DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotararea 26/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Corpului magistratilor-asistenti ai Curtii ConstitutionalePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 731 din 29 octombrie 2012

CURTEA CONSTITUTIONALA

In temeiul dispozitiilor art. 6, ale art. 9 alin. (1) si ale art. 50 si 51 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, cu modificarile ulterioare, ale art. 1 si 2 din Legea nr. 124/2000 privind structura personalului Curtii Constitutionale, precum si ale art. 81 din Regulamentul de organizare si functionare a Curtii Constutionale, adoptat prin Hotararea Plenului Curtii Constitutionale nr. 6/2012,
Plenul Curtii Constitutionale adopta prezenta hotarare.

Art. 1
Se aproba Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Corpului magistratilor-asistenti ai Curtii Constitutionale, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2
Prezenta hotarare, impreuna cu regulamentul prevazut in anexa, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data de 1 noiembrie 2012.

Art. 3
La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga art. 2 din Hotararea Curtii Constitutionale nr. 11/2002*) de aprobare a anexei nr. 5 "Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de magistrati-asistenti", cu modificarile si completarile ulterioare.
-------------------
*) Hotararea Plenului Curtii Constutionale nr. 11/2002 nu a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Aceasta hotarare a fost adoptata de Plenul Curtii Constitutionale in sedinta din data de 24 octombrie 2012.


ANEXA - REGULAMENT privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Corpului magistratilor-asistenti ai Curtii Constitutionale

In temeiul dispozitiilor art. 81 din Regulamentul de organizare si functionare a Curtii Constitutionale, adoptat prin Hotararea Plenului Curtii Constitutionale nr. 6/2012,
Plenul Curtii Constitutionale aproba prezentul regulament.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Prezentul regulament stabileste modul de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Corpului magistratilor-asistenti ai Curtii Constitutionale.

Art. 2
(1) Posturile vacante pot fi scoase la concurs in conditiile Legii nr. 124/2000 privind structura personalului Curtii Constitutionale si ale prezentului regulament.
(2) In cazul in care la concursul organizat se prezinta un singur candidat, ocuparea postului se face prin examen.


Art. 3
(1) Ocuparea postului vacant de prim-magistrat-asistent se face prin concurs, la care pot participa magistratii-asistenti-sefi ai Curtii Constitutionale cu o vechime de cel putin 2 ani in aceasta functie sau magistratii-asistenti ai Curtii Constitutionale care detin titlul de doctor in drept.
(2) Ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent-sef se face prin concurs, la care pot participa magistratii-asistenti ai Curtii Constituionale cu cel putin 3 ani vechime in aceasta functie sau care detin titlul de doctor in drept.
(3) Ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent se face prin concurs la care pot participa persoanele care indeplinesc conditiile prevazute de art. 14 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si au o vechime in magistratura de cel putin 6 ani sau o vechime in magistratura, in calitate de judecator sau procuror, de cel putin 4 ani ori detin titlul de doctor in drept.
(4) Ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent stagiar se face prin concurs, la care pot participa persoanele care indeplinesc conditiile prevazute de art. 14 alin. (2) din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


Capitolul II - Organizarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Corpului magistratilor-asistenti ai Curtii Constitutionale


Sectiunea 1 - Publicitatea concursului


Art. 4
(1) Data, locul si modul de desfasurare a concursului, tematica, bibliografia, numarul posturilor vacante si termenul pentru depunerea actelor de inscriere la concurs se aduc la cunostinta celor interesati prin afisare la sediul Curtii Constitutionale, pe pagina de internet a Curtii Constitutionale si in presa centrala cu cel putin 45 de zile inainte de data stabilita pentru desfasurarea porbei scrise pentru verificarea cunostintelor teoretice de specialitate.
(2) Anuntul de scoatere la concurs va cuprinde:
a) numarul de posturi vacante pentru care se organizeaza concursul;
b) locul, data si ora desfasurarii probelor de concurs;
c) informatii cu privire la desfasurarea etapelor concursului;
d) conditiile de participare;
e) documentele solicitate candidatilor pentru intocmirea dosarului de concurs;
f) data pana la care se pot depune dosarele de concurs;
g) tematica si bibliografia concursului;
h) numarul de telefon si adresa de posta electronica la care se pot obtine informatii suplimentare.

Sectiunea 2 - Dosarul de concurs


Art. 5
(1) Pentru inscrierea la concurs, candidatii vor prezenta un dosar de concurs, care va contine urmatoarele documente:
a) cerere tipizata pentru inscrierea la concurs adresata presedintelui Curtii Constitutionale;
b) copia actului de identitate sau a oricarui alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copie de pe certifictul de nastere si certificatul de casatorie, dupa caz;
d) copie de pe diploma de licenta sau adeverinta provizorie si de pe foaia matricola a anilor de studii;
e) copie de pe diploma de doctor in drept, dupa caz;
f) copia carnetului de munca si/sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in specialitate;
g) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre mediculu de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate, cu cel mult 3 luni anterior momentului depunerii dosarului de concurs;
h) cazierul judiciar;
i) curriculum vitae.
(2) La depunerea dosarului de concurs, candidatii trebuie sa prezinte si in original actele depuse in copie, in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
(3) Dosarul de concurs se depune personal sau prin mandatar, cu procura autentificata, cu cel putin 30 de zile inainte de data desfasurarii probei scrise pentru verificarea cunostintelor teoretice de specialitate, la sediul Curtii Constitutionale Biroul resurse umane si salarizare.
(4) Ulterior termenului prevazut la alin. (3) nu se mai pot depune acte in completare la dosarul de concurs astfel constituit.
(5) Personalul de specialitate din cadrul Biroului resurse umane si salarizare intocmeste un proces-verbal prin care atesta documentele depuse de fiecare candidat la dosarul de concurs. Procesul-verbal va fi semnat si de catre candidat.

Art. 6
Dosarul de concurs pentru ocuparea posturilor vacante de prim-magistrat-asistent si magistrat-asistent-sef va cuprinde numai documentele prevazute de art. 5 alin. (1) lit. a) si e), dupa caz, din prezentul regulament.

Sectiunea 3 - Constituirea comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor


Art. 7
(1) Examinarea candidatilor se face de catre o comisie de concurs formata din 3 judecatori ai Curtii Constitutionale, numita prin ordinul presedintelui Curtii Constitutionale de aprobare a organizarii concursului. In cazul concursului pentru posturile de prim-magistrat-asistent si magistrat-asistent-sef, comisia de concurs este alcatuita din 5 judecatori.
(2) Pentru probele eliminatorii de limba straina si verificare a cunostintelor de operare pe calculator, presedintele Curtii Constitutionale va numi prin acelasi ordin doua subcomisii compuse din specialisti in domeniile respective. Din componenta acestora pot face parte si specialisti care nu sunt angajati ai Curtii Constitutionale.
(3) Prin acelasi ordin, presedintele Curtii Constitutionale va numi si o comisie de solutionare a contestatiilor, care va fi compusa din 3 judecatori.

Art. 8
(1) Comisiile de concurs si de solutionare a contestatiilor sunt conduse de un presedinte, desemnat prin ordinul prevazut la art. 7 alin. (1).
(2) Calitatea de membru in comisia de concurs este incompatibila cu calitaea de membru in comisia de solutionare a contestatiilor.
(3) Secretar al comisiei de concurs, precum si al comisiei de solutionare a contestatiilor va fi desemnat un magistraat-asistent.
(4) Secretarul comisiei de concurs poate fi si secretar al comisiei de solutionare a contestatiilor.

Sectiunea 4 - Atributiile comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor


Art. 9
Comisia de concurs are urmatoarele atributii principale:
a) verifica dosarele candidatilor si stabileste candidatii ale caror dosare au fost admise;
b) supravegheaza activitatea celor doua subcomisii de specialitate;
c) stabileste subiectele pentru proba scrisa de verificare a cunostintelor teoretice de specialitate si pentru proba orala in concordanta cu tematica si bibliografia aprobate de Plenul Curtii Constitutionale;
d) evalueaza si noteaza pentru fiecare candidat proba scrisa pentru verificarea cunostintelor teoretice de specialitate si proba orala;
e) transmite secretarului comisiei rezultatele concursului in vederea comunicarii acestora;
f) semneaza procesele-verbale intocmite de secretarul comisiei, precum si raportul cu privire la desfasurarea concursului;
g) prezinta Plentului Curtii Constitutionale raportul cu privire la desfasurarea concursului.

Art. 10
Comisia de solutionare a contestatiilor are urmatoarele atributii principale:
a) solutioneaza contestatiile depuse de candidati cu privire la selectia dosarelor;
b) solutioneaza contestatiile depuse de candidati cu privire la evaluarea si notarea probei scrise pentru verificarea cunostintelor teoretice de specialitate, precum si cu privire la baremul acesteia;
c) transmite secretarului comisiei rezultatele contestatiilor in vederea comunicarii acestora;
d) semneaza procesele-verbale intocmite de secretarul comisiei in legatura cu contestatiile solutionate.

Art. 11
(1) Secretarul comisiei de concurs are urmatoarele atributii principale:
a) intocmeste, redacteaza si semneaza alaturi de membrii comisiei de concurs intreaga documentatie privind activitatea specifica a acesteia, respectiv procesele-verbale prevzazute in prezentul regulament si raportul cu privire la desfasurarea concursului;
b) asigura comunicarea rezultatelor obtinute de candidati la probele concursului;
c) indeplineste orice sarcini specifice necesare pentru buna desfasurare a concursului.
(2) Secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor are urmatoarele atributii principale:
a) intocmeste, redacteaza si semneaza alaturi de membrii comisiei de solutionare a contestatiilor intreaga documentatie privind activitatea specifica acesteia;
b) asigura comunicarea rezultatelor obtinute de candidati in urma contestatiilor formulate;
c) indeplineste orice sarcini specifice necesare pentru buna desfasurare a concursului.


Capitolul III - Desfasuraea concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Corpului magistratilor-asistenti ai Curtii Constitutionale


Sectiunea 1 - Dispozitii generale privind desfasurarea concursului


Art. 12
(1) Cocursul pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Corpului magistratilor-asistenti ai Curtii Constitutionale consta in urmatoarele etape succesive:
a) selectia dosarelor de concurs;
b) proba practica de operare pe calculator;
c) proba scrisa la o limba straina la alegere dintre engleza, franceza, germana, italiana, rusa si spaniola;
d) proba scrisa pentru verificarea cunostintelor teoretice de specialitate;
e) proba orala.
(2) Probele prevazute la alin. (1) lit. b) si c) se vor desfasura inaintea probei scrise pentru verificarea cunostintelor teoretice de specialitate si sunt eliminatorii.
(3) Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta.
(4) Pentru ocuparea posturilor vacante de prim-magistrat-asistent si magistrat-asistent-sef nu se organizeaza probele prevazute la alin. (1) lit. b) si c).

Sectiunea 2 - Etapele concursului


Subsectiunea 1 - Selectia dosarelor de concurs


Art. 13
(1) Dupa expirarea termenului prevazut la art. 5 alin. (3), comisia de concurs va proceda la selectia dosarelor de concurs.
(2) Rezultatele selectiei dosarelor de concurs se afiseaza cu mentiunea "admis" sau "respins", insotita de motivul respingerii dosarului, la sediul Curtii Constitutionale, precum si pe pagina de internet a acesteia, cu 25 de zile inainte de data desfasurarii probei scrise pentru verificarea cunostintelor teoretice de specialitate.

Subsectiunea 2 - Proba practica de operare pe calculator


Art. 14
(1) Proba practica de operare pe calculator consta in verificarea cunostintelor de tehnoredactare ale candidatului si se desfasoara pe baza unui plan de evaluae.
(2) Planul de evaluare si baremul aferent acestuia se stabilesc de subcomisia de specialitate si se semneaza de membrii acesteia.
(3) Comisia de concurs aproba planul de evaluare si baremul aferent acestuia, incheind un proces-verbal in acest sens.
(4) Durata probei practice de operare pe calculator nu poate depasi o ora.
(5) Dispozitiile art. 18 alin. (1), (2) si (5) se aplica in mod corespunzator.

Subsectiunea 3 - Proba scrisa la o limba straina


Art. 15
(1) Proba scrisa la o limba straina consta in traducerea in limba romana din limba straina aleasa dintre cele prevazute la art. 12 alin. (1) lit. c) a unor texte juridice de specialitate si se desfasoara pe baza unui plan de evaluare.
(2) Planul de evaluare si baremul aferent acestuia se stabilesc de subcomisia de specialitate si se semneaza de membrii acesteia.
(3) Comisia de concurs aproba planul de evaluare si baremul aferent acestuia, incheind un proces-verbal in acest sens.
(4) Durata probei scrise la o limba straina nu poate depasi 3 ore.
(5) Dispozitiile art. 18 si 19 se aplica in mod corespunzator.

Subsectiunea 4 - Proba scrisa pentru verificarea cunostintelor teoretice de specialitate


Art. 16
(1) Proba scrisa pentru verificarea cunostintelor teoretice de specialitate consta in redactarea unei lucrari prin care se verifica cunostintele teoretice necesare ocuparii postului de magistrat-asistent.
(2) Subiectele pentru proba scrisa se stabilesc pe baza bibliografiei si tematicii de concurs.

Art. 17
(1) Pentru proba scrisa comisia de concurs va pregati, in ziua desfasurarii acesteia, un numar de 6 seturi de subiecte. Fiecare dintre aceste seturi va cuprinde cate 3 subiecte. Comisia de concurs va indica pentru fiecare subiect punctajul prevazut in barem.
(2) Comisia de concurs stabileste baremul pentru fiecare subiect.
(3) Seturile de subiecte si baremele aferente acestora se semneaza de toti membrii comisiei de concurs, aplicandu-se stampila Curtii Constituionale. Acestea se introduc in plicuri, care se sigileaza, se semneaza, se stampileaza si se pastreaza de secretarul comisiei de concurs.
(4) Durata probei scrise se stabileste de comisia de concurs in functie de gradul de dificultate si complexitate al subiectelor si nu poate depasi 4 ore.

Art. 18
(1) Inainte de inceperea probei scrise se face apelul nominal al candidatilor, in vederea indeplinirii formalitatilor prealabile. Verificarea identitatii candidatilor se face numai pe baza actului de identitate prevazut de lege. Candidatii care nu sunt prezenti la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identitatii sunt considerati absenti.
(2) Dupa verificarea identitatii candidatilor, iesirea din sala a acestora atrage eliminarea din concurs, cu exceptia situatiilor de urgenta in care acestia vor fi insotiti de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele care asigura supravegherea.
(3) Dupa indeplinirea formalitatilor prealabile prevazute la alin. (1), comisia de concurs prezinta candidatilor plicurile cuprinzand seturile de subiecte si invita un candidat sa extraga un plic cu subiectele de concurs. Plicul extras va fi desfacut de acelasi candidat, care va semna si procesul-verbal incheiat cu aceasta ocazie.
(4) Dupa extragerea plicului, este interzis accesul in sala de concurs a oricarei persoane, cu exceptia membrilor comisiei de concurs ori a persoanelor care asigura secretariatul comisiei de concurs, respectiv supravegherea desfasurarii probei.
(5) Baremul se afiseaza dupa incheierea probei scrise, la sediul Curtii Constitutionale, precum si pe pagina de internet a acesteia.

Art. 19
(1) In sala de concurs, pe toata perioada derularii acestuia, inclusiv a formalitatilor prealabile si a celor ulterioare finalizarii probei, candidatilor nu le este permisa detinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanta.
(2) Nerespectarea dispozitiilor prevazute la alin. (1) atrage eliminarea candidatului din proba de concurs. Comisia de concurs, constantand incalcarea acestor dispozitii, elimina candidatul din sala, inscrie mentiunea "anulat" pe lucrare si consemneaza cele intamplate intr-un proces-verba.
(3) Lucrarile se redacteaza, sub sanciunea anularii, doar cu cerneala sau pix de culoare albastra, pe seturi de hartie continand 10 file asigurate de Curtea Constitutionala, numerotate si purtand stampila acesteia pe fiecare fila.
(4) La solicitarea candidatilor, secretarul comisiei de concurs le va pune la dispozitie un al doilea set de hartie.
(5) Dupa inscrierea numelui si a prenumelui in coltul din dreapta sus, prima fila a setului de hartie se lipeste in prezenta secretarului de concurs, astfel incat datele inscrise sa nu poata fi identificate, apoi se semneaza de catre secretarul comisiei de concurs, aplicandu-se, tototdata, stampila Curtii Constitutionale. In situatia prevazuta de art. 2 alin. (2), nu mai exista obligatia sigilarii lucrarii.
(6) Candidatul are obligatia de a preda secretarului comisiei de concurs lucrarea scrisa la finalizarea acesteia ori la expirarea timpului alocat probei scrise, semnand borderoul special intocmit in acest sens.
(7) Dupa incheierea probei scrise, secretarul comisiei de concurs preda lucrarile sigilate presedintelui comisiei de concurs, in vederea verificarii si notarii acestora, intocmind un proces-verbal in acest sens.

Subsectiunea 5 - Proba orala


Art. 20
(1) Proba orala se sustine, de regula, intr-un termen de maximum 14 zile de la data sustinerii probei scrise pentru verificarea cunostintelor teoretice de specialitate.
(2) Proba orala poate fi sustinuta de candidatii care au obtinut la proba scrisa pentru verificarea cunostintelor teoretice de specialitate cel putin nota 8.
(3) Comisia de concurs stabileste subiectele pentruproba orala in ziua desfasurarii acesteia.
(4) Subiectele pentru proba orala vor fi inscrise pe bilete. Fiecare bilet va cuprinde doua subiecte.
(5) Subiectele se semneaza de toti membrii comisiei de concurs, aplicandu-se stampila Curtii Constitutionale. Acestea se introduc intr-un plic, care se sigileaza, se semneaza, se stampileaza si se pastreaza de secretarul comisiei de concurs.

Art. 21
(1) Cu cel putin 24 de ore inainte de desfasurarea probei orale, secretarul comisiei de concurs intocmeste lista alfabetica a candidatilor, cu precizarea orei la care trebuie sa se prezinte, si dispune afisarea listei candidatilor la sediul Curtii Constitutionale, precum si pe pagina de internet a acesteia.
(2) Accesul candidatilor in sala de concurs este permis pe baza unui act de identitate,
(3) Candidatii au dreptul sa extraga numai un singur bilet.
(4) Pentru pregatirea subiectelor, fiecare candidat va beneficia de un timp de gandire de 30 de minute.
(5) Inregistrarea probei orale, prin mijloacele tehnice audio, este obligatorie.
(6) Inregistrarile se pastreaza timp de un an, dupa care se distrug.

Sectiunea 3 - Notarea probelor si comunicarea rezultatelor


Art. 22
(1) Anterior inceperii corectarii lucrarilor la proba scrisa pentru verificarea cunostintelor teoretice de specialitate, lucrarile sigilate in conditiile art. 19 alin. (5) vor fi numerotate, cu exceptia situatiei prevazute la art. 2 alin. (2).
(2) Notarea lucrarilor si centralizarea notelor se fac in termen de maximum 5 zile de la finalizarea probei scrise pentru verificarea cunostintelor teoretice de specialitate.
(3) Aprecierea lucrarilor se facde prin note de la 1 la 10 de catre fiecare membru al comisiei de concurs in parte, pentru fiecare lucrare scrisa, si se noteaza in borderoul de notare.
(4) Pentru centralizarea notelor, comisia de concurs se intruneste sub conducerea presedintelui acesteia.
(5) Membrii comisiei de concurs vor proceda, sub semnatura proprie, la trecerea notei acordate potrivit alin. (3) in borderoul centralizator al probei scrise si pe lucrarile scrise.
(6) Determinarea notei obtinute la proba scrisa pentru verificarea cunostintelor teoretice de specialitate se face pe baza mediei aritmetice a notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.
(7) Presedintele comisiei de concurs va trece, sub semnatura proprie, nota obtinuta potrivit alin. (6) atat in borderoul centralizator al probei scrise, cat si pe lucrarile scrise.
(8) Lucrarile care prezinta insemnari de natura sa conduca la identificarea candidatilor se anuleaza si nu se mai corecteaza. Mentiunea "anulat" se inscrie atat pe lucrare, cat si pe borderoul de notare si in borderoul centralizator al probei scrise, consemnandu-se intr-un proces-verbal.

Art. 23
(1) In situatia in care pentru o lucrare se inregistreaza diferente mai mari de un punct intre notele acordate, lucrarea se recorecteaza de catre toti membrii comisiei de concurs. Procedura recorectarii se reia ori de cate ori se constata ca exista diferente mai mari de un punct intre notele acordate.
(2) Se interzice desigilarea lucrarilor anterior recorectarii.

Art. 24
(1) Lucrarile scrise se desigileaza numai dupa efectuarea operatiunilor prevazute la art. 22 alin. (7).
(2) Nota obtinuta de fiecare dintre candidati si mentiunea "admis" ori "respins" se afiseaza la sediul Curtii Constitutionale, precum si pe pagina de internet a acesteia.
(3) Sunt declarati admisi la proba scrisa pentru verificarea cunostintelor teoretice de specialitate candidatii care au obtinut cel putin nota 8.

Art. 25
(1) Proba orala se evalueaza cu note de la 1 la 10 de catrer fiecare membru al comisiei de concurs in parte, pentru fiecare candidat, si se noteaza in borderoul de notare.
(2) Pentru centralizarea notelor, in termen de 5 zile de la data incheierii probei orale, comisia de concurs se intruneste sub conducerea presedintelui acesteia, fiecare membru procedand, sub semnatura proprie, la trecerea notei acordate pe borderoul centralizator al probei orale.
(3) Determinarea notei pentru proba orala se face pe baza mediei aritmetice a notelor acordate candidatului de fiecare membru al comisiei de concurs.
(4) Presedintele comisiei de concurs va trece, sub semnatura proprie, nota obtinuta potrivit alin. (3) pe borderoul centralizator al probei orale.

Art. 26
(1) Dispozitiile art. 22, 23 si art. 24 alin. (1) se aplica, in mod corespunzator, si in ceea ce priveste proba practica de operare pe calculator si proba scrisa la o limba straina.
(2) Rezultatele obtinute la probele prevazute la alin. (1) se consemneaza sub forma "admis" sau "respins" si se afiseaza la sediul Curtii Constitutionale, precum si pe pagina de internet a acesteia.
(3) Pentru a fi declarat admis la probele prevazute la alin. (1), candidatul trebuie sa rezolve corect cel putin 70% din cerintele subiectelor extrase, astfel cum acestea sunt reflectate in baremele de evaluare.

Art. 27
(1) In termenul prevazut la art. 25 alin. (2), odata cu centralizarea notelor obtinute la proba orala, comisia de concurs va proceda la stabilirea notelor finale.
(2) Nota finala se determina ca medie aritmetica intre notele obtinute la proba scrisa pentru verificarea cunostintelor teoretice de specialitate si la proba orala.
(3) Presedintele comisiei de concurs va trece nota obtinuta potrivit alin. (2) in borderoul centralizator al concursului, care va fi semnat de membrii si de secretarul comisiei de concurs.
(4) Pentru ocuparea posturilor de prim-magistrat-asistent, magistrat-asistent-sef, magistrat-asistent si magistrat-asistent-stagiar, nota finala nu poate fi mai mica de 8.
(5) La note finale egale are prioritate candidatul care a obtinut nota cea mai mare la proba scrisa pentru verificaea cunostintelor teoretice de specialitate, iar daca egalitatea se mentine, candidatii aflati in aceasta situatie vor fi convocati pentru sustinerea unei noi probe orale in urma careia comisia de concurs va decide asupra candidatului castigator, art. 20 alin. (3)-(5), art. 21 si art. 25 aplicandu-se in mod corespunzator.

Art. 28
Comunicarea rezultatelor se face prin afisare la sediul Curtii Constitutionale, precum si pe pagina de internet a acesteia, in ziua centralizarii notelor.

Sectiunea 4 - Solutionarea contestatiilor


Art. 29
(1) Candidatii pot face contestatie la rezultatul selectiei dosarelor si al probei scrise pentru verificarea cunostintelor teoretice de specialitate, in termen de cel mult doua zile de la data afisarii rezultatelor acestora, sub sanctiunea decaderii din acest drept. Contestatiile se depun la sediul Curtii Constitutionale Biroul resurse umane si salarizare.
(2) Contestatiile cu privire la rezultatele selectiei dosarelor si la proba scrisa pentru verificarea cunostintelor teoretice de specialitate se solutioneaza de comisia prevazuta la art. 10.
(3) In privinta solutionarii contestatiilor formulate la proba scrisa pentru verificarea cunostintelor teoretice de specialitate, dispozitiile art. 22 alin. (3)-(7), art. 23 alin. (1) si art. 24 alin. (2) si (3) se aplica in mod corespunzator.
(4) Rezultatul contestatiilor se afiseaza la sediul Curtii Constitutionale, precum si pe pagina de internet a acesteia, in termen de 3 zile de la expirarea termenului de depunere a acestora.
(5) Nu se admit contestatii cu privire la rezultatele obtinute la probele eliminatorii, si nici la proba orala.

Art. 30
(1) In termen de 24 de ore de la afisare, candidatii pot face contestatii la baremul probei scrise pentru verificarea cunostintelor teoretice de specialitate, care se solutioneaza de comisia prevazuta la art. 10, in cel mult 24 de ore de la expirarea termenului de contestare.
(2) In situatia in care, in urma solutionarii contestatiilor la baremul probei scrise pentru verificarea cunostintelor teoretice de specialitate, se anuleaza una sau mai multe cerinte, punctajul corespunzator acestora se acorda tuturor candidatilor.
(3) Baremul stabilit in urma solutionarii contestatiilor se afiseaza la sediul Curtii Constitutionale, precum si pe pagina de internet a acesteia.

Sectiunea 5 - Validarea rezultaelor finale ale concursului


Art. 31
(1) Secretarul comisiei de concurs, sub indrumarea membrilor acesteia, intocmeste, in termen de cel mult 10 zile de la ultima proba sustinuta de candidati, raportul cu privire la desfasurarea concursului, care va cuprinde, in mod obligatoriu, urmatoarele mentiuni:
a) prezentarea pe scurt a cadrului legal si regulamentar al organizarii si desfasurarii concursului;
b) prezentarea activitatii comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor, dupa caz, cu privire la desfasurarea etapelor concursului;
c) prezentarea pe scurt a proceselor-verbale intocmite;
d) rezultatele obtinute de catre candidati pe fiecare etapa a concursului;
e) tabelul cu rezultatele finale ale concursului;
f) propunerea comisiei de concurs de validare sau invalidare, dupa caz, a concursului.
(2) Raportul prevazut la alin. (1) se semneaza de membrii comisiei de concurs si de secretarul acesteia.

Art. 32
(1) Raportul cu privire la desfasurarea concursului se prezinta Plenului Curtii Contitutionale de catre presedintele comisiei de concurs in vederea validarii rezultatului concursului.
(2) In termen de 30 de zile de la data sustinerii ultimei probe de concurs, Plenul Curtii Constitutionale, analizand respectarea conditiilor prevazute de Legea nr. 124/2000, Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentul de organizare si functionare a Curtii Constitutionale, aprobat prin Hotararea Plenului Curtii Constitutionale nr. 6/2012, si de prezentul regulament, valideaza sau invalideaza in tot sau in parte, dupa caz, rezultatele concursului conform art. 4 alin. (1) lit. f) si alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Curtii Constitutionale, aprobat prin Hotararea Plenului Curtii Constitutionale nr. 6/2012.
(3) Rezultatele validate se afiseaza la sediul Curtii Constitutionale, precum si pe pagina de internet a acesteia.
(4) Candidatii declarati admisi vor fi numiti in functie in ordinea descrescatoare a notelor finale obtinute, in limita posturilor pentru care s-a organizat concursul.
(5) In termen de 10 zile de la data validarii concursului, presedintele Curtii Constitutionale numeste, prin ordin, in functia de prim-magistrat-asistent sau magistrat-asistent-sef, dupa caz, candidatul declarat admis, potrivit art. 5 alin. (1) lit. f) si alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Curtii Constitutionale, aprobat prin Hotararea Plenului Curtii Constitutionale nr. 6/2012.
(6) Presedintele Curtii Constitutionale numeste, cu respectarea art. 33 din prezentul regulament, prin ordin, in functia de magistrat-asistent sau magistrat-asistent-stagiar, dupa caz, candidatul declarat admis, potrivit art. 5 alin. (1) lit. f) si alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Curtii Constitutionale, aprobat prin Hotararea Plenului Curtii Constitutionale nr. 6/2012.
(7) Repartizarea pe sectii a magistratilor-asistenti si a magistratilor-asistenti-stagiari se face prin ordin al presedintelui Curtii Constitutionale, fara ca, in acest mod, numarul celor care compun sectia sa fie mai mare de zece.

Art. 33
(1) Candidatul declarat admis va fi numit in functie in termen de cel mult 25 de zile lucratoare de la data afisarii rezultatelor validate ale concursului.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in urma formulari unei cereri scrise si temeinic motivate, candidatul declarat admis la concurs poate solicita, in termen de 5 zile de la data afisarii rezultatelor validate ale concursului, un termen ulterior, care nu poate depasi 50 de zile lucratoare de la aceeasi data.
(3) In cazul neprezentarii in termenul prevazut la alin. (1) sau (2), dupa caz, postul neocupat este declarat vacant, urmand sa se comunice candidatului care a obtinut nota imediat inferioara posibilitatea de a ocupa postul respectiv.


Capitolul IV - Dispozitii finale


Art. 34
(1) La dosarul de personal al candidatului declarat admis vor fi anexate:
a) dosarul de concurs al candidatului, in original;
b) lucrarile redactate potrivit art. 14-16, in original;
c) biletul extras la proba orala, in copie conform cu originalul;
d) raportul cu privire la desfasurarea concursului, in copie conform cu originalul;
e) hotararea Plenului Curtii Constitutionale de validare a rezultatelor concursului, in copie conform cu originalul.
(2) Toate actele intocmite cu ocazia concursului, inregistrarile realizate, precum si lucrarile redactate se pastreaza in original, cu distinctiile prevazute la alin. (1) si art. 21 alin. (6), intr-un dosar al concursului, creat si tinut in acest sens de Biroul resurse umane si salarizare.

Art. 35
Pe tot parcursul desfasurarii concursului, Biroul resurse umane si salarizare, precum si Biroul statistica si informatica vor asigura suportul administrativ si tehnic necesar.

Art. 36
Dispozitiile prezentului regulament se aplica in mod corespunzator si in privinta organizarii si desfasurarii concursului pentru ocuparea posturilor vacante de personal de specialitate juridica asimilat magistratilor-asistenti.

Art. 37
Membrii si secretarul comisiei de concurs, precum si membrii subcomisiilor de specialitate raspund individual pentru asigurarea confidentialitatii subiectelor si baremelor propuse.

Art. 38
(1) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament, se va desemna, prin ordin al presedintelui Curtii Constitutionale, o comisie pentru intocmirea tematicii si a bibliografiei pentru concursul de ocupare a posturilor vacante din cadrul Corpului magistratilor-asistenti ai Curtii Constitutionale.
(2) Tematica si bibliografia vor fi aprobate prin hotarare a Plenului Curtii Constitutionale si vor fi actualizate anual.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Hotararea 20/2015 pentru aprobarea Normei Asigurarea creditelor la export pe termen mediu si lung si a investitiilor romanesti de capital in strainatate, in numele si in contul statului (NI-ASR-05-III/0)
Ordin 2506/2013 privind instituirea schemelor de ajutor de minimis pentru actiunile din Programul de promovare a exportului
OUG 158/1999 republicata 2013 privind regimul de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare. Ordonanta de urgenta nr. 158/1999 republicata 2013
HG 83/2012 privind adoptarea unor masuri de siguranta pe piata de energie electrica. Hotararea nr 83/2012
Ordinul 2230/2011 privind modificarea si completarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de TVA pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)i), art. 143 alin. (2) si art. 144^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modifi
Ordinul 2101/2010 privind aprobarea Procedurii de organizare si functionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare. Ordin nr. 2101/2010
HG nr. 110/2009 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale a Vamilor. Hotarare privind Autoritatea Nationala a Vamilor
Hotarare privind unele masuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului nr. 304/2003 privind exportul si importul produsilor chimici periculosi, hotarare nr. 305/2007
Ordonanta de urgenta privind aprobarea Sistemului de sustinere si promovare a exportului cu finantare de la bugetul de stat, oug nr. 120/2002, republicata in 2008
Hotarare pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul protectiei consumatorilor, hotarare nr. 321/2008
OUG nr. 42/2008, ordonanta de urgenta privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National al Produselor Traditionale si Ecologice Romanesti
Norma de autorizare a regimurilor vamale economice, ordinul nr. 7789/2007
Investitorul inteligent
Graham Benjamin

Pret: 99 lei
84.15 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
75 useri online

Useri autentificati: