DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a ContestatiilorPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 393 din 23 mai 2016

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Prezenta lege reglementeaza remediile, caile de atac si procedura de solutionare a acestora, pe cale administrativ-jurisdictionala sau judiciara, in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune, precum si organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

(2) Prezenta lege se aplica si cererilor avand ca obiect acordarea despagubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate in cadrul procedurii de atribuire, precum si celor privind executarea, anularea, rezolutiunea, rezilierea sau denuntarea unilaterala a contractelor.
(3) Scopul prezentei legi il constituie asigurarea, la nivel national, a unor mecanisme si proceduri efective, rapide si eficiente de sesizare si remediere a neregulilor, care sa garanteze respectarea dispozitiilor legale privind atribuirea contractelor.


Art. 2
(1) Orice persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim printr-un act al unei autoritati contractante sau prin nesolutionarea in termenul legal a unei cereri poate solicita anularea actului, obligarea autoritatii contractante la emiterea unui act sau la adoptarea de masuri de remediere, recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim, pe cale administrativ-jurisdictionala sau judiciara, potrivit prevederilor prezentei legi.
(2) Oricare dintre membrii unei asocieri a unor operatori economici, fara personalitate juridica, poate formula orice cale de atac reglementata de prezenta lege.

Art. 3
(1) In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos semnifica, dupa cum urmeaza:
a) act al autoritatii contractante - orice act administrativ emis in legatura cu o procedura privind atribuirea unui contract, orice operatiune administrativa care produce sau poate produce efecte juridice, neindeplinirea in termenul legal a unei obligatii prevazute de legislatia in materie, omisiunea ori refuzul de a emite un act sau de a efectua o anumita operatiune, in legatura cu sau in cadrul procedurii de atribuire;
b) autoritate contractanta - oricare dintre urmatoarele:
(i) autoritatea contractanta, astfel cum este definita in legislatia privind achizitiile publice;
(ii) autoritatea contractanta sau entitatea contractanta, astfel cum este definita in legislatia privind achizitiile sectoriale;
(iii) autoritatea contractanta sau entitatea contractanta, astfel cum este definita in legislatia privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii;
c) contract - oricare dintre urmatoarele:
(i) contractul de achizitie publica, astfel cum este definit in legislatia privind achizitiile publice;
(ii) contractul sectorial, astfel cum este definit in legislatia privind achizitiile sectoriale;
(iii) acordul-cadru, astfel cum este definit in legislatia privind achizitiile publice, precum si in legislatia privind achizitiile sectoriale;
(iv) contractul de concesiune de servicii sau contractul de concesiune de lucrari, astfel cum este definit in legislatia privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii;
d) masuri de remediere - acele masuri adoptate de autoritatea/entitatea contractanta, in urma primirii unei notificari prealabile/contestatii, cu scopul de a corecta o decizie adoptata in cadrul procedurii de atribuire;
e) notificare prealabila - cererea prin care se solicita autoritatii contractante reexaminarea unui act al autoritatii contractante, in sensul revocarii sau modificarii acestuia;
f) persoana care se considera vatamata - orice operator economic care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
(i) are sau a avut un interes in legatura cu o procedura de atribuire; si
(ii) a suferit, sufera sau risca sa sufere un prejudiciu ca o consecinta a unui act al autoritatii contractante, de natura sa produca efecte juridice, ori ca urmare a nesolutionarii in termenul legal a unei cereri privind o procedura de atribuire.
(2) Termenii si expresiile definite la alin. (1) se completeaza in mod corespunzator cu termenii si expresiile definite in legislatia privind achizitiile publice, legislatia privind achizitiile sectoriale, respectiv legislatia privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, dupa caz.

Art. 4
(1) Pentru solutionarea contestatiei pe cale administrativ-jurisdictionala, persoana care se considera vatamata se adreseaza Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, denumit in continuare Consiliu. (2) Persoana care se considera vatamata se poate adresa Consiliului sau instantei de judecata. (3) Autoritatea contractanta care a luat la cunostinta despre depunerea de catre persoane diferite a unor contestatii impotriva aceluiasi act al autoritatii contractante, atat in fata Consiliului, cat si in fata instantei, are obligatia sa informeze Consiliul si instanta in acest sens, transmitand totodata copii de pe contestatiile formulate. (4) In cazul prevazut la alin. (3), instanta pronunta conexarea contestatiilor, solicitand Consiliului transmiterea dosarului. (5) In cazul prevazut la alin. (4), persoana care se considera vatamata si care a depus contestatie la Consiliu nu are obligatia de a plati taxa de timbru prevazuta la art. 52 alin. (1). (6) In cazul in care persoana care se considera vatamata formuleaza contestatie impotriva aceluiasi act al autoritatii contractante atat la Consiliu, cat si la instanta de judecata, se prezuma ca aceasta a renuntat la calea administrativ-jurisdictionala.

Art. 5
(1) Termenele procedurale stabilite de prezenta lege exprimate in zile incep sa curga de la inceputul primei ore a primei zile a termenului si se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului. (2) Ziua in cursul careia a fost comunicat un act procedural nu este luata in calculul termenului. Daca ultima zi a unui termen exprimat altfel decat in ore este o zi nelucratoare, termenul se incheie la expirarea ultimei ore a urmatoarei zile lucratoare.


Capitolul II - Notificarea prealabila


Art. 6
(1) Sub sanctiunea respingerii contestatiei ca inadmisibila, care poate fi invocata si din oficiu, inainte de a se adresa Consiliului sau instantei de judecata competente, persoana care se considera vatamata are obligatia sa notifice autoritatea contractanta cu privire la solicitarea de remediere, in tot sau in parte, a pretinsei incalcari a legislatiei privind achizitiile publice sau concesiunile, in termen de: a) 10 zile, incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre actul autoritatii contractante considerat nelegal, in cazul in care valoarea estimata a procedurii de achizitie publica sau de concesiune este egala sau mai mare decat pragurile valorice in raport de care este obligatorie transmiterea spre publicare catre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunturilor de participare, potrivit legislatiei privind achizitiile publice, legislatiei privind achizitiile sectoriale sau legislatiei privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii; b) 5 zile, incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre actul autoritatii contractante considerat nelegal, in cazul in care valoarea estimata a procedurii de achizitie publica sau de concesiune este mai mica decat pragurile valorice in raport de care este obligatorie transmiterea spre publicare catre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunturilor de participare, potrivit legislatiei privind achizitiile publice, legislatiei privind achizitiile sectoriale sau legislatiei privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii. (2) Notificarea prealabila se face in scris si contine cel putin datele de identificare ale persoanei care se considera vatamata, neregulile sesizate si masurile de remediere pe care le considera necesare a fi luate, dupa caz. (3) In cazul in care notificarea prealabila priveste continutul documentatiei de atribuire, publicata in sistemul electronic de achizitii publice, denumit in continuare SEAP, data luarii la cunostinta este data publicarii documentatiei de atribuire. (4) In termen de 3 zile, calculat incepand cu ziua urmatoare primirii notificarii prealabile, autoritatea contractanta transmite un raspuns prin care comunica daca urmeaza sau nu sa adopte masuri de remediere a pretinsei incalcari. (5) In cazul in care autoritatea contractanta transmite un raspuns in sensul ca urmeaza sa adopte masuri de remediere, aceasta are la dispozitie un termen de 7 zile pentru implementarea efectiva a acestora. Termenul se calculeaza incepand cu ziua urmatoare transmiterii raspunsului prevazut la alin.(4). (6) In cazul procedurilor care se publica in SEAP, masurile adoptate potrivit alin. (5), inainte de data-limita de depunere a solicitarilor de participare sau, dupa caz, a ofertelor, se comunica, in termen de o zi lucratoare de la adoptare, atat persoanei care a notificat autoritatea contractanta, cat si celorlalti operatori economici implicati in procedura de atribuire prin publicarea in SEAP. (7) In cazul procedurilor a caror initiere nu se realizeaza prin publicare in SEAP, masurile adoptate potrivit alin. (5) se comunica, in termen de o zi lucratoare de la adoptare, atat persoanei care a notificat autoritatea contractanta, cat si celorlalti operatori economici implicati in procedura de atribuire. (8) Comunicarile prevazute la alin. (7) se realizeaza prin orice mijloc de comunicare prevazut de legislatia privind achizitiile publice, legislatia privind achizitiile sectoriale sau legislatia privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, dupa caz. (9) Dispozitiile alin. (7) si (8) se aplica si in cazul masurilor de remediere adoptate dupa data limita de depunere a solicitarilor de participare sau, dupa caz, a ofertelor. (10) Sesizarea Consiliului sau a instantei, dupa caz, se poate face numai dupa indeplinirea procedurii de notificare prealabila. (11) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (10), orice persoana care se considera vatamata de masurile de remediere adoptate de autoritatea contractanta potrivit alin. (5) poate depune contestatie in fata Consiliului sau instantei fara indeplinirea procedurii de notificare prealabila.

Art. 7
(1) Formularea unei notificari prealabile in termenul legal de catre persoana care se considera vatamata are ca efect suspendarea dreptului de incheiere a contractului. (2) Suspendarea dreptului de incheiere a contractului nu inceteaza inainte de expirarea unui termen de: a) cel putin 10 zile, in cazul in care valoarea estimata a procedurii de achizitie publica, achizitie sectoriala sau de concesiune este egala sau mai mare decat pragurile valorice in raport de care este obligatorie transmiterea spre publicare catre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunturilor de participare, potrivit legislatiei privind achizitiile publice, legislatiei privind achizitiile sectoriale sau legislatiei privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, dupa caz; b) cel putin 5 zile, in cazul in care valoarea estimata a procedurii de achizitie publica, achizitie sectoriala sau de concesiune este mai mica decat pragurile valorice in raport de care este obligatorie transmiterea spre publicare catre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunturilor de participare, potrivit legislatiei privind achizitiile publice, legislatiei privind achizitiile sectoriale sau legislatiei privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, dupa caz. (3) Termenele prevazute la alin. (2) se calculeaza dupa cum urmeaza: a) incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta a raspunsului autoritatii contractante in sensul ca nu urmeaza sa revoce actele emise sau sa adopte masuri de remediere; b) incepand cu ziua urmatoare implinirii termenului prevazut la art. 6 alin. (4), cand autoritatea contractanta nu a transmis un raspuns; c) incepand cu ziua urmatoare implinirii termenului prevazut la art. 6 alin. (5), cand autoritatea contractanta a transmis un raspuns in sensul ca urmeaza sa adopte masuri de remediere. (4) Contractul incheiat cu incalcarea dispozitiilor alin. (2) este lovit de nulitate absoluta. (5) In cazul in care, in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire, autoritatea contractanta achizitioneaza produse, servicii sau lucrari defalcate pe loturi, suspendarea dreptului de incheiere a contractului potrivit alin. (1) priveste numai loturile pentru care s-a formulat notificarea prealabila.


Capitolul III - Contestatia formulata pe cale administrativ-jurisdictionala


Sectiunea 1 - Termenul de contestare si efectele contestatiei


Art. 8
(1) Persoana care se considera vatamata de raspunsul primit la notificarea prealabila sau care nu a primit niciun raspuns in termenul prevazut la art. 6 alin. (4), precum si oricare persoana care se considera vatamata de masurile de remediere adoptate de autoritatea contractanta poate sesiza Consiliul in vederea anularii actului autoritatii contractante, obligarii acesteia la emiterea unui act sau la adoptarea de masuri de remediere, precum si pentru recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim, in termen de: a) 10 zile, in cazul in care valoarea estimata a procedurii de achizitie publica, achizitie sectoriala sau de concesiune este egala sau mai mare decat pragurile valorice in raport de care este obligatorie transmiterea spre publicare catre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunturilor de participare, potrivit legislatiei privind achizitiile publice, legislatiei privind achizitiile sectoriale sau legislatiei privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, dupa caz; b) 5 zile, in cazul in care valoarea estimata a procedurii de achizitie publica, achizitie sectoriala sau de concesiune este mai mica decat pragurile valorice in raport de care este obligatorie transmiterea spre publicare catre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunturilor de participare, potrivit legislatiei privind achizitiile publice, legislatiei privind achizitiile sectoriale sau legislatiei privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, dupa caz. (2) Termenul de contestare prevazut la alin. (1) se calculeaza dupa cum urmeaza: a) incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta a raspunsului autoritatii contractante in sensul ca nu urmeaza sa revoce actele emise sau sa adopte masuri de remediere; b) incepand cu ziua urmatoare implinirii termenului prevazut la art. 6 alin. (4), cand autoritatea contractanta nu a transmis un raspuns; c) incepand cu ziua urmatoare implinirii termenului prevazut la art. 6 alin. (5), cand autoritatea contractanta a transmis un raspuns in sensul ca urmeaza sa adopte masuri de remediere.

Art. 9
(1) Dupa primirea contestatiei, autoritatea contractanta poate adopta masurile de remediere pe care le considera necesare ca urmare a contestatiei. Masurile adoptate trebuie comunicate contestatorului, celorlalti operatori economici implicati in procedura de atribuire, precum si Consiliului, nu mai tarziu de o zi lucratoare de la data adoptarii lor. Pentru a fi aduse la cunostinta operatorilor economici interesati, masurile adoptate inainte de data-limita de depunere a solicitarilor de participare sau, dupa caz, a ofertelor, se publica in SEAP. (2) In cazul procedurilor a caror initiere nu se realizeaza prin publicare in SEAP, prevederile art. 6 alin. (7) si (8) se aplica in mod corespunzator. (3) In situatia in care contestatorul considera ca masurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea actelor invocate ca fiind nelegale, acesta trimite Consiliului si autoritatii contractante o cerere de renuntare la contestatie. In acest caz, autoritatea contractanta nu mai are obligatia de a comunica punctul sau de vedere asupra contestatiei si celelalte documente necesare solutionarii contestatiei. (4) Autoritatea contractanta are dreptul de a incheia contractul numai dupa comunicarea deciziei Consiliului privind solutionarea contestatiei si cu respectarea termenului de asteptare prevazut pentru incheierea lui. (5) Contractul incheiat cu nerespectarea prevederilor alin. (4) este lovit de nulitate absoluta. Incheierea contractului anterior/ulterior formularii contestatiei nu impiedica solutionarea acesteia de catre Consiliu. (6) In cazul in care, in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire, autoritatea contractanta achizitioneaza produse, servicii sau lucrari defalcate pe loturi, masurile de remediere adoptate potrivit alin. (1) privesc numai loturile pentru care s-a depus contestatie.

Sectiunea 2 - Elementele contestatiei


Art. 10
Contestatia se formuleaza in scris si trebuie sa contina urmatoarele elemente: a) numele si prenumele, domiciliul sau resedinta, codul de identificare fiscala al contestatorului persoana fizica ori, dupa caz, pentru persoanele juridice, denumirea, sediul, codul unic de inregistrare, numarul de inmatriculare in registrul comertului, persoanele care le reprezinta si in ce calitate. Se indica si adresa de posta electronica, numarul de telefon si numarul de fax, dupa caz, la care poate fi comunicat orice act procedural. Contestatorul care locuieste in strainatate indica, pentru celeritate, si domiciliul ales sau resedinta din Romania unde urmeaza sa i se transmita comunicarile privind solutionarea contestatiei; b) denumirea si sediul autoritatii contractante; c) denumirea obiectului contractului, procedura de atribuire aplicata, dupa caz, numarul si data anuntului de participare din SEAP; d) precizarea actului atacat al autoritatii contractante; e) obiectul contestatiei; f) motivarea in fapt si in drept a contestatiei; g) mijloacele de proba pe care se sprijina contestatia, in masura in care este posibil; h) semnatura contestatorului persoana fizica sau a reprezentantului persoanei juridice.

Art. 11
(1) In situatia in care Consiliul apreciaza ca in contestatie nu sunt cuprinse toate informatiile prevazute la art. 10, acesta cere contestatorului ca, in termen de 3 zile de la instiintare, sa completeze contestatia. In cazul in care contestatorul nu se conformeaza obligatiei impuse de Consiliu, contestatia este anulata. (2) Contestatorul ataseaza la contestatie dovada notificarii prealabile a autoritatii contractante si copia raspunsului autoritatii contractante, daca exista, dovada inaintarii contestatiei catre autoritatea contractanta, copia actului atacat, dupa caz, precum si mijloacele de proba de care dispune. (3) Contestatia formulata pe cale administrativ-jurisdictionala nu se taxeaza.

Sectiunea 3 - Solutionarea contestatiei


Art. 12
(1) Consiliul este competent sa solutioneze contestatiile cu privire la procedurile de atribuire a contractelor prin complete specializate constituite potrivit regulamentului de organizare si functionare aprobat potrivit art. 37 alin. (2). (2) Contestatiile care nu intra in competenta de solutionare a Consiliului sunt declinate de acesta, prin decizie, catre instanta de judecata competenta ori, daca este cazul, catre un alt organ cu activitate jurisdictionala competent. (3) Decizia de declinare a competentei Consiliului nu este supusa niciunei cai de atac, dosarul fiind trimis de indata instantei de judecata competente ori, daca este cazul, unui alt organ cu activitate jurisdictionala competent.

Art. 13
(1) Contestatia se solutioneaza de un complet format din 3 membri ai Consiliului, dintre care unul are calitatea de presedinte de complet. (2) In cadrul fiecarui complet, cel putin presedintele acestuia sau un membru trebuie sa fie licentiat in drept. (3) Contestatiile care implica informatii clasificate sunt solutionate de complete formate din membri autorizati in acest sens, potrivit prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 14
(1) Contestatiile se distribuie spre solutionare completelor in mod aleatoriu, cu aplicarea in mod corespunzator a prevederilor art. 17 alin. (1) si (2). (2) In exercitarea atributiilor sale Consiliul, prin completele de solutionare a contestatiilor, adopta decizii si incheieri. (3) Completul de solutionare a contestatiei este independent, hotararile pronuntate fiind bazate pe stricta aplicare si respectare a legii.

Art. 15
(1) Procedura de solutionare a contestatiilor se desfasoara cu respectarea principiilor legalitatii, celeritatii, contradictorialitatii, asigurarii dreptului la aparare, impartialitatii si independentei activitatii administrativ-jurisdictionale. (2) Partile au obligatia de a expune situatia de fapt la care se refera pretentiile si apararile lor in mod corect si complet, fara a denatura sau omite informatiile care le sunt cunoscute.

Art. 16
(1) Sub sanctiunea respingerii contestatiei ca tardiva, aceasta se inainteaza atat Consiliului, cat si autoritatii contractante, nu mai tarziu de expirarea termenului legal de contestare. (2) In termen de o zi lucratoare de la primirea contestatiei, autoritatea contractanta are obligatia sa o publice in SEAP, fara a face referire la datele de identificare cu caracter personal ale contestatorului. (3) In cazul procedurilor de atribuire a caror initiere nu se realizeaza prin publicare in SEAP, prevederile art. 6 alin. (7) si (8) se aplica in mod corespunzator. (4) In cazul neindeplinirii obligatiei prevazute la alin. (1), Consiliul instiinteaza autoritatea contractanta despre existenta contestatiei, iar autoritatea transmite punctul sau de vedere asupra tardivitatii contestatiei si eventualele mijloacele de proba in acest sens. (5) Toate notificarile si actele procedurale se transmit prin posta, fax si/sau mijloace electronice, cu confirmare de primire.

Art. 17
(1) Pentru a se asigura pronuntarea unei solutii unitare, contestatiile formulate in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire se solutioneaza astfel: a) in etapa de pana la data deschiderii ofertelor, sunt solutionate de acelasi complet; b) in etapa de dupa data deschiderii ofertelor, sunt solutionate de acelasi complet, altul decat cel prevazut la lit. a). (2) In fiecare etapa, contestatiile formulate in cadrul aceleiasi proceduri sunt conexate. (3) Pana la solutionarea contestatiei de catre Consiliu, operatorii economici interesati sa participe la procedura de atribuire, respectiv, dupa caz, operatorii economici participanti la procedura de atribuire, pot formula, cu instiintarea partilor cauzei, cerere de interventie voluntara in litigiu, potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile ulterioare, in termen de 10 zile de la data publicarii in SEAP a faptului ca s-a formulat contestatie. In cazul prevazut la art. 6 alin. (7), termenul de 10 zile se calculeaza de la data comunicarii faptului ca s-a formulat contestatie.

Art. 18
(1) In termen de 5 zile lucratoare de la data la care a primit contestatia, autoritatea contractanta are obligatia de a transmite Consiliului si contestatorului, din oficiu, punctul sau de vedere asupra contestatiei. (2) Autoritatea contractata are obligatia de a transmite Consiliului, in termenul prevazut la alin. (1), o copie a dosarului achizitiei publice, achizitiei sectoriale sau al concesiunii, precum si dovada inaintarii punctului de vedere catre contestator si orice documente considerate edificatoare, cu exceptia anunturilor de participare publicate in SEAP si a documentatiei de atribuire, atunci cand aceasta este disponibila si poate fi descarcata direct din SEAP. (3) Lipsa punctului de vedere nu impiedica solutionarea contestatiei, in masura in care s-a facut dovada comunicarii acesteia catre autoritatea contractanta. Lipsa punctului de vedere al autoritatii contractante atrage decaderea ei din dreptul de a mai propune probe si de a invoca exceptii, in afara celor de ordine publica, daca legea nu prevede altfel. (4) Pentru solutionarea contestatiilor ulterioare privind aceeasi procedura de atribuire, dosarul achizitiei publice, al achizitiei sectoriale sau al concesiunii ce trebuie transmis de autoritatea contractanta cuprinde doar acele documente intocmite sau primite de aceasta in cadrul procedurii de atribuire care nu au fost deja transmise Consiliului cu prilejul solutionarii contestatiei/contestatiilor anterioare. (5) In cazul in care trimite dosarele catre instanta de judecata ca urmare a formularii plangerilor si, dupa caz, a dispunerii prin incheiere a declinarilor, Consiliul va include in dosarele transmise documentele prevazute la alin. (2) si cele prevazute la alin. (4).

Art. 19
(1) La cerere, partile cauzei au acces la documentele dosarului constituit la Consiliu, in aceleasi conditii in care se realizeaza accesul la dosarele constituite la instantele de judecata potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, republicata, cu modificarile ulterioare, cu exceptia documentelor pe care operatorii economici le declara ca fiind confidentiale, intrucat cuprind, fara a se limita la acestea, secrete tehnice si/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvaluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici in special in ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala. Caracterul confidential trebuie demonstrat prin orice mijloace de proba. (2) Accesul la documentele dosarului constituit la Consiliu potrivit alin. (1) nu este conditionat de accesul la documentele aflate la autoritatea contractanta potrivit legislatiei privind achizitiile publice sau legislatiei privind achizitiile sectoriale ori legislatiei privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii. (3) In sensul alin. (1), documentele sunt marcate sau indicate de catre ofertanti, in mod explicit si vizibil, ca fiind confidentiale. Consultarea documentelor confidentiale din oferte este permisa numai cu acordul scris al respectivilor ofertanti.

Art. 20
(1) In vederea solutionarii contestatiei, Consiliul are dreptul de a solicita lamuriri partilor, de a administra orice mijloace de proba permise de lege si de a solicita orice date si documente, in masura in care acestea sunt relevante in raport cu obiectul contestatiei. De asemenea, Consiliul are dreptul de a solicita orice date necesare pentru solutionarea contestatiei si de la alte persoane fizice sau juridice. (2) Aplicarea prevederilor alin. (1) nu trebuie sa conduca la depasirea termenului de solutionare a contestatiei, prevazut la art. 24. (3) Consiliul, in vederea solutionarii contestatiei, poate solicita contestatorului informatii si mijloace de proba, altele decat cele prevazute la art. 10, care trebuie transmise intr-un termen de 5 zile lucratoare de la data solicitarii. Nedepunerea acestora nu impiedica solutionarea contestatiei de catre Consiliu. (4) Autoritatea contractanta are obligatia de a raspunde la orice solicitare a Consiliului si de a-i transmite acestuia orice documente care prezinta relevanta pentru solutionarea contestatiei, intr-un termen care nu poate depasi 5 zile lucratoare de la data primirii solicitarii. (5) Nerespectarea prevederilor alin. (4) conduce la imposibilitatea depunerii ulterioare de catre autoritatea contractanta a documentelor solicitate, contestatia urmand sa fie solutionata pe baza documentelor deja depuse la dosar.

Art. 21
(1) Procedura in fata Consiliului este scrisa, iar partile sunt audiate numai daca acest lucru este considerat necesar de catre completul de solutionare a contestatiei. (2) Partile pot fi reprezentate de avocati sau de consilieri juridici si pot depune concluzii scrise in cursul procedurii. De asemenea, partile pot solicita sa depuna concluzii oral in fata Consiliului, fara ca prin aceasta sa fie afectat termenul legal de solutionare a contestatiei, prevazut la art. 24. (3) Este inadmisibila prezentarea unor noi motive de contestare si/sau formularea unor noi capete de cerere pe calea concluziilor scrise sau orale ori a precizarilor la contestatie ulterior termenului legal de formulare a acesteia.

Sectiunea 4 - Suspendarea procedurii de atribuire


Art. 22
(1) In cazuri bine justificate si pentru prevenirea unei pagube iminente, la cererea persoanei interesate, Consiliul poate sa dispuna prin incheiere, in termen de 3 zile de la primirea cererii, masura suspendarii procedurii de atribuire sau aplicarii oricarei decizii luate de autoritatea contractanta, pana la solutionarea contestatiei. (2) Persoana interesata comunica, concomitent, prin acelasi mijloc de comunicare utilizat pentru transmiterea catre Consiliu, cererea sa de suspendare si autoritatii contractante, care are obligatia de a prezenta Consiliului, de indata, punctul sau de vedere asupra cererii. Nedepunerea punctului de vedere in termenul de solutionare a cererii nu impiedica solutionarea acesteia. (3) Prevederile art. 33 nu sunt aplicabile.

Art. 23
(1) Consiliul solutioneaza cererea de suspendare luand in considerare consecintele acestei masuri asupra tuturor categoriilor de interese care ar putea fi lezate, inclusiv asupra interesului public. (2) Incheierea privind solutionarea cererii de suspendare poate fi atacata cu plangere la instanta competenta prevazuta la art. 32 alin. (1), in mod separat, in termen de 5 zile de la comunicare.

Sectiunea 5 - Termenul de solutionare a contestatiei


Art. 24
(1) Consiliul solutioneaza pe fond contestatia in termen de 20 de zile de la data primirii dosarului achizitiei publice, al achizitiei sectoriale sau al concesiunii, respectiv in termen de 10 zile in situatia incidentei unei exceptii care impiedica analiza pe fond a contestatiei. (2) In cazuri temeinic justificate, termenul de solutionare a contestatiei poate fi prelungit cu 10 zile, prelungirea fiind comunicata autoritatii contractante. (3) Nerespectarea cu vinovatie a termenului de solutionare a contestatiei prevazut la alin. (1) constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza conform legii.

Art. 25
(1) Consiliul, prin incheiere, poate suspenda procedura de solutionare a contestatiei: a) in situatia in care aceasta depinde in tot sau in parte de existenta ori inexistenta unui drept care face obiectul unei alte judecati; b) cand s-a pus in miscare actiunea penala pentru o infractiune savarsita in legatura cu actul atacat de contestator. (2) Suspendarea procedurii de solutionare a contestatiei produce efecte pana la ramanerea definitiva a hotararii in cauza care a provocat suspendarea. (3) Consiliul poate reveni motivat asupra suspendarii, daca se constata ca partea care a cerut-o nu are un comportament diligent in cadrul procesului care a determinat suspendarea, tergiversand solutionarea acestuia, ori daca solutionarea actiunii penale care a determinat suspendarea dureaza mai mult de un an de la data la care a intervenit suspendarea, fara a se dispune o solutie in acea cauza. (4) Incheierea pronuntata potrivit prevederilor alin. (3) se poate ataca cu plangere, la instanta competenta prevazuta la art. 32 alin. (1), in mod separat, in termen de 5 zile de la comunicare. (5) Suspendarea procedurii de solutionare a contestatiei intrerupe curgerea termenului de solutionare prevazut la art. 24 alin. (1). De la reluarea solutionarii curge un nou termen.

Sectiunea 6 - Solutiile pe care le poate pronunta Consiliul


Art. 26
(1) Consiliul se pronunta mai intai asupra exceptiilor de procedura si de fond, iar cand constata ca acestea sunt intemeiate, nu mai procedeaza la analiza pe fond a cauzei. (2) Consiliul examineaza din punctul de vedere al legalitatii si temeiniciei actul atacat si poate: a) pronunta o decizie prin care il anuleaza in tot sau in parte; b) obliga autoritatea contractanta sa emita un act; c) dispune orice alta masura, in afara celor prevazute la lit. a) si b), necesara pentru remedierea actelor ce afecteaza procedura de atribuire. (3) In cazul in care Consiliul dispune modificarea/eliminarea unor specificatii tehnice din caietul de sarcini ori din alte documente emise in legatura cu procedura de atribuire, autoritatea contractanta are obligatia de a anula procedura de atribuire doar in conditiile in care nu poate lua nicio alta masura de remediere sau masura ar afecta principiile prevazute de legislatia in materia achizitiilor publice, achizitiilor sectoriale sau concesiunilor. (4) In situatia in care, in cursul solutionarii contestatiei, Consiliul apreciaza ca, in afara de actele atacate de contestator, exista alte acte care incalca prevederile legislatiei in materia achizitiilor publice, achizitiilor sectoriale sau concesiunilor, dupa caz, si la care nu s-a facut referire in contestatie, sesizeaza atat Agentia Nationala pentru Achizitii Publice, denumita in continuare ANAP, si Curtea de Conturi si transmite in acest sens toate datele si/sau documentele relevante in sustinerea sesizarii, cat si autoritatea contractanta. (5) In cazul in care admite contestatia si dispune luarea de masuri de remediere, Consiliul precizeaza si termenul in care acestea trebuie aduse la indeplinire de catre autoritatea contractanta, care nu va fi mai scurt decat termenul de exercitare a caii de atac impotriva deciziei Consiliului. (6) Consiliul poate respinge contestatia ca fiind nefondata, tardiva, lipsita de interes, lipsita de obiect, introdusa de o persoana fara calitate sau de o persoana care nu are calitatea de reprezentant, precum si pe orice alta exceptie de procedura sau de fond, care impiedica solutionarea pe fond a contestatiei. (7) In cazul admiterii contestatiei, daca se constata ca nu pot fi dispuse masuri de remediere care sa permita continuarea legala a procedurii de atribuire, Consiliul dispune anularea procedurii de atribuire. (8) Consiliul poate lua act, oricand in cursul solutionarii contestatiei, de renuntarea la aceasta de catre contestator. (9) Consiliul poate obliga, la cerere, partea in culpa, la plata cheltuielilor efectuate pentru solutionarea contestatiei. Cuantumul, detalierea si documentele doveditoare ale cheltuielilor efectuate sunt prezentate in cerere, care trebuie depusa inainte de pronuntarea deciziei de solutionare a contestatiei. (10) Consiliul nu poate decide atribuirea contractului catre un anumit operator economic. (11) Consiliul are obligatia de a motiva in mod clar, fara echivoc, deciziile/incheierile adoptate.

Art. 27
(1) Hotararea prin care contestatia este solutionata de catre Consiliu sau prin care acesta se dezinvesteste fara a solutiona contestatia pe fond se numeste decizie. (2) Toate celelalte hotarari pronuntate de Consiliu se numesc incheieri, cu exceptia celor de unificare a practicii administrativ-jurisdictionale. (3) Hotararile Consiliului privind modul de solutionare a contestatiei se adopta cu votul majoritatii membrilor completului. In acest sens, se intocmeste o minuta semnata de membrii completului. Opinia separata sau concurenta a unui membru al completului se consemneaza in cadrul deciziei emise, precum si in minuta. Membrii completului nu au dreptul de a se abtine de la vot. (4) Solutia se consemneaza intr-un registru special tinut de Consiliu. (5) Hotararea Consiliului cuprinde: a) partea introductiva in care se va arata numarul dosarului, data, numele si prenumele, domiciliul sau resedinta, codul de identificare fiscala al contestatorului persoana fizica, ori, dupa caz, pentru persoanele juridice, denumirea, sediul lor, codul unic de inregistrare, numarul de inregistrare in registrul comertului, persoanele care le reprezinta cu mentionarea calitatii lor, procedura de atribuire in cadrul careia s-a emis actul atacat; b) considerentele, in care se arata obiectul contestatiei si sustinerile pe scurt ale partilor, expunerea situatiei de fapt retinuta de Consiliu pe baza probelor administrate, motivele de fapt si de drept pe care se intemeiaza solutia, aratandu-se atat motivele pentru care s-au admis, cat si cele pentru care s-au inlaturat cererile partilor; c) dispozitivul, in care se arata numele, prenumele ori, dupa caz, denumirea partilor, solutia data tuturor cererilor deduse solutionarii si cuantumul cheltuielilor de judecata acordate. (6) Daca hotararea s-a dat in folosul mai multor contestatori, se va arata ceea ce se cuvine fiecaruia si la ce este obligata autoritatea contractanta. (7) In partea finala a dispozitivului se arata daca hotararea este supusa unei cai de atac. (8) Decizia motivata se comunica in scris partilor, in termen de 3 zile de la pronuntare. (9) Decizia se publica in termen de 5 zile de la pronuntare pe pagina de internet a Consiliului, in cadrul buletinului oficial, fara referire la datele de identificare ale partilor, la datele cu caracter personal, precum si la informatiile pe care operatorul economic le precizeaza in oferta sa ca fiind confidentiale potrivit prevederilor art. 19 alin. (1), clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala. (10) Deciziile prin care Consiliul dispune luarea de masuri de remediere sunt inaintate, prin mijloace electronice, saptamanal, catre ANAP. (11) Decizia se publica de catre autoritatea contractanta in SEAP in termen de 5 zile de la data primirii, fara referire la informatiile pe care operatorul economic le precizeaza in oferta sa ca fiind confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala. Prevederile art. 76 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.

Art. 28
(1) Decizia Consiliului este obligatorie pentru partile cauzei. (2) Partile pot solicita Consiliului indreptarea, lamurirea sau completarea hotararii, potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, republicata, cu modificarile ulterioare, care se aplica in mod corespunzator. (3) Consiliul rezolva cererea de indata prin pronuntarea unei incheieri, care se ataseaza la decizie. (4) Contractul incheiat cu nerespectarea deciziei Consiliului este lovit de nulitate absoluta. (5) In situatia in care se formuleaza plangere impotriva deciziei Consiliului, autoritatea contractanta are dreptul de a suspenda aducerea ei la indeplinire si/sau procedura de atribuire pana la comunicarea de catre instanta a hotararii de solutionare a plangerii.


Capitolul IV - Calea de atac impotriva deciziilor Consiliului


Art. 29
(1) Deciziile Consiliului privind solutionarea contestatiei pot fi atacate de catre oricare dintre partile cauzei, cu plangere la instanta de judecata competenta, atat pentru motive de nelegalitate, cat si de netemeinicie, in termen de 10 zile de la comunicare. (2) In calea de atac a plangerii nu se poate schimba cadrul procesual stabilit in fata Consiliului. De asemenea, nu se pot schimba calitatea partilor, cauza sau obiectul contestatiei si nici nu se pot formula pretentii noi.

Art. 30
(1) Plangerea se formuleaza in scris, dispozitiile privind continutul contestatiei prevazute la art. 10 aplicandu-se in mod corespunzator. (2) In plangere, contestatorul nu poate invoca alte motive impotriva actelor autoritatii contractante decat cele cuprinse in contestatia adresata Consiliului. (3) Plangerea se depune la instanta judecatoreasca competenta. (4) Pentru transmiterea cu celeritate catre instanta competenta a dosarului care a stat la baza pronuntarii deciziei Consiliului, persoana care a formulat plangere in fata instantei transmite o copie a plangerii respective si Consiliului. (5) Pentru solutionarea plangerii, Consiliul transmite instantei de judecata dosarul care a stat la baza pronuntarii deciziei, in cel mult 3 zile de la primirea plangerii in original sau in copie, conform alin. (3), respectiv (4).

Art. 31
(1) Partea care formuleaza plangerea este obligata sa comunice, in termenul prevazut la art. 29 alin. (1), o copie de pe aceasta, precum si de pe inscrisurile doveditoare si celeilalte/celorlalte parti implicate in procedura de contestare in fata Consiliului, depunand dovada de comunicare in fata instantei pana la primul termen de judecata. (2) Intampinarea este obligatorie. Intimatul este obligat sa comunice instantei de judecata si petentului intampinarea in termen de 5 zile de la primirea plangerii. Nedepunerea intampinarii in termen atrage decaderea din dreptul de a mai propune probe si invoca exceptii in afara celor de ordine publica. (3) Nu se pot depune probe noi, cu exceptia inscrisurilor noi, care pot fi depuse, sub sanctiunea decaderii, odata cu plangerea, respectiv odata cu intampinarea.

Art. 32
(1) Instanta competenta sa solutioneze plangerea formulata impotriva deciziei pronuntate de Consiliu este curtea de apel, sectia de contencios administrativ si fiscal, in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii contractante. Plangerile se solutioneaza de complete specializate in achizitii publice. (2) Instanta competenta sa solutioneze plangerea formulata impotriva deciziei pronuntate de Consiliu privind procedurile de atribuire de servicii si/sau lucrari aferente infrastructurii de transport de interes national, astfel cum este definita de legislatia in vigoare, este Curtea de Apel Bucuresti, Sectia contencios administrativ si fiscal. (3) In situatia formularii plangerilor, Consiliul nu are calitate de parte in proces. (4) Plangerea este solutionata de urgenta si cu precadere, intr-un termen ce nu va depasi 45 de zile de la data sesizarii legale a instantei, in complete specializate in achizitii publice, formate din 3 judecatori.

Art. 33
(1) In cazuri temeinic justificate si pentru prevenirea unei pagube iminente, instanta poate dispune, la cererea partii interesate, prin incheiere data cu citarea partilor, suspendarea procedurii de atribuire si/sau a executarii contractului pana la solutionarea cauzei. Incheierea este definitiva. (2) Pentru a dispune suspendarea procedurii de atribuire si/sau a executarii contractului, partea care o solicita trebuie sa constituie in prealabil o cautiune, calculata prin raportare la valoarea estimata a contractului sau la valoarea stabilita a contractului, dupa cum urmeaza: a) 2% din valoarea estimata a contractului, daca aceasta este mai mica decat pragurile valorice pentru care este obligatorie publicarea anuntului de participare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dar nu mai mult de 35.000 lei; b) 2% din valoarea stabilita a contractului, daca aceasta este mai mica decat pragurile valorice pentru care este obligatorie publicarea anuntului de participare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dar nu mai mult de 88.000 lei; c) 2% din valoarea estimata a contractului, daca aceasta este egala sau mai mare decat pragurile valorice pentru care este obligatorie publicarea anuntului de participare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dar nu mai mult de 220.000 lei; d) 2% din valoarea stabilita a contractului, daca aceasta este egala sau mai mare decat pragurile valorice pentru care este obligatorie publicarea anuntului de participare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dar nu mai mult de 880.000 lei. (3) In cazul unei proceduri de atribuire a acordului-cadru, prevederile alin. (2) se raporteaza la valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent ce se intentioneaza a se atribui in baza acordului-cadru respectiv. (4) Cautiunea se depune la Trezoreria Statului, la CEC Bank-S.A. sau la orice alta institutie de credit care efectueaza astfel de operatiuni, pe numele partii respective, la dispozitia instantei. (5) La cererea partii care constituie cautiunea si daca autoritatea contractanta declara in mod expres ca este de acord, cautiunea poate consta si in instrumente financiare care pot servi ca instrumente de plata. (6) La cererea partii care constituie cautiunea, instanta poate incuviinta, cu acordul expres al autoritatii contractante, prin exceptie de la prevederile alin. (4) si (5), sa fie adus un garant. In acest caz, instanta stabileste, cu citarea partilor, un termen la care garantul sa fie infatisat. (7) Daca garantul este incuviintat de instanta, el da in fata acesteia ori prin inscris autentic, depus la dosarul cauzei, o declaratie ca este de acord sa garanteze pana la nivelul cautiunii. (8) Cel care a depus cautiunea in numerar poate cere ulterior ca, in conditiile stabilite de prezentul articol, suma in numerar sa fie inlocuita cu alte bunuri ori prin aducerea unui garant. In acest caz, dispozitiile alin. (1) raman aplicabile. (9) Cautiunea depusa se restituie, la cerere, dupa solutionarea prin hotarare definitiva a plangerii, respectiv dupa incetarea efectelor suspendarii procedurii de atribuire si/sau a executarii contractului. (10) Cautiunea se restituie celui care a depus-o dupa trecerea unui termen de 30 de zile, de la data ramanerii definitive a hotararii, si numai daca si in masura in care autoritatea contractanta nu a formulat cerere pentru plata despagubirii cuvenite pana la implinirea acestui termen sau, dupa caz, de la data incetarii efectelor suspendarii procedurii de atribuire si/sau a executarii contractului. Cautiunea se restituie de indata daca autoritatea contractanta declara in mod expres ca nu urmareste obligarea celui care a depus-o la despagubiri pentru prejudiciile cauzate prin incuviintarea masurii pentru care aceasta s-a depus. (11) Instanta se pronunta asupra cererii de restituire a cautiunii cu citarea partilor, printr-o incheiere supusa numai recursului la instanta ierarhic superioara. Recursul este suspensiv de executare. (12) Daca cererea de suspendare pentru care s-a depus cautiunea a fost respinsa, instanta dispune din oficiu si restituirea cautiunii. (13) Instanta solutioneaza cererea de suspendare luand in considerare consecintele probabile ale acesteia asupra tuturor categoriilor de interese ce ar putea fi lezate, inclusiv asupra interesului public. Instanta poate sa nu dispuna masura prevazuta la alin. (1) in cazul in care consecintele negative ale acesteia ar putea fi mai mari decat beneficiile ei. Hotararea de a nu dispune suspendarea procedurii de atribuire si/sau executarii contractului nu trebuie sa prejudicieze niciun alt drept al persoanei care a inaintat cererea prevazuta la alin. (1).

Art. 34
(1) Instanta, admitand plangerea, modifica decizia Consiliului, dispunand, dupa caz: a) anularea in tot sau in parte a actului autoritatii contractante; b) obligarea la emiterea actului de catre autoritatea contractanta; c) indeplinirea unei obligatii de catre autoritatea contractanta, inclusiv eliminarea oricaror specificatii tehnice, economice sau financiare discriminatorii din anuntul de participare, din documentatia de atribuire sau din alte documente emise in legatura cu procedura de atribuire; d) orice alte masuri necesare remedierii incalcarii dispozitiilor legale in materia achizitiilor publice, achizitiilor sectoriale sau concesiunilor. (2) Instanta, sesizata cu o plangere impotriva unei decizii prin care Consiliul a solutionat contestatia prin solutionarea unei exceptii procesuale, admitand plangerea, desfiinteaza decizia respectiva si retine cauza spre judecare pe fond, cu luarea in considerare a motivelor care au determinat desfiintarea deciziei. (3) In situatia in care instanta admite plangerea, modifica decizia Consiliului si constata ca actul autoritatii contractante a fost emis cu incalcarea prevederilor legislatiei in materia achizitiilor publice, achizitiilor sectoriale sau concesiunilor, iar contractul a fost incheiat inainte de comunicarea deciziei de catre Consiliu, dispozitiile art. 58-61 se aplica in mod corespunzator. (4) In cazul in care Consiliul a analizat doar o parte dintre motivele invocate in contestatie, iar instanta considera ca plangerea impotriva deciziei Consiliului este intemeiata, admitand plangerea, retine cauza spre judecare pe fond, analizand motivele de contestatie ce nu au format obiectul analizei Consiliului. (5) Instanta poate respinge plangerea pe fond sau prin solutionarea unei exceptii procesuale.

Art. 35
(1) In cazuri justificate, daca instanta nu ia hotararea de indata, poate dispune amanarea pronuntarii pentru un termen de 5 zile. (2) Hotararea prin care instanta solutioneaza plangerea este definitiva. (3) Hotararea motivata se redacteaza intr-un termen de 7 zile de la pronuntare si se comunica de indata partilor in cauza. (4) Dupa solutionarea plangerii de catre instanta, dosarul cauzei se restituie de aceasta Consiliului, impreuna cu o copie a hotararii motivate. (5) Hotararea motivata pronuntata de instanta este inaintata, in copie, in termen de 15 zile de la data redactarii, ANAP, care o publica in SEAP, fara referire la datele de identificare ale partilor, la datele cu caracter personal, precum si la acele informatii pe care operatorul economic le precizeaza ca fiind confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala. Prevederile art. 76 din Legea nr. 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.

Art. 36
(1) Plangerea formulata impotriva deciziei pronuntate de Consiliu se taxeaza cu 50% din valoarea taxelor de timbru prevazute la art. 56 alin. (1) si/sau (2), dupa caz. (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cazul in care procedura de atribuire este organizata pe loturi, taxele de timbru se raporteaza la valoarea estimata a fiecarui lot contestat. (3) Sunt scutite de taxa judiciara de timbru prevazuta la alin. (1) plangerile formulate de autoritatile contractante. (4) Prevederile art. 56 alin. (4) sunt aplicabile in mod corespunzator.


Capitolul V - Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor


Sectiunea 1 - Organizare si functionare


Art. 37
(1) Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, denumit in continuare Consiliul, este organism independent cu activitate administrativ-jurisdictionala. (2) Consiliul are personalitate juridica si functioneaza conform prezentei legi, pe baza propriului regulament de organizare si functionare, care se aproba cu majoritate absoluta prin hotarare a plenului Consiliului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. (3) In activitatea sa, Consiliul se supune numai legii, iar sedintele plenului Consiliului sunt legal constituite in prezenta majoritatii membrilor acestuia. (4) In ceea ce priveste deciziile sale, Consiliul este independent si nu este subordonat niciunei autoritati sau institutii publice.

Art. 38
(1) Consiliul este condus de un presedinte, ales dintre membrii sai. (2) In aplicarea prevederilor alin. (1), membrii Consiliului, reuniti in plen, aleg presedintele prin vot secret, cu majoritate absoluta. (3) Presedintele este ales pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea reinnoirii o singura data a mandatului. (4) In exercitarea atributiilor sale, presedintele Consiliului emite ordine.

Art. 39
In activitatea sa, presedintele Consiliului este ajutat de un colegiu format din 3 membri ai Consiliului, alesi pentru un mandat de 3 ani, prin vot secret, cu majoritate absoluta, dintre cei care si-au exprimat intentia de a candida. Numarul de mandate nu este limitat.

Art. 40
(1) Presedintele reprezinta Consiliul si il angajeaza patrimonial prin semnatura sa, in calitate de ordonator principal de credite, in raporturile cu tertii. (2) Atributiile presedintelui si ale colegiului, precum si structura organizatorica si statul de functii ale Consiliului, se stabilesc in regulamentul de organizare si functionare, aprobat conform art. 37 alin. (2).

Art. 41
(1) Presedintele Consiliului are obligatia de a intocmi un raport de activitate anual, pe care il prezinta Parlamentului pana la data de 31 martie a anului urmator, in vederea evaluarii activitatii Consiliului. (2) Procedura de evaluare vizeaza exclusiv activitatea administrativa si organizatorica.

Art. 42
(1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Consiliului se asigura de la bugetul de stat, presedintele Consiliului avand calitatea de ordonator principal de credite. Guvernul Romaniei are obligatia sa prevada in proiectul bugetului de stat resursele financiare necesare pentru functionarea si organizarea Consiliului, precum si pentru perfectionarea profesionala a salariatilor si organizarea seminariilor de unificare a practicii administrativ-jurisdictionale. (2) Sediul Consiliului este in municipiul Bucuresti. (3) Consiliul utilizeaza un parc propriu de mijloace de transport dotat cu 3 autoturisme.

Art. 43
(1) Consiliul are drept de a initia si supune aprobarii proiecte de acte normative in domeniul sau de activitate. (2) Consiliul avizeaza proiectele de acte normative initiate de alte autoritati si institutii publice care contin prevederi ce intra in domeniul sau de activitate.

Sectiunea 2 - Statutul personalului Consiliului


Art. 44
(1) Consiliul are un numar de 36 de membri, precum si un numar de 64 de persoane cu statut de personal tehnico-administrativ. (2) Cel putin jumatate din numarul membrilor Consiliului trebuie sa fie licentiati in drept, cu o vechime de 9 ani in domeniul juridic. (3) Presedintele Consiliului trebuie sa fie licentiat in drept, cu o vechime de cel putin 9 ani in domeniul juridic. (4) Competentele Consiliului se realizeaza cu respectarea principiilor independentei si stabilitatii in functie a membrilor sai. (5) Membrii Consiliului au ca sarcina principala ducerea la indeplinire a atributiilor date in competenta Consiliului prin prezenta lege.

Art. 45
(1) Membrii Consiliului sunt selectati prin concurs, fiind numiti in functie prin decizia prim-ministrului, in conditiile legii. (2) Membrii Consiliului sunt selectionati pe baza aptitudinilor profesionale si a bunei reputatii. Candidatii trebuie sa aiba studii universitare, o vechime de 9 ani in domeniul juridic, economic sau tehnic, precum si o experienta de cel putin 2 ani in domeniul achizitiilor publice. (3) Personalul tehnico-administrativ se incadreaza prin concurs, in conditiile legii. (4) Presedintele Consiliului inainteaza prim-ministrului propunerile de numire a membrilor Consiliului, pentru candidatii declarati admisi la concurs.

Art. 46
(1) Membrii Consiliului sunt functionari publici cu statut special, denumiti consilieri de solutionare a contestatiilor in domeniul achizitiilor publice. Acestia sunt asimilati din punctul de vedere al salarizarii functiei publice de consilier de concurenta. (2) Presedintele Consiliului este asimilat din punctul de vedere al salarizarii functiei de presedinte al Consiliului Concurentei, iar membrii colegiului sunt asimilati din punctul de vedere al salarizarii functiei de vicepresedinte al Consiliului Concurentei. (3) Personalul auxiliar are calitatea de personal contractual si este salarizat potrivit reglementarilor aplicabile personalului contractual din cadrul administratiei publice centrale. (4) Prevederile prezentei legi se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in masura in care nu contravin prezentei reglementari. (5) Perioada exercitarii functiei publice de consilier de solutionare a contestatiilor in domeniul achizitiilor publice constituie vechime in specialitatea avuta in vedere la ocuparea functiei, respectiv juridica, economica sau tehnica. (6) Prevederile art. 33 alin. (1) si ale art. 86 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator si pentru consilierii de solutionare a contestatiilor in domeniul achizitiilor publice cu studii juridice, prevazuti la alin. (5).

Art. 47
(1) Membrilor Consiliului le este interzis: a) sa desfasoare activitati comerciale, direct sau prin persoane interpuse; b) sa detina calitatea de asociat sau de membru in organele de conducere, administrare sau control la societati civile, societati reglementate de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv banci sau alte institutii de credit, societati de asigurare sau financiare, companii nationale, societati nationale sau regii autonome; c) sa detina calitatea de membru al unui grup de interes economic; d) sa detina calitatea de membru al unui partid politic si sa desfasoare sau sa participe la activitati cu caracter politic; e) sa exercite orice functie/activitate publica sau privata, cu exceptia functiilor sau activitatii didactice, al cercetarii stiintifice si al creatiei literar-artistice; f) sa exercite oricare alte activitati profesionale sau de consultanta. (2) Membrii Consiliului au obligatia sa depuna declaratiile de avere si de interese, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare. (3) Membrii Consiliului nu au dreptul de a participa la solutionarea unei contestatii daca se afla in una dintre situatiile prevazute mai jos, sub sanctiunea nulitatii deciziei pronuntate: a) daca acestia, sotul sau ascendentii ori descendentii lor au vreun interes in solutionarea contestatiei sau cand sunt soti, rude sau afini pana la al patrulea grad inclusiv cu vreuna dintre parti; b) daca intre acestia si una dintre parti a fost un proces penal cu pana la 5 ani inaintea solutionarii cauzei; c) daca s-au pronuntat public in legatura cu contestatia pe care o solutioneaza; d) daca se constata ca au primit de la una dintre parti bunuri materiale sau promisiuni de bunuri materiale ori altfel de avantaje. (4) Nulitatea deciziei Consiliului se constata pe calea plangerii impotriva respectivei decizii, de catre curtea de apel competenta sa solutioneze plangerea. (5) Membrii care se afla in situatiile prevazute la alin. (3) au obligatia de a se abtine de la solutionarea contestatiei. Ei pot fi recuzati de oricare dintre partile cauzei.

Art. 48
(1) Evaluarea performantelor membrilor Consiliului, constatarea si sanctionarea abaterilor disciplinare, formarea profesionala si oricare alte detalii organizatorice sunt reglementate prin regulamentul de organizare si functionare, aprobat conform art. 37 alin. (2). (2) Activitatea de formare profesionala a membrilor Consiliului este organizata si cu judecatori si procurori, in conditiile legii.


Capitolul VI - Sistemul de remedii judiciar


Sectiunea 1 - Contestatia formulata pe cale judiciara


Art. 49
(1) Pentru solutionarea contestatiei pe cale judiciara, persoana care se considera vatamata de raspunsul primit la notificarea prealabila sau care nu a primit niciun raspuns in termenul prevazut la art. 6 alin. (4), precum si orice persoana care se considera vatamata de masurile de remediere adoptate de autoritatea contractanta, in sensul art. 6 alin. (11), se poate adresa instantei de judecata competente, potrivit prevederilor prezentei legi. (2) Competenta de solutionare a cauzelor apartine tribunalului in a carui arie de competenta teritoriala se afla sediul autoritatii contractante, sectia de contencios administrativ si fiscal, prin complete specializate in achizitii publice. Contestatia este solutionata de urgenta si cu precadere, intr-un termen ce nu va depasi 45 de zile de la data sesizarii legale a instantei, de catre complete specializate in achizitii publice. (3) In cazuri bine justificate si pentru prevenirea unei pagube iminente, instanta, pana la solutionarea fondului cauzei, poate dispune la cererea partii interesate, prin incheiere motivata, cu citarea partilor, suspendarea procedurii de atribuire. (4) Incheierea prevazuta la alin. (3) poate fi atacata cu recurs, in mod separat, in termen de 5 zile de la comunicare. (5) Prevederile art. 33 se aplica in mod corespunzator in cazul solicitarii suspendarii procedurii de atribuire. (6) Autoritatea contractanta are dreptul de a incheia contractul numai dupa comunicarea hotararii instantei privind solutionarea contestatiei si, in orice caz, numai dupa expirarea termenului legal de asteptare prevazut la art. 59 alin. (1). (7) Contractul incheiat cu nerespectarea prevederilor alin. (6) este lovit de nulitate absoluta. (8) Prevederile privind termenele de contestare si indeplinirea procedurii de notificare prealabila sunt aplicabile in mod corespunzator.

Art. 50
(1) Contestatia formulata pe cale judiciara trebuie sa contina elementele prevazute la art. 10. (2) Pentru solutionarea cererii, partile sunt citate, conform normelor privind citarea in procesele urgente, iar paratului i se comunica copii de pe contestatie si de pe actele care o insotesc. Primul termen de judecata este de 20 de zile de la data inregistrarii plangerii. (3) Prevederile art. 200 din Legea nr. 134/2010, republicata, cu modificarile ulterioare, nu sunt aplicabile in cadrul procedurii de solutionare a contestatiilor pe cale judiciara prevazuta de prezenta lege. (4) Termenele de judecata ulterioare nu pot fi mai mari de 15 zile, iar durata intregii proceduri nu poate depasi 45 de zile de la data sesizarii instantei. (5) Paratul este obligat sa depuna intampinarea in termen de 3 zile lucratoare de la comunicarea contestatiei, sub sanctiunea decaderii din dreptul de a mai propune probe si invoca exceptii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 134/2010, republicata, cu modificarile ulterioare. (6) Reclamantului i se comunica de indata intampinarea depusa de parat, la care reclamantul este obligat sa depuna raspuns in termen de 3 zile lucratoare de la comunicare.

Art. 51
(1) In cazuri justificate, daca instanta de judecata nu ia hotararea de indata, poate dispune amanarea pronuntarii pentru un termen de 5 zile. (2) Hotararea motivata se redacteaza intr-un termen de 7 zile de la pronuntare si se comunica de indata partilor in cauza. (3) Hotararea poate fi atacata cu recurs, in termen de 10 zile de la comunicare. Recursul se judeca de sectia de contencios administrativ si fiscal a curtii de apel, in complet specializat in achizitii publice. (4) Prevederile art. 50 alin. (3) sunt aplicabile in mod corespunzator. (5) In cazul admiterii recursului, instanta de recurs rejudeca, in toate cazurile, litigiul in fond. (6) Hotararea pronuntata de curtea de apel este definitiva.

Art. 52
(1) Contestatia introdusa la instanta judecatoreasca competenta se taxeaza conform prevederilor art. 56 alin. (1) si/sau (2), dupa caz. (2) Recursul formulat impotriva hotararii de solutionare a contestatiei se taxeaza cu 50% din taxa prevazuta la art. 56 alin. (1) si/sau (2), dupa caz. (3) Sunt scutite de taxa judiciara de timbru prevazuta la alin. (2) recursurile formulate de autoritatile contractante. (4) Prevederile art. 56 alin. (4) sunt aplicabile in mod corespunzator.

Sectiunea 2 - Solutionarea litigiilor in instanta de judecata


Art. 53
(1) Procesele si cererile privind acordarea despagubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate in cadrul procedurii de atribuire, precum si cele privind executarea, anularea, nulitatea, rezolutiunea, rezilierea sau denuntarea unilaterala a contractelor se solutioneaza in prima instanta, de urgenta si cu precadere, de catre sectia de contencios administrativ si fiscal a tribunalului in circumscriptia caruia se afla sediul autoritatii contractante, prin complete specializate in achizitii publice. (2) In cazuri temeinic justificate si pentru prevenirea unei pagube iminente, instanta, pana la solutionarea fondului cauzei, poate dispune, la cererea partii interesate, prin incheiere motivata, cu citarea partilor, suspendarea executarii contractului. (3) Prevederile art. 33 se aplica in mod corespunzator in cazul solicitarii suspendarii procedurii de atribuire. (4) Incheierea prevazuta la alin. (2) poate fi atacata cu recurs, in mod separat, in termen de 5 zile de la comunicare. (5) Despagubirile pentru prejudiciul cauzat, printr-un act al autoritatii contractante emis cu incalcarea dispozitiilor legale in materia achizitiilor publice, achizitiilor sectoriale sau concesiunilor ori ca urmare a nesolutionarii in termenul legal a unei cereri privind respectiva procedura de atribuire, se pot acorda numai dupa anularea actului respectiv ori, dupa caz, dupa luarea oricaror alte masuri de remediere de catre autoritatea contractanta. (6) In cazul in care se solicita plata de despagubiri pentru repararea prejudiciului reprezentand cheltuieli de elaborare a ofertei sau de participare la procedura de atribuire, persoana vatamata trebuie sa faca dovada prejudiciului, a incalcarii prevederilor legislatiei privind achizitiile publice, legislatiei privind achizitiile sectoriale sau legislatiei privind concesiunile, precum si a faptului ca ar fi avut o sansa reala de a castiga contractul, iar aceasta a fost compromisa ca urmare a incalcarii respective.

Art. 54
(1) Cererilor avand ca obiect acordarea despagubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate in cadrul procedurii de atribuire, precum si celor privind executarea, anularea, rezolutiunea, rezilierea sau denuntarea unilaterala a contractelor li se aplica in mod corespunzator prevederile art. 50. (2) Cererea reconventionala se introduce in termenul prevazut la alin. 50 alin. (5).

Art. 55
(1) In cazuri justificate, daca instanta de judecata nu ia hotararea de indata, poate dispune amanarea pronuntarii pentru un termen de 5 zile. (2) Hotararea se redacteaza intr-un termen de 7 zile de la pronuntare si se comunica de indata partilor in cauza. (3) Hotararea poate fi atacata cu recurs, in termen de 10 zile de la comunicare, la sectia contencios administrativ si fiscal a curtii de apel, care judeca in complet specializat in achizitii publice. Recursul este solutionat de urgenta si cu precadere, intr-un termen ce nu va depasi 30 de zile de la data sesizarii legale a instantei. (4) Recursul suspenda executarea si se judeca de urgenta si cu precadere. (5) In cazul admiterii recursului, instanta de recurs rejudeca, in toate cazurile, litigiul in fond.

Art. 56
(1) Cererile introduse la instantele judecatoresti potrivit prevederilor prezentului capitol se taxeaza dupa cum urmeaza: a) pana la 450.000 lei inclusiv - 2% din valoarea estimata a contractului; b) intre 450.001 lei si 4.500.000 lei inclusiv - 9.000 lei + ,2% din ceea ce depaseste 450.001 lei; c) intre 4.500.001 lei si 45.000.000 lei inclusiv - 18.000 lei + ,02% din ceea ce depaseste 4.500.001 lei; d) intre 45.000.001 lei si 450.000.000 lei inclusiv - 27.000 lei + ,002% din ceea ce depaseste 45.000.001 lei; e) intre 450.000.001 lei si 4.500.000.000 lei inclusiv - 36.000 lei + ,0002% din ceea ce depaseste 450.000.001 lei; f) peste 4.500.000.001 lei - 45.000 lei + ,00002% din ceea ce depaseste 4.500.000.001 lei. (2) Cererile neevaluabile in bani formulate potrivit prezentei legi si cele care nu fac obiectul alin. (1) se taxeaza cu 450 lei. (3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cazul in care procedura de atribuire este organizata pe loturi, taxele se raporteaza la valoarea estimata a fiecarui lot contestat. (4) Persoana care a formulat cerere potrivit prevederilor prezentului articol poate beneficia, la cerere, de facilitati sub forma de reduceri, esalonari sau amanari pentru plata taxelor judiciare de timbru datorate, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 57
Partile pot conveni ca litigiile in legatura cu interpretarea, incheierea, executarea, modificarea si incetarea contractelor sa fie solutionate prin arbitraj.

Sectiunea 3 - Nulitatea contractelor


Art. 58
(1) Orice persoana interesata poate solicita instantei de judecata constatarea nulitatii absolute a contractului/actului aditional la acesta incheiat cu incalcarea conditiilor cerute, dupa caz, de legislatia privind achizitiile publice, legislatia privind achizitiile sectoriale sau legislatia privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii pentru incheierea sa valabila, precum si repunerea partilor in situatia anterioara. (2) Instanta de judecata constata nulitatea absoluta totala/partiala a contractului/actului la aceasta si dispune repunerea partilor in situatia anterioara, in conformitate cu prevederile art. 1.254 alin. (3) din Legea nr. 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare, in urmatoarele cazuri: a) autoritatea contractanta a atribuit contractul fara sa respecte obligatiile referitoare la publicarea unui anunt de participare, conform prevederilor legislatiei privind achizitiile publice, legislatiei privind achizitiile sectoriale sau legislatiei privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii; b) atunci cand autoritatea contractanta urmareste dobandirea executiei unei lucrari, a unui serviciu sau a unui produs, fapt care ar incadra contractul respectiv in categoria contractelor supuse legislatiei privind achizitiile publice, legislatiei privind achizitiile sectoriale sau legislatiei privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, insa autoritatea contractanta incheie alt tip de contract, cu nerespectarea procedurii legale de atribuire; c) contractul/actul aditional la acesta a fost incheiat in conditii mai putin favorabile decat cele prevazute in propunerile tehnice si/sau financiare care au constituit oferta declarata castigatoare; d) nerespectarea criteriilor de calificare si selectie si/sau a factorilor de evaluare prevazute/prevazuti in cadrul anuntului de participare care au stat la baza declararii ofertei castigatoare, aceasta conducand la alterarea rezultatului procedurii, prin anularea sau diminuarea avantajelor competitive; e) contractul a fost incheiat inainte de primirea deciziei de solutionare a contestatiei de catre Consiliu sau de catre instanta sau cu nerespectarea deciziei de solutionare a contestatiei. (3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), in cazul in care instanta considera, dupa analizarea tuturor aspectelor relevante, ca motive imperative de interes general impun mentinerea efectelor contractului, aceasta dispune, in schimb, sanctiuni alternative, dupa cum urmeaza: a) limitarea efectelor contractului, prin reducerea termenului de executie al acestuia; si/sau b) aplicarea unei amenzi autoritatii contractante, cuprinsa intre 2% si 15% din valoarea obiectului contractului, cuantumul acesteia fiind invers proportional cu posibilitatea de a limita efectele contractului, conform dispozitiilor lit. a). (4) La aplicarea sanctiunilor alternative prevazute la alin. (3), instanta are in vedere ca acestea sa fie eficiente, proportionate si descurajante. (5) Acordarea de despagubiri nu reprezinta o sanctiune alternativa adecvata in sensul prevederilor alin. (3). (6) In cazul incalcarii dispozitiilor privind termenul legal de asteptare prevazut pentru incheierea contractului, instanta decide, dupa analizarea tuturor aspectelor relevante, constatarea nulitatii absolute totale/partiale a contractului/actului aditional la aceasta si dispune repunerea partilor in situatia anterioara sau, daca este suficient, dispune sanctiuni alternative, precum cele prevazute la alin.(3).

Art. 59
(1) In sensul art. 58 alin. (6) termenul legal de asteptare pentru incheierea contractului nu poate fi mai mic de: a) 11 zile, incepand cu ziua urmatoare trimiterii deciziei de atribuire a contractului catre ofertantii/candidatii interesati, prin orice mijloace de comunicare prevazute de legislatia privind achizitiile publice, legislatia privind achizitiile sectoriale sau legislatia privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, in cazul in care valoarea estimata a procedurii de achizitie publica sau de concesiune este egala sau mai mare decat pragurile valorice in raport de care este obligatorie transmiterea spre publicare catre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunturilor de participare, potrivit legislatiei privind achizitiile publice, legislatiei privind achizitiile sectoriale sau legislatiei privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii; b) 6 zile, incepand cu ziua urmatoare trimiterii deciziei de atribuire a contractului catre ofertantii/candidatii interesati, prin orice mijloace de comunicare prevazute de legislatia privind achizitiile publice, legislatia privind achizitiile sectoriale sau legislatia privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, in cazul in care valoarea estimata a procedurii de achizitie publica sau de concesiune este mai mica decat pragurile valorice in raport de care este obligatorie transmiterea spre publicare catre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunturilor de participare, potrivit legislatiei privind achizitiile publice, legislatiei privind achizitiile sectoriale sau legislatiei privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii. (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cazul in care autoritatea contractanta utilizeaza alte mijloace de comunicare decat cele electronice, termenele se majoreaza cu 5 zile. (3) Respectarea termenelor prevazute la alin. (1) este facultativa in urmatoarele cazuri: a) atunci cand legislatia privind achizitiile publice, legislatia privind achizitiile sectoriale sau legislatia privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, dupa caz, nu prevede obligativitatea publicarii unui anunt de participare; b) atunci cand contractul respectiv urmeaza sa fie incheiat cu un operator economic care a fost singurul ofertant la respectiva procedura de atribuire si nu exista alti operatori economici implicati in procedura de atribuire; c) atunci cand este atribuit un contract subsecvent unui acord-cadru sau ca urmare a utilizarii unui sistem dinamic de achizitie.

Art. 60
(1) Cererile prin care se solicita constatarea nulitatii contractelor se introduc in termen de: a) 30 de zile, incepand cu ziua urmatoare: - publicarii anuntului de atribuire a contractului, cu conditia ca respectivul anunt sa contina justificarea deciziei autoritatii contractante de a atribui contractul fara publicarea prealabila a unui anunt de participare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene; - informarii de catre autoritatea contractanta a ofertantilor si candidatilor interesati cu privire la decizia de atribuire a contractului sau admiterea intr-un sistem dinamic de achizitii, cu conditia ca informarea sa fie insotita de un rezumat al motivelor pertinente care au stat la baza deciziei; in situatia in care dezvaluirea anumitor informatii privind atribuirea contractului sau admiterea intr-un sistem dinamic de achizitii ar impiedica aplicarea unor dispozitii legale, ar fi contrara interesului public, ar putea aduce atingere concurentei sau ar aduce atingere intereselor comerciale legitime ale unui operator economic, publice sau private, autoritatea contractanta are dreptul de a nu le comunica; b) 6 luni, incepand cu data publicarii anuntului de atribuire a contractului; termenul de 6 luni este un termen de decadere. (2) Autoritatea contractanta instiinteaza ANAP despre orice actiune prin care se solicita constatarea nulitatii absolute a contractelor in termen de 10 zile de la data luarii la cunostinta despre introducerea actiunii.

Art. 61
(1) Litigiile la care se face referire la art. 58 alin. (1) se solutioneaza de urgenta si cu precadere de catre sectia contencios administrativ si fiscal a tribunalului in circumscriptia caruia se afla sediul reclamantului sau paratului. (2) Sentinta tribunalului poate fi atacata numai cu recurs, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, la sectia contencios administrativ si fiscal a curtii de apel, care judeca in complet specializat in achizitii publice. Recursul este solutionat de urgenta si cu precadere, intr-un termen care nu va depasi 30 de zile de la data sesizarii legale a instantei. (3) Hotararea judecatoreasca prin care a fost admisa actiunea in constatarea nulitatii absolute si s-a dispus repunerea partilor in situatia anterioara constituie titlu executoriu. (4) Responsabil pentru aducerea la indeplinire a hotararii judecatoresti este conducatorul autoritatii contractante. (5) Autoritatea contractanta notifica ANAP masurile privind executarea hotararii judecatoresti ramase definitive.


Capitolul VII - Dispozitii speciale


Art. 62
(1) La nivelul Consiliului se organizeaza intalniri lunare ale membrilor, in care sunt discutate problemele de drept care au condus la pronuntarea de solutii diferite in cauze similare. De asemenea, pot fi discutate aplicarea si interpretarea reglementarilor nou-aparute. (2) Problemele de drept prevazute la alin. (1) sunt analizate, in prealabil, de catre unul sau mai multi membri ai Consiliului desemnat/desemnati de presedintele acestuia, care prezinta un studiu asupra acestora, cu referire si la practica la nivelul Consiliului si cea judiciara nationala si europeana, in care, in mod obligatoriu, isi expune/isi expun opinia motivata, studiu care se supune dezbaterii membrilor. (3) Pentru unificarea practicii administrativ-jurisdictionale, Consiliul organizeaza semestrial seminarii cu judecatori din cadrul instantelor judecatoresti si specialisti din cadrul ANAP, precum si alte categorii de experti.

Art. 63
(1) Presedintele Consiliului sau colegiul, din oficiu ori la solicitarea oricarui membru al Consiliului, poate convoca plenul Consiliului pentru emiterea unei hotarari de unificare a practicii sale administrativ-jurisdictionale. (2) Prevederile art. 62 alin. (2) se aplica in mod corespunzator, presedintele desemnand unul sau mai multi raportori, care intocmesc un raport care include si solutia propusa asupra problemei sesizate si proiectul hotararii plenului Consiliului. (3) Sedinta plenului Consiliului se convoaca de presedintele acestuia, cu cel putin 3 zile inainte de desfasurarea ei. Odata cu respectiva convocare, fiecare membru primeste o copie a raportului. (4) Hotararile plenului Consiliului se adopta cu votul majoritatii absolute a membrilor sai si sunt obligatorii, nerespectarea lor constituie abatere disciplinara. (5) Hotararea este redactata si comunicata in scris membrilor Consiliului, pentru abordarea unitara a problemei care a facut obiectul dezbaterii. (6) Aplicarea unitara a dispozitiilor in materia achizitiilor publice, achizitiilor sectoriale sau concesiunilor constituie criteriu de evaluare a performantelor individuale profesionale ale membrilor Consiliului. (7) Hotararile adoptate in conditiile alin. (1)-(5) se publica pe pagina de internet a Consiliului.

Art. 64
La propunerea presedintelui Consiliului, plenul acestuia poate institui, prin hotarare adoptata cu votul majoritatii absolute a membrilor sai, mecanisme suplimentare de asigurare a practicii unitare la nivelul Consiliului.

Art. 65
(1) ANAP informeaza Consiliul, respectiv instantele de judecata, ori de cate ori constata existenta unor solutii neunitare in practica acestuia/acestora privind achizitiile publice, achizitiile sectoriale sau concesiunile de lucrari si servicii. (2) Consiliul instiinteaza ANAP ori de cate ori constata deficiente ale legislatiei privind achizitiile publice, legislatiei privind achizitiile sectoriale sau legislatiei privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii care genereaza interpretari divergente si practica neunitara, formuland propuneri de imbunatatire ale acestora.

Art. 66
(1) In cazul in care Consiliul constata abordari diferite in hotararile judecatoresti definitive din cauze similare in materia achizitiilor publice, achizitiilor sectoriale sau concesiunilor, va sesiza si transmite Curtii de Apel Bucuresti hotararile judecatoresti respective, in copie, in vederea declansarii la Inalta Curte de Casatie si Justitie a procedurii de pronuntare asupra problemelor de drept care au fost solutionate diferit de instantele judecatoresti, potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, republicata, cu modificarile ulterioare. (2) Daca hotararile divergente apartin aceleiasi instante de judecata, Consiliul poate solicita exprimarea unui punct de vedere asupra predictibilitatii interpretarii prevederilor legale de catre respectiva instanta. (3) Prevederile alin. (1) si (2) pot fi aplicate si de ANAP.

Art. 67
(1) Exercitarea dreptului de a contesta actele autoritatii contractante nu ingradeste persoana care se considera vatamata sa sesizeze ANAP in conformitate cu legislatia privind achizitiile publice, legislatia privind achizitiile sectoriale sau legislatia privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii. (2) Masurile care pot fi luate de ANAP ca urmare a sesizarii nu pot aduce atingere autoritatii de lucru judecat a deciziilor Consiliului si a hotararilor judecatoresti.


Capitolul VIII - Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 68
Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 134/2010, republicata, cu modificarile ulterioare, si cu cele ale Legii nr. 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare, in masura in care prevederile acestora din urma nu sunt contrare.

Art. 69
(1) Contestatiile/cererile/plangerile aflate in curs de solutionare la Consiliu/instanta de judecata la data intrarii in vigoare a prezentei legi continua sa fie solutionate in conditiile si cu procedura prevazute de legea in vigoare la data la care au fost depuse. (2) Dispozitiile prezentei legi se aplica numai contestatiilor/cererilor/plangerilor formulate dupa intrarea ei in vigoare. (3) Contestatiile depuse, in conditiile legii, la posta, inainte de data intrarii in vigoare a prezentei legi, raman supuse solutionarii conform legii in vigoare la data la care au fost depuse, chiar daca sunt inregistrate la Consiliu/instanta de judecata dupa aceasta data. (4) Termenele procedurale aflate in curs la data intrarii in vigoare a prezentei legi raman supuse legii in vigoare la data la care au inceput sa curga.

Art. 70
(1) Trimiterile din cadrul altor acte normative la prevederile capitolului IX din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 3.37/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se considera facute la dispozitiile corespunzatoare din prezenta lege. (2) Pana la intrarea in vigoare a regulamentului de organizare si functionare prevazut la art. 37 alin. (2), dispozitiile Hotararii Guvernului nr. 1.037/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor raman aplicabile in masura in care nu contravin prevederilor prezentei legi. (3) Consilierii de solutionare a contestatiilor in domeniul achizitiilor publice numiti prin decizia prim-ministrului, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, sunt numiti de drept consilieri de solutionare a contestatiilor in domeniul achizitiilor publice prin efectul prezentei legi.

Art. 71
In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, prin hotarare a Guvernului se suplimenteaza numarul de posturi pentru instantele judecatoresti, in vederea ocuparii unui numar de 48 de posturi de judecator si 16 posturi de grefier pentru curtile de apel si, respectiv, 50 de posturi de judecator si 50 de posturi de grefier pentru tribunale. Posturile de judecator si grefier suplimentate in baza prezentei legi vor fi repartizate curtilor de apel si, respectiv, tribunalelor, in functie de numarul de cauze care au ca obiect cereri ce corespund tipurilor de actiuni prevazute de prezenta lege. Finantarea se va face din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, pana la proxima rectificare bugetara. *** Prezenta lege transpune Directiva 89/665/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind coordonarea actelor cu putere de lege si a actelor administrative privind aplicarea procedurilor care vizeaza caile de atac fata de atribuirea contractelor de achizitii publice de produse si a contractelor publice de lucrari, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene seria L nr.395 din 30 decembrie 1989, cu modificarile si completarile ulterioare, si Directiva 92/13/CEE a Consiliului din 25 februarie 1992 privind coordonarea actelor cu putere de lege si actelor administrative referitoare la aplicarea normelor comunitare cu privire la procedurile de achizitii publice ale entitatilor care desfasoara activitati in sectoarele apei, energiei, transporturilor si telecomunicatiilor, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene seria L nr.76 din 23 martie 1992, cu modificarile si completarile ulterioare. Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
Nu este


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
28 useri online

Useri autentificati: