DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 846/2014 pentru modificarea si completarea HG 1996/2004 privind conditiile de acordare in mod gratuit a asistentei medicale si psihologice, a medicamentelor si protezelor pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare. Hotararea 846/2014Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 736 din 9 octombrie 2014

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. I
Hotararea Guvernului nr. 1.996/2004 privind conditiile de acordare in mod gratuit a asistentei medicale si psihologice, a medicamentelor si a protezelor pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.134 din 1 decembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Titlul se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"HOTARARE privind conditiile de acordare in mod gratuit a asistentei medicale si psihologice, medicamentelor, protezelor dentare si dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare"

2. La articolul 1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1
(1) Functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, denumiti in continuare functionari publici, in activitate sau pensionari, precum si sotul ori sotia si copiii aflati in intretinerea acestuia beneficiaza in mod gratuit de servicii de asistenta medicala, medicamene si proteze, in conditiile prezentei hotarari si ale actelor normative aplicabile sistemului de asigurari sociale de sanatate."

3. La articolul 1, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Functionarii publici cu statut special in activitate beneficiaza, in conditiile alin. (1), de dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale, precum si de proteze dentare."

4. Dupa articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 1^1
(1) Serviciile de asistenta medicala sunt cele prevazute de legislatia in vigoare aplicabila in sistemul de asigurari sociale de sanatate si se acorda de catre furnizori evaluati si autorizati potrivit legii, aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate.

(2) Categoriile de personal prevazute la art. 1 beneficiaza in mod gratuit de medicamente, dupa cum urmeaza:
a) medicamente din Lista cu medicamente de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, a caror contravaloare se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, cu exceptia contributiei personale a asiguratului, care se suporta din fondurile prevazute cu aceasta destinatie in bugetul angajatorului;
b) medicamentele din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman din Romania, elaborat de Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale, altele decat cele prevazute la lit. a), a caror contravaloare se suporta din fondurile prevazute cu aceasta destinatie in bugetul angajatorului.

(3) Decontarea cheltuielilor pentru serviciile de medicina dentara se realizeaza din bugetul angajatorului la nivelul tarifelor prevazute de normele de aplicare a contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate. In cazul in care cabinetele de medician dentara sunt in relatie contractuala cu Casa de Asigurari de Sanatate, se deconteaza din bugetul angajatorului numai contributia personala prevazuta de normele de aplicare a contractului-cadru, in limita tarifului prevazut de acestea.
(4) Functionarii publici cu statut special in activitate beneficiaza, la recomandarea medicului oftalmolog, de lentile necesare corectiei vizuale a caror contravaloare se deconteaza din bugetul angajatorului, in limita unui plafon valoric stabilit prin ordin al ministrului justitie; preschimbarea lentilelor necesare corectiei vizuale se face numai la modificarea diagnosticului initial.
(5) Serviciile care nu pot fi decontate din bugetul angajatorului sunt:
a) serviciile hoteliere cu grad inalt de confort;
b) corectiile estetice, cu exceptia cazurilor prevazute de lege;
c) eliberarea actelor medicale solicitate de autoritatile care prin activitatea lor au dreptul sa cunoasca starea de sanatate a asigurarilor;
d) fertilizarea in vitro;
e) transplantul de organe si tesuturi, conform prevederilor legale in vigoare;
f) asistenta medicala la cerere;
g) contravaloarea uno rmateriale, accesorii necesare corectarii vazului si auzului: baterii pentru aparatele auditive, rame de ochelari de vedere;
h) serviciile medicale solicitate de asigurat;
i) cheltuielile cu medicamente si materiale sanitare din unitati medico-sociale;
j) serviciile hoteliere solicitate de pacientii ale caror afectiuni se trateaza in spitalizare de zi;
k) serviciile de planificare familiala acordate de medicul de familie in cabinetele de planning din structura spitalului;
l) serviciile medicale, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale si altele asemenea, asigurate gratuit in cadrul programelor nationale de sanatate;
m) serviciile medicale, medicamentele, materialele sanitare si dispzitivele medicale la care persoanele prevazute la art. 1 au dreptul, in mod gratuit, in calitatea lor de asigurati in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate din Romania;
n) serviciile medicale, medicamentele, materialele sanitare si dispozitivele medicale acordate in strainatate."

5. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3
(1) Cheltuielile necesare pentru acordarea asistentei medicale, a medicamentelor, protezelor dentare si dispozitivelor medicale se suporta din Fondul national unic de asigurari sociale de santate, conform prevederilor in vigoare ale Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate.
(2) Cuantumul contributiei personale si al coplatii din valoarea cheltuielilor pentru asistenta medicala, medicamente, proteze dentare si dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale, prevazute in normele de aplicare a contractului-cadru, se suporta din fondurile prevazute cu aceasta destinatie in bugetul angajatorului.
(3) Asistenta medicala, medicamentele si dispozitivele medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale, cu exceptia serviciilor de medicina dentara si a protezelor dentare, se acorda numai pe baza biletului de trimitere, prescriptiei medicale sau recomandarii medicale, dupa caz, cu respectarea prevederilor legale referitoare la intocmirea si eliberarea acestora."

6. Dupa articolul 3 se introduc trei noi articole, articolele 3^1-3^3, cu urmatorul cuprins:
"Art. 3^1
(1) Decontarea contributiei personale, a coplatii sau, dupa caz, a tarifului integral se aproba de ordonatorul de credite, in baza cererii formulate de asigurat, insotita de documente justificative, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii.
(2) Prin documente justificative se intelege:
a) prescriptia/recomandarea medicala, fisa de tratament dentar, in original sau in fotocopie semnata si parafata de catre medicul curant;
b) documente care atesta plata, in original, cu specificarea distincta a obiectului platii: contributie personala, coplata, tarif integral.
(3) Documentele prevazute la alin. (2) lit. b) sunt:
a) pentru medicamente: factura si bon fiscal cu mentionarea denumirii, cantitatii si pretului pentru fiecare medicament achizitionat;
b) pentru serviciile de medicina dentara: factura cu denumirea manoperelor, numarul de acte terapeutice, codul si tariful acestora;
c) pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare a sanatatii: factura si decont de cheltuieli;
d) pentru proteze dentare si dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale, cu exceptia lentilelor necesare corectiei vizuale: factura si bon fiscal cu mentionarea denumirii, cantitatii si contributiei personale suportate de asigurat;
e) pentru lentile de corectie: factura si bon fiscal;
f) alte servicii medicale: factura si decont de cheltuieli.

Art. 3^2
(1) Cererile pentru decontarea contributiei personale, a coplatii sau, dupa caz, a tarifului integral se depun la compartimentul financiar-contabil al institutiei angajatoare sau, in cazul pensionarilor, la compartimentul financiar-contabil al institutiei de la care s-au pensionat, in termen de 6 luni de la emiterea documentelor fiscale de plata, dar nu mai tarziu de 3 ani de la data platii contributiei personale.
(2) Cererile de decontare insotite de documentele justificative sunt avizate din punct de vedere tehnic de catre structura medicala a ordonatorului de credite.

Art. 3^3
(1) Pentru a putea beneficia de rambursarea contributiei personale/coplatii, persoanele prevazute la art. 1 au obligatia sa se adreseze furnizorilor evaluati si autorizati potrivit prevederilor legale, aflati in relatii contractuale cu casa de asigurari de sanatate.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica in cazul serviciilor de medicina dentara si procurarii lentilelor de corectie."

7. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 4
(1) Asistenta medicala profilactica si curativa in situatii speciale si in misiuni, asistenta medicala curativa la locul de munca, asistenta medicala in boli profesionale sau in accidente de munca se asigura din bugetul angajatorului, prin structurile medicale specializate din cadrul retelei sanitare publice.
(2) In situatia in care asistenta medicala prevazuta la alin. (1) nu poate fi furnizata de structurile medicale mentionate, aceasta poate fi asigurata de catre alti furnizori autorizati potrivit prevederilor legale, aflati in relatii contractuale cu casa de asigurari de sanatate."

8. La articolul 6, alinetele (3)-(5^1) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Comisiile de expertiza medico-militare, in functie de caracterul si evolutia bolii, pot propune prelungirea concediului medical pana la totalizarea a 180 de zile de incapacitate temporara de munca sau pensionarea medicala a celor expertizati, in functie de gradul de pierdere a capacitatii de munca, cu incadrarea acestora in grade de invaliditate.
(4) Pentru toate cazurile expertizate medical, comisiile de expertiza medico-militara vor emite certificate medicale in cazul prelungirii concediilor medicale peste 90 de zile sau decizii medicale, care vor fi inaintate spre avizare Comisiei centrale de expertiza medico-militara.
(5) In situatia in care evolutia si caracterul bolii conduc la concluzia ca sunt posibilitati de recuperare, comisiile de expertiza medico-militara pot face propuneri de acordare a unor concedii medicale de recuperare de pana la 120 de zile, in continuarea celor 180 de zile.
(5^1) In cazul unor boli speciale, durata concediilor medicale de recuperare este mai mare si se diferentiaza astfel:
a) un an, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza pulmonara si unele boli cardiovasculare, stabilite de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate;
b) un an, cu drept de prelungire, la propunerea comisiilor de expertiza medico-militara, pana la un an si jumatate in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza meningeala, peritoneala si urogenitala, inclusiv a glandelor suprarenale, precum si pentru SIDA si neoplazii de orice tip, in functie de stadiul bolii;
c) un an si jumatate, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza pulmonara operata si osteoarticulara;
d) 6 luni, cu posibilitatea de prelungire pana la maximum un an, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru alte forme de tuberculoza extrapulmonara, la propunerea comisiilor de expertiza medico- militara."

9. Articolul 10 se abroga.

10. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12
Examenul medical la incadrare sau la admiterea in institutii de pregatire a personalului din penitenciare se efectueaza potrivit metodologiei de examinare medicala aprobate prin ordin al ministrului justitiei. Contravaloarea examenului medical este suportata de candidat."

11. La articolul 13, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 13
(1) Controlul medical periodic anual, altul decat cel prevazut in contractul-cadru, pentru personalul din sistemul administratiei penitenciare, se efectueaza de catre medicul de medicina muncii."

12. Articolul 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 22
Prevederile prezentei hotarari se aplica in mod corespunzator si functionarilor publici cu statut special din Ministerul Justitiei si din Autoritatea Nationala pentru Cetatenie."

Art. II
Hotararea Guvernului nr. 1.996/2004 privind conditiile de acordare in mod gratuit a asistentei medicale si psihologice, a medicamentelor si a protezelor pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.134 din 1 decembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotarare, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
OUG 52/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor. Ordonanta de urgenta nr. 2/2015
Legea 215/2015 privind modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar
Legea 161/2015 privind modificarea art. 12 alin. (3) din OUG 5/2010 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie. Lege nr. 161/2015
Legea 71/2015 pentru aprobarea OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice
Ordin 102/2015 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei platii salariilor la institutiile publice
HG 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte pro
OG 30/2013 pentru crearea cadrului institutional necesar in vederea functionarii Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii. Ordonanta nr. 30/2013
OUG 82/2013 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici. Ordonanta de urgenta 82/2013
Ordin nr. 33/2013 privind aprobarea cuantumului taxei pentru eliberarea licentei de depozit. Ordin nr. 528/2013
OUG 20/2013 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National pentru Jocuri de Noroc si pentru modificarea si completarea OUG 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc. Ordonanta de urgenta nr. 20/2013
Ordin 511/C/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind drepturile de transport ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare
HG 1203/2013 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru autoritatile si institutiile publice din administratia publica centrala pentru anul 2012. Hotarare nr. 1203/2012
Ordin 3372/2012 privind stabilirea conditiilor pentru sustinerea concursului in vederea trimiterii la cursuri de pregatire si perfectionare in strainatate a functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare
Decizia 679/2012 privind modalitatile de acordare a protectiei pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare impotriva amenintarilor, violentelor si faptelor de ultraj carora le-ar putea fi victime in exercita
HG 947/2012 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea programului de formare specializata pentru ocuparea unei functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici
Ordin nr. 2398/2012 pentru aprobarea Metodologiei privind conditiile in care functionarii publici cu statut special definitivi din sistemul administratiei penitenciare pot fi schimbati din functiile detinute
Ordin nr. 2397/2012 pentru aprobarea Metodologiei privind conditiile in care functionarii publici cu statut special definitivi din sistemul administratiei penitenciare pot fi mutati in alte unitati ale sistemului administratiei penitenciare
Legea 114/2011 pentru ratificarea Conventiei europene privind suprimarea cerintei legalizarii pentru documentele intocmite de agentii diplomatici si functionarii consulari. Lege nr. 114/2011, conventia de la Londra
Legea 289/2010 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Lege nr. 289/2010
OUG 130/2010 pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008. Ordonanta de urgenta nr. 130/2010
Raspunderea functionarilor publici
Ana Mocanu-Suciu

Pret: 37.9 lei
32.3 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
46 useri online

Useri autentificati: