DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotarare nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 530 din 14/07/2008

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. VII alin. (1) lit. a) din Legea nr. 251/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.


Titlul I - Dispozitii generale privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici


Art. 1
Prezenta hotarare reglementeaza organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici.

Art. 2
Cariera in functia publica cuprinde ansamblul situatiilor juridice si efectele produse, care intervin de la data nasterii raportului de serviciu al functionarului public pana in momentul incetarii acestui raport, in conditiile legii.

Art. 3
In sensul prezentei hotarari, termenii si notiunile folosite au urmatoarele semnificatii:
a) comisie de concurs - organ colegial special constituit in vederea luarii unei decizii, conform legii, asupra rezultatelor desfasurarii procedurilor de recrutare si selectie, precum si de promovare a functionarilor publici;
b) comisie de solutionare a contestatiilor - organ colegial special constituit in vederea luarii unei decizii, conform legii, in urma solicitarii primite din partea unuia sau mai multor candidati la ocuparea unei functii publice, prin recrutare ori promovare, asupra mentinerii sau, dupa caz, modificarii rezultatelor stabilite de comisia de concurs;
c) dezvoltarea carierei - evolutia ansamblului situatiilor juridice si efectelor produse, prin mobilitate, promovare intr-o functie publica superioara si avansare in treptele de salarizare, care intervin de la data nasterii raportului de serviciu al functionarului public si pana in momentul incetarii acestui raport;
d) evaluare a performantelor profesionale individuale - ansamblul proceselor si procedurilor implementate anual, prin aplicarea criteriilor de performanta la gradul de indeplinire a obiectivelor profesionale individuale, stabilite in baza atributiilor prevazute in fisa postului;
e) evaluator - persoana din cadrul autoritatii sau institutiei publice cu atributii de conducere a compartimentului in cadrul caruia isi desfasoara activitatea functionarul public evaluat sau, dupa caz, care coordoneaza activitatea respectivului functionar public;
f) indrumator - functionar public definitiv desemnat de conducatorul autoritatii sau institutiei publice, de regula din cadrul compartimentului in cadrul caruia urmeaza a-si desfasura activitatea functionarul public debutant, cu atributii in stabilirea programului de desfasurare a perioadei de stagiu si in coordonarea activitatii functionarului public debutant pe toata perioada de stagiu;
g) promovare - modalitatea de dezvoltare a carierei functionarilor publici prin ocuparea unei functii publice de nivel superior celei detinute ca urmare a indeplinirii conditiilor prevazute de lege si a promovarii concursului sau examenului organizat in vederea promovarii;
h) promovare rapida - modalitatea de dezvoltare a carierei functionarilor publici prin ocuparea unei functii publice de nivel superior celei detinute cu indeplinirea conditiilor prevazute de lege si ca urmare a promovarii concursului national, anual organizat in acest scop;
i) recrutare - ansamblul proceselor si procedurilor aplicate de autoritatile si institutiile publice, conform competentelor prevazute de lege in organizarea si desfasurarea concursurilor, destinate identificarii si atragerii de candidati in vederea ocuparii posturilor vacante sau, dupa caz, temporar vacante;
j) selectie - ansamblul proceselor si procedurilor aplicate conform atributiilor prevazute de lege, de catre comisiile de concurs si comisiile de solutionare a contestatiilor, in cazul concursurilor de recrutare, respectiv de catre reprezentantii desemnati ai autoritatilor si institutiilor publice, in cazul promovarii rapide, destinate evaluarii candidaturilor depuse si a candidatilor pentru ocuparea posturilor vacante, temporar vacante sau in vederea promovarii;
k) stagiu - etapa din cariera functionarului public stabilita conform legii si cuprinsa intre data numirii ca functionar public debutant, in urma promovarii concursului de recrutare, si data numirii ca functionar public definitiv;
l) vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice - experienta dobandita in temeiul unui contract individual de munca, a unui raport de serviciu sau ca profesie liberala, demonstrata cu documente corespunzatoare de catre persoana care a desfasurat o activitate intr-o functie de specialitate corespunzatoare profesiei sau specializarii sale, prin raportare la domeniul general de absolvire a studiilor potrivit nivelurilor de organizare a invatamantului in Romania.

Art. 4
Principiile care stau la baza organizarii si dezvoltarii carierei functionarului public sunt:
a) competenta, principiu potrivit caruia persoanele care doresc sa acceada sau sa promoveze intr-o functie publica trebuie sa detina si sa confirme cunostintele si aptitudinile necesare exercitarii functiei publice respective;
b) competitia, principiu potrivit caruia confirmarea cunostintelor si aptitudinilor necesare exercitarii unei functii publice se face prin concurs sau examen;
c) egalitatea de sanse, principiu potrivit caruia este recunoscuta vocatia la cariera in functia publica a oricarei persoane care indeplineste conditiile stabilite potrivit legii;
d) profesionalismul, principiu potrivit caruia exercitarea functiei publice se face prin indeplinirea in mod eficient a atributiilor care implica exercitarea prerogativelor de putere publica, in limitele prevazute de dispozitiile legale care reglementeaza atributiile respective;
e) motivarea, principiu potrivit caruia, in vederea dezvoltarii carierei functionarilor publici, autoritatile si institutiile publice au obligatia sa identifice si sa aplice, in conditiile legii, instrumente de motivare financiara si nonfinanciara a functionarilor publici, precum si sa sprijine initiativele privind dezvoltarea profesionala individuala a acestora;
f) transparenta, principiu potrivit caruia autoritatile si institutiile publice au obligatia de a pune la dispozitie tuturor celor interesati informatiile de interes public referitoare la cariera in functia publica.


Titlul II - Organizarea carierei functionarilor publiciCapitolul I - Dispozitii generale privind managementul carierei in functia publica


Art. 5
Managementul carierei in functia publica se asigura de catre:
a) Agentia Nationala a Functionarilor Publici, denumita in continuare Agentia, prin elaborarea cadrului legal, a politicilor si a instrumentelor necesare planificarii, organizarii si dezvoltarii carierei in functia publica, precum si prin monitorizarea si controlul implementarii acestora, in conditiile legii;
b) autoritatile si institutiile publice, prin elaborarea politicilor si instrumentelor interne de gestiune si planificare a resurselor umane, aplicarea principiilor egalitatii de sanse, motivarii si transparentei;
c) functionarul public, prin imbunatatirea performantelor profesionale si a perfectionarii continue in vederea dezvoltarii profesionale individuale.

Art. 6
Instrumentele de planificare privind dezvoltarea carierei in functia publica sunt:
a) planul de ocupare a functiilor publice, elaborat si aprobat in conditiile legii;
b) instrumentele interne de gestiune si planificare a resurselor umane din cadrul fiecarei autoritati sau institutii publice;
c) planurile de formare profesionala a functionarilor publici.

Art. 7
Ocuparea functiilor publice se face potrivit modalitatilor stabilite anual prin planul de ocupare a functiilor publice.

Art. 8
Functiile publice care se vacanteaza in cursul anului si nu au fost prevazute in planul de ocupare a functiilor publice pot fi ocupate prin recrutare sau, dupa caz, promovare, in cazul functiilor publice de conducere, transfer si redistribuire.

Art. 9
(1) Postul aferent unei functii publice reprezinta suma atributiilor stabilite unei pozitii din structura unei autoritati sau institutii publice.
(2) Posturile aferente functiilor publice si repartizarea lor pe compartimente se stabilesc pe baza:
a) atributiilor si functiilor stabilite prin acte normative pentru autoritatea sau institutia publica respectiva;
b) structurii organizatorice aprobate;
c) activitatilor care implica exercitarea prerogativelor de putere publica.

Art. 10
(1) Fisa postului aferenta unei functii publice defineste si delimiteaza, in principal, urmatoarele elemente:
a) contributia la realizarea scopurilor, functiilor, atributiilor si obiectivelor institutiei;
b) continutul si rezultatele preconizate ale muncii care va fi prestata;
c) limitele de autoritate aferente exercitarii functiei publice;
d) cerintele si conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca o persoana pentru a ocupa postul respectiv.
(2) Principalele elemente care trebuie avute in vedere la intocmirea fisei postului sunt cuprinse in modelul prevazut in anexa nr. 1.

Art. 11
(1) Intrarea in corpul functionarilor publici se face prin concurs de recrutare, organizat potrivit prevederilor prezentei hotarari sau potrivit regulilor stabilite pentru persoanele care ocupa, in conditiile legii, o functie publica specifica de manager public, si prin transformarea posturilor ocupate in regim contractual in functii publice.
(2) Concursul de recrutare se organizeaza in vederea ocuparii unei functii publice pe perioada nedeterminata.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), in cazul functiilor publice de executie temporar vacante, concursul de recrutare se poate organiza si in vederea ocuparii unei functii publice de executie pe perioada determinata, in conditiile legii.
(4) In situatia in care concursul de recrutare se organizeaza in vederea ocuparii, pe o perioada determinata, a unei functii publice de executie cu grad profesional debutant, candidatului declarat admis ii va fi aplicabil regimul functionarilor publici debutanti pe intreaga durata a ocuparii functiei publice.

Art. 12
Functionarii publici care intra in corpul functionarilor publici pe o functie publica de executie cu grad profesional debutant efectueaza o perioada de stagiu, in conditiile legii, in scopul cunoasterii activitatii si a obiectivelor autoritatii sau institutiei publice, precum si in scopul deprinderii abilitatilor specifice exercitarii functiei publice.

Art. 13
Evaluarea functionarilor publici se realizeaza, in conditiile legii, in vederea stabilirii gradului de atingere de catre functionarii publici a obiectivelor profesionale, prin raportare la atributiile curente din fisa postului, precum si in vederea stabilirii gradului de indeplinire a criteriilor de performanta.

Art. 14
Promovarea reprezinta modalitatea de dezvoltare a carierei functionarilor publici prin ocuparea, in conditiile legii, ca urmare a promovarii concursului sau examenului organizat in acest sens, a:
a) unei functii publice cu grad profesional superior celui detinut anterior promovarii;
b) unei functii publice dintr-o clasa superioara;
c) unei functii publice de conducere.

Art. 15
Functiile publice ajunse la gradul profesional superior ca urmare a promovarii functionarilor publici si care devin vacante se pot transforma, in conditiile legii, in functii publice cu grad profesional debutant sau asistent, in functie de necesitatile identificate in cadrul autoritatii ori institutiei publice.


Capitolul II - Organizarea concursului de recrutare a functionarilor publici


Sectiunea 1 - Dispozitii generale privind organizarea concursului de recrutare a functionarilor publici


Art. 16
Organizarea concursului presupune derularea etapelor cuprinse intre solicitarea avizului, respectiv instiintarea Agentiei si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, a anuntului privind concursul de recrutare a functionarilor publici.

Art. 17
(1) Recrutarea functionarilor publici se face prin concurs organizat in limita functiilor publice vacante prevazute anual in acest scop prin planul de ocupare a functiilor publice.
(2) Concursul de recrutare a functionarilor publici se organizeaza, de regula, trimestrial.

Art. 18
La concursul de recrutare organizat pentru ocuparea unei functii publice poate participa orice persoana care indeplineste conditiile generale prevazute de lege si conditiile specifice stabilite pentru ocuparea respectivei functii publice.

Art. 19
Concursul de recrutare pentru ocuparea functiilor publice vacante se organizeaza potrivit competentelor stabilite la art. 58 alin. (1) si (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata.

Art. 20
(1) Conditiile specifice de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea functiilor publice vacante se stabilesc, pe baza fisei postului, dupa cum urmeaza:
a) pentru functiile publice pentru care competenta de organizare a concursului apartine Agentiei, conditiile specifice se aproba de Agentie, la propunerea autoritatilor si institutiilor publice;
b) pentru functiile publice pentru care competenta de organizare a concursului apartine autoritatilor si institutiilor publice din administratia publica centrala, conditiile specifice se stabilesc de autoritatile sau institutiile publice in al caror stat de functii se afla functia publica vacanta, cu avizul Agentiei;
c) pentru functiile publice pentru care competenta de organizare a concursului apartine autoritatilor si institutiilor publice din administratia publica locala, conditiile specifice se aproba de conducatorul autoritatii sau institutiei publice in al carei stat de functii se gaseste functia publica pentru care se organizeaza concursul, cu instiintarea Agentiei.
(2) Conditiile specifice referitoare la studiile necesare pentru ocuparea functiilor publice vacante din clasele I si a II-a se stabilesc in conformitate cu nomenclatoarele domeniilor si specializarilor din invatamantul universitar de lunga durata si scurta durata.
(3) In unitatile administrativ-teritoriale in care persoanele apartinand unei minoritati nationale detin o pondere de peste 20% unii functionari publici din serviciile care au contacte direct cu cetatenii vor cunoaste si limba minoritatii nationale respective.

Sectiunea 2 - Solicitarea avizului si instiintarea Agentiei


Art. 21
(1) In vederea organizarii si desfasurarii concursurilor, in cazul concursurilor de recrutare pentru care competenta de organizare apartine Agentiei sau autoritatilor si institutiilor publice din administratia publica centrala, acestea au obligatia de a solicita avizul Agentiei cu cel putin 45 de zile inainte de data organizarii probei scrise a concursului.
(2) Solicitarea prevazuta la alin. (1) trebuie sa cuprinda urmatoarele:
a) denumirea fiecarei functii publice vacante, cu evidentierea clasei si gradului, precum si incadrarea acesteia in structura organizatorica a institutiei;
b) probele stabilite pentru concurs;
c) conditiile de desfasurare a concursului, respectiv data pana la care se pot depune dosarele de inscriere, data, ora si locul organizarii probei scrise sau, dupa caz, a probei suplimentare si a probei scrise;
d) conditiile de participare la concurs, respectiv conditiile prevazute de lege pentru ocuparea functiilor publice vacante si alte conditii specifice prevazute in fisa postului aferenta respectivei functii publice;
e) bibliografia si, daca este cazul, tematica stabilita de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice organizatoare a concursului, pe baza propunerilor compartimentelor de specialitate;
f) numele membrilor propusi pentru a face parte din comisia de concurs si din comisia de solutionare a contestatiilor, cu evidentierea functiei publice detinute de fiecare persoana in parte si a compartimentului in care isi desfasoara activitatea;
g) alte mentiuni referitoare la organizarea concursului sau la conditiile de participare la concurs.
(3) Bibliografia cuprinde acte normative, lucrari, articole de specialitate sau surse de informare si documentare expres indicate, cu relevanta pentru functia publica vacanta pentru care se organizeaza concursul. Tematica concursului se stabileste pe baza bibliografiei.
(4) Bibliografia contine, in mod obligatoriu, Legea nr. 188/1999, republicata, si Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata.

Art. 22
(1) In cazul concursului de recrutare pentru care competenta de organizare apartine autoritatilor si institutiilor publice din administratia publica locala in al caror stat de functii se afla functia publica vacanta, acestea au obligatia sa instiinteze Agentia cu cel putin 40 de zile inainte de data organizarii probei scrise a concursului.
(2) Instiintarea prevazuta la alin. (1) trebuie sa cuprinda elementele prevazute la art. 21 alin. (2) lit. a)-d) si f).

Art. 23
Agentia poate acorda:
a) aviz favorabil;
b) aviz favorabil cu observatii, in situatia in care nu sunt indeplinite conditiile legale sau nu sunt respectate principiile care stau la baza organizarii si dezvoltarii carierei, iar efectele nerespectarii acestora pot fi remediate fara a afecta desfasurarea procedurii in conditiile prevazute de lege. In acest caz, autoritatile si institutiile publice au obligatia de a-si insusi observatiile Agentiei;
c) aviz nefavorabil, in situatia in care nu sunt indeplinite conditiile legale sau nu sunt respectate principiile care stau la baza organizarii si dezvoltarii carierei, iar efectele nerespectarii acestora impiedica desfasurarea procedurii in conditiile prevazute de lege. In acest caz autoritatile si institutiile publice au obligatia de a relua procedura privind organizarea concursului, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 24
(1) In situatia concursului de recrutare pentru care competenta de organizare apartine Agentiei sau autoritatilor si institutiilor publice din administratia publica centrala, Agentia emite avizul solicitat in termen de 10 zile lucratoare de la data primirii solicitarii.
(2) In cazul concursului de recrutare pentru care competenta de organizare apartine autoritatilor si institutiilor publice din administratia publica locala in al caror stat de functii se afla functia publica vacanta, daca nu sunt indeplinite conditiile legale sau nu sunt respectate principiile care stau la baza organizarii si dezvoltarii carierei, Agentia dispune amanarea organizarii si desfasurarii concursului, in conditiile prezentei hotarari.

Sectiunea 3 - Constituirea comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor


Art. 25
(1) In vederea organizarii si desfasurarii concursurilor pentru recrutarea functionarilor publici, cu minimum 20 de zile inaintea desfasurarii concursului, se constituie comisii de concurs, respectiv comisii de solutionare a contestatiilor, prin act administrativ al conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare a concursului, in conditiile prezentei hotarari.
(2) Presedintele comisiei de concurs, respectiv al comisiei de solutionare a contestatiilor, se desemneaza din randul membrilor acestora, prin actul administrativ de constituire a comisiilor.
(3) Fiecare comisie de concurs, respectiv comisie de solutionare a contestatiilor, are un secretar numit prin actul prevazut la alin. (1).
(4) Secretarul comisiei de concurs si secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor se asigura, de regula, de catre functionarii publici din cadrul compartimentelor de resurse umane sau de catre functionarii publici cu atributii in acest domeniu, prevazute in fisa postului, din cadrul autoritatii sau institutiei publice organizatoare a concursului.

Art. 26
(1) Pentru concursurile organizate in vederea ocuparii functiilor publice de conducere comisia de concurs si comisia de solutionare a contestatiilor sunt compuse fiecare din cate 5 membri, desemnati dupa cum urmeaza:
a) 3 membri sunt reprezentanti ai autoritatii ori institutiei publice in al carei stat de functii se afla functia publica vacanta pentru care se organizeaza concursul sau, dupa caz, sunt desemnati din institutia publica ierarhic superioara;
b) 2 membri sunt reprezentanti ai Agentiei.
(2) Pentru concursurile organizate in vederea ocuparii functiilor publice de executie comisia de concurs si comisia de solutionare a contestatiilor sunt compuse din cate 3 membri, desemnati dupa cum urmeaza:
a) 2 membri sunt reprezentanti ai autoritatii sau institutiei publice in al carei stat de functii se afla functia publica vacanta pentru care se organizeaza concursul;
b) un membru este reprezentant al Agentiei.

Art. 27
(1) La solicitarea organizatiilor sindicale reprezentative ale functionarilor publici, adresata autoritatii sau institutiei publice organizatoare a concursului, cu avizul Agentiei, un membru al comisiei va fi desemnat din partea acestora.
(2) Solicitarea organizatiilor sindicale reprezentative ale functionarilor publici se depune pana cel tarziu in ultima zi prevazuta pentru depunerea dosarelor de catre candidatii la ocuparea functiei publice vacante pentru care se organizeaza concursul.
(3) Membrul comisiei de concurs sau al comisiei de solutionare a contestatiilor desemnat potrivit alin. (1) il va inlocui pe unul dintre reprezentantii autoritatii ori institutiei publice in al carei stat de functii se afla functia publica vacanta pentru care se organizeaza concursul.
(4) Persoanele desemnate de organizatiile sindicale reprezentative ale functionarilor publici trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 31 alin. (2).

Art. 28
(1) Pentru concursurile organizate de autoritatile si institutiile publice din administratia publica locala si pentru autoritatile si institutiile publice deconcentrate, reprezentantul Agentiei poate fi numit din cadrul institutiei prefectului sau al consiliului judetean din judetul in care isi are sediul institutia publica in al carei stat de functii se afla functia publica vacanta pentru care se organizeaza concursul.
(2) Desemnarea reprezentantilor Agentiei conform alin. (1) se face cu acordul autoritatii publice in care isi desfasoara activitatea functionarul public.
(3) Selectia persoanelor care pot fi desemnate reprezentanti ai Agentiei potrivit alin. (1) se face prin concurs. Modul de organizare si desfasurare a concursului se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei.

Art. 29
In situatia in care in cadrul unei autoritati sau institutii publice constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor nu se poate realiza cu respectarea prevederilor prezentei hotarari din cauza numarului mic de functionari publici, pot fi desemnati membri din cadrul altor autoritati sau institutii publice, la solicitarea autoritatii sau institutiei publice in al carei stat de functii se afla functia publica vacanta pentru care se organizeaza concursul.

Art. 30
(1) Prin exceptie de la prevederile art. 26 alin. (1), in cazul concursurilor organizate in vederea ocuparii functiilor publice de secretar al unitatii administrativ-teritoriale comisia de concurs si comisia de solutionare a contestatiilor se constituie dupa cum urmeaza:
a) 2 membri sunt reprezentanti ai institutiei publice in al carei stat de functii se afla functia publica vacanta pentru care se organizeaza concursul;
b) 2 membri sunt reprezentanti ai Agentiei;
c) un membru este reprezentant al institutiei prefectului din judetul in care se gaseste institutia publica pentru care se organizeaza concursul.
(2) In situatia concursurilor organizate pentru ocuparea functiilor publice de director executiv sau a functiilor publice specifice asimilate acestora din cadrul serviciilor publice deconcentrate ale autoritatilor si institutiilor publice, comisia de concurs si comisia de solutionare a contestatiilor se constituie dupa cum urmeaza:
a) 2 membri desemnati din cadrul autoritatii sau institutiei publice care coordoneaza activitatea serviciului public deconcentrat;
b) 2 membri sunt reprezentanti ai Agentiei;
c) un membru este reprezentantul institutiei prefectului din judetul in care isi are sediul serviciul public deconcentrat, desemnat prin ordin al prefectului.

Art. 31
(1) Pot fi desemnati ca membri in comisiile de concurs sau de solutionare a contestatiilor functionarii publici definitivi.
(2) Pentru a fi desemnati in comisiile de concurs sau de solutionare a contestatiilor, functionarii publici trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa aiba cunostinte aprofundate in unul dintre domeniile functiilor publice pentru care se organizeaza concursul sau cunostinte generale in administratia publica;
b) sa aiba pregatire si/sau experienta in unul dintre domeniile functiilor publice pentru care se organizeaza concursul, managementul resurselor umane sau in administratia publica;
c) sa aiba o probitate morala recunoscuta;
d) sa detina o functie publica cel putin din aceeasi clasa cu functia sau functiile publice vacante pentru ocuparea carora se organizeaza concursul;
e) sa nu se afle in cazurile de incompatibilitate sau conflict de interese prevazute la art. 32 si 33.
(3) Pentru concursurile organizate in vederea ocuparii functiilor publice de conducere, cel putin 2 dintre membrii comisiei de concurs, respectiv ai comisiei de solutionare a contestatiilor trebuie sa fie functionari publici de conducere.
(4) In cazul in care se testeaza abilitati sau competente specifice in domeniul tehnologiei informatiei, limbi straine, limba minoritatilor nationale ori alte competente specifice, cel putin un membru trebuie sa aiba cunostinte sau experienta in aceste domenii. Comisia de concurs sau comisia de solutionare a contestatiilor poate beneficia de consilierea unor experti in domeniul respectiv.

Art. 32
(1) Nu poate fi desemnat membru in comisia de concurs sau in comisia de solutionare a contestatiilor functionarul public care a fost sanctionat disciplinar, iar sanctiunea aplicata nu a fost radiata, conform legii.
(2) Calitatea de membru in comisia de concurs este incompatibila cu calitatea de membru in comisia de solutionare a contestatiilor.

Art. 33
Nu poate fi desemnat membru in comisia de concurs sau in comisia de solutionare a contestatiilor functionarul public care se afla in urmatoarele cazuri de conflict de interese:
a) are relatii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidati sau interesele patrimoniale ale sale ori ale sotului sau sotiei pot afecta impartialitatea si obiectivitatea evaluarii;
b) este sot, sotie, ruda sau afin pana la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidati ori cu un alt membru al comisiei de concurs sau al comisiei de solutionare a contestatiilor;
c) este sau urmeaza a fi, in situatia ocuparii functiei publice de conducere pentru care se organizeaza concursul, direct subordonat ierarhic al oricaruia dintre candidati.

Art. 34
(1) Situatiile de incompatibilitate prevazute la art. 32, precum si situatiile de conflict de interese prevazute la art. 33 se sesizeaza de persoana in cauza, de oricare dintre candidati, de conducatorul autoritatii sau institutiei publice organizatoare a concursului ori de orice alta persoana interesata, in orice moment al organizarii si desfasurarii concursului.
(2) Membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de solutionare a contestatiilor au obligatia sa informeze, in scris, cu celeritate, persoanele care i-au desemnat despre orice conflict de interese care a intervenit sau ar putea interveni. In aceste cazuri, membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de solutionare a contestatiilor au obligatia sa se abtina de la participarea ori luarea vreunei decizii cu privire la concursul in cadrul caruia a intervenit conflictul de interese.
(3) In cazul constatarii existentei unei situatii de incompatibilitate sau conflict de interese, actul de numire a comisiei se modifica in mod corespunzator, in termen de cel mult doua zile de la data constatarii, prin inlocuirea persoanei aflate in respectiva situatie.
(4) In cazul in care situatia de incompatibilitate sau conflictul de interese se constata ulterior desfasurarii uneia dintre probele concursului, rezultatul probei ori probelor desfasurate se recalculeaza prin eliminarea evaluarii membrului aflat in situatie de incompatibilitate sau conflict de interese, sub rezerva asigurarii validitatii evaluarii a cel putin doua treimi din numarul membrilor comisiei de concurs.
(5) In situatia in care nu este asigurata validitatea evaluarii a cel putin doua treimi din numarul membrilor comisiei de concurs, procedura de organizare si desfasurare a concursului se reia.
(6) Membrii comisiei de concurs prezinta, la cererea persoanelor interesate, cazierul administrativ eliberat de Agentie. Cazierul administrativ are o valabilitate de 6 luni, cu exceptia cazurilor in care au existat modificari cu privire la situatia disciplinara.

Art. 35
Neindeplinirea de catre membrii comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor a obligatiei prevazute la art. 34 alin. (2) constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza potrivit legii.

Art. 36
(1) Autoritatile si institutiile publice au obligatia de a asigura perfectionarea functionarilor publici care pot avea calitate de membru in cadrul comisiei de concurs sau al comisiei de solutionare a contestatiilor, precum si a persoanelor cu atributii in asigurarea secretariatului acestor comisii, in domenii specifice recrutarii si selectiei de personal.
(2) Periodic, Agentia poate organiza programe de formare a reprezentantilor prevazuti la art. 28.

Art. 37
(1) In functie de numarul si de specificul functiilor publice vacante pentru care se organizeaza concursul, se pot constitui mai multe comisii de concurs.
(2) In situatia in care o autoritate sau institutie publica organizeaza in aceeasi perioada concurs pentru ocuparea mai multor functii publice similare din punctul de vedere al atributiilor, se poate constitui o singura comisie de concurs, respectiv de solutionare a contestatiilor.

Sectiunea 4 - Publicitatea concursului


Art. 38
Inainte cu cel putin 30 de zile de data stabilita pentru proba scrisa, pe baza avizului sau, dupa caz, cu dovada instiintarii Agentiei, autoritatea ori institutia publica organizatoare a concursului are obligatia asigurarii publicitatii concursului, in conditiile legii.

Art. 39
(1) Anuntul privind concursul se publica de catre autoritatea sau institutia publica organizatoare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, si intr-un cotidian de larga circulatie, cu cel putin 30 de zile inainte de data stabilita pentru proba scrisa.
(2) Cu cel putin 30 de zile inainte de data stabilita pentru proba scrisa, conditiile de participare si conditiile de desfasurare a concursului, bibliografia, tematica si alte date necesare desfasurarii concursului se afiseaza la sediul autoritatii sau institutiei publice organizatoare a concursului. Daca autoritatea sau institutia publica are pagina de internet, afisarea se face si pe aceasta pagina, la sectiunea special creata in acest scop. Informatiile mentionate se mentin la locul de afisare pana la finalizarea concursului.
(3) In situatia in care autoritatile sau institutiile publice considera necesar, pot asigura publicarea anuntului si prin alte forme de publicitate suplimentare.

Sectiunea 5 - Atributiile comisiei de concurs, ale comisiei de solutionare a contestatiilor si ale secretarului


Art. 40
(1) Comisia de concurs are urmatoarele atributii principale:
a) selecteaza dosarele de concurs ale candidatilor;
b) stabileste subiectele pentru proba scrisa;
c) stabileste planul interviului si realizeaza interviul;
d) noteaza pentru fiecare candidat proba scrisa si interviul;
e) transmite secretarului comisiei rezultatele concursului pentru a fi comunicate candidatilor.
(2) Comisia de solutionare a contestatiilor are urmatoarele atributii principale:
a) solutioneaza contestatiile depuse de candidati cu privire la selectia dosarelor si cu privire la notarea probei scrise si a interviului;
b) transmite secretarului comisiei rezultatele contestatiilor pentru a fi comunicate candidatilor.

Art. 41
Secretarul comisiei de concurs si secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor au urmatoarele atributii principale:
a) primesc dosarele de concurs ale candidatilor;
b) convoaca membrii comisiei de concurs, respectiv membrii comisiei de solutionare a contestatiilor;
c) intocmesc, redacteaza si semneaza alaturi de comisia de concurs, respectiv comisia de solutionare a contestatiilor, intreaga documentatie privind activitatea specifica a acesteia;
d) asigura transmiterea rezultatelor concursului, respectiv rezultatelor contestatiei candidatilor;
e) indeplinesc orice sarcini specifice necesare pentru buna desfasurare a concursului.

Art. 42
(1) Pentru participarea la lucrarile comisiei de concurs, precum si la cele ale comisiei de solutionare a contestatiilor, membrii acestora au dreptul la o indemnizatie reprezentand 20% din salariul de baza, stabilit conform legii.
(2) Persoanele care asigura secretariatul comisiilor de concurs si al comisiilor de solutionare a contestatiilor au dreptul la o indemnizatie de 10% din salariul de baza, stabilit conform legii.
(3) In situatia in care se desfasoara numai prima etapa a concursului, respectiv selectia dosarelor, membrii comisiei de concurs si persoanele care asigura secretariatul comisiei au dreptul la plata a jumatate din indemnizatia de concurs stabilita potrivit alin. (1) si (2).
(4) Indemnizatiile stabilite potrivit alin. (1)-(3) se platesc de catre autoritatea sau institutia publica in al carei stat de functii se afla functia publica vacanta pentru care se organizeaza concursul, din bugetul propriu, pe baza actului administrativ de constituire a comisiilor si a procesului-verbal.

Sectiunea 6 - Organizarea concursurilor pentru ocuparea functiilor publice de executie temporar vacante


Art. 43
(1) In situatia organizarii si desfasurarii concursurilor pentru ocuparea functiilor publice de executie temporar vacante, autoritatile si institutiile publice au obligatia sa solicite avizul, respectiv sa instiinteze Agentia cu cel putin 20 de zile inainte de data stabilita pentru proba scrisa.
(2) Agentia emite avizul solicitat potrivit alin. (1) in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii solicitarii.
(3) Comisia de concurs si comisia de solutionare a contestatiilor se constituie inainte cu cel putin 10 zile inainte de data stabilita pentru proba scrisa.
(4) Publicitatea concursului se realizeaza, in conditiile prezentei hotarari, cu cel putin 10 zile inainte de data stabilita pentru proba scrisa.
(5) Prevederile art. 26-42 se aplica in mod corespunzator.


Capitolul III - Desfasurarea concursului de recrutare


Sectiunea 1 - Dispozitii generale privind desfasurarea concursului de recrutare


Art. 44
Desfasurarea concursului de recrutare consta in etapele cuprinse intre prima zi de depunere a dosarelor candidatilor si formularea propunerilor de numire in functiile publice vacante pentru care s-a organizat concursul.

Art. 45
Functiile publice pentru care a fost demarata procedura de desfasurare a concursului de recrutare nu pot fi:
a) transformate din functii publice in functii in regim contractual;
b) transformate in functii publice din alta clasa sau grad profesional ori prin modificarea substantiala a atributiilor;
c) reduse, cu exceptia reorganizarii prin reducerea posturilor din compartimentul in cadrul careia este prevazuta functia publica pentru care au fost demarate procedurile de concurs;
d) ocupate prin transfer.

Art. 46
(1) Concursul de recrutare consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza:
a) selectia dosarelor de inscriere;
b) proba scrisa;
c) interviul.
(2) Se pot prezenta la urmatoarea proba numai candidatii declarati admisi la proba precedenta.

Art. 47
(1) Prin exceptie de la prevederile art. 46 alin. (1), in cazul functiilor publice pentru a caror ocupare este necesara indeplinirea unor conditii specifice care nu pot fi evaluate prin proba scrisa si interviu, se poate organiza o proba suplimentara.
(2) Proba suplimentara prevazuta la alin. (1) se desfasoara dupa selectia dosarelor si se evalueaza cu calificativul "admis" sau "respins". Pot participa la proba scrisa a concursului de recrutare numai candidatii declarati admisi la proba suplimentara.

Art. 48
(1) Etapele concursului de recrutare se evalueaza de fiecare membru al comisiei de concurs, respectiv de fiecare membru al comisiei de solutionare a contestatiilor, independent.
(2) In exercitarea atributiilor prevazute de prezenta hotarare, fiecare membru al comisiei de concurs, respectiv fiecare membru al comisiei de solutionare a contestatiilor are obligatia de a completa fisa individuala prevazuta in anexa nr. 2 A.

Sectiunea 2 - Dosarul de concurs


Art. 49
(1) In vederea participarii la concurs, in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, candidatii depun dosarul de concurs, care va contine in mod obligatoriu:
a) formularul de inscriere prevazut in anexa nr. 3;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
d) copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica.
(2) Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.
(3) Copiile de pe actele prevazute la alin. (1) se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.
(4) Documentul prevazut la alin. (1) lit. e) poate fi inlocuit cu o declaratie pe proprie raspundere. In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la data la care a fost declarat admis in urma selectiei dosarelor, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire.
(5) Formularul de inscriere se pune la dispozitie candidatilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autoritatii sau institutiei publice organizatoare a concursului.

Sectiunea 3 - Selectia dosarelor de concurs


Art. 50
(1) In termen de maximum 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligatia de a selecta dosarele de concurs pe baza indeplinirii conditiilor de participare la concurs.
(2) Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere se afiseaza de catre secretarul comisiei de concurs, cu mentiunea "admis" sau "respins", insotita de motivul respingerii dosarului, la sediul autoritatii ori institutiei publice organizatoare a concursului, in termenul prevazut la alin. (1).
(3) Pana in ultima zi prevazuta pentru selectia dosarelor, membrii comisiei de concurs pot solicita candidatilor informatii sau alte documente relevante, din categoria celor prevazute la art. 49 alin. (1), pentru desfasurarea concursului.

Sectiunea 4 - Proba scrisa a concursului


Art. 51
(1) Proba scrisa consta in redactarea unei lucrari si/sau in rezolvarea unor teste-grila.
(2) Prin proba scrisa se testeaza cunostintele teoretice si abilitatile practice necesare ocuparii functiei publice pentru care se organizeaza concursul. In cadrul probei scrise se testeaza, in mod obligatoriu, inclusiv cunostintele generale ale candidatului in domeniul administratiei publice.

Art. 52
(1) Subiectele pentru proba scrisa se stabilesc pe baza bibliografiei si a tematicii de concurs, astfel incat sa reflecte capacitatea de analiza si sinteza a candidatilor, in concordanta cu nivelul si specificul functiilor publice pentru care se organizeaza concursul.
(2) Pentru candidatii la ocuparea aceleiasi functii publice, subiectele sunt identice in cadrul aceluiasi concurs, cu exceptia cazului in care concursul se desfasoara in mai multe serii.
(3) Comisia de concurs stabileste subiectele si alcatuieste seturile de subiecte pentru proba scrisa, in ziua in care se desfasoara proba scrisa.
(4) Fiecare membru al comisiei de concurs propune cel putin 3 subiecte. Pe baza propunerilor membrilor comisiei de concurs sunt astfel intocmite minimum doua seturi de subiecte care vor fi prezentate candidatilor.
(5) Membrii comisiei de concurs raspund individual pentru asigurarea confidentialitatii subiectelor propuse. Lista subiectelor, pentru fiecare set, se anexeaza la procesul-verbal al concursului, cu mentionarea membrului comisiei de concurs care a propus subiectul.
(6) Seturile de subiecte se semneaza de toti membrii comisiei de concurs si se inchid in plicuri sigilate purtand stampila autoritatii sau a institutiei publice organizatoare a concursului.
(7) Comisia de concurs stabileste punctajul maxim pentru fiecare subiect, care se comunica odata cu subiectele.
(8) In cazul in care proba scrisa consta in rezolvarea unor teste-grila, intrebarile pot fi formulate cu cel mult doua zile inainte de proba scrisa, cu conditia ca numarul acestora sa fie de 3 ori mai mare decat numarul intrebarilor stabilit pentru fiecare test-grila. Intrebarile pentru fiecare test-grila se stabilesc in ziua in care se desfasoara proba scrisa, inainte de inceperea acestei probe, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor alin. (2) si alin. (5)-(7).
(9) In cazul concursurilor organizate pentru ocuparea functiilor publice de conducere, punctajul maxim stabilit pentru testele-grila nu poate depasi 30% din punctajul probei scrise, diferenta de punctaj fiind alocata subiectelor de sinteza sau rezolvarii unor situatii practice.
(10) Pana la ora stabilita pentru terminarea probei scrise a concursului, membrii comisiei de concurs au obligatia de a stabili baremul detaliat de corectare a subiectelor. Acesta se afiseaza la locul desfasurarii concursului anterior corectarii lucrarilor.

Art. 53
(1) Inainte de inceperea probei scrise, la locul desfasurarii acesteia, daca este cazul, se afiseaza repartizarea pe sali a candidatilor.
(2) Inainte de inceperea probei scrise se face apelul nominal al candidatilor, in vederea indeplinirii formalitatilor prealabile, respectiv verificarea identitatii. Verificarea identitatii candidatilor se face numai pe baza buletinului, a cartii de identitate sau a oricarui document care atesta identitatea, potrivit legii. Candidatii care nu sunt prezenti la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identitatii prin prezentarea buletinului, a cartii de identitate sau a oricarui document care sa ateste identitatea sunt considerati absenti.
(3) Dupa verificarea identitatii candidatilor, iesirea din sala a acestora atrage eliminarea din concurs, cu exceptia situatiilor de urgenta in care acestia pot fi insotiti de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele care asigura supravegherea.
(4) Durata probei scrise se stabileste de comisia de concurs in functie de gradul de dificultate si complexitate al subiectelor, dar nu poate depasi 3 ore.
(5) La ora stabilita pentru inceperea probei scrise, comisia de concurs prezinta candidatilor seturile de subiecte si invita un candidat sa extraga un plic cu subiectele de concurs.
(6) Dupa inceperea comunicarii subiectelor este interzis accesul candidatilor care intarzie sau al oricarei persoane, in afara membrilor comisiei de concurs, precum si a persoanelor care asigura secretariatul comisiei de concurs, respectiv supravegherea desfasurarii probei.
(7) In incaperea in care are loc concursul, pe toata perioada derularii acestuia, inclusiv a formalitatilor prealabile si a celor ulterioare finalizarii probei, candidatilor nu le este permisa detinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanta.
(8) Nerespectarea dispozitiilor prevazute la alin. (7) atrage eliminarea candidatului din proba de concurs. Comisia de concurs, constatand incalcarea acestor dispozitii, elimina candidatul din sala, inscrie mentiunea "anulat" pe lucrare si consemneaza cele intamplate in procesul-verbal.
(9) Lucrarile se redacteaza, sub sanctiunea anularii, doar pe seturile de hartie asigurate de autoritatea sau institutia publica organizatoare a concursului, purtand stampila acesteia pe fiecare fila. Prima fila, dupa inscrierea numelui si a prenumelui in coltul din dreapta, se lipeste astfel incat datele inscrise sa nu poata fi identificate si se aplica stampila autoritatii sau institutiei publice organizatoare a concursului, cu exceptia situatiei cand exista un singur candidat pentru functia publica vacanta, caz in care nu mai exista obligatia sigilarii lucrarii.
(10) Candidatul are obligatia de a preda comisiei de concurs lucrarea scrisa, respectiv testul-grila, la finalizarea lucrarii ori la expirarea timpului alocat probei scrise, semnand borderoul special intocmit in acest sens.

Sectiunea 5 - Interviul


Art. 54
In cadrul interviului se testeaza abilitatile, aptitudinile si motivatia candidatilor.

Art. 55
(1) Proba interviului poate fi sustinuta doar de catre acei candidati declarati admisi la proba scrisa.
(2) Interviul se realizeaza conform planului de interviu intocmit de comisia de concurs in ziua desfasurarii acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea planului de interviu sunt:
a) abilitatile de comunicare;
b) capacitatea de analiza si sinteza;
c) abilitatile impuse de functie;
d) motivatia candidatului;
e) comportamentul in situatiile de criza.
(3) Pentru functiile de conducere planul de interviu include si elemente referitoare la:
a) capacitatea de a lua decizii si de a evalua impactul acestora;
b) exercitarea controlului decizional;
c) capacitatea manageriala.

Art. 56
(1) Interviul se sustine, de regula, intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.
(2) Data si ora sustinerii interviului se afiseaza obligatoriu odata cu rezultatele la proba scrisa.
(3) Prin exceptie de la prevederile art. 63, cu acordul tuturor candidatilor sau la cererea scrisa a acestora si cu acordul membrilor comisiei de concurs, presedintele comisiei de concurs poate aproba reducerea termenului prevazut pentru sustinerea interviului, cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
a) toti candidatii au luat cunostinta despre rezultatul probei scrise;
b) niciunul dintre candidati nu intentioneaza contestarea rezultatului obtinut la proba scrisa.

Art. 57
(1) Fiecare membru al comisiei de concurs va adresa intrebari candidatului. Nu se pot adresa intrebari referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicala, religie, etnie, starea materiala, originea sociala sau care pot constitui discriminare pe criterii de sex.
(2) Intrebarile si raspunsurile la interviu se inregistreaza sau se consemneaza in anexa la procesul-verbal intocmit de secretarul comisiei de concurs si se semneaza de membrii acestei comisii si de candidat.
(3) Inregistrarea interviului se pastreaza, in conditiile legii, timp de minimum un an de la data afisarii rezultatelor finale ale concursului.

Sectiunea 6 - Notarea probelor si comunicarea rezultatelor


Art. 58
Pentru probele concursului punctajele se stabilesc dupa cum urmeaza:
a) pentru proba scrisa punctajul este de maximum 100 de puncte;
b) pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte.

Art. 59
(1) Anterior inceperii corectarii lucrarilor la proba scrisa, fiecare lucrare va fi numerotata, cu exceptia cazului in care exista un singur candidat pentru ocuparea functiei publice vacante.
(2) Notarea probei scrise sau a interviului se face, de regula, in termen de maximum 72 de ore de la finalizarea fiecarei probe.
(3) Lucrarile de la proba scrisa, cu exceptia cazului in care exista un singur candidat pentru ocuparea functiei publice vacante, se corecteaza sigilate.
(4) Punctajele se acorda de catre fiecare membru al comisiei de concurs in parte, pentru fiecare lucrare scrisa, si se noteaza in borderoul de notare. Acordarea punctajului pentru proba scrisa se face pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.
(5) Lucrarile care prezinta insemnari in scopul identificarii candidatilor se anuleaza si nu se mai corecteaza. Mentiunea "anulat" se inscrie atat pe lucrare, cat si pe borderoul de notare si pe centralizatorul nominal, consemnandu-se aceasta in procesulverbal.
(6) In situatia in care pentru o lucrare se inregistreaza diferente mai mari de 10 puncte intre punctajele acordate de membrii comisiei de concurs, lucrarea se recorecteaza de catre toti membrii acesteia. Procedura recorectarii se reia ori de cate ori se constata ca exista diferente mai mari de 10 puncte intre punctajele acordate de membrii comisiei de concurs.
(7) Se interzice desigilarea lucrarilor anterior recorectarii in conditiile prevazute la alin. (6).

Art. 60
(1) Lucrarile scrise, dupa acordarea notelor finale cu respectarea prevederilor art. 59, se desigileaza.
(2) Punctajele obtinute de fiecare dintre candidati si mentiunea "admis" ori "respins" se afiseaza la sediul autoritatii sau institutiei organizatoare a concursului, in termenul prevazut la art. 59 alin. (2), astfel incat sa se asigure ramanerea a cel putin 48 de ore pana la sustinerea urmatoarei probe, pentru depunerea si solutionarea unor eventuale contestatii.
(3) Sunt declarati admisi la proba scrisa candidatii care au obtinut:
a) minimum 50 de puncte, in cazul concursurilor organizate pentru ocuparea functiilor publice de executie;
b) minimum 70 de puncte, in cazul concursurilor organizate pentru ocuparea functiilor publice de conducere.

Art. 61
(1) Interviul se noteaza pe baza criteriilor prevazute la art. 55 alin. (2) si (3) si a punctajelor maxime stabilite de comisia de concurs pentru aceste criterii prin planul de interviu.
(2) Membrii comisiei de concurs acorda, individual, punctaje pentru fiecare dintre criteriile prevazute la art. 55 alin. (2) si (3). Punctajele se acorda de catre fiecare membru al comisiei de concurs in parte, pentru fiecare candidat, si se noteaza in borderoul de notare.
(3) Punctajul final la interviu al fiecarui candidat se stabileste cu respectarea prevederilor art. 59 alin. (4) si (6).
(4) Punctajele obtinute de fiecare dintre candidati si mentiunea "admis" ori "respins" se afiseaza la sediul autoritatii sau institutiei organizatoare a concursului, in termenul prevazut la art. 59 alin. (2).
(5) Sunt declarati admisi la interviu candidatii care au obtinut:
a) minimum 50 de puncte, in cazul concursurilor organizate pentru ocuparea functiilor publice de executie;
b) minimum 70 de puncte, in cazul concursurilor organizate pentru ocuparea functiilor publice de conducere.

Art. 62
(1) Punctajul final se calculeaza prin insumarea punctajelor obtinute la proba scrisa si interviu.
(2) Punctajele finale ale concursului, in ordine descrescatoare, vor fi inscrise intr-un centralizator nominal, in care se va mentiona pentru fiecare candidat punctajul obtinut la fiecare dintre probele concursului. Centralizatorul nominal se semneaza pe fiecare pagina de fiecare dintre membrii comisiei de concurs.
(3) Comunicarea rezultatelor la fiecare proba a concursului, inclusiv a rezultatelor finale ale concursului, se face prin mentionarea punctajului final al fiecarui candidat si a sintagmei "admis" sau "respins", prin afisare la locul desfasurarii concursului. Comunicarea rezultatelor finale se face in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data sustinerii ultimei probe.
(4) Se considera admis la concursul pentru ocuparea unei functii publice vacante candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj dintre candidatii care au concurat pentru aceeasi functie publica, cu conditia ca acestia sa fi obtinut punctajul minim necesar, potrivit prevederilor prezentei hotarari.
(5) La punctaje egale are prioritate candidatul care a obtinut punctajul cel mai mare la proba scrisa, iar daca egalitatea se mentine, candidatii aflati in aceasta situatie vor fi invitati la un nou interviu in urma caruia comisia de concurs va decide asupra candidatului castigator, cu respectarea termenului prevazut la alin. (3).

Sectiunea 7 - Solutionarea contestatiilor


Art. 63
Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, proba scrisa sau interviu, candidatii nemultumiti pot face contestatie, in termen de cel mult 24 de ore de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, respectiv de la data afisarii rezultatului probei scrise ori a interviului, la sediul autoritatii sau institutiei publice organizatoare a concursului, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

Art. 64
(1) In situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul selectiei dosarelor, comisia de solutionare a contestatiilor va verifica indeplinirea de catre candidatul contestatar a conditiilor pentru participare la concurs in termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.
(2) In situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul probei scrise sau a interviului comisia de solutionare a contestatiilor va analiza lucrarea sau consemnarea raspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar in termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.

Art. 65
Comisia de solutionare a contestatiilor admite contestatia modificand punctajul final acordat de comisia de concurs in situatia in care:
a) candidatul indeplineste conditiile pentru a participa la concurs, in situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul selectiei dosarelor;
b) constata ca punctajele nu au fost acordate potrivit baremului si raspunsurilor din lucrarea scrisa sau punctajele de la interviu nu au fost acordate potrivit planului de interviu, intrebarilor formulate si raspunsurilor candidatilor in cadrul interviului;
c) constata ca exista o diferenta mai mare de 10 puncte la proba scrisa intre punctajele acordate de comisia de concurs si comisia de solutionare a contestatiilor;
d) ca urmare a recorectarii lucrarii de la proba scrisa, respectiv a analizarii consemnarii raspunsurilor la interviu, candidatul declarat initial "respins" obtine cel putin punctajul minim pentru promovarea probei scrise sau a interviului.

Art. 66
Contestatia va fi respinsa in urmatoarele situatii:
a) candidatul nu indeplineste conditiile pentru a participa la concurs;
b) punctajele au fost acordate potrivit baremului si raspunsurilor din lucrarea scrisa sau punctajele de la interviu au fost acordate potrivit planului de interviu, intrebarilor formulate si raspunsurilor candidatilor in cadrul interviului;
c) intre punctajul acordat de comisia de concurs si cel acordat de comisia de solutionare a contestatiilor nu este o diferenta mai mare de 10 puncte/proba.

Art. 67
Comunicarea rezultatelor la contestatiile depuse se face prin afisare la sediul autoritatii sau institutiei organizatoare a concursului, imediat dupa solutionarea contestatiilor.

Art. 68
In cazul respingerii contestatiei candidatul se poate adresa instantei de contencios administrativ, in conditiile legii.

Art. 69
La finalizarea concursului se intocmeste un raport final al concursului, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2 B, care sa contina modul de desfasurare a concursului si rezultatele obtinute de candidati, semnat de membrii comisiei de concurs si de secretarul acesteia, la care se anexeaza fisele individuale ale tuturor membrilor comisiei.

Art. 70
(1) Autoritatea sau institutia publica organizatoare a concursului pune la dispozitie candidatilor interesati, la solicitarea acestora, documentele elaborate de comisia de concurs, respectiv de comisia de solutionare a contestatiilor, care sunt informatii de interes public, cu respectarea confidentialitatii datelor cu caracter personal, potrivit legii.
(2) Se excepteaza de la prevederile alin. (1) documentele elaborate de comisia de concurs, respectiv de comisia de solutionare a contestatiilor, care contin date cu caracter personal ale candidatilor, potrivit legii.
(3) Orice candidat isi poate consulta, la solicitarea sa, lucrarea scrisa individuala redactata in cadrul probei scrise a concursului, dupa corectarea si notarea acesteia.

Art. 71
Concursurile pentru ocuparea functiilor publice din cadrul autoritatilor si institutiilor publice, organizate cu nerespectarea prevederilor prezentei hotarari, sunt nule de drept. Nulitatea se constata de instanta de contencios administrativ.

Sectiunea 8 - Desfasurarea concursului pentru ocuparea functiilor publice de executie temporar vacante


Art. 72
(1) La concursurile pentru ocuparea functiilor publice de executie temporar vacante dosarele de concurs se depun in maximum 8 zile de la data publicarii anuntului.
(2) La concursurile pentru ocuparea functiilor publice de executie temporar vacante comisia de concurs are obligatia de a selecta dosarele de concurs pe baza indeplinirii conditiilor de participare la concurs, in termen de 24 de ore de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor.
(3) Dispozitiile art. 44-71 se aplica in mod corespunzator.


Capitolul IV - Suspendarea si amanarea concursului de recrutare


Art. 73
(1) In cazul in care, de la data anuntarii concursului si pana la afisarea rezultatelor finale ale acestuia, conducatorul autoritatii ori institutiei publice in al carei stat de functii se gaseste functia publica pentru care se organizeaza concursul sau Agentia este sesizat(a) cu privire la nerespectarea prevederilor legale privind organizarea si desfasurarea concursului, se va proceda la verificarea celor sesizate cu celeritate. In cazul in care se constata ca nu au fost respectate prevederile legale sau cand aspectele sesizate nu pot fi cercetate cu incadrarea in termenele procedurale prevazute de lege, desfasurarea concursului va fi suspendata.
(2) Suspendarea se dispune de catre Agentie, dupa o verificare prealabila, in regim de urgenta, a situatiei in fapt sesizate, daca se constata existenta unor deficiente in respectarea prevederilor legale.
(3) Sesizarea poate fi facuta de catre membrii comisiei de concurs ori ai comisiei de solutionare a contestatiilor, de catre oricare dintre candidati sau de catre orice persoana interesata.
(4) In cazul in care sesizarea se adreseaza conducatorului autoritatii sau institutiei publice in al carei stat de functii se gaseste functia publica pentru care se organizeaza concursul, acesta are obligatia de a o transmite Agentiei in regim de urgenta.
(5) In situatia in care, in urma verificarii realizate potrivit alin. (1), se constata ca sunt respectate prevederile legale privind organizarea si desfasurarea concursului, acesta se desfasoara in continuare.
(6) In situatia prevazuta la alin. (2), procedura de organizare a concursului va fi reluata in conditiile legii.

Art. 74
(1) In cazul in care, din motive obiective, nu se pot respecta data si ora desfasurarii concursului:
a) concursul se amana pentru o perioada de maximum 15 zile calendaristice;
b) se reia procedura de organizare si desfasurare a acestuia daca amanarea nu poate fi dispusa conform lit. a).
(2) In situatia constatarii necesitatii amanarii concursului, autoritatea sau institutia publica organizatoare a concursului are obligatia:
a) comunicarii noii date de desfasurare a concursului Agentiei;
b) anuntarii prin aceleasi mijloace de informare prevazute la art. 39 a modificarilor intervenite in desfasurarea concursului;
c) informarii candidatilor ale caror dosare au fost inregistrate, daca este cazul, prin orice mijloc de informare care poate fi dovedit.
(3) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. a), amanarea poate fi dispusa de catre autoritatea sau institutia publica organizatoare a concursului, cu avizul ori, pentru administratia publica locala pentru care legea nu prevede obligativitatea solicitarii avizului pentru organizarea si desfasurarea concursurilor, cu instiintarea Agentiei.

Art. 75
Candidaturile inregistrate la concursul a carui procedura a fost suspendata sau amanata in conditiile art. 74 alin. (1) lit. b) se considera valide daca persoanele care au depus dosarele de concurs completeaza si depun un formular de inscriere in noul termen.


Titlul III - Dezvoltarea carierei functionarilor publiciCapitolul I - Numirea functionarilor publici


Art. 76
(1) Candidatul declarat admis la concursul de recrutare este numit, potrivit legii, in functia publica pentru care a candidat.
(2) In termen de 15 zile de la data afisarii rezultatelor finale ale concursului compartimentul de resurse umane, respectiv Agentia, in situatia concursurilor pentru care competenta de organizare apartine acesteia, are obligatia de a emite propunerea de numire a candidatului declarat admis. Propunerea de numire se comunica in copie, in mod corespunzator, candidatului declarat admis personal, pe baza de semnatura, prin scrisoare recomandata sau scrisoare cu confirmare de primire.

Art. 77
(1) Emiterea actului administrativ de numire se face in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la data comunicarii propunerii de numire in conditiile art. 76.
(2) Fisa postului aferenta functiei publice se anexeaza la actul administrativ de numire, iar o copie a acestuia se inmaneaza functionarului public.

Art. 78
Prin exceptie de la prevederile art. 77, la solicitarea scrisa si motivata a candidatului declarat admis, depusa in termenul prevazut la art. 76 alin. (2), conducatorul autoritatii sau institutiei publice poate prelungi termenul stabilit pentru emiterea actului administrativ de numire la cel mult 31 de zile de la data comunicarii propunerii de numire in conditiile art. 76 alin. (2).


Capitolul II - Perioada de stagiu a functionarilor publici debutanti


Sectiunea 1 - Organizarea perioadei de stagiu a functionarilor publici debutanti


Art. 79
(1) Perioada de stagiu este etapa din cariera functionarului public cuprinsa intre data numirii ca functionar public debutant, in urma promovarii concursului de recrutare, si data numirii ca functionar public definitiv.
(2) Perioada de stagiu are ca scop confirmarea aptitudinilor profesionale ale functionarilor publici debutanti in indeplinirea atributiilor si responsabilitatilor unei functii publice, formarea lor practica, insusirea specificului activitatii autoritatii sau institutiei publice in cadrul careia isi desfasoara activitatea, precum si a exigentelor administratiei publice.
(3) Parcurgerea perioadei de stagiu este obligatorie, cu exceptia situatiilor prevazute de lege.

Art. 80
Perioada de stagiu este de 12 luni pentru functionarii publici din clasa I, 8 luni pentru cei din clasa a II-a si 6 luni pentru cei din clasa a III-a, calculata de la data numirii ca functionari publici debutanti.

Art. 81
(1) Perioada de stagiu se intrerupe in situatia suspendarii raportului de serviciu al functionarului public debutant, in conditiile legii.
(2) Durata suspendarii raportului de serviciu nu se ia in considerare la calculul perioadei de stagiu. Dupa incetarea motivelor care au determinat intreruperea perioadei de stagiu, functionarul public debutant isi continua activitatea pana la acoperirea integrala a duratei prevazute la art. 80.

Art. 82
(1) Perioada de stagiu se desfasoara pe baza unui program aprobat de conducatorul autoritatii sau institutiei publice, la propunerea conducatorului compartimentului in care urmeaza sa isi desfasoare activitatea functionarul public debutant si al compartimentului de resurse umane.
(2) Prin programul de desfasurare a perioadei de stagiu se stabilesc urmatoarele:
a) alocarea a doua ore zilnic din timpul normal de lucru studiului individual sau programelor de formare la care trebuie sa participe functionarul public debutant, in conditiile legii;
b) planificarea activitatilor ce urmeaza sa fie desfasurate, in functie de nivelul cunostintelor teoretice si al deprinderilor practice dobandite pe parcursul perioadei de stagiu.
(3) In scopul cunoasterii specificului activitatii autoritatii sau institutiei publice, functionarului public debutant i se va asigura posibilitatea de a asista la indeplinirea atributiilor de serviciu de catre functionarii publici definitivi din cadrul altor compartimente. Aceasta activitate se va desfasura in coordonarea functionarului public sub a carui indrumare isi desfasoara activitatea si nu poate depasi un sfert din durata perioadei de stagiu.

Art. 83
(1) Pe parcursul perioadei de stagiu, activitatea functionarului public debutant se desfasoara sub indrumarea unui functionar public definitiv, de regula din cadrul aceluiasi compartiment, denumit in continuare indrumator.
(2) Persoana desemnata ca indrumator trebuie sa cunoasca legislatia potrivit careia isi desfasoara activitatea autoritatea sau institutia publica respectiva, precum si activitatile desfasurate in cadrul compartimentului in care este numit functionarul public debutant.
(3) Indrumatorul este numit de conducatorul autoritatii sau institutiei publice, de regula, la propunerea conducatorului compartimentului in care isi desfasoara activitatea functionarul public debutant.

Art. 84
Nu poate avea calitatea de indrumator functionarul public care:
a) a fost sanctionat disciplinar cu una dintre sanctiunile prevazute la art. 77 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, republicata, iar sanctiunea disciplinara nu a fost radiata, in conditiile legii;
b) este sot, sotie, afin ori ruda pana la gradul al IV-lea inclusiv cu functionarul public debutant.

Art. 85
Indrumatorul are urmatoarele atributii:
a) coordoneaza activitatea functionarului public debutant pe parcursul perioadei de stagiu;
b) sprijina functionarul public debutant in identificarea celor mai bune modalitati de rezolvare a lucrarilor repartizate acestuia;
c) supravegheaza modul de indeplinire a atributiilor de serviciu de catre functionarul public debutant;
d) propune conducatorului compartimentului cursurile de perfectionare profesionala la care trebuie sa participe functionarul public debutant;
e) intocmeste un referat in vederea evaluarii functionarului public debutant, la finalizarea perioadei de stagiu.

Sectiunea 2 - Evaluarea functionarilor publici debutanti


Art. 86
(1) Evaluarea activitatii functionarului public debutant se face in termen de 5 zile lucratoare de la terminarea perioadei de stagiu, de regula, de catre conducatorul compartimentului in care isi desfasoara activitatea, denumit in continuare evaluator.
(2) In mod exceptional, in cazul autoritatilor sau institutiilor publice a caror structura nu este detaliata pe compartimente ori in cadrul carora nu exista un functionar public de conducere care sa coordoneze compartimentul, evaluator este un functionar public de conducere, desemnat de conducatorul autoritatii sau institutiei publice.
(3) Evaluatorul desemnat in conditiile alin. (2) nu poate avea si calitatea de indrumator.

Art. 87
(1) Evaluarea activitatii functionarului public debutant consta in aprecierea nivelului cunostintelor teoretice si a deprinderilor practice dobandite, necesare indeplinirii atributiilor aferente unei functii publice, a cunoasterii specificului activitatii autoritatii sau institutiei publice si a exigentelor administratiei publice.
(2) Evaluarea activitatii functionarilor publici debutanti se face pe baza:
a) raportului de stagiu intocmit de functionarul public debutant;
b) referatului intocmit de indrumator;
c) interviului de evaluare cu functionarul public debutant.

Art. 88
(1) Modelul raportului de evaluare a perioadei de stagiu a functionarului public debutant este prevazut in anexa nr. 4 A.
(2) Pentru completarea raportului de evaluare a perioadei de stagiu, evaluatorul:
a) analizeaza referatul intocmit de indrumator si raportul de stagiu completat de functionarul public debutant;
b) noteaza criteriile de evaluare in functie de gradul de indeplinire a atributiilor de serviciu;
c) stabileste calificativul de evaluare;
d) face propuneri cu privire la numirea intr-o functie publica definitiva sau eliberarea din functia publica.

Art. 89
(1) La terminarea perioadei de stagiu functionarul public debutant completeaza raportul de stagiu, al carui model este prevazut in anexa nr. 4 B.
(2) Raportul de stagiu cuprinde descrierea activitatii desfasurate de functionarul public debutant pe parcursul perioadei de stagiu, prin prezentarea atributiilor de serviciu, a modalitatilor de indeplinire a acestora, precum si eventualele dificultati intampinate.
(3) Raportul de stagiu se inainteaza de catre functionarul public debutant evaluatorului.

Art. 90
(1) Referatul indrumatorului prevazut la art. 87 alin. (2) lit. b), al carui model este prevazut in anexa nr. 4C, se intocmeste cu 5 zile lucratoare inainte de terminarea perioadei de stagiu si cuprinde urmatoarele elemente:
a) descrierea activitatii desfasurate de functionarul public debutant;
b) aptitudinile pe care le-a dovedit functionarul public debutant in modul de indeplinire a atributiilor de serviciu;
c) conduita functionarului public debutant in timpul serviciului;
d) concluzii privind desfasurarea perioadei de stagiu si recomandari privind definitivarea acesteia.
(2) Referatul prevazut la art. 87 alin. (2) lit. b) se inainteaza conducatorului compartimentului in care isi desfasoara activitatea functionarul public debutant.

Art. 91
(1) In cazul modificarii, suspendarii sau incetarii raportului de serviciu al indrumatorului, acesta intocmeste referatul pentru perioada de stagiu parcursa de functionarul public debutant pana in acel moment.
(2) In situatia prevazuta la alin. (1) conducatorul autoritatii sau institutiei publice numeste, de regula la propunerea conducatorului compartimentului in care isi desfasoara activitatea functionarul public debutant, un alt functionar public definitiv, in calitate de indrumator, pentru perioada de stagiu ramasa neefectuata.
(3) Referatul intocmit in conditiile prevazute la alin. (1) se inainteaza conducatorului compartimentului in care isi desfasoara activitatea functionarul public debutant si este avut in vedere la evaluarea acestuia la terminarea perioadei de stagiu.

Art. 92
Prevederile art. 91 se aplica in mod corespunzator in situatia sanctionarii disciplinare a indrumatorului cu una dintre sanctiunile prevazute la art. 77 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, republicata.

Art. 93
(1) Interviul de evaluare cu functionarul public debutant se sustine cu evaluatorul anterior finalizarii raportului de evaluare.
(2) Interviul reprezinta un schimb de informatii care are loc intre evaluator si functionarul public debutant, in cadrul caruia:
a) se aduc la cunostinta functionarului public evaluat consemnarile facute de evaluator in raportul de evaluare;
b) se semneaza si se dateaza raportul de evaluare de catre evaluator si de functionarul public evaluat.
(3) In cazul in care intre functionarul public debutant evaluat si evaluator exista diferente de opinie asupra consemnarilor facute, comentariile functionarului public se consemneaza in raportul de evaluare. Evaluatorul poate modifica raportul de evaluare daca se ajunge la un punct de vedere comun.

Art. 94
Criteriile de evaluare a activitatii functionarului public debutant sunt:
a) gradul de cunoastere a reglementarilor specifice domeniului de activitate;
b) gradul de cunoastere a specificului si a principiilor care guverneaza administratia publica si a raporturilor administrative din cadrul autoritatii sau institutiei publice;
c) capacitatea de indeplinire a atributiilor;
d) gradul de adaptabilitate si flexibilitate in indeplinirea atributiilor;
e) aptitudinea de a distinge corect intre caracteristicile diverselor optiuni in indeplinirea atributiilor de serviciu si de a identifica cea mai buna varianta de actiune;
f) capacitatea de transmitere a ideilor, in scris si verbal, fluenta in scris, incluzand capacitatea de a scrie clar si concis;
g) capacitatea de a lucra in echipa, respectiv capacitatea de a se integra intr-o echipa, de a-si aduce contributia prin participare efectiva, de a sprijini activitatea echipei in realizarea obiectivelor acesteia.

Art. 95
In raport cu specificul activitatii autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea, pentru evaluarea functionarului public debutant, superiorul ierarhic al acestuia poate utiliza criterii de evaluare suplimentare. In acest caz, criteriile de evaluare se aduc la cunostinta functionarului public debutant la inceputul perioadei de stagiu, sub sanctiunea imposibilitatii utilizarii acestora.

Art. 96
(1) Nota exprima aprecierea indeplinirii fiecarui criteriu de evaluare in realizarea atributiilor de serviciu. Notarea criteriilor de evaluare si stabilirea calificativului de evaluare se fac astfel:
a) fiecare criteriu de evaluare se noteaza de la 1 la 5, nota 1 fiind cea mai mica, iar nota 5 fiind cea mai mare;
b) se face media aritmetica a notelor acordate pentru fiecare criteriu de evaluare si se obtine o nota finala;
c) calificativul de evaluare se acorda in functie de nota finala obtinuta, dupa cum urmeaza: intre 1,00-3,00 se acorda calificativul "necorespunzator", iar intre 3,01-5,00 se acorda calificativul "corespunzator".
(2) Semnificatia calificativelor de evaluare este urmatoarea:
a) "necorespunzator" - functionarul public debutant nu a facut dovada cunostintelor teoretice si a deprinderilor practice necesare exercitarii functiei publice;
b) "corespunzator" - functionarul public debutant a facut dovada ca detine cunostintele teoretice si deprinderile practice necesare exercitarii functiei publice.

Art. 97
Evaluatorul formuleaza in raportul de evaluare a perioadei de stagiu:
a) propunerea privind numirea functionarului public debutant intr-o functie publica definitiva, in situatia in care calificativul de evaluare este "corespunzator";
b) propunerea de eliberare din functie, in conditiile legii, in situatia in care functionarul public debutant a obtinut calificativul "necorespunzator".

Art. 98
(1) Raportul de evaluare a perioadei de stagiu se aduce la cunostinta functionarului public debutant in termen de 3 zile lucratoare de la completare.
(2) Functionarul public debutant nemultumit de rezultatul evaluarii poate contesta calificativul de evaluare, in termen de 5 zile lucratoare de la data luarii la cunostinta, la functionarul public ierarhic superior evaluatorului. In situatia prevazuta la art. 86 alin. (2) contestatia se depune la conducatorul autoritatii sau institutiei publice.

Art. 99
(1) Functionarul public ierarhic superior evaluatorului ori, dupa caz, conducatorul autoritatii sau institutiei publice analizeaza raportul de evaluare a perioadei de stagiu, referatul intocmit de indrumator si raportul de stagiu redactat de functionarul public debutant.
(2) Raportul de evaluare a perioadei de stagiu poate fi modificat conform deciziei motivate a superiorului ierarhic al functionarului public debutant ori, dupa caz, a conducatorului autoritatii sau institutiei publice, in situatia in care constata ca aprecierile consemnate nu corespund realitatii.
(3) Raportul de evaluare a perioadei de stagiu, modificat in conditiile prevazute la alin. (2), este adus la cunostinta functionarului public debutant in termen de 3 zile lucratoare de la depunerea contestatiei.

Art. 100
Functionarul public debutant nemultumit de rezultatul contestatiei se poate adresa instantei de contencios administrativ, in conditiile legii.

Art. 101
(1) Functionarii publici debutanti care au obtinut la evaluarea activitatii calificativul "corespunzator" vor fi numiti, prin transformarea postului, functionari publici definitivi intr-o functie publica de executie din clasa corespunzatoare studiilor absolvite, in gradul profesional "asistent", la data expirarii termenului prevazut la art. 98 alin. (1) sau, in situatia in care, in conditiile art. 98 alin. (2), functionarul public debutant care a obtinut calificativul "necorespunzator" formuleaza o contestatie, la data rezolvarii favorabile a acesteia.
(2) In situatia in care functionarii publici debutanti au obtinut la evaluarea activitatii calificativul "necorespunzator", conducatorul autoritatii sau institutiei publice va dispune prin act administrativ eliberarea din functie, in conditiile legii.

Sectiunea 3 - Reguli specifice aplicabile functionarilor publici debutanti


Art. 102
Functionarul public debutant are drepturile si indatoririle prevazute de Legea nr. 188/1999, republicata, precum si unele drepturi si indatoriri specifice statutului sau, in conditiile prezentei hotarari.

Art. 103
Functionarul public debutant are urmatoarele drepturi specifice:
a) sa fie sprijinit si indrumat in indeplinirea atributiilor de serviciu pe parcursul perioadei de stagiu;
b) sa i se stabileasca atributii de serviciu al caror nivel de dificultate si complexitate sa creasca gradual pe parcursul perioadei de stagiu;
c) sa i se asigure timpul necesar pregatirii individuale, in scopul dobandirii cunostintelor teoretice si a deprinderilor practice necesare exercitarii unei functii publice, si sa participe la formele de pregatire profesionala organizate pentru functionarii publici debutanti;
d) sa i se asigure, prin grija autoritatii sau institutiei publice, accesul la sursele de informare utile perfectionarii sale;
e) sa participe la formele de pregatire organizate pentru functionarii publici debutanti.

Art. 104
Functionarul public debutant are urmatoarele indatoriri specifice:
a) sa isi perfectioneze pregatirea profesionala teoretica si sa isi insuseasca deprinderile practice necesare exercitarii unei functii publice;
b) sa il consulte pe indrumator pentru realizarea lucrarilor repartizate de conducatorul compartimentului;
c) sa participe la manifestari stiintifice si profesionale, in vederea completarii pregatirii profesionale;
d) sa participe la formele de pregatire organizate pentru functionarii publici debutanti;
e) sa isi organizeze o evidenta proprie a pregatirii profesionale pe care o efectueaza potrivit prevederilor prezentei hotarari.

Art. 105
(1) Pe parcursul perioadei de stagiu, raportul de serviciu al functionarului public debutant poate fi modificat doar prin transfer in interes public sau prin mutare in cadrul altui compartiment ori altei structuri fara personalitate juridica a autoritatii sau institutiei publice, in conditiile legii.
(2) In cazul in care raportul de serviciu al functionarului public debutant se modifica prin transfer in interes public, acesta va fi evaluat pentru perioada lucrata pana la data transferului potrivit prevederilor art. 86-101.
(3) In cazul in care raportul de serviciu al unui functionar public debutant se modifica prin mutare in cadrul altui compartiment din cadrul autoritatii sau institutiei publice, acesta va fi evaluat in cadrul compartimentului din care se muta, urmand ca in cadrul noului compartiment sa ii fie intocmit un nou program si sa fie desemnat un nou indrumator pentru perioada de stagiu ramasa de efectuat.
(4) Functionarul public debutant poate fi sanctionat potrivit dispozitiilor Legii nr. 188/1999, republicata.
(5) Pentru stabilirea sanctiunii disciplinare aplicabile functionarului public debutant, comisia de disciplina il va audia in mod obligatoriu si pe indrumator.


Capitolul III - Evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici


Art. 106
In scopul formarii unui corp profesionist de functionari publici, evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici stabileste cadrul general pentru:
a) corelarea obiectiva dintre activitatea functionarului public si cerintele functiei publice;
b) aprecierea obiectiva a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici, prin compararea gradului de indeplinire a obiectivelor individuale stabilite cu rezultatele obtinute in mod efectiv;
c) asigurarea unui sistem motivational, prin recompensarea functionarilor publici care au obtinut rezultate deosebite, astfel incat sa fie determinata cresterea performantelor profesionale individuale;
d) identificarea necesitatilor de instruire a functionarilor publici, pentru imbunatatirea rezultatelor activitatii desfasurate in scopul indeplinirii obiectivelor stabilite.

Art. 107
(1) Evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarului public se realizeaza de catre evaluator.
(2) In sensul prezentei hotarari, are calitatea de evaluator:
a) functionarul public de conducere care coordoneaza compartimentul in cadrul caruia isi desfasoara activitatea functionarul public de executie sau care coordoneaza activitatea acestuia;
b) functionarul public de conducere ierarhic superior potrivit structurii organizatorice a autoritatii sau institutiei publice, pentru functionarul public de conducere;
c) inaltul functionar public, pentru functionarii publici de conducere din subordine sau pentru functionarii publici de executie, atunci cand acestia isi desfasoara activitatea in cadrul unor compartimente care nu sunt coordonate de un functionar public de conducere, cu exceptia cazului in care exista un raport direct de subordonare cu demnitarul;
d) primarul, pe baza propunerii consiliului local, pentru secretarul comunei, orasului si al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor;
e) demnitarul, pentru functionarii publici care sunt in subordinea directa a acestuia.

Art. 108
(1) Perioada evaluata este cuprinsa intre 1 ianuarie si 31 decembrie din anul pentru care se face evaluarea.
(2) Perioada de evaluare este cuprinsa intre 1 si 31 ianuarie din anul urmator perioadei evaluate.
(3) In mod exceptional, evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici se face si in cursul perioadei evaluate, in urmatoarele cazuri:
a) atunci cand pe parcursul perioadei evaluate raportul de serviciu al functionarului public evaluat inceteaza, se suspenda sau se modifica, in conditiile legii. In acest caz functionarul public va fi evaluat pentru perioada de pana la incetarea, suspendarea sau modificarea raporturilor de serviciu. La obtinerea calificativului anual va fi avut in vedere, in functie de specificul atributiilor prevazute in fisa postului, si calificativul obtinut inainte de suspendarea sau modificarea raporturilor de serviciu;
b) atunci cand pe parcursul perioadei evaluate raportul de serviciu sau, dupa caz, raportul de munca al evaluatorului inceteaza, se suspenda sau se modifica, in conditiile legii. In acest caz evaluatorul are obligatia ca, inainte de incetarea, suspendarea sau modificarea raporturilor de serviciu sau raporturilor de munca ori, dupa caz, intr-o perioada de cel mult 15 zile calendaristice de la incetarea sau modificarea raporturilor de serviciu sau raporturilor de munca, sa realizeze evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici din subordine. Calificativul acordat se va lua in considerare la evaluarea anuala a performantelor profesionale individuale ale acestora;
c) atunci cand pe parcursul perioadei evaluate functionarul public dobandeste o diploma de studii de nivel superior si urmeaza sa fie promovat, in conditiile legii, intr-o functie publica corespunzatoare studiilor absolvite;
d) atunci cand pe parcursul perioadei evaluate functionarul public este promovat in grad profesional.
(4) Evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici se face cu respectarea regimului juridic al conflictului de interese privind functionarii publici.
(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (3) lit. a) si b), evaluarea functionarilor publici nu va fi facuta in urmatoarele situatii:
a) delegarea functionarului public;
b) suspendarea raporturilor de serviciu ale functionarului public in conditiile art. 94 alin. (1) lit. f), h), i) si k) din Legea nr. 188/1999, republicata;
c) incetarea raporturilor de serviciu ale functionarului public in conditiile art. 98 alin. (1) lit. a) si b) din Legea nr. 188/1999, republicata.

Art. 109
Evaluarea functionarilor publici are urmatoarele componente:
a) evaluarea gradului si modului de atingere a obiectivelor individuale;
b) evaluarea gradului de indeplinire a criteriilor de performanta.

Art. 110
(1) Persoanele care au calitatea de evaluator potrivit art. 107 alin. (2) au obligatia de a stabili obiective individuale pentru functionarii publici prin raportare la functia publica detinuta, gradul profesional al acesteia, cunostintele teoretice si practice si abilitatile functionarului public.
(2) Performantele profesionale individuale ale functionarilor publici sunt evaluate pe baza criteriilor de performanta stabilite potrivit prevederilor prezentei hotarari, in functie de specificul activitatii compartimentului in care functionarul public isi desfasoara activitatea.

Art. 111
(1) Obiectivele individuale trebuie sa corespunda urmatoarelor cerinte:
a) sa fie specifice activitatilor care presupun exercitarea prerogativelor de putere publica;
b) sa fie cuantificabile - sa aiba o forma concreta de realizare;
c) sa fie prevazute cu termene de realizare;
d) sa fie realiste - sa poata fi duse la indeplinire in termenele de realizare prevazute si cu resursele alocate;
e) sa fie flexibile - sa poata fi revizuite in functie de modificarile intervenite in prioritatile autoritatii sau institutiei publice.
(2) Obiectivele individuale pot fi revizuite trimestrial. Modificarile se consemneaza intr-un document datat si semnat de evaluator si de functionarul public care urmeaza sa fie evaluat. Documentul se anexeaza la raportul de evaluare al functionarului public.
(3) Pentru fiecare dintre obiectivele stabilite evaluatorul va stabili si indicatorii de performanta.

Art. 112
(1) Criteriile de performanta ale functionarilor publici sunt prevazute in anexa nr. 5.
(2) In functie de specificul activitatii autoritatii sau institutiei publice si de activitatile efectiv desfasurate de catre functionarul public, evaluatorul poate stabili si alte criterii de performanta. Criteriile de performanta astfel stabilite se aduc la cunostinta functionarului public evaluat la inceputul perioadei evaluate, sub sanctiunea neluarii lor in seama.
(3) Functionarii publici care exercita cu caracter temporar o functie publica de conducere vor fi evaluati, pentru perioada exercitarii temporare, pe baza criteriilor de performanta stabilite pentru functia publica de conducere respectiva.

Art. 113
(1) Notarea obiectivelor individuale si a criteriilor de performanta se face parcurgandu-se urmatoarele etape:
a) fiecare obiectiv se apreciaza cu note de la 1 la 5, nota exprimand gradul de indeplinire a obiectivului respectiv, in raport cu indicatorii de performanta;
b) fiecare criteriu de performanta se noteaza de la 1 la 5, nota exprimand aprecierea indeplinirii criteriului de performanta in realizarea obiectivelor individuale stabilite.
(2) Pentru a obtine nota acordata pentru indeplinirea obiectivelor se face media aritmetica a notelor acordate pentru indeplinirea fiecarui obiectiv, inclusiv a obiectivelor individuale revizuite, daca s-a impus revizuirea acestora pe parcursul perioadei evaluate.
(3) Pentru a obtine nota acordata pentru indeplinirea criteriilor de performanta se face media aritmetica a notelor acordate pentru indeplinirea fiecarui criteriu.
(4) Punctajul final al evaluarii anuale este media aritmetica a notelor obtinute pentru obiectivele individuale si criteriile de performanta, potrivit alin. (2) si (3).
(5) Semnificatia notelor prevazute la alin. (1) lit. a) si b) este urmatoarea: nota 1 - nivel minim si nota 5 - nivel maxim.

Art. 114
Procedura evaluarii finale se realizeaza in urmatoarele 3 etape, dupa cum urmeaza:
a) completarea raportului de evaluare de catre evaluator;
b) interviul;
c) contrasemnarea raportului de evaluare.

Art. 115
In vederea completarii raportului de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici, al carui model este prevazut la anexa nr. 6, evaluatorul:
a) stabileste calificativul final de evaluare a performantelor profesionale individuale;
b) consemneaza rezultatele deosebite ale functionarului public, dificultatile obiective intampinate de acesta in perioada evaluata si orice alte observatii pe care le considera relevante;
c) stabileste necesitatile de formare profesionala pentru anul urmator perioadei evaluate;
d) stabileste obiectivele individuale pentru anul urmator perioadei evaluate.

Art. 116
(1) Interviul, ca etapa a procesului de evaluare, reprezinta un schimb de informatii care are loc intre evaluator si functionarul public, in cadrul caruia:
a) se aduc la cunostinta functionarului public evaluat consemnarile facute de evaluator in raportul de evaluare;
b) se semneaza si se dateaza raportul de evaluare de catre evaluator si de functionarul public evaluat.
(2) In cazul in care intre functionarul public evaluat si evaluator exista diferente de opinie asupra consemnarilor facute, comentariile functionarului public se consemneaza in raportul de evaluare. Evaluatorul poate modifica raportul de evaluare daca se ajunge la un punct de vedere comun.

Art. 117
Calificativul final al evaluarii se stabileste pe baza notei finale, dupa cum urmeaza:
a) intre 1,00-2,00 - nesatisfacator;
b) intre 2,01-3,50 - satisfacator;
c) intre 3,5 -4,50 - bine;
d) intre 4,51-5,00 - foarte bine.

Art. 118
(1) Raportul de evaluare se inainteaza contrasemnatarului. In situatia in care calitatea de evaluator o are conducatorul autoritatii sau institutiei publice, raportul de evaluare nu se contrasemneaza.
(2) In sensul prezentei hotarari, are calitatea de contrasemnatar functionarul public ierarhic superior evaluatorului, potrivit structurii organizatorice a autoritatii sau institutiei publice. In mod exceptional, in cazul in care, potrivit structurii organizatorice a autoritatii ori institutiei publice, nu exista un functionar public ierarhic superior evaluatorului, va fi desemnat contrasemnatar functionarul public care detine cea mai inalta functie publica din autoritatea sau institutia publica respectiva, iar atunci cand nu este posibil, contrasemnatar va fi adjunctul conducatorului autoritatii sau institutiei publice sau un demnitar din subordinea acestuia.

Art. 119
(1) Raportul de evaluare poate fi modificat conform deciziei contrasemnatarului in urmatoarele cazuri:
a) aprecierile consemnate nu corespund realitatii;
b) intre evaluator si functionarul public evaluat exista diferente de opinie care nu au putut fi solutionate de comun acord.
(2) Raportul de evaluare modificat in conditiile prevazute la alin. (1) se aduce la cunostinta functionarului public.

Art. 120
(1) Functionarii publici nemultumiti de rezultatul evaluarii pot sa il conteste la conducatorul autoritatii sau institutiei publice. Conducatorul autoritatii sau institutiei publice solutioneaza contestatia pe baza raportului de evaluare si a referatelor intocmite de catre functionarul public evaluat, evaluator si contrasemnatar.
(2) Contestatia se formuleaza in termen de 5 zile calendaristice de la luarea la cunostinta de catre functionarul public evaluat a calificativului acordat si se solutioneaza in termen de 15 zile calendaristice de la data expirarii termenului de depunere a contestatiei.
(3) Rezultatul contestatiei se comunica functionarului public in termen de 5 zile calendaristice de la solutionarea contestatiei.
(4) Functionarul public nemultumit de modul de solutionare a contestatiei formulate potrivit alin. (1) se poate adresa instantei de contencios administrativ, in conditiile legii.
(5) Functionarii publici evaluati direct de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice, conform art. 107 alin. (2) lit. d) si e), nemultumiti de rezultatul evaluarii, se pot adresa direct instantei de contencios administrativ, in conditiile legii.


Capitolul IV - Promovarea functionarilor publici


Sectiunea 1 - Dispozitii generale


Art. 121
(1) Promovarea reprezinta modalitatea de dezvoltare a carierei functionarilor publici prin ocuparea, in conditiile legii, a unei:
a) functii publice cu grad profesional superior celui detinut anterior promovarii;
b) functii publice dintr-o clasa superioara, ca urmare a obtinerii unei diplome de nivel superior si a promovarii examenului sau concursului organizat in acest sens;
c) functii publice de conducere ca urmare a promovarii examenului sau concursului organizat in acest sens, in conditiile prezentei hotarari.
(2) Promovarea poate fi:
a) definitiva, atunci cand functia publica superioara se ocupa prin concurs sau examen, in conditiile prevazute de prezenta hotarare;
b) temporara, atunci cand functia publica de conducere se ocupa pe perioada determinata, in conditiile legii.

Art. 122
(1) Pentru promovarea in grad profesional si promovarea in clasa nu este necesara existenta unei functii publice vacante.
(2) Ca urmare a promovarii in grad profesional si a promovarii in clasa, fisa postului functionarului public va fi completata cu noi atributii, in raport cu nivelul functiei publice. Obligatia de a completa fisa postului cu noile atributii apartine superiorului ierarhic al functionarului public promovat.
(3) Persoanele cu atributii in domeniul managementului resurselor umane din cadrul autoritatii sau institutiei publice au obligatia de a acorda asistenta functionarilor publici de conducere in vederea indeplinirii obligatiei prevazute la alin. (2) si de a monitoriza respectarea prevederilor alin. (2).

Art. 123
(1) Functionarii publici au dreptul de a fi informati in legatura cu actiunile intreprinse de autoritatile si institutiile publice in vederea asigurarii dreptului la promovare a acestora.
(2) Prin instrumentele de organizare a carierei elaborate de autoritatile si institutiile publice se stabileste periodicitatea organizarii concursului de promovare prin raportare la numarul de functionari publici care indeplinesc anual conditiile prevazute de lege pentru promovare.

Art. 124
Sistemul de promovare rapida pentru persoanele care au absolvit programe organizate, in conditiile legii, pentru obtinerea statutului de manager public se stabileste prin cadrul normativ ce reglementeaza functia publica specifica de manager public.

Sectiunea 2 - Promovarea in grad profesional


Art. 125
(1) Functionarii publici pot promova intr-un grad profesional superior pe baza de examen sau concurs, in limita functiilor publice rezervate promovarii din planul de ocupare a functiilor publice si in limita fondurilor bugetare.
(2) Examenul sau concursul se organizeaza anual, pana la data de 15 august a fiecarui an, de catre autoritatea sau institutia publica in al carei stat de functii se afla functiile publice.

Art. 126
(1) Componenta comisiei de concurs, respectiv a comisiei de solutionare a contestatiilor, se stabileste conform regulilor prevazute prin prezenta hotarare pentru concursul de recrutare.
(2) Prevederile art. 16-72 se aplica in mod corespunzator concursului de promovare, cu exceptia obligativitatii publicarii anuntului privind organizarea concursului in Monitorul Oficial al Romaniei si intr-o publicatie centrala.

Art. 127
Dosarul de concurs depus de catre candidati la concursul de promovare in grad profesional contine in mod obligatoriu:
a) copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de compartimentul de resurse umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se promoveaza;
b) copii de pe fisele de evaluare din ultimii 2 ani;
c) certificat de cazier administrativ.

Art. 128
(1) In termen de maximum 5 zile de la ramanerea definitiva a rezultatelor concursului de promovare in grad profesional autoritatea sau institutia publica in cadrul careia este numit functionarul public care a promovat concursul va solicita avizul Agentiei in vederea transformarii postului. Solicitarea avizului va contine in mod obligatoriu procesul-verbal final al concursului de promovare, precum si fisa postului completata cu noi atributii potrivit nivelului functiei publice in care se promoveaza.
(2) In termen de 15 zile de la data primirii avizului solicitat in conditiile alin. (1), autoritatea sau institutia publica in cadrul careia este numit functionarul public care a promovat concursul va emite actul administrativ de numire in functia publica superioara a acestuia.
(3) La actul administrativ de numire va fi atasata in mod obligatoriu fisa postului completata cu noi atributii potrivit nivelului functiei publice.
(4) Neindeplinirea obligatiei prevazute la alin. (2) si (3) de catre autoritatea sau institutia publica poate fi atacata in contencios administrativ de catre functionarul public, de catre orice persoana interesata sau de catre Agentie, conform legii.

Sectiunea 3 - Promovarea rapida


Art. 129
(1) Concursul de promovare rapida in gradul profesional urmator se organizeaza anual de catre Agentie, in limita numarului de posturi prevazute prin planul de ocupare a functiilor publice.
(2) Functionarii publici de conducere au obligatia de a sprijini dezvoltarea carierei functionarilor publici prin promovare rapida, dupa cum urmeaza:
a) se implica activ in dezvoltarea competentelor, cunostintelor si abilitatilor functionarilor publici din subordine, inclusiv prin desemnarea participarii la programele de formare profesionala;
b) identifica necesarul de formare in vederea ocuparii unei functii publice superioare si a exercitarii atributiilor noii functii in conditii de profesionalism si eficienta.

Art. 130
(1) Anual, cu incadrarea in limita fondurilor alocate prin buget, autoritatile si institutiile publice stabilesc in planul de ocupare a functiilor publice numarul maxim al functiilor publice de executie rezervate in scopul promovarii rapide, precum si numarul maxim al functiilor publice destinate transformarii in functii publice specifice de manager public.
(2) Numarul maxim al functiilor publice destinate transformarii in functii publice specifice de manager public se stabileste conform procedurilor aprobate prin cadrul normativ ce reglementeaza functia publica specifica de manager public, fara afectarea numarului maxim al functiilor publice de executie rezervate in scopul promovarii rapide.

Art. 131
(1) Concursul pentru promovarea rapida destinat functionarilor publici de executie se organizeaza anual de catre Agentie.
(2) In vederea participarii la concursul de promovare rapida, autoritatea sau institutia publica care si-a prevazut in planul de ocupare functii publice de executie rezervate in scopul promovarii rapide organizeaza o preselectie in doua etape:
a) verificarea indeplinirii conditiilor prevazute de lege necesare pentru inscrierea la concurs;
b) testarea cunostintelor de specialitate ale functionarilor publici de executie preselectati.
(3) Testarea cunostintelor de specialitate se face in cadrul autoritatii sau institutiei publice, pe domeniile generale de activitate identificate in baza actului normativ de organizare si functionare, conform procedurilor interne aprobate prin act administrativ al conducatorului autoritatii sau institutiei publice.

Art. 132
(1) Actul administrativ prevazut la art. 131 alin. (3) se elaboreaza si se emite cu respectarea urmatoarelor reguli:
a) domeniile in care se organizeaza testarea cunostintelor de specialitate sunt domenii generale si se identifica exclusiv in baza atributiilor prevazute, conform structurii organizatorice a autoritatii sau institutiei publice in cadrul careia se organizeaza testarea, prin regulamentul de organizare si functionare;
b) modalitatile de testare nu pot diferi de la un domeniu la altul ori de la un compartiment la altul, procedura de testare fiind unica la nivelul autoritatii sau institutiei publice;
c) sunt prevazute modalitatea si procedurile interne de contestare a deciziilor si, respectiv, a rezultatelor, precum si modalitatea in care modificarile intervenite ca urmare a rezolvarii contestatiilor afecteaza rezultatul final al etapei de recrutare;
d) sunt definite responsabilitatile in cadrul parcurgerii ansamblului proceselor si procedurilor aplicate, precum si raspunderea corespunzatoare fiecareia dintre persoanele implicate;
e) este prevazuta expres modalitatea de asigurare a confidentialitatii subiectelor;
f) inaintea aprobarii se asigura obligatoriu parcurgerea unei perioade de cel putin 10 zile lucratoare de consultari in cadrul autoritatii sau institutiei publice.
(2) Aducerea la cunostinta functionarilor publici a procedurilor interne de testare a cunostintelor de specialitate se face prin publicare, de catre departamentul de resurse umane, la avizierul autoritatii sau institutiei publice, precum si prin informare directa, de catre functionarii publici de conducere pentru persoanele din subordine.

Art. 133
(1) In termen de cel mult 20 de zile lucratoare de la finalizarea testarii cunostintelor de specialitate, autoritatile si institutiile publice transmit Agentiei lista cu functionarii publici de executie care vor participa la procedura de selectie.
(2) Documentul prevazut la alin. (1) se inainteaza in mod oficial, sub semnatura conducatorului autoritatii sau institutiei publice, si cuprinde urmatoarele date:
a) numele si prenumele, precum si actul in baza caruia urmeaza sa se faca verificarea identitatii functionarilor publici care urmeaza a se prezenta la concursul organizat de Agentie;
b) pentru fiecare dintre functionarii publici, functia publica ocupata;
c) pentru fiecare dintre functionarii publici, functia publica pentru care candideaza;
d) mentiunea ca datele transmise sunt reale si corecte, iar persoanele de pe lista indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru a beneficia de sistemul de promovare rapida.
(3) Documentul prevazut la alin. (1) se transmite centralizat, dupa cum urmeaza:
a) de catre fiecare ordonator principal de credite din administratia publica centrala si pentru fiecare institutie din subordinea acestuia sau finantata prin bugetul sau, pe baza listelor transmise de acestea;
b) de catre prefectul din fiecare judet, pentru fiecare ordonator principal de credite din administratia publica locala, pe baza listelor transmise de catre acestia, inclusiv pentru fiecare institutie publica din subordinea acestuia sau finantata prin bugetul sau. Prefectul nu se pronunta asupra legalitatii sau corectitudinii datelor primite.
(4) Conducatorii institutiilor publice raspund pentru exactitatea datelor transmise in conditiile alin. (2).

Art. 134
(1) In termen de 20 de zile lucratoare de la data primirii rezultatelor transmise potrivit art. 133, Agentia se poate sesiza din oficiu sau poate fi sesizata de catre orice persoana interesata asupra respectarii dispozitiilor cu privire la organizarea si desfasurarea procedurilor de testare prevazute la art. 131 alin. (2) lit. b).
(2) Pentru analizarea sesizarii, Agentia poate solicita autoritatii sau institutiei publice a carei procedura de testare a cunostintelor face obiectul sesizarii orice informatii, date sau documente relevante.
(3) In situatia in care, in urma analizei informatiilor, datelor si documentelor referitoare la obiectul sesizarii, se dovedeste ca au fost respectate dispozitiile cu privire la organizarea si desfasurarea procedurilor de testare a cunostintelor, sesizarea se claseaza. Persoana sau persoanele nemultumite de rezultatul sesizarii se pot adresa instantei competente, in conditiile legii.
(4) In situatia in care, in urma analizei informatiilor, datelor si documentelor referitoare la obiectul sesizarii, se dovedeste ca nu au fost respectate dispozitiile cu privire la organizarea si desfasurarea procedurilor de testare a cunostintelor, in termen de 20 de zile de la data sesizarii, Agentia comunica:
a) reluarea procedurii de testare prevazute la art. 131 alin. (2) lit. b) pentru functionarii publici care s-au dovedit a fi afectati in drepturile lor individuale ca urmare a aplicarii deficitare a dispozitiilor privind organizarea si desfasurarea procedurilor de testare;
b) anularea procedurii de testare prevazute la art. 131 alin. (2) lit. b) si solicitarea de reluare a acesteia la nivelul autoritatii sau institutiei publice, daca sunt constatate deficiente grave in aplicarea procedurii, de natura a afecta egalitatea de sanse si egalitatea de tratament aplicabil candidatilor;
c) anularea procedurii de testare prevazute la art. 131 alin. (2) lit. b) si solicitarea adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice sau, dupa caz, instantei competente de anulare a actului administrativ in baza caruia se organizeaza si se desfasoara procedura de testare, daca acesta a fost elaborat cu nerespectarea prevederilor legale si afecteaza dreptul la dezvoltare a carierei functionarului public.
(5) In termen de 60 de zile de la data comunicarii prevazute la alin. (4) autoritatile si institutiile publice au obligatia de a finaliza procedura de testare si de a transmite Agentiei rezultatele finale, cu respectarea prevederilor art. 133 alin. (2).
(6) In cazul in care autoritatile si institutiile publice nu transmit Agentiei rezultatele finale in conditiile prevazute la alin. (5), concursul de promovare rapida nu se organizeaza pentru respectivele autoritati sau institutii publice in anul in curs.

Art. 135
(1) In vederea organizarii si desfasurarii concursului de promovare se elaboreaza un regulament aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei.
(2) Regulamentul prevazut la alin. (1) se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu cel putin 90 de zile inaintea organizarii si desfasurarii selectiei si contine:
a) datele exacte, locul si modalitatea de desfasurare a concursului;
b) modalitatea de testare in vederea selectiei candidatilor;
c) tematica si bibliografia avute in vedere la stabilirea subiectelor;
d) modalitatea de notare, precum si cea de contestare a rezultatelor;
e) membrii comisiei de concurs si cei ai comisiei de solutionare a contestatiilor;
f) modalitatea de comunicare a rezultatelor la finalizarea concursului si, respectiv, a perioadei de depunere si solutionare a contestatiilor.
(3) Componenta comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor se va stabili prin ordin al presedintelui Agentiei, dupa cum urmeaza:
a) 2 reprezentanti ai Agentiei;
b) cate un reprezentant al Ministerului Internelor si Reformei Administrative, Ministerului Economiei si Finantelor si Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, la propunerea acestora.

Art. 136
Publicitatea concursului se asigura de catre Agentie. Anuntul privind concursul se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, pe pagina de internet a Agentiei si in cel putin un cotidian de larga circulatie, cu cel putin 30 de zile inainte de data stabilita pentru desfasurarea concursului.

Art. 137
(1) Tematica si bibliografia pentru selectia candidatilor recrutati in vederea promovarii rapide a functionarilor publici din clasele a II-a si a III-a se stabilesc de catre Agentie in urmatoarele domenii:
a) organizarea administrativ-teritoriala a statului roman;
b) organizarea si functionarea serviciilor publice, respectiv a autoritatilor si institutiilor publice;
c) functia publica si functionarii publici.
(2) Tematica si bibliografia pentru selectia candidatilor recrutati in vederea promovarii rapide a functionarilor publici din clasa I din grad profesional asistent in grad profesional principal se stabilesc de catre Agentie in urmatoarele domenii:
a) domeniile prevazute la alin. (1);
b) finantarea activitatilor in sectorul public;
c) organizarea si derularea proiectelor.
(3) Tematica si bibliografia pentru selectia candidatilor recrutati in vederea promovarii rapide a functionarilor publici din clasa I din grad profesional principal in grad profesional superior se stabilesc de catre Agentie in urmatoarele domenii:
a) domeniile prevazute la alin. (2);
b) institutii, afaceri si politici europene.

Art. 138
(1) Candidatii nemultumiti de rezultatul selectiei organizate de catre Agentie pot depune contestatii in termen de 3 zile lucratoare de la data afisarii rezultatelor.
(2) Contestatiile se solutioneaza in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului prevazut pentru depunerea contestatiilor.

Art. 139
Punctajul minim de promovare a fiecareia dintre probele concursului de promovare rapida va fi de 70 de puncte.

Sectiunea 4 - Promovarea in functii publice de conducere


Art. 140
Functionarii publici pot promova intr-o functie publica de conducere vacanta, pe baza de examen sau concurs.

Art. 141
Concursul sau examenul pentru promovare in functiile publice de conducere se organizeaza cu incadrarea in fondurile bugetare alocate, in conformitate cu competentele stabilite conform legii pentru organizarea concursului de recrutare.

Art. 142
(1) Componenta comisiei de concurs, respectiv a comisiei de solutionare a contestatiilor se stabileste conform regulilor prevazute prin prezenta hotarare pentru concursul de recrutare.
(2) Prevederile art. 16-72 se aplica in mod corespunzator.

Art. 143
Dosarul de concurs depus de catre candidati la concursul de promovare in functii publice de conducere va contine in mod obligatoriu:
a) formularul de inscriere prevazut in anexa nr. 3;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
d) copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
e) copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice.

Sectiunea 5 - Promovarea in clasa


Art. 144
(1) La examenul de promovare in clasa a functionarilor publici pot participa functionarii publici incadrati pe functii publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o forma de invatamant superior de lunga sau de scurta durata in specialitatea in care isi desfasoara activitatea.
(2) Examenul de promovare in clasa se organizeaza de catre autoritatea sau institutia publica in care isi desfasoara activitatea functionarii publici, in conditiile prezentei hotarari.
(3) Cu cel putin 15 zile inainte de data organizarii examenului de promovare in clasa, conducatorul autoritatii sau institutiei publice are obligatia de a emite un act administrativ prin care se stabilesc:
a) componenta comisiei de examen;
b) data sustinerii examenului;
c) bibliografia, pe baza propunerilor compartimentelor in care isi desfasoara activitatea functionarii publici care participa la examen.
(4) Compartimentul de resurse umane are obligatia sa afiseze la sediul autoritatii sau institutiei publice, cu 15 zile inainte de data organizarii examenului de promovare in clasa, data, ora, locul desfasurarii si bibliografia examenului.
(5) In cazul in care, din motive obiective, nu se pot respecta data si ora desfasurarii examenului de promovare in clasa, compartimentul de resurse umane are obligatia de a afisa la sediul autoritatii sau institutiei publice modificarile intervenite in desfasurarea acestuia.

Art. 145
Functionarii publici incadrati pe functii publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o forma de invatamant superior de lunga sau de scurta durata in specialitatea in care isi desfasoara activitatea, trebuie sa prezinte diploma de absolvire sau, dupa caz, adeverinta care sa ateste absolvirea unei forme de invatamant superior de lunga ori de scurta durata, precum si o cerere de inscriere la examenul de promovare in clasa, in termen de 5 zile de la data afisarii.

Art. 146
Examenul se organizeaza de autoritatea sau institutia publica in cadrul careia functionarii publici prevazuti la art. 145 isi desfasoara activitatea, cu respectarea, in mod corespunzator, a prevederilor art. 16-43.

Art. 147
(1) Ca urmare a promovarii functionarilor publici, fisa postului va fi completata cu noi atributii, in raport cu nivelul functiei publice. Obligatia de a completa fisa postului cu noile atributii apartine superiorului ierarhic al functionarului public promovat.
(2) Persoanele cu atributii in domeniul managementului resurselor umane din cadrul autoritatii sau institutiei publice au obligatia de a acorda asistenta functionarilor publici de conducere in vederea indeplinirii obligatiei prevazute la alin. (1) si de a monitoriza respectarea prevederilor alin. (1).


Capitolul V - Mobilitatea functionarilor publici


Art. 148
Modificarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici de executie si functionarilor publici de conducere se face potrivit Legii nr. 188/1999, republicata.

Art. 149
(1) Functionarii publici pot solicita, in conditiile legii, transferul intr-o alta autoritate sau institutie publica.
(2) Autoritatile sau institutiile publice au obligatia de a afisa la sediu si pe site-ul de internet al acestora anuntul privind ocuparea prin transfer la cerere a functiilor publice respective.
(3) Anuntul prevazut la alin. (2) va fi facut cu cel putin 30 de zile anterior datei prevazute pentru ocuparea prin transfer la cerere a functiilor publice.
(4) Functionarii publici interesati vor depune cererile de transfer, insotite de un curriculum vitae, in termen de 20 de zile de la data afisarii anuntului.
(5) In situatia in care sunt depuse mai multe cereri de transfer, autoritatea sau institutia publica va organiza un interviu cu functionarii publici solicitanti. Interviul va fi sustinut cu conducatorul autoritatii sau institutiei publice ori cu persoana desemnata de catre acesta. Data, ora si locul sustinerii interviului vor fi aduse la cunostinta solicitantilor conform alin. (2).
(6) In urma sustinerii interviului cu functionarii publici solicitanti se va incheia un proces-verbal al interviului, care va fi semnat de conducatorul autoritatii sau institutiei publice ori de catre persoana desemnata de acesta.

Art. 150
(1) In conditiile prezentei hotarari, in vederea dobandirii de noi cunostinte si abilitati in specialitatea in care isi desfasoara activitatea, functionarii publici de executie pot desfasura stagii de pregatire practica in alte autoritati si institutii publice relevante din punctul de vedere al specificului activitatii.
(2) Perioadele de stagiu prevazute la alin. (1) pot fi organizate prin acorduri institutionale intre autoritatile si institutiile publice si se desfasoara cu acordul functionarului public.
(3) Perioada de stagiu la care participa functionarul public nu poate depasi 15 zile lucratoare anual.

Art. 151
Pe perioada de desfasurare a stagiului de pregatire functionarul public beneficiaza de drepturile oferite prin lege in situatia delegarii, cu exceptia indemnizatiei de delegare.

Art. 152
(1) Autoritatile si institutiile publice pot asigura instrumentele de dezvoltare a carierei functionarilor publici prin mobilitate pentru dezvoltarea carierei in functia publica.
(2) Mobilitatea functionarilor publici din cadrul unei autoritati sau institutii publice se va realiza, in principal, in vederea asigurarii:
a) protectiei functionarilor publici din sectoarele vulnerabile la coruptie, prin exercitarea periodica a unor atributii diferite ori prin utilizarea mutarii temporare in cadrul unui alt compartiment al autoritatii sau institutiei publice;
b) dezvoltarii cunostintelor, abilitatilor si competentelor functionarilor publici prin realizarea unor stagii practice in cadrul altor autoritati sau institutii publice, in conditiile legii, ori prin utilizarea mutarii temporare in cadrul unui alt compartiment al autoritatii sau institutiei publice.


Capitolul VI - Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 153
Functionarul public avanseaza in treptele de salarizare corespunzatoare functiei publice detinute, in conditiile legii.

Art. 154
In scopul realizarii rolului si atributiilor ce ii revin, Agentia coordoneaza metodologic, monitorizeaza, verifica si controleaza aplicarea si respectarea prevederilor prezentei hotarari de catre autoritatile si institutiile publice.

Art. 155
Dispozitiile prezentei hotarari nu se aplica categoriei inaltilor functionari publici.

Art. 156
(1) Termenele prevazute in prezenta hotarare se calculeaza avandu-se in vedere inclusiv ziua cand au inceput si ziua cand s-au sfarsit.
(2) Termenele stabilite pe ore se calculeaza incepand de la ora afisarii.
(3) Termenul care incepe intr-o zi nelucratoare sau de sarbatoare legala se considera ca incepe in prima zi de lucru urmatoare.
(4) Termenul care se sfarseste intr-o zi nelucratoare sau de sarbatoare legala se va prelungi pana la sfarsitul primei zile de lucru urmatoare.

Art. 157
(1) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari autoritatile si institutiile publice au obligatia sa elaboreze si sa aprobe actul administrativ prevazut la art. 131 alin. (3).
(2) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, prin ordin al presedintelui Agentiei se aproba modul de organizare si desfasurare a concursului pentru selectia persoanelor care pot fi desemnate reprezentanti ai Agentiei potrivit art. 28.
(3) In vederea elaborarii de catre autoritatile si institutiile publice a procedurilor interne prevazute la art. 131 alin. (3), Agentia poate elabora un regulament-cadru privind testarea, in cadrul autoritatilor sau institutiilor publice, a cunostintelor de specialitate in vederea promovarii rapide.

Art. 158
Concursurile de recrutare pentru care a fost demarata procedura de organizare si desfasurare la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se desfasoara in continuare, cu respectarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile ulterioare.

Art. 159
Evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici pentru anul 2008 cuprinde si perioada 1-31 decembrie 2007.

Art. 160
Anexele nr. 1, 2A, 2B, 3, 4A, 4B, 4C, 5 si 6 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 161
(1) Prezenta hotarare intra in vigoare in termen de 45 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 1.209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 757 din 29 octombrie 2003, cu modificarile ulterioare.


Anexa nr. 1
  
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Denumirea autoritatii sau institutiei publice .....................................................¦Aprob1      ¦
¦...................................................................................................¦         ¦
¦Directia generala .................................................................................¦         ¦
¦...................................................................................................¦         ¦
¦Directia ..........................................................................................¦         ¦
¦Serviciul .........................................................................................¦         ¦
¦Biroul/Compartimentul .............................................................................¦         ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 
  FISA POSTULUI
Nr. ................... 
  
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Informatii generale privind postul                                          ¦
¦1. Denumirea postului ................................................................................................¦
¦2. Nivelul postului ..................................................................................................¦
¦3. Scopul principal al postului ......................................................................................¦
¦Conditii specifice pentru ocuparea postului2                                     ¦
¦1. Studii de specialitate ............................................................................................¦
¦2. Perfectionari (specializari) ......................................................................................¦
¦3. Cunostinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel) ..............................................¦
¦......................................................................................................................¦
¦4. Limbi straine3 (necesitate si nivel4 de cunoastere) ...............................................................¦
¦......................................................................................................................¦
¦5. Abilitati, calitati si aptitudini necesare ........................................................................¦
¦......................................................................................................................¦
¦6. Cerinte specifice5 ................................................................................................¦
¦......................................................................................................................¦
¦7. Competenta manageriala (cunostinte de management, calitati si aptitudini manageriale) .............................¦
¦......................................................................................................................¦
¦Atributiile postului6:                                                ¦
¦1.....................................................................................................................¦
¦2. ...................................................................................................................¦
¦3. ...................................................................................................................¦
¦4. ...................................................................................................................¦
¦5. ...................................................................................................................¦
¦6. ...................................................................................................................¦
¦7. ...................................................................................................................¦
¦8. ...................................................................................................................¦
¦9. ...................................................................................................................¦
¦10. ..................................................................................................................¦
¦Identificarea functiei publice corespunzatoare postului                                ¦
¦1. Denumire ..........................................................................................................¦
¦2. Clasa .............................................................................................................¦
¦3. Gradul profesional7 ...............................................................................................¦
¦4. Vechimea (in specialitate necesara) ...............................................................................¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Sfera relationala a titularului postului                                       ¦
¦1. Sfera relationala interna:                                             ¦
¦a) Relatii ierarhice:                                                 ¦
¦- subordonat fata de .................................................................................................¦
¦- superior pentru ....................................................................................................¦
¦b) Relatii functionale: ..............................................................................................¦
¦c) Relatii de control: ...............................................................................................¦
¦d) Relatii de reprezentare: ..........................................................................................¦
¦2. Sfera relationala externa:                                             ¦
¦a) cu autoritati si institutii publice: ..............................................................................¦
¦b) cu organizatii internationale: ....................................................................................¦
¦c) cu persoane juridice private: .....................................................................................¦
¦3. Limite de competenta8 .............................................................................................¦
¦4. Delegarea de atributii si competenta ..............................................................................¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Intocmit de9:                                                     ¦
¦1. Numele si prenumele ...............................................................................................¦
¦2. Functia publica de conducere ......................................................................................¦
¦3. Semnatura .........................................................................................................¦
¦4. Data intocmirii ...................................................................................................¦
¦Luat la cunostinta de catre ocupantul postului                                    ¦
¦1. Numele si prenumele ...............................................................................................¦
¦2. Semnatura .........................................................................................................¦
¦3. Data ..............................................................................................................¦
¦Avizat de10:                                                     ¦
¦1. Numele si prenumele ...............................................................................................¦
¦2. Functia ...........................................................................................................¦
¦3. Semnatura .........................................................................................................¦
¦4. Data ..............................................................................................................¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

1 Se va completa cu numele si functia conducatorului autoritatii sau institutiei publice. Se va semna de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice si se va stampila in mod obligatoriu.
2 Se va completa cu informatiile corespunzatoare conditiilor prevazute de lege si stabilite la nivelul autoritatii sau institutiei publice pentru ocuparea functiei publice corespunzatoare.
3 Daca este cazul.
4 Se vor stabili pentru fiecare dintre criteriile "citit", "scris" si "vorbit", dupa cum urmeaza: "cunostinte de baza", "nivel mediu", "nivel avansat".
5 De exemplu: calatorii frecvente, delegari, detasari, disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite conditii.
6 Se stabilesc pe baza activitatilor care presupun exercitarea prerogativelor de putere publica, in concordanta cu specificul functiei publice corespunzatoare postului.
7 Se stabileste potrivit prevederilor legale.
8 Reprezinta libertatea decizionala de care beneficiaza titularul pentru indeplinirea atributiilor care ii revin.
9 Se intocmeste de conducatorul compartimentului in care isi desfasoara activitatea titularul postului.
10 Se avizeaza de catre superiorul ierarhic al persoanei prevazute la pct. 8.


ANEXA Nr. 2 A
 
FISA INDIVIDUALA pentru membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de solutionare a contestatiilor 
  
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Functia publica sau functiile publice pentru care se organizeaza concursul1:                     ¦
¦1. ...................................................................................................................¦
¦2. ...................................................................................................................¦
¦3. ...................................................................................................................¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦Numele si prenumele membrului in comisia de concurs:                                 ¦
¦......................................................................................................................¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 
  Informatii privind selectia dosarelor2 
  
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Data selectiei dosarelor:    ¦                ¦               ¦
+--------------------------------+-------------------------------+------------------------------¦
¦Numele si prenumele candidatului¦Rezultatul selectiei dosarelor3¦Motivul respingerii dosarului4¦
+--------------------------------+-------------------------------+------------------------------¦
¦1. .............................¦                ¦               ¦
+--------------------------------+-------------------------------+------------------------------¦
¦2. .............................¦                ¦               ¦
+--------------------------------+-------------------------------+------------------------------¦
¦3. .............................¦                ¦               ¦
+--------------------------------+-------------------------------+------------------------------¦
¦4. .............................¦                ¦               ¦
+--------------------------------+-------------------------------+------------------------------¦
¦5. .............................¦                ¦               ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
 
  Informatii privind proba scrisa5 
  
+----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Data desfasurarii probei scrise:                               ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦Numarul ¦  Nota la  ¦  Nota la  ¦  Nota la  ¦  Nota la  ¦  Nota la  ¦Total¦
¦lucrarii¦subiectul nr. 1¦subiectul nr. 2¦subiectul nr. 3¦subiectul nr. 4¦subiectul nr. 5¦   ¦
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----¦
¦  1.  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦   ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦Numele si prenumele candidatului*: ...........................................................¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦  2.  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦   ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦Numele si prenumele candidatului*: ...........................................................¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦  3.  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦   ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦Numele si prenumele candidatului*: ...........................................................¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦  4.  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦   ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦Numele si prenumele candidatului*: ...........................................................¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦  5.  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦   ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦Numele si prenumele candidatului*: ...........................................................¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------+
 
  Informatii privind interviul6 
  
+------------------------------------------------------------------------------+
¦Data desfasurarii interviului:                        ¦
+------------------------------------------------------------------------------¦
¦                 ¦Planul interviului**¦Nota acordata¦     ¦
¦                 +--------------------+-------------¦     ¦
¦                 ¦1.         ¦       ¦     ¦
¦Numele si prenumele candidatului:+--------------------+-------------¦     ¦
¦.................................¦2.         ¦       ¦ Total: ¦
¦                 +--------------------+-------------¦     ¦
¦                 ¦3.         ¦       ¦     ¦
¦                 +--------------------+-------------¦     ¦
¦                 ¦4.         ¦       ¦     ¦
+---------------------------------+--------------------+-------------+---------¦
¦                 ¦Planul interviului**¦Nota acordata¦     ¦
¦                 +--------------------+-------------¦     ¦
¦                 ¦1.         ¦       ¦     ¦
¦Numele si prenumele candidatului:+--------------------+-------------¦     ¦
¦.................................¦2.         ¦       ¦ Total: ¦
¦                 +--------------------+-------------¦     ¦
¦                 ¦3.         ¦       ¦     ¦
¦                 +--------------------+-------------¦     ¦
¦                 ¦4.         ¦       ¦     ¦
+---------------------------------+--------------------+-------------+---------¦
¦                 ¦Planul interviului**¦Nota acordata¦     ¦
¦                 +--------------------+-------------¦     ¦
¦                 ¦1.         ¦       ¦     ¦
¦Numele si prenumele candidatului:+--------------------+-------------¦     ¦
¦.................................¦2.         ¦       ¦ Total: ¦
¦                 +--------------------+-------------¦     ¦
¦                 ¦3.         ¦       ¦     ¦
¦                 +--------------------+-------------¦     ¦
¦                 ¦4.         ¦       ¦     ¦
+---------------------------------+--------------------+-------------+---------¦
¦                 ¦Planul interviului**¦Nota acordata¦     ¦
¦                 +--------------------+-------------¦     ¦
¦                 ¦1.         ¦       ¦     ¦
¦Numele si prenumele candidatului:+--------------------+-------------¦     ¦
¦.................................¦2.         ¦       ¦ Total: ¦
¦                 +--------------------+-------------¦     ¦
¦                 ¦3.         ¦       ¦     ¦
¦                 +--------------------+-------------¦     ¦
¦                 ¦4.         ¦       ¦     ¦
+---------------------------------+--------------------+-------------+---------¦
¦                 ¦Planul interviului**¦Nota acordata¦     ¦
¦                 +--------------------+-------------¦     ¦
¦                 ¦1.         ¦       ¦     ¦
¦Numele si prenumele candidatului:+--------------------+-------------¦     ¦
¦.................................¦2.         ¦       ¦ Total: ¦
¦                 +--------------------+-------------¦     ¦
¦                 ¦3.         ¦       ¦     ¦
¦                 +--------------------+-------------¦     ¦
¦                 ¦4.         ¦       ¦     ¦
+------------------------------------------------------------------------------¦
¦Semnatura membrului comisiei:                         ¦
+------------------------------------------------------------------------------+

1 Se vor mentiona: denumirea functiei publice, gradul profesional si compartimentul din cadrul autoritatii sau institutiei publice in care este prevazut postul.
2 Se va completa la data prevazuta conform legii pentru realizarea selectiei dosarelor candidatilor.
3 Se va completa cu "admis", respectiv "respins".
4 Se va completa, daca este cazul, pentru fiecare candidat in parte.
5 Se va completa la data desfasurarii probei scrise, respectiv la data corectarii lucrarilor.
6 Se va completa la data desfasurarii interviului.
* Se va completa dupa desigilarea lucrarilor, dupa ce toti membrii comisiei au acordat notele.
** Va fi acelasi pentru toti candidatii la ocuparea aceleiasi functii publice.


Anexa nr. 2 B
  RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI 7 
  
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Functia publica sau functiile publice pentru care se organizeaza concursul8:         ¦
¦1. ..........................................................................................¦
¦2. ..........................................................................................¦
¦3. ..........................................................................................¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
 
  Informatii privind selectia dosarelor 
  
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Data selectiei dosarelor:                                  ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦Numele si prenumele candidatului¦Rezultatul selectiei dosarelor¦Motivul respingerii dosarului¦
+--------------------------------+------------------------------+-----------------------------¦
¦1. .............................¦               ¦               ¦
+--------------------------------+------------------------------+-----------------------------¦
¦2. .............................¦               ¦               ¦
+--------------------------------+------------------------------+-----------------------------¦
¦3. .............................¦               ¦               ¦
+--------------------------------+------------------------------+-----------------------------¦
¦4. .............................¦               ¦               ¦
+--------------------------------+------------------------------+-----------------------------¦
¦5. .............................¦               ¦               ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦Observatii formulate de catre membrii comisiei:                       ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
 
  Informatii privind proba scrisa 
  
+-------------------------------------------------------------------------------+
¦Data si ora desfasurarii probei scrise:                    ¦
+-------------------------------------------------------------------------------¦
¦Probleme intervenite pe durata desfasurarii probei scrise:           ¦
+-------------------------------------------------------------------------------¦
¦Numele si prenumele candidatului¦Punctajul final al probei scrise¦Rezultatul***¦
+--------------------------------+--------------------------------+-------------¦
¦1. .............................¦                ¦       ¦
+--------------------------------+--------------------------------+-------------¦
¦2. .............................¦                ¦       ¦
+--------------------------------+--------------------------------+-------------¦
¦3. .............................¦                ¦       ¦
+--------------------------------+--------------------------------+-------------¦
¦4. .............................¦                ¦       ¦
+--------------------------------+--------------------------------+-------------¦
¦5. .............................¦                ¦       ¦
+-------------------------------------------------------------------------------+
 
  Informatii privind interviul 
  
+-------------------------------------------------------------------------------+
¦Data si ora desfasurarii interviului:                     ¦
+-------------------------------------------------------------------------------¦
¦Probleme intervenite pe durata desfasurarii interviului:            ¦
+-------------------------------------------------------------------------------¦
¦Numele si prenumele candidatului¦Punctajul final al probei scrise¦Rezultatul***¦
+--------------------------------+--------------------------------+-------------¦
¦1. .............................¦                ¦       ¦
+--------------------------------+--------------------------------+-------------¦
¦2. .............................¦                ¦       ¦
+--------------------------------+--------------------------------+-------------¦
¦3. .............................¦                ¦       ¦
+--------------------------------+--------------------------------+-------------¦
¦4. .............................¦                ¦       ¦
+--------------------------------+--------------------------------+-------------¦
¦5. .............................¦                ¦       ¦
+-------------------------------------------------------------------------------+
 
  Rezultatul final al concursului 
  
+-------------------------------------------------------------------------------+
¦Functia publica:                                ¦
+-------------------------------------------------------------------------------¦
¦Numele si prenumele candidatului¦Punctajul final al concursului¦Rezultatul*** ¦
+--------------------------------+------------------------------+---------------¦
¦1. .............................¦               ¦        ¦
+--------------------------------+------------------------------+---------------¦
¦2. .............................¦               ¦        ¦
+--------------------------------+------------------------------+---------------¦
¦3. .............................¦               ¦        ¦
+-------------------------------------------------------------------------------¦
¦Functia publica:                                ¦
+-------------------------------------------------------------------------------¦
¦Numele si prenumele candidatului¦Punctajul final al concursului¦Rezultatul*** ¦
+--------------------------------+------------------------------+---------------¦
¦1. .............................¦               ¦        ¦
+--------------------------------+------------------------------+---------------¦
¦2. .............................¦               ¦        ¦
+--------------------------------+------------------------------+---------------¦
¦3. .............................¦               ¦        ¦
+-------------------------------------------------------------------------------¦
¦          Comisia de concurs:          ¦   Semnatura   ¦
+-----------------------------------------------------------+-------------------¦
¦1. ........................................................¦          ¦
+-----------------------------------------------------------+-------------------¦
¦2. ........................................................¦          ¦
+-----------------------------------------------------------+-------------------¦
¦3. ........................................................¦          ¦
+-----------------------------------------------------------+-------------------¦
¦4. ........................................................¦          ¦
+-----------------------------------------------------------+-------------------¦
¦5. ........................................................¦          ¦
+-------------------------------------------------------------------------------¦
¦Secretarul comisiei: ..........................................................¦
¦Semnatura:                                   ¦
+-------------------------------------------------------------------------------+

7 Se va completa de catre secretarul comisiei de concurs.
8 Se vor mentiona: denumirea functiei publice, gradul profesional si compartimentul din cadrul autoritatii sau institutiei publice in care este prevazut postul.
*** Se va completa cu mentiunea "admis", respectiv "respins".


Anexa nr. 3
  FORMULAR DE INSCRIERE 
  
+--------------------------------------------------------------------------------+
¦Autoritatea sau institutia publica: ............................................¦
+--------------------------------------------------------------------------------¦
¦Functia publica solicitata: ....................................................¦
+--------------------------------------------------------------------------------¦
¦Numele si prenumele: ...........................................................¦
¦Adresa: ........................................................................¦
¦Telefon: .........................................               ¦
+--------------------------------------------------------------------------------¦
¦Studii generale si de specialitate                       ¦
¦Studii medii liceale sau postliceale                      ¦
+--------------------------------------------------------------------------------¦
¦         Institutia         ¦  Perioada   ¦Diploma obtinuta¦
+---------------------------------------------+-----------------+----------------¦
+---------------------------------------------+-----------------+----------------¦
+---------------------------------------------+-----------------+----------------¦
+--------------------------------------------------------------------------------¦
¦Studii superioare de scurta durata                       ¦
+--------------------------------------------------------------------------------¦
¦         Institutia         ¦  Perioada   ¦Diploma obtinuta¦
+---------------------------------------------+-----------------+----------------¦
+---------------------------------------------+-----------------+----------------¦
+---------------------------------------------+-----------------+----------------¦
+--------------------------------------------------------------------------------¦
¦Studii superioare de lunga durata                        ¦
+--------------------------------------------------------------------------------¦
¦         Institutia         ¦  Perioada   ¦Diploma obtinuta¦
+---------------------------------------------+-----------------+----------------¦
+---------------------------------------------+-----------------+----------------¦
+---------------------------------------------+-----------------+----------------¦
+--------------------------------------------------------------------------------¦
¦Studii postuniversitare, masterat si doctorat                  ¦
+--------------------------------------------------------------------------------¦
¦         Institutia         ¦  Perioada   ¦Diploma obtinuta¦
+---------------------------------------------+-----------------+----------------¦
+---------------------------------------------+-----------------+----------------¦
+---------------------------------------------+-----------------+----------------¦
+--------------------------------------------------------------------------------¦
¦Alte tipuri de studii                              ¦
+--------------------------------------------------------------------------------¦
¦         Institutia         ¦  Perioada   ¦Diploma obtinuta¦
+---------------------------------------------+-----------------+----------------¦
+---------------------------------------------+-----------------+----------------¦
+---------------------------------------------+-----------------+----------------¦
+--------------------------------------------------------------------------------¦
¦Limbi straine1                                 ¦
+--------------------------------------------------------------------------------¦
¦          Limba          ¦   Scris   ¦ Citit ¦ Vorbit ¦
+---------------------------------------------+-----------------+-------+--------¦
+---------------------------------------------+-----------------+-------+--------¦
+---------------------------------------------+-----------------+-------+--------¦
+--------------------------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------------------+
¦Cunostinte operare calculator:                         ¦
¦................................................................................¦
+--------------------------------------------------------------------------------¦
¦Cariera profesionala                              ¦
+--------------------------------------------------------------------------------¦
¦   Perioada    ¦Institutia/Firma¦ Functia ¦Principalele responsabilitati¦
+---------------------+----------------+-----------+-----------------------------¦
+---------------------+----------------+-----------+-----------------------------¦
+---------------------+----------------+-----------+-----------------------------¦
+--------------------------------------------------------------------------------¦
¦Detalii despre ultimul loc de munca2:                      ¦
¦1. ...............................................               ¦
¦2. ...............................................               ¦
+--------------------------------------------------------------------------------¦
¦Persoane de contact pentru recomandari3:                    ¦
¦1. ...............................................               ¦
¦2. ...............................................               ¦
¦3. ...............................................               ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+

Declar pe propria raspundere, cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul in declaratii, ca datele furnizate in acest formular sunt adevarate, ca indeplinesc conditiile prevazute la art. 49 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, si nu ma aflu in una dintre situatiile de incompatibilitate prevazute de lege pentru functionarii publici.
Data ......................
Semnatura .................
___________
1 Se vor trece calificativele: "cunostinte de baza", "bine" sau "foarte bine".
2 Se vor mentiona calificativele acordate la evaluarea performantelor profesionale in ultimii 2 ani, daca este cazul.
3 Vor fi mentionate numele si prenumele, locul de munca, functia si numarul de telefon.


Anexa nr. 4 A
  RAPORTUL DE EVALUARE
a perioadei de stagiu a functionarului public debutant 
  
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Autoritatea sau institutia publica ...................................................................................¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦Numele si prenumele functionarului public debutant ...................................................................¦
¦......................................................................................................................¦
¦Functia publica ......................................................................................................¦
¦Compartimentul .......................................................................................................¦
¦Perioada de stagiu: de la ....................................... la .................................................¦
¦Data evaluarii ..............................................................                     ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦         Criterii de evaluare pentru functionarii publici debutanti clasa I         ¦Punctajul obtinut¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------¦
¦1. Gradul de cunoastere a reglementarilor specifice domeniului de activitate            ¦1. ..............¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------¦
¦2. Gradul de cunoastere a specificului si a principiilor care guverneaza administratia publica   ¦2. ..............¦
¦si a raporturilor administrative din cadrul autoritatii sau institutiei publice           ¦         ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------¦
¦3. Capacitatea de indeplinire a atributiilor                            ¦3. ..............¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------¦
¦4. Gradul de adaptabilitate si flexibilitate in indeplinirea atributiilor              ¦4. ..............¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------¦
¦5. Aptitudinea de a distinge corect intre caracteristicile diverselor optiuni in indeplinirea    ¦5. ..............¦
¦atributiilor de serviciu si de a identifica cea mai buna varianta de actiune            ¦         ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------¦
¦6. Capacitatea de transmitere a ideilor, in scris si verbal, fluenta in scris, incluzand      ¦6. ..............¦
¦capacitatea de a scrie clar si concis                                ¦         ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------¦
¦7. Capacitatea de a lucra in echipa, respectiv capacitatea de a se integra intr-o echipa, de    ¦7. ..............¦
¦a-si aduce contributia prin participare efectiva, de a sprijini activitatea echipei in realizarea  ¦         ¦
¦obiectivelor acesteia                                        ¦         ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------¦
¦    Criterii de evaluare pentru functionarii publici debutanti clasele a II-a si a III-a    ¦Punctajul obtinut¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------¦
¦1. Cunoasterea specificului administratiei publice                         ¦1. ..............¦
¦2. Rapiditatea si calitatea indeplinirii sarcinilor alocate                     ¦2. ..............¦
¦3. Initiativa                                            ¦3. ..............¦
¦4. Capacitatea de relationare cu publicul                              ¦4. ..............¦
¦5. Punctualitate, disciplina si responsabilitate                          ¦5. ..............¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦Mentiuni privind interviul de evaluare:                                        ¦
¦......................................................................................................................¦
¦......................................................................................................................¦
¦......................................................................................................................¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦Calificativ de evaluare1 .............................................................................................¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦Propuneri ............................................................................................................¦
¦......................................................................................................................¦
¦Recomandari ..........................................................................................................¦
¦......................................................................................................................¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦Numele si prenumele evaluatorului ....................................................................................¦
¦Functia publica.......................................................................................................¦
¦                                                           ¦
¦Data intocmirii ....................                                         ¦
¦Semnatura ..........................                                         ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

1 Se va completa cu "necorespunzator", respectiv "corespunzator".


Anexa nr. 4 B
  RAPORTUL DE STAGIU
al functionarului public debutant 
  
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Numele si prenumele functionarului public debutant ...................................................................¦
¦Functia publica (debutant) ...........................................................................................¦
¦Perioada de stagiu: de la ............... la ............................                       ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦Atributiile de serviciu (conform fisei postului):                                   ¦
¦1. ...................................................................................................................¦
¦2. ...................................................................................................................¦
¦3. ...................................................................................................................¦
¦4. ...................................................................................................................¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦Activitatile desfasurate efectiv:                                           ¦
¦1. ...................................................................................................................¦
¦2. ...................................................................................................................¦
¦3. ...................................................................................................................¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦Dificultati intampinate pe parcursul perioadei de stagiu:                               ¦
¦1. ...................................................................................................................¦
¦2. ...................................................................................................................¦
¦3. ...................................................................................................................¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦Activitati din afara institutiei in care s-a implicat:                                ¦
¦1. ...................................................................................................................¦
¦2. ...................................................................................................................¦
¦3. ...................................................................................................................¦
¦                                                           ¦
¦Data intocmirii ..................                                          ¦
¦Semnatura ........................                                          ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Anexa nr. 4 C
  REFERATUL INDRUMATORULUI 
  
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Autoritatea sau institutia publica ..................................................................................¦
¦Numele si prenumele functionarului public debutant ..................................................................¦
¦Functia publica .....................................................................................................¦
¦Compartimentul ......................................................................................................¦
¦Perioada de stagiu: de la ................... la ....................................................................¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦Principalele activitati ale functionarului public debutant:                             ¦
¦1. ..................................................................................................................¦
¦2. ..................................................................................................................¦
¦3. ..................................................................................................................¦
¦4. ..................................................................................................................¦
¦5. ..................................................................................................................¦
¦Activitati desfasurate in cadrul altor compartimente ale autoritatii sau institutiei publice:            ¦
¦1. ..................................................................................................................¦
¦2. ..................................................................................................................¦
¦3. ..................................................................................................................¦
¦Rezultate deosebite pe durata stagiului2:                                      ¦
¦1. ..................................................................................................................¦
¦2. ..................................................................................................................¦
¦3. ..................................................................................................................¦
¦Aptitudinile pe care le-a dovedit functionarul public debutant in modul de indeplinire a atributiilor de serviciu:  ¦
¦1. ..................................................................................................................¦
¦2. ..................................................................................................................¦
¦3. ..................................................................................................................¦
¦Conduita functionarului public debutant in timpul serviciului:                            ¦
¦.....................................................................................................................¦
¦Modul de colaborare cu personalul autoritatii sau institutiei publice:                        ¦
¦.....................................................................................................................¦
¦Programele de formare la care a participat functionarul public debutant:                       ¦
¦1. ..................................................................................................................¦
¦2. ..................................................................................................................¦
¦Concluzii ...........................................................................................................¦
¦Recomandari .........................................................................................................¦
¦Propuneri privind perfectionarea functionarului public debutant:                           ¦
¦1. ..................................................................................................................¦
¦2. ..................................................................................................................¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦Numele si prenumele indrumatorului...................................................................................¦
¦Functia publica ..................................................................................          ¦
¦Data completarii ..........................................                             ¦
¦Semnatura .................................................                             ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

2 Daca este cazul.


Anexa nr. 5
  CRITERII DE PERFORMANTA
pentru functionarii publici de executie 
  
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦   Criteriul   ¦  Definirea criteriului pentru   ¦   Definirea criteriului pentru   ¦   Definirea criteriului pentru   ¦
¦crt.¦  de performanta  ¦ functionarii publici din clasa I  ¦ functionarii publici din clasa a II-a ¦functionarii publici din clasa a III-a¦
+----+--------------------+-------------------------------------+---------------------------------------+--------------------------------------¦
¦ 1. ¦  Capacitate de  ¦Capacitatea de a pune eficient in  ¦Capacitatea de a pune eficient in   ¦Capacitatea de a pune eficient    ¦
¦  ¦  implementare  ¦practica solutiile proprii si pe cele¦practica solutiile proprii si pe cele ¦in practica solutiile proprii si pe  ¦
¦  ¦          ¦dispuse pentru desfasurarea in    ¦dispuse pentru desfasurarea in     ¦cele dispuse pentru          ¦
¦  ¦          ¦mod corespunzator a activitatilor,  ¦mod corespunzator a activitatilor,   ¦desfasurarea in mod          ¦
¦  ¦          ¦in scopul realizarii obiectivelor  ¦in scopul realizarii obiectivelor   ¦corespunzator a activitatilor, in   ¦
¦  ¦          ¦                   ¦                    ¦scopul realizarii obiectivelor    ¦
+----+--------------------+-------------------------------------+---------------------------------------+--------------------------------------¦
¦ 2. ¦ Capacitatea de a ¦Capacitatea de a depasi       ¦Capacitatea de a depasi        ¦Capacitatea de a depasi        ¦
¦  ¦ rezolva eficient ¦obstacolele sau dificultatile    ¦obstacolele sau dificultatile     ¦obstacolele sau dificultatile     ¦
¦  ¦   problemele   ¦intervenite in activitatea curenta, ¦intervenite in activitatea curenta,  ¦intervenite in activitatea curenta,  ¦
¦  ¦          ¦prin identificarea solutiilor    ¦prin identificarea solutiilor     ¦prin identificarea solutiilor     ¦
¦  ¦          ¦adecvate de rezolvare si       ¦adecvate de rezolvare si        ¦adecvate de rezolvare         ¦
¦  ¦          ¦asumarea riscurilor identificate   ¦asumarea riscurilor identificate    ¦                   ¦
+----+--------------------+-------------------------------------+---------------------------------------+--------------------------------------¦
¦ 3. ¦  Capacitatea de  ¦Capacitatea de a desfasura in    ¦Capacitatea de a accepta erorile    ¦Capacitatea de a accepta erorile   ¦
¦  ¦   asumare a   ¦mod curent, la solicitarea      ¦sau, dupa caz, deficientele      ¦sau, dupa caz, deficientele      ¦
¦  ¦responsabilitatilor ¦superiorilor ierarhici, activitati  ¦propriei activitati si de a raspunde  ¦propriei activitati si de a      ¦
¦  ¦          ¦care depasesc cadrul de       ¦pentru acestea; capacitatea de a    ¦raspunde pentru acestea;       ¦
¦  ¦          ¦responsabilitate definit conform   ¦invata din propriile greseli      ¦capacitatea de a invata din      ¦
¦  ¦          ¦fisei postului; capacitatea de a   ¦                    ¦propriile greseli           ¦
¦  ¦          ¦accepta erorile sau, dupa caz,    ¦                    ¦                   ¦
¦  ¦          ¦deficientele propriei activitati si ¦                    ¦                   ¦
¦  ¦          ¦de a raspunde pentru acestea;    ¦                    ¦                   ¦
¦  ¦          ¦capacitatea de a invata din     ¦                    ¦                   ¦
¦  ¦          ¦propriile greseli          ¦                    ¦                   ¦
+----+--------------------+-------------------------------------+---------------------------------------+--------------------------------------¦
¦ 4. ¦  Capacitatea de  ¦Capacitatea de crestere       ¦Capacitatea de crestere        ¦Capacitatea de crestere        ¦
¦  ¦ autoperfectionare ¦permanenta a performantelor     ¦permanenta a performantelor      ¦permanenta a performantelor      ¦
¦  ¦ si de valorificare ¦profesionale, de imbunatatire a   ¦profesionale, de imbunatatire a    ¦profesionale, de imbunatatire a    ¦
¦  ¦  a experientei  ¦rezultatelor activitatii curente prin¦rezultatelor activitatii curente prin ¦rezultatelor activitatii curente   ¦
¦  ¦   dobandite   ¦punerea in practica a        ¦punerea in practica a         ¦prin punerea in practica a      ¦
¦  ¦          ¦cunostintelor si abilitatilor    ¦cunostintelor si abilitatilor     ¦cunostintelor si abilitatilor     ¦
¦  ¦          ¦dobandite              ¦dobandite               ¦dobandite               ¦
+----+--------------------+-------------------------------------+---------------------------------------+--------------------------------------¦
¦ 5. ¦  Capacitatea de  ¦Capacitatea de a interpreta un    ¦Capacitatea de a interpreta un     ¦                   ¦
¦  ¦ analiza si sinteza ¦volum mare de informatii, de a    ¦volum mare de informatii, de a     ¦                   ¦
¦  ¦          ¦identifica si valorifica elementele ¦identifica si valorifica elementele  ¦                   ¦
¦  ¦          ¦comune, precum si pe cele noi si   ¦comune, precum si pe cele noi si    ¦                   ¦
¦  ¦          ¦de a selecta aspectele esentiale   ¦de a selecta aspectele esentiale    ¦                   ¦
¦  ¦          ¦pentru domeniul analizat       ¦pentru domeniul analizat        ¦                   ¦
+----+--------------------+-------------------------------------+---------------------------------------+--------------------------------------¦
¦ 6. ¦ Creativitate si  ¦Atitudine activa in solutionarea   ¦Atitudine activa in solutionarea    ¦Atitudine activa in solutionarea   ¦
¦  ¦spirit de initiativa¦problemelor si realizarea      ¦problemelor si realizarea       ¦problemelor si realizarea       ¦
¦  ¦          ¦obiectivelor prin identificarea   ¦obiectivelor prin identificarea unor  ¦obiectivelor prin identificarea    ¦
¦  ¦          ¦unor moduri alternative de      ¦moduri alternative de rezolvare a   ¦unor moduri alternative de      ¦
¦  ¦          ¦rezolvare a acestor probleme;    ¦acestor probleme; inventivitate in   ¦rezolvare a acestor probleme;     ¦
¦  ¦          ¦inventivitate in gasirea unor cai  ¦gasirea unor cai de optimizare a    ¦atitudine pozitiva fata de idei    ¦
¦  ¦          ¦de optimizare a activitatii;     ¦activitatii; atitudine pozitiva fata de¦noi; spirit inventiv         ¦
¦  ¦          ¦atitudine pozitiva fata de idei noi ¦idei noi                ¦                   ¦
+----+--------------------+-------------------------------------+---------------------------------------+--------------------------------------¦
¦ 7. ¦  Capacitatea de  ¦Capacitatea de a previziona     ¦Capacitatea de a previziona      ¦Capacitatea de a-si organiza     ¦
¦  ¦planificare si de a ¦cerintele, oportunitatile si     ¦cerintele, oportunitatile si      ¦timpul propriu pentru         ¦
¦  ¦ actiona strategic ¦posibilele riscuri si consecintele  ¦posibilele riscuri si consecintele   ¦indeplinirea eficienta a       ¦
¦  ¦          ¦acestora; capacitatea de a      ¦acestora; capacitatea de a       ¦atributiilor de serviciu       ¦
¦  ¦          ¦anticipa solutii si de a-si organiza ¦anticipa solutii si de a-si organiza  ¦                   ¦
¦  ¦          ¦timpul propriu sau, dupa caz, al   ¦timpul propriu pentru indeplinirea   ¦                   ¦
¦  ¦          ¦celorlalti (in functie de nivelul de ¦eficienta a atributiilor de serviciu  ¦                   ¦
¦  ¦          ¦competenta), pentru indeplinirea   ¦                    ¦                   ¦
¦  ¦          ¦eficienta a atributiilor de serviciu ¦                    ¦                   ¦
+----+--------------------+-------------------------------------+---------------------------------------+--------------------------------------¦
¦ 8. ¦ Capacitatea de a ¦Capacitatea de a desfasura      ¦                    ¦                   ¦
¦  ¦ lucra independent ¦activitati pentru indeplinirea    ¦                    ¦                   ¦
¦  ¦          ¦atributiilor de serviciu fara a   ¦                    ¦                   ¦
¦  ¦          ¦solicita coordonare, cu exceptia   ¦                    ¦                   ¦
¦  ¦          ¦cazurilor in care activitatile    ¦                    ¦                   ¦
¦  ¦          ¦implica luarea unor decizii care   ¦                    ¦                   ¦
¦  ¦          ¦depasesc limitele de competenta   ¦                    ¦                   ¦
+----+--------------------+-------------------------------------+---------------------------------------+--------------------------------------¦
¦ 9. ¦ Capacitatea de a ¦Capacitatea de a se integra     ¦Capacitatea de a se integra intr-o   ¦Capacitatea de a se integra      ¦
¦  ¦ lucra in echipa  ¦intr-o echipa, de a-si aduce     ¦echipa, de a-si aduce contributia   ¦intr-o echipa, de a-si aduce     ¦
¦  ¦          ¦contributia prin participare     ¦prin participare efectiva, de a    ¦contributia prin participare     ¦
¦  ¦          ¦efectiva, de a transmite eficient  ¦transmite eficient si de a permite   ¦efectiva, de a transmite eficient   ¦
¦  ¦          ¦si de a permite dezvoltarea     ¦dezvoltarea ideilor noi, pentru    ¦idei, pentru realizarea        ¦
¦  ¦          ¦ideilor noi, pentru realizarea    ¦realizarea obiectivelor echipei    ¦obiectivelor echipei         ¦
¦  ¦          ¦obiectivelor echipei         ¦                    ¦                   ¦
+----+--------------------+-------------------------------------+---------------------------------------+--------------------------------------¦
¦10. ¦  Competenta in  ¦Capacitatea de a utiliza eficient  ¦Capacitatea de a utiliza eficient   ¦Capacitatea de a utiliza eficient   ¦
¦  ¦  gestionarea   ¦resursele materiale si financiare  ¦resursele materiale si financiare   ¦resursele materiale si financiare   ¦
¦  ¦ resurselor alocate ¦alocate fara a prejudicia      ¦alocate fara a prejudicia       ¦alocate fara a prejudicia       ¦
¦  ¦          ¦activitatea institutiei       ¦activitatea institutiei        ¦activitatea institutiei        ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 
  CRITERII DE PERFORMANTA
pentru functionarii publici de conducere 
  
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦            ¦                                                     ¦
¦crt.¦Criterii de performanta ¦                     Definirea criteriului                     ¦
+----+------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦ 1. ¦Capacitatea de a    ¦Capacitatea de a identifica activitatile care trebuie desfasurate de structura condusa, delimitarea   ¦
¦  ¦organiza        ¦lor in atributii, stabilirea pe baza acestora a obiectivelor; repartizarea echilibrata si echitabila a  ¦
¦  ¦            ¦atributiilor si a obiectivelor in functie de nivelul, categoria, clasa si gradul profesional al     ¦
¦  ¦            ¦personalului din subordine                                        ¦
+----+------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦ 2. ¦Capacitatea de a    ¦Abilitatea de a crea o viziune realista, de a transpune in practica si de a o sustine; abilitatea de a  ¦
¦  ¦conduce         ¦planifica si de a administra activitatea unei echipe formate din personalitati diferite, cu nivel diferit¦
¦  ¦            ¦al capacitatii de a colabora la indeplinirea unei atributii; capacitatea de a adapta stilul de conducere ¦
¦  ¦            ¦la situatii diferite, precum si de a actiona pentru gestionarea si rezolvarea conflictelor        ¦
+----+------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦ 3. ¦Capacitatea de     ¦Armonizarea deciziilor si actiunilor personalului, precum si a activitatilor din cadrul unui       ¦
¦  ¦coordonare       ¦compartiment, in vederea realizarii obiectivelor acestuia                        ¦
+----+------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦ 4. ¦Capacitatea de control ¦Capacitatea de supraveghere a modului de transformare a deciziilor in solutii realiste, depistarea    ¦
¦  ¦            ¦deficientelor si luarea masurilor necesare pentru corectarea la timp a acestora             ¦
+----+------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦ 5. ¦Capacitatea de a    ¦Capacitatea de a motiva si de a incuraja dezvoltarea performantelor personalului prin: cunoasterea    ¦
¦  ¦obtine cele mai bune  ¦aspiratiilor colectivului, asigurarea unei perspective de dezvoltare si a unei atitudini de incredere;  ¦
¦  ¦rezultate        ¦aptitudinea de a asculta si de a lua in considerare diferite opinii, precum si de a oferi sprijin pentru ¦
¦  ¦            ¦obtinerea unor rezultate pozitive pentru colectiv; recunoasterea meritelor si cultivarea         ¦
¦  ¦            ¦performantelor                                              ¦
+----+------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦ 6. ¦Competenta       ¦Capacitatea de a lua hotarari rapid, cu simt de raspundere si conform competentei legale, cu       ¦
¦  ¦decizionala       ¦privire la desfasurarea activitatii structurii conduse                          ¦
+----+------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦ 7. ¦Capacitatea de a    ¦Capacitatea de a transfera atributii personalului din subordine care corespunde din punct de       ¦
¦  ¦delega         ¦vedere legal si al competentelor proprii, in scopul realizarii la timp si in mod corespunzator a     ¦
¦  ¦            ¦obiectivelor structurii conduse                                     ¦
+----+------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦ 8. ¦Abilitati in gestionarea¦Capacitatea de a planifica si de a administra eficient activitatea personalului subordonat, asigurand  ¦
¦  ¦resurselor umane    ¦sprijinul si motivarea corespunzatoare                                  ¦
+----+------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦ 9. ¦Capacitatea de a    ¦Cunoasterea aptitudinilor personalului din subordine, inclusiv prin capacitatea de a crea, de a     ¦
¦  ¦dezvolta abilitatile  ¦implementa si de a mentine politici de personal eficiente, in scopul motivarii acestuia. Capacitatea   ¦
¦  ¦personalului      ¦de a identifica nevoile de instruire ale personalului din subordine si de a forma propuneri privind   ¦
¦  ¦            ¦tematica si formele concrete de realizare a instruirii                          ¦
+----+------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦10. ¦Abilitati de mediere si ¦Capacitatea de a organiza si de a conduce o intalnire, precum si de a o orienta catre o solutie     ¦
¦  ¦negociere        ¦comun acceptata, tinand seama de pozitiile diferite ale partilor; capacitatea de a planifica si de a   ¦
¦  ¦            ¦desfasura interviuri                                           ¦
+----+------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦11. ¦Obiectivitate in    ¦Corectitudine in luarea deciziilor; impartialitate in evaluarea personalului din subordine si in modul  ¦
¦  ¦apreciere        ¦de acordare a recompenselor pentru rezultatele deosebite in activitate                  ¦
+----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦12. ¦Criteriile de performanta pentru functionarii publici de executie din clasa I, prevazute la pct. 1-7 si 10            ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+Anexa nr. 6
  RAPORT DE EVALUARE
a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici 
  
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Numele si prenumele functionarului public evaluat ...................................................................¦
¦Functia publica .....................................................................................................¦
¦Treapta de salarizare ...............................................................................................¦
¦Data ultimei promovari ..............................................................................................¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦Numele si prenumele evaluatorului ...................................................................................¦
¦Functia .............................................................................................................¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦Perioada evaluata: de la .......................................................... la ..............................¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦Programe de formare la care functionarul public evaluat a participat in perioada evaluata:              ¦
¦1. ..................................................................................................................¦
¦2. ..................................................................................................................¦
¦3. ..................................................................................................................¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦         Obiective         ¦   %    ¦   Indicatori   ¦ Realizat (pondere)  ¦  Nota  ¦
¦      in perioada evaluata      ¦  din timp  ¦           ¦      %      ¦      ¦
+-------------------------------------------+--------------+----------------------+-----------------------+-----------¦
¦ 1.                    ¦       ¦           ¦            ¦      ¦
+-------------------------------------------+--------------+----------------------+-----------------------+-----------¦
¦ 2.                    ¦       ¦           ¦            ¦      ¦
+-------------------------------------------+--------------+----------------------+-----------------------+-----------¦
¦ 3.                    ¦       ¦           ¦            ¦      ¦
+-------------------------------------------+--------------+----------------------+-----------------------+-----------¦
¦ 4.                    ¦       ¦           ¦            ¦      ¦
+-------------------------------------------+--------------+----------------------+-----------------------+-----------¦
¦ 5.                    ¦       ¦           ¦            ¦      ¦
+-------------------------------------------+--------------+----------------------+-----------------------+-----------¦
¦ 6.                    ¦       ¦           ¦            ¦      ¦
+-------------------------------------------+--------------+----------------------+-----------------------+-----------¦
¦ 7.                    ¦       ¦           ¦            ¦      ¦
+-------------------------------------------+--------------+----------------------+-----------------------+-----------¦
¦ 8.                    ¦       ¦           ¦            ¦      ¦
+-------------------------------------------+--------------+----------------------+-----------------------+-----------¦
¦ 9.                    ¦       ¦           ¦            ¦      ¦
+-------------------------------------------+--------------+----------------------+-----------------------+-----------¦
¦10.                    ¦       ¦           ¦            ¦      ¦
+-------------------------------------------+--------------+----------------------+-----------------------+-----------¦
¦      Obiective revizuite      ¦   %    ¦   Indicatori   ¦ Realizat (pondere)  ¦  Nota  ¦
¦      in perioada evaluata      ¦  din timp  ¦           ¦      %      ¦      ¦
+-------------------------------------------+--------------+----------------------+-----------------------+-----------¦
¦ 1.                    ¦       ¦           ¦            ¦      ¦
+-------------------------------------------+--------------+----------------------+-----------------------+-----------¦
¦ 2.                    ¦       ¦           ¦            ¦      ¦
+-------------------------------------------+--------------+----------------------+-----------------------+-----------¦
¦ 3.                    ¦       ¦           ¦            ¦      ¦
+-------------------------------------------+--------------+----------------------+-----------------------+-----------¦
¦ 4.                    ¦       ¦           ¦            ¦      ¦
+-------------------------------------------+--------------+----------------------+-----------------------+-----------¦
¦ 5.                    ¦       ¦           ¦            ¦      ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------¦
¦Nota finala pentru indeplinirea obiectivelor                               ¦      ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------¦
¦  Criteriile de performanta utilizate in evaluare      ¦    Nota    ¦   Comentarii   ¦      ¦
+--------------------------------------------------------------+-------------------+----------------------+-----------¦
¦ 1.                              ¦          ¦           ¦      ¦
+--------------------------------------------------------------+-------------------+----------------------+-----------¦
¦ 2.                              ¦          ¦           ¦      ¦
+--------------------------------------------------------------+-------------------+----------------------+-----------¦
¦ 3.                              ¦          ¦           ¦      ¦
+--------------------------------------------------------------+-------------------+----------------------+-----------¦
¦ 4.                              ¦          ¦           ¦      ¦
+--------------------------------------------------------------+-------------------+----------------------+-----------¦
¦ 5.                              ¦          ¦           ¦      ¦
+--------------------------------------------------------------+-------------------+----------------------+-----------¦
¦ 6.                              ¦          ¦           ¦      ¦
+--------------------------------------------------------------+-------------------+----------------------+-----------¦
¦ 7.                              ¦          ¦           ¦      ¦
+--------------------------------------------------------------+-------------------+----------------------+-----------¦
¦ 8.                              ¦          ¦           ¦      ¦
+--------------------------------------------------------------+-------------------+----------------------+-----------¦
¦ 9.                              ¦          ¦           ¦      ¦
+--------------------------------------------------------------+-------------------+----------------------+-----------¦
¦10.                              ¦          ¦           ¦      ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------¦
¦Nota pentru indeplinirea criteriilor de performanta                           ¦      ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦Nota finala a evaluarii:                                               ¦
¦(Nota finala pentru indeplinirea obiectivelor + Nota pentru indeplinirea criteriilor de performanta) / 2       ¦
¦Calificativul evaluarii:                                               ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦Rezultate deosebite:                                                 ¦
¦1. ..................................................................................................................¦
¦2. ..................................................................................................................¦
¦3. ..................................................................................................................¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦Dificultati obiective intampinate in perioada evaluata:                               ¦
¦1. ..................................................................................................................¦
¦2. ..................................................................................................................¦
¦3. ..................................................................................................................¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦Alte observatii:                                                   ¦
¦1. ..................................................................................................................¦
¦2. ..................................................................................................................¦
¦3. ..................................................................................................................¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦Comentariile functionarului public evaluat:                                     ¦
¦Semnatura functionarului public evaluat .............................................................................¦
¦Data ..........................................................................................           ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦Semnatura evaluatorului .............................................................................................¦
¦Data ..........................................................................................           ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦Observatiile sau comentariile persoanei care contrasemneaza:                             ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦Numele si prenumele persoanei care contrasemneaza ...................................................................¦
¦Functia .............................................................................................................¦
¦Semnatura persoanei care contrasemneaza .............................................................................¦
¦Data ..........................................................................................           ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+