DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG nr. 1405/2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice, aprobate prin HG nr. 1350/2006Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 827 din 2 decembrie 2009

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. I
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.350/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 819 din 4 octombrie 2006, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 22
Ajutorul pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale se acorda in cuantumurile stabilite la art. 6 din ordonanta de urgenta, dar nu mai mult decat contravaloarea cantitatii de gaze naturale consumate in perioada sezonului rece, potrivit facturilor emise de furnizori."

2. La articolul 28, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In situatia prevazuta la alin. (1), primarii emit noi dispozitii pe care le transmit titularilor ajutoarelor pentru incalzirea locuintei, in termen de 5 zile de la data emiterii, potrivit prevederilor art. 16^3 alin. (5) din ordonanta de urgenta, precum si furnizorilor de gaze naturale, asociatiilor de proprietari/chiriasi si agentiilor teritoriale potrivit prevederilor art. 16^3 alin. (6) din ordonanta de urgenta."

3. La articolul 31, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) In situatia in care modalitatea de facturare practicata de catre furnizorul de gaze naturale conduce la emiterea a mai mult de 5 facturi pentru perioada sezonului rece, cuantumul ajutorului efectiv stabilit potrivit prevederilor alin. (4) insumat pe aceasta perioada nu poate depasi cuantumul insumat al ajutorului pentru incalzirea locuintei stabilit prin dispozitia primarului pentru aceeasi perioada."

4. Capitolul IV se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"CAPITOLUL IV - Ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri

SECTIUNEA 1 - Ajutorul pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social

Art. 34
(1) Ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri se acorda beneficiarilor de ajutor social stabilit in conditiile Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Plata ajutorului pentru incalzirea locuintei, stabilit in conditiile art. 16^1116^13 din ordonanta de urgenta, se acorda o singura data, pentru toata perioada sezonului rece.

Art. 35
In cazul in care mai multe familii si persoane singure beneficiare de ajutor social locuiesc impreuna, ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri se acorda pentru fiecare dintre acestea.

SECTIUNEA 2 - Ajutorul pentru familiile si persoanele singure altele decat cele beneficiare de ajutor social

Art. 35^1
Ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri se acorda familiilor si persoanelor singure, altele decat cele beneficiare de ajutor social stabilit in conditiile Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, diferentiat, in raport cu venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, in conditiile prevazute la art. 8 alin. (1) din ordonanta de urgenta.

Art. 35^2
(1) Ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda pe baza cererii titularului, insotita de declaratia pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile acesteia.
(2) Formularul continand cererea si declaratia pe propria raspundere pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei se completeaza de catre persoanele care indeplinesc conditiile de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuintei, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1.
(3) Titularul ajutorului pentru incalzirea locuintei este persoana care a completat cererea, iar beneficiarul este familia sau persoana singura definita in conditiile prevazute la art. 9 din ordonanta de urgenta.
(4) Cererea si declaratia pe propria raspundere, insotite de actele doveditoare privind componenta familiei si veniturile realizate de membrii acesteia, se inregistreaza la primaria comunei, orasului, municipiului sau, dupa caz, a sectorului municipiului Bucuresti in a carui raza teritoriala solicitantul isi are domiciliul ori, dupa caz, resedinta, pana la data de 15 septembrie a fiecarui an.

Art. 35^3
(1) Stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei si a cuantumului acestuia se face prin dispozitie scrisa a primarului, o singura data, pentru toata perioada sezonului rece. Modelul dispozitiei primarului este prevazut in anexa nr. 2c). Pentru familiile si persoanele singure care indeplinesc conditiile de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuintei pe parcursul sezonului rece, dispozitia prevazuta la alin. (1) se emite pentru perioada ramasa pana la sfarsitul sezonului rece.
(2) Pentru familiile si persoanele singure care nu indeplinesc conditiile de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuintei, primarii comunica solicitantilor dispozitia privind respingerea cererii, conform modelului prevazut in anexa nr. 3c).
(3) Dispozitiile primarului prevazute la alin. (1) si (2) se comunica titularilor ajutoarelor pentru incalzirea locuintei, in termen de maximum 5 zile de la data emiterii.

Art. 35^4
(1) Pe baza dispozitiilor prevazute la art. 35^3 alin. (1), serviciul public de asistenta sociala din subordinea consiliului local sau, dupa caz, persoana cu atributii in domeniul asistentei sociale din aparatul de specialitate al primarului intocmeste lunar situatia centralizatoare cuprinzand beneficiarii ajutorului pentru incalzirea locuintei si cuantumul aferent, conform modelului prevazut in anexa nr. 4c).
(2) Situatia centralizatoare prevazuta la alin. (1) se transmite agentiilor teritoriale, lunar, pana la data de 15 a fiecarei luni, pentru luna anterioara.
(3) Situatia centralizatoare prevazuta la alin. (1) constituie document justificativ de plata si se redacteaza in sistem electronic, fara modificari manuale sau alte vicii de forma sau de fond."

5. Articolul 36 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 36
(1) Agentiile teritoriale, pe baza situatiilor centralizatoare prevazute la art. 20, respectiv a borderourilor prevazute la art. 32 alin. (2), art. 33 alin. (2) si art. 35^4 alin. (3) solicita Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale creditele bugetare corespunzatoare ajutoarelor pentru incalzirea locuintei.
(2) Pana cel tarziu la data de 20 a lunii, Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale transmite Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale necesarul de credite bugetare centralizat la nivelul intregii tari."

6. Articolul 37 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 37
Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale transmite lunar Ministerului Finantelor Publice documentatia pentru deschiderea de credite bugetare."

7. Articolul 38 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 38
In baza creditelor bugetare deschise, agentiile teritoriale vireaza sumele alocate cu titlu de ajutoare pentru incalzirea locuintei, dupa cum urmeaza:
a) in conturile de tip angajament scris in pastrarea unui tert, escrow, deschise de catre producatorii si distribuitorii de energie termica sau gaze naturale;
b) in bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale in vederea platii lunare la beneficiari a ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri prevazut la art. 35^1."

8. Articolul 39 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 39
In aplicarea prevederilor art. 16^17 alin. (2) din ordonanta de urgenta, primarii transmit, la solicitarea agentiilor teritoriale, pana la data de 15 a fiecarei luni, un raport statistic potrivit modelelor prevazute in anexele nr. 8a8d."

9. Articolul 40 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 40
Pe baza rapoartelor prevazute la art. 39, agentiile teritoriale intocmesc un raport statistic la nivelul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, pe care il transmit, prin Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale, Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, pana la data de 25 a fiecarei luni."

10. Dupa anexa nr. 2b) la normele metodologice se introduce o noua anexa, anexa nr. 2c), al carei cuprins este prevazut in anexa nr. 1 la prezenta hotarare.

11. Dupa anexa nr. 3b) la normele metodologice se introduce o noua anexa, anexa nr. 3c), al carei cuprins este prevazut in anexa nr. 2 la prezenta hotarare.

12. Dupa anexa nr. 4b) la normele metodologice se introduce o noua anexa, anexa nr. 4c), al carei cuprins este prevazut in anexa nr. 3 la prezenta hotarare.

13. Anexele nr. 8a/18a/3, 8b) si 8c) la normele metodologice se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 4, 5, 6, 7, 8 si 9 la prezenta hotarare.

Art. II
Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului administratiei si internelor nr. 988/1.540/2006 privind aprobarea Instructiunilor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 107/2006 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice, cu modificarile ulterioare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 15 din 10 ianuarie 2007.

Art. III
Hotararea Guvernului nr. 1.350/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, se va republica, dandu-se textelor o noua numerotare.


Anexe


Anexe HG nr. 1405/2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice, aprobate prin HG nr. 1350/2006
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 296/2015 pentru completarea OUG 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece
OG 27/2013 pentru modificarea si completarea OUG 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece. Ordonanta 27/2013
HG 938/2011 pentru modificarea anexelor nr. 1 si 21 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece
OUG 86/2010 pentru modificarea si completarea OUG nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice. Ordonanta de urgenta nr. 86/2010
Lege 358/2009 privind aprobarea OUG nr. 106/2009 pentru modificarea OUG nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice
OUG 106/2009 pentru modificarea OUG nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice . Ordonanta de urgenta nr. 106/2009


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
86 useri online

Useri autentificati: