DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Lege nr. 381/2009 privind introducerea concordatului preventiv si mandatului ad-hoc. Legea 381/2009Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 870 din 14 decembrie 2009

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Prezenta lege se aplica persoanelor juridice care organizeaza o intreprindere aflata in dificultate financiara, fara a fi in stare de insolventa, denumite in continuare debitori.

Art. 2
Scopul prezentei legi este salvgardarea intreprinderii aflate in dificultate, in vederea continuarii activitatii acesteia, a pastrarii locurilor de munca si a acoperirii creantelor asupra debitorului, prin proceduri amiabile de renegociere a creantelor sau a conditiilor acestora ori prin incheierea unui concordat preventiv.

Art. 3
In intelesul prezentei legi:
a) intreprinderea este activitatea economica desfasurata in mod organizat, permanent si sistematic, combinand resurse financiare, forta de munca atrasa, materii prime, mijloace logistice si informatie, pe riscul intreprinzatorului, in cazurile si in conditiile prevazute de lege;
b) intreprinderea in dificultate este intreprinderea al carei potential de viabilitate manageriala si economica se afla intr-o dinamica descrescatoare, dar al carei titular executa sau este capabil sa execute obligatiile exigibile;
c) mandatul ad-hoc este o procedura confidentiala, declansata la cererea debitorului, prin care un mandatar ad-hoc, desemnat de instanta, negociaza cu creditorii in scopul realizarii unei intelegeri intre unul sau mai multi dintre acestia si debitor in vederea depasirii starii de dificultate in care se afla intreprinderea acestuia din urma;
d) concordatul preventiv este un contract incheiat intre debitor, pe de o parte, si creditorii care detin cel putin doua treimi din valoarea creantelor acceptate si necontestate, pe de alta parte, prin care debitorul propune un plan de redresare a intreprinderii sale si de acoperire a creantelor acestor creditori impotriva sa, iar creditorii accepta sa sprijine eforturile debitorului de depasire a dificultatii in care se afla intreprinderea debitorului.

Art. 4
(1) Organele care aplica procedurile prevazute de prezenta lege sunt instantele judecatoresti, prin judecatorulsindic sau, dupa caz, presedintele tribunalului, mandatarul ad-hoc, respectiv conciliatorul.
(2) Creditorii participa la procedura in mod individual, in masura permisa de drepturile aferente creantei lor, precum si in mod colectiv, in conditiile prezentei legi, prin adunarea creditorilor si reprezentantul creditorilor.
(3) Debitorul participa la procedura prin reprezentantii sai legali sau conventionali.

Art. 5
(1) Tribunalul in jurisdictia caruia se afla sediul sau domiciliul profesional al debitorului este competent sa solutioneze cererile si pricinile la care se refera prezenta lege.
(2) Cererile si pricinile referitoare la concordatul preventiv sunt de competenta judecatorului-sindic, desemnat in conditiile Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 6
Curtea de apel este instanta de recurs pentru hotararile pronuntate de judecatorul-sindic.


Capitolul II - Mandatul ad-hoc


Art. 7
(1) Un debitor poate adresa presedintelui tribunalului o cerere de numire a unui mandatar ad-hoc. Prin cererea sa, debitorul propune un mandatar ad-hoc dintre practicienii in insolventa, autorizati conform legii.
(2) Cererea trebuie sa cuprinda o descriere detaliata a motivelor care fac necesara numirea unui mandatar ad-hoc.

Art. 8
Cererea este depusa la cabinetul presedintelui tribunalului si se inregistreaza intr-un registru special.

Art. 9
(1) Dupa primirea cererii, presedintele tribunalului dispune convocarea, in termen de 5 zile, prin agent procedural, a debitorului si a mandatarului ad-hoc propus.
(2) Procedura se desfasoara in camera de consiliu si se mentine confidentiala pe toata durata sa.
(3) Confidentialitatea procedurii este obligatorie pentru toate persoanele si institutiile care iau parte sau sunt implicate in aceasta.

Art. 10
(1) Dupa ascultarea debitorului, daca se constata ca dificultatile intreprinderii debitorului sunt serioase, iar mandatarul ad-hoc propus intruneste conditiile legii pentru exercitarea acestei calitati, presedintele tribunalului desemneaza, prin incheiere irevocabila, mandatarul ad-hoc propus.
(2) Obiectul mandatului ad-hoc va fi de a realiza, in termen de 90 de zile de la desemnare, o intelegere intre debitor si unul sau mai multi creditori ai sai, in vederea depasirii starii de dificultate in care se afla intreprinderea debitorului, salvgardarii intreprinderii, pastrarii locurilor de munca si acoperirii creantelor asupra debitorului.
(3) In scopul realizarii obiectului mandatului, mandatarul ad-hoc va putea propune stergeri, reesalonari sau reduceri partiale de datorii, continuarea sau incetarea unor contracte in curs, reduceri de personal, precum si orice alte masuri considera a fi necesare.

Art. 11
Onorariul mandatarului ad-hoc va fi stabilit provizoriu de catre presedintele tribunalului, la propunerea debitorului si cu acordul mandatarului ad-hoc, sub forma unui onorariu fix sau a unui onorariu lunar. Acesta va putea fi modificat ulterior, la cererea mandatarului ad-hoc, cu acordul debitorului.

Art. 12
(1) Mandatul ad-hoc inceteaza:
a) prin denuntarea unilaterala a mandatului de catre debitor sau de catre mandatarul ad-hoc;
b) prin incheierea intelegerii prevazute la art. 10 alin. (2);
c) daca, in termenul prevazut de art. 10 alin. (2), mandatarul nu a reusit sa intermedieze incheierea unei intelegeri intre debitor si creditorii sai.
(2) La cererea debitorului sau a mandatarului ad-hoc, presedintele tribunalului va constata incetarea mandatului ad-hoc, prin incheiere irevocabila.


Capitolul III - Concordatul preventiv


Sectiunea 1 - Beneficiarii procedurii


Art. 13
Poate recurge la procedura de concordat preventiv orice debitor, astfel cum este definit la art. 1, cu urmatoarele exceptii:
a) daca impotriva debitorului s-a pronuntat o hotarare irevocabila de condamnare pentru infractiuni economice;
b) daca impotriva debitorului a fost deschisa procedura insolventei cu 5 ani anteriori ofertei de concordat preventiv;
c) daca cu 3 ani anteriori ofertei de concordat preventiv debitorul a mai beneficiat de un concordat preventiv;
d) daca debitorul si/sau actionarii/asociatii/asociatii comanditari sau administratorii acestuia au fost condamnati definitiv pentru bancruta frauduloasa, gestiune frauduloasa, abuz de incredere, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, infractiuni de fals ori infractiuni prevazute in Legea concurentei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile ulterioare, in ultimii 5 ani anteriori deschiderii procedurii prevazute de prezenta lege;
e) daca membrilor organelor de conducere si/sau supraveghere ale debitorului li s-a atras raspunderea in conditiile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru aducerea acestuia in stare de insolventa; prevederile lit. b) raman aplicabile;
f) daca debitorul are inscrise fapte in cazierul fiscal, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sectiunea 2 - Atributiile organelor care aplica procedura si ale participantilor la procedura


Art. 14
Judecatorul-sindic are urmatoarele atributii in procedura concordatului preventiv:
a) sa numeasca conciliatorul provizoriu;
b) sa constate si, daca este cazul, sa omologheze, la cererea conciliatorului, concordatul preventiv;
c) sa constate, la cererea oricarui creditor nesemnatar al concordatului preventiv, indeplinirea conditiilor cerute pentru a fi inscris pe lista creditorilor ce au aderat la concordatul preventiv;
d) sa dispuna prin incheiere, in conditiile art. 22, suspendarea provizorie a executarilor silite contra debitorului, in baza proiectului de concordat preventiv formulat de debitor si transmis creditorilor;
e) sa judece actiunile in nulitate a concordatului preventiv;
f) sa judece actiunile in rezolutiune a concordatului preventiv.

Art. 15
(1) Cererile formulate in temeiul prezentei legi se judeca in camera de consiliu, de urgenta si cu precadere, partile fiind citate in termen de 48 de ore de la primirea cererii.
(2) Partile cu sediul in strainatate sunt citate prin mijloace rapide de comunicare, la sediul sau, dupa caz, la domiciliul ori resedinta cunoscute ale acestora; in lipsa, citarea se face prin afisare la usa instantei.
(3) Hotararile pronuntate de judecatorul-sindic in aplicarea prezentei legi sunt definitive si executorii.
(4) Hotararile judecatorului-sindic pot fi atacate de parti cu recurs, in termen de 10 zile, care se calculeaza de la comunicare, pentru absenti, si de la pronuntare, pentru cei prezenti.
(5) Recursul nu este suspensiv de executare.

Art. 16
Atributiile conciliatorului sunt urmatoarele:
a) intocmeste tabloul creditorilor, care include si creditorii contestati sau ale caror creante sunt in litigiu, si tabloul creditorilor concordatari;
b) elaboreaza, impreuna cu debitorul, oferta de concordat, cu elementele componente ale acesteia, respectiv, proiectul de concordat si planul de redresare;
c) face demersuri pentru solutionarea pe cale amiabila a oricarei dispute intre debitor si creditori ori intre creditori;
d) solicita judecatorului-sindic constatarea si/sau, dupa caz, omologarea concordatului preventiv;
e) supravegheaza indeplinirea obligatiilor asumate de catre debitor prin concordatul preventiv;
f) informeaza, de urgenta, adunarea creditorilor concordatari asupra neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare de catre debitor a obligatiilor sale;
g) intocmeste si transmite adunarii creditorilor concordatari rapoarte lunare sau trimestriale asupra activitatii sale si a debitorului; raportul conciliatorului va contine si opinia acestuia privind existenta sau, dupa caz, inexistenta unor motive de rezolutiune a concordatului preventiv;
h) convoaca adunarea creditorilor concordatari;
i) cere instantei inchiderea procedurii concordatului preventiv;
j) indeplineste orice alte atributii prevazute de prezenta lege, instituite prin concordatul preventiv ori stabilite de judecatorulsindic.

Art. 17
(1) Onorariul definitiv al conciliatorului se propune prin proiectul de concordat si se stabileste prin concordatul preventiv; acesta va fi suportat din averea debitorului.
(2) Onorariul conciliatorului va consta, in functie de natura obligatiilor acestuia, intr-o suma fixa, o remuneratie lunara sau un onorariu de succes; la stabilirea cuantumului onorariului se va avea in vedere natura activitatii desfasurate de catre debitor, precum si complexitatea planului de redresare.

Art. 18
(1) Adunarea creditorilor concordatari are urmatoarele atributii:
a) aproba rapoartele conciliatorului privitoare la activitatea debitorului si la indeplinirea obligatiilor asumate prin concordat;
b) desemneaza, cu acordul debitorului, un nou conciliator, daca este cazul;
c) modifica, daca este cazul, onorariul conciliatorului, cu acordul debitorului;
d) stabileste, in cazul prevazut la lit. b), cu acordul debitorului, onorariul noului conciliator;
e) desemneaza reprezentantul creditorilor;
f) este titularul actiunii in rezolutiune a concordatului preventiv, pe care o exercita prin reprezentantul creditorilor.
(2) In cursul derularii procedurii, adunarea creditorilor concordatari poate fi convocata de conciliator, din oficiu sau la cererea creditorilor reprezentand 10% din valoarea totala a creantelor concordatare.
(3) Adunarea creditorilor concordatari adopta hotarari cu majoritatea, ca valoare, a creantelor concordatare.

Art. 19
(1) Votul creditorilor concordatari poate fi exercitat si prin corespondenta.
(2) Sedinta adunarii creditorilor concordatari va fi organizata si prezidata de conciliator.
(3) La adunarile creditorilor concordatari va fi invitat si debitorul.

Sectiunea 3 - Deschiderea procedurii si oferta de concordat preventiv


Art. 20
(1) Orice debitor, cu exceptia celor prevazuti la art. 13 lit. a)f), poate introduce la tribunalul competent o cerere de deschidere a procedurii de concordat preventiv. Prin cererea sa, debitorul propune un conciliator provizoriu, dintre practicienii in insolventa, autorizati conform legii.
(2) Judecatorul-sindic numeste conciliatorul provizoriu prin incheiere irevocabila.
(3) In termen de 30 de zile de la numirea sa, conciliatorul elaboreaza, impreuna cu debitorul, lista creditorilor si oferta de concordat preventiv.
(4) Oferta de concordat preventiv se notifica de catre conciliatorul provizoriu creditorilor prin mijloace rapide de comunicare, ce asigura posibilitatea verificarii receptiei ofertei de concordat.
(5) Oferta de concordat preventiv va fi depusa in dosarul deschis potrivit alin. (1) si, pentru opozabilitate fata de terti, se depune la grefa tribunalului, unde va fi inregistrata intr-un registru special. Despre depunerea si notificarea acesteia se face mentiune in registrul comertului in care este inregistrat debitorul.
(6) Oferta de concordat preventiv va cuprinde si proiectul de concordat preventiv, la care se vor anexa declaratia debitorului privind starea de dificultate financiara in care se afla, precum si lista creditorilor cunoscuti, inclusiv cei ale caror creante sunt contestate integral sau partial, cu precizarea cuantumului si a garantiilor acceptate de debitor.

Art. 21
(1) Proiectul de concordat preventiv trebuie sa prezinte, in mod detaliat:
a) situatia analitica a activului si a pasivului debitorului, certificata de un expert contabil sau, dupa caz, auditata de un auditor autorizat potrivit legii;
b) cauzele starii de dificultate financiara si masurile luate de debitor pentru depasirea acesteia pana la depunerea ofertei de concordat preventiv;
c) proiectia evolutiei financiar-contabile pe urmatoarele 6 luni.
(2) Proiectul de concordat preventiv trebuie sa includa un plan de redresare, care prevede cel putin urmatoarele masuri:
a) reorganizarea activitatii debitorului, prin masuri precum: restructurarea conducerii debitorului, modificarea structurii functionale, reducerea personalului sau orice alte masuri considerate a fi necesare;
b) modalitatile prin care debitorul intelege sa depaseasca starea de dificultate financiara, precum: majorarea capitalului social, imprumut bancar, obligational sau de alta natura, infiintarea sau desfiintarea unor sucursale sau puncte de lucru, vanzarea de active, constituirea de garantii;
c) procentul preconizat de satisfacere a creantelor, care nu poate fi mai mic de 50%, ca urmare a implementarii masurilor de redresare propuse; in acest scop, debitorul poate propune masuri precum: amanari sau reesalonari la plata creantelor contra sa, stergerea in tot sau in parte a unor creante sau numai a dobanzilor ori a penalitatilor de intarziere, compensari, novatii prin schimbare de debitor; pentru obligatiile fiscale de plata propunerile de amanari, stergeri, esalonari, reesalonari si reduceri partiale se pot face numai cu respectarea prevederilor legale in materia ajutorului de stat; in aceasta situatie este nevoie de acordul expres al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care trebuie exprimat in termen de 30 de zile; in caz contrar, acordul se prezuma;
d) termenul-limita pentru satisfacerea creantelor stabilite prin concordat nu poate depasi 18 luni de la data incheierii concordatului preventiv.
(3) Prin proiectul de concordat preventiv, supus aprobarii creditorilor, debitorul propune, de asemenea, confirmarea conciliatorului provizoriu, precum si remuneratia acestuia pentru perioada ulterioara datei incheierii concordatului.

Art. 22
(1) In conditiile art. 581 si 582 din Codul de procedura civila, debitorul poate cere judecatorului-sindic, in baza ofertei de concordat preventiv, suspendarea provizorie a urmaririlor silite.
(2) Cererea se judeca in camera de consiliu, de urgenta si cu precadere, fara citarea partilor.
(3) Suspendarea provizorie a urmaririlor silite individuale se mentine pana la publicarea concordatului preventiv aprobat sau, dupa caz, pana la respingerea ofertei debitorului de catre majoritatea creditorilor.

Sectiunea 4 - Incheierea, constatarea si omologarea concordatului preventiv


Art. 23
(1) In vederea exercitarii votului creditorilor asupra proiectului de concordat preventiv, debitorul poate organiza una sau mai multe sedinte colective ori individuale de negociere cu creditorii, in prezenta conciliatorului propus de debitor.
(2) Initiativa negocierii poate apartine si unuia sau mai multor creditori, precum si actionarilor semnificativi sau asociatilor debitorului.
(3) Perioada in care se desfasoara negocierile asupra proiectului de concordat preventiv nu poate depasi 30 de zile calendaristice.

Art. 24
(1) Asupra ofertei de concordat preventiv, cu eventualele amendamente rezultate in urma negocierilor, creditorii voteaza, in principiu, prin corespondenta.
(2) Votul creditorilor se trimite prin mijloace de comunicare rapida pe adresa debitorului, in termen de maximum 30 de zile calendaristice calculate de la data primirii ofertei de concordat preventiv. Votul favorabil neconditionat asupra concordatului preventiv are valoare de acceptare a concordatului. Orice conditionare a votului este considerata vot negativ.
(3) In cazuri exceptionale, conciliatorul poate convoca o adunare a tuturor creditorilor.
(4) Daca in termenul prevazut la alin. (2) unul sau mai multi creditori detinand 10% din valoarea totala a creantelor solicita convocarea adunarii tuturor creditorilor, conciliatorul este obligat sa o convoace in termen de maximum 5 zile de la data primirii cererii. Convocarea este transmisa creditorilor prin mijloace de comunicare rapida, care permit confirmarea primirii.
(5) Concordatul preventiv se considera aprobat de creditori daca sunt intrunite voturile creditorilor care reprezinta majoritatea de doua treimi din valoarea creantelor acceptate si necontestate.
(6) La aprobarea concordatului nu se ia in calcul in stabilirea majoritatii prevazute la alin. (5) votul favorabil al:
a) creditorului persoana juridica care are cel putin unul dintre actionari/asociati/asociati comanditari sau administratori ruda ori afin pana la gradul IV cu actionari/asociati/asociati comanditari si/sau administratori ai debitorului;
b) creditorului persoana juridica in cadrul caruia debitorul si/sau unul dintre actionari/asociati/asociati comanditari sau administratori ai acestuia ori rudele si afinii pana la gradul IV ai acestora din urma detin calitatea de actionari/asociati/asociati comanditari si/sau administratori;
c) creditorului care sau ai carui actionari/asociati/asociati comanditari sau administratori au fost condamnati definitiv pentru bancruta frauduloasa, gestiune frauduloasa, abuz de incredere, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, infractiuni de fals ori infractiuni prevazute in Legea nr. 21/1996, republicata, cu modificarile ulterioare, in ultimii 5 ani anteriori deschiderii procedurii prevazute de prezenta lege;
d) creditorului care are inscrise fapte in cazierul fiscal, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 75/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 25
In cazul in care nu se intruneste majoritatea prevazuta la art. 24 alin. (5), debitorul are dreptul ca, dupa trecerea a minimum 30 de zile, sa faca o noua oferta de concordat preventiv.

Art. 26
(1) Dupa aprobarea concordatului de catre creditori potrivit art. 24 alin. (5), conciliatorul solicita judecatorului-sindic sa constate concordatul preventiv.
(2) Judecatorul-sindic constata concordatul preventiv prin incheiere pronuntata in camera de consiliu, de urgenta si cu precadere, dupa ascultarea conciliatorului. Cererea de constatare a concordatului preventiv poate fi respinsa exclusiv pentru motive de legalitate.
(3) Concordatul preventiv, aprobat de creditori si constatat de judecatorul-sindic prin incheiere, se comunica creditorilor, prin intermediul conciliatorului, si se mentioneaza in registrul comertului.

Art. 27
(1) De la data comunicarii hotararii de constatare a concordatului preventiv se suspenda de drept urmaririle individuale ale creditorilor semnatari asupra debitorului si curgerea prescriptiei dreptului de a cere executarea silita a creantelor acestora contra debitorului.
(2) De la aceeasi data se suspenda de drept fata de creditorii semnatari curgerea dobanzilor, a penalitatilor si a oricaror alte cheltuieli aferente creantelor.

Art. 28
(1) Pentru a face opozabil concordatul preventiv creditorilor nesemnatari, inclusiv creditorilor necunoscuti sau contestati, conciliatorul poate cere judecatorului-sindic omologarea concordatului.
(2) Pentru omologare, judecatorul-sindic verifica indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
a) intreprinderea debitorului este in stare de dificultate financiara;
b) valoarea creantelor contestate si/sau in litigiu nu depaseste 20% din masa credala;
c) concordatul preventiv a fost aprobat de creditorii care reprezinta cel putin 80% din valoarea totala a creantelor.
(3) Dispunand omologarea, judecatorul-sindic suspenda toate procedurile de executare silita.
(4) La cererea conciliatorului, sub conditia acordarii de garantii creditorilor de catre debitor, judecatorul-sindic poate impune creditorilor nesemnatari ai concordatului preventiv un termen de maximum 18 luni de amanare a scadentei creantei lor, perioada in care nu vor curge dobanzi, penalitati, precum si orice alte cheltuieli aferente creantelor.
(5) Concordatul va fi opozabil creditorilor bugetari, cu conditia respectarii prevederilor legale cu privire la ajutorul de stat si aprobarii de catre comisia interministeriala.

Art. 29
Pe perioada concordatului preventiv omologat nu se poate deschide procedura insolventei fata de debitor.

Art. 30
(1) Orice creditor care obtine un titlu executoriu asupra debitorului in cursul procedurii poate formula cerere de aderare la concordat sau poate sa isi recupereze creanta prin orice alte modalitati prevazute de lege.
(2) Cererea de aderare se depune la conciliator, care o include in tabelul creditorilor concordatari.

Art. 31
(1) In cursul procedurii, debitorul isi desfasoara activitatea in limitele afacerii sale obisnuite, in conditiile concordatului preventiv, sub supravegherea conciliatorului.
(2) Masurile cuprinse in concordatul preventiv, inclusiv modificarile creantelor, profita si codebitorilor, fideiusorilor si tertilor garanti.


Capitolul IV - Inchiderea procedurii concordatului preventiv


Art. 32
(1) Creditorii care au votat impotriva concordatului preventiv pot cere anularea contractului, in termen de 15 zile de la data mentionarii concordatului in registrul comertului.
(2) Cand se invoca motive de nulitate absoluta, dreptul de a cere constatarea nulitatii este imprescriptibil si apartine oricarei persoane interesate.
(3) Instanta, la cererea reclamantului, poate dispune, pe cale de ordonanta presedintiala, suspendarea concordatului preventiv.

Art. 33
(1) In situatia in care se constata incalcarea grava de catre debitor a obligatiilor asumate prin concordatul preventiv, adunarea creditorilor concordatari poate hotari introducerea actiunii in rezolutiune a concordatului preventiv. Asupra acestui aspect adunarea poate delibera chiar daca nu a fost inscris pe ordinea de zi.
(2) In intelesul alin. (1), reprezinta incalcare grava a obligatiilor asumate de debitor prin concordatul preventiv actiuni precum: favorizarea unuia sau mai multor creditori in dauna celorlalti, ascunderea sau externalizarea de active in perioada concordatului preventiv, efectuarea de plati fara contraprestatie sau in conditii ruinatoare.
(3) Daca adunarea creditorilor concordatari a decis introducerea actiunii in rezolutiune, procedura concordatului preventiv se suspenda de drept.
(4) Prin hotararea de admitere a actiunii in rezolutiune, judecatorul-sindic acorda creditorilor daune-interese, in conditiile dreptului comun.

Art. 34
(1) Daca procedura concordatului preventiv se finalizeaza cu succes, la termenul prevazut in contract sau anterior acestuia, dupa caz, judecatorul-sindic va pronunta o incheiere prin care va constata realizarea obiectului concordatului preventiv. In acest caz, modificarile creantelor prevazute in concordatul preventiv raman irevocabile.
(2) In cazul in care in cursul derularii procedurii, inainte de expirarea termenului prevazut la art. 21 alin. (2) lit. d), conciliatorul apreciaza ca este imposibila realizarea obiectivelor concordatului din motive neimputabile debitorului, poate cere judecatorului-sindic constatarea nereusitei concordatului preventiv si inchiderea procedurii.
(3) In cazul in care la expirarea termenului prevazut la art. 21 alin. (2) lit. d) nu au fost indeplinite obligatiile prevazute in concordatul preventiv, creditorii vor putea vota, la propunerea conciliatorului, prelungirea duratei concordatului cu maximum 6 luni fata de durata initiala.


Capitolul V - Dispozitii finale


Art. 35
Masurile prevazute de prezenta lege se vor aplica cu respectarea regulilor in materia ajutorului de stat.

Art. 36
Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
Nu este


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
26 useri online

Useri autentificati: