DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 973/2012 privind aprobarea procedurii de acordare a sumelor din bugetul de stat pentru finantarea unor cheltuieli de investitii si reparatii capitale pentru centrele de zi si rezidentialePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 695 din 10 octombrie 2012

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 133 alin. (2) din Legea asistentei sociale nr. 292/2011,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1
(1) Centrele de zi si rezidentiale infiintate in conditiile legii, denumite in continuare obiective, pot primi finantare in vederea acoperirii unor cheltuieli cu lucrarile de constructii, reparatii, amenajari si modernizari, denumite in continuare lucrari de investitii.
(2) Obiectivele propuse spre finantare pot fi publice sau private si asigura servicii sociale prevazute in Nomenclatorul serviciilor sociale, conform prevederilor art. 34 din Legea asistentei sociale nr. 292/2011.
(3) Solicitantii finantarii pentru obiectivele prevazute la alin. (1) sunt furnizorii de servicii sociale definiti la art. 37 alin. (1), (2) si alin. (3) lit. a), b) si d) din Legea nr. 292/2011, denumiti in continuare beneficiari.

Art. 2
(1) Solicitarile de finantare se inregistreaza si se evalueaza periodic in baza ueni metodologii care cuprinde criteriile de evaluare, documentele necesare pentru solicitarea finantarii, tipurile de cheltuieli eligibile, precum si deocumentele pentru acordarea efectiva a sumelor.
(2) Perioadele de inregistrare si modalitatea de evaluare se aproba prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(3) Metodologia prevazuta la alin. (1) se aproba prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale in termen de maximum 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 3
(1) Dupa evaluarea solicitarilor de finantare potrivit art. 2, lista obiectivelor, categoria lucrarilor finantare, precum si sumele maxime alocate se aproba prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.
(2) Constituie prioritate la finantare, daca indeplinesc criteriile de evaluare conform metodologiei prevazute la art. 2 alin. (1), obiectivele care beneficiaza de alte finantari nerambursabile in completarea acestora sau, dupa caz, cele ale caror lucrari au fost dcemarate anterior solicitarii de finantare conform prevederilor prezentei proceduri, in vederea finalizarii lucrarilor si punerii acestora in functiune.
(3) Cheltuielile eligibile pentru finantarea din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, a lucrarilor de investitii si reparatiilor capitale sunt, in principal, cheltuieli pentru lucrari de constructii si instalatii, cheltuieli pentru organizare de santier, racorduri si alte tipuri de cheltuieli, incusiv dotari cu echipamente specifice activitatii din centrul de zi sau rezidential, care se stabilesc prin metodologia prevazuta la art. 2 alin. (1).

Art. 4
(1) Dupa aprobarea solicitarii de finantare si dupa incheierea contractului/contractelor de executie, beneficiarii incheie un contract de finantare cu Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, ca autoritate contractanta, prin agentiile pentru plati si inspectiei sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare agentii teritoriale, in calitate de reprezentante ale autoritatii contractante. Modelul contractului de finantare se aproba prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.
(2) Contractul de finantare cuprinde sumele care fac obiectul acestuia, obligatiile si drepturile partilor, conditiile de reziliere, precum si orice alte aspecte considerate relevante in relatia dintre parti, iar in cazul beneficiarilor institutii publice locale, cel putin elementele prevazute la art. 34 alin. (2) din Legea nr. 373/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Valoarea contractului de finantare nu poate fi mai mare decat valoarea contractului de executie de lucrari legal incheiat de beneficiar si nu poate depasi suma aprobata potrivit prevederilor art. 3 alin. (1).
(4) Dupa incheierea contractului de finantare prevazut la alin. (1), o copie a acestuia, precum si a contractului de executie se transmit, in termen de maximum 5 zile de la semnarea de catre toate partile, Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala, denumita in continuare Agentie, si Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

Art. 5
(1) In situatia in care pe parcursul executiei se constata necesitatea realizarii unor lucrari suplimentare sau neprevazute din categoria celor aprobate potrivit art. 3 alin. (1) si care sunt necesare pentru respectarea standardelor de calitate ori intervin majorari justificate ale unor cheltuieli care conditioneaza finalizarea obiectivului sau punerea in functiune a acestuia, iar valoarea contractului de finantare este sub nivelul aprobat, beneficiarul poate semna act aditional la contractul de executie si la contractul de finantare, cu aprobarea prealabila a autoritatii finantatoare, finantarea de la bugetul de stat acordandu-se cu incadrarea in valoarea maxima aprobata.
(2) In situatia in care, in termen de 12 luni de la aprobarea finantarii prin hotarare a Guvernului, beneficiarul nu a incheiat contractul de executie si nu face dovada demararii procedurilor legale in vederea incheierii acestuia, contractul de finantare nu mai poate fi incheiat.
(3) In situatia prevazuta la alin. (2) poate fi facuta o noua solicitare, dar nu mai devreme de 6 luni de la implinirea termenului de 12 luni.

Art. 6
(1) Finantarea cheltuielilor de investitii si reparatii capitale la centre de zi si rezidentiale se asigura din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, si se acorda beneficiarului in transe, in limita creditelor bugetare alocate cu aceasta destinatie, pe masura ce sunt efectuate lucrarile de investitii.
(2) Sumele se acorda in baza documentelor justificative intocmite de beneficiari, verificate de agentiile teritoriale, avizate si prezentate Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale de Agentie.
(3) Pentru decontarea in luna curenta, documentele prevazute la alin. (2) se prezinta Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale pana cel tarziu la data de 15 a lunii. Pentru documentele prezentate dupa aceasta data, decontarea se realizeaza in luna urmatoare.
(4) Finantarea din bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale are caracter multianual si se acorda pe o perioada de 3 ani de la data aprobarii.
(5) Beneficiarul are obligatia ca in termenul maxim prevazut la alin. (4) sa finalizeze obiectivul pentru care a primit finantare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

Art. 7
(1) Raspunderea privind modul de utilizare a sumelor alocate conform destinatiei aprobate prin contractul de finantare revine beneficiarilor.
(2) Pentru sumele primite din bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, beneficiarul are obligatia tinerii unei evidente contabile separate, in conformitate cu legislatia in vigoare.
(3) In situatia in care in termenul maxim prevazut la art. 6 alin. (4) beneficiarul nu finalizeaza obiectivul, acesta va restitui Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale sumele incasate, in termen de cel mult 12 luni de la expirarea perioadei de finantare.
(4) Recuperarea sumelor prevazute la alin. (3) se face pe baza deciziei directorului executiv al agentiei teritoriale in conditiile legii.
(5) In cazul in care beneficiarul nu returneaza sumele primite in termenul prevazut la alin. (3) pentru fiecare zi de intarziere se va aplica 0,01% penalitate asupra sumelor datorate.
(6) Sumele recuperate in conditiile alin. (4) si (5) se fac venit la bugetul de stat.

Art. 8
(1) Respectarea legislatiei privind achizitiile publice si sarcina obtinerii tuturor avizelor si autorizatiilor prevazute de lege revin beneficiarilor.
(2) Beneficiarii au obligatia asigurarii cheltuielilor neeligibile, a cheltuielilor de functionare ulterioara a obiectivelor, precum si a mentinerii obiectului de activitate al acestora sau, cel putin, destinatia sociala a obiectivului, pentru o perioada de cel putin 10 ani de la data semnarii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor de investitii finantate de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.
(3) Schimbarea destinatiei obiectivului inainte de expirarea perioadei prevazute la alin. (2) atrage recuperarea de la beneficiar a tuturor sumelor acordate de autoritatea finantatoare.
(4) Recuperarea sumelor in conditiile alin. (3) se face pe baza deciziei directorului executiv al agentiei teritoriale in termen de maximum 12 luni.

Art. 9
(1) Beneficiarul are obligatia de a transmite agentiei teritoriale, trimestrial, rapoarte privind stadiul derularii lucrarilor la obiectivul de investitie, precum si, la cererea autoritatii contractante, rapoarte cuprinzand informatiile solicitate de acesta.
(2) In situatia finalizarii obiectivului, in termen de 15 zile de la data semnarii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, beneficiarul transmite agentiei tgeritoriale un raport final privind realizarea investitiei conform documentatiei aprobate. In sitautia in care raportul final nu este transmis se considera ca obiectivul nu a fost finalizat si se vor aplica corespunzator prevederila art. 7 alin. (3)-(5).
(3) Nerespectarea obligatiei prevazute la alin. (1) conduce la suspendarea finantarii daca in termen de 10 zile de la solicitarea expresa a agentiei teritoriale nu sunt transmise rapoartele solicitate. Reluarea finantarii se face numai in conditiile in care obligatia a fost indeplinita.

Art. 10
Directorii executivi ai agentiilor teritoriale in a caror raza de activitate se afla sediul solicitantilor monitorizeaza derularea contractului de finantare, controleaza modul de utilizare a sumelor primite si asigura executia bugetara.

Art. 11
Prevederile prezentei hotarari se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii.

Art. 12
Dispozitiile prezentei hotarari se aplica si solicitarilor de finantare depuse inainte de intrarea sa in vigoare, luandu-se in considerare documentatia existenta, aceasta urmand a fi completata in conformitate cu prezenta hotarare.
Nu este


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
21 useri online

Useri autentificati: