DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 1016/2009 modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobate prin HG 1025/2006. Hotararea nr. 1016/2009Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 655 din 2 octombrie 2009

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. I
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1025/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 704 din 17 august 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


1. La articolul 2, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins: "(5) In situatia in care, in cadrul primelor 3 nasteri se inregistreaza sarcini gemelare, de tripleti sau multipleti, denumite in continuare sarcini multiple, indemnizatia pentru cresterea copilului se calculeaza conform art. 1 alin. (1) si art. 2 din ordonanta de urgenta."

2. La articolul 4 alineatul (7), dupa litera i) se introduc patru noi litere, literele i1) - i4), cu urmatorul cuprins:
"i1) frecventeaza, fara intrerupere, cursurile de zi ale invatamantului preuniversitar sau, dupa caz, universitar, organizat potrivit legii, cu exceptia situatiei de intrerupere a cursurilor din motive medicale, considerandu-se inclusiv perioada cuprinsa intre absolvirea cursurilor de zi ale invatamantului preuniversitar, organizat potrivit legii, si inceperea invatamantului universitar, in acelasi an calendaristic;
i2) se afla in perioada cuprinsa intre incheierea unei forme de invatamant preuniversitar si inceperea in acelasi an calendaristic a unei alte forme de invatamant preuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fara intrerupere, cu exceptia situatiei de intrerupere a cursurilor din motive medicale;
i3) se afla in perioada cuprinsa intre incheierea unei forme de invatamant universitar cu sau fara examen de licenta sau de diploma si inceperea in acelasi an calendaristic a unei alte forme de invatamant universitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fara intrerupere, cu exceptia situatiei de intrerupere a cursurilor din motive medicale;
i4) se afla in perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor invatamantului obligatoriu sau, dupa caz, de la absolvirea cursurilor de zi ale invatamantului preuniversitar, organizat potrivit legii, cu sau fara examen de absolvire, in vederea angajarii ori, dupa caz, trecerii in somaj."

3. La articolul 4, dupa alineatul (7) se introduc doua noi alineate, alineatele (7^1) si (7^2), cu urmatorul cuprins:
"(7^1) Se iau in considerare perioadele prevazute la alin. (7) lit. (1) - (3), indiferent daca persoana incepe sau nu cursurile unei alte forme de invatamant preuniversitar sau, dupa caz, universitar, organizat potrivit legii, doar pentru situatiile in care persoana nu poate incepe cursurile din motive medicale, inclusiv starea de graviditate.
(7^2) Conditia prevazuta la art. 4 alin. (7) lit. k) nu este obligatorie pentru persoanele care nu sunt apte sa participe la examenul de licenta sau de diploma din motive medicale, inclusiv starea de graviditate."

4. Dupa articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 41
(1) In aplicarea art. 1 alin. (2) lit. m) din ordonanta de urgenta, prin persoana care frecventeaza cursurile preuniversitare se intelege orice persoana care a dat nastere unui copil si care frecventeaza cursurile de zi ale invatamantului primar, secundar sau postliceal, definit si organizat potrivit Legii Invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Cursurile preuniversitare sau universitare pot fi frecventate atat la unitati de invatamant de stat, cat si particulare autorizate si acreditate, in conditiile legii."

5. La articolul 6 alineatul (4), dupa litera f) se introduce o noua litera, litera g), cu urmatorul cuprins:
"g) actul doveditor care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitate deplina de exercitiu al drepturilor civile, indreptatita sa beneficieze de indemnizatie pentru cresterea copilului, respectiv parinte, tutore, curator, alta persoana desemnam reprezentant legal prin decizia directorului general al directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului sau, dupa caz, prin hotarare judecatoreasca."

6. La articolul 6 alineatul (5), litera g) sa modifica si va avea urmatorul cuprins:
"g) copia contractului de munca sau, dupa caz, dovada eliberarii de angajatori ori de autoritatile competente straine sau romane, tradusa si legalizata, care sa ateste realizarea de venituri profesionale pe baza unor contracte individuale de munca in strainatate, potrivit acordurilor guvernamentale bilaterale incheiate de Romania cu alte state, sau, dupa caz, realizarea de venituri profesionale dobandite in urma activitatilor salariale ori independente, inclusiv veniturile provenite din perioadele de somaj si concedii medicale, totalizate in baza prevederilor Regulamentului Consiliului (GEE) nr. 1408/1971 privind aplicarea regimurilor de securitate sociala lucratorilor salariati, lucratorilor independenti si membrilor familiilor lor care se deplaseaza in interiorul Comunitatii."

7. La articolul 6 alineatul (6), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera d^1), cu urmatorul cuprins:
"d^1) adeverinta eliberata de institutia de invatamant preuniversitar sau, dupa caz, universitar, care sa ateste frecventarea cursurilor fara intrerupere, pana la data solicitarii acesteia, pentru situatiile prevazute la lit. i1)-i4);".

8. La articolul 6 alineatul (6), dupa litera f) se introduc doua noi litere, literele g) si h), cu urmatorul cuprins:
"g) dovada privind calitatea de elev sau student la o unitate de invatamant preuniversitar sau, dupa caz, universitar recunoscuta pe teritoriul statului respectiv, eliberata de Ministerul Educatiei, Cercetarii si inovarii, prin Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor, ori de catre institutiile de invatamant preuniversitar sau, dupa caz, universitar abilitate pentru recunoasterea studiilor ori a perioadelor de studii efectuate in strainatate, in baza procedurilor legale in vigoare, pentru situatia prevazuta la lit. i^1);
h) dovada eliberata de medicul de familie sau, dupa caz, de medicul specialist pentru exceptiile prevazute la lit. i1)-i3), precum si pentru situatiile prevazute la art. 4 alin. (7^1) si (7^2)."

9. La articolul 7, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Persoanele prevazute la art. 4 alin. (7) lit. i^1) beneficiaza de indemnizatie pentru cresterea copilului indiferent daca intrerup sau nu frecventarea cursurilor preuniversitare ori universitare pe perioada pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap."

10. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8
(1) In cazul in care persoana indreptatita, beneficiara a stimulentului lunar sau, dupa caz, a concediului si a indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului, pana la implinirea de catre acesta a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copiilor cu handicap, naste in aceasta perioada unul sau mai multi copii ori i se incredinteaza spre adoptie, i se incuviinteaza adoptia, i se dau in plasament unul sau mai multi copii ori este numita tutore, se procedeaza dupa cum urmeaza:
a) daca cele 12 luni prevazute la art. 1 alin. (1) din ordonanta de urgenta sunt acoperite in totalitate de perioada de concediu si indemnizatia lunara pentru cresterea copilului, acordarea acestora se prelungeste corespunzator pana la incheierea duratei de acordare pentru cel din urma copil, conform legii, a concediului si indemnizatiei pentru cresterea copilului. Pe aceasta perioada se acorda o singura indemnizatie, la aceeasi valoare cu indemnizatia primita anterior nasterii celui din urma copil;
b) daca cele 12 luni prevazute la art. 1 alin. (1) din ordonanta de urgenta sunt constituite si din perioade in care persoana a realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit prevazute la art. 5, atunci indemnizatia lunara pentru cresterea copilului se va calcula pe baza veniturilor realizate pe aceasta perioada, inclusiv pe baza celor realizate in perioadele asimilate prevazute la art. 4 alin. (7) lit. c)-g), i), l), n) si q).
(2) In situatiile prevazute la alin. (1), dreptul la concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului sau, dupa caz, stimulent lunar, pentru copilul anterior, inceteaza la data solicitarii noului drept.
(3) In situatia prevazuta la alin.(1) lit. b), daca din calcul rezulta un cuantum al indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului mai mic decat cuantumul indemnizatiei primit anterior nasterii celui din urma copil, atunci se acorda indemnizatia lunara pentru cresterea copilului primita anterior."

11. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9
(1) In situatia in care, dupa implinirea varstei de 2 ani, copilul, respectiv unul dintre copiii rezultati din sarcini multiple este incadrat intr-un grad de handicap, drepturile prevazute de ordonanta de urgenta se acorda de la data depunerii cererii pana la implinirea de catre acest copil a varstei de 3 ani.
(2) In situatia in care unul dintre copiii rezultati in urma unei sarcini multiple este incadrat intr-un grad de handicap pana la implinirea de catre acesta a varstei de 3 ani, pentru acesta se va continua plata indemnizatiei pentru cresterea copilului in cuantumul prevazut la art. 2 alin. (4).
In cazul in care sunt incadrati in grad de handicap mai multi copii rezultati in urma unei sarcini multiple, pe langa indemnizatia pentru cresterea copilului in cuantumul prevazut la art. 2 alin. (4) se va acorda si suma prevazuta la art. 2 din ordonanta de urgenta, in raport cu numarul copiilor."

12. La articolul 11, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) In situatia in care persoana beneficiara de stimulent lunar se afla in una dintre situatiile asimilate prevazute la art. 4 alin. (7) lit. c), d), f), g), i), l) si n), plata stimulentului lunar nu se suspenda."

13. Articolul 30^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 30^1
(1) Dreptul la indemnizatia pentru cresterea copilului in cuantumul prevazut la art. 2 alin. (4) se acorda incepand cu luna ianuarie 2009 si persoanelor care, la data de 1 ianuarie 2009, se aflau in una dintre urmatoarele situatii:
a) in plata indemnizatiei pentru cresterea copilului;
b) in plata indemnizatiei pentru cresterea copilului in conditiile prevazute la art. 8 alin. (1);
c) in plata stimulentului lunar;
d) in concediu de maternitate si in plata indemnizatiei aferente;
e) ar fi fost indreptatite sa beneficieze de indemnizatia pentru cresterea copilului sau de stimulentul lunar si nu au solicitat acest drept;
f) cererile privind acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului nu au fost solutionate pana la data de 31 decembrie 2008 inclusiv.
(2) Dreptul la indemnizatia pentru cresterea copilului in cuantumul prevazut la art. 1 alin. (1) si art. 2 din ordonanta de urgenta, asa cum a fost acesta modificat prin Legea nr. 239/2009 pentru modificarea art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului si, respectiv, Legea nr. 240/2009 pentru completarea alin. (2) al art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, se acorda incepand cu data intrarii in vigoare a prevederilor acestor legi.
(3) Prevederile alin. (2) se aplica si urmatoarelor persoane:
a) care beneficiaza de indemnizatie pentru cresterea copilului si care au in ingrijire copii proveniti din sarcini multiple;
b) care au in ingrijire copii in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap, si care inainte de nasterea acestuia/acestora au urmat cel putin 12 luni cursurile de zi ale invatamantului preuniversitar sau universitar, organizate in conditiile legii, luandu-se in considerare si perioadele prevazute la art. 4 alin. (7) lit. i1 )-i4) si art. 4 alin. (7^1) si (7^2)."

14. La articolul 30^2, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins:
"(4) Pentru acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului persoanelor care au in ingrijire gemeni, tripleti, multipleti si au deja dreptul stabilit la indemnizatia pentru cresterea copilului, suma prevazuta la art. 2 din ordonanta de urgenta se acorda din oficiu, fara a fi necesara transmiterea unei noi cereri, pe baza dosarelor administrate si gestionate de agentiile teritoriale.
(5) Pentru situatia prevazuta la alin. (4), agentiile teritoriale, in termenul prevazut la art. 30 alin. (2), transmit beneficiarilor o decizie de modificare a drepturilor acordate, conform modelului prevazut la anexa nr. 3 d)."

15. Articolul 30^3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 30^3
(1) Pentru acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului in situatia prevazuta la art. 30^1 alin. (1) lit. c), persoana care doreste sa beneficieze de concediu de crestere a copilului transmite la agentia teritoriala cererea prevazuta in anexa nr. 1 si documentele doveditoare, conform prevederilor art. 6 alin. (5) si (6).
(2) Pentru persoanele prevazute la art. 30^1 alin. (3) lit. b), dreptul la indemnizatie pentru cresterea copilului se acorda pe baza de cerere si documente doveditoare care se transmit agentiilor teritoriale pana cel tarziu la data de 31 decembrie 2009."

16. Articolul 30^4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art.30^4
Pentru acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului in situatiile prevazute la art. 30^1 alin. (1) lit. d) si e), persoana indreptatita depune la primarie cererea prevazuta in anexa nr. 1 si documentele doveditoare, conform prevederilor art. 6, cu respectarea termenelor prevazute la art. 10 alin. (1) din ordonanta de urgenta."

17. Anexa nr. 1 "Cerere si declaratie pe propria raspundere pentru acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului/stimulentului si alocatiei de stat pentru copii" se modifica si se lnlocuielste cu anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. II
Hotararea Guvernului nr. 1025/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotarare, se va republica, dandu-se textelor a noua numerotare.


Anexa (anexa nr 1 la normele metodologice)
Cerere si declaratie pe proprie raspundere pentru acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului/stimulentului si alocatiei de stat pentru copii

Cerere si declaratie pe proprie raspundere pentru acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului/stimulentului si alocatiei de stat pentru copii - clickMaterialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona. Lege nr 35/2020
Legea 35/2017 privind completarea art. 23 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie
Legea 351/2015 privind modificarea art. 27 alin. (1) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie
Legea 342/2015 privind aprobarea OUG 25/2015 pentru completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
Legea 156/2015 privind aprobarea OUG 63/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul agriculturii
OG 6/2015 privind modificarea si completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie. Ordonanta nr. 6/2015
OUG 65/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 65/2014
Ordin 1470/2014 pentru aprobarea Listei obiectivelor de investitii pentru care se acorda microcredite potrivit art. 14 alin. (1) lit. a) din OUG 43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesulu
Legea 131/2014 pentru modificarea alin. (1) si (2) ale art. 64 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului. Lege nr. 131/2014
Legea 131/2014 pentru modificarea alin. (1) si (2) ale art. 64 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului. Lege nr. 131/2014
Ordin 108/2014 privind masurile de sprijin acordate personalului militar incadrat intr-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar si familiilor acestora, precum si familiilor personalului militar decedat
Hotararea 21/2014 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor: Libera circulatie a cetatenilor Uniunii Europene si a familiilor aces
Ordin pentru aprobarea formei si continutului certificatului medical eliberat de medicul de familie, care urmeaza sa fie prezentat de tineri la comisia locala de recrutare-incorporare pe timpul starii de asediu, al mobilizarii si al starii de razboi.
Legea 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, republicata 2014. Lege nr. 217/2003 republicata 2014
Ordin 35/2014 privind masurile de sprijin acordate politistilor incadrati intr-un grad de invaliditate si familiilor acestora, precum si familiilor politistilor decedati
Legea privind protectia si promovarea drepturilor copilului, legea nr. 272/2004
Legea 289/2013 pentru aprobarea OUG 43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesului la finantare al fermierilor. Lege nr. 289/2013
Legea 250/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca si pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale. Leg
OUG 43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesului la finantare al fermierilor. Ordonanta de urgenta nr. 43/2013
OUG nr. 42/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum si pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei. Ordonanta de urgenta nr. 42/2013
Libertatea de exprimare si limitele ei penale
Magdalena Roibu,Magdalena Roibu

Pret: 54.9 lei
46.67 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
54 useri online

Useri autentificati: