DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 897/2012 privind schema Ajutoare de minimis pentru compensarea efectului fenomenului de seceta manifestat in anul agricol 2011-2012 asupra culturilor agricole care se acorda in agricultura, in sectorul vegetalPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 639 din 7 septembrie 2012

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si avand in vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.525/2007 al Comisiei din 20 decembrie 2007 privind aplicarea articolelor 87 si 88 din Tratatul CE ajutoarelor de minimis in sectorul productiei de produse agricole,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Prezenta hotarare stabileste cadrul juridic de instituire a unei scheme de ajutor de minimis in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.525/2007 al Comisiei din 20 decembrie 2007 privind aplicarea articolelor 87 si 88 din Tratatul CE ajutoarelor de minimis in sectorul productiei de produse agricole, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 337/2007, definit in continuare Regulament.

Art. 2
(1) Ajutoarele de minimis se acorda producatorilor agricoli pentru compensarea efectelor fenimenului de seceta manifestat in anul agricol 2011-2012 asupra culturilor agricole, certificat prin informarile detaliate privind aria de raspandire, categoria si intensitatea fenomenului de seceta, comunicate de Administratia Nationala de Meteorologie.
(2) In sensul prezentei hotarari, expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) ajutoare de minimis ajutoare acordate exploatatiilor agricole in conformitate cu art. 3 din Regulament;
b) autoritatea competenta directiile pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti, autoritati responsabile cu administrarea schemei de ajutor de stat;
c) culturi agricole culturi in teren arabil.
(3) Schema de ajutor de minimis reglementata de prezenta hotarare nu se aplica urmatoarelor categorii de ajutoare:
a) ajutoarelor a caror suma se stabileste pe baza pretului sau a cantitatii produselor introduse pe piata;
b) ajutoarelor pentru activitatile legate de export, adica ajutoarelor legate direct de cantitatile exportate, de infiintarea si functionarea unei retele de distributie sau de alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
c) ajutoarelor conditionate de utilizarea de produse nationale in defavoarea celor importate.


Capitolul II - Beneficiarii, criterii de eligibilitate, cuantumul sprijinului financiar si modalitatea de acordare a schemei de ajutor de minimis


Art. 3
Prevederile prezentei scheme se aplica urmatoarelor categorii de beneficiari care exploateaza culturi agricole, in teren arabil:
a) producatori agricoli persoane fizice;
b) producatori agricoli persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare, persoane juridice, precum si orice forme asociative cu/sau fara personalitate juridica, constituite conform legii.

Art. 4
Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprima sub forma unei subventii, potrivit art. 3 alin. (4) din Regulament.

Art. 5
Cuantumul sprijinului financiar reprezentand ajutor de minimis este de 100 lei/ha si se acorda pentru suprafete de culturi agricole in teren arabil de minimum un hectar si maximum 10 hectare, inclusiv, fara insa a depasi plafonul maxim prevazut la art. 3 alin. (2) din Regulament, respectiv echivalentul in lei a 7.500 euro/beneficiar/3 ani.


Art. 6
(1) Sprijinul financiar se acorda pentru fiecare beneficiar intr-o singura transa, incepand cu data de 1 noiembrie 2012.
(2) Beneficiarii sprijninului financiar reprezentand ajutorul de minimis nu pot renunta la calitatea de producatori agricoli care exploateaza suprafetele de teren pentru care primesc sprijinul in cauza, pe o perioada de 3 ani, incepand cu anul in care sprijinul financiar este acordat.

Art. 7
Resursele financiare necesare aplicarii schemei de ajutor de minimis prevazuta de prezenta hotarare se adigura de la bugetul de stat, in limita prevederilor bugetare aprobate cu aceasta destinatie Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anii 2012 si 2013, la capitolul 83.01 "Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare", titlul 40.15 "Sprijinirea producatorilor agricoli".


Capitolul III - Reguli procedurale


Art. 8
(1) Pentru obtinerea sprijinului financiar, solciitantii intocmesc cereri, conform modelului prevazut in anexa nr. 1, si le depun la directiile pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti, insotite de urmatoarele documente:
a) o copie a BI/CI al/a solicitantului sau, dupa caz, imputernicire/procura notariala si o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;
b) dovada cont activ banca/trezorerie;
c) copie a cererii unice de plata pe suprafata pentru anul 2012, certificata prin inscrierea pe copie a sintagmei "conform cu originalul" de centrele lcoale sau judetene, dupa caz, respectiv al municipiului Bucuresti, ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, dupa caz;
d) adeverinta in original, care sa ateste, conform inscrisurilor din Registrul agricol, suprafata de teren utilizata de solicitant in baza oricarui act juridic care confera dreptul de folosinta asupra terenului in cazua, pentru beneficiarii prevazuti la art. 3, din care sa reiasa ca detin suprafete de culturi agricole in teren arabil.
(2) Docuemntele prevazute la alin. (1) lit. a) sunt prezentate in original si copie, in vederea certificarii de reprezentantul directiilor pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti, prin inscrierea pe copie a sintagmei "conform cu originalul".
(3) In situatia in care un producator agricol detine in exploatatie suprafete de teren arabil care sunt situate in unitati administrativ-teritoriale din judete diferite, acesta poate formula cereri de sprijin financiar, care se depun la directiile pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti in a caror raza teritoriala se afla suprafetele in cauza, cu obligatia incadrarii in plafonul ajutorului de minimis prevazut la art. 5.
(4) In cazul prevazut la alin. (3), directiile pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti implicate se asigura ca sumele totale care se acorda producatorului agricol se incadreaza in plafonul maxim, respectiv echivalentul in lei a 7.500 euro/beneficiar/3 ani.
(5) Cererile de sprijin financiar prevazut de schema de ajutor de minimis se pot depune pana la data de 15 octombrie 2012 inclusiv.

Art. 9
(1) Directiile pentru agricultura judetene/a municipiului Bucuresti inregistreaza cererile in Registrul special de evidenta a beneficiarilor de sprijin financiar prevazut de schema de ajutor de minimic, intocmit conform modelului prevazut in anexa nr. 2, le verifica impreuna cu documentele anexate, calculeaza, determina si aproba sumele aferente reprezentand sprijin financiar.
(2) In cazul prevazut la art. 8 alin. (3) directiile pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti implicate determina sumele cuvenite beneficiarului astfel:
a) daca totalul sumelor care se cuvin beneficiarului se incadreaza in plafonul maxim, respectiv echivalentul in lei a 7.500 euro/beneficiar/3 ani, fiecare directie pentru agricultura judeteana si a municipiului Bucuresti aproba suma calculata;
b) daca totalul sumelor care se cuvin beneficiarului depaseste plafonul maxim, directia pentru agricultura judeteana si a municipiului Bucuresti la care suma calculata este cea mai mare aplica o reducere corespunzatoare a acestei sume, pana la concurenta totalului drepturilor de plata cu plafonul maxim, respectiv cu echivalentul in lei a 7.500 euro/beneficiar/3 ani.

Art. 10
Directiile pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti intocmesc situatia centralizatoare cu sumele necesare pentru acordarea sprijinului financiar, conform modelului prevazut in anexa nr. 3, pe care o transmit Directiei generale buget-finante si fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

Art. 11
Directia generala buget-finante si fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale transmite Ministerului Finantelor Publice situatia centralizatoare, in vederea deschiderii creditelor bugetare, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 4.

Art. 12
(1) Dupa aprobarea de catre Ministerul Finantelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se alimenteaza conturile directiilor pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti.
(2) Directiile pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti vireaza sumele cuvenite in conturile beneficiarilor, potrivit legislatiei in vigoare.

Art. 13
(1) Evidenta sprijinului financiar acordat potrivit prezentei hotarari se pastreaza la directiile pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti, pe o perioada de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul.
(2) Lista cuprinzand beneficiarii si sumele acordate acestora in cadrul schemei de ajutor de minimis se publica pe site-ul Ministerului Agriculturii si Dezvolarii Rurale.


Capitolul IV - Dispozitii finale


Art. 14
Ajutoarele de minimis acordate in temeiul prezentei hotarari nu pot fi cumulate cu ajutoarele de stgat acordate potrivit Hotararii Guvernului nr. 562/2012 privind aprobarea schemei "Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor meteorologice nefavorabile manifestate in perioada ianuarie-februarie 2012 aupra culturilor de legume si/sau flori in spatii protejate" care se acorda in agricultura, in sectorul vegetal, in cazul in care acest cumul de ajutoare depaseste suma maxima de 7.500 euro/beneficiar/3 ani, potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulament.

Art. 15
(1) Se considera ajutor necuvenit sumele incasate in temeiul prezentei hotarari, prin inscrierea sau atestarea de catre beneficiari a unor date ori situatii nereale pe documentele aferente ajutorului prevazut in prezenta hotarare sau incalcarea in orice mod a prevederilor prezentei hotarari.
(2) Sumele reprezentand ajutor necuvenit, prevazut la alin. (1), se recupereaza de la beneficiarii ajutorului de stat, potrivit prevederilor legale in vigoare.
(3) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin directiile pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti, verifica permanent modul de respectare a prevederilor prezentei htoarari de catre beneficiarii sumelor reprezentand sprijin financiar prevazut in schema de ajutor de minimis.

Art. 16
Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezenta hotarare.


ANEXA Nr. 1
- Model 

Directia pentru Agricultura a Judetului .........../a Municipiului Bucuresti
Numar .......... data ..............              Se aproba suma de ......... *lei
Verificat                              Director executiv .............................
Reprezentant DAJ:                                  (numele si prenumele)
Numele/prenumele/Semnatura            Semnatura ............... Stampila

CERERE pentru ajutor de minimis in agricultura

Numele si prenumele persoanei fizice
Numele si prenumele imputernicitului (pentru cazurile in care cererea este semnata prin imputernicit)
Nr. si data imputernicirii/procurii notariale
CNP titular/imputernicit
Adresa
Judetul/Sectorul                       Localitatea
Satul/Strada                          Nr. ... Cod postal........ Bl. ..... Ap. .....
Telefon                              Fax                E-mail
Trezoreria/Banca                      Sucursala/Agentia/Filiala
IBAN
Denumirea persoanei juridice/PFA/II/IF
Cod unic de inregistrare (CUI)
Cod de identificare fiscala (CIF)
Numele titularului/administratorului/reprezentantului legal  Prenumele titularului/administratorului/reprezentantului legal
CNP titular/administrator/reprezentant legal
Sediul social persoana juridica/PFA/II/II/IF
Judetul/Sectorul                       Localitatea
Satul/Strada                          Nr. ... Cod postal........ Bl. ..... Ap. .....
Telefon                              Fax                E-mail
Trezoreria/Banca                      Sucursala/Agentia/Filiala
IBAN

Declar ca exploatez o suprafata agricola totala de ............ ha, situata pe raza teritoriala a localitatii ................, 
cu urmatoarea structura de culturi in anul agricol 2011-2012:

Nr. crt.    Cultura           Suprafata (ha)
  (1)       (2)                (3)

Solicit sprijin financiar prin schema "Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenului de seceta manifestat in anul agricol 2011-2012 aupra culturilor agricole" care se acorda in agricultura in sectorul vegetal, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 897/2012.
Anexez la prezenta cerere urmatoarele documente: ...........................


NOTA:
Se inscriu toate documentele depuse, indicandu-se distinct tipul documentului, numarul si data acestuia. Documentele depuse in copie se certifica de catre reprezentantul imputernicit cu verificarea si avizarea cererii.
Am depus/Nu am depus o alta cerere pentru acordare de "Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenului de seceta manifestat in anul agricol 2011-2012 asupra culturilor agricole" la Directia pentru Agricultura a Judetului .................../a Municipiului Bucuresti.^1
Am beneficiat/Nu am beneficiat de sprijin financiar, in valoare de ................. lei, prin schema "Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor meteorologice nefavorabile in perioada ianuarie-februarie 2012 asupra culturilor de legume si/sau flori in spatii protejate" care se acorda in agricultura in sectorul vegetal, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 562/2012.
Subsemnatul/Subsemnata, ..............................................., ma angajez sa furnizez orice document justificativ care imi va fi solicitat, sa ma supun oricarui control si sa inapoiez la cererea motivata a directiilor pentru agricultura judetene sau altor institutii abilitate suma care a fost virata de aceasta sub titlul de ajutor de minimis, fara a prejudicia eventualele urmari ce ar putea fi angajate impotriva mea.
Cunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste conform art. 292 din Codul penal, datele inscrise in formularul de cerere si in documentele anexate sunt reale, corecte, complete si perfect valabile.
Sunt de acord ca datele din cerere sa fie introduse in baza de date, procesate si verificate in vederea calcularii platii si transmise autoritatilor responsabile in vederea elaborarii de studii statistice si de evaluari economice.

Beneficiar,
.................
(semnatura)
* Suma se aproba dupa aplicarea prevederilor art. 9 din Hotararea Guvernului nr. .........., dupa caz.
^1 In cazul in care beneficiarul confirma ca a mai completat o cerere la alta directie pentru agricultura judeteana, obligatia de verificare a incadrarii in prevederile art. 5 din hotarare revine fiecarei directii pentru agricultura judetene.


ANEXA Nr. 2

- Model
MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
Directia pentru Agricultura a Judetului ............... /a Municipului Bucuresti

REGISTRUL SPECIAL DE EVIDENTA
a beneficiarilor de sprijin financiar prevazut de schema "Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenului de seceta manifestat in anul agricol 2011-2012 aupra culturilor agricole"

Nr. crt/data Producator agricol (Numele si prenumele, CNP, adresa, CUI, localitate) Cerere pentru ajutor de minimis (nr./data) Suprafata pentru care se solicita sprijinul Suma totala aprobata (lei)
Din care:
Total (ha) Cultura Suprafata (ha)
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Intocmit
(numele, prenumele, functia, semnatura si stampila)


ANEXA Nr. 3

- Model
MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLARII RURALE
Directia pentru Agricultura a Judetului ............... /a Municipului Bucuresti

SITUATIA CENTRALIZATOARE
a sumelor necesare reprezentand sprijin financiar prevazut de schema "Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenului 
de seceta manifestat in anul agricol 2011-2012 asupra culturilor agricole"

Nr. crt.  Numarul de beneficiari  Suprafata pentru care se acorda sprijin (ha)  Suma aprobata (mii lei)
  (0)           (1)                      (2)                             (3)

Director executiv,                                    Intocmit,
                                                (numele, prenumele, functia si semnatura)ANEXA Nr. 4
- Model 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
Se aproba
Ordonator principal de credite

SITUATIE CENTRALIZATOARE

Nr. crt.  Judetul        Suma totala aprobata (mii lei)
  (0)      (1)                   (2)
  1
  2
  3
 ....
TOTAL:

Directia generala buget-finante si fonduri europene
Director general,
(semnatura si stampila)

Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 156/2015 privind aprobarea OUG 63/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul agriculturii
Legea 131/2015 pentru modificarea si completarea Legii pomiculturii nr. 348/2003. Lege nr. 131/2015
Legea 104/2015 privind aprobarea OUG 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultu
Ordin 197/2015 privind Procedura de anulare a impozitului pe venitul din activitati agricole datorat potrivit art. 74 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul fiscal 2013, precum si a obliga
Ordin 1470/2014 pentru aprobarea Listei obiectivelor de investitii pentru care se acorda microcredite potrivit art. 14 alin. (1) lit. a) din OUG 43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesulu
OUG 63/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul agriculturii. Ordonanta de urgenta nr. 63/2014
OUG 56/2014 privind trecerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura din subordinea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Ordonanta de Urgenta 56/2014
Legea 101/2014 privind masuri de reglementare a depozitarii semintelor de consum si a regimului certificatelor de depozit pentru acestea. Lege nr. 101/2014
UG 36/2014 privind modificarea si completarea Legii nr. 18/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, precum si pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Le
Ordin nr. 578/2014 privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 431/2014 pentru aprobarea cantitatilor de motorina aferente trimestrului IV ? 2013, ce beneficiaza de ajutor de stat acordat sub
OUG 26/2014 privind modificarea si completarea OUG 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda in agricultura incepand cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/199
HG 330/2014 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activitati agricole. Hotarare nr. 330/2014
Legea 48/2014 privind unele masuri referitoare la platile nationale directe complementare in sectorul zootehnic. Lege nr. 48/2014
Legea 2/2014 pentru aprobarea OUG 64/2013 privind infiintarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor in agricultura si acordarea de compensatii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor,
Legea apiculturii, legea nr. 383/2013
HG 762/2013 privind stabilirea pentru anul 2013 a cuantumului platilor directe unice pe suprafata, platilor separate pentru zahar si platilor specifice pentru orez, care se acorda in agricultura in sectorul vegetal. Hotarare nr. 762/2013
HG 761/2013 pentru aprobarea cuantumului platilor nationale directe complementare, care se acorda pentru anul 2013 in sectorul vegetal. Hotarare nr. 761/2013
HG 682/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG 43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesului la finantare al fermierilor. Hotarare nr. 682/2013
HG 584/2013 pentru modificarea HG 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia si pentru modificarea altor acte normative. Hotarare 584/2013
HG 570/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2013 privind infiintarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor in agricultura si acordarea de compen
Curierul Fiscal, Nr. 2/2015
Editura C.H. Beck

Pret: 31.9 lei
27.2 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
89 useri online

Useri autentificati: