DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancarePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 259 din 21 aprilie 2009

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


Capitolul I - Dispozitii generale


Sectiunea 1 - Domeniul de aplicare


Art. 1
(1) Prezenta lege reglementeaza conditiile minime de acces la activitatea de creditare si desfasurarea acesteia pe teritoriul Romaniei, prin institutiile financiare nebancare, in scopul asigurarii si al mentinerii stabilitatii financiare.
(2) Prevederile prezentei legi se aplica in mod corespunzator si sucursalelor din Romania ale institutiilor financiare avand sediul in strainatate, fara a aduce atingere dispozitiilor alin. (3).
(3) Nu sunt supuse dispozitiilor prezentei legi institutiile financiare care intra sub incidenta sectiunii a 2-a a capitolului IV al Titlului I al Partii I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile ulterioare.

Art. 2
(1) Activitatea de creditare se desfasoara cu titlu profesional prin institutii de credit si prin institutiile financiare prevazute la art. 1 alin. (3), in conformitate cu dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prin institutii financiare nebancare, in conditiile stabilite prin prezenta lege, prin legile speciale care le reglementeaza activitatea si prin reglementarile emise de Banca Nationala a Romaniei in aplicarea prezentei legi.
(2) Este interzisa desfasurarea cu titlu profesional a activitatii de creditare de alte persoane decat cele prevazute la alin. (1).
(3) Achizitionarea portofoliilor de credite, cu exceptia situatiei in care creditele sunt incadrate in categoria pierdere conform reglementarilor in materia clasificarii creditelor sau a cazului in care portofoliile achizitionate sunt afectate garantarii emisiunii de instrumente financiare securizate, este permisa doar entitatilor prevazute la alin. (1).

Art. 3
(1) Banca Nationala a Romaniei este singura autoritate in masura sa decida daca activitatea desfasurata de o entitate este de natura activitatii de creditare cu titlu profesional si intra sub incidenta prezentei legi.
(2) La incadrarea activitatilor de creditare in categoria celor desfasurate cu titlu profesional, Banca Nationala a Romaniei va avea in vedere aspecte precum desfasurarea acestora ca activitati economice de sine-statatoare, orientate spre obtinerea de venituri cu caracter regulat; existenta unor structuri interne specializate in domeniul creditarii care gestioneaza si analizeaza aceste activitati in mod distinct, pe baza unor reguli prestabilite si luarea in considerare a activitatilor de creditare la proiectarea bugetului societatii ori la efectuarea de previziuni referitoare la activitatea de ansamblu a societatii.

Art. 4
In exercitarea competentelor sale prevazute de lege, Banca Nationala a Romaniei poate prelucra orice date si informatii relevante, inclusiv de natura datelor cu caracter personal, in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sectiunea 2 - Definitii


Art. 5
In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) actionar semnificativ – persoana fizica, persoana juridica sau grupul de persoane fizice si/sau juridice care actioneaza impreuna, ce detine direct sau indirect o participatie de 10% ori mai mult din capitalul social al unei entitati sau din drepturile de vot ori o participatie care permite exercitarea unei influente semnificative asupra gestiunii si politicii de afaceri ale acesteia;
b) conducatori – persoanele care, potrivit actelor constitutive si/sau hotararii organelor statutare, sunt imputernicite sa conduca si sa coordoneze activitatea zilnica a institutiilor financiare nebancare si sunt investite cu competenta de a angaja raspunderea acestor institutii;
c) institutii financiare nebancare – entitatile, altele decat institutiile de credit, ce desfasoara activitate de creditare cu titlu profesional, in conditiile stabilite de lege;
d) notificare – procedura in cadrul careia o entitate depune/transmite la Banca Nationala a Romaniei documentatia stabilita prin reglementari, in vederea inscrierii entitatii respective in registrul corespunzator;
e) Registrul general – registrul deschis si tinut de Banca Nationala a Romaniei, in care sunt inscrise institutiile financiare nebancare ce indeplinesc cerintele generale prevazute la sectiunea 1 a capitolului II;
f) Registrul special – registrul deschis si tinut de Banca Nationala a Romaniei, in care sunt inscrise institutiile financiare nebancare inscrise in Registrul general, ce se incadreaza in criteriile prevazute de reglementarile Bancii Nationale a Romaniei, in conformitate cu prevederile art. 30;
g) Registrul de evidenta – registrul deschis si tinut de Banca Nationala a Romaniei, in care sunt inscrise institutiile financiare nebancare care desfasoara activitati de creditare prevazute la art. 14 alin. (1) lit. a)-c) si lit. f), exclusiv din fonduri publice ori puse la dispozitie in baza unor acorduri interguvernamentale, precum si institutiile financiare nebancare organizate sub forma caselor de amanet sau a caselor de ajutor reciproc.

Sectiunea 3 - Organizarea si functionarea


Art. 6
(1) Institutiile financiare nebancare au obligatia de a se constitui ca societati comerciale pe actiuni.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), persoanele juridice prevazute in sectiunea a 6-a a capitolului II nu au obligatia de a se constitui sub forma de societati comerciale pe actiuni.
(3) Organizarea si functionarea institutiilor financiare nebancare sunt reglementate de prevederile prezentei legi completate, dupa caz, cu cele ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu cele ale Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile ulterioare, sau/si cu cele ale legilor speciale aplicabile in materie.

Art. 7
(1) Denumirea unei entitati care desfasoara activitate de creditare, in conditiile prezentei legi, va include sintagma institutie financiara nebancara sau abrevierea acesteia, I.F.N.. In cazul institutiilor financiare nebancare ce fac obiectul inscrierii in Registrul de evidenta, includerea in denumire a sintagmei institutie financiara nebancara sau a abrevierii acesteia, I.F.N., este optionala.
(2) Entitatile care nu se incadreaza in prevederile prezentei legi nu pot utiliza in denumire, in legatura cu o activitate, un produs sau un serviciu, sintagma sau abrevierea prevazuta la alin. (1), derivate ori traduceri ale acestora.
(3) Institutiilor financiare nebancare le este interzis sa foloseasca in denumire, antet sau in alte atribute de identificare cuvinte si expresii care pot induce publicul in eroare cu privire la statutul ori la activitatile si operatiunile desfasurate.

Art. 8
Institutiile financiare nebancare pot prelucra date cu caracter personal in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sectiunea 4 - Secretul profesional in relatia cu clientela


Art. 9
(1) Institutia financiara nebancara este obligata sa pastreze confidentialitatea asupra tuturor informatiilor aflate la dispozitia sa, care privesc persoana, patrimoniul, activitatea, relatiile personale sau de afaceri ale clientilor, contractele incheiate cu clientii sau serviciile prestate pentru acestia.
(2) In intelesul prezentei sectiuni, se considera client al institutiei financiare nebancare orice persoana cu care, in desfasurarea activitatilor prevazute la art. 14, institutia financiara nebancara a negociat o tranzactie, chiar daca respectiva tranzactie nu s-a finalizat, precum si orice persoana care beneficiaza sau a beneficiat de serviciile institutiei financiare nebancare.

Art. 10
(1) Persoanele care participa, sub orice forma, la administrarea, conducerea ori activitatea institutiei financiare nebancare au obligatia sa pastreze confidentialitatea asupra oricarui fapt, a oricaror date sau informatii la care se refera art. 9 alin. (1), de care au luat cunostinta in cursul exercitarii atributiilor lor in cadrul institutiei financiare nebancare si nu au dreptul de a le utiliza in folos personal sau in folosul altuia, direct ori indirect.
(2) Obligatiile prevazute la alin. (1) subzista si dupa incetarea activitatii in cadrul institutiei financiare nebancare.

Art. 11
Obligatia de pastrare a secretului profesional, impusa de prevederile art. 9 si 10, nu poate fi opusa unei autoritati cu atributii de supraveghere la nivel individual a institutiei financiare nebancare sau, dupa caz, la nivel consolidat a grupului din care face parte aceasta, in exercitarea respectivelor competente.

Art. 12
Institutiile financiare nebancare sunt obligate sa furnizeze informatii de natura celor prevazute la art. 9 alin. (1), la solicitarea scrisa a procurorului sau a instantei judecatoresti ori, dupa caz, a organelor de cercetare penala, cu autorizarea procurorului, numai daca, in oricare din aceste situatii, a fost inceputa urmarirea penala impotriva clientului respectiv.

Art. 13
Informatii de natura celor prevazute la art. 9 alin. (1) se furnizeaza, in masura in care sunt justificate de scopul pentru care sunt cerute ori furnizate:
a) clientului, mostenitorilor sau reprezentantilor legali/statutari ai acestora ori cu acordul lor expres;
b) in cazurile in care institutia financiara nebancara justifica un interes legitim;
c) structurilor constituite sub forma centralei riscurilor bancare, organizate in conditiile legii;
d) auditorului financiar al institutiei financiare nebancare;
e) entitatilor apartinand grupului din care face parte institutia financiara nebancara pentru organizarea supravegherii pe baza consolidata si in scopul prevenirii si combaterii spalarii banilor si a finantarii terorismului;
f) la solicitarea scrisa a altor autoritati sau institutii ori din oficiu, daca potrivit reglementarilor legale aceste autoritati sau institutii sunt indrituite, in scopul indeplinirii atributiilor lor specifice, sa solicite si/sau sa primeasca astfel de informatii si sunt identificate clar informatiile care pot fi furnizate in acest scop.

Sectiunea 5 - Activitati permise


Art. 14
(1) Institutiile financiare nebancare pot desfasura urmatoarele activitati de creditare:
a) acordare de credite, incluzand, fara a se limita la: credite de consum, credite ipotecare, credite imobiliare, microcredite, finantarea tranzactiilor comerciale, operatiuni de factoring, scontare, forfetare;
b) leasing financiar;
c) emitere de garantii, asumare de angajamente de garantare, asumare de angajamente de finantare;
d) acordare de credite cu primire de bunuri in gaj, respectiv amanetare prin case de amanet;
e) acordare de credite catre membrii asociatiilor fara scop patrimonial organizate pe baza liberului consimtamant al salariatilor/pensionarilor, in vederea sprijinirii prin imprumuturi financiare a membrilor lor de catre aceste entitati, organizate sub forma juridica a caselor de ajutor reciproc;
f) alte forme de finantare de natura creditului.
(2) In cadrul derularii activitatii de creditare, institutiile financiare nebancare pot emite si administra carduri de credit pentru clienti si pot desfasura activitati legate de procesarea tranzactiilor cu acestea, cu respectarea reglementarilor in domeniu.
(3) Institutiile financiare nebancare pot desfasura activitati conexe si auxiliare legate de realizarea activitatilor de creditare sau de functionarea entitatii.
(4) In masura in care activitatile avute in vedere se circumscriu activitatilor de creditare inscrise in obiectul de activitate a institutiei financiare nebancare, aceasta poate efectua operatiuni in mandat si poate presta servicii de consultanta.
(5) Institutiile financiare nebancare inscrise in Registrul general pot efectua si operatiuni de schimb valutar aferente activitatilor permise, cu respectarea tuturor conditiilor prevazute de reglementarile in materie.
(6) Institutiile financiare nebancare pot administra fonduri publice acordate drept fonduri pentru microcredite de agentiile guvernamentale, cu respectarea conditiilor prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agentiilor de credit in vederea administrarii fondurilor pentru acordarea de microcredite, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 376/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(7) Institutiile financiare nebancare inscrise in Registrul de evidenta pot desfasura si activitatile prevazute de legislatia speciala care le reglementeaza activitatea, precum si activitatile auxiliare legate de realizarea acestora.
(8) Institutiile financiare nebancare inscrise in Registrul general pot efectua in relatie cu entitatile din cadrul grupului operatiuni nefinanciare in mandat sau de comision aferente activitatilor necesare sustinerii functionarii respectivelor entitati.

Sectiunea 6 - Interdictii


Art. 15
(1) Se interzice institutiilor financiare nebancare:
a) includerea in obiectul principal de activitate a unei activitati care nu este prevazuta la art. 14 alin. (1);
b) includerea in obiectul secundar de activitate a oricarei alte activitati decat, dupa caz, cele prevazute la art. 14.
(2) Este interzis institutiilor financiare nebancare sa desfasoare urmatoarele activitati:
a) atragerea de depozite ori de alte fonduri rambursabile de la public;
b) emiterea de obligatiuni, cu exceptia ofertei publice adresate investitorilor calificati, in intelesul legii privind piata de capital;
c) operatiuni cu bunuri mobile si imobile, cu exceptia celor legate de activitatea de creditare sau a celor necesare functionarii in conditii adecvate a entitatii;
d) acordarea de credite, conditionata de vanzarea sau de cumpararea actiunilor institutiei financiare nebancare;
e) acordarea de credite, conditionata de acceptarea de catre client a unor servicii care nu au legatura cu operatiunea de creditare respectiva.

Art. 16
Nu pot detine calitatea de fondator, actionar, conducator, administrator, membru al consiliului de supraveghere, auditor financiar al unei institutii financiare nebancare:
a) persoanele nominalizate in listele prevazute la art. 23 si 27 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului;
b) persoanele care se afla intr-una din situatiile prevazute la art. 6 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) persoanele condamnate in ultimii 5 ani pentru savarsirea unei infractiuni prevazute de prezenta lege.


Capitolul II - Cerinte si registre


Sectiunea 1 - Cerinte generale


Art. 17
(1) Prezenta sectiune este aplicabila institutiilor financiare nebancare ce fac obiectul inscrierii in Registrul general.
(2) Institutiile financiare nebancare trebuie sa indeplineasca cerintele generale prevazute in prezenta sectiune si in reglementarile emise de Banca Nationala a Romaniei in aplicarea prezentei legi.

Art. 18
(1) Capitalul social minim al institutiilor financiare nebancare nu poate fi mai mic decat echivalentul in lei al sumei de 200.000 de euro, respectiv 3.000.000 de euro in cazul institutiilor financiare nebancare care acorda credite ipotecare.
(2) Banca Nationala a Romaniei poate stabili prin reglementari niveluri ale capitalului social minim, superioare celui prevazut la alin. (1), diferentiate in functie de tipul de activitate a institutiei financiare nebancare.
(3) Capitalul social al institutiilor financiare nebancare trebuie varsat integral la momentul subscrierii, inclusiv in cazul majorarii acestuia. Capitalul social se constituie si se majoreaza prin aporturi in numerar, nefiind permise aporturile in natura.
(4) Actiunile emise de institutiile financiare nebancare nu pot fi decat actiuni nominative.

Art. 19
Institutiile financiare nebancare au obligatia de a furniza Bancii Nationale a Romaniei informatii referitoare la actionarii semnificativi si la structura grupurilor din care fac parte acestia, in conformitate cu reglementarile emise in aplicarea prezentei legi.

Art. 20
Conducatorii institutiilor financiare nebancare trebuie sa aiba reputatie si experienta adecvate pentru exercitarea responsabilitatilor incredintate conform criteriilor stabilite de catre Banca Nationala a Romaniei.

Art. 21
(1) Institutiile financiare nebancare vor elabora, cu respectarea legislatiei aplicabile, norme interne pentru realizarea activitatilor de creditare, in conformitate cu regulile unei practici prudente si sanatoase.
(2) In cadrul normelor interne de creditare, institutiile financiare nebancare vor stabili reguli care sa se refere cel putin la bonitatea beneficiarului, la criteriile si la conditiile acordarii creditului.

Art. 22
(1) Institutiile financiare nebancare vor organiza si vor conduce contabilitatea, in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, si cu reglementarile specifice elaborate de Banca Nationala a Romaniei, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.
(2) Situatiile financiare anuale ale institutiilor financiare nebancare se auditeaza in conformitate cu prevederile art. 55.

Art. 23
(1) Institutiile financiare nebancare constituie, regularizeaza si utilizeaza provizioane specifice de risc de credit, potrivit reglementarilor emise de Banca Nationala a Romaniei.
(2) Provizioanele astfel constituite sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 24
Institutiile financiare nebancare raporteaza Bancii Nationale a Romaniei structura portofoliului de credite si orice informatie solicitata de banca centrala in scop statistic si de analiza, in conformitate cu reglementarile acesteia.

Sectiunea 2 - Notificarea


Art. 25
(1) Infiintarea institutiilor financiare nebancare ce fac obiectul inscrierii in Registrul general se notifica Bancii Nationale a Romaniei, in termen de 30 de zile de la data inmatricularii in registrul comertului.
(2) Institutiile financiare nebancare pot desfasura activitate de creditare numai dupa inscrierea in Registrul general.

Art. 26
(1) Procedura si conditiile de notificare sunt stabilite prin reglementari ale Bancii Nationale a Romaniei.
(2) Institutiile financiare nebancare sunt obligate sa comunice modificarile cu privire la datele si informatiile cuprinse in documentatia depusa initial, potrivit reglementarilor emise de Banca Nationala a Romaniei.

Sectiunea 3 - Registrul general


Art. 27
(1) Institutiile financiare nebancare sunt inscrise in Registrul general daca, in urma notificarii efectuate, fac dovada respectarii cerintelor legale aplicabile.
(2) Banca Nationala a Romaniei transmite institutiilor financiare nebancare documentul ce atesta inscrierea in Registrul general, in termen de 30 de zile de la data la care documentatia depusa este completa si corespunzatoare.
(3) Neindeplinirea cerintelor legale aplicabile atrage respingerea cererii de inscriere a entitatii in Registrul general si, implicit, neacordarea permisiunii de a desfasura activitate de creditare.

Art. 28
(1) Radierea din Registrul general se poate realiza in urmatoarele situatii:
a) la solicitarea institutiei financiare nebancare;
b) ca urmare a aplicarii sanctiunii prevazute la art. 59 alin. (2) lit. e);
c) daca respectivei institutii financiare nebancare i-a fost interzisa definitiv si irevocabil desfasurarea activitatii de creditare;
d) daca institutia financiara nebancara isi inceteaza existenta ca urmare a unui proces de fuziune, divizare sau din alte cauze prevazute de lege.
(2) Banca Nationala a Romaniei va publica efectuarea radierii din Registrul general in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si in doua cotidiene de circulatie nationala.

Sectiunea 4 - Cerinte speciale


Art. 29
(1) Prezenta sectiune este aplicabila institutiilor financiare nebancare inscrise in Registrul special.
(2) In plus fata de cerintele generale prevazute la sectiunea 1, institutiile financiare nebancare inscrise in Registrul special trebuie sa indeplineasca si cerintele prevazute in prezenta sectiune si in reglementarile emise de Banca Nationala a Romaniei in aplicarea prezentei sectiuni.

Art. 30
(1) Banca Nationala a Romaniei stabileste prin reglementari criteriile de inscriere a institutiilor financiare nebancare in Registrul special.
(2) Criteriile prevazute la alin. (1) se pot referi, fara a se limita, la:
a) cifra de afaceri;
b) volumul creditelor;
c) gradul de indatorare;
d) totalul activelor;
e) capitalurile proprii.

Art. 31
(1) Calitatea actionarilor semnificativi si structura grupurilor din care acestia fac parte trebuie sa asigure stabilitatea si dezvoltarea institutiei financiare nebancare si sa permita realizarea de catre Banca Nationala a Romaniei a unei supravegheri eficiente.
(2) Conducatorii, administratorii si membrii consiliului de supraveghere trebuie sa dispuna de buna reputatie si experienta adecvata naturii, intinderii si complexitatii activitatii institutiei financiare nebancare si responsabilitatilor incredintate.
(3) Conducerea trebuie sa fie asigurata de cel putin doua persoane, in cazul optarii pentru sistemul unitar de administrare reglementat de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Niciunul dintre conducatorii institutiei financiare nebancare nu va putea fi investit cu atributii de conducere, in sensul prevederilor art. 5 lit. b), in cadrul altei institutii financiare nebancare sau al altei societati comerciale¸ cu exceptia institutiilor de credit si institutiilor financiare aflate in acelasi grup cu respectiva institutie financiara nebancara.
(5) Institutiile financiare nebancare trebuie sa respecte, in activitatea desfasurata, cerintele stabilite de Banca Nationala a Romaniei si care se refera, fara a se limita, la:
a) fonduri proprii;
b) expunere fata de un debitor si expunere agregata;
c) expunere fata de persoanele aflate in relatii speciale cu institutia financiara nebancara;
d) organizare, control intern, audit intern si administrarea riscurilor.

Art. 32
(1) Institutiile financiare nebancare vor elabora norme interne referitoare la cerintele prevazute la art. 31 alin. (5), in conformitate cu prezenta lege si cu reglementarile emise de Banca Nationala a Romaniei.
(2) Normele prevazute la alin. (1), in forma aprobata de organele statutare ale institutiei financiare nebancare, se transmit Bancii Nationale a Romaniei, impreuna cu celelalte norme interne care reglementeaza desfasurarea activitatii institutiei financiare nebancare, in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii documentului care atesta inscrierea in Registrul special.

Sectiunea 5 - Registrul special


Art. 33
(1) Inscrierea institutiilor financiare nebancare in Registrul special si, respectiv, radierea lor din acest registru pe baza criteriilor prevazute la art. 30 se realizeaza in conformitate cu reglementarile emise de Banca Nationala a Romaniei.
(2) Banca Nationala a Romaniei transmite institutiei financiare nebancare documentul prin care o informeaza asupra inscrierii, respectiv a radierii, in termen de 5 zile lucratoare de la efectuare.

Art. 34
Institutiile financiare nebancare inscrise in Registrul special raman inscrise si in Registrul general.

Sectiunea 6 - Cerinte pentru inscrierea in Registrul de evidenta


Art. 35
(1) Prezenta sectiune este aplicabila institutiilor financiare nebancare ce fac obiectul inscrierii in Registrul de evidenta.
(2) In plus fata de cerintele prevazute in prezenta sectiune, institutiilor financiare nebancare prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile in mod corespunzator prevederile capitolelor I, V, IX si X.

Art. 36
(1) Infiintarea institutiilor financiare nebancare se notifica Bancii Nationale a Romaniei, in termen de 30 de zile de la data inmatricularii in registrul comertului sau, dupa caz, de la data inscrierii in registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi au sediul.
(2) Procedura si conditiile de notificare se stabilesc prin reglementari ale Bancii Nationale a Romaniei.
(3) Institutiile financiare nebancare sunt obligate sa comunice modificarile cu privire la datele si informatiile cuprinse in documentatia depusa initial, potrivit reglementarilor emise de Banca Nationala a Romaniei.

Art. 37
Casele de amanet desfasoara activitate de creditare cu respectarea urmatoarelor conditii:
a) inscrierea in Registrul de evidenta;
b) organizarea si functionarea potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) activitatea de creditare desfasurata se limiteaza la cea prevazuta la art. 14 alin. (1) lit. d).

Art. 38
Casele de ajutor reciproc desfasoara activitate de creditare cu respectarea urmatoarelor conditii:
a) inscrierea in Registrul de evidenta;
b) pastrarea modului de organizare, functionare si asociere, potrivit prevederilor legislatiei speciale care le reglementeaza activitatea;
c) activitatea de creditare desfasurata se limiteaza la cea prevazuta la art. 14 alin. (1) lit. e);
d) sursele de finantare se limiteaza la cele prevazute de legile speciale care le reglementeaza activitatea.

Art. 39
Entitatile care desfasoara activitate de creditare exclusiv din fonduri publice ori puse la dispozitia acestora in baza unor acorduri interguvernamentale isi deruleaza activitatea cu respectarea urmatoarelor conditii:
a) inscrierea in Registrul de evidenta;
b) organizarea si functionarea, dupa caz, potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 26/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, sau potrivit legislatiei speciale aplicabile in materie;
c) activitatea de creditare desfasurata se limiteaza la cele prevazute la art. 14 alin. (1) lit. a)-c) si lit. f);
d) limitarea surselor de finantare la fonduri publice ori puse la dispozitia acestora in baza unor acorduri interguvernamentale.

Art. 40
Banca Nationala a Romaniei poate stabili prin reglementari regimul referitor la raportarea de date si informatii privind activitatea de creditare.

Sectiunea 7 - Registrul de evidenta


Art. 41
(1) In urma notificarii efectuate de casele de amanet, casele de ajutor reciproc sau entitatile care desfasoara activitati de creditare prevazute la art. 14 alin. (1) lit. a)-c) si lit. f) exclusiv din fonduri publice ori puse la dispozitie in baza unor acorduri interguvernamentale se inscriu in Registrul de evidenta, daca fac dovada respectarii cerintelor legale.
(2) Banca Nationala a Romaniei transmite acestor entitati documentul care atesta inscrierea in Registrul de evidenta, in termen de 30 de zile de la data depunerii la Banca Nationala a Romaniei a documentatiei complete si intocmite in mod corespunzator.

Art. 42
Radierea din Registrul de evidenta se poate realiza in urmatoarele situatii:
a) la solicitarea institutiei financiare nebancare;
b) daca respectivei institutii financiare nebancare i-a fost interzisa definitiv si irevocabil desfasurarea activitatii de creditare;
c) daca institutia financiara nebancara isi inceteaza existenta ca urmare a unui proces de fuziune, divizare sau din alte cauze prevazute de lege.


Capitolul III - Monitorizarea si supravegherea


Art. 43
Banca Nationala a Romaniei realizeaza monitorizarea institutiilor financiare nebancare inscrise in Registrul general, in principal pe baza informatiilor furnizate de aceste entitati prin raportarile transmise. Banca Nationala a Romaniei poate desfasura, ori de cate ori considera necesar, si inspectii la sediul institutiilor financiare nebancare si la unitatile teritoriale ale acestora, prin personalul imputernicit in acest sens.

Art. 44
Banca Nationala a Romaniei realizeaza supravegherea prudentiala a institutiilor financiare nebancare inscrise in Registrul special, atat pe baza informatiilor furnizate de aceste entitati prin raportarile transmise, cat si prin inspectii la sediul institutiilor financiare nebancare si la unitatile teritoriale ale acestora, prin personalul imputernicit in acest sens.

Art. 45
(1) Institutiile financiare nebancare vor permite personalului imputernicit al Bancii Nationale a Romaniei sa le examineze evidentele, conturile si operatiunile, furnizand in acest scop toate documentele si informatiile cu privire la administrarea, controlul intern si operatiunile institutiilor financiare nebancare, astfel cum vor fi solicitate de catre acesta.
(2) Institutiile financiare nebancare sunt obligate sa transmita Bancii Nationale a Romaniei orice informatii solicitate de aceasta, in scopul realizarii monitorizarii/supravegherii.

Art. 46
(1) Institutiile financiare nebancare inscrise in Registrul special sunt persoane juridice declarante la Centrala riscurilor bancare a Bancii Nationale a Romaniei, in conformitate cu reglementarile in domeniu emise de Banca Nationala a Romaniei.
(2) Nu se considera incalcare a obligatiei de pastrare a secretului bancar transmiterea de catre Centrala riscurilor bancare a informatiilor existente in baza sa de date institutiilor financiare nebancare.


Capitolul IV - Fuziunea si divizarea


Art. 47
Prevederile prezentului capitol se aplica institutiilor financiare nebancare inscrise in Registrul general.

Art. 48
(1) Fuziunea se poate realiza, cu respectarea legislatiei aplicabile:
a) intre doua sau mai multe institutii financiare nebancare;
b) intre institutii financiare nebancare si institutii de credit;
c) intre institutii financiare nebancare si societati al caror obiect de activitate il constituie desfasurarea de activitati auxiliare si conexe, in intelesul prevederilor art. 14 alin. (3).
(2) Fuziunea si divizarea se comunica Bancii Nationale a Romaniei, in conformitate cu reglementarile pe care aceasta le emite in aplicarea prezentei legi.


Capitolul V - Documente contractuale, registre si evidente


Art. 49
Institutiile financiare nebancare intocmesc si pastreaza, la sediul lor social sau la sediile secundare ale acestora, documentele si evidentele prevazute de cadrul legislativ aplicabil, inclusiv:
a) actul constitutiv, precum si toate actele aditionale de modificare;
b) procesele-verbale ale sedintelor si deliberarilor comitetelor prevazute de prezenta lege sau de reglementarile Bancii Nationale a Romaniei si, dupa caz, ale comitetelor constituite pe baza hotararilor statutare;
c) reglementarile proprii referitoare la desfasurarea activitatii, precum si toate amendamentele acestora;
d) alte inregistrari care sunt cerute potrivit prezentei legi ori reglementarilor Bancii Nationale a Romaniei.

Art. 50
(1) Institutiile financiare nebancare intocmesc si pastreaza la sediul social sau la sediile secundare ale acestora un exemplar al documentatiei de credit si al celorlalte documente in care sunt consemnate informatiile privitoare la relatiile lor de afaceri cu clientii si cu alte persoane pe care Banca Nationala a Romaniei le poate prevedea prin reglementari, care sunt puse la dispozitie personalului imputernicit al Bancii Nationale a Romaniei, la cererea acestuia.
(2) Cu respectarea obligativitatii punerii la dispozitia personalului imputernicit al Bancii Nationale a Romaniei, la cererea acestuia, a documentelor mentionate la alin. (1), institutiile financiare nebancare pot pastra aceste documente si in alte amplasamente corespunzatoare.

Art. 51
(1) Toate operatiunile de credit si garantie ale institutiei financiare nebancare trebuie sa se desfasoare cu respectarea prevederilor legale referitoare la protectia consumatorului si sa fie consemnate in documente contractuale din care sa rezulte clar toti termenii si toate conditiile respectivelor tranzactii. Aceste documente trebuie pastrate de institutia financiara nebancara si puse la dispozitie personalului imputernicit al Bancii Nationale a Romaniei, la cererea acestuia.
(2) Documentele contractuale trebuie sa fie redactate astfel incat sa permita clientilor intelegerea tuturor termenilor si conditiilor contractuale, in special a prestatiilor la care acestia se obliga potrivit contractului incheiat. Institutiile financiare nebancare nu pot pretinde clientului dobanzi, penalitati, comisioane ori alte costuri si speze, daca plata acestora nu este stipulata in contract.

Art. 52
(1) Contractele de credit incheiate de o institutie financiara nebancara, precum si garantiile reale si personale afectate garantarii creditului constituie titluri executorii.
(2) Garantiile constituite in favoarea institutiei financiare nebancare in scopul garantarii creditelor, care indeplinesc conditiile de publicitate prevazute de lege, confera institutiei financiare nebancare prioritate fata de terti, inclusiv statul, ale caror creante si garantii au indeplinit ulterior conditiile de publicitate.


Capitolul VI - Situatii financiare anuale si auditarea acestora


Art. 53
Institutiile financiare nebancare trebuie sa intocmeasca situatii financiare anuale care sa ofere o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare, a fluxurilor de trezorerie si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

Art. 54
Institutiile financiare nebancare sunt obligate sa prezinte Bancii Nationale a Romaniei situatiile lor financiare, precum si alte date si informatii cerute de Banca Nationala a Romaniei, la termenele si in forma stabilite prin reglementari emise de aceasta.

Art. 55
(1) Situatiile financiare anuale ale institutiilor financiare nebancare inscrise in Registrul general se auditeaza de auditori financiari, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.
(2) Situatiile financiare anuale ale institutiilor financiare nebancare inscrise si in Registrul special se auditeaza exclusiv de auditori financiari agreati de Banca Nationala a Romaniei, in baza experientei si capacitatii dovedite in exercitarea activitatii de audit financiar.

Art. 56
La solicitarea Bancii Nationale a Romaniei, auditorul financiar care auditeaza situatiile financiare anuale ale institutiei financiare nebancare are obligatia sa furnizeze orice detalii, clarificari si explicatii legate de activitatea de audit financiar desfasurata.

Art. 57
(1) Auditorul financiar care auditeaza situatiile financiare anuale ale unei institutii financiare nebancare inscrise in Registrul special trebuie sa informeze Banca Nationala a Romaniei de indata ce, in exercitarea atributiilor sale, a luat cunostinta despre orice act sau fapt in legatura cu activitatea institutiei financiare nebancare, act sau fapt care:
a) constituie o incalcare grava a legii si/sau a reglementarilor ori a actelor emise in aplicarea acesteia, prin care sunt stabilite conditiile de desfasurare a activitatii institutiei financiare nebancare;
b) este de natura sa afecteze capacitatea institutiei financiare nebancare de a functiona in continuare;
c) poate conduce la un refuz din partea auditorului financiar de a-si exprima opinia asupra situatiilor financiare anuale ale institutiei financiare nebancare sau la exprimarea de catre acesta a unei opinii cu rezerve.
(2) In cazul institutiilor financiare nebancare inscrise doar in Registrul general, auditorul financiar are numai obligatia prevazuta la alin. (1) lit. a).
(3) Indeplinirea cu buna-credinta de catre auditorul financiar a obligatiei de a informa Banca Nationala a Romaniei nu constituie o incalcare a obligatiei de pastrare a secretului profesional, care revine acestuia potrivit legii, si nu poate atrage raspunderea de orice natura a acestuia.


Capitolul VII - Masuri si sanctiuni


Art. 58
Banca Nationala a Romaniei este abilitata sa dispuna, fata de o institutie financiara nebancara sau fata de administratorii ori, dupa caz, membrii consiliului de supraveghere sau conducatorii care incalca dispozitiile prezentei legi, ale reglementarilor ori ale altor acte emise in aplicarea prezentei legi, masurile necesare, in scopul inlaturarii deficientelor si a cauzelor acestora si/sau sa aplice sanctiuni.

Art. 59
(1) In exercitarea atributiilor sale de monitorizare si supraveghere, Banca Nationala a Romaniei poate aplica sanctiuni in cazul in care constata ca o institutie financiara nebancara si/sau oricare dintre persoanele prevazute la art. 58 se fac vinovate de:
a) incalcarea prevederilor prezentei legi, a reglementarilor emise de Banca Nationala a Romaniei in aplicarea acesteia ori a reglementarilor proprii ale institutiei financiare nebancare, prevazute la art. 21 si la art. 32 alin. (1);
b) efectuarea de operatiuni fara acoperire reala;
c) neraportarea, raportarea cu intarziere sau raportarea de date si informatii eronate catre Banca Nationala a Romaniei;
d) nerespectarea masurilor stabilite de Banca Nationala a Romaniei.
(2) In cazurile prevazute la alin. (1), Banca Nationala a Romaniei poate aplica urmatoarele sanctiuni:
a) avertisment scris dat institutiei financiare nebancare;
b) amenda aplicata institutiei financiare nebancare, intre 0,01% si 0,5% din capitalul social minim reglementat aplicabil;
c) amenda aplicata administratorilor sau, dupa caz, membrilor consiliului de supraveghere ori conducatorilor, intre 1-6 remuneratii nete, conform nivelului remuneratiei in luna precedenta datei la care s-a constatat fapta;
d) suspendarea temporara ori limitarea desfasurarii uneia sau mai multor activitati;
e) radierea din registrul in care este inscrisa institutia financiara nebancara si, implicit, interzicerea desfasurarii activitatii de creditare.
(3) Amenzile incasate in aplicarea prevederilor alin. (2) lit. b) si
c) se fac venit la bugetul de stat.
(4) Aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (2) se prescrie in termen de un an de la data constatarii faptei, dar nu mai mult de 3 ani de la data savarsirii faptei.
(5) Aplicarea sanctiunilor nu inlatura raspunderea materiala, civila, administrativa sau penala, dupa caz.
(6) Actele de aplicare a masurilor si sanctiunilor prevazute in prezentul capitol se emit de catre guvernatorul sau viceguvernatorii Bancii Nationale a Romaniei, cu exceptia sanctiunii prevazute la alin. (2) lit. e), a carei aplicare este de competenta Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei.

Art. 60
Caile de contestare a actelor emise de Banca Nationala a Romaniei in aplicarea prevederilor prezentei legi sunt cele prevazute in Capitolul IX "Cai de contestare” al Titlului III al Partii I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.


Capitolul VIII - Infractiuni


Art. 61
(1) Desfasurarea activitatii de creditare cu titlu profesional, cu incalcarea prevederilor art. 2 alin. (2), de catre o persoana, pe cont propriu sau pe contul unei entitati care nu este institutie financiara nebancara inscrisa in registrele Bancii Nationale a Romaniei, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda de la 1.000 lei la 15.000 lei.
(2) Incalcarea prevederilor art. 2 alin. (3) constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda de la 1.000 lei la 15.000 lei.
(3) Faptele prevazute la alin. (1) si (2) daca sunt savarsite de catre o persoana juridica se pedepsesc cu amenda de la 5.000 lei la 20.000 lei.

Art. 62
(1) Utilizarea de catre o persoana a unei denumiri specifice unei institutii financiare nebancare, cu incalcarea dispozitiilor art. 7 alin. (2) constituie infractiune si se pedepseste cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 de lei.
(2) Fapta prevazuta la alin. (1), daca este savarsita de catre o persoana juridica se pedepseste cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Art. 63
Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an fapta unui administrator sau, dupa caz, membru al consiliului de supraveghere, conducator sau angajat al unei institutii financiare nebancare care, cu rea-credinta, incalca dispozitiile art. 45 alin. (1) sau impiedica cu intentie exercitarea competentelor de monitorizare si supraveghere ale Bancii Nationale a Romaniei.


Capitolul IX - Dispozitii tranzitorii


Art. 64
(1) Prezentul capitol se aplica entitatilor care, la data de 3 februarie 2006, desfasurau activitate de creditare in intelesul prevederilor art. 14 alin. (1).
(2) In cazul persoanelor juridice fara scop patrimonial - entitati constituite in baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, sau in baza unor legi speciale, care desfasurau activitate de creditare din fonduri publice ori puse la dispozitie in baza unor acorduri interguvernamentale, data de referinta prevazuta la alin. (1) este 8 iulie 2006.

Art. 65
(1) Contractele prin care se deruleaza activitati de creditare in intelesul prevederilor art. 14 alin. (1), incheiate pana la data de 3 februarie 2006, de entitatile care nu au urmat procedura de notificare potrivit dispozitiilor legale aplicabile isi pastreaza valabilitatea pana la scadenta si nu pot fi modificate decat in sensul prelungirii termenului de rambursare a creditului.
(2) In cazul in care entitatea prevazuta la alin. (1) este persoana juridica fara scop patrimonial prevazuta la art. 64, termenul prevazut la alin. (1) referitor la incheierea contractelor este prelungit pana la data de 8 iulie 2006.
(3) Contractele prin care se deruleaza activitati de creditare in intelesul prevederilor art. 14 alin. (1), incheiate anterior datei la care le-a fost adusa la cunostinta respingerea cererii de catre entitatile care au intreprins demersurile legale pentru inscrierea in registre, dar a caror cerere a fost respinsa, isi pastreaza valabilitatea pana la scadenta si nu pot fi modificate decat in sensul prelungirii termenului de rambursare a creditului.

Art. 66
Imprumuturile obtinute pana la data de 3 februarie 2006 de entitatile prevazute la art. 64 alin. (1) prin emiterea de obligatiuni se pot derula pana la scadenta acestora.

Art. 67
Contractele incheiate de institutiile financiare nebancare pana la data de 8 iulie 2006 prin care se deruleaza alte operatiuni decat cele permise potrivit prezentei legi isi pastreaza valabilitatea pana la scadenta, dar nu mai pot fi prelungite.

Art. 68
(1) Institutiile financiare nebancare ce fac obiectul inscrierii in Registrul general si care la momentul inscrierii in acest registru indeplinesc si criteriile de inscriere in Registrul special potrivit reglementarilor Bancii Nationale a Romaniei, se inscriu concomitent si in Registrul special. Dovada indeplinirii cerintelor speciale prevazute la sectiunea a 4-a a capitolului II se face in termen de maximum 6 luni de la data inscrierii in registre.
(2) Banca Nationala a Romaniei poate decide asupra prelungirii termenului prevazut la alin. (1) cu cel mult 6 luni, in cazul unor cereri intemeiate.

Art. 69
Banca Nationala a Romaniei stabileste modul de solutionare a cererilor pentru inscrierea in Registrul de evidenta a caselor de ajutor reciproc care, din motive intemeiate, nu se regasesc intr-una din listele intocmite de Banca Nationala a Romaniei in baza art. 62 al Ordonantei Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 266/2006, si intentioneaza sa continue desfasurarea activitatii de creditare.


Capitolul X - Dispozitii finale


Art. 70
Inscrierea in registre a institutiilor financiare nebancare prevazute la art. 1 alin. (3) se realizeaza dupa derularea procedurii prevazute la art. 48 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 71
(1) Institutiile financiare nebancare carora nu le mai este permisa desfasurarea uneia sau mai multor activitati de creditare in intelesul prevederilor art.14 pot continua derularea pana la scadenta a contractelor aferente acestor activitati, fara a le modifica altfel decat in sensul prelungirii termenului de rambursare.
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile in mod corespunzator si entitatilor care au fost radiate din Registrul de evidenta sau din Registrul general.

Art. 72
(1) Institutiile financiare nebancare pot constitui asociatii profesionale care sa le reprezinte interesele colective inclusiv fata de autoritatile publice, sa analizeze problemele de interes comun, sa promoveze cooperarea si sa informeze membrii asociatiilor si publicul. Asociatiile profesionale pot colabora cu Banca Nationala a Romaniei.
(2) Separat sau in cadrul asociatiei profesionale, institutiile financiare nebancare pot sa isi organizeze un corp propriu de executori, a carui activitate va fi strict legata de punerea in executare a titlurilor executorii apartinand acestora. Statutul acestui corp de executori se aproba prin ordin al ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti.

Art. 73
(1) Banca Nationala a Romaniei va elabora reglementari in aplicarea prezentei legi, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a acesteia, care vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Reglementarile emise de Banca Nationala a Romaniei, in baza Ordonantei Guvernului nr. 28/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 266/2006, se aplica in continuare, pana la abrogarea lor expresa.
(2) In scopul unei aplicari unitare a dispozitiilor prezentei legi si a reglementarilor emise in baza acesteia, Banca Nationala a Romaniei poate emite instructiuni si precizari, care se publica pe pagina proprie de internet a Bancii Nationale a Romaniei.

Art. 74
Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi, titlul capitolului V din Ordonanta Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.9 din 12 ianuarie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Organizarea si functionarea societatilor de leasing operational”.

Art. 75
(1) Prezenta lege se completeaza cu dispozitiile legislatiei aplicabile in materie, in masura in care nu contravin prevederilor acesteia.
(2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi, se abroga:
a) art. 28 din Ordonanta Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 9 din 12 ianuarie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 200/2002 privind societatile de credit ipotecar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 956 din 27 decembrie 2002, aprobata prin Legea nr. 330/2003;
c) Legea nr. 240/2005 privind societatile de microfinantare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 663 din 26 iulie 2005;
d) Titlul I al Partii I din Ordonanta Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 89 din 31 ianuarie 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 266/2006.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------