DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotarare CSM 1255/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la ICCJPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 7 din 6 ianuarie 2015

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

Avand in vedere dispozitiile art. 66 alin. (2) din Legea nr. 303/3004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) si (7) din Constitutia Romaniei, republicata, si ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicata, cu modificarile ulterioare,
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotaraste:

Art. I
Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Inalta Curte de Casatie si Justitie, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 293/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 288 din 2 mai 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1
Ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Inalta Curte de Casatie si Justitie se face prin concurs organizat de Consiliul Superior al Magistraturii si Institutul National al Magistraturii, in conditiile prezentului regulament."

2. Articolul 2 se mofifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2
(1) La concursul pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Inalta Curte de Casatie si Justitie se pot inscrie persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la art. 14 alin. (2) lit. a)-e) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 303/2004.
(2) Pot fi numiti in functia de magistrat-asistent la Inalta Curte de Casatie si Justitie, pe baza concursului prevazut la art. 1, avocatii, notarii, personalul de specialitate juridica prevazut la art. 87 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, precum si grefierii cu studii superioare juridice de la curtile de apel si Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu o vechime de cel putin 5 ani.
(3) Conditiile de vechime prevazute de alin. (2) trebuie sa fie indeplinite la data expirarii perioadei de depunere a cererilor de inscriere."

3. La articolul 3, alineatele (1), (2), (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 3
(1) Data, locul, modul de desfasurare a concursului, calendarul de desfasurare, cuantumul taxei de inscriere, precum si cererea de inscriere tipizata (cuprinzand si optiunea candidatului pentru una dintre sectiile sau unul dintre compartimentele Inaltei Curti de Casatie si Justitie) se stabilesc prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii si a Directiei resurse umane si organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. Lista posturilor scoase la concurs, tematica si bibliografia de concurs se stabilesc prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
(2) Datele prevazute la alin. (1) se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii si se aduc la cunostinta publica printr-un comunicat de presa al Consiliului Superior al Magistraturii, cu cel putin 60 de zile inainte de data stabilita pentru concurs.

......
(4) Cererile pentru inscrierea la concurs se depun la Consiliul Superior al Magistraturii, in termen de 20 de zile de la data publicarii datelor prevazute la alin. (1) pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii.
(5) La cererea de inscriere se anexeaza urmatoarele acte:
a) certificatul de nastere;
b) actul de identitate;
c) diploma de licenta;
d) chitanta de plata a taxei de inscriere;
e) certificatul de cazier judiciar;

f) certificatul de cazier fiscal;
g) declaratia pe propria raspundere privind existenta unor eventuale intreruperi in activitate;
h) curriculum vitae care sa cuprinda datele de identificare, datele de stare civila, datele cu privire la studiile absolvite si locurile de munca anterioare;
i) carnetul de munca sau adeverinte privind vechimea in specialitate, din care sa rezulte si eventualele intreruperi in activitate.
Actele prevazute la lit. a), b) si i) se depun in copie certificata pentru conformitate cu originalul de catre candidat, iar diploma de licenta se depune in copie legalizata."

4. La articolul 3, alineatul (6) se abroga.

5. La articolul 3, dupa alineatul (6) se introduc doua noi alineate, alineatele (7) si (8), cu urmatorul cuprins:
"(7) Cuantumul taxei de inscriere la concurs se stabileste in functie de cheltuielile necesare pentru organizarea concursului. Taxa se plateste la casieria Consiliului Superior al Magistraturii. Chitantele se intocmesc in doua exemplare, din care primul exemplar i se va inmana candidatului.
(8) Taxa de inscriere la concurs se restituie candidatilor care au fost respinsi pentru neindeplinirea conditiilor prevazute la art. 14 alin. (2) lit. a), b) si d) din Legea nr. 303/2004, a conditiei privind lipsa antecedentelor penale si a cazierului fiscal prevazute la art. 14 alin. (2) lit. c) din aceeasi lege sau a conditiilor prevazute la art. 67 alin. (4) din Legea nr. 303/2004, precum si candidatilor care se retrag din concurs anterior afisarii listelor finale cu rezultatele verificarii indeplinirii acestor conditii. Taxa se restituie si in cazul in care candidatul decedeaza mai inainte de sustinerea probelor de concurs ori in cazul altor situatii obiective de impiedicare a participarii la concurs, intervenite anterior afisarii listelor finale cu rezultatele verificarii indeplinirii conditiilor mentionate in teza anterioara. Cererea de restituire se depune la Directia resurse umane si organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii si se solutioneaza in termen de 30 de zile de la inregistrare de catre Directia economica si administrativ din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii."

6. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4
(1) Verificarea indeplinirii conditiilor prevazute la art. 14 alin. (2) lit. a), b) si d) din Legea nr. 303/2004, a conditiei privind lipsa antecedentelor penale si a cazierului fiscal prevazute la art. 14 alin. (2) lit. c) din aceeasi lege si a conditiilor prevazute la art. 67 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 se realizeaza de comisia de organizare a concursului.
(2) Rezultatele verificarilor prevazute la alin. (1) se publica pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii si se afiseaza la sediile acestora, cel mai tarziu cu 25 de zile inainte de data desfasurarii concursului.
(3) Candidatii respinsi in urma verificarii pot formula contestatii, in termen de 48 de ore de la publicarea listei pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii, la Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii. Contestatiile vor fi solutionate in termen de 5 zile de la expirarea termenului de depunere. Solutia adoptata se comunica in cadrul aceluiasi termen.
(4) Hotararea Sectiei pentru judecatori poate fi contestata la Plen in termen de 48 de ore de la comunicare. Contestatiile se depun la Consiliul Superior al Magistraturii si se solutioneaza prin hotarare definitiva de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii.
(5) Dupa pronuntarea hotararii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii se intocmeste lista finala a candidatilor care indeplinesc conditiile de participare la concurs, lista care se aduce la cunostinta publica prin modalitatile prevazute la alin. (2)."

7. La articolul 5, alineatele (1)-(3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 5
(1) Comisia de organizare a concursului se constituie prin hotarare a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Directiei resurse umane si organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii si a Institutului National al Magistraturii si este alcatuita din:
- presedinte: secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii, secretarul general adjunct sau directorii Directiei resurse umane si organizare, dupa caz;
- 1-2 vicepresedinti: secretarul general adjunct, directorii Institutului National al Magistraturii sau directorii Directiei resurse umane si organizare, dupa caz;
- membri: directori, sefi de servicii si birouri, personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, experti ai Institutului National al Magistraturii, functionari publici si personal contractual din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii si al Institutului National al Magistraturii.
- responsabili de sala si supraveghetori. Prin exceptie, aceste persoane sunt numite prin hotarare a presedintelui comisiei de organizare, de regula, din aceleasi categorii de personal ca si membrii comisiei.
(2) Comisiile de elaborare a subiectelor, comisiile de corectare a lucrarilor si comisiile de solutionare a contestatiilor sunt alcatuite din judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, numiti prin hotarare a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Inaltei Curti de Casatie si Justitie, si au fiecare cate un presedinte.
(3) Desemnarea membrilor comisiilor prevazute la alin. (2) se face pe baza consimtamantului scris, exprimat anterior."

8. La articolul 5, dupa alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6)-(8), cu urmatorul cuprins:
"(6) Membrii comisiilor de elaborare a subiectelor, de corectare si de solutionare a contestatiilor vor semna contracte de participare in comisii cu privire la modalitatile de plata si la respectarea atributiilor ce le revin, potrivit dispozitiilor prezentului regulament.
(7) Declaratiile si contractele de participare in comisii vor fi centralizate de comisia de organizare a concursului si se pastreaza alaturi de celelalte documente de concurs.
(8) In comisiile prevazute la alin. (2) vor fi numiti si membri supleanti, care ii vor inlocui de drept, in ordinea stabilita de Consiliul Superior al Magistraturii prin hotararea de numire a comisiilor de concurs, pe acei membri ai comisiei care, din motive intemeiate, nu isi pot exercita atributiile. Inlocuirea se efectueaza de presedintele comisiei din care face parte persoana respectiva."

9. Dupa articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 5^1
(1) Comisiile de elaborare a subiectelor sunt numite distinct pentru Sectia penala si, respectiv, pentru Sectia de contencios administrativ si fiscal ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Aceste comisii elaboreaza subiectele de concurs pentru testul-grila de verificare a cunostintelor teoretice pentru grupele de materii prevazute la art. 10 alin. (2) lit. b), d) si e), corespunzatoare sectiei pentru care s-a numit comisia respectiva, precum si subiectele corespunzatoare pentru proba scrisa practica.
(2) Pentru cele doua sectii civile ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie se constituie o singura comisie de elaborare a subiectelor, care, pentru testul-grila de verificare a cunostintelor teoretice, va elabora aceleasi subiecte de concurs la drept procesual civil, iar la elaborarea subiectelor de drept substantial si a celor din jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, respectiv pentru jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene va tine seama de specializarea fiecareia dintre cele doua sectii. Comisia va tine seama de specializarea fiecareia dintre cele doua sectii si la elaborarea subiectelor pentru proba scrisa practica.
(3) Comisiile de corectare si de solutionare a contestatiilor corespund ca numar si specializare comisiilor de elaborare a subiectelor, constituite conform alineatelor precedente."

10. La articolul 6, punctele 2 si 4 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"2. controleaza si indruma actiunile privind organizarea si desfasurarea concursului, identificarea si, dupa caz, inchirierea spatiilor adecvate pentru sustinerea probelor de concurs, procurarea necesarului de rechizite, asigurarea asistentei medicale pe parcursul desfasurarii concursului si a pazei necesare pentru pastrarea ordinii publice la centrele de concurs si de evaluare;
......
4. instruieste, inaintea sustinerii concursului, responsabilii de sala;".

11. La articolul 6, dupa punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 4^1, cu urmatorul cuprins:
"4^1. preia de la presedintii comisiilor de elaborare a subiectelor, pe baza de delegatie nominala, subiectele pentru probele scrise si baremele de evaluare si de notare, in plicuri distincte, inchise si sigilate;".

12. La articolul 6, punctele 5-7 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"5. repartizeaza candidatii pe sali, pentru probele scrise, dispune publicarea listelor respective pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii, precum si afisarea pe usile salilor in care se desfasoara probele;
6. coordoneaza multiplicarea subiectelor pentru probele scrise, in functie de numarul candidatilor, sigiland apoi plicurile continand numarul sau, dupa caz, necesarul de subiecte pentru fiecare sala;
7. distribuie candidatilor subiectele multiplicate pentru probele scrise;".


13. La articolul 6, dupa punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 7^1, cu urmatorul cuprins: "7^1. ia masuri pentru ca in spatiile in care se desfasoara probele scrise de concurs sa nu patrunda persoane straine neautorizate de comisie sau neprevazute de prezentul regulament;".

14. La articolul 6, punctele 8 si 9 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"8. preda comisiei de corectare lucrarile scrise la proba practica, precum si baremele de evaluare si de notare, impreuna cu ghidurile de corectare;
9. afiseaza baremele de evaluare si notare pentru ambele probe scrise, impreuna cu subiectele, la centrele de concurs, la sfarsitul ultimei probe, si asigura publicarea acestora pe paginile de intrenet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii;".

15. La articolul 6, dupa punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 9^1, cu urmatorul cuprins:
"9^1. organizeaza transportul lucrarilor scrise de la centrele de concurs la centrul de evaluare si raspunde de securitatea acestora;".

16. La articolul 6, punctul 10 se abroga.

17. La articolul 6, dupa punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 11^1, cu urmatorul cuprins:
"11^1. efectueaza verificari privind indeplinirea conditiei bunei reputatii prevazute la art. 14 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 303/2004, dupa afisarea rezultatelor definitive ale concursului;".

18. La articolul 6, punctul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"14. asigura afisarea si publicarea simultana pe paginile de internet, de catre Consiliul Superior al Magistraturii si Institutul National al Magistraturii, a rezultatelor concursului;".

19. Dupa articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 6^1
(1) Presedintele comisiei de organizare a concursului ia toate masurile necesare ducerii la indeplinire a atributiilor prevazute la art. 6.
(2) In acest scop, presedintele comisiei de organizare a concursului stabileste fise de atributii pentru vicepresedinte, membrii comisiei si pentru responsabilii de sala."

20. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7

Comisiile de elaborare a subiectelor au, in principal, urmatoarele atributii:
1. elaborarea subiectelor de concurs pentru ambele probe scrise, cu respectarea urmatoarelor reguli, in functie de tipul probei:
a) sa fie in concordanta cu tematica si bibliografia elaborate de Inalta Curte de Casatie si Justitie;
b) sa evidentieze operatiile gandirii - analiza, sinteza, generalizare - in trasaturi ale procesului de gandire - flexibilitate, dimensiunea critica etc.;
c) sa fie astfel formulate incat tratarea lor sa angajeze cat mai multe posibilitati de analiza, de sinteza si de generalizare din partea candidatilor;
d) sa asigure o cuprindere echilibrata a materiei studiate, sa aiba un grad de complexitate corespunzator continutului tematicii si bibliografiei, pentru a fi tratate in timpul stabilit;
e) sa se evite repetarea subiectelor de la concursurile anterioare;
f) timpul necesar rezolvarii subiectelor sa nu depaseasca timpul alocat desfasurarii probei de concurs;
g) sa se evite subiectele ce contin probleme controversate in doctrina si in practica;
h) sa se puna accentul in notarea lucrarilor pe motivarea solutiei alese de candidat; in barem pot sa fie punctate modalitati alternative de motivare a solutiei alese de candidat;
2. elaborarea, pentru proba scrisa practica, a cate 3 variante de subiecte pentru fiecare specializare, din care se alege, prin tragere la sorti, numarul subiectului acestei probe. Acestea se vor preda comisiei de organizare a concursului cu cel putin 12 ore inainte de desfasurarea concursului, pe specializari, in plicuri distincte si sigilate;
3. predarea catre comisia de organizare a concursului, cu cel putin 12 ore inainte de desfasurarea concursului, a subiectelor la testul-grila de verificare a cunostintelor teoretice, in plicuri distincte si sigilate;
4. elaborarea baremelor de evaluare si notare pentru ambele probe scrise si predarea acestora comisiei de organizare odata cu subiectele la proba scrisa practica;
5. elaborarea ghidurilor de corectare pentru proba scrisa practica, dupa definitivarea baremului in urma solutionarii contestatiilor la barem, si predarea acestora catre comisia de organizare."

21. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8
Comisiile de corectare evalueaza si corecteaza lucrarile candidatilor la proba scrisa practica, potrivit baremelor de evaluare si notare definitive si a ghidurilor de corectare."

22. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9
Comisiile de solutionare a contestatiilor au urmatoarele atributii:
- solutioneaza contestatiile la barem, atat cu privire la testul- grila de verificare a cunostintelor teoretice, cat si cu privire la proba scrisa practica;
- reevalueaza lucrarile scrise la proba practica ale caror note initiale au fost contestate, acordand note, conform baremelor de evaluare si notare definitive si a ghidurilor de corectare;
- solutioneaza contestatiile formulate impotriva punctajului obtinut la testul-grila de verificare a cunostintelor teoretice."

23. La articolul 10, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 10
(1) Examinarea candidatilor se face prin sustinerea a doua probe scrise, respectiv un test-grila de verificare a cunostintelor teoretice si o proba scrisa practica.
(2) Testul-grila de verificare a cunostintelor teoretice se sustine, in functie de specializare, la urmatoarele grupe de materii:
a) drept civil si drept procesual civil, pentru posturile vacante de magistrat-asistent la Sectia I civila;
b) drept penal si drept procesual penal, pentru posturile vacante de magistrat-asistent la Sectia penala;
c) drept comercial si drept procesual civil, pentru posturile vacante de magistrat-asistent la Sectia a II-a civila;
d) drept administrativ, drept financiar si fiscal si drept procesual civil, pentru posturile vacante de magistrat-asistent la Sectia de contencios administrativ si fiscal;
e) jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului si jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene, indiferent de specializare."

24. La articolul 10, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alinete, alineatele (2^1) si (2^2), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Testul-grila de verificare a cunostintelor teoretice cuprinde 50 de intrebari din materiile de concurs prevazute la alin. (2), astfel:
a) pentru candidatii la sectiile civile ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie:
- 20 de intrebari din dreptul civil sau din dreptul comercial, in functie de optiunea candidatului;
- 20 de intrebari din dreptul procesual civil;
- 5 intrebari din jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului si 5 intrebari din jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene;
b) pentru candidatii la Sectia penala a Inaltei Curti de Casatie si Justitie:
- 20 de intrebari din dreptul penal;
- 20 de intrebari din dreptul procesual penal;
- 5 intrebari din jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului si 5 intrebari din jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene.
c) pentru candidatii la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Inaltei Curti de Casatie si Justitie:
- 15 intrebari din dreptul administrativ;
- 10 intrebari din dreptul financiar si fiscal;
- 15 intrebari din dreptul procesual civil;
- 5 intrebari din jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului si 5 intrebari din jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene.
(2^2) La testul-grila pentru verificarea cunostintelor teoretice fiecare raspuns corect primeste 0,2 puncte in sistemul de notare de la 0 la 10."

25. La articolul 10, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
"(3^1) La elaborarea subiectelor pentru ambele probe scrise se vor avea in vedere si jurisprudenta Inaltei Curti de Casatie si Justitie si cea a Curtii Constitutionale."

26. La articolul 10, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Pentru posturile vacante de magistrat-asistent la Directia legislatie, studii, documentare si informatica juridica, Biroul relatii internationale si Biroul de informare si relatii publice, testul-grila de verificare a cunostintelor teoretice se sustine la aceea dintre grupele de materii prevazute la alin. (2) lit. a)-d) indicate in anuntul de concurs, precum si la grupa de materii prevazuta la alin. (2) lit. e). Prevederile alin. (3) se aplica in mod corespunzator, candidatii urmand sa redacteze o lucrare in raport cu specificul activitatii compartimentului."

27. La articolul 10, dupa alineatul (4) se introduce un nou alinet, alinetul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) Subiectele pentru proba scrisa practica in cazul prevazut la alin. (4) se elaboreaza de catre comisia de elaborare a subiectelor corespunzatoare grupelor de materii pentru care se sustine proba scrisa teoretica, indicate in anuntul de concurs."

28. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11
(1) Accesul candidatilor in salile de concurs este permis pe baza unui act de identitate, cel mai tarziu cu 30 de minute inainte de inceperea probelor. In mod exceptional, pot fi admisi candidati in sala si cu mai putin de 30 de minute inainte de inceperea probelor, dar nu si dupa deschiderea plicului cu subiecte.
(2) Se interzice candidatilor sa detina asupra lor pe timpul desfasurarii probelor scrise orice surse de informare care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si orice mijloc electronic de comunicare. Candidatii pot folosi in timpul concursului acele materiale a caror posibilitate de utilizare este mentionata explicit in tematica si bibliografia de concurs. Supraveghetorii verifica respectarea acestei prevederi inainte de aducerea subiectelor in sali. Nerespectarea acestor dispozitii constituie frauda si duce la eliminarea din concurs a candidatului, indiferent daca materialele sau mijloacele de comunicare interzise au fost folosite sau nu.
(3) In vederea elaborarii lucrarilor scrise candidatii folosesc numai cerneala sau pix cu pasta de culoare neagra.
(4) Candidatii se asaza in ordine alfabetica, conform listelor afisate. Fiecare candidat primeste o teza de concurs tipizata, cu stampila Consiliului Superior al Magistraturii, pe care isi scrie cu majuscule numele si prenumele si completeaza citet celelalte date. Coltul tezei de concurs va fi lipit si stampilat la momentul predarii lucrarii, numai dupa ce persoanele care supravegheaza in sala au verificat identitatea candidatilor si completarea corecta a tuturor datelor prevazute si dupa ce responsabilii de sala au semnat in interiorul portiunii care urmeaza a fi sigilata.
(5) Dupa verificarea integritatii plicurilor cu subiecte, supraveghetorii le vor distribui candidatilor, comunicand ora inceperii si ora incheierii probelor de concurs.
(6) Din momentul deschiderii plicului in care se afla subiectele niciun candidat nu mai poate intra in sala si niciun candidat nu poate parasi sala decat daca preda lucrarea scrisa si semneaza de predarea acesteia. Candidatii care nu se afla in sala in momentul deschiderii plicului pierd dreptul de a mai sustine proba respectiva.
(7) In cazuri exceptionale, daca un candidat solicita parasirea temporara a salii, el trebuie sa fie insotit de unul dintre supraveghetori, pana la inapoierea in sala de concurs.
(8) Niciun membru al comisiei de organizare a concursului prezent la centrul de concurs nu poate comunica in exterior continutul subiectelor de concurs pana la incheierea probelor scrise.
(9) In cazul probei scrise practice, subiectele vor fi stabilite prin tragere la sorti de catre un reprezentant al candidatilor. Subiectele extrase vor fi multiplicate in numar egal cu al candidatilor, introduse in plicuri sigilate si predate responsabililor din salile de concurs. Presedintele comisiei de organizare a concursului si persoana care a efectuat tragerea la sorti semneaza pe versoul plicului ce contine varianta extrasa."

29. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12
(1) Timpul destinat elaborarii lucrarilor scrise este cel stabilit de comisiile de elaborare a subiectelor si este comunicat candidatilor odata cu subiectele. Acesta nu poate depasi 3 ore pentru fiecare dintre cele doua probe de concurs, socotite din momentul in care s-a incheiat distribuirea subiectelor pentru fiecare candidat.
(2) Pe parcursul desfasurarii probelor scrise, membrii comisiei de organizare a concursului si supraveghetorii de sali nu le pot da candidatilor indicatii referitoare la rezolvarea subiectelor si nu pot aduce modificari acestora si nici baremului de evaluare si notare. Orice nelamurire legata de subiecte se discuta direct cu comisiile de elaborare a subiectelor.
(3) In cazul in care unii candidati, din diferite motive, doresc sa isi transcrie lucrarea, fara sa depaseasca timpul stabilit potrivit alin. (1), acestia primesc alte teze tipizate. Acest lucru este consemnat de catre supraveghetori in procesul-verbal de predare-primire a lucrarilor scrise, care se incheie pentru fiecare sala. Tezele folosite initial se anuleaza pe loc de catre 2 supraveghetori, mentionandu-se pe ele «anulat», se semneaza de acestia si se pastreaza in conditiile stabilite pentru lucrarile scrise. In cazul lucrarilor scrise la proba practica, candidatii care doresc sa corecteze o greseala taie fiecare rand din pasajul gresit cu o linie orizontala.
(4) Fiecare candidat primeste atatea teze de concurs tipizate si ciorne cate ii sunt necesare.
(5) La expirarea timpului acordat, candidatii predau lucrarile sub semnatura in faza in care se afla, fiind interzisa depasirea timpului stabilit de comisiile de elaborare a subiectelor. Ultimii 3 candidati raman in sala pana la predarea ultimei lucrari.
(6) Toti candidatii semneaza, la momentul predarii lucrarilor, in catalogul de sala.
(7) Presedintele comisiei de organizare a concursului preia lucrarile sub semnatura de la responsabilii de sala.
(8) Frauda dovedita atrage eliminarea din concurs. Se considera frauda si inscrierea numelui candidatului pe teza de concurs in afara rubricii care se sigileaza si orice alte semne distinctive care ar permite identificarea lucrarii. In aceste cazuri, responsabilul de sala consemneaza intr-un proces-verbal faptele si masurile luate, iar lucrarea se anuleaza cu mentiunea «Frauda». Procesul-verbal se comunica comisiei de organizare si candidatului respectiv.
(9) Sanctiunea prevazuta la alin. (8) se aplica si pentru depasirea timpului de concurs, stabilit potrivit alin. (1).
(10) Cele doua probe scrise se sustin in aceeasi zi, cu o pauza intre acestea ce nu poate depasi o ora."

30. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 13
(1) Baremele stabilite de comisiile de elaborare a subiectelor se afiseaza la centrele de concurs, la sfarsitul ultimei probe, si se publica impreuna cu subiectele, in conditiile art. 6 pct. 9.
(2) Candidatii pot formula contestatii la barem in termen de 24 de ore de la afisare, care se solutioneaza de comisia de solutionare a contestatiilor in termen de 48 de ore de la expirarea termenului de contestare. Solutiile se motiveaza in termen de 3 zile de la expirarea termenului pentru solutionarea contestatiilor.
(3) Baremele definitive se publica in conditiile art. 6 pct. 9.
(4) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii poate sa dispuna sanctionarea membrilor comisiilor de elaborare a subiectelor sau de solutionare a contestatiilor care sunt raspunzatori pentru anularea unor subiecte, cu reducerea sau neplata drepturilor banesti cuvenite pentru activitatea prestata; acestor persoane le poate fi interzisa si participarea in comisii similare pe o perioada de pana la 3 ani.
(5) Dispozitiile alin. (4) se aplica in mod corespunzator si comisiilor de corectare."

31. Dupa articolul 13 se introduc doua noi articole, articolele 13^1 si 13^2, cu urmatorul cuprins:
"Art. 13^1
(1) La testul-grila de verificare a cunostintelor teoretice, evaluarea si notarea lucrarilor se realizeaza prin procesare electronica, pe baza baremelor definitive.
(2) In situatia in care, in urma solutionarii contestatiilor la barem, se anuleaza una sau mai multe intrebari din testul-grila, punctajul corespunzator intrebarilor anulate se acorda tuturor candidatilor.
(3) In ipoteza in care, in urma solutionarii contestatiilor la barem, se apreciaza ca raspunsul corect la una dintre intrebarile din testul-grila este altul decat cel indicat in barem, se corecteaza baremul si se va acorda punctajul corespunzator intrebarii respective numai candidatilor care au indicat raspunsul corect stabilit prin baremul definitiv.
(4) In situatia in care, in urma solutionarii contestatiilor la barem, se apreciaza ca raspunsul indicat ca fiind corect in baremul initial nu este singurul raspuns corect, punctajul corespunzator intrebarii respective din testul-grila se acorda pentru oricare dintre variantele de raspuns stabilite ca fiind corecte prin baremul definitiv.

Art. 13^2
(1) La proba practica, corectarea lucrarilor scrise se face de catre 2 membri ai comisiei de corectare corespunzatoare, conform baremului definitiv de evaluare si notare si a ghidurilor de corectare. Lucrarile scrise se noteaza cu note de la 0 la 10, cu doua zecimale. Corectarea si notarea se inregistreaza in borderouri de notare separate, de catre fiecare corector, semnate de acestia pe fiecare pagina. Nota la aceasta proba o reprezinta media aritmetica a celor doua note acordate.
(2) Daca intre notele acordate de cei doi corectori conform alin. (1) diferenta este mai mare de un punct, nota finala va fi stabilita de o comisie formata din cei doi corectori si presedintele comisiei de corectare. Daca unul dintre corectori este chiar presedintele comisiei de corectare, din comisia ce va stabili nota finala va face parte, alaturi de cei doi membri ai comisiei care au corectat lucrarea, un alt membru al comisiei respective.
(3) Nota acordata conform alin. (2), calculata ca medie aritmetica a celor trei note stabilite de persoanele mentionate in alineatul precedent, se consemneaza intr-un borderou de notare distinct, sub semnatura celor 3 membri, si se trece pe lucrare, in rubrica speciala a tezei de concurs, cu cerneala neagra, sub semnatura, de catre comisia de organizare a concursului. Nota 1 se acorda atunci cand punctajul obtinut de candidat, ca medie initiala sau in urma reevaluarii, este mai mic sau egal cu aceasta nota.
(4) Pe timpul corectarii, coltul sigilat al lucrarii nu se deschide. Notele acordate se inscriu in borderou, sub semnatura celor care le-au acordat, si pe lucrare, sub semnatura, de catre comisia de organizare, dupa care se introduc in baza de date a comisiei de organizare. Dupa efectuarea acestor operatiuni se desface coltul sigilat al lucrarii si se coreleaza numarul lucrarii cu numele si prenumele candidatului."

32. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14
(1) Rezultatele concursului se afiseaza la sediul Consiliului Superior al Magistraturii si al Institutului National al Magistraturii si se publica pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii.
(2) Candidatii nemultumiti de rezultatele concursului pot formula contestatii in termen de 48 de ore de la publicare, atat cu privire la punctajul obtinut la testul-grila de verificare a cunostintelor teoretice, cat si cu privire la nota obtinuta la proba scrisa practica. Contestatiile se depun, prin fax, la Consiliul Superior al Magistraturii sau la sediul acestei institutii.
(3) In vederea solutionarii contestatiilor, lucrarile se vor resigila si renumerota, iar in ceea ce priveste proba scrisa practica, lucrarile vor fi si inscrise intr-un borderou separat.
(4) La proba scrisa practica, fiecare lucrare a carei nota initiala a fost contestata se recorecteaza de catre 2 membri ai comisiei de solutionare a contestatiilor corespunzatoare, nota acordata la contestatii fiind media aritmetica a notelor acordate de acestia. In cazul in care se constata o diferenta mai mare de un punct intre notele celor 2 corectori si cel putin una dintre note este minimum 5 sau daca diferenta dintre nota stabilita de comisia de corectare si de comisia de solutionare a contestatiilor este mai mare de 1,5 puncte, in favoarea candidatului, nota finala, calculata ca medie aritmetica, va fi stabilita de o comisie formata din cei 2 corectori din comisia de solutionare a contestatiilor si presedintele comisiei de solutionare a contestatiilor. Daca unul dintre corectori este chiar presedintele comisiei de solutionare a contestatiilor, din comisia ce va stabili nota finala va face parte, alaturi de cei doi membri ai comisiei care au recorectat lucrarea, un alt membru al comisiei respective.
(5) Contestatiile formulate cu privire la ambele probe scrise se solutioneaza in termen de 10 zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (2).
(6) Notele acordate in urma solutionarii contestatiilor sunt definitive si nu pot fi mai mici decat notele contestate."

33. Dupa articolul 14 se introduc doua noi articole, articolele 14^1 si 14^2, cu urmatorul cuprins:
"Art. 14^1
(1) Nota finala obtinuta de candidat la concurs o reprezinta media aritmetica a notelor obtinute la cele doua probe scrise.
(2) Pentru ocuparea unui post vacant de magistrat-asistent la Inalta Curte de Casatie si Justitie, candidatul trebuie sa obtina cel putin nota 7 (sapte) la fiecare dintre cele doua probe scrise.
(3) Ocuparea posturilor se face in ordinea mediilor obtinute, in functie de optiunea candidatului, in limita numarului de posturi scoase la concurs. Numirea se face numai la sectia sau departamentul pentru care candidatul a sustinut concursul.

Art. 14^2
(1) Lista cuprinzand rezultatele concursului, dupa solutionarea contestatiilor, se publica pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii si se afiseaza la sediile acestora.
(2) In situatia in care exista posturi vacante de magistrat-asistent la sectiile sau, dupa caz, la departamentele pentru care s-au scos la concurs posturi, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Inaltei Curti de Casatie si Justitie, poate suplimenta numarul de posturi scoase la concurs, astfel incat sa poata fi repartizati pe sectii sau, dupa caz, la departamentele respective toti candidatii care au obtinut note egale cu cea a ultimului candidat declarat admis dupa cele doua probe scrise ale concursului.
(3) La medii egale, departajarea candidatilor se face in ordinea descrescatoare a notelor obtinute la testul-grila de verificare a cunostintelor teoretice. Cand notele obtinute de candidati sunt identice, departajarea se face in functie de vechimea in specialitate juridica, de detinerea titlului stiintific de doctor in drept, a calitatii de doctorand in drept, de activitatea publicistica de specialitate."

34. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 15
(1) Candidatii admisi la probele scrise vor fi verificati sub aspectul indeplinirii conditiei bunei reputatii prevazute la art. 14 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 303/2004 si vor fi programati pentru a se prezenta la vizita medicala si la testarea psihologica.
(2) Testarea psihologica consta in sustinerea unui test scris si a unui interviu in fata unui psiholog desemnat de Consiliul Superior al Magistraturii din randul specialistilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, Inaltei Curti de Casatie si Justitie, curtilor de apel, precum si din tabelul psihologilor acreditati de Colegiul Psihologilor din Romania. Rezultatele testarii psihologice sunt concretizate intr-un raport care cuprinde profilul psihologic al fiecarui candidat, precum si calificativul «Admis» sau «Respins».
(3) In functie de numarul candidatilor, acestia vor putea fi repartizati pe grupe dupa criteriul alfabetic, urmand ca fiecare grupa sa sustina testarea psihologica in fata cate unui psiholog.
(4) In vederea publicarii rezultatelor testarii psihologice, fiecarui candidat ii va fi atribuit un cod alcatuit dintr-o litera si 4 cifre. Calificativul acordat se aduce la cunostinta prin publicarea pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii.
(5) Candidatii nemultumiti de calificativul acordat pot formula, in termen de 48 de ore de la publicarea rezultatelor, contestatii care se transmit prin fax Consiliului Superior al Magistraturii sau se depun la sediul acestei institutii.
(6) Contestatiile se solutioneaza de comisia de reexaminare psihologica, formata din 3 psihologi, altii decat cei care au examinat candidatii initial. Reexaminarea psihologica se realizeaza prin reevaluarea testului scris, aplicarea unui nou test scris si sustinerea unui nou interviu.
(7) Calificativul acordat de comisia de reexaminare psihologica este definitiv si se publica in conditiile alin. (4)."

35. Dupa articolul 15 se introduc doua noi articole, articolele 15^1 si 15^2, cu urmatorul cuprins:
"Art. 15^1
(1) Verificarile privind indeplinirea conditiei bunei reputatii se vor face cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) In vederea verificarii indeplinirii conditiei bunei reputatii, candidatii au obligatia de a depune la Consiliul Superior al Magistraturii, in termen de 10 zile de la data publicarii rezultatelor concursului, urmatoarele documente:
- caracterizarea de la ultimul loc de munca, care sa cuprinda inclusiv mentiuni privind existenta ori inexistenta unor eventuale sanctiuni disciplinare sau administrative;
- adeverinte eliberate de primarii si/sau, dupa caz, de administratiile financiare de la domiciliile avute in ultimii 3 ani anterior datei sustinerii concursului, din care sa rezulte, daca este cazul, natura si tipul contraventiilor comise si sanctiunile contraventionale aplicate in aceasta perioada;
- declaratia pe propria raspundere privind precizarea domiciliului avut in ultimii 3 ani anterior datei sustinerii concursului;
- orice alte inscrisuri pe care le considera relevante pentru verificarea indeplinirii conditiei bunei reputatii.
(3) In vederea verificarii indeplinirii conditiei bunei reputatii, comisia de organizare a concursului solicita Inspectoratului General al Politiei Romane comunicarea datelor rezultate din evidenta operativa a organelor judiciare cu privire la candidati, Directiei resurse umane si organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii date privind o eventuala eliminare a candidatului, in ultimii 5 ani anterior sustinerii concursului, din concursurile de acelasi fel sau din concursurile de admitere organizate de Consiliul Superior al Magistraturii si poate solicita, in masura in care considera necesar, relatii si de la alte institutii.
(4) Comisia de organizare a concursului verifica documentele prevazute la alin. (2) si (3) si, atunci cand este cazul, sesizarile primite cu privire la candidati. In cazul persoanelor care au mai indeplinit anterior functia de judecator, procuror sau magistrat- asistent, vor constitui obiect al verificarii privind buna reputatie si datele cuprinse in dosarul profesional al acestora.
(5) Rezultatele verificarii se consemneaza in cuprinsul raportului referitor la indeplinirea conditiilor de numire in functia de magistrat-asistent, care se inainteaza Sectiei pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii.
(6) Pentru stabilirea conditiei bunei reputatii sunt analizate faptele pentru care candidatilor li s-au aplicat sanctiuni contraventionale, amenzi administrative, inclusiv cele aplicate conform art. 91 raportat la art. 18^1 din Codul penal din 1969, sanctiuni disciplinare in alte profesii in ultimii 3 ani anterior datei sustinerii concursului, faptele pentru care candidatilor li s-au aplicat sanctiuni de drept penal ori pentru care s-au pronuntat solutii de renuntare la urmarire penala sau la aplicarea pedepsei ori de amanare a aplicarii pedepsei, precum si faptele pentru care candidatii au fost eliminati din concursurile de acelasi fel sau din concursurile de admitere organizate de Consiliul Superior al Magistraturii, in ultimii 5 ani anterior datei sustinerii concursului.
(7) La verificarea conditiei bunei reputatii sunt avute in vedere urmatoarele criterii: tipul si imprejurarile de savarsire a faptei, forma de vinovatie, tipul de sanctiune aplicata, conduita adoptata in timpul cercetarii disciplinare sau al procesului judiciar, impactul asupra opiniei publice generat de fapta persoanei in cauza, precum si perioada de timp care a trecut de la aplicarea sanctiunii disciplinare, contraventionale, administrative sau de la ramanerea definitiva a solutiei de condamnare, de renuntare la urmarire penala sau la aplicarea pedepsei ori de amanare a aplicarii pedepsei.

Art. 15^2
(1) Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii verifica indeplinirea conditiilor prevazute la art. 14 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 de catre candidatii declarati admisi la concurs.
(2) Candidatii inapti pentru exercitarea functiei din punct de vedere medical ori psihologic, precum si cei care nu se bucura de o buna reputatie sunt declarati respinsi."

36. La articolul 16, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Dupa validarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii numeste in functia de magistrat-asistent la Inalta Curte de Casatie si Justitie candidatii reusiti la concurs."

37. La articolul 16, alineatul (3) se abroga.

38. Articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 17
Termenele prevazute de prezentul regulament se calculeaza potrivit dispozitiilor art. 181 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."

39. Dupa articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 18, cu urmatorul cuprins:
"Art. 18
(1) Lucrarile de concurs ale candidatilor declarati admisi se anexeaza, in original, la mapele profesionale intocmite acestora, dupa numirea in functie, in conditiile legii.
(2) Restul lucrarilor scrise, precum si toate celelalte documente privind desfasurarea concursului se arhiveaza si se pastreaza in arhiva Consiliului Superior al Magistraturii, prin grija Directiei resurse umane si organizare. Lucrarile scrise anulate pentru frauda se arhiveaza si se pastreaza separat."

Art. II
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.