DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 313/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane. Lege nr. 313/2009
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 694 din 15 octombrie 2009

Important: In Monitorul Oficial nr. 764/2009, Legea nr. 24/2007 a fost republicata in baza prezentei legi Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art I
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 36 din 18 ianuarie 2007, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Titlul legii se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"LEGE privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor"

2. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1
Prezenta lege reglementeaza administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, in vederea asigurarii calitatii factorilor de mediu si a starii de sanatate a populatiei."

3. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2
Statul recunoaste dreptul fiecarei persoane fizice la un mediu sanatos, accesul liber pentru recreere in spatiile verzi proprietate publica, dreptul de a contribui la amenajarea spatiilor verzi, la crearea aliniamentelor de arbori si arbusti, in conditiile respectarii prevederilor legale in vigoare."

4. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3
Spatiile verzi se compun din urmatoarele tipuri de terenuri din intravilanul localitatilor:
a) spatii verzi publice cu acces nelimitat: parcuri, gradini, scuaruri, fasii plantate;
b) spatii verzi publice de folosinta specializata:
1. gradini botanice si zoologice, muzee in aer liber, parcuri expozitionale, zone ambientale si de agrement pentru animalele dresate in spectacolele de circ;
2. cele aferente dotarilor publice: crese, gradinite, scoli, unita|i sanitare sau de protectie sociala, institutii, edificii de cult, cimitire;
3. baze sau parcuri sportive pentru practicarea sportului de performanta;
c) spatii verzi pentru agrement: baze de agrement, poli de agrement, complexuri si baze sportive;
d) spatii verzi pentru protectia lacurilor si cursurilor de apa;
e) culoare de protectie fata de infrastructura tehnica;
f) paduri de agrement."

5. Articolele 4 si 5 se abroga.

6. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art 6
In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) pare — spatiu verde, cu suprafata de minimum un hectar, format dintr-un cadru vegetal specific si din zone construite, cuprinzand dotari si echipari destinate activitatilor cultural-educative, sportive sau recreative pentru populatie;
b) scuar — spatiu verde, cu suprafata mai mica de un hectar, amplasat in cadrul ansamblurilor de locuit, in jurul unor dotari publice, in incintele unitatilor economice, social-culturale, de invatamant, amenajarilor sportive, de agrement pentru copii si tineret sau in alte locatii;
c) gradina — teren cultivat cu fiori, copact si arbusti ornamentali care este folosit pentru agrement si recreere, fiind deschis publicului;
d) fasie plantata — plantatie cu rol estetic si de ameliorare a climatului si calitatii aerului, realizata in lungul cailor de circulatie sau al cursurilor de apa;
e) gradina botanica — gradina in care sunt prezentate colectii de plante vii cultivate in conditii naturale ori de sera, in vederea studierii acestora sau doar pentru curiozitatile pe care se prezinta;
f) gradina zoologica — orice colectie de animale vii, mentinute intr-un amplasament administrat si deschis publicului, in scopul promovarii conservarii biodiversitatii si pentru a furniza mijloace de educatie, informare si petrecere a timpului liber, in relatie cu prezentarea si conservarea vietii salbatice;
g) muzeu in aer liber — institutie care dispune de un spatiu verde neacoperit, special amenajat, in vederea expunerii si studierii unor obiecte de arta, relieve, documente istorice si stiintifice si a educarii publicului;
h) baza sau pare sportiv pentru practicarea sportului de performanta — complex format dintr-un cadru vegetal si din zone construite, special amenajate si dotate pentru practicarea diferitelor sporturi (complex de instalatii sportive);
i) parc expozitional—spatiu verde special amenajat destinat informarii publicului si promovarii unor evenimente;
j) spatii verzi aferente locuintelor de tip condominiu — spatii verzi formate dintr-un cadru vegetal, amplasate adiacent blocurilor de locuinte de tip condominiu, cu rol estetic si de protectie, de ameliorare a climatului si a calitatii aerului;
k) padure de agrement — padure sau zona impadurita in care se realizeaza diferite lucrari in vederea crearii unui cadru adecvat petrecerii timpului liber;
l) spatii verzi pentru protectia cursurilor de apa si lacurilor — plantatii reALIzate in lungul cursurilor de apa sau imprejurul lacurilor, al caror rol principal este de prOTectie a acestora;
m) culoare de protectie fata de infrastructura tehnica — plantatii realizate in lungul cailor de circulatie sau in jurul unor instalatii cu potential ridicat de poluare, in vederea ameliorarii calitatii mediului si protejarii infrastructurii aferente."

7. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 8. — Persoanele juridice au urmatoarele obligatii: a) sa asigure integritatea, refacerea si ingrijirea spatiilor verzi aflate in proprietatea lor; b) sa coopereze cu autoritatile teritoriaie si centrale pentru protectia mediului, cu cele ale autoritatii centrale pentru amenajarea teritoriului si cu autoritatile administratiei publice locale la toate lucrarile preconizate in spatiile verzi si sa faca propuneri pentru imbunatatirea amenajarii acestora; c) sa nu diminueze suprafetele inventariate ca spatii verzi."

8. La articolul 11, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11
(1) Persoanele juridice care concesioneaza terenuri pentru constructia si amplasarea in spatiile verzi a obiectivelor pentru activitati socioculturale sunt obligate sa obtina avizele, acordurile si autorizatiile prevazute de legislatia in vigoare. Locul de amplasare a obiectivelor, suprafata terenurlior si conditiile de desfasurare a activitatii ulterioare se determina in baza unor proiecte de specialitate, de amenajare a teritoriului si urbanism, avizate si aprobate conform legii, cu obligativitatea ca suprafetele cumulate ale acestor constructii sa nu ocupe mai mult de 10% din suprafata spatiului verde respectiv."

9. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12
(1) Municipiile de rang zero si unu au obligatia sa efectueze, pana la data de 1 ianuarie 2011, auditul suprafetei, calitatii si accesibilitatii spatiilor verzi, urmat de elaborarea unei strategii si a unui plan de actiune privind conservarea si dezvoltarea retelei de spatii verzi.
(2) Strategia privind conservarea si dezvoltarea retelei de spatii verzi are in vedere distributia echilibrata a acestora in raport cu specificul unitatii teritoriale de referinta, precum si crearea de spatii verzi prin transformarea terenurilor neproductive, a altor categorii de terenuri si prin aplicarea de metode alternative.
(3) La extinderea suprafetei intravilanului localitatilor, autoritatile publice locale au obligatia sa asigure o cota de 5% pentru amenajarea de spatii verzi publice."

10. La articolul 14, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins: "(5) In cazul arborilor ornamentali (tei, salcam, castan, artar, mesteacan, stejar) plantati pe spatiile verzi din domeniul public, precum si al celor plantati in aliniamente in lungul bulevardelor si strazilor, pe terenurile din zonele urbane si rurale, este interzisa interventia cu taieri in coroana acestora, cu exceptia lucrarilor de eliminare a ramurilor uscate sau a celor care afecteaza siguranta traficului pietonal si rutier, a imobilelor aflate in apropiere, precum si a celor de pe traseul retelelor aeriene."

11. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 18
(1) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa tina evidenta spatiilor verzi de pe teritoriul unitatilor administrative, prin constituirea registrelor locale ale spatiilor verzi, pe care le actualizeaza ori de cate ori intervin modificari.
(2) Evidenta spatiilor verzi are drept scop organizarea folosirii rationale a acestora, a regenerarii si protectiei lor eficiente, cu exercitarea controlului sistematic al schimbarilor calitative si cantitative, precum si asigurarea informatiiior despre spatiile verzi.
(3) Registrele locale ale spatiilor verzi se constituie pe baza normelor tehnice aprobate prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si locuintei, cu avizul ministrului mediului si al ministrului administratiei si internelor, in termen de un an de la elaborarea si publicarea acestora."

12. La articolul 19, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Registrul local al spatiilor verzi este un sistem informational care cuprinde datele tehnice ale tuturor spatiilor verzi conform indicilor de calitate si cantitate."

13. La articolul 20, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Schimbarea destinatiei terenurilor inregistrate in registrul local al spatiilor verzi se poate face numai pentru lucrari de utilitate publica, stabilite in baza documentatiilor de urbanism, aprobate conform legislatiei in vigoare."

14. La articolul alineat 20, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) In limita unei cote de 5% din suprafata fiecarui obiectiv inregistrat in registrul local al spatiilor verzi, autoritatile administratiei publice locale pot autoriza amplasarea unor constructii usoare, cu caracter provizoriu, pentru activitatile de comert si alimentatie publica, in conformitate cu documentatiile de urbanism legal aprobate."

15. La articolul 21, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Finantarea lucrarilor de regenerare a spatiilor verzi se realizeaza cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si comptetarile ulterioare.
(4) Sursele de finantare necesare pentru aplicarea masurilor de administrare si gospodarire a spatiilor verzi vor fi prevazute in bugetele locale, incepand cu anul 2010."

16. La articolul 25 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) de la 50 lei la 100 lei pentru persoane fizice si de la 1.000 lei la 10.000 lei pentru persoane juridice, pentru incalcarea prevederilor art. 7 lit. a), b) si c), art. 8, 11, art. 18 alin. (3) si ale art. 23 lit. a), f), g), h), i), k) si l);".

17. La articolul 25 alineatul (1), dupa litera c) se introduc doua noi litere, literele d) si e), cu urmatorul cuprins:
"d) de la 20.000 lei la 40.000 lei pentru persoane fizice si de la 40.000 lei la 70.000 lei pentru persoane juridice, pentru incalcarea prevederilor art. 14 alin. (5);
e) de la 100.000 lei la 200.000 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (1)."

18. La articolul 25, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Constatarea contraventiilor prevazute la alin. (1) si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul imputernicit al Garzii Nationale de Mediu, de persoanele imputernicite in acest scop de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si de catre primari sau imputerniciti ai acestora."

Art. II
(1) In termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, se elaboreaza continutul-cadru al auditului si al strategiei referitoare la conservarea si dezvoltarea retelei de spatii verzi, care se aproba prin ordin comun al conducatorului autoritatii publice centrale responsabil cu urbanismul si al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
(2) Normele tehnice prevazute la art. 18 alin. (3) din Legea nr. 24/2007, cu modificariie si completarile aduse prin prezenta lege, se modifica si se completeaza corespunzator si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

Art. III
Pana la realizarea registrelor locale ale spatiilor verzi, schimbarea destinatiei spatiilor verzi definite ca atare in Legea nr. 24/2007 poate fi facuta doar pe baza unor documentatii de urbanism legal aprobate, care sa stabileasca si lucrarile de utilitate publica necesare.

Art. IV
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 36 din 18 ianuarie 2007, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica, dandu-se textelor o noua numerotare.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------Nu este


Cautare legislatie:
Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
62 useri online

Useri autentificati: