DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea nr. 28/2009 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor, precum si pentru modificarea si abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 158 din 13 martie 2009

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 41 din 22 august 2007 pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor, precum si pentru modificarea si abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar, adoptata in temeiul art. 1 pct.IV.3 din Legea nr. 266/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 592 din 28 august 2007, cu urmatoarele modificari:
1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1. (1) Comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor de protectie a plantelor, fabricate in tara sau provenite din import, se poate face numai de catre persoanele prevazute la art. 3 pe baza unui certificat de inregistrare eliberat de catre unitatea fitosanitara in a carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea de comercializare a produselor de protectie a plantelor, conform modelului din anexa nr. 1, denumit in continuare certificat de inregistrare.
(2) Perioada pentru care se emite certificatul de inregistrare este de maximum 5 ani, cu viza anuala. Nesolicitarea vizei anuale, in termen de o luna de la expirarea acesteia, atrage nulitatea certificatului de inregistrare si interzicerea comercializarii produselor de protectie a plantelor. Nulitatea se constata de catre unitatea fitosanitara in a carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea de comercializare a produselor de protectie a plantelor."
2. La articolul 2, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (21), cu urmatorul cuprins:
"(21) - In unitatile fitofarmaceutice pot fi comercializate si produse auxiliare utilizate in agricultura cu respectarea legislatiei specifice privind comercializarea acestora."
3. La articolul 3 alineatul (1), litera b) a punctului A si literele a) si b) ale punctului B se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"b) dispun de personal incadrat, cu pregatire in domeniul agricol/biologic/biochimic sau silvic de nivel superior sau de nivel mediu, atestat prin certificat de atestare profesionala, eliberat nominal, de catre unitatea fitosanitara in a carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea comerciala. Modelul de certificat de atestare profesionala pentru activitati de comercializare a produselor de protectie a plantelor este prevazut in anexa nr. 3;
.....................................................................................................................
a) sunt autorizate pentru activitatea de comercializare a produselor de protectie a plantelor pe care o desfasoara potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 328 din 25 aprilie 2008;
b) au pregatire in domeniul agricol/biologic/biochimic sau silvic, de nivel superior sau de nivel mediu, si sunt atestate prin certificat de atestare profesionala pentru activitati de comercializare a produselor de protectie a plantelor, eliberat nominal, in urma examinarii de catre unitatea fitosanitara in a carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea comerciala, conform modelului din anexa nr. 3;"
4. Alineatul (1) al articolului 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6. - (1) Pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor pot fi inregistrate persoanele fizice sau juridice din alte state membre ale Uniunii Europene care sunt atestate de catre autoritatile competente din statele respective, in conditiile prevazute de Directiva Consiliului nr. 74/556/CEE de stabilire a normelor de aplicare privind masurile tranzitorii din domeniul activitatilor de comert si de distributie a produselor toxice si activitatilor de utilizare profesionala a acestor produse, inclusiv activitatile de intermediari, publicata in Jurnalul Oficial seria L nr. 307/1974 si Directiva Consiliului nr. 74/557/CEE privind realizarea libertatii de stabilire si a libertatii de a presta servicii pentru activitatile independente si activitatile intermediarilor din comertul si distributia produselor toxice, publicata in Jurnalul Oficial seria L nr. 307/1974, cu modificarile ulterioare."
5. La articolul 7 punctul 1, literele a) si d) ale articolului 15 din Ordonanta Guvernului nr. 4/1995 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) pentru fabricarea, comercializarea, importul, distribuirea si utilizarea lor vor fi inregistrate/autorizate numai persoanele juridice care dispun de persoane calificate, confirmate prin certificatul de atestare profesionala, cu pregatire in domeniul agricol/biologic/biochimic sau silvic, de nivel superior sau de nivel mediu, precum si de mijloacele necesare depozitarii, manipularii si utilizarii in siguranta a acestor produse, pentru eliminarea riscurilor de intoxicare a oamenilor, a animalelor si de poluare a mediului inconjurator, precum si pentru protejarea albinelor;
.....................................................................................................................
d) utilizatorii autorizati pentru folosirea produselor de protectie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) si toxice (T) se vor inregistra la unitatile fitosanitare si inspectoratele teritoriale de munca, care au obligatia sa notifice aceasta la inspectoratele judetene pentru protectia muncii, agentiile judetene pentru protectia mediului si la inspectoratele judetene de politie in a caror raza teritoriala acestia urmeaza sa-si desfasoare activitatea;"
6. La articolul 7 punctul 3, litera a) a punctului 1 si litera h) a punctului 2 ale articolului 31 din Ordonanta Guvernului nr. 4/1995 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) nerespectarea obligatiilor ce revin detinatorilor de terenuri agricole pentru mentinerea culturilor agricole intr-o stare fitosanitara corespunzatoare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
.....................................................................................................................
h) neprezentarea operatorilor economici inregistrati/autorizati pentru comercializarea, utilizarea sau prestarea de servicii cu produse de protectie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) si toxice (T) in vederea inregistrarii la unitatile fitosanitare si la inspectoratele teritoriale de munca;"
7. La articolul 7 punctul 6, litera a) a articolului 33 din Ordonanta Guvernului nr. 4/1995 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) cand aceasta este ceruta de catre personalul imputernicit cu atributii de control din partea unitatii fitosanitare, agentiei judetene pentru protectia mediului, inspectoratului judetean de politie, inspectoratului teritorial de munca si a altor unitati competente;"
8. Anexele nr. 1-4 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1-4 care fac parte integranta din prezenta lege.

Art. II
Prezenta lege a fost adoptata cu respectarea prevederilor Directivei 98/34/CE a Parlamentului European si a Consiliului, publicata in Jurnalul Oficial nr. L204 din


Anexa nr. 1
MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE 
DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA 
UNITATEA FITOSANITARA


CERTIFICAT DE INREGISTRARE
pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor nr............. din ..............

Se inregistreaza ............., cu sediul in localitatea ............., str.............nr ......, judetul ............., inmatriculat la Registrul Comertului ............., pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor clasificate ca:
 • foarte toxice (T+) si toxice (T): DA NU *)
 • nocive (Xn), iritante (Xi) sau fara clasificare de periculozitate: DA NU *)

  *) Se bareaza clasificarea produselor pentru care nu se elibereaza certificatul de inregistrare.

  Prezentul certificat de inregistrare nu il scuteste pe detinator de raspunderile care ii revin potrivit legislatiei in vigoare.
  Solicitantul inregistrarii are obligatia sa il anunte pe emitentul prezentului certificat de inregistrare despre orice modificare intervenita in documentatia depusa pentru inregistrare, in termen de 15 zile de la producerea modificarii.
  Director executiv adjunct, 
  
  
  Avizul inspectoratului judetean de politie 	Avizul inspectoratului teritorial de munca 
  Nr. 	din 	 				Nr. 	din 	 
  Semnatura si stampila 				Semnatura si stampila 
  
  


  NOTA:

  Prezentul certificat de inregistrare este valabil 5 ani de la data eliberarii cu viza anuala.
  Vize anuale 
  -------------------------------------------------------------------------------- 
   anul 		anul 		anul 		anul 		anul 	 
  -------------------------------------------------------------------------------- 
  

  Avizul Inspectoratului Judetean de Politie si cel al Inspectoratului Teritorial de Munca se solicita numai pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) si toxice (T).
  Avizul eliberat de Politie pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T +) si toxice (T) se obtine de la Serviciul arme, explozivi si substante toxice din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie.


  ANEXA nr. 2 - Conditii de organizare si functionare a unitatilor fitofarmaceutice

  Anexa nu este inclusa in materialul de fata


  ANEXA Nr. 3
  MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE 
  DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA 
  UNITATEA FITOSANITARA
  


  CERTIFICAT DE ATESTARE PROFESIONALA pentru activitati de comercializare a produselor de protectie a plantelor nr ............ din ............

  Subsemnatii ............, desemnati pentru verificarea profesionala a specialistului prezentat in fisa de prezentare depusa la dosarul Cererii nr .......... din ........... pentru obtinerea certificatului de inregistrare, am procedat astazi ............, la atestarea profesionala a domnului/doamnei ............ (numele si prenumele) domiciliat(a) in ............, (domiciliul stabil) posesor/posesoare al/a B.I./C seria ..... nr ......, eliberat(a) de ............, si apreciem ca are competenta si experienta necesare pentru desfasurarea activitatii de comercializare a produselor de protectie a plantelor.

  Data ............
  Semnatura examinatorilor
  ............

  NOTA:
  Se admite la atestare profesionala numai personalul cu studii medii si superioare, absolventi ai institutiilor de invatamant cu profil agricol/biologic sau silvic.


  ANEXA Nr. 4


  CERERE privind obtinerea certificatului de inregistrare pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor
  Solicitantul ............, cu sediul in localitatea ............, str. ............nr ....., judetul ............, inmatriculat la Registrul Comertului cu nr ............ reprezentat prin ............, avand functia de ............, solicit eliberarea certificatului de inregistrare pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor clasificate ca:
 • foarte toxice (T+) si toxice (T): DA NU *)
 • nocive (Xn), iritante (Xi) sau fara clasificare de periculozitate: DA NU *)

  Declar pe propria raspundere ca nu am suferit sanctiuni in legatura cu activitatea pentru care solicitam inregistrarea si ne-ar insusit dispozitiile legale cu privire la normele generale de comert, precum si dispozitiile speciale referitoare la comercializare produselor de protectie a plantelor.
  *) Se bareaza clasificarea produselor pentru care nu se elibereaza certificatul de inregistrare.
  Semnatura solicitantului
  Data

  NOTA:
  1. Certificatul de inregistrare se solicita si se elibereaza pentru fiecare unitate fitofarmaceutica.
  2. Cererile se verifica obligatoriu pe teren si se solutioneaza in termen de 30 de zile de la inregistrare, daca documentatia depusa si situatia din teren sunt conforme cu dispozitiile legale.
  3. Cererea va fi insotita de documentele prevazute la art. 4 sau 5 din Ordonanta Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializare. produselor de protectie a plantelor, precum si pentru modificarea si abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar.  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Camera Deputatilor, Repertoriul Legislativ si Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  Legea 180/2012 privind modificarea OG 41/2007 pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor, precum si pentru modificarea si abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar
  Ordin nr. 38/2009 privind organizarea si functionarea Politiei Fitosanitare
  Ordonanta pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor, precum si pentru modificarea si abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar, ordonanta nr. 41/2007
  Ordin privind stabilirea procedurilor pentru efectuarea controalelor fitosanitare, ordin nr. 61/2008


  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  74 useri online

  Useri autentificati: