DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 113/2013 pentru aprobarea OUG 93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara. Lege nr. 113/2013Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 234 din 23 aprilie 2013

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 93 din 18 decembrie 2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 874 din 21 decembrie 2012, cu urmatoarele modificari si completari:

1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1
(1) Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza infiintarea, obiectivele, atributiile, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara.
(2) Autoritatea de Supraveghere Financiara, denumita in continuare A.S.F., se infiinteaza ca autoritate administrativa autonoma, de specialitate, cu personalitate juridica, independenta, autofinantata, care isi exercita atributiile potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, prin preluarea si reorganizarea tuturor atributiilor si prerogativelor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor (C.S.A.) si Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (C.S.S.P.P.).
(3) In exercitarea atributiilor sale, stabilite de prezentul act normativ, activitatea A.S.F. nu va fi ingradita de nicio alta autoritate.
(4) A.S.F. are sediul central in municipiul Bucuresti si poate avea sedii secundare si reprezentante in functie de necesitati."

2. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 2
(1) In sensul prezentei ordonante de urgenta, A.S.F. exercita atributii de autorizare, reglementare, supraveghere si control asupra:
a) intermediarilor de operatiuni cu instrumente financiare; societatilor de servicii de investitii financiare; organismelor de plasament colectiv; societatilor de administrare a investitiilor; consultantilor de investitii financiare, pietelor de instrumente financiare; operatorilor de piata si de sistem; depozitarilor centrali; caselor de compensare-decontare; contrapartilor centrale; operatiunilor de piata; emitentilor de valori mobiliare; Fondului de compensare a investitiilor; altor persoane fizice sau juridice ce desfasoara activitati conform prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 514/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontarii in sistemele de plati si in sistemele de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonantei Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garantie financiara, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 222/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) societatilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, a societatilor mutuale, denumite in continuare asiguratori, respectiv reasiguratori, precum si a intermediarilor in asigurari, supravegherea asiguratorilor si reasiguratorilor care isi desfasoara activitatea in sau din Romania, supravegherea activitatii intermediarilor in asigurari si reasigurari, precum si a altor activitati in legatura cu acestea, conform prevederilor Legii nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor, republicata, Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiara si falimentul societatilor de asigurare, cu modificarile ulterioare;
c) sistemului de pensii private, conform Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 187/2011 privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalitatii de tratament intre femei si barbati in ceea ce priveste accesul la bunuri si servicii si furnizarea de bunuri si servicii, aprobata cu modificari prin Legea nr. 62/2009;
d) tuturor entitatilor, institutiilor, operatorilor de piata si emitentilor de valori mobiliare, precum si operatiunilor si instrumentelor financiare reglementate de legislatia secundara emisa anterior intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private in sprijinul si pentru implementarea legislatiei primare aferente pietei financiare.
(2) A.S.F. este autoritatea competenta din Romania in sensul art. 22 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.060/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agentiile de rating de credit, cu modificarile si complearile ulterioare, si are atributiile si competentele stabilite prin acesta, exercitate in conformitate cu prevederile statutului propriu.
(3) A.S.F. este autoritatea competenta din Romania in sensul art. 11 din Directiva 2003/6/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind utilizarile abuzive ale informatiilor confidentiale si manipularile pietei, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) A.S.F. este autoritatea competenta din Romania in sensul art. 48 din Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind pietele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE si 93/6/CEE ale Consiliului si a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European si a Consiliului si de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului.
(5) A.S.F. este autoritatea competenta la nivel national pentru aplicarea si urmarirea respectarii actelor normative de directa aplicabilitate emise la nivelul Uniunii Europene, in domeniile prevazute de prezentul act normativ, precum si pentru transpunerea si implementarea in legislatia nationala a acelor prevederi emise la nivelul Consiliului UE, Parlamentului UE, Comisiei Europene, precum si al altor autoritati europene.
(6) A.S.F. este unica autoritate nationala competenta pentru reprezentarea intereselor Romaniai in cadrul Organizatiei Internationale a Comisiilor de Valori Mobiliare IOSCO, Autoritatii Europene pentru Valori Mobiliare si Piete ESMA, Autoritatii Europene de Supraveghere pentru Asigurari si Pensii Ocupationale EIOPA si Asociatiei Internationale a Supraveghetorilor in Asigurari IAIS, fiind membra de drept a acestor autoritati internationale, in baza legislatiei internationale aplicabile."

3. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4
A.S.F., membrii conducerii si personalul acesteia nu vor solicita si nu vor accepta instructiuni de orice naturar de la nicio alta institutie, organism sau autoritate in exercitarea atributiilor lor conferite de lege."

4. La articolul 6, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6
(1) Atributiile si prerogativele A.S.F., inclusiv conditiile de exercitare a acestora, precum si masurile si sanctiunile ce pot fi aplicate de A.S.F. sunt cele din actele normative prevazute la art. 2 alin. (1).'

5. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7
(1) Orice persoana fizica sau juridica are dreptul de a se adresa instantelor judecatoresti competente daca se considera vatamata de aplicarea necorespunzatoare sau de neaplicare de catre A.S.F. a dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta.
(2) A.S.F. este singura autoritate in masura sa se pronunte asupra considerentelor de oportunitate, a evaluarilor si analizelor calitative care stau la baza emiterii actelor sale."

6. Titlul capitolului III se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"CAPITOLUL III - Conducerea, organizarea si functionarea A.S.F."


7. La articolul 8, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 8
(1) A.S.F. este condusa de un consiliu format din 17 membri, dintre care un presedinte, un prim-vicepresedinte si 3 vicepresedinti, care sunt membri executivi. Fiecare dintre cei 3 vicepresedinti are atributii specifice corespunzatoare unuia dintre cele 3 sectoare de supraveghere financiara. In hotararea Parlamentului Romaniei de numire a acestora se stabileste sectorul de suprave financiara pentru care sunt numiti. Ceilalti 12 membri sunt membri neexecutivi.
......
(3) Comisiile reunite prevazute la ALIn. (2) efectueaza selectia candidatilor ce urmeaza sa fie numiti, exclusiv pe baza experientei profesiOnale in domeniul financiar, al insTitutiilor de credit si/sau al institutiilor financiare nebancare de minimum 7 ani pentru membrii care formeaza conducerea executiva si de minimum 5 ani pentru ceilalti membri."

8. La articolul 9, dupa litera a) se introduce o noua litera, litera a^1), cu urmatorul cuprins:
"a^1) sa detina diplima de studii de invatamant superior de lunga durata;".

9. La articolul 9, literele b)-d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"b) sa nu fie senatori, deputati sau membri ai vreunui partid politic ori organizatie politica pe perioada exercitarii mandatului;
c) sa nu exercite o alta profesie sau sa nu ocupe o functie publica ori privata, cu exceptia posibilitatii desfasurarii de activitati didactice si cercetare stiintifica, cu evitarea conflictului de interese;
d) sa nu fie membri in consiliile de administratiei, consiliile de supraveghere, directorate sau in comisiile de cenzori, sa nu detina functia de director ori alte functii la urmatoarele entitati:
1. cele care vizeaza activitatea intermediarilor in instrumente financiare si a organismelor de plasament colectiv;
2. societatile de administrare a investitiilor;
3. cele care vizeaza activitatea asiguratorilor, reasiguratorilor, intermediarilor in asigurari si reasigurari si a altor activitati in legatura cu acestea;
4. cele care vizeaza sistemul de pensii private, conform Legii nr. 411/2004, republicata, cu modificarile si complearile ulterioare;
5. societatile de investitii financiare;".

10. La articolul 9, dupa litera d) se introduce o noua litera, litera d^1), cu urmatorul cuprins:
"d^1) sa nu detina el si/sau membrii familiilor lor pana la gradul al treilea inclusiv, direct sau indirect, o participare de peste 5% din capitalul entitatilor prevazute la alit. d) sau din drepturile de vot ori o participatie care sa permita exercitarea unei influente semnificative asupra luarii deciziilor in adunarea generala sau in consiliul de administratie al acetora;".

11. La articolul 9, litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"g) sa nu fie soti si nici rude ori afini pana la gradul al treilea cu membrii Guvernului si membrii Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei."

12. La articolul 10, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10
(1) Revocarea din functie a unui membri al Consiliului A.S.F. se face conform procedurii prevazute la art. 8 alin. (2), cand acesta nu mai indeplineste conditiile prevazute la art. 9."

13. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 13
(1) Presedintele reprezinta A.S.F. ca autoritate administrativa autonoma, ca persoana juridica de drept public si in raporturi de drept comun si este ordonator de credite.
(2) In cazul imposibilitatii temporare de exercitare a prerogativelor presedintelui, reprezentarea A.S.F. revine prim-vicepresedintelui."

14. La articolul 14, alineatele (1)-(3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 14
(1) Convocarea Consiliului A.S.F. se face de catre presedinte si/sau prim-vicepresedinte ori de cate ori este necesar sau la solicitarea a cel putin 9 membri ai acestuia.
(2) Consiliul A.S.F. delibereaza valabil in prezenta a cel putin jumatate plus unu dintre membrii sai, incluzand presedintele sau, in absenta acestuia, prim-vicepresedintele.
(3) Hotararile sunt adoptate cu votul a 2/3 din numarul membrilor prezenti."

15. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 15
(1) Structura organizatorica, numarul de posturi, atributiile de conducere si de executie ale personalului, criteriile de angajare si selectare a personalului care sa asigure desfasurarea in bune conditii a activitatii se stabilesc de catre Consiliul A.S.F.
(2) Consiliul A.S.F. aproba organigrama, regulamentul de organizare si functionare si regulamentul intern si stabileste prin regulament propriu regimul si principiile privind remunerarea membrilor Consiliului si a personalului angajat. In baza acestuia, Consiliul hotaraste nivelul remunerarii membrilor sai si a personalului angajat, cu luarea in considerare a nivelului remuneratiei acordate unor pozitii si functii similare din piata financiara."

16. La articolul 18 alineatul (2), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:
"d) venituri din instrainarea de mijloace fixe si obiecte de inventar din patrimoniul propriu, devenite disponibile."

17. La articolul 18, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Cheltuielile sunt stabilite prin bugetul anual al A.S.F., in conformitate cu obiectivele si sarcinile acesteia."

18. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 19
(1) Bugetul anual de venituri si cheltuieli se aproba de catre Consiliul A.S.F. si se verifica in executie, conform practicilor si procedurilor controlului si auditului intern.
(2) Excedentul din bugetul de venituri si cheltuieli inregistrat la sfarsitul anului se raporteaza ca sursa de finantare in anul urmator, iar deficitul se acopera din sursele anului urmator."

19. La articolul 22, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 22
(1) A.S.F. preia de la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, de la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si de la Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, pe baza de protocoale de predare-preluare incheiate cu fiecare dintre acestea, in termen de 15 zile de la data numirii membrilor Consiliului A.s.F., dar nu mai tarziu de 30 aprilie 2013, disponibilitatile banesti existente in conturi si patrimoniul stabilit pe baza situatiilor financiare intocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si celelalte drepturi si obligatii ce decurg din acestea."

20. Articolul 24 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 24
(1) A.S.F. isi exercita prerogativele prevazute la art. 2 alin. (1) incepand cu data incheierii protocolului de predare-preluare prevazut la art. 22 alin. (1), dar nu mai tarziu de 30 aprilie 2013. La aceeasi data, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private se desfiinteaza si mandatele membrilor acestor autoritati, respectiv ale membrilor conducerii acestora inceteaza de drept.
(2) Pana la data semnarii protocolului de predare-preluare, in conditiile alin. (1), Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private isi continua activitatea potrivit legislatiei in vigoare."

21. La articolul 25, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Fondul de compensare a investitorilor S.A., Fondul de garantare a asiguratilor si Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private vor fi administrate si utilizate conform destinatiilor specifice fiecaruia dintre aceste fonduri."

Art. II
(1) Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului preia fara plata toate drepturile si obligatiile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, rezultate din actele juridice prin care Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare a fost obligata, ca parte responsabila civilmente, la plata de despagubiri catre investitorii la Fondul National de Investitii.
(2) Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului se subroga in toate drepturile si obligatiile procesuale ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si dobandeste calitatea procesuala pe care aceasta o are, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, in toate procesele si cererile aflate pe rolul instantelor judecatoresti, indiferent daca este vorba de faza de judecata sau de executare silita.
(3) Executarea obligatiilor de plata ale Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului prevazute la alin. (1) se asigura din veniturile bugetului de venituri si cheltuieli aferente activitatii de privatizare si de valorificare a activelor statului.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona. Lege nr 35/2020
Legea 12/2017 privind supravegherea macroprudentiala a sistemului financiar national
OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. Ordonanta de urgenta 40/2015
Legea 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice. Insolventa persoanelor fizice
Legea 29/2015 pentru aprobarea OUG 113/2013 privind unele masuri bugetare si pentru modificarea si completarea OUG 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului. Lege nr. 29/2015
Legea 16/2015 pentru aprobarea OG 14/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul ach
HG 32/2015 pentru aprobarea sprijinului financiar exceptional cu caracter temporar care se acorda producatorilor agricoli din sectorul fructe si legume. Hotararea 32/2015
HG 48/2015 privind stabilirea sistemului de management si control in vederea gestionarii fondurilor acordate Romaniei prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, in domeniul Afaceri interne
OUG 90/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital. Ordonanta de urgenta 90/2014
OUG 91/2014 pentru modificarea si completarea OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Ordonanta de urgenta nr. 91/2014
OUG 79/2014 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991. Ordonanta de urgenta nr. 79/2014
OUG 58/2014 privind stabilirea unor masuri financiare si pentru modificarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 58/2014
Ordin 1090/2014 privind imputernicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspectie economico-financiara de a constata contraventiile si a aplica sanctiunile prevazute de Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010
OUG 52/2014 privind stabilirea unor masuri financiare si pentru interpretarea unor prevederi legale. Ordonanta de urgenta nr. 52/2014
Ordin 698/2014 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare si aplicare a Testului IMM
HG 452/2014 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobate prin Hotararea Guver
OUG 29/2014 pentru modificarea si completarea OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta. Ordonanta de urgenta 29/2014
OUG 32/2014 pentru modificarea si completarea anexei la OUG 198/2005 privind constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficia
OUG 25/2014 privind unele masuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de aparare si reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta 25/2014
Ordin 656/2014 privind aprobarea Procedurii de solicitare si punere la dispozitia Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar a imprumuturilor de la Guvern
Investitii imobiliare. Fundamente, practici si studii de caz
Capraru Bogdan,Muler Onofrei

Pret: 29.9 lei
25.41 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
64 useri online

Useri autentificati: