DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 167/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor. Lege nr. 167/2013Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 318 din 3 iunie 2013

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 711 din 30 septembrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Dupa articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 2^1
Formarea profesionala a adultilor, finalizata cu certificate de calificare sau de absolvire cu recunoastere nationala si/sau certificate de competente profesionale, este o activitate de interes general care face parte din sistemul national de educatie si formare profesionala."

2. La articolul 3, dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:
"f) promovarea invatarii pe tot parcursul vietii."

3. Dupa articolul 3 se introduc doua noi articole, articolele 3^1 si 3^2, cu urmatorul cuprins:
"Art. 3^1
(1) Principiile pentru asigurarea calitatii in formarea profesionala a adultilor sunt urmatoarele:
a) asigurarea calitatii este parte integranta a gestionarii interne a institutiilor de formare profesionala a adultilor;
b) asigurarea calitatii include evaluarea regulata a institutiilor, a programelor lor sau a sistemelor de asigurare a calitatii prin intermediul unor organisme externe de control;
c) organismele externe de control responsabile pentru asigurarea calitatii fac obiectul unor controale regulate;
d) asigurarea calitatii include informatii despre situatii, aporturi, procese si rezultate, punand in acelasi timp accentul pe efecte si pe rezultatele invatarii;
e) initiativele de asigurare a calitatii sunt coordonate la nivel national si judetean pentru a se asigura supravegherea, coerenta, sinergia si analiza intregului sistem;
f) asigurarea calitatii este un proces de cooperare care implica toate nivelurile si sistemele de invatamant si de formare profesionala si toate partile interesate la nivel national.

(2) Sistemele de asigurare a calitatii includ urmatoarele elemente:
a) obiective si standarde clare si masurabile;
b) orientari pentru punerea in aplicare, incusiv privind implicarea partilor interesate;
c) metode coerente de evaluare, asociind autoevaluarea cu revizuirea externa;
e) mecanisme de raportare si proceduri de imbunatatire;

f) rezultate ale evaluarii accesibile pe scara larga.

Art. 3^2
(1) Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, impreuna cu Ministerul Educatiei Nationale, Autoritatea Nationala pentru Calificari si comitetele sectoriale, elaboreaza metodologia de implementare a principiilor pentru asigurarea calitatii, prevazute la art. 31, care se aproba prin hotarare a Guvernului.
(2) Organismele externe de control responsabile pentru asigurarea calitatii si atributiile acestora se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si al ministrului educatiei nationale in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a metodologiei prevazute la alin. (1)."

4. La articolul 5 alineatul (3), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) perfectionarea, respectiv specializarea reprezinta pregatirea profesionala care conduce la dezvoltarea sau completarea cunostinelor, deprinderilor sau competentelor profesionale ale unei persoane care detine deja o calificare, respectiv dezvoltarea competentelor in cadrul aceleiasi calificari, dobandirea de competente noi in aceeasi arie ocupationala sau intr-o arie ocupationala noua, dobandirea de competente fundamentale/cheie sau competente tehnice noi."

5. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6
Formarea profesionala a adultilor se poate realiza, in conditiile prevazute de prezenta ordonanta, dupa caz, de persoane fizice sau persoane juridice, de drept public sau privat, stabilite in Romania, in statele membre ale Uniunii Europene sau in statele apartinand Spatiului Economic European, indiferent de forma juridica d eorganizare a acestora, denumite in continuare furnizori de formare profesionala."

6. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7
(1) Formarea profesionala a adultilor se organizeaza in mod distinct pe niveluri de pregatire, profesii, ocupatii, meserii si specializari, tinandu-se seama de nevoile angajatorilor, de competentele de baza ale adultilor, de cerintele posturilor pe care acestia le ocupa si de posibilitatile lor de promovare sau de incadrare in munca, precum si de cerintele posturilor de pe piata muncii si aspiratiile adultilor.
(2) In cadrul formarii profesionale prevazute la art. 2^1 poate functiona sistemul de credite transferabile.
(3) Formele de ralizare a formarii profesionale a adultilor sunt:
a) cursuri organizate de furnizorii de formare profesionala;
b) cursuri organizate d eangajatori in cadrul unitatilor proprii;
c) stagii de practica si specializare in unitati din tara sau din strainatate;
d) alte forme de pregatire profesionala."

7. La articolul 8, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8
(1) Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale, la propunerea Autoritatii Nationale pentru Calificari, in baza planurilor nationale de dezvoltare si de actiune a programelor de guvernare si a strategiilor sectoriale, elaboreaza politici si strategii nationale privind dezvoltarea resurselor umane, inclusiv calificarile si formarea profesionala a adultilor, pe care le supun spre aprobare Guvernului."

8. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11
(1) Programele de formare profesionala se organizeaza de furnizorii de formare profesionala pentru ocupatii, meserii, specializari si profesii, denumite in continuare ocupatii, cuprinse in Clasificarea ocupatiilor din Romania C.O.R.
(2) Programele de formare profesionala se organizeaza de furnizorii de formare profesionala si pentru:
a) competente profesionale comune mai multor ocupatii;
b) competente-cheie;
c) competente transversale.
(3) Autoritatea Nationala pentru Calificari elaboreaza, actualizeaza si gestioneaza Registrul National al Calificarilor Profesionale din Romania, cu sprijinul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, Ministerului Educatiei Nationale si cu consultarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, a ministerelor, a agentiilor nationale, a celorlalte organe ale administratiei publice centrale de specialitate, precum si a organizatiilor profesionale.
(4) Registrul National al Calificarilor Profesionale din Romania se aproba prin hotarare a Guvernului."

9. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 13
(1) Furnizorii de formare profesionala care solicita organizarea de programe de formare profesionala in ocupatii pentru care nu exista standarde ocupationale, respectiv standarde de pregatire profesionala elaboreaza proiecte de standarde ocupationale care se supun spre validare comitetelor sectoriale.
(2) Dupa validarea standardelor ocupationale de catre comitetele sectoriale, acestea se supun spre aprobare Autoritatii Nationale pentru Calificari.
(3) In cazul neaprobarii proiectului de standard ocupational de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari in termen de 6 luni de la autorizare, furnizorul de formare profesionala poate organiza un nou program de formare profesionala pentru ocupatia respectiva numai dupa aprobarea standardului ocupational."

10. Articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 17
(1) Formarea profesionala se poate realiza si prin ucenicie la locul de munca.
(2) Conditiile in care se desfasoara formarea profesionala prin ucenicie la locul de munca se reglementeaza prin lege speciala."

11. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 19
(1) Activitatea de autorizare a furnizorilor de formare profesionala este coordonata de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari.
(2) In vederea autorizarii furnizorilor de formare profesionala, Autoritatea Nationala pentru Calificari infiinteaza, in subordinea sa, comisii de autorizare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, fara personalitate juridica, denumite in continuare comisii de autorizare."

12. La articolul 20 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmtorul cuprins:
"a) directorul agentiei pentru plati si inspectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, care are calitatea de presedinte;".

13. La articolul 20 alineatul (2^3), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2^3) In timpul mandatului lor membrii comisiilor d eautorizare pot fi revocati de cei care i-au numit, la solicitarea Autoritatii Nationale pentru Calificari, in urmatoarele situatii:".

14. La articolul 20 alineatul (2^3), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:
"d) au incalcat prevederile Regulamentului de organizare si functionare al comisiilor de autorizare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti si a secretariatelor tehnice ale acestora."

15. La articolul 20, alinetele (2^4), (3), (5) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2^4) Existenta uneia dintre situatiile care determina revocarea membrilor comisiei de autorizare se constata de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari in baza sesizarii transmise institutiilor publice, asociatiilor patronale si organizatiilor sindicale prevazute la alin. (1) care i-au numit.
......
(3) In exercitarea atributiilor ce le revin, comisiile de autorizare folosesc evaluatori de furnizori si programe de formare.
......
(5) Sediile comisiilor de autorizare se afla la agentiile pentru plati si inspectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
(6) Pentru exercitarea atributiilor ce le revin, comisiile de autorizre sunt ajutate de secretariate tehnice care au sediul la agentiile pentru plati si inspectie sociala judetene, respectiv a municipului Bucuresti. secretariatele tehnice sunt formate din doua persoane desemnate astfel: o persoana de catre directorul agentiei pentru plati si inspectie sociala judetene, din personalul propriu, si o persoana desemnata de catre inspectorul scolar general al inspectoratului scolar judetean, din personalul propriu, prin delegare. In municipiul Bucuresti, secretariatul tehnic este format din 6 persoane desemnate astfel: 3 persoane de catre directorul Agentiei pentru Plati si Inspectie Sociala a Municipiului Bucuresti, din personalul propriu, si 3 persoane desemnate de catre inspectorul scolar general al Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, din personalul propriu, prin delegare."

16. Articolul 20^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 20^1
(1) Pentru activitatea desfasurata, membrii comisiilor de autorizare sau, dupa caz, supleantii acestora, care participa la sedintele comisiei, sunt platiti de agentiile pentru plati si inspectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pe baza unor tarife stabilite de Autoritatea Nationala pentru Calificari, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.
(2) Evaluatorii de furnizori si programe de formare folositi de comisiile de autorizare sunt platiti de agentiile pentru plati si inspectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pe baza unor tarife stabilite de Autoritatea Nationala pentru Calificari, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, in care se pot inclue si cheltuielile de deplasare, la nivelul prevazut de reglementarile in vigoare pentru salariatii institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului.
(3) Plata evaluatorilor de furnizori si programe de formare folositi de Autoritatea Nationala pentru Calificari se efectueaza de aceasta, potrivit prevederilor aplicabile personalului platit din fonduri publice."

17. La articolul 21 alineatul (2), dupa litera c) se introduc doua noi litere, literele d) si e), cu urmatorul cuprins:
"d) primesc si inregistreaza notificarile furnizorilor de formre profesionala neautorizati si transfrontalieri;
e) intocmesc si actualizeaza Registrul judetean al absolventilor programelor autorizate de formare profesionala a adultilor."

18. La articolul 21, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:
"(3) Furnizorii de formare profesionala, prin intermediul Punctului de contact unic electronic (PCU), pot indeplini formalitatile si procedurile necesare privind accesul la exercitarea serviciilor de formare profesionala, potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010.
(4) In cazul furnizorilor de formare profesionala autorizati, prevederile art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010, nu se aplica in cazul controlului:
a) spatiilor in care se desfasoara programele de formare profesionala;
b) dotarilor si echipamentelor necesare desfasurarii programului de formare profesionala;
c) resurselor umane implicate in furnizarea programului de formare profesionala."

19. La articolul 22, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 22
(1) Autorizarea furnizorilor de formare profesionala se face pe baza criteriilor de evaluare, pentru o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de reinnoire la cererea furnizorului, cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea perioadei de valabilitate a autorizatiei.
(2) Autorizatia se acorda pentru fiecare dintre ocupatiile/calificarile/competentele-cheie/competentele transversale pentru care furnizorii de formare profesionala organizeaza programe de formare profesionala."

20. La articolul 22, alineatul (3) se abroga.

21. Dupa articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 22^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 22^1
Pentru a se supune autorizarii in vederea eliberarii de certificate cu recunoastere nationala, furnizorii de formare profesionala stabiliti in Romania trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de eligibilitate:
a) sa fie legal constituiti;
b) sa aiba prevazute in statut sau, dupa caz, in actul de infiintare activitati de formare profesionala;
c) sa isi indeplineasca obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor datorate, potrivit legislatiei in vigoare."

22. La articolul 23, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmtorul cuprins:
"Art. 23
(1) Criteriile de evaluare a furnizorilor de formare profesionala au in vedere urmatoarele elemente:
a) progamul de formare profesionala;
b) implementarea criteriilor de asigurare a calitatii;
c) experienta furnizorilor de formare rofesionala si rezultatele lor anterioare obtinerii autorizarii sau in alte programe de formare profesionala pe care le-au realizat, daca este cazul;
d) resursele umane, materiale si financiare;
e) autorizatiile si avizele necesare desfasurarii programelor de formare profesionala, dupa caz.
(2) In vederea autorizarii, furnizorii de formare profesionala trebuie sa faca dovada ca realizeaza programele de formare profesionala cu formatori care au profiluri sau specilitatea corespunzatoare programei de pregatire, respectiv care au pregatirea specifica educatiei adultilor conform standardelor ocupationale."

23. Dupa articolul 23 se introduc doua noi articole, articolele 23^1 si 23^2, cu urmatorul cuprins:
"Art. 23^1
(1) Autorizatia se acorda daca se constata indeplinirea criteriilor de evaluare prevazute la art. 23 alin. (1) dovedite prin fisa de autoevaluare si documentele justificative.
(2) In vederea autorizarii, verificarea privind dotarile, echipamentele si materialele utilizate de catre furnizorul de formare profesionala care doreste sa se autorizeza se face numai la fata locului de catre evaluatorii de furnizori si programe de formare folositi de comisiile de autorizare.

Art. 23^2
(1) In cazul modificarilor conditiilor de autorizare, furnizorul de formare profesionala este obligat sa notifice comisiei de autorizare in raza careia isi va desfasura activitatea cu cel putin 10 zile lucratoare inainte de data estimata a inceperii activitatii.
(2) Notificarea este insotita de declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal al furnizorului de formare profesionala autorizat, prevazuta in anexa nr. 5.
(3) Furnizorul de formare profesionala poate incepe programul de formare profesionala, in conditiile alin. (1), numai daca primeste de la comisia de autorizare acordul scris prevazut in anexa nr. 6."

24. Articolul 24 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 24
(1) Autorizatia poate fi retrasa de comisia de autorizare daca se constata nerespectarea conditiilor de autorizare si a programelor pentru care furnizorul de formare profesionala a fost autorizat sau daca, in mod repetat, rezultatele la examenele de absolvire sunt nesatisfacatoare.
(2) Furnizorul de formare profesionala caruia i s-a retras autorizatia poate sa solicite o noua autorizare numai daca face dovada indeplinirii cerintelor prevazute de prezenta ordonanta sau, dupa caz, a platii amenzilor prevazute la art. 40^1.
(3) Furnizorul de formare profesionala caruia i s-a retras de doua ori autorizatia pentru aceeasi calificare pierde dreptul de a mai organiza programe de formare profesionala pentru calificarea respectiva pentru o perioada de 2 ani.
(4) Lista furnizorilor de formare profesionala, inclusiv a filialelor furnizorilor de formare profesionala si centrelor de formare profesionala, fara personalitate juridica, carora li s-a retras autorizatia, se actualizeaza si se publica trimestrial pe site-ul Autoritatii Nationale pentru Calificari."

25. Dupa articolul 24 se introduc sase noi articole, articolele 24^1-24^6, cu urmatorul cuprins:
"Art. 24^1
Furnizorii de formare profesionala sunt inregistrati, dupa caz, in:
a) Registrul national al furnizorilor de formare profesionala autorizati;
b) Registrul national al furnizorilor de formare profesionala neautorizati, prevazut in anexa nr. 1;
c) Registrul national al furnizorilor de formare profesionala transfrontalieri, prevazut in anexa nr. 2.

Art. 24^2
Pentru accesul la servicii de formare profesionala, furnizorilor de formare profesionala prevazuti la art. 24^1 lit. b) si c) li se aplica prevederile art. 5 si 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010.

Art. 24^3
(1) Furnizorii de formare profesionala din Uniunea Europeana si Spatiul Economic European, care presteaza servicii de formare profesionala in sistem transfrontalier si nu emit certificate cu recunoastere nationala, nu se supun procesului de autorizare prevazut la art. 18 si, la prima prestare, sunt obligati sa notifice cu 5 zile inainte de inceperea programului de formare, conform modelului prevazut in anexa nr. 3, organizarea de servicii de formare profesionala comisiei de autorizare in raza careia isi desfasoara activitatea sau PCU.
(2) Notificarea este insotita de urmatoarele documente:
a) documentul din care rezulta dreptul de a furniza activitati de formare profesionala in statul de provenienta;
b) dovada nationalitatii furnizorului de formare profesionala;
c) dovada stabilirii legale in Romania sau intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European pentru a exercita activitatile in cauza, din care sa reiasa ca poate exercita serviciile de formare profesionala si ca nu ii este interzisa exercitarea acestora, nici macar temporar, atunci cand se elibereaza dovada;
d) dovada calificarilor profesionale ale formatorilor necesare prestarii serviciilor de formare profesionala.
(3) Daca furnizorii de formare profesionala din Uniunea Europeana si Spatiul Economic European, care presteaza servicii de formare profesionala in sistem transfrontalier, doresc sa emita certificate cu recunoastere nationala, trebuie sa indeplineasca suplimentar si criteriile de evaluare prevazute la art. 23 si sa prezinte documentele enumerate la alin. (2).

Art. 24^4
(1) Furnizorii de formare profesionala care presteaza servicii de formare profesionala in sistem transfrontalier sunt obligati, la fiecare prestare, sa notifice, conform modelului prevazut in anexa nr. 4, organizarea de servicii de formare profesionala comisiei de autorizare in raza careia isi desfasoara activitatea sau PCU.
(2) Notificarea este insotita de urmatoarele documente:
a) documentul din care rezulta dreptul de a furniza activitati de formare profesionala in statul de provenienta;
b) dovada nationalitatii furnizorului de formare profesionala;
c) dovada stabilirii legale in Romania sau intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European pentru a exercita activitatile in cauza, din care sa reiasa ca poate exercita serviciile de formare profesionala si ca nu ii este interzisa exercitarea acestora, nici macar temporar, atunci cand se elibereaza dovada;
d) dovada calificarilor profesionale ale formatorilor necesare prestarii serviciilor de formare profesionala.

Art. 24^5
Furnizorii de formare profesionala stabiliti in Romania, care nu doresc eliberarea certificatelor cu recunoastere nationala, indeplinesc, la prima prestare, conditia notificarii prevazuta la art. 24^3 alin. (1) si (2) si, pentru fiecare prestare ulterioare, conditia notificarii prevazuta la art. 24^4.

Art. 24^6
(1) Secretariatul tehnic al comisiei de autorizare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti este obligat sa gestioneze si sa actualizeze, la nivel judetean, registrele prevazute la art. 24^1.
(2) Autoritatea Nationala pentru Calificari gestioneaza si actualizeaza, la nivel national, registrele prevazute la art. 24^1."

26. Articolul 25 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 25
(1) Autoritatea Nationala pentru Calificari are urmatoarele atributii in activitatea de autorizare a furnizorilor de formare profesionala:
a) indruma metodologic, coordoneaza si controleaza activitatea comisiilor de autorizare si a secretariatelor tehnice ale acestora;
b) in colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si cu Ministerul Educatiei Nationale, elaboreaza metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor, metodologia certificarii formarii profesionale a adultilor, precum si alte metodologii necesare formarii profesionale a adultilor;
c) aproba programele-cadru de formare profesionala care sunt obligatorii pentru furnizorii de formare profesionala si in baza carora acesta elaboreaza programele de formare profesionala;
d) monitorizeaza furnizorii de formare profesionala autorizati;
e) rezolva contestatiile depuse de furnizorii de formare profesionala in legatura cu activitatea comisiilor de autorizare;
f) propune criterii de asigurare a calitatii programelor de formare profesionala a adultilor.
(2) In exercitarea atributiilor ce ii revin, Autoritatea Nationala pentru Calificari foloseste evaluatori de furnizori si programe de formare.
(3) Autoritatea Nationala pentru Calificari elaboreaza si aproba Regulamentul de organizare si functionare al comisiilor de autorizare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si a secretariatelor tehnice ale acestora."

27. Articolul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 28
participantii la programele de formare profesionala sustin examene de absolvire la terminarea stagiilor de pregatire teoretica sau practica."

28. La articolul 29, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 29
(1) Examenul de absolvire reprezinta un set de probe teoretice si/sau practice prin care se constata dobandirea competentelor specifice programului de formare profesionala, cu respectarea criteriilor de asigurare a calitatii.
(2) Examenul de absolvire se sustine in fata unei comisii de examinare constituite din:
a) 2 specialisti din afara furnizorului de formare profesionala;
b) un specialist care reprezinta furnizorul de formare profesionala."

29. Articolul 30 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 30
Metodologia certificarii formarii profesionala a adultilor se aproba, la propunerea Autoritatii Nationale pentru Calificari, prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si al ministrului educatiei nationale si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."

30. Articolul 32 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 32
(1) Evaluarea si certificarea competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale se fac in centre de evaluare a competentelor profesionale.
(2) Autoritatea Nationala pentru Calificari autorizeaza si monitorizeaza centrele de evaluare a competentelor profesionale.
(3) Autoritatea Nationala pentru Calificari evalueaza si certifica evaluatorii de competente profesionale, evaluatorii de evaluatori si evaluatorii externi.
(4) Procedura de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale este aprobata prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si al ministrului educatiei nationale si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."

31. Dupa articolul 40 se introduce un nou articol, articolul 40^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 40^1
(1) Constituie contraventiisi se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) nerespectarea, de catre furnizorii de formare profesionala a prevederilor art. 13 alin. (3) si ale art. 15, cu amenda de la 3.000 lei la 5.000 lei;
b) nerespectarea, de catre furnizorii de formare profesionala neautorizati, a prevederilor art. 14 alin. (1) lit. d), e) si g) si alin. (3), cu amenda de 5.000 lei si suspendarea activitatii pana la data remedierii neregulilor constatate;
c) nerespectarea, de catre furnizorii de formare profesionala, a prevederilor art. 16 alin. (1) si (3), cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei;
d) nerespectarea, de catre furnizorii de formare profesionala, a prevederilor art. 23^2 si ale art. 24^1-24^5, cu amenda de la 7.000 lei la 10.000 lei;
e) nerespectarea, de catre furnizorii de formare profesionala neautorizati, a prevederilor art. 44^1, cu amenda de 1.000 lei.
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) se fac de catre personalul imputernicit din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerului Educatiei Nationale.
(3) Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (1), agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.
(4) Contraventiilor prevazute la alin.(1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare."

32. Dupa articolul 42 se introduce un nou articol, articolul 42^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 42^1
Furnizorii de formare profesionala prevazut la art. 6 au obligatia de a respecta prevederile art. 26 si 27 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010."

33. Dupa articolul 44 se introduce un nou articol, articolul 44^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 44^1
In vederea realizarii unor analize, studii si cercetari statistice, furnizorii de formare profesionala neautorizati sunt obligati sa raporteze trimestrial, pana la data de 15 a primei luni din trimestrul urmator, la secretariatul tehnic al comisiei de autorizare in raza caruia isi desfasoara activitatea de formare profesionala sau, dupa caz, la PCU situatia prevazuta in anexa nr. 7."

34. La articolul 45, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Metodologia de realizare a cercetarii statistice aferente formarii profesionale a adultilor, precizarea indicatorilor urmariti si a modului de calcul al acestora, precum si periodicitatea acestei cercetari vor fi stabilite de Institutul National de Statistica in colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, Ministerul Educatiei Nationale si Autoritatea Nationala pentru Calificari."

35. Articolul 46 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 46
(1) Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale exercita controlul asupr amodului in care se organizeaza, desfasoara si finalizeaza formarea profesionala a adultilor si aplica sanctiuni potrivit prezentei ordonante.
(2) Procedura privind controlul si aplicarea sanctiunilor se aproba prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si al ministrului educatiei nationale."

36. Dupa articolul 46 se introduc doua noi articole, articolele 46^1 si 46^2, cu urmatorul cuprins:
"Art. 46^1
Prezenta ordonanta se completeaza cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010, si cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobatga cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 46^2
Anexele nr. 1-7 fac parte integranta din prezenta ordonanta."

37. Dupa articolul 48 se introduce mentiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene, cu urmatorul cuprins"
"*
Prezenta ordonanta transpune Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile in cadrul pietei interne, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 376 din 27 decembrie 2006.
"

38. Dupa mentiunea de transpunere a normelor Uniunii Europene se introduc sapte noi anexe, anexele 1-7, care fac parte integranta din prezenta lege.

Art. II
Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale, impreuna cu Autoritatea Nationala pentru Calificari, vor elabora si vor supune spre aprobare Guvernului normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi, in termen de 90 de zile de la data publicarii legii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. IIIv (1) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, furnizorii de formare profesionala care desfasoara/presteaza servicii de formare profesionala in regim neautorizat au obligatia de a notifica organizarea de servicii de formare profesionala in conditiile prevazute la art. 24^3 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege.
(2) In tot cuprinsul Ordonantei Guvernului nr. 129/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si al actelor normative in vigoare de punere in aplicare a acesteia:
a) sintagma "Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice";
b) sintagma "Ministerul Educatiei si Cercetarii" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Educatiei Nationale";
c) sintagma "directii judetene pentru dialog, familie si solidaritate sociala, respectiv a municipiului Bucuresti, se inlocuieste cu sintagma "agentii pentru plati si inspectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti";
d) sintagmele "Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor" si "Secretariatul tehnic al Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor" se inlocuiesc cu sintagma "Autoritatea Nationala pentru Calificari".

Art. IV
(1) Obligatiile de cooperare administrativa ce rezulta din aplicarea prezentei legi se realizeaza de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, Ministerul Educatiei Nationale, Autoritatea Nationala pentru Calificari, comisiile de autorizare, prin intermediul sistemului de informare al pietei interne (IMI), potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010.
(2) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, pe baza propunerilor Autoritatii Nationale pentru Calificari, vor fi modificate si completate, in mod corespunzator, urmatoarele acte normative:
a) Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 353/5.202/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 774 din 5 noiembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) Procedura de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii si al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 4.543/469/2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 903 din 5 octombrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) In termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice va supune spre aprobare Guvernului proiectul de hotarare pentru aprobarea metodologiilor de implementare a principiilor de asigurare a calitatii si pentru aprobarea organismelor externe de control responsabile pentru asigurarea calitatii.

Art. V
Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 711 din 30 septembrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, in conditiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.


Anexa nr. 1 (Anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 129/2000) - REGISTRUL NATIONAL al furnizorilor de formare profesionala neautorizati


Judetul Data si numarul de inregistrare Denumirea furnizorului Datele de contact Forma de organizare Codul unic de inregistrare Denumirea programului/progamelor de formare profesionala Adresa/Adresele locului de desfasurare a programului de formare profesionala Durata programului de formare profesionala Observatii
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai sus este urmatoarea:
1. Judetul se va completa numele judetului unde furnizorul de formare profesionala neautorizat a facut notificarea prevazuta in anexa nr. 3;
2. Data si numarul de inregistrare se va completa cu data si numarul de inregistrare atribuite furnizorului de formare profesionala neautorizat de catre secretariatul tehnic al comisiei de autorizare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;
3. Denumirea furnizorului se va completa cu denumirea furnizorului de formare profesionala neautorizat, asa cum rezulta din actul constitutiv sau, dupa caz, modificator: act aditional, hotararea AGA, decizia CA, act de infiintare, hotararea asociatului unic etc.;
4. Datele de contact (adresa, telefon, fax, e-mail etc.) vor completa datele de contact actualizate;
5. Forma de organizare se completeaza cu denumirea formei de organizare, conform reglementarilor legale in vigaore: societate comerciala (SRL, SA, SNC, SCS, SCA)/companie nationala/societate nationala/regie autonoma/cooperativa de credit/casa centrala/societate cooperativa/cooperativa agricola/institut national de cercetare-dezvoltare/grup de interes economic (comerciant, necomerciant)/grup european de interes economic (comerciant, necomerciant)/societatea europeana/societate cooperativa europeana/sucursala, persoana fizica autorizata (PFA), asociatie, fundatie etc.;
6. Codul unic de inregistrare se va completa, dupa caz, in functie de forma de organizare;
7. Denumirea programului/programelor de formare profesionala se vor enumera toate prograrmele de formare profesionala, in cazul in care furnizorul de formare profesionala neautorizat desfasora mai multe programe;
8. Adresa/Adresele locului de desfasurare a programului de formare profesionala se va completa cu adresele spatiilor in care se vor desfasura atat instruirea teoretica, cat si cea practica;
9. Durata programului de formare profesionala se va completga cu durata exprimata in ore;
10. Observatii aceasta rubrica se completeaza numai la prima notificare se va completa cu informatii referitoare la: numarul si denumirea programelor de formare profesionala desfasurate in ultimii 2 ani; numar de participanti la programele de formare profesionala desfasurate in ultimii 2 ani.


Anexa nr. 2 (Anexa nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 129/2000)


REGISTRUL NATIONAL

al furnizorilor de formare profesionala transfrontalier

Judetul Data si numarul de inregistrare Denumirea furnizorului transfrontalier Nationalitatea Datele de contact Forma de organizare Codul unic de inregistrare Denumirea programului/progamelor de formare profesionala Adresa/Adresele locului de desfasurare a programului de formare profesionala Durata programului de formare profesionala Observatii
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Semnificatia coloanelor din tabelul de mai sus este urmatoarea:
1. Judetul se va completa judetul unde furnizorul de formare profesionala a facut notificarea pentru programele de formare profesionala prestate in sistem transfrontalier;
2. Data si numarul de inregistrare se va completa cu data si numarul de inregistrare atribuite furnizorului de formare profesionala transfrontalier de catre secretariatul tehnic al comisiei de autorizare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;
3. Denumirea furnizorului transfrontalier se va completa cu denumirea furnizorului de formare profesionala transfrontalier, asa cum rezulta din actul constitutiv sau, dupa caz, modificator: act aditional, hotararea AGA, decizia CA, act de infiintare, hotararea asociatului unic etc.;
4. Nationalitatea se va completa cu nationalitatea declarata si sustinuta de dovezi de preprezentantul furnizorului transfrontalier de formare profesionala;
5. Datele de contact (adresa, telefon, fax, e-mail etc.) se va completa cu datele de contact ale furnizorului de formare profesionala transfrontalier din tara de origine;
6. Forma de organizare se completeaza cu denumirea formei de organizare, conform reglementarilor legale in vigoare specifice tarii de provenienta a furnizorului transfrontalier: societate comerciala (SRL, SA, SNC, SCS, SCA)/companie nationala/societate nationala/regie autonoma/cooperativa de credit/casa centrala/societate cooperativa/cooperativa agricola/institut national de cercetare-dezvoltaare/grup de interes economic (comerciant, necomerciant)/grup european de interes economic (comerciant, necomerciant)/societate europeana/societate cooperativa europeana, sucursala, persoana fizica autorizata (PFA), asociatie, fundatie etc.;
7. Codul unic de inregistrare se va completa, dupa caz, in functie de forma de organizare a furnizorului transfrontalier; se va completa si denumirea institutiei din tara de origine care a atribuit codul unic de inregistrare;
8. Denumirea programului/programelor de formare profesionala prestate in regim transfrontalier in cazul in care furnizorul de formare profesionala deruleaza mai multe programe in acelasi timp, se va specifica denumirea fiecarui program;
9. Adresa locului de desfasurare a programului de formare profesionala prestat in regim transfrontalier se va completa cu adresele spatiilor in care se vor desfasura atat instruirea teoretica, cat si cea practica pentru fiecare program;
10. Durata programului de formare profesionala durata programului de formare profesionala trebuie sa fie exprimata in ore/program;
11. Observatii aceasta rubrica se completeaza numai la prima notificare se va completa cu informatii referitoare la programul/programele de formare profesionala desfasurat(e) in regim transfrontalier in ultimii 3 ani in Romania, dupa cum urmeaza:
a) numarul si denumirea acestora;
b) locul de desfasurare (localitatea);
c) numarul de participanti.


Anexa nr. 3 (Anexa nr. 3 la Ordonanta Guvernului nr. 129/2000)


Nr. ................./.........................

NOTIFICARE

Catre
COMISIA DE AUTORIZARE

In atentia domnului/doamnei presedinte

In conformitate cu prevederile art. 24^3 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Institutia (denumirea completa si abreviata) ...................................................................................................., cu sediul in localitatea ............................................, str. ............................................., nr. ......, cod postal ........................., sectorul/judetul ................................, tara ............................., cod unic de inregistrare (dupa caz) ......................................, cod fiscal ......................................., cont ...................................................., deschis la ..............................................................., reprezentata prin ................................................................................., tel/fax ..............................., e-mail .................................., avand functia de ......................................., mentionez ca incepand cu data de .................................. vom desfasura urmatorul program de formare profesionala:
1. Denumirea programului *) .................................................................
2. Tipul programului **) .................................................................

______
*) Se completeaza, dupa caz, denumirea calificarii/ocupatiei sau "grupari de competenta"
**) Se completeaza, dupa caz, cu: initiere, calificare, recalificare, perfectionare, specializare
______

3. Durata programului ......................................
4. Locul de desfasurare a programului:
Localitatea ..............................................., str. ....................................................., nr. ......, cod postal ................................., sectorul/judetul ........................................
5. Cod COR/Nomenclator ..............................................
6. Observatii ..............................................

In sustinerea notificarii depun, potrivit art. 24^3 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 129/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatoarele documente:
a) .....................................................................................................;
b) .....................................................................................................;
c) .....................................................................................................;
d) .....................................................................................................;

Data .........................
Semnatura reprezentantului legal ...................................................
L.S.


Anexa nr. 4 (Anexa nr. 4 la Ordonanta Guvernului n r. 129/2000)


Nr. ................./.........................

NOTIFICARE

Catre
COMISIA DE AUTORIZARE

In atentia domnului/doamnei presedinte

In conformitate cu prevederile art. 24^4 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Institutia (denumirea completa si abreviata) ...................................................................................................., cu sediul in localitatea ............................................, str. ............................................., nr. ......, cod postal ........................., sectorul/judetul ................................, tara ............................., cod unic de inregistrare (dupa caz) ......................................, cod fiscal ......................................., cont ...................................................., deschis la ..............................................................., reprezentata prin ................................................................................., tel/fax ..............................., e-mail .................................., avand functia de ......................................., mentionez ca incepand cu data de .................................. vom desfasura urmatorul program de formare profesionala:
1. Denumirea programului *) .................................................................
2. Tipul programului **) .................................................................

______
*) Se completeaza, dupa caz, denumirea calificarii/ocupatiei sau "grupari de competenta"
**) Se completeaza, dupa caz, cu: initiere, calificare, recalificare, perfectionare, specializare
______

3. Durata programului ......................................
4. Locul de desfasurare a programului:
Localitatea ..............................................., str. ....................................................., nr. ......, cod postal ................................., sectorul/judetul ........................................
5. Cod COR/Nomenclator ..............................................
6. Observatii ..............................................

In sustinerea notificarii depun, potrivit art. 24^4 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 129/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatoarele documente:
a) .....................................................................................................;
b) .....................................................................................................;
c) .....................................................................................................;
d) .....................................................................................................;

Data .........................
Semnatura reprezentantului legal ...................................................
L.S.


Anexa nr. 5 (Anexa nr. 5 la Ordonanta Guvernului nr. 129/2000)


DECLARATIA PE PROPRIA RASPUNDERE a reprezentantului legal al furnizorului de formare profesionala autorizat

Subsemnata/Subsemnatul ............................................................., posesoare/posesor al actului de identitate de tip .................................., seria ......................, nr. .................... si CNP ..............................................., reprezentant legal al (nume, statutu juridic) ................................................, CUI/Cod RPJFSP (Registrul persoanelor juridice fara scop patrimonial) .................................................................., in calitate de .................................., avand Autorizatia nr. ........................................., pentru programul de formare profesionala ................................................................................, de tip .................................................., cod COR/cod NC, eliberata de Comisia de autorizare a judetului ..........................................., la data de ......................................, cunoscand prevederile legale ale art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere ca in perioada .......................................... programul se va desfasura in localitatea ......................................, la adresa ..................................................................................., folosind urmatorii formatori:
- ..............................................................................., specialist/profesor, avand Certificatul cu recunoastere nationala nr. ..............................................;
- .............................................................................., specialist/profesior, avand Certificatul cu recunoastere nationala nr. ...................................................... .
Ma angajez ca in termen de 15 zile de la data prezentei sa pun la dispozitia comisiei care a acordat autorizarea, in copie legalizata, setul de documente care sa sustina cele declarate de mine pe propria raspundere.
Mentionez ca examenul de absolvire al programului se va desfasura la data de ........................ .

Data ...................................
Semnatura ............................


Anexa nr. 6 (Anexa nr. 6 la Ordonanta Guvernului nr. 129/2000)


Nr. ................../........................

AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CALIFICARI
Comisia de autorizare a furnizorilor de formare profesionala din ..................................

ACORD
...................................................................... (denumirea furnizorului de formare profesionala)

cu sediul in localitatea ........................................, str. ..................................................., nr. ....., bl. ......., sc. ......., et. ......, ap. ......, judetul/sectorul ......................................, cod unic de inregistrare/cod fiscal, nr. de ordine in Registrul national al furnizorilor de formare profesionala a adultilor .............................................................., primeste acordul, potrivit prevederilor art. 23^2 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sa organizeze programul de ......................................................... pentru calificarea/ocupatia/gruparea de competente ....................................................., cod NC/COR ............................... .

Presedinte Comisia de autorizare ..............................
L.S.

Data acordului ........................................


Anexa nr. 7. (Anexa nr. 7 la Ordonanta Guvernului nr. 129/2000)


SITUATIA
privind programele de formare profesionala finalizate de furnizorii de formare profesionala neautorizati
Anul ............... trimestrul ..................
Durata in ore a programului de pregatire profesionala Numar de participanti (beneficiari)
Judetul Denumirea furnizorului Datele de contact Denumirea programului/programelor de formare profesionala Cod CAEN Intre 1-8 ore Intre 9-40 de ore Intre 41-80 de ore Peste 80 de ore Total, din care: Tineri intre 20-25 de ani Adulti intre 55-64 de ani Pret/ora/cursant
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai sus este urmatoarea:
1. Judetul se va completa numele judetului de unde furnizorul de formare profesionala a transmis situatia;
2. Denumirea furnizorului se va completa cu denumirea furnizorului de formare profesionala neautorizat, asa cum rezulta din actul constitutiv sau, dupa caz, modificator: act aditional, hotararea AGA, decizia CA, act de infiintare, hotararea asociatului unic etc.;
3. Datele de contact (adresa, elefon, fax, e-mail etc.);
4. Denumirea programului/programelor de formare profesionala;
5. Cod CAEN se va inscrie codul CAEN al activitatii pentru care se organizeaza programul de formare profesionala;
6-9. Durata programului de formare profesionala se va completga cu durata exprimata in ore, de exemplu "15 ore" se scrie in coloana 7;
10-12. Numar participanti pe fiecare program de formare;
13. Pret/ora/cursant pretul platit de cursant se imparte la numarul de ore al programului de formare (se va inregistra numarul fara zecimale).Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
OUG 81/2016 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011. Ordonanta de urgenta nr. 81/2016
OUG 94/2014 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum si modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei
Ordin 4435/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale pentru absolventii invatamantului profesional cu durata de 3 ani
Hotarare 6/2014 privind aprobarea Normelor de pregatire profesionala continua a auditorilor financiari
Hotarare nr. 3/2014 privind aprobarea Programului de pregatire profesionala continua aferent anului 2014
OG 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata. Ordonanta 129/2000, republicata 2014
Ordin 190/2013 privind formarea initiala, in anul 2014, in institutiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a politistilor locali cu atributii in domeniul ordinii si linistii publice si in domeniul circulatiei rutiere
Hotarare nr. 1409/2013 pentru modificarea Regulamentului privind evaluarea activitatii profesionale a judecatorilor si procurorilor
Legea 314/2013 pentru modificarea si completarea OUG 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontiera Romane, precum si a Legii nr. 265/2010 pentru modificarea OUG 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontiera R
HG 855/2013 pentru aplicarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca. Hotarare nr. 855/2013
Hotararea 3/2013 privind evidenta profesionala a psihologilor cu drept de libera practica. Hotarare nr. 3/2013
HG 780/2013 pentru modificarea si completarea HG 556/2011 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Calificari. Hotarare nr. 780/2013
Ordin nr. 112/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea activitatii profesionale a personalului auxiliar de specialitate si a personalului conex din cadrul Ministerului Public
Legea 179/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca
Ordin nr. 207/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 143/2010 privind componenta si functionarea Comitetului pentru Organizatiile Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare, precum si procedurile d
HG 1062/2012 privind modalitatea de subventionare de catre stat a costurilor pentru elevii care frecventeaza invatamantul profesional. Hotararea nr. 1062/2012
Hotarare nr. 19/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a examenului de competenta profesionala
Hotararea 142/2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului ori examenului pentru definitivare in functie, promovare in grade sau trepte profesionale superioare ori din functia de grefier cu stu
Legea 57/2012 pentru modificarea si completarea OUG 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor. Lege nr. 57/2012
Hotararea nr. 2247/2011 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de mediere. Reguli de publicitate mediator, codul dentologic al profesiei de mediator
Drept financiar. Editia 2
Postolache Rada

Pret: 69.9 lei
59.42 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
48 useri online

Useri autentificati: