului 2013
OUG 6/2014 privind exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor ce decurg din calitatea de actionar al statului la Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica ? S.A. si la Societatea Nationala de Transport Gaze Natura
Ordin 80/2013 pentru aprobarea Conditiilor generale asociate autorizatiei de infiintare si a Conditiilor generale asociate licentei pentru exploatarea comerciala a capacitatilor de producere a energiei electrice si, dupa caz, a energiei termice produ
Ordin 73/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a pietei intrazilnice de energie electrica
OUG 95/2013 pentru modificarea si completarea art. 5 din OUG 75/2013 privind unele masuri pentru reorganizarea prin divizare partiala a Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum si
Legea 226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008 pentru modificarea si completarea OUG 195/2005 privind protectia mediului. Lege nr. 226/2013
OUG 75/2013 privind unele masuri pentru reorganizarea prin divizare partiala a Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri privind activitatea Dep
OUG 79/2013 privind modificarea si completarea Legii imbunatatirilor funciare nr. 138/2004, pentru completarea OUG 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare, precum si pentru modificarea literei e) a alineatulu
Drept constitutional. Editia 2
Deaconu Stefan

Pret: 49.9 lei
42.42 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
82 useri online

Useri autentificati: