DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotararea CSM 801/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru numirea in functie a inspectorilor judiciariPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 682 din 2 octombrie 2012

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

Avand in vedere dispozitiile art. 70 alin. (2) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicata,
in temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) si (7) din Constitutia Romaniei, republicata, si ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicata,
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotaraste:

Art. 1
Se aproba Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului pentru numirea in functie a inspectorilor judiciari, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA - REGULAMENT privind organizarea si desfasurarea concursului pentru numirea in functie a inspectorilor judiciariCAPITOLUL I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Inspectia Judiciara este o structura cu personalitate juridica in cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, cu sediul in municipiul Bucuresti.
(2) Inspectorii din cadrul Inspectiei Judiciare sunt numiti in functie de catre inspectorul-sef, in urma unui concurs organizat in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale prezentului regulament.

Art. 2
(1) Concursul pentru numirea in functia de inspector judiciar se organizeaza, ori de cate ori este necesar, de catre Inspectia Judiciara.
(2) Organizarea concursului pentru ocuparea posturilor de inspector judiciar se anunta cu cel putin 3 luni inaintea primei probe de concurs.
(3) Concursul se oranizeaza cu cel putin 3 luni inainte de data expirarii mandatului de inspector judiciar.
(4) Data, locul, tematica si bibliografia concursului se aproba prin hotarare a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea inspectorului-sef, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se afiseaza pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Inspectiei Judiciare.
(5) Concursul consta in sustinerea urmatoarelor probe: a) proba scrisa; b) interviu.


Art. 3
Pot participa la concurs judecatorii si procurorii care au o vechime de cel putin 8 ani in magistratura, care au cel putin grad de tribunal sau de parchet de pe langa tribunal si care au avut calificativul "foarte bine" la ultima evaluare.

Art. 4
Judecatorii si procurorii isi depun candidaturile in termen de 15 zile de la publicarea datei concursului, la Inspectia Judiciara.

Art. 5
(1) Candidaturile vor fi insotite de urmatoarele documente:
a) curriculum vitae;
b) 10 lucrari intocmite de catre candidat, hotarari judecatoresti cu obiect diferit sau, dupa caz, acte intocmite de procurori, inclusiv hotarari judecatoresti desfiintate sau casate ori acte ale procurorului infirmate. Lucrarile depuse vor fi reprezentative pentru activitatea profestionala desfasurata in ultimii 3 ani.
(2) De asemenea, pot fi depuse lucrari de specialitate intocmite sau articole publicate, precum si alte inscrisuri pe care candidatul le considera relevante.


CAPITOLUL II - Organizarea si desfasurarea concursului


SECTIUNEA 1 - Comisiile de concurs


Art. 6
(1) Toate comisiile de concurs sunt numite prin ordin al inspectorului-sef.
(2) In comisiile de concurs sunt desemnati si membri supleanti, care, in baza hotararii presedintelui comisiei, inlocuiesc de drept membrii comisiei care nu isi pot exercita atributiile din motive obiective.
(3) Desemnarea membrilor comisiilor se realizeaza pe baza consimtamantului scris exprimat anterior si are loc intr-un termen de natura a asigura desfasurarea in bune conditii a probelor pentru care sunt constituite.
(4) Nu pot fi numite in comisiile de concurs persoanele care au sotul sau sotia, rude ori afini pana la gradul al patrulea inclusiv in randul candidatilor. Daca incompatibilitatea se iveste ulterior desemnarii membrilor comisiilor, persoana in cauza are obligatia sa se retraga si sa comunice de indata aceasta situatie presedintelui comisiei, in vederea inlocuirii sale.
(5) O persoana nu poate face parte decat dintr-o singura comisie de concurs.
(6) Modalitatile de plata si atributiile ce le revin membrilor comisiilor de concurs se stabilesc prin contracte de participare incheiate in 3 exemplare intre acestia si Inspectia Judiciara.
(7) Declaratiile si contractele de participare in comisii se centralizeaza de comisia de organizare a concursului si se pastreaza alaturi de celelalte documente de concurs.

Art. 7
Comisia de organizare a concursului se compune dintr-un numar impar de membri si este formata din:
 • presedinte: inspectorul-sef adjunct, iar in lipsa acestuia, un alt inspector desemnat de catre inspectorul-sef;
 • vicepresedinte: un inspector judiciar;
 • membri: consilieri si personal auxiliar din cadrul Inspectiei Judiciare.

  Art. 8
  (1) Comisia de organizare a concursului are, in principal, urmatoarele atributii:
  1. centralizeaza cererile de inscriere la concurs, intocmeste listele de inscriere, verifica indeplinirea de catre candidati a conditiilor legale de participare la concurs, intocmeste si afiseaza lista candidatilor care sindeplinesc conditiile legale de participare si afiseaza lista finala a candidatilor;
  2. controleaza si indruma actiunile privind organizarea si desfasurarea concursului, constand, in principal, in; identificarea spatiilor adecvate pentru sustinerea probelor de concurs, asigurarea pazei necesare pentru pastrarea ordinii publice la centrele de concurs si a asistentei medicale pe parcursul desfasurarii concursului, daca este cazul, in functie de numarul candidatilor, procurarea necesarului de rechizite;
  3. asigura securizarea subiectelor si a lucrarilor scrise la sediul Inspectiei Judiciare si in timpul transportului acestora, precum si pastrarea ordinii publice la centrul de concurs;
  4. asigura confectionarea stampilelor-tip pentru concurs, numerotate;
  5. instruieste, cu 24-48 de ore inaintea datei concursului, responsabilii de sala numiti prin hotarare a presedintelui comisiei de organizare a concursului;
  6. repartizeaza candidatii in ordine alfabetica, pentru testarea scrisa si pentru sustinerea interviului, dispune afisarea listelor pe usile salilor in care se desfasoara probele, precum si publicarea acestora pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Inspectiei Judiciare, cu cel putin 24 de ore inainte de sustinerea probelor;
  7. preia de la comisia de elaborare a subiectelor subiectele pentru proba scrisa si baremele de notare, in plicuri distincte, inchise si sigilate;
  8. pastreaza, in conditii de siguranta deplina, subiectele si baremele de notare la sediul Inspectiei Judiciare;
  9. coordoneaza multiplicarea subiectelor pentru proba scrisa, imediat dupa extragerea variantei de concurs, in functie de numarul candidatilor, sigiland apoi plicurile care contin necesarul de subiecte pentru fiecare sala;
  10. le distribuie candidatilor subiectele multiplicate pentru proba scrisa;
  11. afiseaza baremul de notare la centrul de concurs, dupa incheierea probei scrise, si asigura publicarea acestuia, precum si a subiectelor de concurs, pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii si Inspectiei Judiciare;
  12. organizeaza transportul lucrarilor scrise de la centrul de concurs la centrul de colectare si raspunde de securitatea acestora;
  13. preda comisiei de corectare, in ziua desfasurarii concursului, lucrarile scrise, subiectele si baremele de notare;
  14. ia masuri pentru ca in spatiile in care isi desfasoara activitatea comisiile de concurs in in care se desfasoara probele de concurs sa nu patrunda persoane straine, neautorizate de comisie sau neprevazute de prezentul regulament;
  15. primeste de la comisia de corectare lucrarile scrise, borderourile individuale de notare si borderoul centralizator, precum si documentatia aferenta de la interviu;
  16. calculeaza mediile finale si intocmeste listele finale cu rezultatele concursului;
  17. asigura publicarea listelor cu rezultatele concursului pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii si a Inspectiei Juridicare;
  18. analizeaza desfasurarea si rezultatele concursului, prezentand concluziile inspectorului-sef;
  19. informeaza de indata inspectorul-sef cu privire la orice situatie deosebita a carei rezolvare nu este prevazuta in prezentul regulament, precum si cu privire la orice situatie care impune anularea unor subiecte, cum ar fi pierderea, deteriorarea ori desecretizarea unui subiect;
  20. propune inspectorului-sef eventualele modificari cu privire la modul de organizare ori de desfasurare a concursului;
  21. indeplineste orice alte atributii necesare bunei desfasurari a concursului.
  (2) Presedintele comisiei de organizare a concursului ia toate masurile necesare in vederea indeplinirii atributiilor prevazute la alin. (1). In acest scop, presedintele comisiei de organizare a concursului stabileste fisa cu atributii pentru vicepresedintele si membrii comisiei.

  Art. 9
  (1) Comisia de elaborare a subiectelor pentru testarea scrisa, denumita in continuare comisia de elaborare a subiectelor, este formata din 3 inspectori judiciari si este condusa de un presedinte, numit de inspectorul-sef dintre membrii comisiei.
  (2) Comisia de corectare a lucrarilor elaborate in cadrul testarii scrise, denumita in continuare comisia de corectare, si comisia de solutionare a contestatiilor rezultatelor obtinute la testarea scrisa, denumita in continuare comisia de solutionare a contestatiilor pentru testarea scrisa, se constitutie potrivit prevederilor alin. (1).

  Art. 10
  (1) Comisia de elaborare a subiectelor are, in principal, urmatoarele atributii:
  1. elaborarea subiectelor de concurs si a baremelor, cu respectarea urmatoarelor reguli:
  a) asigurarea concordantei cu tematica si bibliografia aprobate de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii la propunerea inspectorului-ef si publicate de Consiliul Superior al Magistraturii si de Inspectia Judiciara;
  b) asigurarea cuprinderii echilibrate a materiei studiate si a gradului de complexitate corespunzator continutului tematicii si a bibliografiei, pentru a fi tratate in timpul stabilit;
  c) evitarea repetarii subiectelor de la concursurile anterioare;
  d) asigurarea conditiei ca timpul necesar rezolvarii subiectelor sa nu depaseasca timpul alocat desfasurarii probei de concurs;
  e) indicarea, pentru fiecare subiect, atat a punctajului prevazut in barem, cat si a timpului recomandat pentru rezolvare;
  f) evitarea, pe cat posibil, a subiectelor ce contin probleme controversate in doctrina si in practica sau, in cazul unor astfel de situatii, punctarea tuturor solutiilor a caror corectitudine din punct de vedere legal poate fi argumentata logic si coerent;
  g) punerea accentului in notarea lucrarilor pe motivarea solutiei alese de candidat; in barem pot sa fie punctate modalitati alternative de motivare a solutiei alese de candidat;
  2. predarea subiectelor si baremelor de notare in plicuri distincte, inchise si sigilate catre comisia de organizare a concursului, cu cel putin 12 ore inaintea desfasurarii probei scrise;
  3. elaborarea pentru testarea scrisa a 3 variante de subiecte.
  (3) Comisia de corectare examineaza, sub coordonarea presedintelui comisiei, contestatiile la barem, adopta baremul definitiv care va fi publicat pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Inspectiei Judiciare si corecteaza lucrarile scrise.
  (4) Comisia de solutionare a contestatiilor pentru testarea scrisa are, in principal, atributii de recorectare a lucrarilor si de stabilire a rezultatului definitiv la testarea scrisa.

  Art. 11
  (1) Comisia de concurs pentru proba de interviu, denumita in continuare comisia de examinare, este formata din 5 inspectori judiciari si un psiholog, care are vot consultativ.
  (2) Comisia de examinare este condusa de un presedinte, numit de inspectorul-sef dintre membrii comisiei.
  (3) Cu cel putin 48 de ore inainte de inceperea interviului, comisia de examinare intocmeste pentru fiecare candidat un raport a carui structura este cuprinsa in anexa nr. 1 si care va cuprinde in mod obligatoriu:
  a) traseul profesional al judecatorului sau al procurorului;
  b) rezultatul verificarilor efectuate de catre inspectorii judiciari desemnati de comisia de examinare cu privire la reputatia profesionala si alte aspecte relevante din activitatea si conduita candidatilor;
  c) analiza calitatii lucrarilor intocmite de candidati in activitatea profewsionala, efectuata de membrii comisiei de examinare, pe baza a 10 lucrari prezentate de candidati, precum si pe baza a 10 lucrari selectate in mod aleatoriu de inspectorii judiciari desemnati de comisia de examinare, inclusiv hotarari judecatoresti desfiintate sau casate ori acte ale procurorului infirmate.
  (4) Raportul va fi avut in vedere de comisia de examinare in cadrul probei interviului.

  SECTIUNEA 2 - Desfasurarea concursului


  Art. 12
  Procedura de selectie a candidatilor la functia de inspector judiciar are loc pe baza unui concurs constand intr-o proba scrisa si un interviu.

  Art. 13
  (1) In termen de 10 zile de la data expirari termenului de depunere a candidaturilor, listele cu candidatii care indeplinesc conditiile legale de participare la concurs se publica pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Inspectiei Judiciare.
  (2) Candidatii respinsi in urma verificarii pot formula contestatii, in termen de 24 de ore de la publicare. Contestatiile se depun la Inspectia Judiciara si se solutioneaza de catre sectia corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistraturii.
  (3) Dupa pronuntarea hotararii sectiei Consiliului Superior al Magistraturii, se intocmeste lista finala a candidatilor care indeplinesc conditiile de participare la concurs, lista care se aduce la cunostinta publica prin modalitatea prevazuta la alin. (1).

  Art. 14
  In termen de doua zile de la afisarea listei finale a candidatilor care indeplinesc conditiile de participare la concurs, comisia de examinare va solicita Directiei resurse umane si organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii date privind traseul profesional al candidatului, in vederea intocmirii raportului prevazut la art. 11. La intocmirea documentatiei corespunzatoare vor fi avute in vedere aspectele personale si de cariera profesionala ale magistratului, prevazute la pct. I din anexa nr. 1.

  Art. 15
  Testarea scrisa are loc pe baza unor subiecte de tip sinteza, care vor urmari verificarea cunostintelor privind legile, regulamentele si orice alte reglementari in materia organizarii si functionarii instantelor, a parchetelor si a Inspectiei Judiciare, precum si acelor privind dispozitiile Codului de procedura penala sau ale Codului de procedura civila, in functie de specializarea judecatorului sau a procuroruloui candidat.

  Art. 16
  (1) Cu 48 de ore inainte de desfasurarea testarii scrise, comisia de elaborare a subiectelor stabileste un set de 3 variante de subiecte.
  (2) Subiectele si baremele de notare se predau in plicuri distincte, inchise si sigilate de catre comisia prevazuta la alin. (1) comisiei de organizare a concursului, cu cel putin 12 ore inainte de data si ora sustinerii testarilor scrise. Plicurile se deschid in ziua concursului, in prezenta unor reprezentanti ai candidatilor, dupa expirarea termenului de acces in salile de concurs.

  Art. 17
  (1) Accesul candidatilor in sala de concurs este permis pe baza actului de identitate, in ordinea afisata, la ora stabilita, cel mai tarziu cu 30 de minute inainte de inceperea probelor. In mod exceptional, pot fi admisi candidati in sala si cu mai putin de 30 de minute inainte de inceperea probelor, dar nu si dupa deschiderea plicului cu subiecte.
  (2) Inainte de aducerea subiectelor in sali, responsabilii de sala aduc la cunostinta candidatilor modul de desfasurare a probelor si modul de completare a datelor personale pe teza de concurs tipizata.

  Art. 18
  (1) Li se interzice candidatilor sa detina asupra lor pe timpul desfasurarii testarii scrise orice fel de lucrari care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si orice mijloc electronic de comunicare. Candidatii pot folosi in timpul concursului acele materiale a caror posibilitate de utilizare este mentionata explicit in bibliografia de concurs. Supraveghetorii verifica respectarea acestei prevederi inainte de aducerea subiectelor in sali. Nerespectarea acestor dispozitii duce la eliminarea din sala a candidatului, indiferent daca materialele interzise au fost sau nu au fost folosite.
  (2) Candidatii ocupa locurile in sala de concurs in ordine alfabetica, conform listelor afisate. Candidatii primesc teze de concurs tipizate, pe care isi scriu cu majuscule numele si prenumele si completeaza citet celelalte date de pe coltul paginii ce urmeaza a fi lipit, precum si coli obisnuite pentru ciorne, marcate cu stampila de concurs.
  (3) Coltul tezei de concurs tipizate se lipeste si se stampileaza la momentul predarii lucrarii, numai dupa ce persoanele care supravegheaza in sala au verificat identitatea candidatilor si completare corecta a tuturor datelor prevazute si dupa ce responsabilii de sala semneaza in interiorul portiunii din pagina care urmeaza sa fie sigilata.
  (4) Inscrierea numelui candidatului pe foile tipizate in afara rubricii care se sigileaza si orice alte semne distinctive care ar permite identificarea lucrarii atrag anularea lucrarii scrise respective.
  (5) Frauda dovedita atrage eliminarea candidatului din concurs. Se considera frauda si incalcarea dispozitiilor alin. (1) si (4). In aceste cazuri, responsabilul de sala consemneaza intr-un proces-verbal faptele constatate si masurile luate, iar lucrarea scrisa se anuleaza cu mentiunea "frauda". Procesul-verbal se comunica atat comisiei de organizare a concursului, cat si candidatului respectiv.

  Art. 19
  (1) Prin tragere la sorti, un reprezentant al candidatilor alege varianta de subiecte dintre cele 3 variante stabilite de comisia de elaborare a subiectelor.
  (2) Dupa extragerea variantei de subiecte, presedintele comisiei de organizare a concursului si persoana care a efectuat extragerea semneaza pe subiectul extras.
  (3) Niciun membru al comisiei de elaborare a subiectelor nu poate parasi centrul de concurs si nu poate comunica continutul subiectelor de concurs pana la incheierea testarii scrise.
  (4) Responsabilii de sali primesc plicurile cu subiecte de la presedinte, vicepresedinte sau un membru al comisiei de organizare a concursului, dupa care verifica integritatea plicurilor, le deschid si distribuie subiectele multiplicate fiecarui candidat.
  (5) Pe parcursul desfasurarii testarii scrise, membrii comisiei de organizare a concursului si supraveghetorii de sali nu pot da candidatilor indicatii referitoare la rezolvarea subiectelor si nu pot aduce modificari subiectelor sau baremelor. Orice nelamurire legata de subiecte se discuta direct cu comisia de elaborare a subiectelor. Pe toata durata desfasurarii testarii scrise, in salile de concurs au acces numai membrii comisiilor de elaborare a subiectelor si de organizare a concursului, care supravegheaza desfasurarea concursului.
  (6) Punctajul acordat si timpul recomandat pentru rezolvare, pentru fiecare subiect, stabilite de comisia de elaborare a subiectelor, se transmit candidatilor odata cu subiectele, iar baremul de notare se afiseaza la centrul de concurs, la incheierea testarii scrise.
  (7) In termen de 24 de ore de la afisare, candidatii pot formula contestatii la barem, care se solutioneaza in 48 de ore. Solutia se motiveaza in termen de cel mult 3 zile de la expirarea termenului de 48 de ore prevazut pentru solutionarea contestatiilor. Baremul de notare definitiv, stabilit in urma solutionarii contestatiilor, se publica de indata pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Inspectiei Judiciare.

  Art. 20
  (1) Din momentul deschiderii plicului cu subiecte niciun candidat nu mai poate intra in sala si niciun candidat nu poate parasi sala decat daca preda lucrarea scrisa si semneaza de predarea acesteia. Candidatii care nu se afla in sala in momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai sustine testarea scrisa.
  (2) In cazuri exceptionale, daca un candidat solicita parasirea temporara a salii, el este insotit de una dintre persoanele care supravegheaza, pana la inapoierea in sala de concurs.
  (3) Timpul destinat elaborarii lucrari scrise, stabilit de comisia de elaborare a subiectelor, nu poate depasi 4 ore si se socoteste din momentul in care s-a incheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat.
  (4) Pentru elaborarea lucrarii scrise, candidatii folosesc numai cerneala sau pasta de culoare neagrar. Nu se foloseste alta hartie decat cea distribuita candidatilor de catre supraveghetori. Rezolvarea subiectelor se efectueaza exclusiv pe teza de concurs tipizata, iar solutiile scrise pe ciorne sau pe foaia cu subiecte nu se iau in considerare.
  (5) Fiecare candidat primeste atatea teze de concurs tipizate si atatea coli de ciorna cate ii sunt necesare.
  (6) Candidatii care doresc sa corecteze o greseala taie fiecare rand din pasajul apreciat ca fiind gresit cu o linie orizontala.
  (7) In cazul in care, din diferite motive, cum ar fi corectari numeroase sau greseli care ar putea fi interpretate drept semne de recunoastere, unii candidati doresc sa isi transcrie lucrarea fara sa depaseasca timpul stabilit, acestia primesc alte coli tipizate. Acest lucru este consemnat de responsabilul de sala in procesul-verbal de predare-primire a lucrarilor scrise. Colile folosite initial se anuleaza pe loc de responsabilul de sala, mentionandu-se pe ele "anulat", se semneaza si se pastreaza in conditiile stabilite pentru documentele de concurs.

  Art. 21
  (1) Pe masura ce isi incheie lucrarile, candidatii le predau supraveghetorilor.
  (2) La expirarea timpului acordat, candidatii predau lucrarile in faza in care se afla, sub semnatura, fiind interzisa depasirea timpului stabilit. Daca sunt mai multi candidati, ultimii 2 raman in sala pana la predarea ultimei lucrari.
  (3) La predarea lucrarilor, supraveghetorul bareaza spatiile nescrise, verifica numarul de pagini si il trec in procesele-verbale de predare-primire de sala, pe care le semneaza candidatii, precum si in rubrica special prevazuta pe prima pagina a lucrarii.
  (4) Pentru fiecare sala se intocmese un proces-verbal.
  (5) Lucrarile anulate se strang separat si se pastreaza de comisia de organizare a concursului alaturi de celelalte documente de concurs.
  (6) Supraveghetorii predau lucrarile scrise, sub semnatura, presedintelui sau vicepresedintelui comisiei de organizare a concursului, care le amesteca si le numeroteaza, dupa care le predau presedintelui comisiei de organizare a concursului, pe baza de proces-verbal de predare-primire.

  Art. 22
  (1) Fiecare lucrare va fi corectata de toti membrii comisiei de corectare si va fi apreciata de catre fiecare dintre acestia, separat, cu note de la 0 la 7, cu doua zecimale, pe o scala de notare de la 0 la 7, respectandu-se baremul de notare. Corectarea si notarea pe baza baremului se inregistreaza in borderouri de notare separate de catre corectori, semnate de acestia pe fiecare pagina.
  (2) Nota la testarea scrisa reprezinta media aritmetica a notelor acordate de catre fiecare dintre membrii comisiei.
  (3) Pe timpul corectarii, coltul lucrarii nu se desigileaza. Notele acordate se inscriu in borderou sub semnatura celor care le-au acordat si apoi pe lucrare, in rubrica speciala a foii de concurs, cu cerneala neagra, sub semnatura, de catre un membru al comisiei de organizare a concursului. Dupa efectuarea acestor operatiuni, coltul sigilat al lucrarii se desface in prezenta presedintelui sau a vicepresedintelui comisiei de organizare a concursului si se coreleaza numarul lucrarii cu numele candidatului. Notele finale se inregistreaza imediat in borderourile de concurs.
  (4) Sunt declarati admisi la aceasta proba candidatii care au obtinut cel putin nota 5 (cinci).
  (5) Rezultatele obtinute la testarea scrisa se publica pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Inspectiei Judiciare si se afiseaza la sediul Consiliului Superior al Magistraturii. Ora publicarii pe site, mentionata pe borderoul de concurs, reprezinta momentul de la care curge termenul de contestatii.

  Art. 23
  (1) Candidatul nemultumit de nota obtinuta la testarea scrisa poate formula contestatie in termen de 48 de ore de la afisarea rezultatelor pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Inspectiei Judiciare.
  (2) Contestatiile se depun personal ori se transmit prin fax Inspectiei Judiciare si pot viza doar nota propriei lucrari.
  (3) Lucrarile scrise se recorecteaza de catre comisia de solutionare a contestatiilor pentru testarea scrisa.
  (4) In vederea solutionarii contestatiilor, lucrarile scrise vor fi renumerotate si resigilate, fiind inscrise intr-un borderou separat. Fiecare lucrare va fi corectata de toti membrii comisiei de solutionare a contesatiilor pentru testarea scrisa. Nota finala la aceasta proba este reprezedntata de media aritmetica a notelor acordate de catre fiecare dintre membrii comisiei.
  (5) Nota obtinuta in urma contestatiei este definitiva si nu poate fi mai mica decat nota contestata.
  (6) Rezultatele in urma contestatiilor se afiseaza la sediul Consiliului Superior al Magitstraturii si se publica pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Inspectiei Judiciare.

  Art. 24
  (1) Candidatii declarati admisi la proba scrisa sustin un interviu in fata comisiei de examinare, din care fac parte 5 inspectori judiciari si un psiholog.
  (2) In cadrul probei interviului, comisia de examinare evalueaza aspecte referitoare la conduita, deontologia si integritatea candidatilor, precum si abilitatile ori aptitudinile necesare pentru functia de inspector judiciar, in functie de criteriile stabilite in anexa nr. 2.
  (3) Comisia de examinare va avea in vedere si raportul prevazut la art. 11 intocmit de catre comisia de examinare.
  (4) Aprecierea si notarea interviului se fac, pe baza grilei de evaluare, cu note de la 0 la 3, cu doua zecimale, pe o scalade notare de la 0 la 3.
  (5) Nota obtinuta la aceasta proba reprezinta media aritmetica a celor 5 note acordate de membrii inspectori judiciari ai comisiei de examinare. Nota astfel obtinuta este definitiva.
  (6) Sunt declarati admisi la aceasta proba candidatii care au obtinut cel putin nota 2.
  (7) Rezultatele de la proba constand in interviul candidatilor se afiseaza la sediul Consiliului Superior al Magistraturii si Inspectiei Judiciare.

  Art. 25
  (1) Cu cel putin 24 de ore inainte de desfasurarea interviului, comisia de organizare a concursului intocmeste lista alfabetica a candidatilor, cu precizarea orei la care trebuie sa se prezinte grupele de candidati, si dispune publicarea listelor candidatilor pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Inspectiei Judiciare.
  (2) Accesul candidatilor in sala de concurs este permis pe baza unui act de identitate, in ordinea afisata, respectandu-se ora prevazuta pentru fiecare grupa.
  (3) Inregistrarea probelor orale este obligatorie, cel putin prin mijloace tehnice audio.
  (4) Inregistrarile se pastreaza timp de un an, dupa care se distrug.

  Art. 26
  (1) Nota finala obtinuta la concurs este suma notelor obtinute in cele doua etape, calculata in raport cu urmatoarea pondere: nota de la proba scrisa 70% si nota de la interviu 30%.
  (2) Pe baza notelor finale se intocmeste tabelul de clasificare a candidatilor, care se afiseaza la sediul Consiliului Superior al Magistraturii si se publica pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Inspectiei Judiciare.
  (3) Posturile de inspector judiciar scoase la concurs vor fi ocupate in ordinea descrescatoare a notelor finale obtinute de candidati.
  (4) In cazul in care mai multi candidati obtin note finale egale, departajarea acestora se face in functie de nota finala obtinuta la testarea scrisa, iar, daca si acestea sunt egale, vor fi avute in vedere, in ordine, urmatoarele criterii: gradul profesional cel mai mare, vechimea cea mai mare in functia de judecator sau de procuror, titlul de doctor in drept si calitatea de doctorand.

  Art. 27
  (1) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii valideaza rezultatul concursului pentru numirea in functia de inspector judiciar.
  (2) Plentul Consiliului Superior al Magistraturii poate invalida in tot sau in parte, concursul in cazurile in care constata ca nu au fost respectate conditiile prevazute de lege ori de regulament cu privire la organizarea ori la desfasurarea concursului sau ca exista dovada savarsirii unei fraude.

  Art. 28
  Candidatii declarati admisi sunt numiti in functie de catre inspectorul-sef pentru un mandat de 6 ani.


  CAPITOLUL IV - Dispozitii tranzitorii si finale


  Art. 29
  (1) Toate documentele intocmite pentru concurs se pastreaza in arhiva Inspectiei Judiciare.
  (2) Originalele documentelor care au fost transmise prin fax se comunica in maximum 5 zile Inspectiei Judiciare si se arhiveaza la mapele de concurs.
  (3) Datele si informatiile referitoare la desfasurarea concursului se pastreaza pe pagina de internet a Inspectiei Judiciare timp de 30 de zile de la data validarii rezultatului concursului pentru numirea in functia de inspector judiciar de catre Plenul Consiliului Superior al Magistraturii.

  Art. 30
  Toate termenele stabilite in regulament se calculeaza potrivit normelor de procedura civila.

  Art. 31
  Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul regulament.


  ANEXA Nr. 1 la regulament - Continutul raportului comisiei de examinare a candidatilor la functia de inspector judiciar in cadrul Inspectiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii


  Numele si prenumele candidatului
  I. Aspecte privinde persoana si cariera magistratului
  1. Functia, gradul
  2. Locul exercitarii functiei
  3. Data si locul nasterii
  4. Domiciliul
  5. Starea civila
  6. Studiile
  7. Data si rezultatul:
  a) examenului de admitere in magistratura;
  b) examenelor de promovare;
  c) altor examene
  8. Calificativul obtinut la ultima evaluare profesionala
  9. Aspecte relevante in ultimul raport de evaluare a activitatii profesionale
  10. Sanctiuni disciplinare
  11. Cariera in magistratura:
  a) domeniul de activitate: (felul si durata activitatii ca judecator/procuror de la momentul numirii);
  b) functii de conducere: (presedinte sau vicepresedinte de insanta, respectiv conducator sau conducator adjunct de parchet, presedine de sectie la instanta sau sef de sectie la parchet)
  12. Activitate profesionala in alte profesii juridice (felul, durata, angajator)
  13. Participarea la cursuri de formare continua (conferinte, simpozioane, mese rotunde, masterat, cursuri postuniversitare, doctorat etc.)
  14. Alte aspecte (cunoasterea unei limbi straine, cunostine de operare PC etc.)

  II. Analiza calitatii lucrarilor intocmite de candidat:
  a) cunostinte profesionale:
 • cunostinte teoretice;
 • aptitudinea de a pune in practica cunostintele dobandite;
 • cunoasterea jurisprudentei Inaltei Curti de Casatie si Jusitie;
 • cunoasterea jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului;
  b) capacitatea de analiza si sinteza:
 • capacitatea de a verifica si de a interpreta un volum mare de informatii;
 • capacitatea de a rezuma situatii de fapt complexe;
 • capacitatea de a identifica si valorifica elementele esentiale ale cauzei;
  c) capacitatea de a rationa, de a face conexiuni, logica juridica a magistratului:
 • capacitatea de a interpreta situatia de fapt si de a trage concluzii logice;
 • capacitatea de a face conexiuni;
 • argumentatia clara si logica;
  d) modalitatea de exprimare in scris:
 • claritatea, acuratetea, coerenta, accesibilitatea si concizia exprimarii;
 • capacitatea de convingere

  III. Analiza datelor despre activitatea candidatului in ultimul an, cum ar fi: numar de lucrari solutionate, prin raportare la media incarcaturii pentru aceeasi sectie/instanta/parchet; operativitatea in solutionarea cauzelor; respectarea termenului legal de redactare a lucrarilor; rezolvarea in termen legal a altor atributii stabilite prin ordinul de serviciu etc.

  IV. Evaluarea altor activitati desfasurate pe baza unor dispozitii din legi si regulamente, cum ar fi: frecventa verificarilor efectuate la compartimentul sau, dupa caz, institutia respectiva; solutionarea corespunzatoare a deficientelor constatate; intocmirea in teren si verificarea corespunzatoare a lucrarilor etc.

  V. Rezultatul verificarilor cu privire la aspectele privind repuatia profesionala si a altor aspecte relevante din activitatea si conduita acestuia


  ANEXA Nr. 2 la regulament - Rezultatul evaluarii abilitatilor si aptitudinilor specifice functiei de inspector judiciar si a aspectelor privind conduita, deontologia si integritatea profesionala


  I. Aptitudini
  1. Gandire independenta/critica (capacitatea de a gasi solutii la problemele cu care se confrunta in mod independent, fara a simti nevoia de suport/sprijin; capacitatea de a asimila rapid informatii noi, de a le organiza in mod logic, precum si de a le valorifica in rezolvarea sarcinilor specifice; capacitatea de a interpreta in mod independent o stare de fapt, precum si de a ajunge la concluzii pertinente pornind de la aceasta) 0,3 puncte
  2. Capacitatea de a lua decizii (capacitatea de analiza rationala a solutiilor posibile, precum si de identificare in mod independent a celei optimje pentru rezolvarea unei stari de fapt; capacitatea de a manifesta hotarare in procesul decizional, respectiv de a opta pentru o solutie atunci cand variantele posibile sunt clar specificate; capacitatea de a da dovada de empatie intelegerea situatiei de fapt in luarea deciziilor, precum si de gestionare eficiena a autoritatii in indeplinirea sarcinilor specifice; capacitatea rapida de decizie, de organizare si autoperfectionare) 0,3 puncte

  II. Abilitati
  3. Capacitatea de comunicare (capacitatea de a argumenta logic opiniile, precum si de a le sustine cu diplomatie intr-un cadru colocvial, fara a se lasa influentat cu usurinta; capacitatea de a intelege informatii de specialitate, precum si de a opera corect cu acestea, atat in limbaj scris, cat si oral, in sustinerea punctelor de vedere; capacitatea de a asculta activ, precum si de a formula intrebari pertinente la situatia de fapt expusa) 0,3 puncte
  4. Capacitatea de lucru in echipa (capacitatea de a se adapta usor la colective noi, precum si de a coopera cu ceilalti in procesul de organizare a muncii; capacitatea de a gestiona relatii interpersonale in cadrul colectivelor de lucru, precum si de a manifesta interes pentru parerile si drepturile celorlalti; capacitatea de a se implica cu idei si solutii in atingerea obiectivelor comune, precum si de a colabora cu ceilalti pe baza unor relatii de incredere reciproca) o,3 puncte
  5. Capacitatea de sustinere a efortului voluntar (capacitatea de a planifica si organiza propria activitate, astfel incat lucrarile sa fie realizate in termenele fixate; cacpacitatea de a da dovada de perseverernta in atingerea obiectivelor stabilite, precum si de a se mobiliza activ pentru a face fata volumului de activitate; capacitatea de a patrunde problemele de fapt cu simtul raspunderii, temeinic, precum si de a da dovada de incredere profesionala in solutionarea sarcinilor repartizate; capacitatea de identificare cu valorile specifice profesiei, precum si de sustinere intrinseca a actului profesional, fara a fi influentat de obtinerea unor recunoasteri/merite) 0,3 puncte
  6. Rezistenta la stres (capacitatea de a manifesta autocontrol, in plan comportamental si emotional, in situatii tensionate, fara a prezenta manifestari neconforme cu situatia; capacitatea de a manifesta incredere in fortele proprii, fara a prezenta emotii negative asociae actului profesional pesimism, neliniste, preocupare exagerata, teama de esec, sensibilitate etc.; capacitatea de a accepta deschis criticile celorlalti, precum si de a manifesta o buna abilitate de a gestiona situatiile tensionale intr-o maniera constructiva; capacitatea de a face fata unui program de munca prelungit si schimbator care presupune deplasari frecvente in teritoriu) 0,3 puncte
  7. Sensibilitate si probitate profesionala (capacitatea de a recunoaste limitele de exercitare a functiei in activitatea de control, astfel incat sa nu fie incalcat principiul independentei profesionale; capacitatea de a sesiza eventuale neconformitati in exercitarea functiei, precum si de a depune diligentele necesare in vederea solutionarii lor; capacitatea de a manifesta un comportament demn, marcat de onestitate si adeziune fata de respectarea standardelor etice si morale ale profesiei; capacitatea de a gestiona situatiile in care normele deontologice ale profesiei au fost incalcate) 0,3 puncte

  III. Conduita, deontologia si integritatea profesionala
  8. Conduita (conduita profesionala in timpul exercitarii activitatii profesionale si relatia cu justitiabilii, avocatii, expertii, interpretii ori cu alte persoane cu care intra in contact in calitate oficiala; relatiile cu colegii, cu grefierii, cu celalalt personal al organului judiciar la care au functionat sau al celor superioare ori inferioare ierarhic; respect si buna-credinta in relatiile de serviciu in cadrul colectivelor din care fac parte; aspecte privind conduita si comportamentul in societate) 0,3 puncte
  9. Deontologia profesionala (respectarea standardelor de conduita conforme cu onoarea si demnitatea profesiei, stabilite de Codul deontologic al judecatorilor si procurorilor; lipsa unor hotarari de stabilire a incalcarii Codului deontologic al judecatorilor si procurorilor) 0,3 puncte
  10. Integritatea (impartialitatea, lipsa sanctiunilor disciplinare ramase irevocabile; respectarea dispozitiilor legale privind depunerea declaratiilor prevazute de lege, regimul juridic al incompatibilitatilor, primirea cadourilor in virtutea functiei, evitarea conflictelor de interese de orice natura, repartizarea lucrarilor, semnalarea neregularitatilor in materie de integritate; modul in care se raporteaza la valori precum independenta si impartialitatea justitiei) 0,3 puncte

  Punctaj total: 3 puncte
  Nu este


  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica

 • Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  24 useri online

  Useri autentificati: