DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 100/2010 privind impadurirea terenurilor degradate. Lege nr. 100/2010Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 376 din 7 iunie 2010

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1
Sunt supuse prevederilor prezentei legi terenurile degradate, indiferent de forma de proprietate, care pot fi ameliorate prin lucrari de impadurire, in vederea protejarii solului, a refacerii echilibrului hidrologic si a imbunatatirii conditiilor de mediu.

Art. 2
Obiectul prezentei legi il constituie impadurirea terenurilor degradate, astfel cum sunt definite la pct. 48 din anexa la Legea nr. 46/2008 Codul silvic, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 3
Se constituie in perimetre de ameliorare, astfel cum sunt acestea definite la pct. 24 din anexa la Legea nr. 46/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, terenurile degradate prevazute la art. 2, care pot fi ameliorate prin impadurire.

Art. 4
(1) Inventarierea terenurilor degradate care fac obiectul actiunii de Ameliorare prin impadurire se va face de catre comisia prevazuta la art. 5, cu respectarea prevederilor regulamentului privind stabilirea grupelor de terenuri care intra in perimetrele de ameliorare, functionarea si atributiile comisiilor de specialisti, constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare, care se aproba prin hotarare a Guvernului in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei Legi.
(2) Inventarierea terenurilor degradate prevazute la alin. (1) constituie o obligatie permanenta.
(3) Pana la Intrarea in vigoare a regulamentului prevazut la alin. (1) se aplica prevederile Hotararii Guvernului nr. 786/1993 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea grupelor de terenuri care intra in perimetrele de ameliorare, precum si competenta, functionarea si atributiile comisiilor de specialisti constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare.

Art. 5
(1) Identificarea, delimitarea si constituirea perimetrelor de ameliorare la nivelul localitatilor se fac de o comisie stabilita prin ordin al prefectului, la propunerea directorului executiv al directiei pentru agricultura si dezvoltare rurala. Comisia se constituie in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi si este formata din:
a) primarul comunei, al Orasului sau al municipiului, dupa caz, in calitate de presedinte al comisiei;
b) reprezentantul directiei pentru agricultura si dezvoltare rurala;
c) reprezentantul oficiului de cadastru si publicitate imobiliara;
d) reprezentantul oficiului judetean de studii pedologice si agrochimice;
e) reprezentantul inspectoratului teritorial de regim silvic si de vanatoare;
f) reprezentantul agentiei judetene pentru protectia mediului;
g) reprezentantul directiei silvice sau al structurii silvice de rang superior si al ocolului silvic de stat sau privat, dupa caz, in calitate de secretar;
h) reprezentantul sectorului de imbunatatiri funciare la nivel local;
i) specialisti din unitatile si subunitatile de cercetare si proiectare in domeniile de imbunatatiri funciare pentru agricultura, silvicultura, impaduriri de Terenuri degradate, cercetari agrochimice si pedologice;
j) specialisti din Ministerul Mediului si Padurilor, in cazul zonelor cu un interes special pentru ameliorarea conditiilor de mediu sau pentru protejarea acestora prin actiuni de impadurire.
(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) terenurile care sunt incluse pe Lista siturilor contaminate care sunt in faza de investigare preliminara sau detaliata, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.408/2007 privind modalitatile de investigare si evaluare a poluarii solului si subsolului, sau care fac obiectul unor proiecte de refacere a mediului geologic si a ecosistemelor terestre, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.403/2007 privind refacerea zonelor in care solul, subsolul si ecosistemele terestre au fost afectate.
(3) In cazul identificarii de terenuri degradate in cadrul unei arii naturale protejate, se vor respecta prevederile legale privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice.

Art. 6
(1) Documentatia intocmita de comisia prevazuta la art. 5 se avizeaza conform prevederilor art. 82 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Studiul de fezabilitate cuprinde in anexa documentatia cadastrala intocmita in sistem stereografic de proiectie 1970, receptionata de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara in a carui raza teritoriala sunt situate imobilele, cu atribuire de numere cadastrale. La cererea proprietarilor, pentru imobilele respective se deschid carti funciare, conform reglementarilor in vigoare.
(3) La solicitarea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, prin unitatile silvice teritoriale ale acesteia, se noteaza in cartea funciara faptul ca imobilul este supus procedurii de impadurire potrivit prevederilor prezentei legi.
(4) Radierea notarii din cartea funciara se face la solicitarea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, prin structurile teritoriale, in urma finalizarii procedurii sau a renuntarii la efectuarea investitiilor.

Art. 7
(1) Terenurile degradate, apte pentru impadurire, constituite in perimetre de ameliorare, sunt incluse in fondul forestier national in termen de maximum 30 de zile de la data transmiterii acestora in administrarea Regiei Nationale a Padurilor Romsilva, pentru terenurile proprietate publica a statului, si la constituirea perimetrelor de ameliorare, pentru celelalte terenuri.
(2) Terenurile prevazute la alin. (1) se includ in amenajamente silvice existente.
(3) Incheierea contractelor de administrare sau de servicii silvice, dupa caz, a terenurilor prevazute la alin. (1) se realizeaza la data trecerii acestora in administrarea Regiei Nationale a Padurilor Romsilva, pentru terenurile proprietate publica a statului, si in termen de maximum 30 de zile de la receptia lucrarilor de impadurire, pentru arboretele din perimetrele de ameliorare instalate pe alte terenuri decat cele ale statului.

Art. 8
Documentatiile tehnico-economice si lucrarile necesare pentru ameliorarea prin impadurire a terenurilor degradate prevazute la art. 2, constituite in perimetre de ameliorare, se executa de unitati specializate, atestate de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, in conditiile legii.

Art. 9
(1) Terenurile degradate proprietate publica a statului, constituite in perimetre de ameliorare, se transmit prin hotarare a Guvernului in administrarea Regiei Nationale a Padurilor Romsilva, in vederea ameliorarii prin impadurire, si se includ in fondul forestier national.
(2) Transmiterea prevazuta la alin. (1) se poate face daca suprafata terenului este de minimum 0,25 ha, in cazul terenurilor izolate, si indiferent de suprafata, in cazul terenurilor limitrofe fondului forestier proprietate publica a statului.

Art. 10
(1) In cazul donarii terenurilor degradate proprietate privata catre stat, in vederea executarii lucrarilor de ameliorare prin impadurire, aceste terenuri sunt preluate in administrare de Regia Nationala a Padurilor Romsilva si se includ in fondul forestier proprietate publica a statului.
(2) Onorariul notarial privind actele de donatie pentru terenurile prevazute la alin. (1) se suporta de Regia Nationala a Padurilor Romsilva.

Art. 11
Autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura mandateaza Regia Nationala a Padurilor Romsilva sa cumpere, in numele statului, de la persoane fizice sau juridice, terenuri degradate, in vederea impaduririi, in conditiile legii, in limita fondurilor anuale alocate de la bugetul de stat.

Art. 12
Impiedicarea sub orice forma de catre persoanele fizice si juridice a executarii lucrarilor de ameliorare prin impadurire a terenurilor degradate constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 300 lei la 1.200 lei.

Art. 13
(1) Pasunatul pe terenurile degradate ameliorate prin impaduriri este interzis.
(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei.

Art. 14
(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 12 si 13 se fac de personalul silvic imputernicit, de ofiterii si agentii de politie, precum si de ofiterii si subofiterii din cadrul Jandarmeriei Romane.
(2) Contraventiilor prevazute la art. 12 si 13 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 15
Documentatia tehnico-economica necesara realizarii lucrarilor de impadurire a terenurilor degradate se elaboreaza, in conditiile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale celorlalte acte normative aplicabile in materie de investitii publice.

Art. 16
Receptia lucrarilor de impadurire a terenurilor degradate se realizeaza cu participarea obligatorie a:
a) detinatorului terenului;
b) reprezentantului unitatii teritoriale silvice a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;
c) reprezentantului unitatii specializate pentru executarea lucrarilor de impadurire.

Art. 17
Pentru terenurile degradate constituite in perimetre de ameliorare, altele decat cele aflate in proprietatea publica a statului, paza lucrarilor se executa in conformitate cu prevederile Legii nr. 46/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 18
(1) Sursele de finantare pentru cumpararea de terenuri conform prevederilor art. 11, pentru intocmirea documentatiilor tehnico-economice, pentru impadurirea terenurilor degradate, pentru intretinerea si paza respectivelor lucrari, pana la declararea inchiderii starii de masiv, sunt urmatoarele:
a) fondul de ameliorare a fondului funciar, constituit potrivit Legii nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) fondul anual de mediu;
c) alocatii de la bugetul de stat;
d) sponsorizari de la societati comerciale, fundatii si altele asemenea;
e) surse financiare externe nerambursabile sau credite externe pe termen lung;
f) contributia benevola a persoanelor fizice sau juridice, interesate de executarea lucrarilor de ameliorare;
g) fondul de conservare si regenerare a padurilor, constituit potrivit prevederilor art. 33 din Legea nr. 46/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
h) alte surse legale.
(2) Autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, in calitate de coordonator tehnic al actiunilor de impadurire a terenurilor degradate, solicita anual includerea in bugetul de stat a fondurilor necesare pentru impadurirea acestora in anul urmator.

Art. 19
Prevederile art. 12 si 13 intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 269/2015 privind aprobarea OUG 4/2015 pentru modificarea OUG 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare
Legea 168/2015 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania
Legea 156/2015 privind aprobarea OUG 63/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul agriculturii
Legea 133/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic. Legea 133/2015
OUG 63/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul agriculturii. Ordonanta de urgenta nr. 63/2014
Legea 122/2014 pentru completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii. Legea 122/2014
Lege privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, legea nr. 15/2003, republicata in 2008
Legea 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publi
Legea 289/2002 privind perdelele forestiere de protectie, republicata 2014
Legea 289/2013 pentru aprobarea OUG 43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesului la finantare al fermierilor. Lege nr. 289/2013
Legea 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor, republicata 2013. Lege nr. 260/2008 republicata 2013
Legea 262/2013 pentru completarea art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Lege nr. 262/2013
Legea 243/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor. Lege nr. 243/2013
Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare, lege nr. 7/1996, republicata 2013
Legea 199/2012 pentru aprobarea OUG 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare. Lege nr. 199/2012
Legea 190/2011 pentru completarea art. 12 din Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii
HG 135/2011 pentru aprobarea regulilor procedurale privind conditiile si termenii referitori la durata, continutul si limitele de exercitare a drepturilor de uz si servitute asupra proprietatilor private afectate de capacitatile energetice, a convent
Ordin 33/2011 privind modificarea si completarea Ordinului nr. 1272/26503/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI Renta viagera agricola din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si ju
Legea 248/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundatiilor
Legea 67/2010 pentru modificarea alin. (3) al art. 18 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
Legile fondului funciar. Comentarii si explicatii. Editia 4
Terzea Viorel

Pret: 149 lei
126.65 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
51 useri online

Useri autentificati: