DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 855/2013 pentru aplicarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca. Hotarare nr. 855/2013Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 705 din 18 noiembrie 2013

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. IV si VI din Legea nr. 179/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1
Se aproba Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, republicata, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2
La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se abroga Hotararea Guvernului nr. 234/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 196 din 2 martie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.


Anexa - NORME METODOLOGICE de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncaCapitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Prezentele norme metodologice, denumite in continuare norme, reglementeaza punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, republicata, denumita in continuare lege.

Art. 2
(1) Formarea profesionala realizata la locul de munca in baza unui contract de ucenicie, prevazuta la art. 1 din lege, se organizeaza la initiativa angajatorilor, de furnizori de formare profesionala autorizati in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumiti in continuare furnizori de formare.
(2) Formarea profesionala prin ucenicie cuprinde pregatirea teoretica si pregatirea practica, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 129/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si, dupa caz, cu legile speciale care reglementeaza acea ocupatie.
(3) Programele de formare profesionala prin ucenicie la care participa ucenici cu nevoi speciale sunt adaptate la particularittile specifice fiecarei categorii de persoane, in conditiile Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Ordonantei Guvernuluinr. 129/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


Art. 3
Prin obiectivele sale, ucenicia ca modalitate de promovare a ocuparii si formarii profesionale:
a) ofera acces la o oferta de angajare de buna calitate si in acelasi timp de formare profesionala de la momentul intrarii in somaj sau de la momentul in care nu mai participa la o forma de invatamant prin sistemul de invatamant;
b) contribuie la integrarea durabila pe piata muncii a persoanelor fara un loc de munca;
c) contribuie la contracararea efectelor negative ale crizei economice asupra pietei fortei de munca prin crearea de noi locuri de munca ce pot fi ocupate de orice persoana cu varsta de peste 16 ani, care doreste sa obtina in acelasi timp un loc de munca si o noua calificare;
d) promoveaza angajarea unor categorii specifice de lucratori expusi riscului de a parasi piata muncii, cum ar fi lucratorii necalificati sau lucratorii fara experienta profesioanla;
e) promoveaza implicarea activa a partenerilor sociali, de la toate nivelurile, in ceea ce priveste conceperea si punerea in aplicare a invatarii la locul de munca pentru a adapta ucenicia la nevoile beneficiarilor si pentru a-i imprima un efect multiplicator in cadrul activitatilor de ocupare a fortei de munca;
f) promoveaza integrarea persoanelor in societate, prin munca, inclusiv a celor marginalizate, defavorizate sau cu dizabilitati;
g) contribuie la reducerea somajului, ca o conditie esentiala pentru consolidarea increderii si pentru asigurarea sustenabilitatii sociale si politice a reformelor de pe piata muncii;
h) raspunde provocarilor structurale si institutionale de pe piata muncii cu accent pe segmentare, lipsa corelarii intre cererea si oferta de locuri de munca si somajul structural persistent in randul persoanelor amenintate de saracie;
i) sustine spiritul antreprenorial si economia sociala, crearea de intreprinderi, in special de intreprinderi cooperatiste.


Art. 4
(1) Angajatorii care doresc sa organizeze activitati de ucenicie au indatorirea sa comunice agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in a caror raza isi au sediul, respectiv domiciliul, locurile de munca vacante care pot fi ocupate prin incheierea de contracte de ucenicie.
(2) Comunicarea prevazuta la alin. (1) se face prin completarea de catre angajator a formularului prevazut in anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu urmatoarele mentiuni:
a) la rubrica "Denumirea ocupatiei" se adauga si sintagma "CU" care provine de la prescurtarea "contract de ucenicie";
b) codul COR (6 caractere) specific ocupatiei pentru care se incheie contractul de ucenicie;
c) la rubrica durata incadrarii in munca se va completa durata contractului de ucenicie in functie de nvielul de calificare prevazut la art. 9 din lege.
(3) Formularul prevazut la alin. (2) se comunica in termenul si in conditiile prevazute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, si normele de punere in aplicare a acesteia.

Art. 5
Angajatorul care comunica locurile de munca vacante, reglementate prin legi speciale, are obligatia de a transmite la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti toate conditiile speciale de acces pentru ocuparea acestor locuri de munca.

Art. 6
Agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a muncipiului Bucuresti au obligatia de a comunica separat pe site-ul institutiei locurile de munca vacante pentru ucenicie.

Art. 7
(1) Atributiile, drepturile si obligatiile coordonatorului de ucenicie in raport cu activitatea de coordonare a activitatii ucenicului se stabilesc, in conditiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin act aditional la contractul individual de munca.
(2) Anterior modificarii contractului individual de munca, angajatorul are obligatia de a informa persoana selectata in vederea desfasurarii activitatii de coordonare a uceniciei cu privire la clauzele pe care intentioneaza sa le modifice prin act aditional la contract.

Art. 8
(1) Poate avea calittea de coordonator de ucenicie salariatul sau, dupa caz, intreprinzatorul persoana fizica ce indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) este calificat pentru practicarea ocupatiei sau, dupa caz, a activitatii pentru care se organizeaza programul de ucenicie;
b) practica ocupatia sau, dupa caz, activitatea pentru care se organizeaza programul de ucenicie;
c) are o experienta de munca in ultimii 5 ani din care cel putin 2 ani in ocupatia sau, dupa caz, in activitatea pentru care se organizeaza ucenicia;
d) nu are cazier judiciar;
e) este apt din punct de vedere fizic si psihic.
(2) Indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) lit. a) se demonstreaza prin acte care atesta pregatirea de specialitate dobandita prin discipline/module/cursuri/stagii de pregatire pentru competentele vizate prin programul de ucenicie.
(3) Indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) lit. b) si c) se atesta prin curriculum vitae al persoanelor respective, adeverinte eliberate de angajator sau, dupa caz, alte documente specifice din care rezulta experienta profesionala pentru domeniul ocupational vizat prin programul de ucenicie.

Art. 9
(1) Coordonatorul de ucenicie are, in principal, urmatoarele obligatii:
a) sa colaboreze cu furnizorul de formare pentru organizarea formarii profesionale a ucenicului;
b) sa elaboreze impreuna cu furnizorul de formare planul de activitate al ucenicului, pe baza standardului ocupational corespunzator ocupatiei;
c) sa indrume ucenicul si sa supravegheze punerea in aplicare a planului de activitate, prevazut la lit. b);
d) sa elaboreze lunar, pe baza planului de activitate prevazut la lit. b), raportul de monitorizare a planului de activitate al ucenicului.
(2) In indeplinirea atributiilor ce ii revin, coordonatorul de ucenicie are in principal urmatoarele drepturi:
a) sa propuna si sa modifice, dupa caz, planul de activitate al ucenicului;
b) sa comunice in scris angajatorului orice aspect de natura sa influenteze negativ activitatea ucenicului, inclusiv pe aspecte ce tin de colaborarea cu furnizorul de formare;
c) sa propuna acordarea de stimulente sau sanctionarea ucenicului, in conditiile legii;
d) sa primeasca o copie a contractului de ucenicie;
e) sa aiba acces la situatia pregatirii profesioanle a ucenicului, in vederea completarii raportului de monitorizare prevazut la alin. (1) lit. d);
f) sa asiste la examenul de absolvire in calitate de observator sau, dupa caz, sa participe ca membru in comisia de examinare.

Art. 10
(1) In cadrul programului de formare contractat potrivit prevederilor art. 4 lit. e) din lege, formarea practica a ucenicului este realizata sub indrumarea si supravegherea formatorului furnizorului de formare.
(2) Furnizorul de formare poate conveni cu angajatorul ca supravegherea si indrumarea formarii practice a ucenicului, prevazuta la alin. (1), sa se poata realiza si de catre personalul de specialitate numit de angajator.

Art. 11
(1) Salariatii angajatorului pot asigura formarea profesionala a ucenicului/ucenicilor numai daca acestia au calitatea de formatori in conditiile legislatiei privind formarea profesionala a adultilor.
(2) Pentru a putea desfasura activitatile de la alin. (1), salariatii angajatorului pot avea relatii de munca, in conditiile legii, cu furnizorul de formare cu care angajatorul a incheiat contractul de prestari de servicii de formare profesionala, prevazut la art. 4 lit. e) din lege.


Capitolul II - Contractul de ucenicie


Art. 12
(1) Contractul de ucenicie, prevazut la art. 6 alin. (1) din lege, trebuie sa contina elementele obligatorii ale contractului individual de munca prevazute de Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si clauzele prevazute la art. 6 alin. (5) din lege.
(2) Modelul-cadru al contractului de ucenicie, prevazut la art. 6 alin. (9) din lege, este prezentat in anexa nr. 1.
(3) Contractul de ucenicie se incheie obligatoriu in forma scrisa, in limba romana, conform art. 6 alin. (3) din lege, si se evidentiaza in registrul general de evidenta a salariatilor, cu mentiunea "CU".
(4) Modelul planului de activitate prevazut la art. 9 alin. (1) lit. b) este prezentat in anexa nr. 2.
(5) Modelul raportului de monitorizare prevazut la art. 9 alin. (1) lit. d) este prezentat in anexa nr. 3.

Art. 13
(1) Contractul de ucenicie poate inceta pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba, conform prevederilor art. 31 alin. (3) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) In cazul in care contractul de ucenicie inceteaza pe durata perioadei de proba, la sfarsitul acestei perioade sau dupa expirarea perioadei de proba, dar inaintea expirarii termenului pentru care a fost incheiat, ucenicul beneficiaza pentru perioada lucrata de toate drepturile si are taote obligatiile prevazute de legislatia muncii, de contractul colectiv de munca aplicabil, precum si de contractul de ucenicie.

Art. 14
Angajatorul este obligat ca, anterior inceperii activitatii, sa inmaneze ucenicului un exemplar original din contractul de ucenicie.

Art. 15
(1) Prin sintagma "denumirea calificarii pe care urmeaza sa o dobandeasca ucenicul", prevazuta la art. 6 alin. (5) lit. a) din lege, se intelege calificarea cuprinsa in Registrul national al calificarilor profesionale din Romania care corespunde ocupatiei pentru care se incheie contractul de ucenicie.
(2) Pana la intrarea in vigoare a Registrului national al calificarilor profesionale din Romania se utilizeaza Nomenclatorulcalificarilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 35/3.112/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 16
Prin sintagma "denumirea furnizorului de formare care desfasoara programul de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca", prevazuta la art. 6 alin. (5) lit. b) din lege, se intelege denumirea furnizorului de formare care incheie cu angajatorul contractul de prestari de servicii de formare profesionala prevazut la art. 4 lit. e) din lege sau, dupa caz, denumirea angajatorului daca acesta are calitatea de furnizor de formare.

Art. 17
(1) Locul sau, dupa caz, locurile in care se desfasoara activitatea de formare profesionala, prevazute la art. 6 alin. (5) lit. d) din lege, este/sunt stabilit/stabilite de catre angajator in urma consultarii cu furnizorul de formare.
(2) In situatia in care competentele cuprinse in standardul ocupational/standardul de pregatire profesionala nu pot fi dobandite la angajator, atunci locurile in care se desfasoara activitatea de formare profesionala, prevazute la alin. (1), pot fi stabilite de furnizorul de formare si la alti angajatori sau, dupa caz, furnizori de formare.
(3) Pentru asigurarea locurilor de instruire practica, furnizorul de formare poate incheia parteneriate cu alti angajatori sau, dupa caz, furnizori de formare, in baza unor conventii/contracte de colaborare, in care se stipuleaza cu claritate obligatiile partilor.

Art. 18
(1) Prin sintagma "durata necesara pregatirii teoretice si practice prin ucenicie la locul de munca", prevazuta la art. 6 alin. (5) lit. e) din lege, se intelege durata minima a programului de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca, exprimata in ore de pregatire, pentru pregatirea teoretica si practica, pe niveluri de calificare, respectiv:
a) 360 de ore pentru nivelul 1 de calificare;
b) 720 de ore pentru nivelul 2 de calificare;
c) 1.080 de ore pentru nivelul 3 de calificare.
(2) Formarea profesionala prin ucenicie se desfasoara pe toata durata contractului de ucenicie.
(3) Perioadele de formare profesionala alterneaza cu timpul de munca alocat realizarii atributiilor specificate in fisa postului.
(4) Timpul alocat programului de formare profesionala este corelat cu scopul, obiectivele, continuturile formarii teoretice si practice.

Art. 19
(1) Pentru a incheia un contract de ucenicie, in conditiile prevazute la art. 7 alin. (1) lit. a) din lege, persoana aflata in cautarea unui loc de munca primeste de la agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca, respectiv a municipiului Bucuresti, dispozitia de repartizare, conform anexei nr. 2 la Procedura de primire si de solutionare a cererilor de loc de munca sau indemnizatie de somaj, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca nr. 85/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Dispozitia, prevazuta la alin. (1), se anexeaza la contractul de ucenicie.

Art. 20
(1) Documentele necesare pentru incheierea contractului de ucenicie sunt:
a) actul de identitate, in original si in copie;
b) certificatul de nastere, in original si in copie;
c) copii legalizate ale actelor de studii care atesta indeplinirea conditiilor de acces la formare profesionala prin ucenicie pe nivelurile de calificare prevazute de legislatia in vigaoare;
d) certificat medical care atesta faptul ca cel in cauza este apt pentru prestarea muncii in care se organizeaza ucenicia;
e) dispozitia de repartizare, prevazuta la art. 19;
f) in copie, contractul de formare profesionala prevazut la art. 16 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 129/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Documentele necesare pentru incheierea contractului de ucenicie pentru categoriile de persoane prevazute la art. 7alin. (2) din lege sunt:
a) pasaportul sau, dupa caz, actul de identitate, in original si in copie;
b) autorizatia de munca, dupa caz;
c) copii legalizate ale actelor de studii, recunoscute si/sau echivalate, potrivit legii, care atesta indeplinirea conditiilor de acces la formare profesionala prin ucenicie, pe niveluri de calificare conform prevederilor legale in vigoare;
d) certificat medical care atesta faptul ca cel in cauza este apt pentru prestarea muncii in care se organizeaza ucenicia;
e) dispozitia de repartizare, prevazuta la art. 19;
f) in copie, contractul de formare profesionala prevazut la art. 16 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 129/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Actele in original pentru care se pastreaza copia se restituie titularului.
(4) Datele cu caracter personal ale ucenicilor sunt prelucrate in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 21
Femeile aflate in situatia prevazuta la art. 7 alin. (3) din lege au toate drepturile si obligatiile prevazute de dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternittii la locurile de munca, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 25/2004, cu modificarile ulterioare.

Art. 22
Perioada de proba, prevazuta la art. 9 alin. (2) din lege, la care poate fi supus ucenicul face parte integranta din durata pentru care se incheie contractul de ucenicie si nu poate depasi 30 de zile lucratoare.

Art. 23
Ucenicilor care au varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani le sunt aplicabile prevederile Hotararii Guvernului nr. 600/2007 privind protectia tinerilor la locul de munca.


Capitolul III - Organizarea uceniciei la locul de munca


Art. 24
(1) Programele de formare profesionala prin ucenicie se pot organiza la cererea angajatorilor care doresc sa incheie contracte de ucenicie cu persoanele aflate in cautarea unui loc de munca, conform art. 7 alin. (1) lit. a) din lege.
(2) Pentru a beneficia de un program de ucenicie, persoana aflata in cautarea unui loc de munca depune la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau, dupa caz, resedinta o cerere in acest sens.
(3) Modelul cererii de la alin. (2) este prevazut in anexa nr. 4.

Art. 25
Agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti au obligatia de a comunica, separat pe site-ul institutiei, urmatoarele informatii:
a) locurile de munca declarate vacante de angajatori, care pot fi ocupate prin incheierea de contracte de ucenicie;
b) numarul persoanelor care au solicitat un program de ucenicie.

Art. 26
La programele de formare profesionala prin ucenicie sunt admise numai persoanele apte de munca care au beneficiat de informare si consiliere privind cariera in conditiile Legii nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 27
(1) In vederea pregatirii ucenicului, in sensul art. 14 alin. (1) din lege, angajatorul care nu este furnizor de formare incheie un contract de prestari de servicii de formare profesionala, prevazut la art. 4 lit. e) din lege, cu un furnizor de formare.
(2) Contractul de prestari de servicii de formare profesionala prevazut la alin. (1) se incheie pe aceeasi perioada ca si contractul de ucenicie.

Art. 28
Persoanele cu capacitate de munca diminuata sau persoanele cu handicap pot fi cuprinse in programele de formare profesionala prin ucenicie, la recomandarea medicului specialist, potrivit legii.

Art. 29
La solicitarea persoanei care a avut sttut de ucenic, angajatorul este obligat sa elibereze orice document referitor la activitatea desfasurata in baza contractului de ucenicie.


Capitolul IV - Sustinerea financiara a uceniciei la locul de munca


Art. 30
(1) Finantarea formarii profesionale prin ucenicie se realizeaza in conditiile art. 16 din lege.
(2) In situatia in care participarea la ucenicie este initiata de angajator, toate cheltuielile ocazionate de aceasta participare sunt suportate de acesta, potrivit art. 197 alin. (1) coroborat cu art. 193 lit. d) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 31
(1) Finantarea uceniciei din sponsorizari ale persoanelor fizice si/sau juridice se face in conditiile respectarii Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Pentru finantarea uceniciei in conditiile alin. (1) se incheie un contract de sponsorizare.
(3) Contractul de sponsorizare se anexeaza in copie la contractul de ucenicie.

Art. 32
Finantarea formarii prin ucenicie din fonduri structurale europene se realizeaza in conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului, conditii generale, si a Ordinului pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile in cadrul operatiunilor finantate prin Programul operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane", in vigoare la data incheierii contractului de ucenicie.

Art. 33
(1) Pentru acordarea sumelor din bugetul asigurarilor pentru somaj, prevazute la art. 16 alin. (2) din lege, angajatorul incheie cu agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului bucuresti, in termen de 30 de zile lucratoare de la data expirarii perioadei de proba cuprinse in contractul de ucenicie, o conventie conform modelului prevazut in anexa nr. 5.
(2) In situatia in care conventia nu se incheie in termenul prevazut la alin. (1), angajatorul nu mai beneficiaza de sumele alocate din bugetul asigurarilor pentru somaj, pentru acel contract de ucenicie.
(3) Conventia prevazuta la alin. (1) se incheie de catre agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca, respectiv a municipiului Bucuresti, cu respectarea conditiilor prevazute la art. 95 alin. (1^1) din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) In vederea incheierii conventiei prevazute la alin. (1) angajatorii depun urmatoarele documente:
a) actul de identitate al ucenicului, in copie.
b) contractul de ucenicie, inregistrat la inspectoratul teritorial de munca, in copie.
(5) Conventia prevazuta la alin. (1) se incheie pentru fiecare contract de ucenicie pentru care angajatorul solicita sumele prevazute la art. 16 alin. (2) din lege.

Art. 34
(1) Sumele prevazute la art. 16 alin. (2) din lege se acorda de la data expirarii perioadei de proba cuprinse in contractul de ucenicie, lunar.
(2) Suma lunara prevazuta la alin. (1) se acorda angajatorilor proportional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, precum si pentru perioada concediului anual de odihna al ucenicului.
(3) Sumele prevazute la art. 16 alin. (2) din lege se acorda angajatorului care face dovada implementarii planului de activitate a ucenicului pe baza raportului de monitorizare prevazut la art. 9 alin. (1) lit. d).
(4) Prin valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca in vigoare, prevazuta la art. 16 alin. (2) din lege, se intelege valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca in vigoare in luna in care se face plata.

Art. 35
(1) Verificarea si acordarea sumei cuvenite lunar conform art. 16 alin. (2) din lege se efectueaza in baza declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, depuse de angajatori potrivit prevederilor din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si a urmatoarelor documente care se depun la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti:
a) un tabel nominal intocmit conform modelului prevazut in anexa nr. 6;
b) fisa de evidenta zilnica a salariatilor si statul de plata pentru luna respectiva, in copie certificata de angajator;
c) raportul de monitorizare prevazut la art. 9 alin. (1) lit. d).
(2) Pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele prevazute la alin. (1) pana la expirarea termenului prevazut de lege pentru depunerea declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, aferente lunii respective, sau le completeaza altfel decat potrivit prevederilor legale ori cu date eronate, suma cuvenita lunar conform art. 16 alin. (2) din lege nu se acorda.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), suma cuvenita potrivit art. 16 alin. (2) din lege se acorda pentru luna pentru care documentele prevazute la alin. (1) sunt corectate si depuse pana la expirarea termenului prevazut de lege pentru depunerea declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, aferente lunii respective.
(4) Perioada pentru care nu se acorda suma cuvenita potrivit art. 16 alin. (2) din lege din motivele prevazute la alin. (2) face parte din perioada de acordare a acestei sume.
(5) Stabilirea si incetarea drepturilor angajatorilor de a beneficia de suma cuvenita potrivit art. 16 alin. (2) din lege se fac in baza dispozitiilor emise de directorul executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti, in conditiile legii.
(6) Debitele provenite din acordarea sumelor prevazute la art. 16 alin. (2) din lege se recupereaza potrivit prevederilor legale.

Art. 36
(1) Suma cuvenita conform art. 16 alin. (2) din lege se deduce de catre angajator din contributia pe care acesta este obligat, conform legii, sa o vireze lunar in contul bugetului asigurarilor pentru somaj.
(2) In cazul in care suma cuvenita este mai mare, diferenta se recupereaza prin intermediul agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, din bugetul asigurarilor pentru somaj, in termen de 5 zile lucratoare de la data de 1 a lunii urmataore expirarii termenului prevazut de lege pentru depunerea declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, aferenta lunii respective, prevazuta in Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 37
(1) Pentru a beneficia de finantare in conditiile art. 16 alin. (2) din lege, la incheierea conventiei, prevazuta la art. 33 alin. (1), angajatorul declara pe propria raspundere ca anterior incheierii contractului de ucenicie nu a avut cu persoana in cauza incheiate alte contracte de ucenicie, pentru aceeasi calificare.
(2) Declaratia prevazuta la alin. (1) constituie sectiune distincta in conventie.


Capitolul V - Dispozitii finale


Art. 38
Modul de aplicare a reglementarilor cu privire la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului de ucenicie este supus controlului Inspectiei Muncii, prin inspectorii de munca.

Art. 39
(1) Inspectia Muncii, prin inspectoratele teritorale de munca, tine evidenta sanctiunilor contraventionale aplicate angajatorilor de ucenici.
(2) Agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca, respectiv a municipiului Bucuresti, pot solicita, in conditiile legii, inspectoratelor teritoriale de munca, respectiv al municipiului Bucuresti, informatii cu privire la sanctiunile contraventionale aplicate angajatorilor de ucenici.

Art. 40
(1) Agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca, respectiv a municipiului Bucuresti tin evidenta angajatorilor care organizeaza programe de ucenicie si care isi au sediul sau domiciliul in raza lor teritoriala.
(2) In aplicarea alin. (1), agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca, respectiv a municipiului Bucuresti infiinteaza si actualizeaza registrul angajatorilor de ucenici, al carui model este prevazut in anexa nr. 7.
(3) Registrul angajatorilor de ucenici prevazut la alin. (2) se publica si se actualizeaza lunar pe pagina de internet a agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de munca, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si pe pagina de internet a Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.

Art. 41
Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca elaboreaza si aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca procedura de control a activitatii furnizorilor de formare ce desfasoara programe de formare prin ucenicie.

Art. 42
Anexele nr. 1-7 fac parte integranta din prezentele norme.


Anexa


Anexe - click