DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotararea 79/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind procedura de organizare si desfasurare a examenului sau concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar, aprobat prin Hotararea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania nr. 72/2013Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 556 din 28 iulie 2014

UNIUNEA NATIONALA A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMANIA

Tinand seama de discutiile care au avut loc in cadrul sedintei Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania din data de 11 iulie 2014 cu privire la necesitatea modificarii si completarii Regulamentului privind procedura de organizare si desfasurare a examenului sau concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar, discutii concretizate in Hotararea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania nr. 74 din 11 iulie 2014, prin care s-a aprobat initierea procedurilor in acest sens,
in temeiul art. 24 alin. (13), art. 55 alin. (9) si art. 164 din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, republicata,
Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania adopta prezenta hotarare.

Art. I
Regulamentul privind procedura de organizare si desfasurare a examenului sau concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar, aprobat prin Hotararea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania nr. 72/2013, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 506 din 12 august 2013, se modifica si se completeaza potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. II
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. III
Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta Camerelor Notarilor Publici, pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Art. IV
Compartimentele de specialitate din cadrul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania vor urmari ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.


ANEXA - MODIFICARI SI COMPLETARI la Regulamentul privind procedura de organizare si desfasurare a examenului sau concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar


1. La articolul 4, literele a), b) si d) ale alineatului (1) si alineatul (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) cerere-tip de inscriere (anexa nr. 1), insotita de un curriculum vitae in format Europass;
b) copii legalizate ale actelor de identitate eliberate de autoritatile romane competente si, dupa caz, ale actelor de stare civila;
......
d) copie legalizata dupa diploma de licenta insotita de foaia matricola, respectiv suplimentul la diploma obtinuta in Romania sau, dupa caz, adeverinta din care sa rezulte media examenului de licenta si media anilor de studii, iar in cazul obtinerii in alta tara, copie legalizata dupa actul de studii echivalat si recunoscut de autoritatile romane;
......
(3) Pentru obtinerea certificatului medical, candidatul are obligatia de a se prezenta la Comisia de examinare medicala a judecatorilor, procurorilor, magistratilor-asistenti si personalului asimilat acestora, precum si a candidatilor pentru admiterea in magistratura si de a depune certificatul medical obtinut, sub rezerva respingerii cererii de inscriere. Detaliile cu privire la modul de prezentare la comisie si obtinerea certificatului medical se vor pune la dispozitia candidatilor de catre Camera prin afisare la sediul Camerei si pe pagina de internet a acesteia."

2. La articolul 5, alineatele (2) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) In cazul in care membrii Colegiului director al Camerei sunt rude sau afini pana la gradul al III-lea cu unul sau mai multi candidati, acestia nu vor participa la sedinta Colegiului director al Camerei, in locul lor fiind desemnati de catre Colegiul director al Camerei, pentru derularea tuturor procedurilor prevazute de prezentul regulament, alti notari publici care nu se afla in aceasta situatie. Dispozitiile prezentului alineat se aplica in mod corespunzator si membrilor Consiliului Uniunii in cazul sedintei de validare a rezultatelor.
......
(5) Impotriva avizului negativ candidatul poate formula contestatie la comisia pentru solutionarea contestatiilor formulate de cei respinsi la inscrierea la examen sau concurs, prevazuta de prezentul regulament, contestatie pe care o va depune la Camera in termen de doua zile lucratoare de la afisare, sub sanctiunea decaderii din acest drept. Hotararea comisiei de solutionare a contestatiilor este irevocabila."


3. La articolul 8, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"d) comisia de solutionare a contestatiilor impotriva notarii lucrarilor, care va fi formata dintr-un cadru didactic universitar in specialitatea drept civil, care poate avea si calitatea de notar public, de la una din facultatile de drept acreditate din tara si 4 notari publici desemnati de Colegiul director al Camerei, din care unul este presedintele comisiei, altii decat cei nominalizati in celelalte comisii.
Comisia de solutionare a contestatiilor are atributiile prevazute la art. 17 si 22.
Presedintele comisiei de solutionare a contestatiilor nu participa la notarea lucrarilor si are ca atributii supravegherea desfasurarii activitatii comisiei, intocmind listele si centralizatoarele prevazute de prezentul regulament."

4. La articolul 11, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Presedintele examenului sau concursului va aduce la cunostinta candidatilor ca intreaga proba orala va fi inregistrata audiovideo. In acest sens, presedintele, cu sprijinul personalului Camerei, va lua toate masurile ce se impun in vederea inregistrarii audiovideo a probei si asigurarii suportului tehnic necesar pentru pastrarea in bune conditii a inregistrarii. Suportul tehnic pe care se afla stocata inregistrarea se va distruge, potrivit dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa trecerea unui termen de 30 de zile de la data sustinerii probei orale."

5. La articolul 17, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Raspunsurile corecte impreuna cu testul-grila se vor afisa la expirarea timpului de examen sau concurs la sala de examen pentru consultare de catre candidati, sens in care se va completa baremul de notare prevazut in anexa nr. 16. Baremul se va afisa si la sediul Camerei si pe pagina de internet a acesteia."

6. La articolul 17, dupa alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (3)-(6), cu urmatorul cuprins:
"(3) In termen de maximum 24 de ore de la afisarea baremului de notare, candidatii pot formula si depune la Camera contestatie impotriva baremului. Daca in acest termen nu se formuleaza nicio contestatie sau, dupa caz, nicio sesizare din partea comisiei de examinare, baremul de corectare ramane definitiv.
(4) Contestatiile sau, dupa caz, sesizarile primite din partea comisiei de examinare se solutioneaza de catre comisia de solutionare a contestatiilor impotriva notarii lucrarilor, in termen de 24 de ore de la expirarea termenului de depunere, iar solutia data de catre comisie este definitiva.
(5) In cazul in care in urma revizuirii baremului de catre comisia de solutionare a contestatiilor impotriva notarii lucrarilor se constata ca unele subiecte excedeaza tematicii, acestea vor fi anulate, iar punctajul corespunzator intrebarilor anulate se va acorda tuturor candidatilor. Comisia de solutionare a contestatiilor nu va putea modifica enuntul intrebarilor din testul-grila.
(6) Baremul de notare stabilit de catre comisia de solutionare a contestatiilor impotriva notarii lucrarilor este definitiv si se va afisa pe pagina de internet a Camerei."

7. La articolul 18, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 18
(1) Dupa preluarea lucrarilor pe baza de proces-verbal de la comisia pentru organizarea si supravegherea desfasurarii examenului sau concursului si dupa ramanerea definitiva a baremului de corectare, membrii comisiei de examinare incep notarea acestora conform baremului de corectura ramas definitiv. Presedintele examenului sau concursului repartizeaza lucrarile pe corectori, astfel incat fiecare lucrare sa fie corectata independent de 2 membri ai comisiei de examinare si apreciata separat cu note de la 1 la 10, conform baremului de corectare."

8. La articolul 18, alineatul (5) se abroga.

9. La articolul 20, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Pe baza centralizatorului nominal se intocmeste lista cuprinzand mediile acordate de comisia de examinare la cele doua probe, lista prevazuta in anexa nr. 11, care va fi semnata pe fiecare fila de catre toti corectorii si presedintele comisiei de examinare. In lista se va mentiona, pentru fiecare candidat, media obtinuta la proba orala, media obtinuta la proba scrisa si media celor doua probe. In cazul candidatilor care nu au participat la proba scrisa fiindca au fost respinsi la proba orala, in lista, la rubricile Media probei scrise si Media examen/concurs se va trage o linie. In cazul candidatilor care nu s-au prezentat la examen/concurs, se va inscrie la toate rubricile mentiunea «absent»."

10. La articolul 20, alineatele (3), (4) si (5) se abroga.

11. La articolul 21, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Candidatii vor putea contesta mediile obtinute la proba scrisa, precum si aspecte privind modul de organizare si desfasurare a examenului sau concursului. In cazul in care cele contestate cu privire la modul de organizare si desfasurare a examenului sau concursului se sustin, comisia de solutionare a contestatiilor impotriva notarii lucrarilor va sesiza, dupa solutionarea contestatiilor, Colegiul director al Camerei, in vederea formularii, daca se impune, a propunerii de invalidare a concursului sau examenului."

12. La articolul 22, alinetul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Comisia de solutionare a contestatiilor impotriva notarii lucrarilor va analiza si va solutiona contestatiile in termen de 5 zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (1), pe baza baremului de notare a probei scrise. La solutionarea contestatiilor cu privire la mediile obtinute, comisia se va limita doar la modul de evaluare a lucrarii si media acordata de comisia de examinare, fara a putea extinde verificarea si asupra modului in care a fost stabilit baremul de notare de catre comisia de examinare."

13. La articolul 22, alineatul (9) se abroga.

14. La articolul 22, alineatul (11) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(11) Dispozitiile art. 20 alin. (1) se aplica in mod corespunzator, completandu-se centralizatorul nominal prevazut in anexa nr. 12."

15. La articolul 23, dupa alineatul (1) se introduc cinci noi alineate, alineatele (1^1)-(1^5), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) In termen de 24 de ore de la afisarea listei cu rezultatele contestatiilor, presedintele Colegiului director intocmeste, pe baza anexelor nr. 11 si 13, lista cuprinzand rezultatele finale ale examenului sau concursului (anexa nr. 14). Lista se afiseaza la sediul Camerei si pe pagina de internet, dupa care se aduce de catre presedinte la cunostinta Colegiului director pentru a fi avuta in vedere la formularea propunerilor de validare/invalidare a concursului/examenului.
(1^2) Lista cuprinzand rezultatele finale ale examenului sau concursului, prevazuta in anexa nr. 14, va fi semnata pe fiecare fila de presedintele Colegiului director. In lista se vor mentiona, pentru fiecare candidat, media obtinuta la proba orala, media obtinuta la proba scrisa, media celor doua probe, dupa solutionarea contestatiilor, si rezultatul (admis/respins). Rezultatul (admis/respins) se stabileste de catre presedintele Colegiului director in ordinea descrescatoare a mediilor obtinute raportate la numarul locurilor vacante. In cazul candidatilor care nu au participat la proba scrisa fiindca au fost respinsi la proba orala, in lista, la rubricile Media probei scrise si Media examen/concurs se va trage o linie, iar la rubrica Rezultat se va inscrie mentiunea «respins». In cazul candidatilor care nu s-au mai prezentat la examen/concurs, se va inscrie la toate rubricile mentiunea «absent», iar in cazul candidatilor eliminati pentru frauda, se va face mentiunea «frauda». In situatia in care presedintele Colegiului director al Camerei este incompatibil sau lipseste, atributiile acestuia sunt preluate de un alt membru al Colegiului director.
(1^3) Media minima de promovare este 8,00, dar nu mai putin de 7,00 la fiecare proba.
(1^4) Admiterea candidatilor se va face in ordinea mediilor obtinute si in limita locurilor vacante existente la nivelul Camerei la care si-au depus cererea de inscriere la examen sau concurs.
(1^5) La medii egale are prioritate candidatul care a obtinut o medie mai mare la proba orala. Daca egalitatea se mentine, are prioritate candidatul care are media mai mare la examenul de licenta. In cazul in care egalitatea se mentine in continuare, are prioritate candidatul care a obtinut media generala de absolvire a facultatii mai mare, care se formeaza din suma mediilor fiecarui an de studiu impartita la numarul anilor de studii, adunata cu media obtinuta la examenul de licenta impartita la cifra 2 (exemplu de calcul al mediei generale de absolvire1). In situatia in care egalitatea se mentine si dupa aplicarea tuturor criteriilor de departajare, iar candidatii isi disputa ultimul loc, Colegiul director al Camerei va suplimenta in mod corespunzator numarul de locuri.
----------------
1 Exemplu de calcul al mediei generale de absolvire:
 •  media anilor de studiu: 7,50 + 8,20 + 9 + 9,30 = 34: 4 = 8,50
 •  media examenului de licenta: 8,50 + 10 = 18,50: 2 = 9,25
 •  media generala de absolvire: 8,50 + 9,25 = 17,75: 2 = 8,87"
  Nu este


  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica

 • Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  28 useri online

  Useri autentificati: