DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotararea 14/2011 pentru aprobarea Normelor procedurale privind monitorizarea si controlul activitatii consultantilor fiscaliPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 753 din 26 octombrie 2011

CAMERA CONSULTANTILOR FISCALI

In baza prevederilor art. 11 lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 198/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul superior al Camerei Consultantilor Fiscali, intrunit in sedinta din 26 august 2011, hotaraste:

Art. 1
Se aproba Normele procedurale privind monitorizarea si controlul activitatii consultantilor fiscali, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2
Directia de monitorizare, control si competenta profesionala si Directia de conduita si disciplina profesionala vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 3
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA - NORME PROCEDURALE privind monitorizarea si controlul activitatii consultantilor fiscaliCapitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Prezentele norme procedurale sunt utilizate in activitatea de monitorizare si control al activitatii consultantilor fiscali care au dobandit aceasta calitate in conditiile legii.
(2) Camera Consultantilor Fiscali va fi denumita in continuare Camera.

Art. 2
Controlul activitatii consultantilor fiscali consta, in principal, in:
a) controlul calitatii profesionale a consultantilor fiscali;
b) controlul respectarii normelor financiar-contabile in vederea stabilirii realitatii veniturilor declarate Camerei;
c) verificarea respectarii normelor de conduita etica si profesionala in domeniul consultantei fiscale;
d) verificarea aplicarii normelor si procedurilor privind activitatea de consultanta fiscala;
e) indeplinirea obligatiilor prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 198/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si in Hotararea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 5/2007 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Camerei Consultantilor Fiscali, privind folosirea termenului „fiscal”;
f) identificarea persoanelor fizice autorizate sau a angajatilor persoanelor juridice care nu au obtinut calitatea de consultant fiscal si care exercita aceasta profesie;
g) verificarea respectarii hotararilor si a altor reglementari emise de Camera, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Capitolul II - Obligatiile consultantilor fiscali in vederea asigurarii conditiilor de verificare si control


Art. 3
(1) Consultantii fiscali care, in baza declaratiei pe propria raspundere depuse la Camera in conditiile art. 21 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 71/2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 198/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, au fost inregistrati in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala ca „inactivi” vor depune o declaratie care va reconfirma mentinerea situatiei de inactivitate si motivele acesteia, avand continutul prevazut in anexa nr. 1.
(2) Declaratia prevazuta la alin. (1) se depune anual, pana la data de 31 ianuarie a anului urmator, putand fi transmisa si prin posta, telefax sau prin e-mail.

Art. 4
(1) Anual, pana la data de 31 ianuarie, consultantii fiscali activi — persoane fizice sau societati comerciale inscrise in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor de consultanta fiscala — vor transmite Camerei — Directia de monitorizare, control si competenta profesionala un raport de activitate pentru anul precedent, structurat conform modelului prevazut in anexa nr. 2.
(2) Raportul de activitate mentionat la alin. (1) poate fi transmis prin posta, telefax sau prin e-mail.

Art. 5
(1) Consultantii fiscali activi au obligatia sa intocmeasca si sa tina la zi Registrul de evidenta a contractelor privind activitatea de consultanta fiscala.
(2) Registrul de evidenta a contractelor privind activitatea de consultanta fiscala are continutul prevazut in anexa nr. 3.

Art. 6
(1) Consultantii fiscali activi trebuie sa intocmeasca dosare de lucru pentru fiecare client.
(2) Dosarul de lucru cuprinde, in copie sau in original, dupa caz:
a) copia certificatului de inmatriculare emis de oficiul registrului comertului sau a actului de identitate al clientului, dupa caz;
b) copia actului constitutiv al societatii, actualizat, daca este cazul;
c) contractul, incheiat obligatoriu in forma scrisa, care va cuprinde:
1. datele de identificare ale partilor contractante;
2. obiectul contractului, in concordanta cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 71/2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 198/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. onorariul;
4. drepturile si obligatiile partilor;
5. durata contractului;
6. alte clauze prevazute de lege sau convenite intre parti;
7. data si locul incheierii contractului;
8. semnatura autorizata si stampila partilor;
d) corespondenta dintre parti si/sau cu terti cu privire la obiectul contractului; corespondenta electronica va fi arhivata separat pentru fiecare client;
e) documentele intocmite cu ocazia efectuarii expertizelor fiscale, daca este cazul;
f) alte documente considerate relevante, rezultate in urma derularii contractului.
(3) Prevederile alin. (2) se completeaza, dupa caz, cu dispozitiile cuprinse la pct. 3 al cap. II — Efectuarea expertizei fiscale judiciare — din Normele privind realizarea de expertize fiscale la solicitarea instantelor judecatoresti, organelor de cercetare penala, organelor fiscale sau a altor parti interesate, aprobate prin Hotararea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 13/2011, precum si cu cele din Normele de certificare a declaratiilor fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice, cu exceptia celor pentru care este obligatorie auditarea, aprobate prin Hotararea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 8/2010.

Art. 7
Consultantii fiscali — persoane fizice si societati comerciale de consultanta fiscala — supusi controlului au urmatoarele obligatii:
a) sa asigure accesul membrilor echipei care efectueaza controlul la dosarele de lucru, rapoartele de consultanta fiscala, actele si documentele de orice fel pe care le gestioneaza sau le au in pastrare, care intra sub incidenta controlului;
b) sa puna la dispozitie toate documentele justificative si sa dea toate explicatiile necesare verificarii corectitudinii datelor din raportul de activitate anual al membrilor, din nota de informare, din dosarele de lucru si din cererile si declaratiile depuse la Camera.


Capitolul III - Organizarea activitatii de exercitare a controlului


Art. 8
(1) Controlul consultantilor fiscali activi se efectueaza in conformitate cu programul de control anual, aprobat de Consiliul superior al Camerei.
(2) Pot face obiectul controlului si consultantii fiscali inactivi, in cazul in care Camera a primit sesizari, petitii sau reclamatii cu privire la activitatea persoanelor in cauza, care justifica efectuarea controlului.
(3) Programul de control anual se intocmeste de catre Directia de monitorizare, control si competenta profesionala, pana la data de 15 noiembrie a anului in curs, pentru anul urmator, si se supune aprobarii Consiliului superior al Camerei.
(4) Programul anual de control este structurat conform modelului din anexa nr. 4.
(5) Directia de monitorizare, control si competenta profesionala va intocmi programarea actiunilor de control, trimestrial, conform anexei nr. 5, si o va supune aprobarii Biroului permanent al Camerei, cu 30 de zile inainte de prima zi a trimestrului la care se refera programul de control.

Art. 9
Principalele obiective ale controlului activitatii de consultanta fiscala sunt:
a) verificarea conformitatii activitatii desfasurate cu datele inscrise in cererea/declaratia pentru obtinerea autorizatiei de exercitare a profesiei;
b) verificarea corectitudinii raportarii veniturilor din activitatea de consultanta fiscala, a achitarii integrale si la termen a cotizatiilor si a celorlalte obligatii catre Camera;
c) verificarea modului in care sunt aplicate hotararile Camerei, examinandu-se prin sondaj dosarele de lucru corespunzatoare tipurilor specifice de activitati prevazute la art. 3 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 71/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 198/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) indeplinirea obligatiilor cu privire la pregatirea profesionala continua a consultantilor fiscali;
e) verificarea datelor inscrise in Raportul de activitate al consultantului fiscal si al societatilor de consultanta fiscala, precum si a celor din declaratiile cu privire la statutul de consultant fiscal inactiv, precum si concordanta acestora cu cele existente;
f) verificarea existentei si continutului dosarelor de lucru;
g) verificarea Registrului de evidenta a contractelor privind activitatea de consultanta fiscala, completat la zi;
h) respectarea hotararilor si reglementarilor adoptate de Camera.

Art. 10
(1) Durata controlului se stabileste in functie de natura actiunii, de volumul activitatii cabinetului/societatii de consultanta fiscala, precum si de frecventa abaterilor constatate anterior, dar nu va depasi, de regula, 30 de zile calendaristice intr-un an fiscal.
(2) Persoanele fizice sau juridice care au calitatea de consultant fiscal, membre ale Camerei, nu pot fi supuse unui nou control decat dupa expirarea unei perioade de 3 ani de la finalizarea celui precedent, cu exceptia situatiei in care Camera a primit sesizari, petitii sau reclamatii cu privire la activitatea persoanelor in cauza, care justifica efectuarea unui nou control. Efectuarea unui nou control intr-un termen mai scurt de 3 ani se decide de catre Consiliul superior al Camerei.


Capitolul IV - Desfasurarea activitatii de control al consultantilor fiscali


Art. 11
Toate persoanele fizice sau juridice care au calitatea de consultant fiscal, membre ale Camerei, sunt supuse controlului exercitat de catre Directia de monitorizare, control si competenta profesionala, in conformitate cu hotararile emise de Camera.

Art. 12
(1) In vederea desfasurarii actiunii de control, Directia de monitorizare, control si competenta profesionala are urmatoarele atributii:
a) selecteaza persoanele fizice si juridice care vor fi supuse controlului;
b) stabileste obiectivele controlului;
c) stabileste componenta echipei de control;
d) stabileste durata actiunii de control;
e) stabileste locul de desfasurare a controlului; echipa desemnata poate derula actiunea de control la sediul Camerei sau la sediul consultantului fiscal, persoana fizica ori juridica.
(2) Pregatirea actiunii de control presupune:
a) emiterea ordinului de serviciu de catre directorul Directiei de monitorizare, control si competenta profesionala, in baza programului de control trimestrial; modelul ordinului de serviciu este prevazut in anexa nr. 6;
b) transmiterea catre persoana supusa controlului a notificarii prevazute in anexa nr. 7, cu cel putin 15 zile calendaristice inainte de declansarea actiunii de control.
(3) Cu ocazia primirii ordinului de serviciu, membrii echipei de control sunt obligati sa declare daca se afla sau nu in una dintre situatiile de conflict de interese prevazute de Codul privind conduita etica si profesionala in domeniul consultantei fiscale in raport cu persoanele la care urmeaza sa se efectueze controlul. Modelul declaratiei este prevazut in anexa nr. 8.
(4) In cazul consultantilor fiscali activi, inainte de inceperea actiunii de control, echipa de control va semna un angajament de confidentialitate, intocmit conform modelului prevazut in anexa nr. 9. Un exemplar original al angajamentului de confidentialitate se comunica persoanei fizice/juridice supuse controlului, inainte de inceperea actiunii.

Art. 13
(1) Persoana supusa controlului are dreptul de a solicita amanarea datei de incepere a controlului o singura data, pentru motive justificate, dar nu mai mult de 45 de zile calendaristice.
(2) Persoana supusa controlului poate solicita suspendarea controlului ori de cate ori sunt motive justificate pentru aceasta. Suspendarea se solicita in scris, pe o perioada de pana la 30 de zile calendaristice, si se aproba de catre directorul Directiei de monitorizare, control si competenta profesionala.
(3) O actiune de control a Directiei de monitorizare, control si competenta profesionala poate fi suspendata de catre directorul directiei ori de cate ori sunt motive temeinice, dar nu mai mult de 60 de zile. Decizia de suspendare a controlului se comunica persoanei fizice sau juridice controlate.
(4) Perioadele in care derularea controlului este suspendata nu sunt incluse in calculul duratei acestuia.

Art. 14
(1) La finalizarea actiunii de control, echipa de control va intocmi o nota de constatare, conform modelului prevazut in anexa nr. 10, care va cuprinde urmatoarele:
a) datele de identificare ale consultantului fiscal/societatii comerciale de consultanta fiscala supus/supuse verificarii si ale echipei de control;
b) obiectivele controlului;
c) modul de desfasurare a controlului (total/sondaj, documente/materiale examinate, documente intocmite in timpul actiunii etc.);
d) constatarile efectuate.
(2) Nota de constatare, intocmita in doua exemplare, va fi prezentata persoanei controlate pentru luare la cunostinta si/sau formulare de obiectii.
(3) Obiectiile pot fi formulate in termen de 3 zile lucratoare de la comunicarea notei de constatare.

Art. 15
(1) In baza notei de constatare se va intocmi, in maximum 7 zile lucratoare de la expirarea termenului pentru formularea obiectiilor, un raport de control.
(2) Raportul de control va fi intocmit in doua exemplare si va cuprinde, pe langa constatari, mentionarea eventualelor obiectii ale persoanei controlate, punctul de vedere al echipei de control cu privire la acestea, precum si concluzii si recomandari.
(3) Raportul de control, aprobat de catre conducerea Directiei de monitorizare, control si competenta profesionala, va fi comunicat persoanei controlate, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.


Capitolul V - Cai de atac impotriva raportului de control


Art. 16
(1) In situatia in care concluziile si recomandarile cuprinse in raportul de control ori constatarile care stau la baza acestora sunt considerate netemeinice sau nelegale, persoana fizica sau juridica la care se refera raportul poate formula plangere.
(2) Plangerea se depune la Camera, in termen de 30 de zile calendaristice de la primirea raportului de control.
(3) Plangerea va fi formulata in scris si va cuprinde:
a) datele de identificare ale persoanei;
b) obiectul plangerii;
c) motivele de fapt si de drept;
d) dovezile pe care se intemeiaza;
e) semnatura persoanei sau a imputernicitului acesteia, precum si stampila, in cazul persoanelor juridice; dovada calitatii de imputernicit al acesteia, persoana fizica sau juridica, se face potrivit legii.
(4) Plangerea se solutioneaza de catre Biroul permanent al Camerei, care se pronunta prin decizie, in termen de 30 de zile calendaristice.

Art. 17
Impotriva actelor administrative care dau nastere, modifica sau sting raporturi juridice persoanele care se considera vatamate se pot adresa instantei de contencios administrativ competente, in conditiile legii.


Capitolul VI - Dispozitii finale


Art. 18
(1) In cazul in care documentele persoanei supuse controlului nu sunt puse la dispozitia echipei de control, acest fapt se considera o incalcare a hotararilor Camerei, urmand a fi sesizata, in scris, Directia de conduita si disciplina profesionala.
(2) In situatia in care cu ocazia controlului echipa identifica abateri de natura celor prevazute in cap. VIII — Abateri si sanctiuni — din Regulamentul de organizare si functionare al Camerei Consultantilor Fiscali, aprobat prin Hotararea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 5/2007, va fi sesizata, de indata, Directia de conduita si disciplina profesionala.

Art. 19
(1) In cazul unor sesizari, petitii sau reclamatii primite de Camera, Consiliul superior poate hotari declansarea actiunii de control, chiar daca membrul Camerei la care se refera sesizarea nu este programat pentru controlul activitatii in trimestrul in curs.
(2) Notificarea consultantului fiscal in acest caz se face cu cel putin 7 zile lucratoare inainte de data actiunii.

Art. 20
In termen de 30 de zile de la incheierea fiecarui trimestru, Directia de monitorizare, control si competenta profesionala va prezenta Consiliului superior al Camerei o informare despre constatarile, concluziile si recomandarile efectuate cu prilejul controalelor.

Art. 21
Anexele nr. 1—10 fac parte integranta din prezentele norme procedurale.


Anexele 1 - 10


Anexele 1 - 10 [click]
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 197/2015 privind aprobarea OUG 8/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte masuri fiscal-bugetare. Lege nr. 197/2015
Hotarare 7/2014 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent
Hotarare nr. 3/2014 privind aprobarea Programului de pregatire profesionala continua aferent anului 2014
Hotararea 2/2013 privind aprobarea cotizatiilor, a termenelor de plata si a obligatiilor declarative pentru membrii Camerei Consultantilor Fiscali in anul 2013
Legea 162/2012 privind aprobarea OG 2/2012 pentru modificarea si completarea OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
Hotararea 7/2012 pentru aprobarea Normelor privind instituirea masurilor de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism prin intermediul activitatii de consultanta fiscala
Hotarare 12/2010 privind nivelul cotizatiilor membrilor Camerei Consultantilor Fiscali pentru anul 2010
Proiect de Lege privind organizarea si exercitarea profesiei de Avocat, 2010
Legea 26/2010 pentru modificarea si completarea OUG nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar. Lege nr. 26/2010
HG nr. 759/2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1470/2007
Hotarare nr. 9/2009 privind nivelul cotizatiilor membrilor Camerei Consultantilor Fiscali pentru anul 2009
Ordin nr. 353/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a comisiei de evaluare si selectare a centrelor de consultanta si informare a consumatorilor, din cadrul asociatiilor de consumatori, care primesc sume de la bugetul de
Hotarare nr. 15/2008 privind sustinerea examenului pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal - sesiunea octombrie 2008
Regulament de organizare si functionare al Camerei Consultantilor Fiscali, 2006
Avocat Romania
Oferta Avocat pentru Societati Comerciale
Examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal sesiunea decembrie 2007
Avocat
Divort asistat de Avocat
Hotarare privind sustinerea examenului pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal - sesiunea decembrie 2007, hotarare nr. 6/2007
Infractiuni prevazute in legi speciale. Comentarii si explicatii. Editia 3
Mihai Hotca (Coord.),Radu-Florin Geamanu,Neagu Norel,Gorunescu Mirela,Dobrinoiu Maxim

Pret: 199 lei
169.15 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
57 useri online

Useri autentificati: