DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG nr. 1413/2009 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.433/2004 privind aprobarea structurii organizatorice, a numarului maxim de posturi si a Regulamentului de organizare si functionare ale Oficiului Roman pentru Adoptii. Hotararea nr. 1413/2009Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 842 din 7 decembrie 2009

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. II din Ordonanta Guvernului nr. 25/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 274/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului Roman pentru Adoptii si al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. I
Hotararea Guvernului nr. 1.433/2004 privind aprobarea structurii organizatorice, a numarului maxim de posturi si a Regulamentului de organizare si functionare ale Oficiului Roman pentru Adoptii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 869 din 23 septembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2
Numarul maxim de posturi al Oficiului Roman pentru Adoptii este de 34, exclusiv demnitarul."

2. Anexa nr. 1 "Structura organizatorica a Oficiului Roman pentru Adoptii" se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

3. In anexa nr. 2 "Regulamentul de organizare si functionare al Oficiului Roman pentru Adoptii", la articolul 8 alineatul (2), dupa litera o) se introduce o noua litera, litera p), cu urmatorul cuprins:
"p) pastreaza si arhiveaza documentele create sau detinute de serviciu in conformitate cu prevederile legale."

4. In anexa nr. 2, la articolul 8, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(8) Serviciul prevazut la alin. (1) executa orice alte atributii primite de la conducerea Oficiului, pe linie ierarhica."

5. In anexa nr. 2, la articolul 8^1, dupa litera h) se introduce o noua litera, litera i), cu urmatorul cuprins:
"i) pastreaza si arhiveaza documentele create sau detinute de birou in conformitate cu prevederile legale."

6. In anexa nr. 2, la articolul 8^1, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Biroul prevazut la alin. (1) executa orice alte atributii primite de la conducerea Oficiului, pe linie ierarhica."

7. La anexa nr. 2, titlul capitolului VI se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"CAPITOLUL VI - Serviciul strategii, programe si evidenta adoptii"

8. La anexa nr. 2, articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9
(1) Serviciul strategii, programe si evidenta adoptii functioneaza in subordinea directa a secretarului general si are urmatoarele atributii principale:
a) identifica surse de finantare interne si externe pentru studii, programe, proiecte, prognoze legate de sistemul national de adoptii si coordoneaza implementarea acestora;
b) elaboreaza si propune spre aprobare strategia nationala in domeniul adoptiei;
c) monitorizeaza implementarea strategiei nationale in domeniul adoptiei;
d) elaboreaza si monitorizeaza implementarea strategiei de comunicare si imagine a Oficiului;
e) sprijina realizarea de programe interne si internationale in domeniul adoptiei;
f) elaboreaza ghiduri si metodologii in domeniul promovarii adoptiei nationale;
g) monitorizeaza respectarea principiilor si normelor stabilite prin Conventia de la Haga;
h) elaboreaza studii, rapoarte, cercetari si materiale informative privind adoptia;
i) analizeaza rapoartele organismelor internationale si ale organizatiilor neguvernamentale, precum si rapoartele altor institutii referitoare la adoptie;
j) asigura indrumarea metodologica a activitatilor serviciilor destinate adoptiei;
k) mentine legatura permanenta cu directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului si cu autoritatile locale, precum si cu organizatiile neguvernamentale si cu alti
reprezentanti ai societatii civile;
l) promoveaza si sprijina formarea initiala si continua a specialistilor care actioneaza in domeniul protectiei copilului si adoptiei;
m) asigura verificarea respectarii termenelor, procedurilor si documentelor prevazute de legislatia in vigoare privind adoptia care sunt transmise Oficiului si sesizeaza Corpul de control daca constata incalcari ale prevederilor legale;
n) asigura constituirea evidentei cererilor persoanelor sau familiilor care doresc sa adopte;
o) intocmeste si actualizeaza Registrul national pentru adoptii;
p) verifica daca adoptatul va beneficia in tara straina de garantiile si normele echivalente celor existente in cazul unei adoptii nationale;
q) comunica directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului lista centralizata la nivel national a persoanelor sau familiilor adoptatoare atestate si inscrise in Registrul national pentru adoptii;
r) urmareste evolutia copilului si a relatiilor dintre acesta si parintele sau parintii sai adoptivi prin intermediul autoritatii centrale competente sau al organizatiei acreditate ori autorizate din statul de domiciliu al parintilor adoptivi;
s) intocmeste certificatul care atesta ca adoptia este conforma cu normele impuse de Conventia de la Haga;
s) centralizeaza rapoartele de urmarire postadoptie a copiilor adoptati, iar in cazul copiilor adoptati international, expediaza persoanei juridice care a solicitat deschiderea procedurii de
adoptie rapoartele de urmarire postadoptie;
t) sprijina adoptatul in obtinerea informatiilor vizand identitatea parintilor firesti, in conditiile legii;
t) pastreaza si arhiveaza documentele create sau detinute de serviciu in conformitate cu prevederile legale.
(2) Serviciul prevazut la alin. (1) executa orice alte atributii primite de la conducerea Oficiului, pe linie ierarhica."

9. La anexa nr. 2, capitolul VI^1, cuprinzand articolul 9^1, se abroga.

10. La anexa nr. 2, titlul capitolului VII^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"CAPITOLUL VII^1 - Compartimentul de comunicare, relatii publice si internationale"

11. La anexa nr. 2, articolul 11^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11^1
(1) Compartimentul de comunicare, relatii publice si internationale functioneaza in subordinea directa a secretarului de stat.
(2) Compartimentul de comunicare, relatii publice si internationale are urmatoarele atributii principale:
a) furnizeaza oricarei persoane sau mijloacelor de informare in masa informatiile de interes public prevazute de lege;
b) intocmeste si supune aprobarii conducerii Oficiului lista cu informatiile de interes public furnizate din oficiu si la cerere;
c) intocmeste si asigura publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, a raportului periodic de activitate al Oficiului;
d) pastreaza documentele create sau detinute de Oficiu in conditii corespunzatoare;
e) asigura relatia cu mass-media, prin comunicate, anunturi si organizarea de conferinte de presa;
f) mediaza contactul dintre conducerea institutiei si jurnalistii care solicita interviuri si declaratii;
g) coordoneaza activitatea de actualizare a site-ului institutiei, cu sprijinul celorlalte structuri ale institutiei;
h) elaboreaza raspunsuri la petitiile adresate Oficiului in care se solicita informatii cu caracter general din domeniul adoptiei si asigura expedierea in timp util a raspunsurilor catre petenti;
i) fundamenteaza si propune initierea de relatii de colaborare cu institutii si organizatii nationale si internationale;
j) mentine relatii de colaborare cu institutii si organizatii nationale si internationale cu atributii in domeniul adoptiei;
k) realizeaza traducerea neoficiala a diverselor documente in si din limbile engleza si franceza pentru structurile organizatorice ale Oficiului;
l) colaboreaza cu celelalte structuri din cadrul institutiei in vederea indeplinirii sarcinilor specifice activitatilor de relatii cu publicul;
m) supune aprobarii secretarului de stat activitatile ce urmeaza a fi derulate in vederea indeplinirii atributiilor compartimentului;
n) pastreaza si arhiveaza documentele create sau detinute de compartiment in conformitate cu prevederile legale.
(3) Compartimentul prevazut la alin. (1) executa orice alte atributii primite de la conducerea Oficiului, pe linie ierarhica."

12. La anexa nr. 2, dupa capitolul VII^1 se introduce un nou capitol, capitolul VII^2 , cuprinzand articolul 11^2, cu urmatorul cuprins:

"CAPITOLUL VII^2 - Corpul de control

Art. 11^2
(1) Corpul de control functioneaza in subordinea directa a secretarului de stat.
(2) Corpul de control are urmatoarele atributii principale:
a) exercita controlul administrativ asupra modului de desfasurare a activitatilor din cadrul procedurilor de adoptie de catre directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului si organismele private, in conformitate cu legislatia in vigoare;
b) verifica respectarea prevederilor legale si aplicarea principiilor care guverneaza materia adoptiilor de catre persoanele fizice sau juridice, publice ori private, identifica eventualele disfunctionalitati si propune solutii pentru remedierea acestora;
c) monitorizeaza si controleaza respectarea standardelor minime obligatorii privind procedura adoptiei interne;
d) constata incalcari ale prevederilor legale in domeniul de activitate al Oficiului si stabileste sau, dupa caz, contribuie la stabilirea persoanelor responsabile de abaterile constatate; in acest scop, personalul Corpului de control indeplineste si atributiile prevazute la art. 214 din Codul de procedura penala, care se aplica in mod corespunzator;
e) intocmeste rapoarte de control si formuleaza propuneri vizand remedierea neregulilor constatate si sanctionarea in conditiile legii a persoanelor responsabile; formuleaza recomandari vizand implementarea adecvata a normelor legale din domeniu, pentru evitarea unor instrumentari defectuoase ale cazurilor de adoptie;
f) sesizeaza institutiile competente in vederea stabilirii raspunderii disciplinare, materiale, contraventionale sau, dupa caz, penale a persoanelor vinovate de savarsirea abaterilor constatate;
g) solicita informatii si documente, in conditiile legii, de la orice persoana juridica publica sau privata, aceasta avand obligatia de a le pune la dispozitie in termen de 15 zile calendaristice de la data solicitarii;
h) are drept de acces, in conditiile legii, in sediile persoanelor juridice de drept public sau privat, precum si la domiciliul persoanelor fizice implicate in procedura adoptiei;
i) propune secretarului de stat masurile necesare sau, dupa caz, sesizarea institutiilor competente in vederea luarii masurilor necesare pentru prevenirea sau, dupa caz, inlaturarea efectelor oricaror acte ori fapte care incalca principiile si normele tratatelor internationale in domeniul adoptiei la care Romania este parte;
j) colaboreaza cu celelalte structuri din cadrul institutiei in vederea indeplinirii sarcinilor specifice activitatii de control;
k) indeplineste orice alte atributii ce decurg din actele normative in vigoare, in domeniul de competenta;
l) asigura si urmareste aplicarea prevederilor Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei, republicata;
m) pastreaza si arhiveaza documentele create sau detinute de Corpul de control in conformitate cu prevederile legale.
(3) Corpul de control executa orice alte atributii primite de la conducerea Oficiului, pe linie ierarhica."

Art. II
Hotararea Guvernului nr. 1.433/2004 privind aprobarea structurii organizatorice, a numarului maxim de posturi si a Regulamentului de organizare si functionare ale Oficiului Roman pentru Adoptii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 869 din 23 septembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotarare, se va republica, dandu-se textelor o noua numerotare.


(Anexa nr. 1 la HG nr. 1433/2004) - Structura organizatorica a Oficiului Roman pentru AdoptiiNumarul maxim de posturi: 34, exclusiv demnitarul Structura organizatorica a Oficiului Roman pentru Adoptii
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 57/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, precum si a altor acte normative
Legea privind protectia si promovarea drepturilor copilului, legea nr. 272/2004
Legea 21/2014 privind instituirea Zilei Nationale pentru Adoptie. Lege nr. 21/2014
HG 1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan. Hotarare nr. 1059/2013
HG 350/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei si a Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de coordonare de pe langa Oficiul Roman pentru Adoptii
Legea 233/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei. Lege nr. 233/2011
Ordin nr. 550/2012 privind aprobarea criteriilor pe baza carora se realizeaza potrivirea teoretica. Criterii pentru adoptii
HG 233/2012 privind serviciile si activitatile ce pot fi desfasurate de catre organismele private romane in cadrul procedurii adoptiei interne, precum si metodologia de autorizare a acestora. Hotarare nr. 233/2012
Legea 138/2011 pentru ratificarea Conventiei europene revizuite in materia adoptiei de copii, adoptata la Strasbourg la 27 noiembrie 2008 si semnata de Romania la Strasbourg la 4 martie 2009
HG 329/2010 privind unele masuri de eficientizare a activitatilor in domeniul adoptiei. Hotarare nr. 329/2010
Legea adoptiei, legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei, republicata 2012
Codul Familiei, actualizat 2009
Rudenia. Rudenia fireasca, rudenia prin adoptie. Afinitate
OUG nr. 102/2008, ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei
Legea nr. 274/2004, legea privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului Roman pentru Adoptii
Metode speciale de supraveghere si protectia martorilor in cauzele penale complexe
Remus Jurj-Tudoran

Pret: 39.9 lei
33.92 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
85 useri online

Useri autentificati: