DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotarare 2450/2011 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de medierePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 634 din 6 septembrie 2011

CONSILIUL DE MEDIERE

In temeiul art. 17 alin. (2) si al art. 71 alin. (1) din Legea 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificarile si completarile ulterioare,
Consiliul de mediere adopta prezenta hotarare.

Art. I
Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotararea Consiliului de mediere nr. 5/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 505 din 27 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 5, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins:
"(4) Consiliul isi exercita mandatul pana la preluarea mandatului de catre noul Consiliu, prin procesul-verbal de sedinta care are loc in maximum 30 de zile de la data validarii rezultatelor alegerilor.
(5) Mandatul membrilor Consiliului este de 2 ani si incepe la data preluarii acestuia in conditiile alin. (4). Preluarea mandatului se finalizeaza prin semnarea documentelor de catre fiecare membru al Consiliului, prin care acestia fac dovada ca au luat cunostinta de si se angajeaza sa respecte Codul de etica al membrilor Consiliului de mediere si Regulamentul privind Normele de organizare a Consiliului de mediere pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in conformitate cu legislatia in vigoare si reglementarile in domeniul medierii, prevazute in anexele nr. 9 si 10.”

2. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6
(1) Activitatea executiva a Consiliului este coordonata de un presedinte si un vicepresedinte, alesi prin vot secret dintre membrii sai, pe durata prevazuta la art. 17 alin. (4) din Lege.
(2) Pentru activitatea depusa, presedintele si vicepresedintele au dreptul la o indemnizatie lunara de conducere, in cuantum stabilit prin hotarare a Consiliului.”

3. La articolul 8, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8
(1) In structura Consiliului prevazuta in anexa nr. 1 functioneaza un secretariat tehnic, a carui organigrama este propusa de presedinte si aprobata de membrii Consiliului reuniti in sedinta.”

4. La articolul 8, dupa alineatul (3) se introduc 9 noi alineate, alineatele (4)—(12), cu urmatorul cuprins:
"(4) In vederea indeplinirii atributiilor ce ii revin, Consiliul constituie cel putin urmatoarele comisii consultative cu caracter permanent:
a) Comisia consultativa a corpului profesional;
b) Comisia consultativa pentru calitatea formarii;
c) Comisia consultativa pentru calitatea serviciului de mediere;
d) Comisia pentru promovarea medierii;
e) Senatul;
f) Comisia pentru relatia cu autoritatile si alte organisme reprezentative;
g) Comisia legislativa.
(5) a) In maximum 3 luni de la constituire, comisiile consultative cu caracter permanent elaboreaza si adopta regulamente proprii de organizare si functionare, cu respectarea atributiilor stabilite de Consiliu, si le supun aprobarii membrilor Consiliului, reuniti in sedinta.
b) Consiliul poate face recomandari motivate catre fiecare comisie consultativa, pentru a solicita modificarea sau completarea regulamentelor proprii.
c) Regulamentele comisiilor consultative sunt publice si intra in vigoare de la data de la care se afiseaza pe site-ul Consiliului.
d) Hotararile Consiliului cu privire la constituirea si la regulamentele comisiilor consultative pot fi modificate doar cu acordul acestora.
(6) Comisia consultativa a corpului profesional este constituita din reprezentantii asociatiilor profesionale care au un numar minim de 30 de membri mediatori autorizati inscrisi in Tabloul mediatorilor, avand rolul de a formula propuneri privind organizarea profesiei si de a aviza proiecte de hotarari ce vizeaza exercitarea profesiei de mediator.
(7) Comisia consultativa pentru calitatea formarii este constituita din reprezentanti, cel putin de nivel formator, ai furnizorilor de formare inscrisi in Lista furnizorilor de formare autorizati de Consiliu si are ca rol formularea de propuneri si recomandari privind imbunatatirea calitatii formarii initiale si continue a mediatorilor, precum si avizarea proiectelor de hotarari ale Consiliului referitoare la sistemul de formare initiala si continua, cu exceptia standardelor de formare.
(8) Comisia consultativa pentru calitatea serviciului de mediere este constituita din reprezentanti ai organizatiilor care ofera servicii de mediere si are rolul de a formula propuneri si recomandari cu privire la modul de organizare, monitorizare si control al acestor servicii.
(9) Comisia pentru promovarea medierii este constituita din mediatori autorizati, la propunerea membrilor Consiliului, si are rolul de a propune strategii de promovare a profesiei si de a elabora programe si proiecte care sa contribuie la informarea publicului larg si a unor grupuri-tinta specializate cu privire la mediere si la activitatea Consiliului.
(10) a) Senatul este constituit din cate un reprezentant, inscris de Consiliu in Lista expertilor evaluatori, din partea fiecarei organizatii care a contribuit direct si nemijlocit la dezvoltarea cadrului legal si operational al profesiei de mediator si furnizeaza programe de formare initiala a mediatorilor, avand rolul de a elabora standarde de formare si de a propune Consiliului recomandari cu privire la formarea in mediere, precum si de a analiza cererile cu privire la programe de formare, formatori si evaluatori si de a formula propuneri catre Consiliul de mediere.
b) Senatul se infiinteaza prin desemnarea a cate unui reprezentant inscris de Consiliu pe lista expertilor evaluatori al fiecarei organizatii care a facut parte din primul Consiliu numit de Ministerul Justitiei.
c) Membrii Senatului pot coopta si alti membri, cu respectarea conditiilor prevazute la alin. 10 lit. a) si ale Regulamentului.
(11) Comisia pentru relatia cu autoritatile si alte organisme reprezentative este constituita din mediatori autorizati, la propunerea membrilor Consiliului, si are rolul de a propune strategii si actiuni in relatia cu fiecare autoritate publica si organism reprezentativ cu care Consiliul a incheiat un protocol de colaborare.
(12) Comisia legislativa este constituita din mediatori autorizati, la propunerea membrilor Consiliului, si are rolul de a identifica nevoia unor corelari legislative si de a face propuneri pentru abordarea unitara a medierii, in sensul legii.”

5. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9
Consiliul isi acopera cheltuielile de organizare si functionare din urmatoarele tipuri de venituri:
a) taxe provenind din autorizarea mediatorilor;
b) taxe provenind din activitatea depusa pentru administrarea Tabloului mediatorilor;
c) taxe provenind din avizarea modificarii formei de exercitare a profesiei de mediator;
d) taxe provenind din avizarea infiintarii de sedii profesionale secundare ale formelor de exercitare a profesiei de mediator;
e) taxe provenind din avizarea programelor postuniversitare de nivel master in domeniul medierii;
f) taxe provenind din autorizarea cursurilor si a programelor de formare profesionala initiala a mediatorilor;
g) taxe provenind din autorizarea cursurilor si a programelor de formare profesionala continua a mediatorilor;
h) taxe provenind din analiza programelor de formare in vederea echivalarii pregatirii profesionale ca mediator;
i) taxe de inscriere si mentinere in lista furnizorilor autorizati de formare profesionala a mediatorilor;
j) donatii, sponsorizari, alte surse de finantare, dobandite in conditiile legii;
k) resurse obtinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;
l) incasari din vanzarea materialelor proprii;
m) sume provenite din amenzile aplicate ca sanctiuni disciplinare;
n) alte venituri stabilite prin hotarari ale Consiliului.”

6. La articolul 10 alineatul (1), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"d) prin absenta nemotivata la mai mult de 3 sedinte ordinare intr-un an;”.

7. La articolul 10 alineatul (1), dupa litera d) se introduc doua noi litere, literele e) si f), cu urmatorul cuprins:
"e) prin suspendarea din calitatea de mediator, la cerere;
f) prin aplicarea unei sanctiuni disciplinare ramase definitiva.”

8. La articolul 10, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Absentele se considera a fi motivate in caz de boala, din motive familiale (deces, casatorie, botez, boala unui membru din familie), concedii, participari la evenimente ca si reprezentant al Consiliului si in alte situatii aprobate de Consiliu in sedinta in care se absenteaza.”

9. La articolul 10, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) In caz de incetare a mandatului de membru al Consiliului, membrii supleanti alesi vor completa Consiliul in ordinea listei, pentru perioada de mandat ramasa vacanta.”

10. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11
(1) Revocarea unui membru al Consiliului de mediere poate avea loc in conditiile prevazute la art. 17 alin. (4^1) din lege.
(2) Consiliul de mediere asigura organizarea si desfasurarea procedurii de revocare a membrilor sai.”

11. La articolul 13, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 13
(1) Coordonarea activitatii executive a Consiliului este asigurata de un presedinte si un vicepresedinte alesi in conditiile prevazute la art. 6 alin. (1).”

12. La articolul 13, dupa alineatul (6) se introduc 3 noi alineate, alineatele (7)—(9), cu urmatorul cuprins:
"(7) Mandatul presedintelui sau al vicepresedintelui incepe de la data semnarii procesului-verbal de predare-preluare a gestiunii Consiliului, intocmit de presedintele sau de vicepresedintele care preda mandatul, dupa caz.
(8) Predarea mandatului de presedinte sau de vicepresedinte se face pe baza de proces-verbal la care se anexeaza documentele privind bunurile mobile si imobile, situatia financiara a conturilor bancare si arhivele predate, respectiv preluate in gestiune.
(9) Perioada de predare a mandatului poate dura cel mult 3 luni calendaristice.”

13. La articolul 14 alineatul (1), literele d) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"d) absenta nemotivata pe o perioada mai mare de 3 luni consecutiv;
e) la implinirea termenului mandatului prevazut la art. 6 alin. (1).”

14. La articolul 15, alineatele (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Consiliul se intruneste lunar in sedinta ordinara fixata prin hotarare a Consiliului valabila pe durata mandatului si ori de cate ori este necesar in sedinta extraordinara, la convocarea presedintelui, cu propunerea ordinii de zi a sedintei.
.....
(4) Ordinea de zi pentru sedintele ordinare se afiseaza pe portalul web al Consiliului cu minimum 10 zile inainte de data sedintei, cu indicarea orei si locului desfasurarii sedintei, iar pentru sedintele extraordinare se afiseaza cu minimum 3 zile inainte.”

15. La articolul 15, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu urmatorul cuprins:
"(5^1) Ordinea de zi va contine si specificarea caracterului public sau nepublic al sedintei sau al unor puncte de pe ordinea de zi.”

16. La articolul 15, alineatele (6)—(9) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(6) Lucrarile Consiliului se desfasoara in prezenta a cel putin 5 membri.
(7) a) In exercitarea atributiilor sale, Consiliul adopta hotarari cu votul majoritatii membrilor care il compun, exprimat direct sau prin mandat scris.
b) Voturile impotriva si cele de abtinere se motiveaza si se consemneaza separat in cuprinsul procesului-verbal de sedinta si fac parte integranta din hotararea adoptata.
(8) Hotararile Consiliului care se refera la profesia de mediator sunt obligatorii pentru toti mediatorii, se publica pe portalul web al Consiliului in maximum 5 zile de la data adoptarii lor si, dupa ce continutul acestora a fost avizat de membrii consiliului, dupa caz, se trimit spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(9) Consiliul adopta hotarari referitor la organizarea profesiei, sistemul de formare si calitatea formarii mediatorilor, precum si referitor la avizarea programelor de formare, dupa consultarea comisiilor cu atributii in domeniu constituite conform art. 8 alin. (4), ale caror regulamente proprii au fost aprobate prin hotarare a Consiliului.”

17. La articolul 20 alineatul (1), literele a), c) si h) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) asigura ducerea la indeplinire a hotararilor Consiliului si desfasurarea activitatii permanente a institutiei, sub coordonarea presedintelui, iar in lipsa acestuia, a vicepresedintelui Consiliului;
......
c) pregateste sedintele consiliului si stabileste prioritatile de pe ordinea de zi pe baza propunerilor membrilor Consiliului, transmise in scris si insotite de documentatia necesara, acolo unde este cazul, depuse pana la inceperea sedintei comisiei;
.......
h) verifica indeplinirea conditiilor privind autorizarea mediatorilor sau avizarea formei de exercitare, solicitate prin cereri, analizeaza cererile si documentele anexate privind recunoasterea pregatirii ca mediator si inainteaza Consiliului rezolutia de aprobare sau respingere a cererilor analizate;”.

18. La articolul 21, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Calitatea de membru in Comisia permanenta inceteaza in conditiile prevazute la art. 10, care se aplica si membrilor Comisiei permanente.”

19. La articolul 22 alineatul (1), partea introductiva si literele a), i), k) si l) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 22
(1) Presedintele coordoneaza intreaga activitate executiva a Consiliului, avand urmatoarele atributii:
a) supravegheaza si raspunde de ducerea la indeplinire a hotararilor Consiliului;
.....
i) propune membrilor Consiliului spre aprobare organigrama Secretariatului tehnic, proiectul de buget de venituri si cheltuieli si raportul executiei bugetare anuale;
.....
k) prezinta Consiliului periodic un raport de activitate si informeaza Consiliul cu privire la activitatea institutiei si a Comisiei permanente desfasurata intre sedintele acestuia;
l) raspunde de organizarea si buna functionarea a Secretariatului tehnic al Consiliului;”.

20. La articolul 22 alineatul (1), dupa litera l) se introduce o noua litera, litera m), cu urmatorul cuprins:
"m) indeplineste orice alte atributii prevazute de Lege, prezentul regulament si de hotararile Consiliului.”

21. La articolul 22 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) In indeplinirea atributiilor sale presedintele emite decizii.”

22. Articolul 24 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 24
(1) Secretariatul tehnic este structura de lucru executiva a Consiliului si este condus de un director executiv, angajat permanent, conform Legii nr. 53/2003 — Codului muncii, republicata.
(2) Secretariatul tehnic functioneaza conform unei organigrame proprii, propusa de presedinte si aprobata de membrii Consiliului, reuniti in sedinta.
(3) Secretariatul tehnic duce la indeplinire hotararile Consiliului si deciziile presedintelui Consiliului si are urmatoarele atributii:
a) primeste, ia in evidenta si distribuie corespondenta adresata Consiliului;
b) elibereaza actele emise de Consiliu, precum si copii si duplicate ale acestora, pe baza unei cereri motivate si aprobate de presedinte;
c) asigura suportul tehnic necesar desfasurarii activitatilor specifice Consiliului, presedintelui si vicepresedintelui, precum si membrilor Comisiei permanente;
d) asigura consilierea si reprezentarea juridica a Consiliului printr-un serviciu juridic infiintat in cadrul Secretariatului;
e) redacteaza, inregistreaza, arhiveaza si tine evidenta documentelor Consiliului;
f) pregateste si desfasoara activitati de relatii publice pe plan intern si extern, in limitele stabilite de Consiliu;
g) pregateste si asigura suportul tehnic si logistic pentru organizarea si desfasurarea conferintei anuale a mediatorilor;
h) pune la dispozitia mijloacelor de informare in masa, a diferitelor institutii, organizatii sau a cetatenilor, in mod oportun si complet, informatiile solicitate, in masura in care acestea au fost aprobate de catre Consiliu ca fiind publice;
i) raspunde de realizarea si actualizarea site-ului web al Consiliului si asigura informatizarea in conditii optime a activitatii acestuia;
j) asigura activitatea de primire, depozitare, conservare, intretinere si exploatare a materialelor, inventarului propriu si a mijloacelor fixe;
k) raspunde de realizarea materialelor publicitare si a publicatiilor proprii ale Consiliului, precum si de distribuirea acestora;
l) raspunde de intretinerea cladirii si a bunurilor din dotare, de buna functionare a instalatiilor, intocmeste documentatiile tehnice pentru executarea lucrarilor de reparatii curente;
m) raspunde de respectarea normelor legale privind securitatea si sanatatea in munca, precum si in cazul situatiilor de urgenta;
n) tine evidenta contabila a cheltuielilor efectuate de Consiliu si raspunde de respectarea prevederilor legale financiarcontabile;
o) intocmeste raportul anual de executie bugetara al Consiliului si face propuneri privind bugetul de venituri si cheltuieli.
(4) Directorul executiv al Secretariatului tehnic se subordoneaza presedintelui si colaboreaza in indeplinirea atributiilor sale cu vicepresedintele, membrii Consiliului, comisiile consultative cu caracter permanent si alte comisii speciale infiintate de Consiliu.
(5) Directorul executiv duce la indeplinire hotararile Consiliului, deciziile presedintelui sau, dupa caz, ale vicepresedintelui si raspunde de modul de indeplinire a atributiilor Secretariatului tehnic prevazute prin prezentul regulament si prin fisele de post.
(6) Directorul executiv al Secretariatului tehnic mai are urmatoarele atributii:
a) raspunde de siguranta din punctul de vedere al securitatii in munca si al situatiilor de urgenta, conform legislatiei in vigoare;
b) raspunde de dotarea cu echipamentul necesar si de efectuarea instructajului tuturor angajatilor cu privire la modul de aplicare a masurilor de prevenire si combatere a accidentelor ce pot surveni in sediul unde isi desfasoara activitatea Secretariatul tehnic;
c) raspunde de organizarea acordarii primului ajutor in situatiile de urgenta, prin constituirea unor echipe speciale in acest sens;
d) raspunde de adaptarea regulilor generale stabilite prin lege pentru securitatea si sanatatea in munca si in situatii de urgenta la conditiile locurilor de munca existente;
e) raspunde de respectarea si aplicarea normelor de securitate si sanatate in munca si pentru situatii de urgenta de catre toti angajatii;
f) raspunde de urmarirea modului in care se pun in practica masurile stabilite de inspectorii de munca cu prilejul controalelor si al cercetarii accidentelor de munca.”

23. Dupa capitolul VI se introduce un nou capitol, capitolul VI^1 "Asociatiile profesionale ale mediatorilor si organizatii in domeniul medierii”, cuprinzand articolele 83^1—83^9, cu urmatorul cuprins:

"CAPITOLUL VI^1 - Asociatiile profesionale ale mediatorilor si organizatii in domeniul medierii


Art. 83^1
In vederea indeplinirii atributiilor ce ii revin si in scopul informarii publice, Consiliul infiinteaza Registrul de evidenta a asociatiilor profesionale ale mediatorilor (REAPM), Registrul de evidenta a asociatiilor profesionale specializate ale mediatorilor (REAPS), precum si Registrul de evidenta a organizatiilor din domeniul medierii (REODM), pe care le actualizeaza periodic.


SECTIUNEA 1 - Asociatiile profesionale ale mediatorilor


Art. 83^2
(1) Corpul profesional al mediatorilor se compune din toti mediatorii autorizati, inscrisi in Tabloul mediatorilor, care exercita profesia in una dintre formele de exercitare a profesiei de mediator prevazute de lege si care sunt organizati in asociatii profesionale locale sau nationale, conform art. 24 din Lege si in conditiile art. 83^3 din prezentul regulament.
(2) Mediatorii se constituie in asociatii profesionale locale si nationale, avand drept scop reprezentarea intereselor profesionale si protejarea statutului lor, conform art. 24 din Lege.

Art. 83^3
(1) Sunt asociatii profesionale ale mediatorilor persoanele juridice care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) sunt infiintate in conformitate cu dispozitiile Legii coroborate cu cele ale Ordonantei Guvernului nr. 26/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) toti membrii asociati sunt mediatori autorizati in conditiile Legii;
c) denumirea asociatiei cuprinde cuvantul «mediere», «mediator» sau «mediatori»;
d) scopul asociatiei este conform cu prevederile art. 24 din Lege, respectiv reprezentarea intereselor profesionale ale membrilor, protejarea statutului lor si apararea drepturilor si intereselor acestora;
e) obiectivele si activitatile asociatiei respecta prevederile legale si regulamentare in materia medierii, iar statutele lor nu contin clauze de exclusivitate;
f) activitatile statutare nu cuprind furnizarea de servicii de mediere catre terti si nici furnizarea de servicii de formare initiala a mediatorilor, dar pot include organizarea de activitati de formare continua a mediatorilor;
g) nu sunt filiale ale unor asociatii inscrise in REAPM, nu sunt uniuni sau federatii ale unor asociatii inscrise in REAPM;
h) sunt inscrise in REAPM intocmit de Consiliu.
(2) Asociatiile profesionale ale mediatorilor prevazute la art. 24 din Lege nu se incadreaza in categoria organizatiilor neguvernamentale prevazute la art. 22 din Lege.
(3) Asociatiile profesionale prevazute la art. 24 din Lege nu se incadreaza in categoria furnizorilor de formare profesionala prevazuti la art. 9 din Lege.

Art. 83^4
(1) In scopul informarii publice si a mediatorilor, Consiliul tine evidenta asociatiilor profesionale sub forma unui REAPM.
(2) Inscrierea asociatiilor profesionale in REAPM se face la cerere, prin decizie/hotarare a presedintelui Consiliului, dupa verificarea indeplinirii conditiilor prevazute la art. 83^3 alin. (1) lit. a)—g).
(3) In cazul contestarii deciziei presedintelui de respingere a inscrierii, Consiliul adopta o hotarare privind solutionarea contestatiei.
(4) Cererea de inscriere in REAPM va fi insotita de urmatoarele documente:
a) actul constitutiv;
b) statutul;
c) hotararea judecatoreasca de infiintare, precum si hotararile judecatoresti ulterioare, daca este cazul;
d) certificatul fiscal;
e) certificatul de inregistrare a persoanei juridice;
f) lista membrilor asociatiei profesionale.
(5) Documentele prevazute la alin. (4) lit. a)—e) se depun in copie, certificata pentru conformitate cu originalul, pe fiecare pagina, prin semnatura reprezentantului legal al asociatiei profesionale si aplicarea stampilei acesteia.
(6) Decizia sau hotararea privind inscrierea asociatiei profesionale in REAPM se comunica solicitantului in termen de maximum 45 de zile de la data inregistrarii cererii. In cazul in care hotararea este de respingere a inscrierii, aceasta se motiveaza, se comunica solicitantului si se publica pe site-ul Consiliului.
(7) In cazul in care cererea de inscriere se aproba, asociatia profesionala va fi inscrisa in REAPM in termen de maximum 3 zile de la data emiterii deciziei/hotararii presedintelui.

SECTIUNEA 2 - Asociatiile profesionale specializate


Art. 83^5
(1) Mediatorii autorizati pot infiinta si asociatii specializate pe domenii de aplicare a medierii.
(2) Asociatiile infiintate de mediatori pe domenii de aplicare a medierii pot fi inscrise la cerere in REAPS.

Art. 83^6
Sunt asociatii profesionale specializate pe domenii de aplicare a medierii acele persoane juridice care indeplinesc urmatoarele conditii:
a) sunt infiintate cu respectarea conditiilor prevazute la art. 83^3 alin. (1) lit. a), b), d), e) si f);
b) denumirea, scopul, obiectivele asociatiei precizeaza domeniile de aplicare a medierii pentru care membrii asociatiei au interes profesional;
c) membrii asociatiei au o specializare recunoscuta de Consiliu, in cazul in care pentru practica intr-un anumit domeniu de aplicare a medierii Consiliul reglementeaza necesitatea specializarii.

Art. 83^7
(1) Un mediator autorizat poate avea calitatea de membru numai intr-o singura asociatie profesionala, astfel cum aceasta este definita la art. 83^3.
(2) Un mediator autorizat poate avea calitatea de membru in una sau mai multe asociatii specializate, astfel cum acestea sunt definite la art. 83^6.
(3) Un mediator autorizat poate avea concomitent calitatea de membru intr-o asociatie profesionala, astfel cum aceasta este definita la art. 83^3, dar si calitatea de membru in una sau mai multe asociatii profesionale specializate, astfel cum acestea sunt definite la art. 83^6.

SECTIUNEA 3 - Organizarea de servicii de mediere


Art. 83^8
(1) Orice persoana juridica poate organiza servicii de mediere in colaborare cu formele de exercitare a profesiei de mediator doar dupa obtinerea unui aviz din partea Consiliului, prin care se certifica faptul ca sunt respectate principiile de neutralitate, impartialitate si confidentialitate de catre mediator, iar partilor le este respectat dreptul de a decide cu privire la alegerea mediatorului si a solutiei privind disputa supusa medierii.
(2) Serviciile de mediere pot fi organizate doar de persoanele juridice care au in obiectul de activitate organizarea sau oferirea unor astfel de servicii, denumite in continuare organizatii din domeniul medierii.
(3) In cazul unui serviciu de mediere organizat de o organizatie din domeniul medierii, contractul de mediere se incheie exclusiv intre mediator si parti, conform art. 45 si 46 din Lege.
(4) Cererea de avizare a modului de organizare a serviciului de mediere va fi insotita de o descriere a modului de organizare a serviciului de mediere, in conditiile legii. Comisia permanenta analizeaza cererea si face o propunere argumentata Consiliului, care hotaraste cu privire la admiterea sau respingerea cererii.
(5) Hotararea Consiliului se comunica solicitantului in termen de 45 de zile de la data inregistrarii cererii si se publica pe portalul web al Consiliului.
(6) Mediatorii autorizati pot colabora in vederea furnizarii serviciului de mediere cu orice persoana juridica dintre cele mentionate la alin. (1), dupa obtinerea de catre acesta a avizului prealabil emis de Consiliu.

Art. 83^9
(1) Organizatiile care au in obiectul de activitate servicii de mediere pot fi inscrise la cerere in REODM, intocmit si actualizat de Consiliu.
(2) Cererea de inscriere in REODM se depune la Consiliu, insotita de copii certificate pentru conformitate dupa urmatoarele documente:
a) statutul si actul de constituire din care rezulta ca are in obiectul de activitate servicii de mediere sau, dupa caz, actul in baza caruia a fost infiintata;
b) hotararea judecatoreasca de infiintare, daca este cazul;
c) certificatul fiscal;
d) o scurta descriere a activitatii desfasurate sau pe care intentioneaza sa o desfasoare in domeniul medierii.
(3) Organizatiile care au solicitat si au obtinut avizul Consiliului pentru organizarea serviciului de mediere vor fi incluse in REODM in maximum 15 zile de la adoptarea hotararii de avizare.”

24. Articolul 85 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 85
Fondurile Consiliului constituite conform Legii si prezentului regulament acopera cel putin urmatoarele categorii de cheltuieli:
a) cheltuielile de intretinere: cheltuieli efectuate pentru plata utilitatilor la sediul Consiliului, cheltuieli de reparatie curenta pentru sediu etc.;
b) cheltuielile de functionare: cheltuieli cu chiria pentru sediu, cheltuieli efectuate cu transportul, cazarea si diurna membrilor Consiliului, ai comisiilor de specialitate, comisiilor de disciplina si comisiilor consultative permanente pentru deplasarea la Bucuresti, care este localitatea unde Consiliul isi are sediul, cheltuieli de transport, cazare si diurna in alte localitati ale tarii, cheltuieli pentru procurarea de bunuri pentru mobilarea sediului, dotarea cu tehnica de calcul, aparatura de comunicare, birotica, consumabile, literatura de specialitate, cheltuieli ocazionate de realizarea portalului web, a bazelor de date electronice si a unor programe soft specializate, actualizarea si intretinerea acestora, servicii pentru intretinerea calculatoarelor, servicii de contabilitate, servicii de consultanta financiara si specialitate, alte tipuri de servicii de consultanta, dupa caz, cheltuieli cu arhivarea, alte servicii care sa sprijine si sa imbunatateasca activitatea Consiliului etc.;
c) cheltuieli de personal: salariile angajatilor in cadrul Secretariatului tehnic, indemnizatiile membrilor, ale Comisiei permanente si ale presedintelui si vicepresedintelui, alte cheltuieli de personal, conform legii;
d) cheltuieli de editare: editarea de tipizate, brosuri, publicatii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pliante si afise de promovare a medierii si Tabloului mediatorilor, alte publicatii proprii;
e) cheltuieli cu organizarea de evenimente, precum conferinta nationala a mediatorilor si alte conferinte, organizate direct si in parteneriat;
f) cheltuieli pentru achizitii, conform hotararilor Consiliului;
g) alte tipuri de cheltuieli prevazute de lege, aprobate prin bugetul anual al Consiliului.”

25. Articolul 89 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 89
Anexele nr. 1—10 fac parte integranta din prezentul regulament.”

26. Dupa anexa nr. 8 se introduc doua noi anexe, anexele nr. 9 si 10, prevazute in anexele nr. 1 si 2, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. II
(1) In termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei hotarari, asociatiile inscrise in Registrul national al asociatiilor profesionale ale mediatorilor, infiintat prin Hotararea Consiliului de mediere nr. 1.374/2009 cu privire la infiintarea Registrului national al asociatiilor profesionale ale mediatorilor, cu modificarile si completarile ulterioare, vor fi notificate cu privire la indeplinirea sau neindeplinirea conditiilor prevazute la art. 83^3 alin. (1) din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotararea Consiliului de mediere nr. 5/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, solicitandu-se acestora sa precizeze in scris, prin adresa depusa la Consiliul de mediere in termen de maximum 15 zile de la primirea notificarii, daca opteaza sau nu pentru mentinerea statutului de asociatie profesionala si modificarea propriilor statute in sensul indeplinirii conditiilor prevazute de Legea nr. 192/2006 privind organizarea si exercitarea profesiei de mediator, cu modificarile si completarile ulterioare, si de regulamentul sus-mentionat pentru asociatiile profesionale ale mediatorilor.
(2) Consiliul de mediere va publica pe portalul web propriu raspunsurile asociatiilor transmise conform alin. (1) si va notifica mediatorii membri ai asociatiilor care nu opteaza pentru mentinerea statutului de asociatie profesionala ca au la dispozitie maximum 6 luni pentru inscrierea intr-o alta asociatie profesionala inscrisa in Registrul de evidenta a asociatiilor profesionale ale mediatorilor.
(3) La data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei hotarari incepe inscrierea in registrele prevazute la art. 83^1 din regulamentul prevazut la alin. (1).


ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 9 la regulament) - CODUL DE ETICA al membrilor Consiliului de medierePreambul
 • Consiliul de mediere, denumit in continuare Consiliul, este forul care isi exercita atributiile conform cadrului legal stabilit prin Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea, precum si prin directivele Uniunii Europene, in interes public, asigurand calitatea serviciului de mediere prin organizarea si administrarea activitatii de mediere.
 • Membrii Consiliului isi desfasoara activitatea cu respectarea normelor de etica profesionala prevazute in cuprinsul prezentului cod.
 • In cuprinsul prezentului cod, activitatea membrilor Consiliului trebuie inteleasa in sensul activitatii desfasurate in cadrul Consiliului de mediere ca organ de conducere, precum si in sensul activitatii desfasurate in comisiile in care membrii Consiliului sunt desemnati conform legii (Legea, Regulamentul de organizare si functionare, hotararile Consiliului), care pot fi: Comisia permanenta, Comisia de disciplina, precum si orice alte comisii care pot fi infiintate de Consiliu in limitele reglementarilor cadrului legal.


  CAPITOLUL I - Libertatea de decizie si opinie in exercitarea atributiilor legale


  ARTICOLUL 1 - Libertatea de decizie
  (1) Libertatea de decizie in indeplinirea atributiilor conferite membrilor Consiliului de cadrul legal in vigoare trebuie exprimata in limitele prevazute de lege si cu buna-credinta.
  (2) In exercitarea dreptului la libera decizie, membrii Consiliului vor avea in vedere interesele tuturor celor carora decizia le este aplicabila, in sensul de a produce efecte, precum si prevenirea situatiilor de discriminare, tratament inegal sau/si concurenta neloiala.

  ARTICOLUL 2 - Libertatea de opinie
  (1) Libertatea de opinie in luarea deciziilor se exercita de catre membrii Consiliului numai in cadrul dezbaterilor si discutiilor ce au loc in Consiliu si in comisii, fara a fi inteleasa de catre acestia ca un drept de a externaliza dezbaterile contradictorii ce ar putea avea loc in cadrul Consiliului.
  (2) Membrii Consiliului vor exprima in afara sedintelor Consiliului numai opiniile proprii, fara a face referiri la opiniile personale ale altor membri ai Consiliului.
  (3) Membrii Consiliului se vor abtine de la calificative sau de la judecarea opiniilor ori a activitatilor celorlalti membri ai Consiliului, atat in cadrul, cat si in afara activitatii din Consiliu.

  ARTICOLUL 3 - Exprimarea publica a opiniilor
  (1) In lipsa unui mandat expres dat de Consiliu, membrii acestuia nu pot desfasura activitati in numele si pentru Consiliu. In cazul in care membrii Consiliului sunt mandatati de Consiliu sa participe la o actiune in calitate de reprezentanti ai acestuia, ei vor face publica numai pozitia Consiliului sau deciziile acestuia, dupa caz, abtinandu-se sa isi exprime opiniile personale.
  (2) In cazul in care membrii Consiliului doresc sa faca publica opinia personala in legatura cu atributiile sau activitatea Consiliului, acestia sunt obligati sa faca precizarea expresa ca este o opinie personala si ca nu reprezinta pozitia oficiala a Consiliului.
  (3) In cazul hotararilor luate in cadrul Consiliului in conformitate cu art. 19 alin. (4) din Lege, opiniile diferite se motiveaza si se consemneaza separat in cuprinsul hotararilor.
  (4) Membrii Consiliului pot preciza daca opiniile personale sunt sustinute de organizatiile din care fac parte sau de catre mediatorii care i-au votat.
  (5) In lipsa unui mandat expres, membrii Consiliului trebuie sa se abtina de la afirmarea unei opinii personale ca fiind o opinie a unui grup de mediatori.
  (6) In lipsa unui mandat expres, membrii Consiliului trebuie sa se abtina de la afirmarea unei opinii personale sau a unui grup de mediatori ca fiind o opinie a mediatorilor din Romania.


  CAPITOLUL II - Nediscriminarea


  ARTICOLUL 4
  (1) In activitatea lor, membrii Consiliului se vor abtine sa produca orice fel de discriminare si vor actiona in sensul combaterii oricarei discriminari pe motiv de rasa, religie, orientare sexuala sau apartenenta la o organizatie.
  (2) Membrii Consiliului vor actiona in toata activitatea pe care o desfasoara pe durata mandatului in conformitate cu principiile prevazute in Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de mediere, actionand in sensul asigurarii unui tratament egal, nediscriminatoriu si al egalitatii de sanse fata de orice persoana care se adreseaza acestuia.
  (3) In aplicarea legii, membrii Consiliului vor actiona folosind aceeasi masura si aceleasi criterii fata de toate persoanele, constituindu-se astfel in garantii nediscriminarii.


  CAPITOLUL III - Conflictul de interese


  ARTICOLUL 5
  (1) Membrii Consiliului isi vor declara apartenenta la asociatii profesionale in momentul preluarii mandatului si oricand pe parcursul mandatului atunci cand dobandesc calitatea de membru in cadrul unor astfel organizatii.
  (2) Membrii Consiliului vor preciza asociatiile si/sau grupurile de mediatori pe care le reprezinta in sensul precizat la art. 3 alin. (1).
  (3) In toate cazurile in care participa la luarea unei hotarari in exercitarea atributiilor ce le revin in calitate de membrii ai Consiliului, acestia vor declara orice situatie in care se afla in conflict de interese si se vor abtine de la vot.
  (4) Potrivit principiului responsabilitatii, membrii Consiliului nu vor abuza de dreptul de a se abtine de la vot, fiind responsabili in luarea deciziilor, in asigurarea functionarii Consiliului si in indeplinirea atributiunilor conferite prin lege.
  (5) In cazul blocarii luarii unei decizii prin lipsa cvorumului prevazut de lege, blocaj cauzat de abtinerea membrilor Consiliului de la vot, acestia vor motiva abtinerea care va fi consemnata in procesul-verbal.
  (6) Persoana care are calitatea de membru al Consiliului se va abtine de la vot daca hotararile Consiliului sau ale comisiilor:
  a) solutioneaza o cerere adresata Consiliului al carui petent este el, sotul sau, ruda sau afin al sau pana la gradul IV inclusiv;
  b) solutioneaza o cerere adresata Consiliului referitoare la acte si fapte ce privesc forma de exercitare a profesiei de mediator, asociatia profesionala sau furnizorul de formare in care membrul Consiliului isi desfasoara activitatea, iar decizia se ia pe baza opiniilor subiective ale membrilor Consiliului, si nu in baza unor criterii obiective stabilite prin hotarari ale Consiliului;
  c) au ca obiect acte sau fapte ce privesc raporturi patrimoniale ale Consiliului cu entitati economice in care membrul Consiliului, rudele acestuia pana la gradul IV inclusiv sau afinii sunt asociati sau salariati ori detin functii de conducere administrative sau executive. De la prezenta clauza sunt exceptate donatiile si legatele facute in favoarea Consiliului si in beneficiul acestuia.
  (7) De la situatiile prevazute la alin. (6) lit. a) si b) fac exceptie actele pur administrative ale Consiliului in care indeplinirea conditiilor de fond si forma a cererii naste obligatia legala a Consiliului de a avea o anumita conduita si, implicit, de a emite o anumita hotarare (de exemplu: autorizarea mediatorului, avizarea formei de exercitare a profesiei, acreditarea formatorilor, examinatorilor, evaluatorilor etc.).
  (8) Membrii Consiliului nu sunt in conflict de interese atunci cand iau decizii ca instanta disciplinara, conform legii, cu privire la o plangere in care petentul sau mediatorul invinuit este membru al unei asociatii profesionale in care sunt inscrisi ca membri si membrul/membrii Consiliului. In acest caz, principiul responsabilitatii prevazut in Regulamentul de organizare si functionare si cel al nediscriminarii prevazut in prezentul cod guverneaza activitatea membrilor Consiliului in exercitarea atributiilor de instanta disciplinara si de asigurarea calitatii serviciului de mediere in interes public si in spiritul legii.


  CAPITOLUL IV - Comportamentul loial si civilizat fata de colegii mediatori si fata de colegii membri in Consiliu


  ARTICOLUL 6
  (1) Membrii Consiliului isi datoreaza unii altora respect si sunt garantii folosirii unui limbaj si unei atitudini civilizate pe care o vor promova atat in cadrul Consiliului, cat si in cadrul organizatiilor din care fac parte.
  (2) Membrii Consiliului nu vor initia, nu vor sustine, nu vor instiga si nu vor participa direct sau indirect la actiuni de denigrare a celorlalti membri ori a Consiliului ca institutie.
  (3) Membrii Consiliului nu vor initia, nu vor sustine si nu vor instiga direct sau indirect la actiuni de revocare din Consiliu a unui alt membru al acestuia.
  (4) Membrii Consiliului au obligatia etica sa actioneze astfel incat actiunile de revocare a unui membru sa fie initiate numai de catre asociatiile profesionale din care acel membru al Consiliului face parte sau de catre una dintre asociatiile profesionale care au sustinut prin vot desemnarea ca membru in Consiliu.
  (5) Membrii Consiliului nu se vor implica in initierea si/sau in sustinerea unor modificari legislative care nu au fost comunicate in prealabil Consiliului si nici nu au sustinere din partea acestuia.
  In cazul in care orice membru al Consiliului are cunostinta despre initiative legislative in domeniul medierii, care nu au fost comunicate Consiliului, acesta are obligatia de a notifica Consiliului respectiva initiativa legislativa.


  CAPITOLUL V - Confidentialitatea si comunicarea


  ARTICOLUL 7
  (1) Membrii Consiliului se vor abtine sa dea publicitatii luarile de pozitii ale celorlalti membri, cu exceptia celor comunicate oficial de Consiliu.
  (2) Consiliul va comunica oficial deciziile si hotararile sale prin publicarea pe site-ul propriu a hotararilor adoptate.
  (3) Membrii Consiliului se vor folosi de canalele de comunicare de care dispun doar in scopul de a-si comunica propriile opinii sau decizii ori pentru a publica pozitia oficiala a Consiliului in scopul corectei informari a celor interesati.
  (4) Membrilor Consiliului le este interzisa crearea unor beneficii de imagine in profesie in virtutea calitatii pe care o detin in Consiliu, prin raportarea la pozitiile exprimate in Consiliu sau in comisii de catre alti membri ai Consiliului.
  (5) In activitatea desfasurata in cadrul Consiliului, membrii acestuia vor respecta toate procedurile si masurile instituite pentru protectia datelor cu caracter personal de catre Consiliu, in calitatea sa de operator de date cu caracter personal conform dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.
  (6) Membrii Consiliului nu vor inregistra sau transmite sedintele Consiliului, transparenta acestora fiind reglementata prin hotarari ale Consiliului.


  CAPITOLUL VI - Promovarea intereselor generale in domeniul medierii


  ARTICOLUL 8
  (1) Consiliul isi exercita atributiile legale promovand interesul public si al mediatorilor privind calitatea serviciului de mediere si apararea prestigiului profesiei de mediator.
  (2) Membrii Consiliului se vor abtine de la a promova interese personale si de grup, rezultate in baza apartenentei la structuri profesionale si la alte structuri asociative, in cazul in care acestea nu converg sau nu sunt prioritare interesului general in profesie.


  CAPITOLUL VII - Transparenta decizionala


  ARTICOLUL 9
  (1) Activitatea membrilor Consiliului se desfasoara in baza principiului transparentei, iar in aplicarea acestui principiu, membrii Consiliului, cu respectarea mandatului dat, vor informa persoanele interesate asupra actiunilor intreprinse, pozitiei si deciziilor Consiliului.
  (2) Principiul enuntat la alin. (1) nu vine in contradictie cu posibilitatea Consiliului de a decide ca anumite sedinte sa nu fie publice. In acest context luarile de pozitie ale membrilor nu pot fi facute publice decat de catre fiecare membru pentru sine, in sensul art. 7.
  (3) In niciun caz membrii Consiliului nu vor dezvalui pozitiile celorlalti membri anterior luarii unei decizii de catre Consiliu, respectiv de catre comisia din care fac parte.


  CAPITOLUL VIII - Raspunderea disciplinara


  ARTICOLUL 10
  (1) In toate cazurile in care membrii Consiliului de mediere incalca oricare dintre obligatiile stipulate in prezentul cod, acestia vor raspunde disciplinar.
  (2) Se considera abatere disciplinara incalcarea cu intentie, in mod repetat si neintemeiat, de catre membrii Consiliului, a oricarei obligatii prevazute in sarcina acestora de Lege, de hotararile Consiliului si de prezentul cod.
  (3) Orice membru al Consiliului poate sesiza Consiliul cu o plangere impotriva unui alt membru al acestuia in termen de 6 luni de la data savarsirii abaterii disciplinare.
  (4) Sanctiunile disciplinare se aplica in functie de gravitatea abaterii, precum si in functie de starea de recidiva in savarsirea abaterilor si constau in:
  a) observatia scrisa;
  b) amenda de la 100 la 1.000 lei;
  c) suspendarea calitatii de membru al Consiliului pe o durata de pana la maximum 6 luni;
  d) excluderea din Consiliu.
  (5) Cuantumul amenzii poate fi actualizat anual de catre Consiliu cu indicele de inflatie.
  (6) Plangerile formulate impotriva unui membru al Consiliului referitoare la nerespectarea unor obligatii prevazute in sarcina acestuia de lege, regulamente si de prezentul cod sunt analizate de Senat, infiintat prin hotarare a Consiliului.
  (7) Consiliul, prin presedinte, convoaca Senatul in termen de 5 zile lucratoare de la inregistrarea plangerii. Convocarea se poate face prin e-mail, fax sau scrisoare recomandata. Data convocarii Senatului va fi stabilita astfel incat de la transmiterea convocarii catre membrii Senatului si pana la intrunirea acestuia sa curga un termen de cel putin 7 zile lucratoare, dar nu mai mult de 14 zile lucratoare. Senatul va decide in termen de 30 de zile de la data intrunirii sale daca plangerea impotriva unui membru al Consiliului este admisibila.
  (8) Pentru a fi admisibila, plangerea trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
  a) sa fie formulata in scris si inregistrata la Consiliu in original;
  b) sa cuprinda numele, prenumele si domiciliul petentului sau adresa aleasa pentru comunicarea cu Consiliul si calitatea in care petentul a formulat plangerea;
  c) sa cuprinda numele si prenumele membrului/membrilor impotriva caruia/carora este formulata plangerea;
  d) sa precizeze care sunt actiunile sau inactiunile pe care petentul le considera ca fiind fapte prin care membrul Consiliului a savarsit o abatere disciplinara;
  e) faptele mentionate de petent sa fi fost savarsite de membrul/membrii Consiliului in aceasta calitate, astfel cum a fost definita in preambulul prezentului cod.
  (9) Membrii Senatului pot administra orice probe pe care le considera necesare pentru a decide asupra admisibilitatii plangerii.
  (10) Senatul decide asupra admisibilitatii plangerii prin vot, lucrarile Senatului se desfasoara in prezenta a 2/3 din membrii sai, iar deciziile se iau cu o majoritate calificata de 2/3 din membrii prezenti. Opiniile separate vor fi consemnate la cerere, iar decizia Senatului se inainteaza Consiliului in scris, in termen de 5 zile lucratoare de la data adoptarii acesteia.
  (11) Decizia Senatului este act emis de Consiliu si poate fi contestat conform dispozitiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
  (12) In cazul in care plangerea este inadmisibila, Consiliul va comunica petentului decizia motivata a Senatului.
  (13) In cazul in care plangerea este admisibila, Consiliul numeste in prima sedinta ordinara o comisie de disciplina, conform art. 40 din Lege.
  (14) Dispozitiile art. 40 si 41 din Lege se aplica corespunzator si in cazul abaterilor savarsite de catre membrii Consiliului.
  (15) Dispozitiile prezentului capitol referitoare la raspunderea disciplinara a membrilor Consiliului se completeaza cu dispozitiile legii, ale Regulamentului de organizare si functionare in materia raspunderii disciplinare, precum si cu Procedurile de lucru ale Consiliului si ale comisiei de disciplina privind raspunderea disciplinara a mediatorilor.
  (16) In cazul in care abaterea disciplinara a membrilor Consiliului cauzeaza prejudicii acestui organism, persoana sanctionata disciplinar poate raspunde si material pentru prejudiciul cauzat, conform legii romane in vigoare.


  CAPITOLUL IX - Dispozitii tranzitorii


  ARTICOLUL 11 Pana la constituirea Senatului, analiza admisibilitatii plangerii formulate impotriva unui membru al Consiliului va fi facuta in sedinta de Consiliu de catre membrii acestuia.


  ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 10 la regulament) - REGULAMENT privind normele de organizare a Consiliului de mediere pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in conformitate cu legislatia in domeniu si reglementarile in domeniul medierii  CAPITOLUL I - Dispozitii generale


  ARTICOLUL 1
  (1) Prezentul regulament stabileste normele de organizare a activitatii Consiliului de mediere, denumit in continuare Consiliul, pentru garantarea si protejarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanelor fizice, in special a dreptului la viata intima, familiala si privata, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal in conformitate cu Constitutia Romaniei si Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.
  (2) Adoptarea prezentului regulament a fost impusa de calitatea de "operator de date cu caracter personal” [art. 2 alin. (2) lit. a) si alin. (4) din Legea nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare], acordata Consiliului de mediere de catre Autoritatea Nationala de Supraveghere si Protectie a Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) prin Notificarea nr. 10.723/2009 si Regulamentul privind protectia datelor cu caracter personal aprobat de Consiliu prin hotarare in data de 29 ianuarie 2010.

  ARTICOLUL 2
  Regulile instituite prin prezentul regulament se aplica tuturor membrilor Consiliului, indiferent de pozitia ocupata si de atributiile pe care le indeplinesc, precum si mediatorilor sau altor persoane care sunt desemnate sa faca parte din comisii sau grupuri de lucru infiintate de Consiliu prin hotarari ale acestuia si care, prin natura activitatii, au acces la date cu caracter personal.

  ARTICOLUL 3
  Toti mediatorii sunt obligati sa cunoasca dispozitiile prezentului regulament.


  CAPITOLUL II - Reguli generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal


  ARTICOLUL 4
  Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesara, in conformitate cu Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru indeplinirea atributiilor Consiliului ca organism de interes public, respectiv:
  a) formarea mediatorilor;
  b) autorizarea si avizarea mediatorilor;
  c) asigurarea respectarii legislatiei in materia medierii si, in special, a codului de etica al membrilor Consiliului de mediere de catre membrii corpului profesional;
  d) autorizarea furnizorilor de formare, formatorilor si evaluatorilor/examinatorilor in domeniul medierii si supravegherea calitatii formarii;
  e) asigurarea calitatii serviciului de mediere;
  f) publicitatea Tabloului de mediatori, a furnizorilor de formare, formatorilor, examinatorilor/evaluatorilor;
  g) asigurarea transparentei decizionale, a participarii la activitatea desfasurata de Consiliu, publicitatii sedintelor Consiliului cu exceptiile prevazute de hotararile Consiliului;
  h) orice alte atributii care revin Consiliului in baza legii pentru organizarea profesiei si a serviciului de mediere in Romania.

  ARTICOLUL 5
  (1) Accesul la date cu caracter personal al membrilor Consiliului, secretariatului tehnic si tertilor se face in conditiile prezentului regulament, conditii care vor fi comunicate public pentru ca orice solicitant sa fie informat asupra drepturilor pe care le are in privinta accesului la datele cu caracter personal prelucrate de Consiliu.
  (2) Informarea este asigurata de Consiliu:
  a) prin afisare pe site-ul Consiliului;
  b) prin afisare la sediul Consiliului (secretariat);
  c) prin serviciul sau angajatul responsabil pentru exercitarea drepturilor prevazute de Legea nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

  ARTICOLUL 6
  Categoriile de date prelucrate de Consiliu sunt:
  1. date de identificare:
  a) numele si prenumele;
  b) sexul;
  c) data si locul nasterii;
  d) cetatenia;
  e) semnatura;
  f) date din acte de stare civila;
  g) numar de telefon;
  h) adresa personala;
  i) adresa de e-mail;
  j) profesia;
  k) locul de munca;
  l) formarea profesionala;
  m) apartenenta la asociatii profesionale;
  n) orice alte date necesare indeplinirii atributiilor legale ale Consiliului;
  2. date cu caracter special, respectiv:
  a) codul numeric personal;
  b) seria si numarul actului de identitate;
  c) date privind starea de sanatate;
  d) date privind sanctiuni disciplinare;
  e) date privind cazierul judiciar;
  f) date statistice despre activitatea desfasurata in mediere;
  g) alte date cu caracter personal stabilite de Consiliu prin hotarari date in aplicarea legislatiei in domeniu.

  ARTICOLUL 7 - Surse de colectare a datelor cu caracter personal
  Datele cu caracter personal vor fi colectate de Consiliu in exercitarea atributiilor legale:
  a) de la persoanele vizate;
  b) de la reprezentanti legali, imputerniciti ai persoanelor vizate;
  c) de la alte persoane care isi exercita drepturile sau, respectiv, isi indeplinesc obligatiile in conformitate cu dispozitiile legale in materia medierii.

  ARTICOLUL 8 - Persoanele care gestioneaza datele
  Urmatoarele categorii de persoane sunt indrituite sa prelucreze date cu caracter personal colectate de Consiliu:
  a) angajatii Consiliului;
  b) membrii Comisiei permanente;
  c) membrii Comisiei de disciplina;
  d) membrii Consiliului;
  e) membrii comisiilor de specialitate infiintate de Consiliu prin hotarari.

  ARTICOLUL 9 - Categorii de destinatari
  Urmatoarele categorii de persoane pot fi destinatari legali ai datelor cu caracter personal prelucrate de Consiliu:
  a) persoana vizata;
  b) reprezentanti legali ai persoanei vizate;
  c) autoritati judecatoresti;
  d) autoritati publice;
  e) politie;
  f) terti care sunt persoane interesate in a obtine date cu caracter personal prelucrate de Consiliu si care justifica un interes legitim in a avea acces la acest tip de informatii.

  ARTICOLUL 10 - Garantarea protectiei datelor cu caracter personal
  (1) Datele cu caracter personal sunt prevazute la art. 6.
  (2) Confidentialitatea acestor date este asigurata de Consiliu, cu urmatoarele exceptii:
  a) date personale, care sunt necesare sa devina publice pentru indeplinirea atributiilor Consiliului conform legii, Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de mediere si hotararilor Consiliului;
  b) date personale pentru care persoana in cauza isi da consimtamantul de a se face publice;
  c) date personale necesare a fi facute publice in situatia unei suspiciuni de fraudare a legii. Aceste situatii sunt apreciate de Consiliu prin decizie. Hotararea Consiliului va mentiona motivatia necesitatii de a se face exceptie de la regula confidentialitatii pentru fiecare situatie particulara;
  d) date personale de notorietate a caror publicitate este asigurata chiar de persoana titulara a acestora (detinatorul de drept) sau de un tert cu consimtamantul persoanei titulare. In acest caz, Consiliul nu are nevoie de consimtamantul persoanei.
  Notorietatea este apreciata de Consiliu, ca organism de decizie format din 9 membri conform legii.
  (3) Incalcarea prevederilor cu caracter confidential se sanctioneaza disciplinar, administrativ, material sau penal, dupa caz, conform dispozitiilor legale in vigoare.

  ARTICOLUL 11 - Arhivarea datelor prelucrate
  Consiliul va arhiva datele cu caracter personal prelucrate pe o perioada de 3 ani, dupa care acestea sunt distruse. Termenul de 3 ani curge de la momentul colectarii acestor date la Consiliu, operatiunea de colectare fiind prima operatiune de prelucrare a datelor cu caracter personal conform Legii nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

  ARTICOLUL 12 - Transfer de date in strainatate
  Transferul datelor cu caracter personal in strainatate se va efectua de Consiliu in conformitate cu legile interne si cu legislatia comunitara aplicabila statelor membre.


  CAPITOLUL III - Reguli generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal


  ARTICOLUL 13 - Prelucrarea datelor cu caracter personal
  (1) Prelucrarea datelor cu caracter personal presupune: colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea.
  (2) Prelucrarea datelor cu caracter personal se face prin mijloace neautomate sau automate.
  (3) Prelucrarea neautomata presupune:
  a) inregistrarea documentelor in registrul de intrari;
  b) constituirea unei mape a persoanei, care are trecute pe coperta documentele continute;
  c) analiza de catre Secretariatul tehnic a conformitatii documentelor prezentate cu cerintele legale, cererea de completare, dupa caz;
  d) supunerea documentelor analizei Comisiei permanente;
  e) emiterea deciziei si stocarea documentelor;
  f) documentele sunt stocate in dulapuri metalice inchise cu cheie si sigilate;
  g) stocarea se face intr-un sistem care sa permita identificarea rapida a unei persoane in vederea actualizarii datelor sau, dupa caz, accesul individual la datele personale;
  h) analizarea documentelor sau a unor situatii in care Consiliul se autosesizeaza in cadrul sedintelor ordinare si mentionarea acestora in procesele-verbale scrise in caiete numerotate si inregistrate;
  i) documentele persoanelor care inceteaza raporturile cu Consiliul se returneaza sau, dupa caz, se arhiveaza pentru o perioada de 3 ani, fiind apoi distruse;
  j) transmiterea datelor prevazute de lege catre terti;
  k) hotarari ale Consiliului sau ale comisiilor infiintate de acesta cu privire la persoane.
  (4) Prelucrarea automata a datelor presupune:
  a) existenta unui soft care sa permita introducerea datelor pentru formarea bazei de date sau actualizarea acesteia de catre cei interesati, prin internet;
  b) extragerea datelor statistice necesare;
  c) restrictionarea prin parolare a accesului la datele privind persoana;
  d) accesul fiecarei persoane la propriile date, cu posibilitatea de a le corecta si actualiza;
  e) necesitatea prelucrarii codului numeric personal sau a altor date cu caracter personal avand o functie de identificare de aplicabilitate generala pentru evitarea dublei inregistrari.


  CAPITOLUL IV - Descrierea generala a masurilor luate pentru asigurarea securitatii prelucrarii


  ARTICOLUL 14 - Identificarea si autentificarea utilizatorului
  (1) Procedura de prelucrare a datelor cu caracter personal de catre persoanele care au acces la date cu caracter personal se face conform regulamentelor adoptate de Consiliu si, daca este cazul, ordinelor interne ale presedintelui Consiliului emise in aplicarea acestora.
  (2) Toate persoanele care au acces la date cu caracter personal prelucrate de Consiliu vor semna un angajament de confidentialitate. Exceptie fac situatiile in care se solicita acces la propriile date cu caracter personal.

  ARTICOLUL 15 - Procedura de acces in arhiva Consiliului
  In cazul accesului la date cu caracter personal arhivate de Consiliu, persoana indrituita va solicita in scris accesul in arhiva Consiliului, care va fi asigurat dupa urmatoarea procedura de lucru:
  a) solicitarea este adresata Consiliului si inscrisa de Secretariatul tehnic in registrul de intrari al Consiliului;
  b) solicitarea este inaintata de Secretariatul tehnic presedintelui sau vicepresedintelui Consiliului. Acesta din urma va pune rezolutie pe cerere si o va inainta persoanei avand ca atributii de serviciu, conform fisei de post, arhivarea si accesul la datele cu caracter personal — denumit in continuare arhivar— sau serviciului juridic, dupa caz, pentru formularea unui raspuns catre solicitant;
  c) arhivarul va comunica solicitantului raspunsul Consiliului, invitandu-l sa se prezinte la sediul Consiliului in vederea consultarii documentelor solicitate si arhivate.
  d) arhivarul va inregistra intr-un registru special numarul si data solicitarii, persoana care solicita accesul, datele personale la care se solicita accesul, data la care a prezentat solicitantului documentele solicitate. Solicitantul va semna in registru primirea documentelor solicitate;
  e) documentele originale din arhiva vor fi consultate de solicitant in prezenta arhivarului, care raspunde de integritatea arhivei.

  ARTICOLUL 16 - Prelucrare automata
  (1) Prelucrarea automata a datelor personale se efectueaza de personalul cu atributii conform fisei de post prin accesarea fisierelor utilizand parola individuala.
  (2) Schimbarea parolei la intervale de timp determinate se face prin grija presedintelui Consiliului.
  (3) Blocarea accesului dupa introducerea gresita a parolei este o masura de siguranta care asigura protectia datelor personale in cazul accesului neautorizat.
  Nu este


  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica

 • Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  29 useri online

  Useri autentificati: